Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet , Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 OVER FREDNINGSNÆVNET>

3 "~e"., -,,-~:g;~~ I' ~~~"~'<\' -::~ ~'*-I _ '":C'~.~"'".. '",....~. " ','... U d s k r 1 t t at o VERFREDNIN OSNÆVNET S KENDELSES PROTOKOL Aer 19~7 den 10.August afsagde Overtredningønævnet pae Grundlag ef mundtlig og skriftlig Votering følgende K e n d e l s e ~ '_0'." i Ssgen 273/~7 om FrednIng et nogle ubebyggede Grundstykker beliggende øst tor Strandvejen pea Strækningen'tra Tibberup til Espergærde Havn Den af Fredningønawnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den 8.Marts 19~7 afsagte Kendelse er torelagt oyerfredningsnawnet i Medfør af Naturfredningslovens l6,'hvorhos Kendeløen er indanket af Ejerne af Matr.Nr. 9 ~ Mørdrup, Ingeniørerne I.Z. og R.F.NIcolaisen. der peastaar Kendelsen oph~et. Ejeren - 9! og 9!!l Mørdrup, Ingen 1ør 1flll.Wernerø Enke. lo! lo!!!! lo t lo 1 lo ~, Frk. Just a Just sen, Høvnefoged Amdt Larsen,, Fisker Jedtft'Larsen., T.GlIIIrerm. H.Tjelleøen., Fru Alma Osterhammel. der elle paastasr Kendelsen h~et. øubsidiært Erstatningen forhøjet. og lo ~ og lo ~ Mørdrup, HofJæserm. Trolle Post' Bo, der paastaar Erstatningen forhøjet. OverfredningBnawnet har den 10.April 19~7 besigtiget de fredede Arealer og har ved et efter Besigtigelsen afholdt MØde forhandlet med de Ankende. Da det ikke lykkedes at opnsa nogen mindelig Overenskomst med de peagældende om Erstatningsspørgsmaalet, hsr selen været torelagt den i Henhold til Lov Nr. 52} af l5.december 1922 nedsstte Taksationskommission. der ved et den lo.msj 19}7 afholdt Møde har tastsat Erstatningerne sasledes:, "

4 , '. ~'. Ingeniør.nl erners Enke Ingeniørerne I.Z. Dg R.P.Bicolal.en Frk. Justa JUltlen Havnefoged A. Larsen PlIIker P.Larsen Tømrerm. H.TJellesen Hofjægerm. Trolle-Poet' Bo '000 lr. 1'00 Ir. ~500 Ir. '50 Ir. 400 Kr. '00 Kr. 550 Ir. Fru Alma Osterhammel 1000 Rr. alt med Renter 4~p.a. fra den B.Marts 19~7 Bt regne, indtil Betaling sker. Erstatningerne er fastsat under Forudsætning af, et Arealerne bliver særligt metrikuleret - for saa yidt de ikke allerede har et særligt l4atrikuhnummer - uden Udgift for Ejerne. De overfredningsn~et i det Væsentlige kan tiltræde det l Kendelsen anførte, Yil denne yære at stadfæste, dog at man ikke finder tilstrækkelig Føje til at p8alægge Statskesse~ et udrede 2/~ af Erstatningen, og idet bemærkes, at Ingeniørerne I.Z. og R.F. Nicolalsen, Hevnefoge. ~.Lersen, Tanrermest~r H.Tjellesen og Hof- Jægermester Trolle-Post' Bo, da de disse tilkendte Erstatninger er nedsat af Taksationskommissionenl bør afholde en forholdsmæssig nel af de med Taksationen forbundne Omkostninger. T h i b e s t e m m e Ør Den af Fredningsnæwnet for Frederiksborg Amtsraadskreds den B.Marts 19~7 afsagte Kendelse etadfæstes. I Erstatning til1æg~es der l) Ejeren et Matr.Hr. 9! og 9!!!. MEI'drup, Ing.Wlll.Werners Enke ~oook: 2) 9 m. og 9 ~, HR~gf. Poul Jacobsen ') 9!. MørdruP', Ing.1.Z. og R.F.Nico le1sen l~oo 4) 9 k-, VekseUerer H.C.MØller 800 5) lo! ' Frk. Justa Just sen ) lo k-, Frk. Julie Danielsen 800 \ I 7) lo!!!!.- He vr>efoged Arndt Larsen 350 e) lo t- ' Fis~er P.Larsen ) lo 1:-, Tl2lb1rerm.H.Tjellesen ~oo lo) lo E!. -, Grosserer H.samson ) lo!e.-, Arkitekt A.J.Nte hen ) lo!!-, Fru Alma Oaterhammel r ll', " I II r ~, I... (., r"... t'" 1 -.'Tfl,r""i",.' r' "..,- lir

5 " 4. '...,.... ~.. '..~.~ '.~~_..'~~& i~t~~:...:c' ' ' ~..,.'.=.';'i,. j ~ ~_~... ~!!t~. }. ~ -;- 1" Ejeren at Matr.Nr. lo ~ og lo!! M8rdruP. Hotjægermester ~r01le Polt' Bo 550 Kr. lo su. og a. MørcJrup. llalermebter Jul. Ra BmuBsen 600.amt for.a. vidt _ngaar de under l., og l' anførte Ejere. Renter af Erstatningssummen 4 % p. a. fre den S.Marts 19'7 at regne. indtil Beta Ung sker. Den Ejeren af Matr.Nr. lo!b. Arkitekt A.J.Nielsen tilkendte Erstatning udbetales til Glarmester Axel svendsen som Panthave i Ejendommen. IØTlgt findes der ikke at burde t111eeggeø Panthaverne nogen Del åf de tilkendte Erstatningsbeløb., Erstatningen med Renter udredes.f statskassen og Frederiksborg Amtsfond. hver med B8lvdelen. P.o.v. FrederikvPetersen (Sign.' ~ J i;'.~ (..,s.", ~ I ".:"; -'- ~"."":" rtj.ir ~i.'j (~'I I t,.. I r'. n,i,r ; ~ r II I~ 1 1_.., (.~:,~.. 'r"'1 r"- ::I"~~II. j"'ljrrr"""-~.11,'... 1.' '"1'1."~I'

6 't ~"e'.,.-.~ k... 1r-!o,...." ~.'.,:~,- ":.;,:'...~ ~:. t. ".~,.:t~ ~~~ :.. ~ ~="..Y ~~ ('. :r ". '", '''I.,',.". ". ~..., -:.~..~.., 'f ',.-- TeVS iø.~:' '~......~drdrup]j!! ~. ~o" " ' '!' '. Spgn: EgebæksYOfl.9,4,, lfe~:l9nge-kronborg Amt: Frederiksborg O,., '-. "':...""'..~"'.. I..,~~," ''':./..; ':C...,. :!- ': "'o ~ t" ~j~l, /"ID tll.~/..ir.i"'''øld t-liøtjø, :'-.' <.'.' :;"~I I

7 FREDNINGSNÆVNET>

8 --- REG. NR. ~7~ \. ", '..-., afsag~ :., K E N D E L S E,,- den, S.U~rts ~937 af Fredningsnævnet 'for,, l'. " '~' /' l' l'. r', >' I - ll.. ~ :,J, ~.. ~r ' 1. "', I, " -, ' ",' Fred'3riksborg Aint.,,. ",.>. ( ( " 1-, Tikøb Sogneraad Q8 Helsingør Byraad hår op~ordret N~vnet til at søge Udsieterne fra Strandvejen indenfor diss~ Kommuners Omraade bevaret. " Efter Undersøgelse af Forholdene har Nevnet ~aget Sage~'op og fundet d'et ~est' praktisk af Hensyn til Forhand~ingen med Grund..,.'" ejerne og den Sam~enligning, som Skønnet 'over de enkelte,~jendo~es Betydning og Værdi til Dels maa bygge paa, at dele Opgaven og tage' en v~s Strækning ad Gangen og som det første Afsnit Strækning~n f~a T~bberup til Esperg~rd~ Havn. Syd for Tibberup (Søb~ksrenden) indtil Sogne- "skellet ved, Humlebæk findes ikke ubebyggede Grunde.," Hel~ Stykket er omtre~t l km~ øst' for s~;andv~jen li~ger her 15 ubebyggede'grundstykker, hvis 'Bredde fra Veje~ t~l Strandveje~ ~arierer fra 9 til 30 m, og hvis samlede Facadel~nie mod Vejep er ca, 420 m. Af disse 1rundstykker hører de fleste til Sjendo~~e, der'om- ' fatler Grund paa begge Sider af Vejen,og hvis vestlige D~l ~r?~pygget" saaledes' at de ~bebyggede Strandgrunde give'r den fri 'Udsi,gt. ", For en enkelt Ejendoms Vedkommende er der den ls.december -, ' f.a. ~f Nevnet, afsagt Kend~lse om Fredning med Hensy~ til Udsigtens Bevarelse.! En sacldan Fredning maa f'.)rstog fremmest gan. ud paa Forbud ~ mod Bebyggelse, dernæst ogsaa mod Forekomst af Bev~ksning,.Hegn og andre Indretninger, der hind~er Udsigten eller som virker Skæmmende'i'om~iver- '.:erne.., De Grundstykker,' som Sagen angaar, er,følgende Matr.Nr. af Mørdrup, Tikø'b Kom~nune fra' Syd' til Nord'; "delvis" betegner den Del, der ligger øst for Vej'en. 'Ejerens Navn er, tilføjet tilligemed (omtrentlig): ' i Angivelse af Arealet, efter en nylig fore taget Opma:.l1ing.', -, 91 (d~lvis) og 9an Ingeniør Wil1. ~erner 9m, 9t Højesteretssagfører Poul Jacobsen, ' 9v Ingeniørerne I., Z. og R. F. Nicolaisen 9k og delvis 10i Veksellerer H.C.Møller 101, delvis, Frk. Justa Justsen lok, delvis, Frk. Danielsen 10em Havnefoged Arndt Larsen 10r Fisker P.Larsen. 10t, delvis, Tømrermester H.Tjellesen logk Grosserer H.Samson 10ag Arkitekt ~.J.Nielsen,'oa.~ ~0 406 '. ( 1234 : J '

9 10 10 i lo I aæ D~rektør C. Osterhammel ea 513 cb og 10 sø Hofjægermester K. Troile Post _ 302 cv og 10 cy Malermester, Jul. Rasmussen _ 223 ' ~ de ~nkelte ~je~domm~ er der Anledning til at ~~:.,at der pa~~v,i1er,~atr'.nr. 9t og '~m en pr~vat $e~itut gaaende ud paa",'8:td~r ikke"mt:!:a~pføres 'Bygninger' og at Plantni~g 'ikke maa ',væ~e'h,øjere,end '16 Fod' over, dagligt' Vande.' I E'jendommen Ma1;~.Nr.: lok ~nstørre Pensionatsvirks~mhed, og' pa~ Matr.Nr. 101 et stort R~kreationshjem ~ed dertil indrettet Byg~ing.' Ejeren af Matr.Nr. 10t 'ha~ meddel t, at det er )l~ns Agt ',atbebygge 'Grunden'nu. D~n, ligg;r' ganske vist' lige. overfor ha~s Ejendom "Villa Mignon; Men denne' ligger', t"saa høj,t,.'at,en almindelig Bygn'i~g'ikke 'k~n luk~e for'udsigten. "Det ':.~, gælder,dog om denne,grund Bom o~ flere andre, at de paa Grund af deres ringe Udstrækning i Virkeiigheden ikke egn~r sig til Bebyggelse. Matr.Nr. locv og 10cy ligger mellem ~o ubebyggede Grunde, der.er køb4, ( af Kommunen o~ gjort til 9ffent~ige Hav~anlæg. Kun e~n Grund Matr. (_Nr. 9v hører ikke sammen med en l1~eoverfor'~ paa modsat,side af 'It~trandvejen - beliggende ~jen~om.,det har været Ejerens Hensigt muligt at bebygge den. ' '.,(, Af Grundejerne kan ikke andre end Ejerne af Matr.Nr. 9m og, ', 1 9t, 9k og 10i sam~ af 10gk siges at have stillet sig imødekommende overfor Fredningsplanen,' og ingen af Ejern~'har frafaldet Krav paa Er~ statning. Flere har protesteret mod Fredning, som de har fundet upaakr.nvet. Denne findes for 'alle de Ejendommes Vedkommende, der om~ fatter en Strandgrund øst for Vejen og en Bebyggelse Vest for Vejen, at maatte bestemmes under 'Hensyn til, at en FraskilleIse 9g.Bebyggeis~ af dtrandgrunden vil forringe hele Ejendommens Værdi. ( Nogen Betydning for alle Ejendommene vil det ogsaa have, at de n~rliggende Udsigter ved andre Ejendomme holdes fri.- For at bevare Udsigte'n fra Vejen 'vil det vær'e'nødvendigt C at paalægge Ejendommene Servitut gaaende ud paa, 'at der 'ikke maa ~opføres Bygninger, og ikke anbringes nogen I~dretning, der hindrer Udsigten,,ligesom Plantning ikke maa blive saa høj eller saa tæt, at den væsentlig indskr~nker Udsigten, hvorfor N~vnet i saa Tilf~lde maa lmnne forlange den fjernet eller' nedslt:aaret. Da det er af stor ~etydning 1'or'.Alme:nhed~m,at Udsig'ten fra,. 3trdndvejen bevares paa de Str~kninger, hvor d~n endnu findes, og da ' ~ dette ikke mindst gælder den her omhandlede s tr,bkning, hvor Vejen gaar nær ved Kysten, men Udsigten er mege~ be~kaar~t, saal~de~' at,hvert Omraade, der en1nu lig3er frit, er en Verd1, der for~jener at bevares, findes der at burde paalægges disse Grunde Udsigtsservitut mod Erstatning til Ejerne., Det ~estemmes derfor, at der ikke paa nogen af de forri~vnte Ejendomme paa Arealet mellem Strandvejen og Havet ma~ opføres nogen Bygning - udover hvad der allerede inaatte findes - uden Tilladelse ~~f Fredningsn~vnet. ~ Ejheller mua der paa Grunden anbringes nogen Indr~tning, der, I l ' l l- i.', I!, I :. ~ " '~;, I I '!, '.'

10 ( forringer Udsigten, eller sk~mmer denne. ~ -.Træ~r Ob ~~ant~ing kan af Fredningsn~v~et forlanges nedskaaret.~ller fjernet." ' ( i (.Der.t,ill~gge~Ejer:p.~føl,:;endeBl:!løbi Erstatning:,:',",t ' ~f Fru Anna 'Werner',",',., ",J " -2.50a Kr.' Fru Alma Osterha~nel.'900., HOfj~ge;m~s~~r~~rblies'jo~ts'BO ll', 600'- '.., Højesteret'ssag~ører Poul Jacobse~ 700 Ingeniørerne I.Z. og'r.f.nicoliasen " l~ j' '."... \"....,'.'j...,veksellerer H.C.Møller Frk. Justa J':lst's'e,~", J' Frk. Julie,Danielsen Havnefoged Arndt Larsen, Fisker P. LHrse'n. Tømre~~est~r H.Tjellesen 3rosserer~H.Samson Arkitekt A.~.Nielsen Malerrnest:;:rJul. Rasmussen J ,400 40, , I.f' t 'I I l! \ ' \... ~.,.. ~ J,~ 'J' j' \.. :"'j -, l,,':'... ' l'.... f.~ 600-0stifternes Kreditfor~ning, Cstifternes HypothekforGnin~ og Fisker 09rl Hnns 3D. har som Priori tetshavere for] Otlgt de eventuelle Erstat-: ninssbeløb be talt til dem som Afdrfig paa G elden, men at det ikke skønnes,., ' ~t de p3ag~ldenje ~jendommes Verdi ved FredningsbestemmelH~rne forrin~es. s'j?ledes, at det har Indflydelse paa deres P~.Jntsilckerhed"findes deres P~qst~nd 'i~ke at ku~ne tages til Fol~e. mfter de s~)rlige Forhold med Hecsyn til ~jendo~:l'nenmbtr..t:!f. '0 ag'fin~es derimod den full~ ~r~tatningssum'at b~rde udbetal~s'til 11ar~ester Axel Svendsen som sid~te Pacthaver. -, Det s~mlede Erstatnin~sbeløb findes i Hen~old til Frednings-" " lovens 13 2det Styl~ke at burde udr::-desmad to Tredjedele,af Statskassen ob en Tredjedel af lmtsfonden. LP. Lursen. L. Ibrboe C.Poulsen. - ", f f "\,, I ",' :.'i, II,,.,, :

11 OVER FREDNINGSNÆVNET>

12 REG. NR~ 5"~':<- U d s k r 1 f t sf OVERFREDNINGSKÆVNETS KENDELSESPROTOKOL _ Aar 1938 den 2.November afsagde overfredningsn~net,- pas Grundlag sf skriftlig Votering følgende K e n d e 1 s e Ved Overfredningsnævnets Kendelse af lo.august 1937 vedrørende Fredning sf nogle ubebyggede Grundstykker beliggende øst for Strand vejen paa Strækningen fra Tibberup til Espergærde Havn bestemtes, at Ejerne af Matr.Nr. 9~ Mørdrup, Ingeniørerne I.Z. og R.F.Nicolaisen vilde hsve at bære en forholdsmæssig Del af de med den afholdte Taksation (Taksationen sf de fornævnte Grundstykker) forbundne Udgifter. Ejerne, repræsenteret af forhenværende Møbelfabrikant J.Nicolalsen, har herefter gjort gældende, at der ikke fra sammes Side har v~et stillet Krav om Taksation, og at der følgelig ikke bør psalægges dem nogen Andel i Taksationsudgifterne. Da Overfredningsnævnet mas give Ejerne Medhold 1 det anførte, viloverfredningsnævnets Kendelse være at forandre i Overensstemmelse hermed. T h 1 b e s t e m m e s: t Overfredningsnævnets Kendelse af lo.august 1937 vedrørende Fredning af nogle ubebyggede Grundstykker beliggende øst for Strandvejen paa Strækningen fra Tibberup til E8perg~de Havn Side 2, j.stk. udgaar ordene Ingeniørrerne I.Z. og R.F.Nlcolaisen. P.O.v. Fred erik VPetersen ( si. gn. )

13 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

14 I, Naturfredningsnævnet for ejfrederiksborg amts nordlige fredningskreds Folehavevej 1, 2970 Hørsholm Tlf Udskrift af Fredningsprotokollen Ar 1990~ den 16. maj kl afholdt fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Espergærde under ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Harry Rasmussen og Ernst Bliesmann som udpegede nævnsmedlemmer. Der foretoges: F.S. 16/89 Behandling af spørgsmålet om e~ tilladelse til bibeholdelse af en terrasse og af et mindre hus på ejendommen matr. nr. 10 i Mørdrup, der er omfattet af fredningsnævnskendelse af 8. marts 1937, stadfæstet af Overfredningsnævnet den 10. august For Frederiksborg amts landskabsafdeling mødte Janni Lindeneg. For Helsingør kommune mødte Troels Meyer. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Jørgen Mejnholt. For og med ejendommens ejer, Jens Bjerrehus, mødte advokat Tvede Møller. Besigtigelse fandt sted. Det konstateredes, at der på ejendommen langs dennes nordskel er opført et hus i træ, ca. 5 x 3 meter, eller m 2. Huset har fladt tag og glasfacade mod syd og øst. I huset ses opbevaret forskellige effekter til strandbrug. Det konstateredes endvidere, at der ud for det omhandlede hus' østlige gavl er opført en terras- 2 se af træ, ca. 3 x 4 meter, eller ca. 12 m, omgivet af rækværk med ttl glassider i ca.l-meters højde. Fra terrassen fører en trappe ned over skrænten til en badebro. Strandgangsretten er fri på en temme- ~N 1'L11/~- ()(}01 ~ ':>1

15 2 lig bred sandstrand. Jørgen Mejnholt nedlagde påstand om, at det eksisterende hus og terrassen fjernes, og han henviste til nævnskendelserne, der forbyder opførelse af bygninger på grunden. Der var efter hans opfattelse ikke noget hus på grunden i Advokat Tvede Møller fremlagde en redegørelse for ejerforholdene fra 1908 og fremefter bilagt fotos og erklæringer fra forskellige personer. Han nedlagde påstand om, at der meddeles tilladelse til bevarelse af hus og terrasse, som de er opført, subsidiært at r der meddeles tilladelse til en anden placering på grunden af det eksisterende hus. Han gjorde gældende, at det ved den fremlagte dokumentation må anses for godtgjort, at der på grunden før 1937 fandtes et hus nogenlunde svarende til det i dag eksisterende omend med en anden placering, fra hvilken Jens Bjerrehus har flyttet det til dets nuværende placering ved ejendommens nordskel. Huset er blot blevet forbedret og renoveret. Han gjorde iøvrigt gældende, at terrassen efter dens karakter ikke er til gene for udsigten, og han henviste generelt tiloverfredningsnævnets kendelse vedrørende strand- I parcellerne i Snekkersten og videre mod nord. Jens Bjerrehus forklarede, at han har opført terrassen. Såfremt huset skal flyttes, og det kan ske på en halv time, agter han at bibeholde terrassen, hvor den nu er placeret. Troels i1eyer og Janni Lindeneg gav udtryk for, at fredningskendelsen i videst muligt omfang bør overholdes. Nævnets medlemmer rådslog og voterede og traf derefter følgende a f g ø r e l s e : Det findes ved tømrermester Børge Larsens erklæring af 15. maj 1990 godtgjort, at der på ejendommen ved dens fredning i 1937 fandtes et.badehus, og ved de iøvrigt foreliggende erklæringe~ og oplysninger, at der fortsat op gennem årene har været et hus på grunden.

16 3. I Efter Jens Bjerrehus' forklaring lægges det til grund, at der efter 1982 er foretaget flytning og renovering af det eksisterende hus. Efter det således fastlagte findes der ikke grundlag for påstanden om fjernelse af det eksisterende hus. Selvom det efter sagens oplysninger og som et resultat af besigtigelsen må lægges til grund, at det eksisterende hus er af en anden karakter end det i 1937 eksisterende, findes der ikke grundlag for at pålægge ejeren at foretage ombygning/reduktion af huset. Under hensyn til fredningskendelsens formål findes det eksisterende hus' nuværende placering at være til hinder for udsigten i videre omfang end med en anden placering. Da det oprindelige hus' placering ikke er tilstrækkelig oplyst og sikker, findes ejeren at burde flytte det eksisterende hus til en placering tættest muligt i det hjørne, der dannes af ejendommens sydlige og østlige skel. Da den opførte terrasses rækværk ved besigtigelsen ikke fandtes til gene for udsigten, findes der ikke fornødent grundlag for at pålægge ejeren at fjerne terrassen med tilhørende rækværk fra den nuværende placering. T h i b e s t e m ro e s : Det pålægges ejeren af matr. nr. 10 i Mørdrup By inden l. september 1990 at foretage flytning af det eksisterende hus til en placering tættest muligt ved skel i det hjørne, der på grunden dannes af det østlige og sydlige skel. Begæringen om fjernelse af en terrasse med rækværk tages ikke til følge. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, ankes tiloverfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amt, kommunalbestyrelsen, Skov- og naturstyrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner,

17 4. der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Harry Rasmussen P. H. Raaschou E. Bliesmann Udskriftens rigtighed bekræftes. Hørsholm,

18 ,; -;~ \ 1 II) O"!::J'lf:J..OO Naturfredningsnævnet "~o ""'J;," '- '5.: ~i,:.{,:;;,,~) '0",,)0 for ~ -J)\-'~~,-,.. " '".-" } _rederiksborg amts nordlige fredningskred~:;,.:.' ::,::~-,':'.',!: I I. I... 1,:1 J\J l/~q H,rshoI111,Jm 20. november Dommerkontoret Folehavevej l, 2<)70 Hørsholm Telefon fl2) FS. 131/90 ~. Jlloc!!;ege~ : -:."'\~'!,..~;~ ~~e;l~j'"sly!alsiwj Vedr. matr. nr. 10 r oq 10 s Ml!Ix,d.rup_.',.. Ved skrivelse af 27/ har Ole Blichert Christensen som ejer af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til at -I I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfredningslovens 34 tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse indrette en parkeringsplads. med det fremsendte projekt. Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til naturfredningslovens 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra tilladeisens meddelelse. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, ankes tiloverfredningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiksborg amtsråd, kommunalbestyrelsen, Skov- og naturstyrelsen, skovdistriktet samt anerkente foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfredningslovens 58. nævnets formand Ole Blichert Christensen Strandvejen Espergærde

19 Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt Sct. Anna Gade 5 A, 3000 Helsingør Tlf Fax RE6.NR. OSY2.00 Helsingør, den - 2 NOV I'" Vedr. FS 94/00. Om- og tilbygning på ejendommene matr. nr. 10 q og 10 io Mørdrup by, Egebæksvang, beliggende Strandvejen 169 B i Helsingør Kommune. Ved brev af 12. januar 2001 har Helsingør Kommune tilsendt fredningsnævnet en ansøgning om tilladelse for ejerne af ovennævnte ejendomme til at foretage til- og ombygning af et eksisterende sommerhus. Der er tale om 2 selvstændige ejendomme, som er samvurderede, men ikke samnoterede. Det eksisterende hus er i sin helhed placeret på matr. nr. 10 q. Ved den ansøgte tilbygning mod syd vil bygningen overskride skellet mod matr. nr. 10 io. Af sagen fremgår at matr. nr. 10 q har et areal på 163 m 2, og matr. nr. 10 io har et areal på 254 m 2 Matr. nr. 10 io og formentlig en smal bræmme af matr. nr. 10 q er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. august 1937, der har til formål at bevare udsigten fra Strandvejen over Øresund. Fredningsbestemmelseme anfører bi. a., at der på det fredede areal ikke må opføres nogen bygning - udover hvad der allerede måtte findes - uden tilladelse af fredningsnævnet, at der ikke på arealerne må anbringes nogen indretning, der forringer udsigten eller skæmmer denne samt, at træer og plantning af fredningsnævnet kan forlanges nedskåret eller fjernet. ()..ct~w ~\-\9::~\ \~._()o-o \ Q~

20 2 Den 4. april 2001 foretog fredningsnævnet vi formanden en besigtigelse af ejendommene. I besigtigelsen deltog repræsentanter for ejerne samt for Frederiksborg Amt, Helsingør Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Under besigtigelsen henviste Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant, Jesper Refn, til at ejendommene er omtalt s i- Danmarks Naturfredningsforenings Strandvejsrapport fra 2000 som 2 ejendomme der "bør på sigt, når de kommer til salg, erhverves af det offentlige og nedrives for at skabe et sammenhængende strandareal e, og forbedre udsigtsforholdene ". Han anmodede derfor om, at nævnet retter en forespørgsel til Skov- og Naturstyrelsen, Frederiksborg Amt og Helsingør Kommune om hvorvidt det kan forventes, at der inden for en kortere årrække vil blive taget initiativ til opkøb af de pågældende ejendomme med henblik på anlæg af en strandpark. Nævnet rettede en sådan forespørgsel den 10. april Frederiksborg Amt har den 16. maj 2001 besvaret forespørgselen således: "- - - Det kan oplyses, at der ikke inden for en kortere årrække vil blive taget initiativ fra amtets side til opkøb af denne eller de øvrige bebyggede ejendomme på strækningen. Amtet fastholder iøvrigt sin udtalelse ved besigtigelsen den 4. april 2001 om, at man ikke kan anbefale nogen form for byggeri på fredet område på/ved ejendommen. Det kan supplerende oplyses, at den eksisterende bygning overskrider vejbyggelinien omkring Strandvejen med ca. 2m. Almindelig vedligeholdelse kan udføres uden dispensation, men en så omfattende ombygning som den ansøgte VII kræve amtets dispensation fra byggelinien. Amtet er ikke sindet at give en sådan tilladelse f.s. v. angår den del af bygningen, som overskrider byggelinien. " Skov- og Naturstyrelsen har den 22. august 2001 meddelt nævnet at styrelsen ikke har planer om et opkøb af de pågældende ejendomme med henblik på anlæg af en strandpark. Nævnet har ikke modtaget svar fra Helsingør Kommune.

21 3 På det således foreliggende grundlag meddeler fredningsnævnet afslag på ansøgningen om tilladelse til i forbindelsen med en udvidelse af det eksisterende hus på matr. nr. 10 q at bebygge en del af matr. nr. 10 io, der således skal forblive ubebygget i sin helhed. Nævnet har ved sin afgørelse vurderet, at det ansøgte vil være i strid med fredningens formål. Af Helsingør Kommunes brev af 12. januar 2001 til nævnet fremgår, at ejerne tillige har ønske om at placere en carport med udhus på matr. nr. 10 io, uden at dette er angivet i ansøgningen. I anledning heraf bemærker nævnet, at ejheller en sådan bygning vil kunne opføres på ejendommen. Vedr. beplantningen på matr. nr. 10 io bemærkes, at nævnet forudsætter at Frederiksborg Amt som tilsynsmyndighed påser, at beplantningen bringes i overensstemmelse med fredningen efter de retningslinier, der følges af amtet ved håndhævelsen afudsigtsfredninger langs Strandvejen. Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørelsen, ejerne af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet og indsendestil fredningsnævneto/l Niels Olesen Th~kild Bendsen Ellen Daugaard Hansen formand Denne skrivelse er sendt til: Bente og Christoffer Goodwin, Toftevej 3A, 3060 Espergærde

22 Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf Fax Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet, se afgørelse af 6. maj, Den 5. oktober 2013 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: FS 034/ Ansøgning om dispensation til bibeholdelse af en pavillon på ejendommen matr. nr. 9v Mørdrup By, Egebæksvang, beliggende Strandvejen 175H, 3060 Espergærde, Helsingør Kommune. Fredningsbestemmelser: Ovennævnte ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelser af 10. august 1937 og 2. november 1938 om fredning af nogle ubebyggede grundstykker beliggende øst for Strandvejen på strækningen fra Tibberup til Espergærde Havn. Fredningens formål er at bevare udsigten fra Strandvejen ud over havet. Det er i fredningsbestemmelserne fastsat, at der på de fredede ejendomme på arealet mellem Strandvejen og havet ikke må opføres nogen bygning, udover hvad der allerede måtte findes, uden tilladelse fra fredningsnævnet. Ejheller må der anbringes nogen indretning, der forringer udsigten, eller skæmmer denne. Træer og beplantning kan af fredningsnævnet forlanges nedskåret eller fjernet. Ansøgningen, ansøgernes synspunkter og Helsingør Kommunes indstilling: Helsingør Kommune har den 24. april 2013 fremsendt en ansøgning fra ejerne af ovennævnte ejendom, idet der søges fredningsnævnets dispensation, således at en på ejendommen opsat pavillon kan bibeholdes. Det fremgår af henvendelsen, at den ansøgte pavillon er ca. 20 m2 i grundareal. Pavillonen er oval i form og udført i sortmalet træ med større, hvidmalede vinduespartier. Pavillonen har en længde på 3,60 meter, en bredde på 5,85 m2 og en højde på 2,85 meter. Pavillonen er opført til erstatning for en tidligere strandpavillon. Af henvendelsen fra kommunen fremgår endvidere blandt andet: Vurdering pavillon: Af luftfotos fra henholdsvis 2012 og 2011 fremgår, at pavillonen, der før var ca. 10 m2, sekskantet og med kegleformet tag nu er oval og ca. 20 m2 med mere fladt tag. - skønsmæssigt er den dobbelt så stor som tidligere. Den sekskantede pavillonen ses på luftfoto fra 1954, og er ikke påtalt ved amtets besigtigelse i Den ansås for lovlig. Taget er ændret fra at være kegleformet til at være med meget begrænset rejsning. - Det fremstår let hvælvet. At dømme ud fra fotos før og efter er højden på bygningen formentlig øget. Bygningens udtryk er ændret fra at være en traditionel strandpavillon til at være en større bygning med dominerende vinduespartier.

23 Ændringen af pavillonen betyder nogen hindring af udsigten fra strandvejen, idet kegletaget volumenmæssigt var meget mindre end den nu højere pavillon med mere fladt (lille hvælving) tag. Den nye bygnings mange, hvidmalede vinduer får den til at virke større. - Bygningens udtryk afviger fra den oprindelige byggestil og den oprindeligt 6 kantede pavillon, som er gængs på strandgrundene langs Øresund. 2 Ansøgerne har i forbindelse med sagsbehandlingen i Helsingør Kommune og til fredningsnævnet navnlig anført, at det bestrides, at den nye pavillon hindrer udsigten i højere grad end den tidligere pavillon, at der ved projektets udformning netop er taget hensyn til udsigten, at der er fældet træer for at bevare udsigten, at pavillonen er gjort højere for at hindre vandindtrængen ved stigende vandstand, at den nuværende vinduesudformning er valgt for at sikre et luftigt og mindre massivt udseende, at der andre steder i fredningsområdet ikke er taget hensyn til udsigten samt at det nu ansøgte ikke kan anses som nybyggeri, men at der snarere er tale om restaurering. Ansøgerne har endvidere henvist til en af fredningsnævnet i 1990 meddelt dispensation for en naboejendom, der må anses som præcedensskabende for den nu behandlede ansøgning. Endelig har ansøgerne henvist til, at det ansøgte i sin udformning ikke væsentligt adskiller sig fra andre eksisterende pavilloner i fredningsområdet. Helsingør Kommune har på den anførte baggrund oplyst, at kommunen ikke kan anbefale, at fredningsnævnet meddeler dispensation. Kommunen har herved henvist til, at den ansøgte pavillon findes at skæmme området med sin større volumen og areal, øgede facadehøjde og ændrede tagkonstruktion. Det er endvidere angivet, at strandvejsområdet nu som på fredningstidspunktet er et værdifuldt udsigtsstrøg for såvel beboere som turister. Fredningens byggeforbud bør derfor ikke fraviges. Kommunen har yderligere henvist til, at en tilladelse må frygtes at have præcedensskabende effekt, idet der på den i øvrigt tæt bebyggede kyststrækning er et stort tryk i retning af merbyggeri i form af pavilloner, badehuse, skure, søterrasser, badebroer m.v., og at selv små tiltag med tiden vil bidrage til en negativ påvirkning af strandvejsmiljøet og udsigten. Skriftlige udtalelser: Naturstyrelsen, Det åbne land, har i skrivelse af 15. juli 2013, jf. naturbeskyttelseslovens 33, stk. 4, supplerende oplyst blandt andet, at ejendommen er en ubebygget grund på 242 m2. Det ansøgte vurderes ikke at ville medføre beskadigelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivet bilag IV. Besigtigelse: Fredningsnævnet har den 23. september 2013 foretaget besigtigelse og afholdt møde på ejendommen. Under besigtigelsen deltog repræsentanter fra ejerne, Helsingør Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Helsingør afdeling, samt Naturstyrelsen, Det åbne land. Under besigtigelsen blev ejendommen og dens omgivelser beset. Den opførte bygning er visuelt synbar uden for ejendommens omgivelser herunder fra Strandvejen. Ejernes repræsentanter oplyste, at den opførte bygning er udformet blandt andet med sigte på, at bygningen ikke er mere udsigtshindrende end den tidligere. Der er modtaget mange positive tilken-

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Redegørelse for sagen

Redegørelse for sagen Hvam Arkitekter og Ingeniører Egon Løgsted Rydevej 15 7500 Holstebro Kystdirektoratet J.nr. 16/02000-3 Ref. Lena Kjær 11-08-2016 EL@arkitektkontor.dk Afslag på ansøgning om dispensation til efter nedrivning

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Arne Kamp Hvidovre Strandvej 57A 2650 Hvidovre Kystdirektoratet J.nr. 16/00820-8 Ref. Martin Cenholt Kjeldgaard 02-06-2016 Dispensation til efter nedrivning at genopføre beboelsesejendom delvis inden for

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård

Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Susanne Wærn Flinker Strandvejen 130 8721 Daugård Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Merete Garic Dir: +4579755689 Mob: e-mail: Merete.Garic @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-112-13 27.11.2014

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Ved skrivelse af 13. marts 2014 (sagsnr.12/16579) tilskrev Helsingør Kommune Fredningsnævnet for Nordsjælland således:

Ved skrivelse af 13. marts 2014 (sagsnr.12/16579) tilskrev Helsingør Kommune Fredningsnævnet for Nordsjælland således: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 18. oktober 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning og genopførelse af helårshus. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. oktober 2014 J.nr.: NMK-31-01175 Ref.: MARMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse på ejendommen Gammel Strandvej 199B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. maj 2015 J.nr.: NMK-33-02965 Ref.: MAOSK-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afslag på dispensation til tagterrasse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus ved kystskrænten i Rågeleje i Græsted-Gilleleje Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus ved kystskrænten i Rågeleje i Græsted-Gilleleje Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 31. august 2005 J.nr.: 03-121/200-0036 SNI Afgørelse i sagen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende

EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse. Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende EBK HUSE A/S Skovsøvej 15 4200 Slagelse By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus som erstatning for eksisterende Kolding Kommune har den 11. februar 2014 modtaget

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse

Der foretages i øvrigt ikke yderligere bygningsrelaterede ændringer på matr. nr Tilladelse Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia att. Niels Chr. Brix E-mail: ncb@energinet.dk 18. oktober 2016 edoc: 2016-0240559

Læs mere

Afgørelse i sag om hønsehus, legehus, svømmebassin, tennisbaner mv. i Rudersdal Kommune

Afgørelse i sag om hønsehus, legehus, svømmebassin, tennisbaner mv. i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. juni 2014 J.nr.: NMK-522-00159 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om hønsehus, legehus, svømmebassin, tennisbaner mv. i

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 04. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00803 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag afslag på opførelse af enfamiliehus på Sdr. Strandvej 114 i Bornholms

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et sommerhus ved Sømarken ved Aakirkeby på Bornholm

Afgørelse i sagen om opførelse af et sommerhus ved Sømarken ved Aakirkeby på Bornholm Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. december 2010 J.nr. NKN-31-02045 mtj Afgørelse i sagen om opførelse af et sommerhus

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen.

00002.02. Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02. Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt. Domme. Taksationskom missionen. 00002.02 Afgørelser - Reg. nr.: 00002.02 Fredningen vedrører: Bergmandsdalsvej, kystskrænt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser 15-08-1974 Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3.

AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 1 65 stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-510-00625 Ref.: GRYBE-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af vandhul i Lolland Kommune Afgørelsen

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Birgitte Vestergaard og Kent Harndahl Baggesensvej 18 8600 Silkeborg Sendt pr. mail til: bomholtvestergaard@hotmail.com

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere