Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex"

Transkript

1 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven har skabt debat verden over. Også i Danmark har der været sagt og skrevet meget om den svenske lov. Der har været bragt mange modsatrettede informationer i medier og politiske debatter. Men hvad er op og ned i debatten? Hvad er fup, og hvad er fakta? Det gør vi rede for i dette faktaark ved at lade de svenske kilder tale for sig selv. Om baggrunden for det svenske forbud mod købesex. Om, hvad svensk politi, svenske socialarbejdere og svenske prostituerede selv mener om loven og dens resultater. Hovedkilden er evalueringen foretaget af den svenske rigsadvokat i 2010 af effekterne af lovens første 9 år, 1 suppleret med oplæg fra den nationale rapportør om menneskehandel ved det svenske rigspoliti 2 og andre relevante kilder. For mere information om kilderne henvises til fodnoter samt kildelisten i slutningen af teksten. Faktaarket kan også downloades på Men først et resumé af de væsentligste effekter af loven (kilderne findes i hovedteksten): RESUMÉ Overordnet Forbuddet mod køb af seksuelle ydelser har haft den ønskede effekt og udgør et vigtigt værktøj i forebyggelse og bekæmpelse af prostitution. Sexkøberne Der er blevet færre sexkøbere. Loven virker afskrækkende/forebyggende på mænd, der overvejer at begynde at købe sex. Forholdene for de prostituerede Intet tyder på øget vold mod prostituerede. Intet tyder på, at prostituerede har fået forværrede livsvilkår. Prostituerede oplever, at loven har givet dem mere magt over deres situation, fordi de bl.a. kan anmelde truende sexkøbere for sexkøb. Loven har gjort det nemmere for prostituerede at stoppe i prostitution og søge hjælp. 1 Förbud mot köp av seksuelle tjänst. En utvärdering Stockholm, Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien og Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i UK

2 2 Prostitutionens omfang og arenaer Prostitutionen er stagneret, muligvis faldet en smule. Intet tyder på, at prostitution og bordelvirksomhed er gået under jorden. Gadeprostitutionen er halveret. Der er ikke sket en øgning i andelen af udenlandske gadeprostituerede som i andre lande. Intet tyder på, at indendørsprostitution er øget på f.eks. hoteller, restauranter og sexklubber/barer. Intet tyder på, at gadeprostituerede har skiftet arena til indendørsprostitution. Der er ingen omfattende bordelvirksomhed. Internetprostitution er øget de seneste 5 år ( ) ligesom i Danmark og Norge. Her er der dog mange flere, der sælger sex via internettet. Intet tyder på, at antallet af sexannoncer på internettet er øget hurtigere i Sverige end i Danmark og Norge. Politiet Politiet har god oversigt over de forskellige prostitutionsarenaer. Politiet finder det ikke vanskeligt at danne sig et overblik over, hvor kontakter mellem sexkøbere og prostituerede finder sted på internettet. Sexkøberne er en ny og vigtig informationskilde for politiet i forbindelse med bekæmpelse af alfonser og menneskehandlere. Det er ikke blevet sværere for politiet at etablere kontakt til de prostituerede. Politiets tilstedeværelse i gadeprostitutionsmiljøerne opleves som en tryghed af de prostituerede. Overtrædelser af sexkøbsloven er lette at konstatere og ukomplicerede at behandle. Sexkøbsloven giver politiet langt bedre muligheder for at gribe ind på bordeller, mod menneskehandel og mod prostitution af mindreårige. Opgaven med at bekæmpe alfonser, menneskehandlere og sexkøbere er ikke svær. Politiet anser sexkøberen som den vigtigste aktør på prostitutionsområdet, som roden til, at der findes prostitution og menneskehandel. Indsatsen kræver, at det prioriteres at ville bekæmpe prostitution og menneskehandel. De sociale myndigheder Det er ikke blevet sværere for de sociale myndigheder at etablere kontakt til de prostituerede. Der er en stigning i antallet af prostituerede, der søger myndighedernes hjælp til at stoppe i prostitution. Menneskehandel Loven modvirker organiseret kriminalitet; markedet er for lille og risikoen for at blive opdaget for stor, til at menneskehandlere finder det attraktivt at operere i Sverige. Menneskehandlen i Sverige har et betydeligt mindre omfang end i andre sammenlignelige lande. Antallet af ofre for menneskehandel er lavere end i de fleste andre lande. Antallet af ofre for menneskehandel ligger på et relativt stabilt niveau, mens det stiger i sammenlignelige lande.

3 3 Befolkningens holdninger til loven Der er sket en tydelig holdningsændring til sexkøb (33 pct. i 1996, 76 pct. i 1999). Støtten til loven er nu på over 70 pct. Støtten til loven er højst blandt unge. Loven placerer ansvaret for prostitution og menneskehandel hos sexkøberen og ikke hos den prostituerede. Prostitueredes holdninger til loven Personer, der er i prostitution o er kritiske over for sexkøbsloven, o synes at loven stigmatiserer dem, o synes, at deres vilje ikke respekteres. Personer, der er kommet ud af prostitution o er gennemgående positive over for loven, o synes, at loven har givet dem styrke til at forlade prostitution, o synes, at loven har frataget dem skylden for den udnyttelse, de har været udsat for, o synes ikke, der findes frivillig prostitution, o synes, at det er sexkøberne, der lokker kvinder ind i prostitution, o at udnyttelsen i prostitution ikke er noget, man vil se eller forstå, mens man er i prostitution. DEN SVENSKE SEXKØBSLOV Loven, Förbud mot köp av sexuell tjänst, blev indført den 1. januar 1999 og revideret i Loven har følgende hovedformål: 1. Afskrække personer fra at købe sex, gøre kundekredsen mindre og derved mindske antallet af udnyttede personer i prostitution 2. Gøre det mindre attraktivt at etablere omfattende prostitutionsvirksomhed 4 Loven er udsprunget af et større lovkompleks, Kvinnofrid, hvis formål var at bekæmpe mænds vold mod kvinder. Den svenske sexkøbslov tager udgangspunkt i, at: 1. prostitution er en af mange former for mænds vold mod kvinder 2. prostitution er skadeligt både for den, der prostituerer sig, og for samfundet 3. prostitution er et udtryk for den skæve magtbalance mellem mænd og kvinder, idet kvinder gøres til en vare, som mænd kan købe. Loven pålægger den, der køber sex, ansvaret for udnyttelsen; sexkøb anses som vold og kriminelt, på samme måde som det anses for kriminelt at begå andre former for vold mod kvinder. 56 Straffen for sexkøb 3 Förbud mot köp av seksuelle tjänst. En utvärdering Stockholm, 2010, s. 13 og s Anna Skarhed, rigsavokat, Sverige, formand for evalueringskomiteen. Fra oplæg ved 8.marts-initiativets internationale konference om prostitution og menneskehandel, maj 2011: 5 Förbud mot köp av seksuelle tjänst. En utvärdering Stockholm, 2010, s. 53 samt Kvinnofridsbetænkningen fra 1995: 6 Det svenske justitsministeriums betænkning, 1997/98 m.fl.

4 4 var fra bøder eller fængsel i højst 6 mdr. Herefter forhøjede den svenske regering med Moderaterne i spidsen straffen til fængsel i højst 1 år på baggrund af evalueringskomiteens anbefalinger 7. Baggrunden for det svenske forbud mod køb af sex I 1981 udkom rapporten Prostitution: beskrivning, analys, forslag til åtgärder 8 (650 sider). Den kortlagde den svenske sexindustri. Undersøgelsen var epokegørende, idet Sverige som det første land nogensinde forlod skrivebordene og gik ud og spurgte de prostituerede selv, hvordan de oplevede det at være i prostitution. 140 sider af rapporten er beretninger fra prostituerede. Beretningerne skabte en grundig debat om prostitution i Sverige og var medvirkende til, at man 18 år efter forbød køb af sex. Evaluering af lovgivningen I november 2010 kom den svenske regerings evaluering af lovgivningen: Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering Evalueringen er udarbejdet af en komité, som blev ledet af rigsadvokat Anna Skarhed, og som derudover bestod af bl.a. eksperter på prostitutionsområdet 10. Resultaterne dækker effekterne af lovens første 9 år. Nedenfor gennemgås først effekterne af den svenske lovgivning, hvad angår hovedformålene. Herefter gennemgås øvrige effekter. Til sidst gengives kort evalueringens væsentligste forslag til, hvordan indsatsen i Sverige kan forbedres. LOVENS EFFEKTER Evalueringskomiteen konkluderede overordnet, at forbuddet mod køb af seksuelle ydelser har haft den ønskede effekt og udgør et vigtigt værktøj i forebyggelse og bekæmpelse af prostitution 11. Ad lovens formål 1: Afskrække personer fra at købe sex, gøre kundekredsen mindre og derved mindske antallet af udnyttede personer i prostitution Sexkøberne Andelen af svenske mænd, som oplyser, at de har købt sex, er mindsket efter kriminaliseringen af sexkøb % svarer i en undersøgelse i 2008, at de nogle gange har købt sex. I 1996 svarede 13 % af adspurgte mænd, at de nogle gange havde købt sex: Hvor hver ottende svenske mand tidligere havde købt sex, er det nu kun hver trettende. En del af de svenske mænd, som deltog i undersøgelsen i 2008, angav forbuddet som årsag til, at de ikke længere købte sex 13. Loven har en afskrækkende og dermed forebyggende virkning på mænd, der overvejer at købe sex. I Danmark er de seneste tal om sexkøbere fra Her havde 14 % mænd (ca )købt sex. En tredjedel (ca ) havde købt sex jævnligt 14. Der er intet, der tyder på, at gruppen af danske sexkøbere er blevet mindre siden 2005 til trods for den omfattende mediedækning af prostitutionens konsekvenser samt forskellige kampagner mod kvindehandel Prostitution: beskrivning, analys, forslag til åtgärder, Arne Borg et al, 1981 (findes ikke elektronisk) 9 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Lautrup, Claus. "Det skal ikke bare være en krop mod krop-oplevelse...": en sociologisk undersøgelse om prostitutionskunder. Videns- og formidlingscenter for Socialt Udsatte, 2005:

5 5 Sexkøbere, der er blevet straffet I perioden januar 1999 til september 2008 er mænd blevet anholdt med baggrund i lovgivningen 15. Heraf har 617 mænd ( ) modtaget en bøde 16. Lovens effekt kan dog ikke kun vurderes ved at tælle antal dømte og antal politirapporter. Det skyldes bl.a., at politiet intervenerer, hvis de har en person mistænkt for at skulle til at/planlægger at købe sex, og informerer disse potentielle købere om, at sexkøb er forbudt. 17 Denne forebyggelse betyder, at disse sexkøbere ikke sigtes og derfor ikke tæller i statistikken. Prostitutionens omfang Mens der gennem de 9 år, den svenske evaluering omhandler, er sket en stigning i prostitutionen i de øvrige nordiske lande, er prostitutionen ikke øget i Sverige 18. Da der generelt er store ligheder de nordiske lande imellem, er det rimeligt at antage, at prostitutionen også ville være øget i Sverige, hvis man ikke havde forbudt køb af sex. 19 Da annoncering af prostitution på internettet er vokset kraftigt i samme periode på globalt plan, er stagnationen i omfanget af prostitution i Sverige bemærkelsesværdigt. Det samlede antal prostituerede i Sverige lå på mellem og individer i 1980 erne og 1990 erne, men er sandsynligvis lavere i dag 20. Ovenstående figur er fra den svenske evaluering og viser udviklingen i antallet af prostituerede i henholdsvis Danmark og Norge i Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien 16 Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien 17 Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i UK 18 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 154

6 6 Antallet af personer i gadeprostitution er ifølge den svenske rigsadvokats evaluering halveret i Sverige 22. Årsagen anses for at være en direkte følge af kriminaliseringen af sexkøb 23. I øvrigt skal det bemærkes, at politiet i Oslo oplyser, at gadeprostitutionen i Oslo er halveret i 2011 sammenlignet med 2009, hvor Norge fik en tilsvarende lovgivning om forbud mod køb af sex 24. Samtidig oplyser norsk politi, at omfanget af indendørsprostitutionen i Oslo er reduceret fra 260 til 60 individer om dagen 25 fra 2009 til Ifølge Prostitutionsenheten i Stockholm, et kommunalt hjælpetiltag for prostituerede, der har lavet opsøgende arbejde i det stockholmske prostitutionsmiljø i mere end et årti, fordelte antallet af kvinder i gadeprostitution pr. aften/nat i Stockholm sig således: 1996: 270 individer pr. år 2008: 180 individer pr. år 1998: kvinder pr. aften/nat 2008: kvinder pr. aften/nat Hvor kvinderne før hovedsagelig var narkomaner, sås i 2008 nærmest ingen narkomaner. Der var i 2008 få udenlandske kvinder, som var kontrolleret af menneskehandlere/alfonser. Samme billede sås i Göteborg. I Malmö sås en reduktion fra 30 til 10 kvinder pr. aften/nat. Her var kvinderne fortsat fortrinsvis narkomaner 26. Prostitutionsenheten gennemførte ligeledes to undersøgelser af salg af sex via internettet i 2005 og Her fandt man, at 327 forskellige individer solgte sex via disse annoncer. Antallet af udenlandske kvinder i gadeprostitution er ifølge den svenske evaluering øget markant i samtlige nordiske lande, mens denne udvikling ikke er set tilsvarende i Sverige 27. SFI anslår, at den samlede population af udenlandske gadeprostituerede i Danmark i 2010 (efter den svenske evaluering) lå på 595 individer 28. Servicestyrelsen estimerede i deres seneste opgørelse, at der samlet var 712 danske og udenlandske gadeprostituerede 29. Samtidig foreligger der fra Københavns Kommunes direktør en skrivelse, der angiver, at Servicestyrelsen opgør det samlede antal gadeprostituerede i København til 956 i 2008/2009 og 492 i 2009/2010, men med 21 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering s NB: Tallet er fra før den danske SFI-undersøgelses omfangsundersøgelse fra 2010, der anslår ca individer i prostitution i DK. Undersøgelsen er dog meget fejlbehæftet og statistisk ikkevalid, se analyse af statistisker Inge Henningsen: Også prostituerede har krav på en retvisende statistik: 22 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Bøhler, Harald. Superintendent ved Oslo Politis STOP-enhed. Oplæg ved 8.-marts-initiativets internationale konference om prostitution og trafficking, Grosse Freiheit?, maj 2011: 25 Bøhler, Harald, superintendent ved Oslo Politis STOP-enhed. Oplæg ved 8. marts-initiativets konference om prostitution og trafficking, maj Kajsa Wallberg, 2008, oplæg i Italien 27 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering s Prostitution i Danmark, s. 15, SFI Prostitution i Danmark, s. 291 SFI 2011

7 7 den forklaring, at der er sket en ændring i opgørelsesmetoden i 2009/2010, der betinger faldet og at det ikke betyder, at antallet af gadeprostituerede er faldende 30. Det må konstateres, at der ikke findes statistisk sammenlignelige opgørelser over prostitutionens omfang, herunder gadeprostitutionen i Danmark, men at omfanget af gadeprostitution i alle de tilgængelige opgørelser er større end i Sverige. Samtidig tyder intet på, at indendørsprostitution i Sverige er øget på f.eks. hoteller, restauranter og sexklubbarer. Der er heller intet, der tyder på, at gadeprostituerede er rykket indendørs efter forbuddet. 31 Ad lovens formål 2: Gøre det mindre attraktivt at etablere omfattende prostitutionsvirksomhed i Sverige Bordelvirksomhed Der ses ikke nogen omfattende bordelvirksomhed i Sverige. Og der er intet, der tyder på, at prostitution og bordelvirksomhed er gået under jorden 32. Sexkøberne skal fortsat kunne finde kvinderne, hvilket betyder at også politiet, de sociale myndigheder m.fl. kan finde frem til de prostituerede. Netop rekrutteringen af sexkøbere er det svage punkt for menneskehandlere og alfonser. Det er bl.a. nemt for svensk politi at overvåge internettet for at finde frem til de handlede kvinder/prostituerede 33, ligesom sexkøbernes vidneudsagn ved domstolene om, hvor og hvordan sexhandlen blev foretaget, giver politiet vigtige oplysninger om, hvordan markedet er organiseret 34. Sexkøberne er en ny og vigtig informationskilde for politiet i forbindelse med at bekæmpe handel med kvinder. Dengang man ikke havde et forbud mod at købe sex, blev sexkøberne ikke afhørt, og politiet gik glip af sexkøbernes informationer om markedets organisering. Organiseret kriminalitet Lovgivningen har modvirket etableringen af organiseret kriminalitet i Sverige. Telefonaflytninger af menneskehandlere afslører, at menneskehandlerne ser forbuddet som en barriere for at etablere sig i Sverige. De vil hellere etablere sig, hvor risici er mindre og markedet større 35. Tilsvarende oplyser ofre for menneskehandel til politiet, at menneskehandlere og alfonser omtaler Sverige som et dårligt marked 36, og de vælger derfor ofte at operere i andre lande end Sverige 37. Menneskehandel Menneskehandlen i Sverige har et betydeligt mindre omfang end i andre sammenlignelige lande 38 og antallet af ofre for menneskehandel er lavere end i de fleste andre lande Svar til medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Kommunes direktør, april 2011; shx 31 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 33 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 34 Oplyst ved telefonkontakt marts 2012 med national rapportør ved svensk rigspoliti, Kajsa Wahlberg 35 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 36 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 37 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 38 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wallberg. 2011, tale ved Kvinderådets konference, marts 2012:

8 8 Det er sværere og mere omkostningstungt for menneskehandlere at operere i Sverige, bl.a. er menneskehandlerne tvunget til at operere med bordeller i lejligheder på flere adresser og til ofte at skifte adresser samt at ledsage prostituerede til kunder eller arrangere møder på specifikke tidspunkter 40. Antallet af kvinder handlet til den svenske sexindustri har været relativt stabilt. Årsagen til, at der ikke ses en stigning, er sandsynligvis sexkøbsloven i kombination med, at politiet har givet bekæmpelse af menneskehandel højere prioritet 41. Holdningen til prostitution i den svenske befolkning Der ses en tydelig holdningsændring til køb af sex i den svenske befolkning ved og efter lovens indførelse. 76 pct. svarede i 1999, at det var rigtigt at forbyde køb af sex 42. I 1996, hvor forarbejdet til loven stod på, var holdningen tæt på den modsatte, idet 67 pct. ikke mente, at sexkøb skulle betragtes som kriminelt 43. I samtlige tre holdningsundersøgelser, som er lavet efter lovens indførelse, har befolkningens støtte til loven ligget på over 70 pct. 44. Støtten er højst blandt de unge, hvilket betyder, at kriminaliseringen af sexkøb må forventes at bestå 45. Dette står i kontrast til holdningen blandt danske unge, hvor mange forholder sig ironisk distancerende til konsekvenserne af at indlede en karriere som prostitueret 46. Loven og dens opbakning i befolkningen sender et klart signal til mænd om, at det ikke er socialt acceptabelt at købe sex. Loven placerer ansvaret for prostitution hos sexkøberen, ikke hos den prostituerede. Vold og trusler mod prostituerede Bekymring for, at prostitution med et forbud ville gå under jorden, har også medført en bekymring for øget risiko for fysiske overgreb og forværrede livsvilkår for de prostituerede. Der er dog intet, som tyder på, at dette er tilfældet 47. Hverken politiet eller de sociale myndigheder rapporterer om en øgning i vold mod prostituerede 48. Derimod oplyser prostituerede, at de kan true sexkøberen med at anmelde ham for selve sexkøbet samt for vold, hvis han bruger vold eller på anden måde er truende og grænseoverskridende 49. Sexkøberen kan ikke anmelde den prostituerede, da hun ikke begår lovbrud. Dette forhold giver den prostituerede bedre magt over sin situation, også hvis hun fortsætter i prostitution. Muligheder for støtte og hjælp fra politi og offentlige myndigheder Kontakterne mellem de prostituerede, politiet og de sociale myndigheder er ikke blevet sværere at etablere. Tværtimod oplever Prostitutionsenheten i Stockholm, at loven har gjort det nemmere for de prostituerede at stoppe i prostitution og søge hjælp. De har i løbet af 2000-tallet oplevet en stor stigning i antallet af klientkontakter. Også i Kompetencecenter Prostitution i Malmø oplever man, at mange kvinder tager kontakt for at få støtte til at forlade prostitution Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 41 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 42 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Flere unge sælger sex, MetroExpress, : 47 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 49 Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK 50 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 126

9 9 Det ser altså ikke ud til, at sexkøbsloven har hindret gadeprostituerede i at søge hjælp hos de sociale myndigheder, det ser tværtimod ud til, at de målrettede indsatser, bl.a. fra politiets side, gør, at forudsætningerne for at søge hjælp og få kontakt med myndighederne er blevet bedre. 51 Bl.a. opfattes politiets tilstedeværelse i gadeprostitutionsmiljøerne som en tryghed af de prostituerede. De prostitueredes opfattelse af sexkøbsloven Den svenske evaluering fastslår, at de personer, der er i prostitution, er kritiske over for sexkøbsloven og påpeger, at loven er med til at stigmatisere dem, mens de personer, der er kommet ud af prostitution, er positive over for loven og beskriver, at loven har givet dem styrke til at forlade prostitution. Loven har frataget dem skylden for den udnyttelse, de har været udsat for. Mennesker, der fortsat er i prostitution, påpeger, at de oplever, at: loven stigmatiserer dem de selv har valgt at prostituere sig og ikke er ufrivilligt udsat for udnyttelse deres vilje ikke respekteres De personer, der er kommet ud af prostitution, er gennemgående positive over for sexkøbsloven og oplever, at: loven fratager dem skylden for den udnyttelse, de har været udsat for fra sexkøbernes side loven har givet dem styrke, ved at det er sexkøberne, der har ansvaret for de sjælelig sår og de svære minder, som de skal leve med resten af livet det er sexkøberne, der lokker unge kvinder ind i prostitution der ikke findes nogen frivillig prostitution, men at prostitution altid handler om, at sexkøberen har magten, og at den prostituerede udnyttes den udnyttelse, der sker i prostitution, ikke er noget, man vil se eller forstå, mens man er i prostitution 52 De store forskelle på, hvordan personer, der stadig er i prostitution, og personer, der er kommet ud af prostitution, opfatter prostitution, som er fremkommet i den svenske evaluering, ligger tæt op af de forskellige opfattelser, man møder i andre undersøgelser. Forskellen på, hvordan den prostituerede opfatter sin situation, når hun er aktiv i prostitution, og når hun er ophørt med at prostituere sig, afspejler sig også tydeligt i fx den danske prostitutionsdebat, hvor en mindre gruppe aktivt prostituerede kæmper for, at prostitution skal gøres til et arbejde, fordi de mener, at der er tale om et frit valg, mens nogle af de kvinder, der har forladt prostitution, fortæller om prostitutionens mange skadevirkninger, opfatter prostitution som overgreb og støtter en indførelse af et forbud mod sexkøb. Annoncering på internettet Internetprostitution er øget i Sverige i de seneste 5 år 53. Tilsvarende er også sket i Danmark og Norge. Dog er der mange flere personer, som tilbyder sex via internettet i Danmark og Norge, og intet tyder på, at antallet af annoncer er øget hurtigere i Sverige end i Danmark og Norge Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 19

10 10 Svensk politi laver regelmæssige søgninger på internettet og finder på denne måde ud af, hvor prostitutionskontakter sker, lig som politiet analyserer informationer fra offentligheden samt fra myndigheder og organisationer på prostitutionsområdet. Politiet finder det ikke vanskeligt at danne sig et overblik over, hvor kontakter mellem sexkøbere og prostituerede finder sted på internettet. Grafen viser udviklingen i annoncering på internettet i Sverige, Norge og Danmark 55 Politiets indsats Overtrædelser af loven om forbud mod køb af seksuelle ydelser er lette at konstatere og ukomplicerede at behandle 56. Politiet har med loven fået langt bedre muligheder for at gribe ind på bordeller, mod menneskehandel og mod prostitution af mindreårige. Tidligere var det nødvendigt for politiet at bevise: at der var tale om handlede personer at køberen vidste, at den prostituerede var mindreårig, eller at alfonsen faktisk var en alfons Nu kan politiet også få adgang til informationer om og adgang til prostitutionsmiljøerne via sexkøberne. Sexkøbsloven har givet politiet endnu et redskab til at bekæmpe alfonser og menneskehandlere. I sager om rufferi eller menneskehandel indkaldes sexkøberen til domstolen for at svare på spørgsmål om sit sexkøb, om hvor og hvordan kontakten er sket, og det giver anklagemyndighed, politi og domstole et godt billede 55 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 23

11 11 af, hvordan sexhandlen går til, og hvordan markedet ser ud viden, som kan bruges i den videre bekæmpelse af prostitution og menneskehandel 57. Politiets forbedrede oversigt over sexindustrien har også givet bedre oversigt over anden organiseret kriminalitet som narkohandel, hvidvaskning af penge, anden økonomisk kriminalitet og rockerkriminalitet, fordi det er de samme kriminelle netværk, der operer på alle disse områder 58. Antallet af personer, som anholdes og tiltales for køb af sex, samt antallet af menneskehandlere og alfonser, som anholdes og tiltales, er naturligvis afhængig af politiets og anklagemyndighedens prioriteringer og ressourcer 59. Men der er ikke tale om, at opgaven er svær, eller at det ikke er muligt at finde frem til de prostituerede. Svensk politis syn på efterspørgslen efter prostitution Svensk politi anser sexkøberen som den vigtigste aktør på prostitutionsområdet, som roden til, at der overhovedet findes prostitution og menneskehandel til prostitution. Uden sexkøberne ville sexindustrien lukke ned. I arbejdet med sexkøberne minder politiet dem derfor bl.a. om, at de både skader de prostituerede og med deres penge understøtter international organiseret kriminalitet. 60 ANBEFALINGER TIL AT FORBEDRE INDSATSEN I SVERIGE Evalueringskomiteen foreslog forskellige initiativer til at styrke indsatsen. De væsentligste var: Et fortsat og bæredygtigt socialt arbejde 61 : Der skal øget fokus på indsatser rettet mod sexkøberne, indsatsen for at forebygge, at børn og unge ender i prostitution, skal styrkes, professionelle skal uddannes bedre, og informationsindsatser for at påvirke befolkningens holdninger til sexkøb skal fortsætte. Oprettelse af et nationalt center for bekæmpelse af prostitution om menneskehandel, så indsatsen koordineres 62. En øgning af straframmen fra maximalt fængsel i 6 mdr. til 1 år. Årsagen hertil var, at nogle af overtrædelserne var så alvorlige, at straframmen ikke er tilstrækkelig 63. Forhøjelsen af straframmen er allerede blevet fremsat af den borgerlige regering og vedtaget i den svenske rigsdag. 57 Fra kronikken i Politiken, august 2012: I seng med friheden: ud fra oplysninger fra rapportør Kajsa Wahlberg på Kvinderådets konference, maj 2012, samt mailkorrespondance, der bekræfter udsagnet 58 Kajsa Wallberg 2008, oplægi UK. 59 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Kajsa Wahlberg, oplæg på Kvinderådets konference, marts 2011: 61 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering , s. 25

12 12 LANDE, HVOR DET ER FORBUDT AT KØBE SEX Sverige (1999) Island (2009) Norge (2009) Ovennævnte lande har forbudt køb af sex efter svensk model for at begrænse mænds vold mod kvinder og styrke indsatsen for at bekæmpe handel med kvinder. LANDE, HVOR DET ER DELVIST FORBUDT AT KØBE SEX Finland ( ) England (2010) Der er andre lande, der også har indført et forbud mod sexkøb, f.eks. Litauen, men i disse lande er det også kriminelt at prostituere sig. LANDE, DER OVERVEJER AT INDFØRE ET FORBUD MOD KØB AF SEX Irland Skotland Frankrig Albanien Israel 65 Cuba 64 Finland overvejer i øjeblikket at indføre et fuldt forbud mod sexkøb efter svensk model tion_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7b% %22%3a %7D&action_type_map=%7B% %22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map 65 Prostitution law passes first Knesset hurdle:

13 13 KILDER og baggrundsmateriale Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering : Kajsa Wallberg 2008, oplæg i UK: Kajsa Wahlberg, 2008, oplæg i Italien: Kajsa Wallberg. 2011, tale ved Kvinderådets konference, marts 2012: 24 frågor och svar om prostitution, Prostitutionsenheten i Stockholm, Svar til medlem af Københavns Kommunes borgerrepræsentation Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Kommunes direktør, april 2011: AAFA8BB5C.ashx Prostitution i Danmark, SFI, 2011: Prostitution: beskrivning, analys, forslag til åtgärder; Arne Borg et al, 1981 (findes kun i bogform) I seng med friheden, kronik i Politiken, 29. august 2012: Flere unge sælger sex, MetroExpress, juni 2007: Oplæg af Harald Bøhler, kriminalinspektør ved Oslo Politis STOP-enhed., 8 marts-initiativets internationale konference om prostitution og trafficking, maj 2011: Oplæg af rigsadvokat Anna Skarhed om resultaterne af den svenske evaluering af sexkøbsloven, 8. martsinitiativets internationale konference om prostitution og trafficking, maj 2011: Kriminalinspektør ved Stockholm Politis afdeling for organiseret kriminalitet, Jonas Trolle, oplæg i Dublin, september 2011: Kriminalinspektør ved Stockholm Politis afdeling for organiseret kriminalitet, Jonas Trolle, Oplæg i Mexico, 2010: Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law, Max Waltman, Stockholm University - Department of Political Science, 2011:

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

8. marts-initiativets kommentarer til Prostitution i Danmark (SFI)

8. marts-initiativets kommentarer til Prostitution i Danmark (SFI) 8. marts-initiativets kommentarer til Prostitution i Danmark (SFI) Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI) udgav den 8. juni 2011 forskningsrapporten Prostitution i Danmark (PID). Kortlægningen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen 100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen SonyEricsson undersøger 100 nordiske kvinders holdninger til mobiltelefonen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er på vegne af SonyEricsson foretaget

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København

Redegørelse om prostitution i København Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede anbefalinger til en styrket indsats på prostitutionsområdet...14 Kapitel 1. Indledning...

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen

Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen Retsudvalget, Socialudvalget REU alm. del - Bilag 607,SOU alm. del - Bilag 354 Offentligt Redegørelse om prostitution i København Købehavns Kommune Socialforvaltningen 1 Forord...7 Sammenfatning...8 Samlede

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd

Slutrapport. Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd Slutrapport Implementering af regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Af Ann Maskell, Annelise Pawlik og Frederik Sigurd Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte VFC Socialt Udsatte

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONS- EFTERSPØRGSLEN

KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONS- EFTERSPØRGSLEN Til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONS- EFTERSPØRGSLEN KORTLÆGNING AF PROSTITUTIONSEFTERSPØRGSLEN Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt. Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 411 Offentligt Retsudvalgets studietur til Stockholm den 23. til 25. september 2013 Program: Mandag den 23. september 2013 7.25-8.35: København - Stockholm (SAS)

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Kan man forudsige børns senere kriminalitet?

Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Mogens Nygaard Christoffersen SFI THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR WELFARE RESEARCH Firkantens byggelegeplads 1973-80 Problemstillinger: Kan man forudsige kriminalitet

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge.

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge. Takketale Der er situationer hvor mennesker kun mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller der er situationer hvor kroppe er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for

Læs mere

Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik

Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik Enhedslisten ønsker en solidarisk, socialt bevidst og demokratisk prostitutionspolitik Den eksisterende lovgivning og politik på områderne prostitution og menneskehandel de sidste mange år har slået fejl

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Fakta om samvær Reflection Juni 2009

Fakta om samvær Reflection Juni 2009 Fakta om samvær Samvær Udviklingen i antallet af ægteskabssager ved domstolene, samværsafgørelser i statsamterne, afgørelser i separationssager i statsamterne samt antallet af skilsmisser og vielser. År

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online Hvad er Udnyttelse? Det at blive udnyttet kan dække over mange ting. Det handler om, at du bliver presset

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over. Høringssvar vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser. Retsudvalget 2012-13 L 141 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 5. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2012-731-0024 Dok.: 581616 K O M M E

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt

Europaudvalget 2008 2844 - Økofin Offentligt Europaudvalget - Økofin Offentligt Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. - Økofin - Spørgsmål af. januar. 7. februar J.nr. 5-9 Spørgsmål:

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere