Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstrup Harrerenden. Tema Anlæg ved kysten. Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde"

Transkript

1 Lønstrup Harrerenden Kulturmiljø nr. 26a-b Tema Anlæg ved kysten Emne(-r) Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, sommervillaer og ældre sommerhusområde Sted/Topografi Lønstrup ligger ved en sand- og lerklint ud til Skagerrak på Vendsyssels vestkyst. Klinten er ca. 12 km lang og op til 60 meter høj. Havet æder i gennemsnit 2-2½ m af klinten om året, så igennem århundreder er kystlinjen rykket længere og længere ind i land. Samtidig er klinten fuld af kildevæld, der gennemvæder leret, så der ofte sker jordskred. Fra omkring 1900 begyndte Lønstrups hovederhverv at skifte fra fiskeri til turisme, og byen er i dag en udpræget turistby omgivet af store sommerhusområder. Byen har 500 faste indbyggere, i sommersæsonen omkring

2 Kulturmiljøet omfatter Lønstrup by, Møllebakken samt sommerhusområdet Harrerenden. Tid Ca til i dag. Karakteristik Fiskerlejet Fiskerlejet/ladepladsen Lønstrup var i perioden af stor betydning for skudehandelen til især Norge og England. I 1860 erne opførte købmand A. Rosenkranz Segelcke således et treetagers pakhus ved Lønstrup Strand. Selve købmandsgården findes stadig dog i stærkt ombygget stand, idet det i dag er Hotel Marinella. Efter anlæggelsen af jernbanen til Frederikshavn i 1871 mistede byen som så mange andre vestkystbyer efterhånden sin betydning for denne handel. I Hotel Marinella findes der stadig rester fra købmand Segelckes købmandsgård. Fiskerlejet Lønstrup er for vestkysten speciel ved sin placering i landskabet. De første fiskere/husmænd har lagt sig i læ for vestenvindens hærgen ved udnyttelse af de naturgivne geologisk/geografiske forhold. Fiskerlejet er anlagt i slugten langs Lønstrup Bæk i en nord - sydgående retning og med den naturlige klitdannelse som læ mod vest. I forgrunden P. Olsens Kro i Lønstrup omkring

3 Bebyggelsen af gårde og huse lå samlet langs vejen til stranden, der dengang havde en bredde, der tillod ophaling af selv større skibe. Jordlodderne til gårde og husmandsbrug lå som smalle øst-vest orienterede parceller fra byen og ud til kysten. Ejendommenes markarealer mindskedes år for år på grund af kystnedbrydningen. Strandvejen set mod nord med kroen, der er ombygget til Linnemanns Hotel i midten af billedet. De ældste gårde og huse giver i dag stadig et godt indtryk af byens oprindelige karakter. Størstedelen af byens nu ombyggede fiskerhuse er opført i perioden 1860 til Til de fleste hører det obligatoriske baghus til redskaber. Lønstrup har formået at fastholde og tiltrække helårsbeboere, hvoraf en del er kunstnere, hvilket afspejler sig i de mange gallerier og kunsthåndværksbutikker, der findes i byen. Dette er også med til at tiltrække turister, og i sommersæsonens gode vejr er der i byen en næsten sydlandsk stemning. Turistbyen Lønstrup blev på et tidligt tidspunkt opdaget som badeby af såvel Københavnere som af folk fra Hjørring og Aalborg, og allerede i 1866 var der opstillet badehuse på stranden. Et kraftigt skybrud i 1877 var medvirkende til, at byen blev landskendt. Mange kom rejsende for at se på ødelæggelserne, der blandt andet var resulteret i en bred og dyb afgrund, som delte byen i to dele. Hændelsen var startskuddet til Lønstrups udvikling fra fiskerleje til badeby, og i begyndelsen af 1900-tallet var Lønstrup det største badested i Nordjylland. Med åbningen af jernbanelinien Hjørring-Løkken i 1913 fik turismen endnu et opsving, og Lønstrup udviklede sig efterhånden til en ægte badeby. Allerede året efter transporteredes passagerer til Lønstrup. Et karakteristisk træk i Lønstrup er ligesom i eksempelvis Løkken, at mange fik bygget baghuse, hvor familien flyttede ud om sommeren for at kunne leje forhuset ud til turister. Hotellerne Linnemanns Badehotel, der oprindelig var kro, og Wrensteds Afholdshotel er nok de mest kendte af de mange hoteller og pensionater, der gennem tiden har været i Lønstrup. Hotellerne blev placeret i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse langs vejen til havet og indordnede sig derved traditionen med at lægge sig i læ 669

4 for vestenvinden. Dette skal ses i modsætning til sommervillaerne på klittoppen med havudsigt. Foto taget samme sted som de to forrige denne gang ca Linnemanns Hotel har fået bygget en ekstra etage på. Sommervillaerne Nord for og højt over Lønstrup by blev der i perioden bygget en række store, grundmurede sommervillaer. Bygherrerne var velhavere/rigmænd fra hele landet, som i tidens ånd ønskede sig en plads med havudsigt. Bebyggelsen er typisk for perioden, og den er i Lønstrup større og mere koncentreret end i f.eks. Løkken. Nogle af sommervillaerne på Møllebakken, der er underlagt en bevarende lokalplan. En sommervilla fra 1910 tegnet af Hack Kampmann er omdannet til feriekolonien Rødovrehus, og Lønstrup Mølle, som er bygget i 1865, blev i 1914 omdannet til sommerbeboelse af Hjørring-arkitekten Jens Jakobsen (sidefløje opført i 1930-erne). Møllen er et markant vartegn for Lønstrup på trods af, at den har mistet sine vinger. Harrerenden Fra omkring 1920 begyndte også folk fra omegnen, især fra Hjørring, at bygge sommerhuse ved Lønstrup. Der var tale om små træhuse, ombyggede badehuse, jernbanevogne m.v., bygget af jævne folk. Husene blev opført spredt på det område nordøst for byen, der senere kom til at hedde Harrerenden. De fleste af husene blev opført på lejet grund. Indtil besættelsen i 1940 blev der bygget mellem 30 og 40 små sommerhuse i området. 670

5 Harrerenden set fra syd Sommerhuset Dan ligger i billedets baggrund. I 1944 dannede ejerne af husene en forening Sommerhuskolonien Harrerenden. I slutningen af 1940 erne blev der oprettet en købmandshandel i området, og i 1955 blev der etableret fast rutebilkørsel til Harrerenden fra Hjørring. Harrerenden og et område ved Nørlev Strand var helt op til 1950 erne de eneste sammenhængende sommerhusområder ved Lønstrup. Sommerhuset Dan lige opført Sommerhuset Dan ligger i dag i den yderste klitrække. Vendsyssel historiske Museum

6 Flere af de tidlige huse er i årenes løb blevet taget af havet, og i 1977 etablerede Hjørring Kommune kystsikring ved nedkørslen til stranden ved købmanden. I 1990 erne blev der etableret kystsikring på en længere strækning. Det udpegede område omfatter ca. 100 selvstændigt matrikulerede sommerhuse og ca. 200 sommerhuse på fællesparcel. Husene er opført i perioden (et enkelt er dog opført allerede 1910), knap halvdelen af dem i perioden Sommerhuse i den yderste klitrække efter stormen i vinteren Som noget særligt for sommerhusbebyggelsen ved Harrerenden kan kystsikringen nævnes. Siden 1990 erne er stranden og kystskrænten blevet sikret med mange tusinde tons norsk granit. En kystsikring af umådelige dimensioner som får vesterhavskysten på dette sted til at minde om Bornholm eller en vestnorsk atlanterhavskyst. Bevaringstilstand Det tidligere Linnemanns Hotel, nu Glashuset i Lønstrup. Hotel Marinella kan lige skimtes midt i billedet bagerst. Lønstrups gamle bydele blev tidligt sikret gennem planlægning. I en bevarende byplanvedtægt fra 1974 blev grundejerne pålagt en række krav med hensyn til anvendelse af bygningsfarver, -materialer og -proportioner. Der blev stillet særlige betingelser ved om- og tilbygninger. I forbindelse med bevaringsplanen blev der af Hjørring Kommune foretaget en simpel registrering og fotografering af de enkelte huse i 1975, og kommunen opdaterer fotoregistreringen løbende. I forbindelse med byplanvedtægten havde kommunen 672

7 i mange år en bevaringsfond, der gav husejerne fordelagtige lån i forbindelse med renovering af husenes døre, vinduer og tegltage. Lånebeløbet blev givet som differencen mellem prisen på eksempelvis et vindue med én hel rude og et vindue med sprosser. På denne måde er en del af de ældre huse renoveret med de oprindelige materialer og det oprindelige udseende intakt. Også efter at bevaringsfonden i 2002 blev sparet bort, er renoveringerne fortsat med blik for det autentiske. Byplanvedtægten blev i 1990 afløst af en bevarende lokalplan, som siden er udvidet med nye lokalplanbestemmelser med flere temaer og en større detaljeringsgrad, senest i Ophalerpladsen er på grund af kystnedbrydningen blevet meget stejl og her foregår kun lidt fiskeri. Her ses også en af molerne, der er bygget af store granitsten. Byens struktur som fiskerleje og ferieby er for den ældste dels vedkommende bevaret. Dog er strand og ophalerplads ødelagt ved kystnedbrydning og kystsikring. Redningshuset ligger nu som en torso på kanten af skrænten ved ophalerpladsens spilhus. Pga. kystnedbrydningen er der etableret kystsikring omkring byen. 12 sommervillaer er bevaret. De er alle i meget god stand og er kun i mindre omfang ombyggede. Møllen mangler i dag (2006) vingerne, som den mistede under en storm i 1999, men møllehatten er intakt, og tagene er nytækkede med spån. Den gamle ombyggede mølle. 673

8 Harrerendens bebyggelse er af meget svingende karakter. For mange af de ældste huses vedkommende er der stadig tydelige spor af deres oprindelse. De små træhuse med små overbyggede verandaer med udsigt over havet er typiske. De yngre huse er større, og enkelte kan næsten betragtes som helårshuse eller luksussommerhuse i den dyre ende. Det er tydeligt, at ejerne af sommerhusene i Harrerenden passer godt på dem mht. vedligeholdelse og med ordnede, ryddelige forhold omkring husene. Harrerenden set fra nord. Vendsyssel historiske Museum Sårbarhed Lønstrup er på mange måder sikret mod bygningsmæssige fremmedelementer i kraft af lokalplanen. Der er ligeledes dæmmet op for en tivolisering af bymidten. Den største trussel må tillægges kystnedbrydningen og de foranstaltninger, der gøres mod den. Denne situation er ikke ny, og kystnedbrydningen har siden årene været en større trussel mod Lønstrup end sandflugten. I årenes løb er en del af de oprindelige sommervillaer blevet ofre for kystnedbrydningen og er styrtet i havet. Faren for de tilbageværende er ikke så stor, da der i 1990 erne er foretaget omfattende kystsikring ud for Lønstrup. Hjørring Kommune har, som det er tilfældet for en meget stor del af Lønstrup by, udarbejdet en bevarende lokalplan for Møllebakkekvarteret, som sikrer området på en ganske tilfredsstillende måde. Der stilles i lokalplanen en række forholdsvis strenge krav til evt. om- og tilbygninger af sommervillaerne. Harrerenden har siden 1998 været omfattet af en bevarende lokalplan, som sikrer området på en tilfredsstillende måde. Lokalplanen fastslår bl.a. hvor mange huse, der maksimalt må opføres på fællesparcellen, og at der ikke må foretages yderligere udstykning af parcellen. Den opstiller detaljerede bestemmelser for husenes udformning (størrelse, materialer, farver osv.) i forbindelse med ændringer og nyopførelse, og den fastslår, at skel ikke må markeres i terrænet ved hegn, plantninger eller lignende. Lokalplanen, hvis formål bl.a. er at opretholde Harrerendens særlige karakter af spontant opstået sommerhusområde, giver således området en god beskyttelse. Det skal dog bemærkes, at der, især for de ældste huses vedkommende er en vis fare for, at man i forbindelse med vedligeholdelse begynder at udskifte bygningselementer med nye materialer som 674

9 eksempelvis beklædningsbrædder i andre dimensioner og monteret vandret, hvor de oprindeligt har været lodrette eller omvendt. Der kan også være tale om lukning af verandaer eller etablering af carport eller garage. En del af området har desuden siden 1963 været fredet som en del af fredningen af stenalderhavets kystskrænt. De klitfredede arealer, der administreres af Nordjyllands Statsskovdistrikt som klitmyndighed, må ikke beplantes eller bebygges yderligere og synes således at være sikret. Den største trussel for området må nok tillægges kystnedbrydningen. Flere huse er i årenes løb styrtet i havet. For de tilbageværende er faren dog ikke så stor pga. den omfattende kystsikring ud for Lønstrup. Bonitering Sommervillaerne på toppen af bakken set fra p-pladsen ved ophalerpladsen. Lønstrup er speciel først og fremmest ved sin placering i den givne geografi. Sommervillaernes placering på toppen af Møllebakken er i markant modsætning til fiskerlejets øvrige huse. Fiskerhusene, fiskerlejets gårde og hoteller er ved udnyttelse af de særlige geografisk/ geologiske forhold lagt langs vejen til havet og for størstedelens vedkommende bygget i læ af klitterne, som skærmer mod vestenvinden. Den nordligste del af bygaden i Lønstrup. Man kan stadig fornemme stemningen af fiskerby, selvom mange af husene i dag er ombyggede. 675

10 Byen har bevaret sit præg af fiskerleje, landsby og ferieby, på trods af at mange huse er ombygget eller anvendes til andre formål end de oprindelige. Harrerenden er med sin helt særlige karakter af spontant opstået sommerhusområde et godt eksempel på en meget tidlig sommerhusbebyggelse ved den vendsysselske vestkyst. Områdets helt specielle bebyggelseskarakter med huse, der ligger drysset ud i området uden markerede skel, adskiller det tydeligt fra de sommerhusbebyggelser, der er opstået siden, og gør området til noget ganske særligt. Kontekst/sammenhænge Sammenhængen mellem fiskerlejet og turistbyen (hoteller og sommervillaer) er intakt. Ligeledes er forholdet mellem sommervillaerne og den øvrige bebyggelse i god balance, og den bevarende lokalplan for området er med til at understøtte denne. Desuden knytter stationen sydøst for byen sig til helheden ikke mindst på grund af banens betydning for turismen og badelivet i perioden fra anlæggelsen i 1913 til omkring midten af 1950 erne, hvor andre transportmidler efterhånden overtog mere og mere af trafikken. Banen blev nedlagt i I Lønstrups randområder ligger større koncentrationer af nyere sommerhusbyggeri, der set fra visse vinkler kan virke skæmmende på/ fra den ældre bebyggelse. Harrerenden er i sin karakter sammen med den ældste sommerhusbebyggelse ved Nørlev Strand eksempler på en bebyggelseskultur, som nærmest kan sammenlignes med de første kolonihavehuse. Den jævne mands evne til med få midler at få noget ud af lidt i forsøget på at skaffe sig lidt frirum uden for de snævre rammer i byens små lejligheder Anvendt kildemateriale Historisk Arkiv, Museumsgade 2, Hjørring. Interview med arkitekt Allan Norman Sørensen, Lønstrup. Lokalplan nr Lønstrup. Lokalplan 480.4a. Sommerhusområdet Harrerenden. Oplysninger fra BBR-registeret Teknisk Forvaltning ved Hjørring kommune. Baand, Niels Regnar: Sommerhusforeningen Harerenden - gennem 50 år, Hjørring Færch, Kirsten: Lønstrup - fra fiskerby til turistby, Hansen, Kirsten Monrad: Tilbage til turismens rødder, Nordjyllands amt, 2005 (2002). Hansen, Viggo: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel, Kulturgeografiske skrifter bind 7, Klitgaard, C.: Vendsysselske egne, Turistforeningen for Danmark Rasmussen, E. Damgaard: Lønstrup - hav og folk, Vendsyssel Tidende 29/ Beskrivelsen er udarbejdet af 676

Rubjerg Knude Området

Rubjerg Knude Området Rubjerg Knude Området Kulturmiljø nr. 27 Tema Kystkultur Emne Fyrvæsen, bosættelse på landet, sandflugtsbekæmpelse Sted/Topografi Rubjerg Knude Området omfatter den nordligste del af Lønstrup Klint og

Læs mere

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj.

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Derya Baysal, Dyveke Larsen og Maria Graae Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Samfund og

Læs mere

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker

Rørvig 2012. Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Rørvig 2012 Sammendrag af de lokale foreningers fælles ønsker Lokalplaner, natur- og landzoneadministration Hovedvægten lægges på bevarelsen af de gamle landsby- og fiskermiljøer og bevarelsen af Rørvigs

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004

Lokalplan nr. 430.7. Lønstrup. Vedtaget. Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NORD. 4. udkast maj 2004 Lønstrup Vedtaget 4. udkast maj 2004 NORD P Lokalplanområde HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet med 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat

Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Grundejerforeningen Ørnbjerg Notat Vedr.: Notat til deklarationsudvalgets delrapport af 11. april 2010, inkl. bilag med indkomne forslag fra medlemmer. Dato: 11. april 2010. Deklarationsudvalget: - Søren

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet Fyrets historie Fyrets historie kort fortalt Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet og godt 200 meter

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE

MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE MARKEDSANALYSE HOTEL GILLELEJE HOTELANALYSE GILLELEJE, 2015 - side 1 - Jour. > 528 Date > 14.04.2015 Ref. > JA/SSL ANALYSE AF HOTELMARKEDET GILLELEJE REKVIRENT Virksomhed > Gribskov Kommune Kontakt Person

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde

Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde Storstrøms Amt Etablering af 500 nye sommerhusgrunde på Lolland Analyse og beregning af regionaløkonomiske effekter Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke

Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Design af en samfundsøkonomisk analyse i forhold til beslutningssituationen omkring Mårup kirke Billedkilde: Mårup kirkes venners hjemmeside http://www.maarupkirke.dk/ Økonomisk evaluering v. professor

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Store Vildmose. Tema Bosætning på landet. Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding. Tid Oldtid til i dag

Store Vildmose. Tema Bosætning på landet. Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding. Tid Oldtid til i dag Store Vildmose Kulturmiljø nr. 37 Tema Emne(r) Oldtid, kultivering/landindvinding, bosætning på landet, råstofindvinding Sted/topografi Store Vildmose er beliggende midt i området mellem Brønderslev, Sulsted,

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

HELÅRSTURISME - CASES FRA IND- OG UDLAND OKTOBER 2006

HELÅRSTURISME - CASES FRA IND- OG UDLAND OKTOBER 2006 OKTOBER 2006 HELÅRSTURISME - CASES FRA IND- OG UDLAND UDARBEJDET FOR VISIT DENMARK AF FRI AGENT ESKILD HANSEN I SAMARBEJDE MED ADJUNKT PETER KVISTGAARD, AALBORG UNIVERSITET OG KONSULENT HANS HALVORSEN

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond

Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Stråtage Før og Nu Finansieret af BG Håndværks- og Industrifond Titel Stråtage før og nu Redaktion Fleming Grøfte Arne Høi Tekst og grafik/billeder Fleming Grøfte Udgiver Raadvad-Centret www.raadvad.dk

Læs mere

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY

PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY PÅ SPORET AF NATIONALPARK THY EN CYKEL- OG VANDREGUIDE NATIONALPARKTHY.DK VELKOMMEN TIL NATIONALPARK THY GUIDENS INDHOLD Velkommen til Nationalpark Thy... 5 Sådan bruger du guiden... 7 KOLOFON Udgiverne

Læs mere