Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 "~e"., -,,-~:g;~~ I' ~~~"~'<\' -::~ ~'*-I _ '":C'~.~"'".. '",....~. " ','... U d s k r 1 t t at o VERFREDNIN OSNÆVNET S KENDELSES PROTOKOL Aer 19~7 den 10.August afsagde Overtredningønævnet pae Grundlag ef mundtlig og skriftlig Votering følgende K e n d e l s e ~ '_0'." i Ssgen 273/~7 om FrednIng et nogle ubebyggede Grundstykker beliggende øst tor Strandvejen pea Strækningen'tra Tibberup til Espergærde Havn Den af Fredningønawnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den 8.Marts 19~7 afsagte Kendelse er torelagt oyerfredningsnawnet i Medfør af Naturfredningslovens l6,'hvorhos Kendeløen er indanket af Ejerne af Matr.Nr. 9 ~ Mørdrup, Ingeniørerne I.Z. og R.F.NIcolaisen. der peastaar Kendelsen oph~et. Ejeren - 9! og 9!!l Mørdrup, Ingen 1ør 1flll.Wernerø Enke. lo! lo!!!! lo t lo 1 lo ~, Frk. Just a Just sen, Høvnefoged Amdt Larsen,, Fisker Jedtft'Larsen., T.GlIIIrerm. H.Tjelleøen., Fru Alma Osterhammel. der elle paastasr Kendelsen h~et. øubsidiært Erstatningen forhøjet. og lo ~ og lo ~ Mørdrup, HofJæserm. Trolle Post' Bo, der paastaar Erstatningen forhøjet. OverfredningBnawnet har den 10.April 19~7 besigtiget de fredede Arealer og har ved et efter Besigtigelsen afholdt MØde forhandlet med de Ankende. Da det ikke lykkedes at opnsa nogen mindelig Overenskomst med de peagældende om Erstatningsspørgsmaalet, hsr selen været torelagt den i Henhold til Lov Nr. 52} af l5.december 1922 nedsstte Taksationskommission. der ved et den lo.msj 19}7 afholdt Møde har tastsat Erstatningerne sasledes:, "

4 , '. ~'. Ingeniør.nl erners Enke Ingeniørerne I.Z. Dg R.P.Bicolal.en Frk. Justa JUltlen Havnefoged A. Larsen PlIIker P.Larsen Tømrerm. H.TJellesen Hofjægerm. Trolle-Poet' Bo '000 lr. 1'00 Ir. ~500 Ir. '50 Ir. 400 Kr. '00 Kr. 550 Ir. Fru Alma Osterhammel 1000 Rr. alt med Renter 4~p.a. fra den B.Marts 19~7 Bt regne, indtil Betaling sker. Erstatningerne er fastsat under Forudsætning af, et Arealerne bliver særligt metrikuleret - for saa yidt de ikke allerede har et særligt l4atrikuhnummer - uden Udgift for Ejerne. De overfredningsn~et i det Væsentlige kan tiltræde det l Kendelsen anførte, Yil denne yære at stadfæste, dog at man ikke finder tilstrækkelig Føje til at p8alægge Statskesse~ et udrede 2/~ af Erstatningen, og idet bemærkes, at Ingeniørerne I.Z. og R.F. Nicolalsen, Hevnefoge. ~.Lersen, Tanrermest~r H.Tjellesen og Hof- Jægermester Trolle-Post' Bo, da de disse tilkendte Erstatninger er nedsat af Taksationskommissionenl bør afholde en forholdsmæssig nel af de med Taksationen forbundne Omkostninger. T h i b e s t e m m e Ør Den af Fredningsnæwnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den B.Marts 19~7 afsagte Kendelse etadfæstes. I Erstatning til1æg~es der l) Ejeren et Matr.Hr. 9! og 9!!!. MEI'drup, Ing.Wlll.Werners Enke ~oook: 2) 9 m. og 9 ~, HR~gf. Poul Jacobsen ') 9!. MørdruP', Ing.1.Z. og R.F.Nico le1sen l~oo 4) 9 k-, VekseUerer H.C.MØller 800 5) lo! ' Frk. Justa Just sen ) lo k-, Frk. Julie Danielsen 800 \ I 7) lo!!!!.- He vr>efoged Arndt Larsen 350 e) lo t- ' Fis~er P.Larsen ) lo 1:-, Tl2lb1rerm.H.Tjellesen ~oo lo) lo E!. -, Grosserer H.samson ) lo!e.-, Arkitekt A.J.Nte hen ) lo!!-, Fru Alma Oaterhammel r ll', " I II r ~, I... (., r"... t'" 1 -.'Tfl,r""i",.' r' "..,- lir

5 " 4. '...,.... ~.. '..~.~ '.~~_..'~~& i~t~~:...:c' ' ' ~..,.'.=.';'i,. j ~ ~_~... ~!!t~. }. ~ -;- 1" Ejeren at Matr.Nr. lo ~ og lo!! M8rdruP. Hotjægermester ~r01le Polt' Bo 550 Kr. lo su. og a. MørcJrup. llalermebter Jul. Ra BmuBsen 600.amt for.a. vidt _ngaar de under l., og l' anførte Ejere. Renter af Erstatningssummen 4 % p. a. fre den S.Marts 19'7 at regne. indtil Beta Ung sker. Den Ejeren af Matr.Nr. lo!b. Arkitekt A.J.Nielsen tilkendte Erstatning udbetales til Glarmester Axel svendsen som Panthave i Ejendommen. IØTlgt findes der ikke at burde t111eeggeø Panthaverne nogen Del åf de tilkendte Erstatningsbeløb., Erstatningen med Renter udredes.f statskassen og Frederiksborg Amtsfond. hver med B8lvdelen. P.o.v. FrederikvPetersen (Sign.' ~ J i;'.~ (..,s.", ~ I ".:"; -'- ~"."":" rtj.ir ~i.'j (~'I I t,.. I r'. n,i,r ; ~ r II I~ 1 1_.., (.~:,~.. 'r"'1 r"- ::I"~~II. j"'ljrrr"""-~.11,'... 1.' '"1'1."~I'

6 't ~"e'.,.-.~ k... 1r-!o,...." ~.'.,:~,- ":.;,:'...~ ~:. t. ".~,.:t~ ~~~ :.. ~ ~="..Y ~~ ('. :r ". '", '''I.,',.". ". ~..., -:.~..~.., 'f ',.-- TeVS iø.~:' '~......~drdrup]j!! ~. ~o" " ' '!' '. Spgn: EgebæksYOfl.9,4,, lfe~:l9nge-kronborg Amt: Frederiksborg O,., '-. "':...""'..~"'.. I..,~~," ''':./..; ':C...,. :!- ': "'o ~ t" ~j~l, /"ID tll.~/..ir.i"'''øld t-liøtjø, :'-.' <.'.' :;"~I I

7 FREDNINGSNÆVNET>

8 --- REG. NR. ~7~ \. ", '..-., afsag~ :., K E N D E L S E,,- den, S.U~rts ~937 af Fredningsnævnet 'for,, l'. " '~' /' l' l'. r', >' I - ll.. ~ :,J, ~.. ~r ' 1. "', I, " -, ' ",' Fred'3riksborg Aint.,,. ",.>. ( ( " 1-, Tikøb Sogneraad Q8 Helsingør Byraad hår op~ordret N~vnet til at søge Udsieterne fra Strandvejen indenfor diss~ Kommuners Omraade bevaret. " Efter Undersøgelse af Forholdene har Nevnet ~aget Sage~'op og fundet d'et ~est' praktisk af Hensyn til Forhand~ingen med Grund..,.'" ejerne og den Sam~enligning, som Skønnet 'over de enkelte,~jendo~es Betydning og Værdi til Dels maa bygge paa, at dele Opgaven og tage' en v~s Strækning ad Gangen og som det første Afsnit Strækning~n f~a T~bberup til Esperg~rd~ Havn. Syd for Tibberup (Søb~ksrenden) indtil Sogne- "skellet ved, Humlebæk findes ikke ubebyggede Grunde.," Hel~ Stykket er omtre~t l km~ øst' for s~;andv~jen li~ger her 15 ubebyggede'grundstykker, hvis 'Bredde fra Veje~ t~l Strandveje~ ~arierer fra 9 til 30 m, og hvis samlede Facadel~nie mod Vejep er ca, 420 m. Af disse 1rundstykker hører de fleste til Sjendo~~e, der'om- ' fatler Grund paa begge Sider af Vejen,og hvis vestlige D~l ~r?~pygget" saaledes' at de ~bebyggede Strandgrunde give'r den fri 'Udsi,gt. ", For en enkelt Ejendoms Vedkommende er der den ls.december -, ' f.a. ~f Nevnet, afsagt Kend~lse om Fredning med Hensy~ til Udsigtens Bevarelse.! En sacldan Fredning maa f'.)rstog fremmest gan. ud paa Forbud ~ mod Bebyggelse, dernæst ogsaa mod Forekomst af Bev~ksning,.Hegn og andre Indretninger, der hind~er Udsigten eller som virker Skæmmende'i'om~iver- '.:erne.., De Grundstykker,' som Sagen angaar, er,følgende Matr.Nr. af Mørdrup, Tikø'b Kom~nune fra' Syd' til Nord'; "delvis" betegner den Del, der ligger øst for Vej'en. 'Ejerens Navn er, tilføjet tilligemed (omtrentlig): ' i Angivelse af Arealet, efter en nylig fore taget Opma:.l1ing.', -, 91 (d~lvis) og 9an Ingeniør Wil1. ~erner 9m, 9t Højesteretssagfører Poul Jacobsen, ' 9v Ingeniørerne I., Z. og R. F. Nicolaisen 9k og delvis 10i Veksellerer H.C.Møller 101, delvis, Frk. Justa Justsen lok, delvis, Frk. Danielsen 10em Havnefoged Arndt Larsen 10r Fisker P.Larsen. 10t, delvis, Tømrermester H.Tjellesen logk Grosserer H.Samson 10ag Arkitekt ~.J.Nielsen,'oa.~ ~0 406 '. ( 1234 : J '

9 10 10 i lo I aæ D~rektør C. Osterhammel ea 513 cb og 10 sø Hofjægermester K. Troile Post _ 302 cv og 10 cy Malermester, Jul. Rasmussen _ 223 ' ~ de ~nkelte ~je~domm~ er der Anledning til at ~~:.,at der pa~~v,i1er,~atr'.nr. 9t og '~m en pr~vat $e~itut gaaende ud paa",'8:td~r ikke"mt:!:a~pføres 'Bygninger' og at Plantni~g 'ikke maa ',væ~e'h,øjere,end '16 Fod' over, dagligt' Vande.' I E'jendommen Ma1;~.Nr.: lok ~nstørre Pensionatsvirks~mhed, og' pa~ Matr.Nr. 101 et stort R~kreationshjem ~ed dertil indrettet Byg~ing.' Ejeren af Matr.Nr. 10t 'ha~ meddel t, at det er )l~ns Agt ',atbebygge 'Grunden'nu. D~n, ligg;r' ganske vist' lige. overfor ha~s Ejendom "Villa Mignon; Men denne' ligger', t"saa høj,t,.'at,en almindelig Bygn'i~g'ikke 'k~n luk~e for'udsigten. "Det ':.~, gælder,dog om denne,grund Bom o~ flere andre, at de paa Grund af deres ringe Udstrækning i Virkeiigheden ikke egn~r sig til Bebyggelse. Matr.Nr. locv og 10cy ligger mellem ~o ubebyggede Grunde, der.er køb4, ( af Kommunen o~ gjort til 9ffent~ige Hav~anlæg. Kun e~n Grund Matr. (_Nr. 9v hører ikke sammen med en l1~eoverfor'~ paa modsat,side af 'It~trandvejen - beliggende ~jen~om.,det har været Ejerens Hensigt muligt at bebygge den. ' '.,(, Af Grundejerne kan ikke andre end Ejerne af Matr.Nr. 9m og, ', 1 9t, 9k og 10i sam~ af 10gk siges at have stillet sig imødekommende overfor Fredningsplanen,' og ingen af Ejern~'har frafaldet Krav paa Er~ statning. Flere har protesteret mod Fredning, som de har fundet upaakr.nvet. Denne findes for 'alle de Ejendommes Vedkommende, der om~ fatter en Strandgrund øst for Vejen og en Bebyggelse Vest for Vejen, at maatte bestemmes under 'Hensyn til, at en FraskilleIse 9g.Bebyggeis~ af dtrandgrunden vil forringe hele Ejendommens Værdi. ( Nogen Betydning for alle Ejendommene vil det ogsaa have, at de n~rliggende Udsigter ved andre Ejendomme holdes fri.- For at bevare Udsigte'n fra Vejen 'vil det vær'e'nødvendigt C at paalægge Ejendommene Servitut gaaende ud paa, 'at der 'ikke maa ~opføres Bygninger, og ikke anbringes nogen I~dretning, der hindrer Udsigten,,ligesom Plantning ikke maa blive saa høj eller saa tæt, at den væsentlig indskr~nker Udsigten, hvorfor N~vnet i saa Tilf~lde maa lmnne forlange den fjernet eller' nedslt:aaret. Da det er af stor ~etydning 1'or'.Alme:nhed~m,at Udsig'ten fra,. 3trdndvejen bevares paa de Str~kninger, hvor d~n endnu findes, og da ' ~ dette ikke mindst gælder den her omhandlede s tr,bkning, hvor Vejen gaar nær ved Kysten, men Udsigten er mege~ be~kaar~t, saal~de~' at,hvert Omraade, der en1nu lig3er frit, er en Verd1, der for~jener at bevares, findes der at burde paalægges disse Grunde Udsigtsservitut mod Erstatning til Ejerne., Det ~estemmes derfor, at der ikke paa nogen af de forri~vnte Ejendomme paa Arealet mellem Strandvejen og Havet ma~ opføres nogen Bygning - udover hvad der allerede inaatte findes - uden Tilladelse ~~f Fredningsn~vnet. ~ Ejheller mua der paa Grunden anbringes nogen Indr~tning, der, I l ' l l- i.', I!, I :. ~ " '~;, I I '!, '.'

10 ( forringer Udsigten, eller sk~mmer denne. ~ -.Træ~r Ob ~~ant~ing kan af Fredningsn~v~et forlanges nedskaaret.~ller fjernet." ' ( i (.Der.t,ill~gge~Ejer:p.~føl,:;endeBl:!løbi Erstatning:,:',",t ' ~f Fru Anna 'Werner',",',., ",J " -2.50a Kr.' Fru Alma Osterha~nel.'900., HOfj~ge;m~s~~r~~rblies'jo~ts'BO ll', 600'- '.., Højesteret'ssag~ører Poul Jacobse~ 700 Ingeniørerne I.Z. og'r.f.nicoliasen " l~ j' '."... \"....,'.'j...,veksellerer H.C.Møller Frk. Justa J':lst's'e,~", J' Frk. Julie,Danielsen Havnefoged Arndt Larsen, Fisker P. LHrse'n. Tømre~~est~r H.Tjellesen 3rosserer~H.Samson Arkitekt A.~.Nielsen Malerrnest:;:rJul. Rasmussen J ,400 40, , I.f' t 'I I l! \ ' \... ~.,.. ~ J,~ 'J' j' \.. :"'j -, l,,':'... ' l'.... f.~ 600-0stifternes Kreditfor~ning, Cstifternes HypothekforGnin~ og Fisker 09rl Hnns 3D. har som Priori tetshavere for] Otlgt de eventuelle Erstat-: ninssbeløb be talt til dem som Afdrfig paa G elden, men at det ikke skønnes,., ' ~t de p3ag~ldenje ~jendommes Verdi ved FredningsbestemmelH~rne forrin~es. s'j?ledes, at det har Indflydelse paa deres P~.Jntsilckerhed"findes deres P~qst~nd 'i~ke at ku~ne tages til Fol~e. mfter de s~)rlige Forhold med Hecsyn til ~jendo~:l'nenmbtr..t:!f. '0 ag'fin~es derimod den full~ ~r~tatningssum'at b~rde udbetal~s'til 11ar~ester Axel Svendsen som sid~te Pacthaver. -, Det s~mlede Erstatnin~sbeløb findes i Hen~old til Frednings-" " lovens 13 2det Styl~ke at burde udr::-desmad to Tredjedele,af Statskassen ob en Tredjedel af lmtsfonden. LP. Lursen. L. Ibrboe C.Poulsen. - ", f f "\,, I ",' :.'i, II,,.,, :

11 OVER FREDNINGSNÆVNET>

12 REG. NR~ 5"~':<- U d s k r 1 f t sf OVERFREDNINGSKÆVNETS KENDELSESPROTOKOL _ Aar 1938 den 2.November afsagde overfredningsn~net,- pas Grundlag sf skriftlig Votering følgende K e n d e 1 s e Ved Overfredningsnævnets Kendelse af lo.august 1937 vedrørende Fredning sf nogle ubebyggede Grundstykker beliggende øst for Strand vejen paa Strækningen fra Tibberup til Espergærde Havn bestemtes, at Ejerne af Matr.Nr. 9~ Mørdrup, Ingeniørerne I.Z. og R.F.Nicolaisen vilde hsve at bære en forholdsmæssig Del af de med den afholdte Taksation (Taksationen sf de fornævnte Grundstykker) forbundne Udgifter. Ejerne, repræsenteret af forhenværende Møbelfabrikant J.Nicolalsen, har herefter gjort gældende, at der ikke fra sammes Side har v~et stillet Krav om Taksation, og at der følgelig ikke bør psalægges dem nogen Andel i Taksationsudgifterne. Da Overfredningsnævnet mas give Ejerne Medhold 1 det anførte, viloverfredningsnævnets Kendelse være at forandre i Overensstemmelse hermed. T h 1 b e s t e m m e s: t Overfredningsnævnets Kendelse af lo.august 1937 vedrørende Fredning af nogle ubebyggede Grundstykker beliggende øst for Strandvejen paa Strækningen fra Tibberup til E8perg~de Havn Side 2, j.stk. udgaar ordene Ingeniørrerne I.Z. og R.F.Nlcolaisen. P.O.v. Fred erik VPetersen ( si. gn. )

13 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

14 I, Naturfredningsnævnet for ejfrederiksborg amts nordlige fredningskreds Folehavevej 1, 2970 Hørsholm Tlf Udskrift af Fredningsprotokollen Ar 1990~ den 16. maj kl afholdt fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Espergærde under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Harry Rasmussen og Ernst Bliesmann som udpegede nævnsmedlemmer. Der foretoges: F.S. 16/89 Behandling af spørgsmålet om e~ tilladelse til bibeholdelse af en terrasse og af et mindre hus på ejendommen matr. nr. 10 i Mørdrup, der er omfattet af fredningsnævnskendelse af 8. marts 1937, stadfæstet af Overfredningsnævnet den 10. august For Frederiksborg amts landskabsafdeling mødte Janni Lindeneg. For Helsingør kommune mødte Troels Meyer. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Mejnholt. For og med ejendommens ejer, Jens Bjerrehus, mødte advokat Tvede Møller. Besigtigelse fandt sted. Det konstateredes, at der på ejendommen langs dennes nordskel er opført et hus i træ, ca. 5 x 3 meter, eller m 2. Huset har fladt tag og glasfacade mod syd og øst. I huset ses opbevaret forskellige effekter til strandbrug. Det konstateredes endvidere, at der ud for det omhandlede hus' østlige gavl er opført en terras- 2 se af træ, ca. 3 x 4 meter, eller ca. 12 m, omgivet af rækværk med ttl glassider i ca.l-meters højde. Fra terrassen fører en trappe ned over skrænten til en badebro. Strandgangsretten er fri på en temme- ~N 1'L11/~- ()(}01 ~ ':>1

15 2 lig bred sandstrand. Jørgen Mejnholt nedlagde påstand om, at det eksisterende hus og terrassen fjernes, og han henviste til nævnskendelserne, der forbyder opførelse af bygninger på grunden. Der var efter hans opfattelse ikke noget hus på grunden i Advokat Tvede Møller fremlagde en redegørelse for ejerforholdene fra 1908 og fremefter bilagt fotos og erklæringer fra forskellige personer. Han nedlagde påstand om, at der meddeles tilladelse til bevarelse af hus og terrasse, som de er opført, subsidiært at r der meddeles tilladelse til en anden placering på grunden af det eksisterende hus. Han gjorde gældende, at det ved den fremlagte dokumentation må anses for godtgjort, at der på grunden før 1937 fandtes et hus nogenlunde svarende til det i dag eksisterende omend med en anden placering, fra hvilken Jens Bjerrehus har flyttet det til dets nuværende placering ved ejendommens nordskel. Huset er blot blevet forbedret og renoveret. Han gjorde iøvrigt gældende, at terrassen efter dens karakter ikke er til gene for udsigten, og han henviste generelt tiloverfredningsnævnets kendelse vedrørende strand- I parcellerne i Snekkersten og videre mod nord. Jens Bjerrehus forklarede, at han har opført terrassen. Såfremt huset skal flyttes, og det kan ske på en halv time, agter han at bibeholde terrassen, hvor den nu er placeret. Troels i1eyer og Janni Lindeneg gav udtryk for, at fredningskendelsen i videst muligt omfang bør overholdes. Nævnets medlemmer rådslog og voterede og traf derefter følgende a f g ø r e l s e : Det findes ved tømrermester Børge Larsens erklæring af 15. maj 1990 godtgjort, at der på ejendommen ved dens fredning i 1937 fandtes et.badehus, og ved de iøvrigt foreliggende erklæringe~ og oplysninger, at der fortsat op gennem årene har været et hus på grunden.

16 3. I Efter Jens Bjerrehus' forklaring lægges det til grund, at der efter 1982 er foretaget flytning og renovering af det eksisterende hus. Efter det således fastlagte findes der ikke grundlag for påstanden om fjernelse af det eksisterende hus. Selvom det efter sagens oplysninger og som et resultat af besigtigelsen må lægges til grund, at det eksisterende hus er af en anden karakter end det i 1937 eksisterende, findes der ikke grundlag for at pålægge ejeren at foretage ombygning/reduktion af huset. Under hensyn til fredningskendelsens formål findes det eksisterende hus' nuværende placering at være til hinder for udsigten i videre omfang end med en anden placering. Da det oprindelige hus' placering ikke er tilstrækkelig oplyst og sikker, findes ejeren at burde flytte det eksisterende hus til en placering tættest muligt i det hjørne, der dannes af ejendommens sydlige og østlige skel. Da den opførte terrasses rækværk ved besigtigelsen ikke fandtes til gene for udsigten, findes der ikke fornødent grundlag for at pålægge ejeren at fjerne terrassen med tilhørende rækværk fra den nuværende placering. T h i b e s t e m ro e s : Det pålægges ejeren af matr. nr. 10 i Mørdrup By inden l. september 1990 at foretage flytning af det eksisterende hus til en placering tættest muligt ved skel i det hjørne, der på grunden dannes af det østlige og sydlige skel. Begæringen om fjernelse af en terrasse med rækværk tages ikke til følge. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, ankes tiloverfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amt, kommunalbestyrelsen, Skov- og naturstyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner,

17 4. der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Harry Rasmussen P. H. Raaschou E. Bliesmann Udskriftens rigtighed bekræftes. Hørsholm,

18 ,; -;~ \ 1 II) O"!::J'lf:J..OO Naturfredningsnævnet "~o ""'J;," '- '5.: ~i,:.{,:;;,,~) '0",,)0 for ~ -J)\-'~~,-,.. " '".-" } _rederiksborg amts nordlige fredningskred~:;,.:.' ::,::~-,':'.',!: I I. I... 1,:1 J\J l/~q H,rshoI111,Jm 20. november Dommerkontoret Folehavevej l, 2<)70 Hørsholm Telefon fl2) FS. 131/90 ~. Jlloc!!;ege~ : -:."'\~'!,..~;~ ~~e;l~j'"sly!alsiwj Vedr. matr. nr. 10 r oq 10 s Ml!Ix,d.rup_.',.. Ved skrivelse af 27/ har Ole Blichert Christensen som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at -I I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens 34 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse indrette en parkeringsplads. med det fremsendte projekt. Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfredningslovens 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, ankes tiloverfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen, Skov- og naturstyrelsen, skovdistriktet samt anerkente foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens 58. nævnets formand Ole Blichert Christensen Strandvejen Espergærde

19 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf Fax RE6.NR. OSY2.00 Helsingør, den - 2 NOV I'" Vedr. FS 94/00. Om- og tilbygning på ejendommene matr. nr. 10 q og 10 io Mørdrup by, Egebæksvang, beliggende Strandvejen 169 B i Helsingør Kommune. Ved brev af 12. januar 2001 har Helsingør Kommune tilsendt fredningsnævnet en ansøgning om tilladelse for ejerne af ovennævnte ejendomme til at foretage til- og ombygning af et eksisterende sommerhus. Der er tale om 2 selvstændige ejendomme, som er samvurderede, men ikke samnoterede. Det eksisterende hus er i sin helhed placeret på matr. nr. 10 q. Ved den ansøgte tilbygning mod syd vil bygningen overskride skellet mod matr. nr. 10 io. Af sagen fremgår at matr. nr. 10 q har et areal på 163 m 2, og matr. nr. 10 io har et areal på 254 m 2 Matr. nr. 10 io og formentlig en smal bræmme af matr. nr. 10 q er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. august 1937, der har til formål at bevare udsigten fra Strandvejen over Øresund. Fredningsbestemmelseme anfører bi. a., at der på det fredede areal ikke må opføres nogen bygning - udover hvad der allerede måtte findes - uden tilladelse af fredningsnævnet, at der ikke på arealerne må anbringes nogen indretning, der forringer udsigten eller skæmmer denne samt, at træer og plantning af fredningsnævnet kan forlanges nedskåret eller fjernet. ()..ct~w ~\-\9::~\ \~._()o-o \ Q~

20 2 Den 4. april 2001 foretog fredningsnævnet vi formanden en besigtigelse af ejendommene. I besigtigelsen deltog repræsentanter for ejerne samt for Frederiksborg Amt, Helsingør Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Under besigtigelsen henviste Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant, Jesper Refn, til at ejendommene er omtalt s i- Danmarks Naturfredningsforenings Strandvejsrapport fra 2000 som 2 ejendomme der "bør på sigt, når de kommer til salg, erhverves af det offentlige og nedrives for at skabe et sammenhængende strandareal e, og forbedre udsigtsforholdene ". Han anmodede derfor om, at nævnet retter en forespørgsel til Skov- og Naturstyrelsen, Frederiksborg Amt og Helsingør Kommune om hvorvidt det kan forventes, at der inden for en kortere årrække vil blive taget initiativ til opkøb af de pågældende ejendomme med henblik på anlæg af en strandpark. Nævnet rettede en sådan forespørgsel den 10. april Frederiksborg Amt har den 16. maj 2001 besvaret forespørgselen således: "- - - Det kan oplyses, at der ikke inden for en kortere årrække vil blive taget initiativ fra amtets side til opkøb af denne eller de øvrige bebyggede ejendomme på strækningen. Amtet fastholder iøvrigt sin udtalelse ved besigtigelsen den 4. april 2001 om, at man ikke kan anbefale nogen form for byggeri på fredet område på/ved ejendommen. Det kan supplerende oplyses, at den eksisterende bygning overskrider vejbyggelinien omkring Strandvejen med ca. 2m. Almindelig vedligeholdelse kan udføres uden dispensation, men en så omfattende ombygning som den ansøgte VII kræve amtets dispensation fra byggelinien. Amtet er ikke sindet at give en sådan tilladelse f.s. v. angår den del af bygningen, som overskrider byggelinien. " Skov- og Naturstyrelsen har den 22. august 2001 meddelt nævnet at styrelsen ikke har planer om et opkøb af de pågældende ejendomme med henblik på anlæg af en strandpark. Nævnet har ikke modtaget svar fra Helsingør Kommune.

21 3 På det således foreliggende grundlag meddeler fredningsnævnet afslag på ansøgningen om tilladelse til i forbindelsen med en udvidelse af det eksisterende hus på matr. nr. 10 q at bebygge en del af matr. nr. 10 io, der således skal forblive ubebygget i sin helhed. Nævnet har ved sin afgørelse vurderet, at det ansøgte vil være i strid med fredningens formål. Af Helsingør Kommunes brev af 12. januar 2001 til nævnet fremgår, at ejerne tillige har ønske om at placere en carport med udhus på matr. nr. 10 io, uden at dette er angivet i ansøgningen. I anledning heraf bemærker nævnet, at ejheller en sådan bygning vil kunne opføres på ejendommen. Vedr. beplantningen på matr. nr. 10 io bemærkes, at nævnet forudsætter at Frederiksborg Amt som tilsynsmyndighed påser, at beplantningen bringes i overensstemmelse med fredningen efter de retningslinier, der følges af amtet ved håndhævelsen afudsigtsfredninger langs Strandvejen. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejerne af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendestil fredningsnævneto/l Niels Olesen Th~kild Bendsen Ellen Daugaard Hansen formand Denne skrivelse er sendt til: Bente og Christoffer Goodwin, Toftevej 3A, 3060 Espergærde

22 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, se afgørelse af 6. maj, Den 5. oktober 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 034/ Ansøgning om dispensation til bibeholdelse af en pavillon på ejendommen matr. nr. 9v Mørdrup By, Egebæksvang, beliggende Strandvejen 175H, 3060 Espergærde, Helsingør Kommune. Fredningsbestemmelser: Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 10. august 1937 og 2. november 1938 om fredning af nogle ubebyggede grundstykker beliggende øst for Strandvejen på strækningen fra Tibberup til Espergærde Havn. Fredningens formål er at bevare udsigten fra Strandvejen ud over havet. Det er i fredningsbestemmelserne fastsat, at der på de fredede ejendomme på arealet mellem Strandvejen og havet ikke må opføres nogen bygning, udover hvad der allerede måtte findes, uden tilladelse fra fredningsnævnet. Ejheller må der anbringes nogen indretning, der forringer udsigten, eller skæmmer denne. Træer og beplantning kan af fredningsnævnet forlanges nedskåret eller fjernet. Ansøgningen, ansøgernes synspunkter og Helsingør Kommunes indstilling: Helsingør Kommune har den 24. april 2013 fremsendt en ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom, idet der søges fredningsnævnets dispensation, således at en på ejendommen opsat pavillon kan bibeholdes. Det fremgår af henvendelsen, at den ansøgte pavillon er ca. 20 m2 i grundareal. Pavillonen er oval i form og udført i sortmalet træ med større, hvidmalede vinduespartier. Pavillonen har en længde på 3,60 meter, en bredde på 5,85 m2 og en højde på 2,85 meter. Pavillonen er opført til erstatning for en tidligere strandpavillon. Af henvendelsen fra kommunen fremgår endvidere blandt andet: Vurdering pavillon: Af luftfotos fra henholdsvis 2012 og 2011 fremgår, at pavillonen, der før var ca. 10 m2, sekskantet og med kegleformet tag nu er oval og ca. 20 m2 med mere fladt tag. - skønsmæssigt er den dobbelt så stor som tidligere. Den sekskantede pavillonen ses på luftfoto fra 1954, og er ikke påtalt ved amtets besigtigelse i Den ansås for lovlig. Taget er ændret fra at være kegleformet til at være med meget begrænset rejsning. - Det fremstår let hvælvet. At dømme ud fra fotos før og efter er højden på bygningen formentlig øget. Bygningens udtryk er ændret fra at være en traditionel strandpavillon til at være en større bygning med dominerende vinduespartier.

23 Ændringen af pavillonen betyder nogen hindring af udsigten fra strandvejen, idet kegletaget volumenmæssigt var meget mindre end den nu højere pavillon med mere fladt (lille hvælving) tag. Den nye bygnings mange, hvidmalede vinduer får den til at virke større. - Bygningens udtryk afviger fra den oprindelige byggestil og den oprindeligt 6 kantede pavillon, som er gængs på strandgrundene langs Øresund. 2 Ansøgerne har i forbindelse med sagsbehandlingen i Helsingør Kommune og til fredningsnævnet navnlig anført, at det bestrides, at den nye pavillon hindrer udsigten i højere grad end den tidligere pavillon, at der ved projektets udformning netop er taget hensyn til udsigten, at der er fældet træer for at bevare udsigten, at pavillonen er gjort højere for at hindre vandindtrængen ved stigende vandstand, at den nuværende vinduesudformning er valgt for at sikre et luftigt og mindre massivt udseende, at der andre steder i fredningsområdet ikke er taget hensyn til udsigten samt at det nu ansøgte ikke kan anses som nybyggeri, men at der snarere er tale om restaurering. Ansøgerne har endvidere henvist til en af fredningsnævnet i 1990 meddelt dispensation for en naboejendom, der må anses som præcedensskabende for den nu behandlede ansøgning. Endelig har ansøgerne henvist til, at det ansøgte i sin udformning ikke væsentligt adskiller sig fra andre eksisterende pavilloner i fredningsområdet. Helsingør Kommune har på den anførte baggrund oplyst, at kommunen ikke kan anbefale, at fredningsnævnet meddeler dispensation. Kommunen har herved henvist til, at den ansøgte pavillon findes at skæmme området med sin større volumen og areal, øgede facadehøjde og ændrede tagkonstruktion. Det er endvidere angivet, at strandvejsområdet nu som på fredningstidspunktet er et værdifuldt udsigtsstrøg for såvel beboere som turister. Fredningens byggeforbud bør derfor ikke fraviges. Kommunen har yderligere henvist til, at en tilladelse må frygtes at have præcedensskabende effekt, idet der på den i øvrigt tæt bebyggede kyststrækning er et stort tryk i retning af merbyggeri i form af pavilloner, badehuse, skure, søterrasser, badebroer m.v., og at selv små tiltag med tiden vil bidrage til en negativ påvirkning af strandvejsmiljøet og udsigten. Skriftlige udtalelser: Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 15. juli 2013, jf. naturbeskyttelseslovens 33, stk. 4, supplerende oplyst blandt andet, at ejendommen er en ubebygget grund på 242 m2. Det ansøgte vurderes ikke at ville medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. Besigtigelse: Fredningsnævnet har den 23. september 2013 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. Under besigtigelsen deltog repræsentanter fra ejerne, Helsingør Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, samt Naturstyrelsen, Det åbne land. Under besigtigelsen blev ejendommen og dens omgivelser beset. Den opførte bygning er visuelt synbar uden for ejendommens omgivelser herunder fra Strandvejen. Ejernes repræsentanter oplyste, at den opførte bygning er udformet blandt andet med sigte på, at bygningen ikke er mere udsigtshindrende end den tidligere. Der er modtaget mange positive tilken-

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00919.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00. Fredningen vedrører: Høje Skodsborg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00919.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00919.00 Fredningen vedrører: Høje Skodsborg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-01-1945 Fredningsnævnet 03-04-1944 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune.

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11.september 2007 NKN-1321-00109 LER Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere