Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Vesterbrogade C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C"

Transkript

1 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Vesterbrogade C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget Brønshøj Telefon Mail Internet

2 Sag: A/B Vesterbrogade C INDHOLDFORTEGNELSE 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION OVERORDNET KONKLUSION 4 BEBYGGELSENS STAND 7 (01) Tag - Vesterbrogade (01) Tag - Vesterbrogade 112 A 8 (01) Tag - Vesterbrogade 112 B 9 (01) Tag - Vesterbrogade 112 C 10 (02) Kælder / fundering Vesterbrogade (02) Kælder / fundering Vesterbrogade 112 A 12 (02) Kælder / fundering Vesterbrogade 112 B 13 (02) Kælder / fundering Vesterbrogade 112 C 13 (03) Facader / sokkel Vesterbrogade (03) Facader / sokkel Vesterbrogade 112 A 15 (03) Facader / sokkel Vesterbrogade 112 B 16 (03) Facader / sokkel Vesterbrogade 112 C 17 (04) Vinduer Vesterbrogade (04) Vinduer Vesterbrogade 112 A 19 (04) Vinduer Vesterbrogade 112 B 20 (04) Vinduer Vesterbrogade 112 C 20 (05) Udvendige døre Vesterbrogade (05) Udvendige døre Vesterbrogade 112 A 22 (05) Udvendige døre Vesterbrogade 112 B 23 (05) Udvendige døre Vesterbrogade 112 C 23 (06) Trapper Vesterbrogade (06) Trapper Vesterbrogade 112 A 25 (07) Porte og gennemgange 26 (08) Etageadskillelser 27 (09) WC / Bad 28 (10) Køkkener 29 (11) Varmeforsyning 30 (12) Afløb 31 (13) Kloak 32 (14) Vandinstallationer 33 (15) Gasinstallationer 34 (16) Ventilation 35 (17) El-installationer 36 (18) Øvrigt 37 (19) Private friarealer 38 (20) Byggeplads/Stillads DRIFTSPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN BILLEDDOKUMENTATION 42 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Focus2 A/S, 1. udgave Fremstillet til A/B Vesterbrogade C Printet på MPC2800 i Danmark 2012 Focus2 A/S 2/54

3 1.0 FORMÅL OG GENERELLE BEMÆRKNINGER Denne byggetekniske vurdering skal betragtes som en generel overordnet vurdering af ejendommens bygningsdele og installationer. Vurderingen er baseret på en visuel gennemgang af ejendommen. Besigtigelse af ejendommen blev foretaget i marts Der blev ved gennemgangen registreret 3 repræsentative lejligheder. Tilstandsvurderingen beskriver bebyggelsen A/B Vesterbrogade C, matr. nr. 39r Ejerlav Udenbys Vester Kvarter København. Besigtigelsen omhandler opgange, kælder, og flere lejligheder samt besigtigelse af tag og facader. Facader og tagflader besigtiges fra tagvinduer og fra terræn. Eventuelle mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum og ikke besigtigede områder er ikke omfattet af gennemgangen. Formålet med tilstandsvurderingen er at give en overordnet beskrivelse af bebyggelsens stand og samtidig omtale nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der bør udføres inden for en 10-årig periode. Disse arbejder prisfastsættes som overslagspriser med prisbasis primo Alle priser er ekskl. moms. Det skal understreges at budgettet, er et overslag og har til formål at vurdere det samlede økonomiske billede af ejendommen. Priserne er vejledende. Dertil skal lægges uforudseelige udgifter (ca.10 %), teknisk rådgivning (ca.15 %) og moms (25 %). Overslagspriserne tillægges de ovennævnte tillægspriser i vedligeholdelsesplanen afsnit 6. Vedligeholdelsesplanen er en prioriteret 10 års plan med budgetoversigt for registreret tiltag. 2.0 BEBYGGELSENS ANVENDELSE OG FUNKTION Foreningen består af 4 små blokke hvor af den ene er beliggende ud mod Vesterbrogade, og de andre er beliggende bag ved. De to forreste mod Vesterbrogade er beboelse og de to bagerste udlejes til erhverv. Bebyggelsen er iflg. BBR-ejermeddelelse opført i år Siden opførelsen er der udført løbende forbedringer / ændringer på ejendommene i forbindelse med byfornyelsen: Glas i vinduerne mod Vesterbrogade blev udskiftet med lyd reducerende lav energi glas Vesterbrogade 112 C, blev totalt renoveret med vinduer, pudset facade og nyt tag Vesterbrogade 112 B, blev totalt renoveret, med vinduer, pudset facade og nyt tag Blev Vesterbrogade 112 og 112 A renoveret med nye vinduer, og gennemgang af taget. - Tidligere toiletter på bi-trapper er omdannet til opbevaringsrum/pulterrum. I hver bebyggelse forefindes der 1 hovedtrappe fra gaden, og 1 bitrappe gennem gårdarealet, som går fra kælder til loft. Bebyggelserne består ifølge BBR-ejermeddelelse af i alt 14 lejligheder indrettet som bolig, I alt anføres det samlede boligareal for hele ejendommen til 1470 m², og det samlede erhvervsareal til 586 m 2. Oplysninger ifølge BBR-ejermeddelelse: 14 lejligheder har køkken. Focus2 A/S 3/54

4 14 lejligheder har WC/bad. Lejligheder og brugsvand opvarmes samlet ved fjernvarme. 3.0 OVERORDNET KONKLUSION Efter at have gennemgået ejendommene, kan det konstateres, at bygningerne generelt er i fin stand, dog er der er flere bygningsdele, der skal renoveres og gennemgås inden for en kortere årrække. Vesterbrogade 112: Tagbelægningen består af teglsten, og var i god stand. Kvistene fremstod gamle og slidte, og en nærmere undersøgelse af konstruktionernes stand kan foretages, for at fastlægge deres præcise stand. Der er flere tegn på at der er problemer med inddækninger omkring gennemføringer og kviste. Inddækningerne vurderes at skulle gennemgås snarest. Væggene i kælderen fremstår med mange pudsafskalninger, som det ofte ses i kældre med fuldmurede vægge. Det kunne konstateres at væggene var fugtige og at fugten trængte helt op til 1 meter over terræn enkelte steder. Det må derfor anbefales, at der snarest udarbejdes en plan for at få afklaret præcist hvor fugten stammer fra, og efterfølgende få udarbejdet en plan for standsning af fugt indtrængningen. Planen omhandler standsning, reparation og fremtidige præventive foranstaltninger: Det anbefales at få udført en lodret fugtspærre, for at minimere vandindtrængningen. Det kan desuden komme på tale at få udført omfangsdræn, for yderligere at minimere ophobningen af vand, og lede vandet væk fra kældervæggene. Muligheden og behovet for vandret fugtspærre, bør desuden undersøges. Når årsagen til fugten er helt defineret, kan der foretages yderligere tiltag. Gadefacaden er udført i teglsten, og er pudset. Facaden har enkelte sætningsrevner, som bør armeres og udbedres. Gesimsbåndet har flere revnedannelser som bør vandtætnes og males, for at undgå forværringer og vand indtrængen. På Gårdfacaden er der flere sætningsrevner der bør udbedres. Soklen har flere store puds afskallinger og bærer præg af opstigende fugt. Dette vil formentlig blive afhjulpet, når man får standset fugten fra kælderydervæggen. Når årsagen til fugten er standset, kan ødelagte sten blive udskiftet og soklerne blive pudset op igen. Vinduerne i lejlighederne er fra Det vurderes ikke, at de ikke er blevet malet siden, og det anbefales derfor at få malerbehandlet vinduerne snarest. Der er flere af de elastiske fuger omkring vinduerne der er hårde og begyndt at revne. Det anbefales derfor i samme ombæring at få udskiftet fugerne. Efterfølgende vil der kun være behov for almindelig vedligehold, i form af malerbehandling hvert 7-8. år. Mod gaden er der støbte sålbænke, der fremstår i ru og åben overflade. Disse bør gennemgås for revner, og vandtætnes med en glat overflade. Udvendige døre, trænger til en maler/snedker behandling snarest. Efterfølgende undergår de udvendige døre almindelig vedligeholdelse, i form af malerbehandling hvert 7-8. år. Bi-trapperummet har store revnedannelser i loftet. Disse kan stamme fra fugt indtrængen fra bitrappe tårnets inddækninger ved taget. Revnerne bør udbedres efter inddækningerne er gennemgået. Der bør foretages en registrering af fugten i loftet på gennemgangen, da dette kan skyldes utæthed fra overliggende lejlighed eller fugt indtrængen via facaden. Faldstammerne var ført skjult. Faldstammer bør renses hvert 10. år. Derudover anbefales det at få udskiftet toiletfaldstammerne løbende blokvis. Focus2 A/S 4/54

5 Vesterbrogade 112 A: Tagbelægningen består af eternit skifer, og var i god stand. Dog havde brandkamme enkelte pudsafskallinger som bør udbedres, for at undgå fugt indtrængen. Væggene i kælderen fremstår med mange pudsafskalninger, som det ofte ses i kældre med fuldmurede vægge. Det kunne konstateres at væggene var fugtige, og at fugten trængte helt op til 1 meter over terræn enkelte steder. Det må derfor anbefales, at der snarest udarbejdes en plan for at få afklaret præcist hvor fugten stammer fra, og efterfølgende få udarbejdet en plan for standsning af fugt indtrængningen. Planen omhandler standsning, reparation og fremtidige præventive foranstaltninger: Det anbefales at få udført en lodret fugtspærre, for at minimere vandindtrængningen. Det kan desuden komme på tale at få udført omfangsdræn, for yderligere at minimere ophobningen af vand, og lede vandet væk fra kældervæggene. Muligheden og behovet for vandret fugtspærre, bør desuden undersøges. Når årsagen til fugten er helt defineret, kan der foretages yderligere tiltag. almindelig vedligehold, i form af malerbehandling hvert 7-8. år. Mod gaden er der støbte sålbænke, der fremstår i ru og åben overflade. Disse bør gennemgås for revner, og vandtætnes med en glat overflade. Udvendige døre, trænger til en maler/snedker behandling snarest. Efterfølgende undergår de udvendige døre almindelig vedligeholdelse, i form af malerbehandling hvert 7-8. år. Varmecentralen vurderes til at være i god stand. Dog er der enkelte rørføringer/samlinger der mangler isolering, hvilke bør etableres for at mindske varmetabet. Facaderne er udført i teglsten, og er pudset. Der vokser en egefold op ad facaden, der flere steder har groet sig ind i vinduesfugerne. Dette bør undgås da det ødelægger fugerne. Facaderne og gavl har flere sætningsrevner, som bør armeres og udbedres. Gesimsbåndet har flere revnedannelser som bør vandtætnes og males, for at undgå forværringer og vand indtrængen. Soklen har flere store puds afskallinger og bærer præg af opstigende fugt. Dette vil formentlig blive afhjulpet, når man får standset fugten fra kælderydervæggen. Når årsagen til fugten er standset, kan ødelagte sten blive udskiftet og soklerne blive pudset op igen. Vinduerne i lejlighederne er fra Det vurderes, at de ikke er blevet malet siden, og det anbefales derfor at få malerbehandlet vinduerne snarest. Der er flere af de elastiske fuger omkring vinduerne der er hårde og begyndt at revne. Det anbefales derfor i samme ombæring at få udskiftet fugerne. Efterfølgende vil der kun være behov for Focus2 A/S 5/54

6 Vesterbrogade 112 B: Tagbelægningen består af bølge eternit, og var i god stand. Tagrender og nedløb bør dog renses, da der er synlig plantevækst i tagrenden, hvilke vil medføre forstoppelse af tagrender og nedløb. Dette kan resultere i at vandet vil løbe bagom tagrenden, og ødelægge/opfugte murværket og omkringliggende konstruktioner. Facaderne er udført i teglsten, og er pudset. Facaderne har enkelte sætningsrevner, som bør armeres og udbedres. De vurderes ikke til at være i alarmerende karakter på nuværende tidspunkt. Vinduerne i blokken er fra De er højst sandsynligt ikke malet siden montering og det anbefales derfor at få malerbehandlet vinduerne snarest. Efterfølgende vil der kun være behov for almindelig vedligehold, i form af malerbehandling hvert 7-8. år. Vesterbrogade 112 C: Kælderskakten er udført uden afløb, hvilket formodentlig er hovedårsag til tilbagevendende vand indtrængen i kælderen. Der bør derfor etableres et afløb i kælderskakten inden for den nærmeste fremtid, da murværk samt øvrige konstruktioner ikke bør udsættes for dette fugtige miljø. Facaderne er udført i teglsten, og er pudset. Soklen i kælderskakten bærer flere præg af fugt indtrængen, hvilke kan udbedres i forbindelse med etablering af afløb i kælderskakten. Vinduer og udvendige døre bør undergå almindelig vedligeholdelse i form af malerbehandling hvert 7-8 år. Dørene i kælderskakten har ved flere lejligheder været under vand, og bør undergå malerbehandling snarest. De Udvendige døre, i form af adgangsdøre, og altandøre er udført i træ. De udvendige døre bør undergå almindelig vedligeholdelse i form af malerbehandling hver år. Focus2 A/S 6/54

7 BEBYGGELSENS STAND (01) Tag - Vesterbrogade 112 Tagkonstruktionerne er udført som saddeltag med teglsten. Taget er ikke udført med undertag, og fremstår u-isoleret. Loftrummet er ikke opvarmet, og er anvendt til opbevaring, opdelt i pulterrum samt fælles opbevaringsrum, og tørrelofter. Der er indblæst granulat i etageadskillelsen. Mod gaden og gården er der kviste. Kvistene er beklædt med zink på flunker og front, og inddækket med bly. Tagrender er af zink og nedløb af plast. Registrering Tiltag Teglstenene fremstod i god stand. Tagspær bærer præg af tidligere fugt indtrængen, men fremstår nu tørre. Bly/zink inddækninger omkring kviste og bi-trappe er af ældre dato, og blyen er flere steder begyndt at slippe, så der kan forekomme fugt indtrængen. Disse bør snarest gennemgås, for at bevare tagets stand Kvistene fremstår generelt gamle og slidte, og en nærmere undersøgelse af konstruktionen kan foretages, for at fastlægge standen af kvistene. Skorstene er ligeledes begyndt at slippe, og specielt omkring skorstenen mod gården er der sandsynlighed for fugt indtrængen. Tagrende mod gård viser tegn på bagfald og eventuelt utæthed. 1. Inddækninger omkring bi-trappe og kviste bør gennemgås. 2. Skorstene bør gennemgås i samlinger omkring taget. 3. Tagrender bør gennemgås og eventuelt lappes/udskiftes. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Gennemgang af inddækninger omkring bi-trappe og 6 stk. kviste: kr ,- 2. Eftergang af skorstene, i form af korrekt inddækning ved tag (3 stk.): kr ,- 3. Gennemgang af tagrender og nedløb: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 7/54

8 (01) Tag - Vesterbrogade 112 A Tagkonstruktionen er udført som saddeltag med eternit skifer. Taget er ikke udført med undertag. Loftet består af et spidsloft, samt et loftrum der er anvendt til opbevaring, opdelt i pulterrum. Tagrender og nedløb er af plast. Registrering Tiltag Taget fremstår i god stand. Skifertage har en levetid på op til 100 år, med korrekt vedligeholdelse. 1. Brandkam fremstår med enkelte pudsafskallinger, hvilke på længere sigt kan medføre fugtgennemtrængning. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Gennemgang af brandkamme + reparation. (Afsætningsbeløb) kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 8/54

9 (01) Tag - Vesterbrogade 112 B Tagkonstruktionen er udført som saddeltag med bølge eternit. Tagrende er udført i zink. Nedløb er udført i zink mod gade og plast mod gård. Registrering Tiltag Registrering er kun foretaget udvendigt Taget fremstår i fin stand. Eternit tage har en levetid på ca år. Der er flere mos dannelser på tagfladen. Mos og alger kan fjernes for et bedre visuelt udtryk, men er ikke noget der direkte nedsætter funktionen eller levetiden på taget, og er derfor ikke medtaget. Der er synlig plantevækst i tagrenden, hvilke fører til forstoppelse af både tagrender og nedløb. Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. Der kan evt. lægges tagrendenet i tagrenderne, hvilke letter oprensningen. 1. Tagrender og nedløb bør gennemgås og renses og tagrendenet etableres. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Gennemgang af tagrender og nedløb samt etablering af tagrendenet: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 9/54

10 (01) Tag - Vesterbrogade 112 C Tagkonstruktionen er udført som københavnertag. Registrering Tiltag Ingen registreringer foretaget. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms: 1. Ingen udgifter medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 10/54

11 (02) Kælder / fundering Vesterbrogade 112 Fundamenterne er fuldmurede. Kælderindervægge og ydervægge er fuldmurede. Adgangen til kælderen sker via bi-trappen eller separat indgang. Kældergulvet er udført i beton. Gulvet fremstår både malet og ubehandlet. Registrering Tiltag Inde luften i kælderen fremstod tør. Der var tegn på tidligere fugtindtrængning i form af porøse sten og pudsafskallinger, i op til en meters højde. Der ses ingen tegn på det er et tilbagevendende problem, og skyldes formodentlig udelukkende vand indtrængning udefra, eller opstigende fugt. NB! Det er dog vigtigt at få afklaret fuldstændigt om fugten i kældervæggene udelukkende skyldes vandindtrængning udefra, eller om der også forekommer lodret eller vandret vandindtrængning igennem kældervæggene. Der kan desuden efterfølgende være behov for at undersøge, hvorvidt muligheden for dræn er til stede og hvor højt grundvandsspejlet ligger i området. 1. Gennemgang af kælderydervægge, samt let eftergang af indvendige vægge, i form af udskiftning af porøse/ødelagte sten, nedbankning af løs puds, samt efterfølgende op pudsning af kældervægge. Bør udføres ca måneder efter fugt indtrængningen er stoppet. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Udskiftning af porøse sten, samt nedbankning af løs puds, og pudsning. kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 11/54

12 (02) Kælder / fundering Vesterbrogade 112 A Fundamenterne er fuldmurede. Kælderindervægge og ydervægge er fuldmurede. Adgangen til kælderen sker via bi-trappen eller separat indgang. Kældergulvet er udført i beton. Gulvet fremstår ubehandlet. Foreningens varmecentral er placeret i kælderen. Registrering Tiltag Inde klimaet i kælderen fremstod god og tør. Der var tegn på fugt indtrængen, i 0,5-1 meters højde, hvor der var pudsafskallinger og porøse sten. Dette skyldes formodentlig vandindtrængning udefra, men bør som i Vesterbrogade 112 fastlægges før en eventuelt udbedring foretages. (Se NB! på forrige side). 1. Gennemgang af kældervægge i form af udskiftning af porøse/ødelagte sten, samt nedbankning af løs puds, samt efterfølgende op pudsning af kældervægge. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Udskiftning af porøse sten, samt nedbankning af løs puds, og gen op pudsning: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 12/54

13 (02) Kælder / fundering Vesterbrogade 112 B Kælderen er ikke registreret, da den udlejes til erhverv. Registrering Tiltag Ingen registrering og tiltag medtaget. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Ingen udgifter medtaget Drift udgør årligt: kr ,- (02) Kælder / fundering Vesterbrogade 112 C Kælderen er ikke registreret, da den udlejes til erhverv. Registrering Tiltag Foreningen meddeler, at der er udarbejdet en separat rapport over kælderen, der har døjet meget med vandindtrængning. I lyskasserne lå der blade og andre efterladenskaber. Lyskasser bør renses 1-2 gange årligt, for at undgå vand kan ledes væk og ikke ophobes. 1. Der kunne ved udvendig registrering, konstateres at der ikke er noget afløb i kælderskakten, hvilke formodentlig er hovedårsag til den konstante vand indtrængen i kælderen. Det anbefales derfor at få etableret et afløb i kælderskakten. Prisoverslag for tiltag ekskl. moms 1. Etablering af afløb i kælderskakt inkl. Tørledning til brønd: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 13/54

14 (03) Facader / sokkel Vesterbrogade 112 Facaden mod gaden er opført i teglsten som er pudset og malet. Underfacaden er udført med refendfuger og derefter malet, mens overfacaden er pudset. Facade mod gården er udført i teglsten og er pudset. Registrering Tiltag Facaderne fremstår generelt i relativ god stand. Soklen mod gården har flere steder klare tegn på fugt påvirkning, i form af afskallet puds og porøse sten, i ca. 1 meters højde. 1. Puds på både under- og overfacaden mod gaden, har flere revner, disse bør armeres og repareres. 2. Gesimsbåndet ved 1. sal har flere revnedannelser, og det anbefales at få vandtætnet, pudsrepareret og malet denne, for at undgå forværringer og yderligere fugt indtrængen. (Se sålbænke) 3. Puds på gårdfacaden har flere store sætningsrevner under vinduer, som ligeledes bør armeres og repareres for at undgå fugt indtrængen i murværket. 4. Soklen mod gården har flere store puds afskallinger og flere porøse sten i op til ca. 1 meters højde. Porøse sten bør udskiftes og soklen pudses op. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udbedring af sætningsrevner på gadefacade, afsætningsbeløb: kr ,- 2. Eftergang af gesimsbånd mod gaden: kr ,- 3. Udbedring af sætningsrevner på gårdsiden: kr ,- 4. Udskiftning af defekte sten, nedbankning af løs puds, samt ny puds på sokkel: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 14/54

15 (03) Facader / sokkel Vesterbrogade 112 A Facaderne er opført i teglsten og er pudset. Der vokser en egefold op ad facaden. Soklen er pudset. Registrering Tiltag Facaderne fremstår generelt i god stand. 1. Der er flere sætningsrevner på både facader og gavl. Disse bør udbedres i form af armering og reparation, inden for overkommelig fremtid, for at undgå forværringer og vand indtrængen. 2. Pudset på soklen er flere steder faldet af, dette bør genetableres for at undgå fugt indtrængen i de murede sokler. 3. På gesimsbånd er der flere revner og plantevækst, gesimsbåndet bør vandtætnes, og pudsrepareres, for at undgår fugt indtrængen. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udbedring af sætningsrevner på facader og gavl: kr ,- 2. Nedbankning af løs puds, samt pudsning af sokler: kr ,- 3. Reparation af gesimsbånd: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 15/54

16 (03) Facader / sokkel Vesterbrogade 112 B Facader er opført i teglsten, og er efterfølgende pudset. Registrering Tiltag Facaderne fremstår flotte, dog er der blevet udøvet graffiti enkelte steder på facaderne. Forsikringen dækker ofte udgifter for fjernelse af graffiti. Ved afrensningen af graffiti, kan der dog opstå følgeskader som forværringer af eksisterende skader som pudsafskallinger og ødelagte sten. Desuden kan fuger og puds blive beskadiget i processen. Man skal være opmærksom på, at følgeskader ikke er dækket af forsikringen. 1. Facaderne har enkelte sætningsrevner der bør udbedres inden for en årrække, i form af armering af armering og reparation. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udbedring af sætningsrevner på facade: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 16/54

17 (03) Facader / sokkel Vesterbrogade 112 C Facaderne er opført i pudset murværk. Registrering Tiltag Facaderne fremstår flotte. 1. Soklen i kælderskakten bærer præg af fugt indtrængen. I forbindelse med en eventuel etablering af afløb i kælderskakten, kan løs puds bankes ned, og genetableres. Prisoverslag ekskl. moms 1. Nedbankning af løs puds og op pudsning af sokkel: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 17/54

18 (04) Vinduer Vesterbrogade 112 Alle vinduerne i blokken er udskiftet i Vinduerne er udført i træ, med alu-bundglaslister. Ruderne i lejlighederne mod Vesterbrogade er blevet udskiftet i 2010 til lyd reducerende glas. Vinduerne i lejlighederne er udført som 2-fags dannebrogsvinduer. Kvist vinduerne er udført i træ som 3 fags dannebrogsvinduer. Vinduerne i lejlighederne mod gården er udført som dannebrogsvinduer, både 2 og 3-fags. Alle fugerne omkring vinduerne er udført som elastiske fuger. Der er støbte sålbænke mod gaden, og skifersålbænke mod gården. Registrering - Tiltag 1. Vinduer fremstår generelt med maler-afskallinger. Vinduer bør males med intervaller på 7-8 år, for at sikre den lange normerede levetid. Det anbefales at vinduerne undergår malerbehandling snarest. 2. De elastiske fuger omkring vinduerne er meget hårde og er revnede. Det anbefales at få dem udskiftet i forbindelse med malerbehandlingen af vinduerne. 3. De støbte sålbænke og gesims fremstår i ru og åben overflade, og har enkelte steder revnedannelser. Disse bør gennemgås for revner og vandtætnes med en glat overflade, så vandet ledes væk, og ude af konstruktionen. Prisoverslag ekskl. moms 1. Malerbehandling af samtlige vinduer mod gård og gade (Anslået antal, 53 stk.): kr ,- 2. Udskiftning af elastiske fuger: kr ,- 3. Gennemgang og vandtætning af sålbænke og gesims mod gaden: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 18/54

19 (04) Vinduer Vesterbrogade 112 A Alle vinduerne i blokken er udskiftet i Vinduerne er udført i træ, med alu-bundglaslister. Vinduerne i lejlighederne mod gaden er udført som dannebrogsvinduer, både 2 og 3-fags. Vinduerne i lejlighederne mod gården er udført som dannebrogsvinduer, både 2 og 3-fags. Kældervinduerne er 3 fags. Alle fugerne omkring vinduerne er udført som elastiske fuger. Der er støbte sålbænke mod gaden, og skifersålbænke under vinduerne mod gården. Registrering Tiltag Der vokser en egefold op langs den ene facade. Denne har flere steder groet sig ind i vinduesfugerne. Dette bør undgås, da egefold ødelægger fugerne. 1. Vinduerne i denne blok bør ligeledes undergå en malerbehandling snarest. 2. De elastiske fuger fremstår flere steder meget hårde, og det anbefales at få dem udskiftet i forbindelse med malerbehandlingen. 3. De støbte sålbænke fremstår med åben og ru overflade, hvilke bør udbedres da det øger risikoen for svampe og bakterie dannelser, da der er dårligere afvanding. Prisoverslag ekskl. moms 1. Malerbehandling af vinduer mod gade og gård (Afsætningsbeløb): kr ,- 2. Udskiftning af elastiske fuger: kr ,- 3. Gennemgang af de støbte sålbænke: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 19/54

20 (04) Vinduer Vesterbrogade 112 B Vinduerne i lejlighederne er udskiftet i Vinduerne er udført i træ, med alu-bundglaslister. Vinduerne i blokken er både 1-, 2- samt 3 fags. Registrering - Tiltag 1. Vinduer er ikke blevet malet siden montering, og bør males mindst hvert år, for at sikre den lange normerede levetid. Det anbefales derfor, at vinduerne undergår malerbehandling snarest. Eventuelt i forbindelse med de øvrige blokke for optimering af pris. Prisoverslag ekskl. moms 1. Malerbehandling af vinduer i hele blokken (Afsætningsbeløb): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- (04) Vinduer Vesterbrogade 112 C Registrering - Tiltag Vinduerne skal undergå normal vedligeholdelse i form af maler/snedker gennemgang hvert år Prisoverslag ekskl. moms 1. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 20/54

21 (05) Udvendige døre Vesterbrogade 112 Alle udvendige døre er udført i træ. Døren til hovedtrappen er placeret i port gennemgangen. Mod gården er der 2 udvendige døre mod henholdsvis kælder og bi-trappe. Registrering Tiltag Dørene har flere afskallinger i malingen, og bør malerbehandles snarest. Ligesom med vinduer anbefales det at få malerbehandlet udvendige træ døre hvert år. 1. Malerbehandling af alle udvendige døre Prisoverslag ekskl. moms 1. Malerbehandling af udvendige døre (Anslået antal, 3 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 21/54

22 (05) Udvendige døre Vesterbrogade 112 A Alle udvendige døre er udført i træ. Registrering - Tiltag 1. Dørene har flere afskallinger i malingen, og bør malerbehandles snarest. Efterfølgende indgår de i den normale vedligeholdelse, i form af malerbehandling hvert år. Prisoverslag ekskl. moms 1. Malerbehandling af udvendige døre mod gade (Anslået antal, 2 stk.): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 22/54

23 (05) Udvendige døre Vesterbrogade 112 B Alle udvendige døre er udført i træ. Blokken har altandøre i forbindelse med franske altaner på gadefacaden. Registrering - Tiltag Der skal foretages almindelig vedligehold af udvendige døre, i form af malerbehandling. 1. Udvendige døre males hvert år, som led i almindelig vedligeholdelse. Prisoverslag ekskl. moms 1. Malerbehandling af udvendige døre inkl. Franske døre (Afsætningsbeløb): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- (05) Udvendige døre Vesterbrogade 112 C Alle udvendige døre er udført i træ. Registrering Tiltag Dørene mod kælderen har ved flere lejligheder været delvis under vand, hvilke de også bærer præg af. 1. Alle udvendige døre bør undergå almindeligt vedligeholdelse i form af malerbehandling, hver år. 2. Etablering af 2 nye døre med alu. Sparkplade i bund Prisoverslag ekskl. moms 1. Malerbehandling af udvendige døre: kr ,- 2. Etablering af 2 nye døre: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 23/54

24 (06) Trapper Vesterbrogade 112 Hovedtrappen er belagt med linoleum på trin og reposer. Hovedtrappen har støbt indgangsrepos, og de nederste trappe trin er ligeledes støbt. Øvrige dele af trappen er udført af træ. Bi-trapperne er de oprindelige trætrapper. Bi-trappen fører fra kælder til loft. Trin er af træ, med malede stødtrin. Der er adgang fra køkkenerne til bi-trappen. På bi-trappen er de tidligere toiletter nu indrettet som opbevaringsrum/pulterrum. Registrering Tiltag Både hoved og bi-trappe er fuldt ud funktionelle. Det nederste trappeløb på bi-trappen er udført i træ. Foreningen skal føre nøje tilsyn med det nederste trappeløb, da fugtpåvirkningen er meget høj i kælderen. Bi-trappe rummet havde store sætningsrevner i loftet. Disse kan stamme fra den fugtindtrængning der er registreret ved trappetårnet inddækning, og bør udbedres når inddækningerne er gennemgået. 1. Udbedring af sætningsrevner i bi-trapperummet. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udbedring af sætningsrevner i bitrappe-rum: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 24/54

25 (06) Trapper Vesterbrogade 112 A Hovedtrappen er delvist belagt med linoleum på trin og reposer, og delvist malet. Registrering Tiltag Trappen fremstod fuldt ud funktionel. Øvrige dele som gelænder og baluster var ligeledes malede. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms 1. Ingen udgifter medtaget Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 25/54

26 (07) Porte og gennemgange Indgang fra gaden foregår igennem port og gennemgange. Der er gennemgange under henholdsvis blok 112, 112A og 112B. Gitterporten anvendes desuden som adgangsvej for beboere. Registrering Tiltag Gennemgangen under 112A var som den eneste gennemgang isoleret. Gennemgangen under 112 havde nogle fugt plamager i loftet. Årsagen til dette bør undersøges, da det er et usædvanligt sted, kan det sandsynligvis skyldes utætheder i oven liggende lejlighed, eller fra vand indtrængen via facaden. Flere steder var gennemgangene malet med graffiti. Foreningen havde fået monteret en port, så uvedkommende nu holdes ude. Graffitien kan blive fjernet, for at få et bedre visuelt indtryk af bygningen. Er ikke medtaget. Generelt fremstod gennemgangene i ok stand, men skal undergå normal vedligeholdelse. 1. Nærmere undersøgelse af årsagen til fugt på loftet i gennemgangen under nr Prisoverslag ekskl. moms: 1. Nærmere undersøgelse af årsagen til fugt i gennemgangen: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 26/54

27 (08) Etageadskillelser Etageadskillelserne er opført som traditionelle etageadskillelser af træbjælker, der spænder fra facaderne til de indvendige bærende vægge. Etagedækket mod kælder er ikke isoleret. Etagedækket mod loftrum er isoleret med indblæst granulat i etageadskillelsen. Registrering - Tiltag 1. Det anbefales at få isoleret etagedækkene mod kældere, for at formindske varmetabet i bygningerne, og forbedre komforten i stuelejlighederne. Prisoverslag ekskl. moms 1. Isolering af etagedæk mod kældre i nr. 112 og 112 A: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 27/54

28 (09) WC / Bad Alle lejligheder har eget WC / bad. Registrering - Tiltag Badeværelserne er løbende blevet renoveret og er udført individuelt. På et enkelt badeværelse var der skimmel vækst over bruse niche. Flere badeværelser havde både vaskemaskine og tørretumbler, hvilket højner luftfugtigheden. Beboerne skal være opmærksomme på at elastiske fuger i badeværelser har kortere levetid end hårde flisefuger. Prisoverslag ekskl. moms Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 3000,- Focus2 A/S 28/54

29 (10) Køkkener Alle lejligheder har eget køkken. Registrering - Tiltag Køkkenerne er udført individuelt. Køkkener i de besigtigede lejligheder fremstod i god stand. Der blev konstateret både el og gaskomfurer i lejlighederne. Prisoverslag ekskl. moms 1. Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr. 3000,- Focus2 A/S 29/54

30 (11) Varmeforsyning Ejendommen er opvarmet med en fjernvarmeforsynet varmecentral, der er etableret i Varmecentralen er placeret i kælderen i nr. 112A. Anlægget er opbygget, som et 2-strenget anlæg. Radiatorer er placeret under vinduer. Anlægget har en anslået restlevetid på 30+ år. Der er i nærværende rapport ikke foretaget en nærmere analyse af om, det er muligt at udføre ressourcebesparende foranstaltninger. Focus2 kan i samarbejde med foreningen udarbejde en plan for energibesparende tiltag i varmecentralen, men varmecentralen er rimelig optimalt opbygget. Registrering - Tiltag Varmeanlægget vurderes, at være velfungerende. 1. Der blev konstateret enkelte rørføringer/samlinger uden isolering. Disse bør isoleres for at nedsætte varmetabet. 2. Ventilmotor fra varmvandsbeholder pendler. Kontakt VVS installatør. Prisoverslag ekskl. moms 1. Isolering af rørføringer/samlinger: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 30/54

31 (12) Afløb Faldstammerne var ført skjult. Faldstamme i kælder, er udført i støbejern. Registrering Tiltag Faldstamme i kælderen fremstod i god stand. Det anbefales at rense faldstammer hvert 10. år. 1. Det anbefales at få udskiftet toiletfaldstammerne løbende blokvis. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udskiftning af toiletfaldstammer pr. lodret føring inkl. Følgearbejder (Pris per blok): kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 31/54

32 (13) Kloak Ejendommens kloak kunne ikke registreres ved gennemgangen. Registrering Tiltag Da tilstanden af kloakken ikke kunne registreres, anbefales det at få udført en TV-inspektion. 1. Der bør foretages en TV-inspektion indenfor en årrække, samt hvert 10. år. Herefter prissættes evt. registrerede skader af rådgiver. Prisoverslag ekskl. moms 1. Udgift til TV-inspektion: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 32/54

33 (14) Vandinstallationer Stigstrenge for koldt og varmt brugsvand er formodentligt ført i galvaniserede rør. Dele af brugsvandinstallationen, var ført i kobberrør. Der er cirkulation for varmt brugsvand. Vandrør var ført i væg på besigtigede badeværelser. Registrering - Tiltag Besigtigede vandrør fremstår i god stand. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms 1. Intet beløb medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 33/54

34 (15) Gasinstallationer Ejendommen er tilsluttet gasnettet. Registrering - Tiltag Der vurderes umiddelbart ikke at være problemer med gasinstallationerne, der har lang levetid. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms Ingen udgifter medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 34/54

35 (16) Ventilation Alle besigtigede lejligheder har udsug i bad. Alle lejligheder har udsug i køkken. Registrering - Tiltag I et enkelt køkken, blev der konstateret emhætte med kulfilter, og i et andet køkken slet ingen emhætte. Det er vigtigt man ved manglende emhætte, og ved brug af emhætte med kulfilter, sørger for at lufte hyppigere ud, for at undgå fugtig indeluft. Det er lov krav at der i sådanne tilfælde er naturlig ventilation. Da der i de besigtigede badeværelser var både vaskemaskine og tørretumbler, er det ligeledes vigtigt at få luftet jævnligt ud på badeværelserne, for at undgå skimmel vækst. Ventilationen virkede generelt dårlig i de besigtigede lejligheder. Det er vigtigt at den enkelte ejer løbende renser udsugnings-ventiler i køkken og bad for at sikre godt indeklima. Behovet for ventilation stiger hvis man tager bade, ikke har installeret emhætte, eller vasker og tørre tøj i lejligheden, det sidste bør helt undgås. Det anbefales at lufte ud 2-3 gange om dagen, hvor en vinduesramme i hvert rum åbnes samtidig i ca. 5 minutter. Man skal ikke slukke for varmen/radiatorer i forbindelse med udluftning. 1. Naturlige aftrækskanaler bør renses hvert 5-7 år. Prisoverslag ekskl. moms 1. Rensning af ventilationskanaler: kr ,- Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 35/54

36 (17) El-installationer Ejendommens el-forsyning er en blanding af den oprindelige forsyning samt nyere kabling i forbindelse med løbende vedligeholdelse og opgradering af installationerne. Registrering - Tiltag Der blev ved gennemgangen ikke registreret defekte eller ulovlige installationer i de registrerede lejligheder. Der er ført mange kabler på facaderne, og det kan anbefales, at få udarbejdet en plan, for at få klarlagt, omfanget af gamle og nye installationer i ejendommen. 1. Ingen tiltag medtaget. Prisoverslag ekskl. moms 1. Intet beløb medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 36/54

37 (18) Øvrigt De besigtigede lejligheder fremstod i god vedligeholdelsesmæssig stand. Beboerne forestår selv den indvendige vedligeholdelse i lejlighederne. Blokken 112B har en lille tagterrasse, placeret oven på et redskabsskur. Registrering - Tiltag Redskabsskuret havde et dårligt indeklima, som virkede koldt og fugtigt. Det var en muglighed at installere en radiator, i rummet for at holde rummet tørt. Ståldragerne der bærer taget/terrassen over redskabsskuret var meget rustne og tagrenden var ligeledes ødelagt. 1. Det anbefales at vedligeholde skuret i form af slibning og maling af ståldrager, samt udskiftning af ødelagte tagrende. Prisoverslag ekskl. moms 1. Slibning og maling af ståldrager, samt udskiftning af ødelagt tagrende: kr ,- Drift udgør årligt kr. kr. 0,- Focus2 A/S 37/54

38 (19) Private friarealer Til ejendommene er der tilknyttet flere baggårde/miljøer. Gårdarealet var belagt med herregårdsfliser med små græsarealer. Gård omkring erhvervsejendommene anvendes til parkering. Registrering - Tiltag Ingen tiltag medtaget Prisoverslag ekskl. moms Ingen tiltag medtaget. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 38/54

39 (20) Byggeplads/Stillads Når der skal gennemføres større istandsættelsesarbejder der involverer flere håndværkere, skal der afsættes et beløb til etablering af byggeplads, skurforhold og stillads. Registrering - Tiltag Der skal opsættes stillads i forbindelse med maling af vinduer mod gade. Der skal opsættes stillads i forbindelse med maling af vinduer på gårdfacade. Der skal opsættes stillads i forbindelse med udskiftning af tag. Der skal anvendes overdækning i forbindelse med tagarbejder. Der skal i forbindelse med arbejderne, opstilles skurby. Enkelte arbejder kan udføres fra lift. Det anbefales i så vidt mulig omfang at sammenkoble flere arbejder, for at kunne effektivisere brugen af stillads. Drift udgør årligt: kr ,- Focus2 A/S 39/54

40 4.0 Driftsplan Tillæg til ejendommenes fællesudgifter. Beløbene er inkl. moms. Bygningsdel Anbefalet minimumsarbejder pr år Pris/år Kr. (01) Tag Tagrender bør renses 1-2 gange årligt. Besigtigelse fra gadeplan 1 gang årligt i kraftigt regnvejr. Rensning af skorstene ,- (02) Kældre og fundamenter Visuel gennemgang af kælderrum, inkl. dokumentation til udførelse ,- (03) Facader/sokkel Facader og sokkel bør 1 gang årligt gennemgås visuelt for revner, afskalninger af puds og fugtskjolder/misfarvninger, inkl. dokumentation til udførelse. (04) Vinduer Nedenstående omhandler kun fælles vinduer Vinduer og bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie. (05) Udvendige døre Nedenstående omhandler kun fælles døre Døre bør på den udvendige side jævnligt vaskes af med vand. Kontrollere tætningslister 1 gang årligt. Bevægelige dele skal smøres 1 gang årligt med syre fri olie , , ,- (06) Trapper Primært kosmetisk vedligeholdelse af vægge lofter og belægninger er individuelt ,- (07) Porte og gennemgange Generelt vedligehold ,- 08) Etageadskillelser Løbende visuel kontrol, specielt i kælder ,- (09) Wc/bad Individuelle forhold. Afløb skal renholdes løbende. Elastiske fuger bør udskiftes hvert 5. år. 3000,- (10) Køkkener Individuelle forhold. 3000,- (11) Varmecentral/forsyning Haner, samlinger, varmtvandsbeholder, veksler og pumper bør årligt eftergås. Udsyring af varmeveksler og service på elektrolyseanlægget ,- (12) Afløb Afløb skal renholdes løbende i nødvendigt omfang ,- (13) Kloak Renhold af kloakriste samt brønde ,- (14) Vandinstallationer Løbende visuel kontrol, kælderventiler bør røres 1 gang årligt ,- (15) Gasinstallationer Løbende visuel kontrol ,- (16) Ventilation Rensning af kanaler hvert 5. år ,- (17) El-installationer Kontrol af dette skal udføres 2 gange årligt (HFI/HPFI-relæ) ,- (19) Private friarealer Gennemgang af arealer inkl. dokumentation til udførelse ,- (20) Byggeplads/Stillads-Lift Lift til brug ved rensning af tagrender ,- Sum, løbende vedligehold ,- Focus2 A/S 40/54

41 Sag: A/B Vesterbrogade C 5.0 Vedligeholdelsesplan Prioriteret 10 års plan med budget for registreret tiltag, er vedlagt som separat dokument Focus2 A/S 41/54

42 6.0 BILLEDDOKUMENTATION Skorstene skal løbende vedligeholdes Zink plader på side af kvist, samt bly inddækninger. Tagbelægning mod gård Tag belægning over bi-trappe Tegn på tidligere vand indtrængen på spær Kviste er af ældre dato Focus2 A/S 42/54

43 Tag Vesterbogade 112A Tagbelægning mod gade Taget set fra spidsloftet Tag Vesterbrogade 112B Tagbelægning væk fra gade Bly inddækning omkring brandkam Kælder /fundering Vesterbrogade 112A Puds afskalling på kælder væg Puds afskalling på kælder væg Focus2 A/S 43/54

44 Facade / sokkel Vesterbrogade 112 Gadefacade Facade mod gård, med sætningsrevne under vindue Sætningsrevne i murværk på gårdside Afskalling i puds ved stik over dør Sokkel med mosdannelse og afskallinger Manglende puds på sokkel Focus2 A/S 44/54

45 Facade / sokkel Vesterbrogade 112A Facade set fra 112 Sætningsrevne på gavl Revne og plantevækst i gesimsbånd Store afskallinger ved udvendig kælder trappe Sætningsrevner på facade mod nr. 112B Sokkel fremstår med graffiti og tidligere reparationer Focus2 A/S 45/54

46 Facade / sokkel Vesterbrogade 112B Facaden mod nr. 112C Sætningsrevne under vindue Vinduer Vesterbrogade fags dannebrog vindue i lejlighederne mod gade 3 fags dannebrog vindue i Kvist mod gade Vinduestyper mod gården Vinduer mod gård Focus2 A/S 46/54

47 Vinduer Vesterbrogade 112A Vindues typer mod nr. 112 Frederiksberg vinduer Kælder vindue Vindue mod nr. 112B Vinduer Vesterbrogade 112 B 3 fags vindue Vinduestyper mod nr. 112 C Focus2 A/S 47/54

48 Hoveddør til 112, med dørpumpe Dør til kælder fra gård. Hoveddør til 112A Kælder dør, Vesterbrogade 112 A Kælderdøre, Vesterbrogade 112 C Focus2 A/S 48/54

49 Trapper Vesterbrogade 112 Hovedtrappe Puds afskallinger ved indgangsrepos Indgangsrepos Nederste trin på hovedtrappe Opbevaringsrum på bi-trappe Bi-trappe Focus2 A/S 49/54

50 Trapper - Vesterbrogade 112 A Revner i bi-trappe rum Hovedtrappe med malede trin Hovedtrappe med malede trin Indgangsrepos med linoleum Hovedtrappe med linoleums trin Repos med linoleum Focus2 A/S 50/54

51 Port og gennemgang fra Vesterbrogade Gennemgangen under nr. 112 Fugt på loftet i gennemgangen under nr. 112 Gennemgangen under nr. 112A Isoleret loft i gennemgangen under nr. 112 A Badeværelse Focus2 A/S 51/54

52 Badeværelse Skimmelsvamp på badeværelse Ventilation på badeværelse Gaskomfur i køkken Håndvask i køkken El komfur i køkken Focus2 A/S 52/54

53 Varmecentral Varmecentral Varmecentral Radiatorer under vinduer Vandlås med tilslutning fra opvaskemaskine Gas måler Focus2 A/S 53/54

54 El tavle i lejlighed Gårdbelægning Gårdareal Focus2 A/S 54/54

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl.

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1371 E/F Valbygårdsvej 76 m.fl. 15. juli 2010 rev. 11.10.2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan A/B Herluf Trolles Gade 16-16A Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1337 - A/B Herluf Trolles Gade 16-16A 22. januar 2010, rev. 26. november 2013 Udført af: Rune Pedersen & Ann-Britt B. Landrock Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé

Vinduer i gadefacaderne mod Vesterbrogade og Bakkegårds Allé YGNINGSELSKORT : Vinduer ygning nr. Vesterbrogade 183 / akkegårds llé 1 og 3 Eksist.. Forhold / tilstand : ktivitet og interval : ktuel tilstand: Eemærkninger : 1 Vinduer- generel beskrivelse Vinduer i

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere