Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel?"

Transkript

1 Hvordan skaber vi i fællesskab den forskel, der gør en forskel? Tema om forældreinddragelse i skolens virkefelt - ud fra et konkret projekt i samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, PsykCentrum, M-projektet i Hillerød kommune markerer et ønske om at kunne rumme de særlig svært underviselige elever på en ny måde, hvor de sammen med deres forældre og lærere inviteres til at etablere "et fælles ansvar" for at skabe det nye. Formålet er umiddelbart inklusion af de enkelte elever, der deltager i projektet. Overordnet set er formålet etablering af nye og anderledes veje til at skabe det nødvendige fællesskab i relation til temaet om rummelighed. Konkret inviterer M-projektet forældrene til at deltage i skolens hverdag - 3 formiddage om ugen på et særligt hold - sammen med deres børn, således at alle i det konkrete fysiske fællesskab - elever, forældre og lærere - bidrager til en anderledes ikke-problemmættet udvikling - ud fra fælles aftalte mål. M-projektet er etableret i et samarbejde mellem Hillerød kommune og PsykCentrum og støttet af undervisningsministeriets pulje til "udsatte børns undervisning". Ideerne bag projektet er hentet fra 20 års erfaringer på Marlborough Family Center, London (Dawson and McHugh 1994, Asen et al 2002) Nedenstående er en redigering og bearbejdning af det indledende oplæg, som jeg på vegne af PsykCentrum holdt som inspiration til det fortsatte samarbejde. Oplægget bar titlen: Forældre-inddragelse i skolens virkefelt. Eks. En 11 årig dreng i en almindelig 5. klasse reagerer med voldsomme og uforudsigelige temperamentsudbrud i og udenfor klassen. Drengen inviteres til en samtale sammen med forældre, klassens lærere, AKT-lærere, skolepsykolog og skoleledelse. Formålet er at afklare, hvad der skal ske. De forskellige for-forståelser bliver hurtigt tydeligt. Skolen oplever, at drengen er fagligt og socialt med, men meget følsom og svær at have i klassen pga. det voldsomme temperament. Drengen fortæller, at han føler sig ensom i klassen og oplever ikke, at han får den hjælp, han har brug for. Forældrene beskriver i forlængelse af dette, at de snakker meget med ham hjemme om dette - og at de hjælper ham meget med lektierne for at sørge for, at han ikke kommer bagud og dermed kommer til at føle sig endnu mere mindreværdig. En samtale udspiller sig ud fra temaet om, at forældrene er vant til - og har deres gode grunde til - at tage meget ansvar for deres dreng. De har forsøgt at kompensere for drengens vanskeligheder - og skolen har i tidens løb gjort meget for at få tingene til at glide. Drengen vil gerne blive bedre til at styre sit temperament - og alle tilslut-ter sig dette. Samtalen fokuserer Side 1 af 7

2 på, hvordan drengen kan vise, at han er blevet bedre i stand til dette, konkrete mål stilles op. Og aftaler indgås mellem lærere og forældre om, hvordan ansvaret i fremtiden kan placeres mere hos drengen selv. Planen er, at drengen skal deltage sammen med sine forældre på M-holdet. Et tilbud, hvor forældrene til denne dreng deltager sammen med andre forældre 3 formiddage om ugen i en 6 ugers periode og støtter barnet i at nå de aftalte mål og dermed støtter skolen i at etablere nye samværsformer. Dette eksempel vil i det følgende blive drøftet ud fra følgende overskrifter: - Temaet om "det fælles ansvar" - også ud fra en nutidig samfundsforståelse. - For-forståelsers afgørende betydning - Sprogets betydning - hvordan taler vi om dette? - Problemadfærd som invitationer - Mål-fokuseret forandringsarbejde - Behovet for M-holdet Det fælles ansvar for etablering af "det gode skoleforløb" Den irske psykolog og forsker Alan Carr har i en aktuel analyse ud fra gennemgang af relevant litteratur peget på særligt virksomme forhold i indsatsen overfor børn og unge med problemadfærd. Han beskriver et af de afgørende elementer i forandrings-arbejde som styrkelse af relationen mellem forældre/ familie og professionelle i form af etablering af fælles forståelsesramme og et samarbejde baseret på gensidig respekt. Samarbejdet er afgørende - med fokus på den forandring, der skal ske (Carr 2002). Denne forskning skal ses i lyset af en samfundsudvikling, hvor tidligere tiders mere adskilte ansvar for børns og unges udvikling er blevet erstattet af "et fælles ansvar" baseret på oplevelsen af, at børn og unge i det nutidige samfund socialiseres i mange arenaer, i hjemmet, institution, skole, fritidsinteresser, jævnaldrende, medier, etc. I denne multifacetterede socialisering bliver samarbejde og etablering af gode netværk afgørende for udvikling (Dencik 1999). Det adskilte ansvar risikerer i dette nutidige billede at medføre meget modsatrettede tiltag og i værste fald, at de forskellige aktører kommer til at modarbejde hinanden. Dette kan finde sted i form af udpræget mistillid, påpegning af andres ansvar for at skabe den nødvendige forandring eller modsat: oplevelsen af utilstrækkelighed og følelsen af afmagt. I ovenstående eksempel kan drengens voldsomme temperament ses som invitation til at skabe en mere fælles dagsorden mellem skole og hjem (se senere om "invitation"). For-forståelsers afgørende betydning Vores handlinger i mødet med andre er bestemt af vores for-forståelser - med andre ord den måde, vi forstår andres handlinger på i kraft af vores erfaringer og på et mere overordnet plan Side 2 af 7

3 vores måde at være i verden på. Vi konstruerer virkeligheden i kraft af sproget i de vigtige relationer, vi har til andre (se senere om "sproget") (Gergen 1997). I ovenstående eksempel er forældrenes for-forståelse præget af deres erfaring med, at drengen havde en svær start på livet - og i forlængelse af dette, at de fortsat må støtte ham i kraft af deres oplevelse af ham som særligt sårbar. Skolens for-forståelse er på den ene side den samme, på den anden side er det tydeligt, at drengens adfærd ligger langt udenfor det acceptable i skolen. Konsekvensen af dette er, at skolen må foreslå ham flyttet, hvis adfærden fortsætter - i modsætning til forældrene, som har den ide, for-forståelse, at det vil være godt for drengen at fortsætter i almindeligt regi. Dren-gens egen for-forståelse er i forlængelse af forældrenes - i gensidig loyalitet. Som det fremgår af ovenstående, er det vigtigt at lytte til de forskellige for-forståelser og at kende til historien bag - de gode grunde til - de forskellige måder at forstå den opståede situation på. Og samtidig er det afgørende at fokusere på de gode intentioner og håbet om, at det kan blive anderledes. For-forståelsen om, at det er muligt i fælles bestræbelse at nå de mål, der er brug for. At være modig nok til at snakke om det, der kan synes næsten for svært at tale om i det fælles rum (Hertz og Nielsen 1999). Sprogets betydning (her menes ikke kun det talte sprog) Måden, vi snakker sammen på, er helt afgørende. Vi skaber virkeligheden gennem sproget. Hvis vi som i ovenstående eksempel fortsætter med at beskrive drengen som sårbar, så fokuserer vi på dette, vi forstærker dette billede, mens vi marginaliserer andre måder at forstå og forholde os til denne dreng. Billedet af "sårbarhed" bliver internaliseret i drengen som en dominerende historie om ham, som samtidig risikerer at gøre det vanskeligt for ham at klare udfordringer i mødet med andre. "Sårbarhed" kan blive en spændetrøje for at kunne klare de krav, som en almindelig skolehverdag også byder på. I forlængelse af dette kan forældrene i dette eks. blive benævnt "over-beskyttende" eller "problem-fornægtende", begreber som kan gøre, at forældrene kan opleve sig misforståede - og i forlængelse af dette blive optaget af, at lærerne ikke er i stand til at forstå og tage vare på deres søn. Alle dominerende problem-mættede beskrivelser, som kan være med til at forværre situationen (White 2000). Afgørende bliver det at skabe gode muligheder for, at anderledes ressourcefyldte, livskraftige og ikke problemmættede historier bygges op i det fælles rum - ud fra en bevidsthed om sprogets betydning og ud fra opbygning af tydelige mål for den fælles indsats (se senere om "mål-fokuseret forandringsarbejde"). Beskrivelser er - som det fremgår - magtfulde måder at skabe virkeligheder på (Foucault 1980). I stedet for sårbar kunne drengen beskrives som ivrig efter at få kammerater, uvant med at påtage sig ansvar (i hvert fald i forhold til skole) og interesseret i forandring. Forældrene kunne beskrives - og beskrev sig selv - som meget ansvarlige (nok også for ansvarlige) - et anderledes begreb end overbeskyttende. Og lærerne kunne beskrives som meget rummelige og forstående, måske som forældrene for ansvarlige. Side 3 af 7

4 Virkeligheden skaber sproget. Drengens vrede kan ses på som en (selv)destruktiv og i sidste ende farlig følelse, vendt mod andre. Men vreden i hans udbrud kan også ses som et ultimativt forsøg på at gen-etablere værdighed og selv-agtelse hos en person, som har oplevet, at det er svært at være ham i mødet med andre på skolen. Drengens oplevelse af ikke at slå til nærer vreden - og omvendt. Måden man vælger at forstå vredesudbruddet på vil afgøre ens handlinger - og dermed bestemme den virkelighed, som kommer i kølvandet på de umiddelbare reaktioner på vreden. Hvis vrede mødes med vrede, så skabes en virkelighed, hvis vrede ses som utilstrækkelighed så bliver det vigtigt at give drengen en oplevelse af, at han formår mere end han tror (Lang interviewet i Dalsgaard et al 2002). Og det er lige her, et af de store paradokser kommer i spil i mødet med udsatte børn og unge: De børn og unge, der har allermest brug for vores positive og konstruktive tilgang, er samtidig dem, der udfordrer os maksimalt i deres møde med os (Nielsen 2004). De sætter dermed vores for-forståelser og vores evne til at skabe det positive og konstruktive i mødet med dem og deres forældre på prøve - i nogle tilfælde "blot" for at få afklaret, om de er omgivet af konstruktivt samarbejdende voksne. Og dermed er jeg nået frem til spørgsmålet om at se: Problemadfærd som invitationer Vrede kan som ovenfor beskrevet ses på som invitation til at etablere værdige møder med hinanden. Temperamentsudbrud som invitation til at blive mødt på en anden måde - eller invitation til at finde konstruktive måder at forholde sig til hinanden i indbyrdes forståelse. Ordet invitation lægger op til en nysgerrighed, en interesse for at finde en konstruktiv måde at svare på invitationen på. En nysgerrighed efter at finde andre måder at forstå og at forholde sig til adfærden på end den umiddelbart mest oplagte (Hertz 2004). At lede efter "invitationen" bag problemadfærd, at lede efter den paradoksale besked, er på ingen måde det samme som ikke at reagere umiddelbart på det, der sker. Det er, som det fremgår af den nedenfor beskrevne, afgørende også at reagere direkte på den uønskede adfærd og at forholde sig og benævne de konsekvenser, som den uønskede adfærd sætter på dagsordenen. Der er tale om det, som jeg i andre sammenhænge har kaldt for den nødvendige samtale. Andre har valgt at holde kurser for lærere i "den vanskelige samtale", men navnet i sig selv risikerer at være med til at skabe den selv-opfyldende profeti, hvor den vanskelige samtale synes så vanskelig, at den slet ikke afholdes, mens en nødvendig samtale nødvendigvis må holdes. Igen er sproget med til at skabe virkeligheden. I eksemplet fra starten af kapitlet er konsekvenserne af fortsat uønsket adfærd klart beskrevet. Samtidig er behovet for en tydeliggørelse af "invitationen" åbenlys. Det kommer frem i samtalen, at drengen trives i sin klub og med sin fodbold - og han fortæller sammen med forældrene, at han er anerkendt for sit engagement dér. Det kunne se ud, som om han "inviterer" til at blive set på i skolen som mindre sårbar og mere handlekraftig og aktiv. I samtalens løb omsættes denne "invitation" til drengens skolehverdag i kraft af tydeliggørelsen af målene for det fortsatte forløb: Side 4 af 7

5 Mål-fokuseret forandringsarbejde Noget af det unikke i denne tilgang er bestræbelserne på at gøre målsætningen for det nye samarbejde klar og præcis. De mål, der skal fastsættes, skal på tydelig vis være relateret til selve problemadfærden og formuleret i helt konkrete og fremadrettede vendinger på en måde, hvor alle, barnet, forældrene og skolen kan erklære sig enige i formuleringerne. I det gennemgående eksempel formuleres målene i løbet af samtalen sideløbende med, at "invitationen" bliver mere og mere klar. I kraft af ønsket om at blive set på som mindre sårbar og mere handlekraftig formuleres målene relateret såvel til selve timerne som til den resterende tid på skolen: I timerne skal han vise, at han er parat til at lære ved selv at komme i gang med sine opgaver han skal bede om hjælp, når han har brug for det han skal ikke forstyrre de andre elever I frikvartererne skal han også bede om hjælp, når det bliver svært Samtidig aftales, at: Han får lektier for på lige fod med de andre elever - og at forældrene først skal hjælpe ham, når han har prøvet selv. Fokus er således på problemadfærden, som skal ændres - men samtidig er det helt afgørende, at alle er opmærksomme på, hvordan de kan bidrage til, at målene nås. Således samskabes forandringen - og der er ikke tale om, at drengen alene skal stå med ansvaret for forandringen. Adfærdskorrektionen bliver muligt i det samskabte fremtidsbillede - i kraft af alles bidrag. Behovet for M-holdet Indsatsen skal gøre en forskel. Fællesskabet i kraft af de ovenfor beskrevne samtaler er i nogle tilfælde tilstrækkelig til at skabe den ønskede forandring af problemadfær-den. I andre tilfælde må fællesskabet etableres mere åbenlyst. Ideen med at invitere forældre til disse børn og unge med i skolen 3 formiddage om ugen er at få mulighed for at arbejde tæt sammen på et meget konkret plan om sammen at nå de aftalte mål, således at barnet eller den unge kan forblive i skolen under almindelige betingelser. Forældrene kan få syn for sagen om, hvad der sker på skolen i de situationer, som de før kun har hørt om - og de får mulighed for at hjælpe deres børn med at opfylde de forventninger, der stilles. Samtidig kan lærerne se, hvor aktivt forældrene bakker op om skolens arbejde og på den måde få mere energi til at fortsætte med barnet eller den unge. En sidegevinst er, at forældrene kommer til at møde andre forældre i samme situation som dem selv. Erfaringen er, at der i en sådan gruppe opstår et tilhørsforhold og en fornemmelse Side 5 af 7

6 af at kunne støtte hinanden - på en helt anderledes måde end den støtte, man kan få fra professionelle (Asen et al 2003). Afsluttende kommentarer om rummelighed Der har i de senere år været talt meget om skolens rummelighed - i en grad så mange skolelærere har opfattet dette begreb som et yderligere krav til dem, som om de ikke var rummelige nok i forvejen. I denne sammenhæng beskrives rummelighed som et fænomen, der skabes i fællesskabet mellem de afgørende aktører, forældre, elever og skolen inklusive skolens særlige beredskab. Indsatsen målrettes, så den gør en forskel - og ikke blot fortsættes, fordi det er svært at finde alternativer. De ovenfor beskrevne ideer passer ind i de resultater, som forskningen i resilience (på dansk: modstandskraft) har været med til at sætte på dagsordenen. Begrebet Sense of Coherence (på dansk: Oplevelse af sammenhæng) benævner det, som for alle aktører - elever, lærere og forældre - er afgørende. Hvis man mister oplevelsen af sammen-hæng, så risikerer man at blive udbrændt, at blive vred eller opgivende - eller at miste perspektivet med det, som man er en del af. Afgørende indenfor begrebet "Oplevelse af Sammenhæng" er det at etablere oplevelser af 1) at forstå det, der sker, 2) at forstå meningen med det, der sker og 3) at være i stand til at bidrage til processen og dermed til konstruktive løsninger. Derfor er alles bidrag så afgørende for resultatet (Antonovsky 2000). Dette projekt markerer samtidig et ønske om at bidrage til, at det specielle i skolen bliver integreret i skolen og ikke en adskilt del af skolen. Der har i en årrække været en tradition, hvor børn med specielle behov er blevet placeret i særlige foranstaltnin-ger adskilt fra den almindelige undervisning. I dette projekt er eleven fortsat i sin almindelige klasse, samtidig med at han eller hun i en kortere periode (en del af ugen i f.eks. 6 uger) bliver støttet af forældre og specielt uddannede lærere til at kunne integreres fuldt og helt i klassen igen. Integreres i kraft af nye forståelser og nye handlinger blandt alle aktører - eller skrevet med andre ord: i kraft af oplevelse af nye sammenhænge. Samtidig vil der være tale om en værdifuld måde at bruge de særligt uddannede psykologer og andre, der kan være med til at gøre denne proces mulig. Afgørende er det, at de ovenfor beskrevne processer etableres i samarbejde med professionelle, der er vant til at have fokus på helhederne og dermed er i stand til at blive i behovet for at tage vare på de fælles forståelser, de fælles mål og de samskabte handlinger. På Marlborough Family Center sørger de for at drøfte ideerne grundigt med skolens ledelse og at introducere de grundlæggende ideer på hele skolen før etablering af et egentligt "Mhold". Og Marlborough Family Center tilbyder kurser om aftenen for interesserede lærere på skolen. Medarbejderne på Centret er således på mange måder optaget af at skabe større rummelighed i kraft af, at alle parter får fokus på, hvordan de kan bidrage til "det nye". Litteratur: Side 6 af 7

7 Antonovsky A (2000) Helbredets Mysterium. København, Hans Reitzels Forlag. Asen E Dawson N McHugh B (2002) The family in the classroom. In: Andolfi M Manicardi PF Adolescenti tra scuola e famiglia. Raffaello Cortina Editore, Milano Carr A (2002) What works with children and adolescents. A critical review of research on psychological interventions with children, adolescents and their families. London, Routledge. Dalsgaard C Meisner T Voetmann K (2002) Værdsat. Værdsættende samtaler i teori og praksis. København, Psykologisk Forlag. Dawson N McHugh B (1994) Parents and children. In: The family and the school: a joint systems approach to problems with children. London, Routledge. Dencik L (1999). Små børns familieliv - som det formes I samspillet med den udenomsfamiliære børneomsorg. Et komparativt nordisk perspektiv. I: Dencik L og Jørgensen PS Børn og familie i det postmoderne samfund. København, Hans Reitzels Forlag Foucault M (1980) Power/ knowledge. New York, Pantheon. Gergen KJ (1997) Virkelighed og relationer. København, Psykologisk Forlag. Hertz S Nielsen J (1999) Nye dialoger i arbejdet med truede børn og deres voksne - et perspektiv om "preferred meanings". Oslo, Fokus på Familien, Hertz S (2004) Diagnose i kontekst. Psykolog Nyt 15, Nielsen J (2004) Problemadfærd. Børns og unges udfordringer til Fællesskabet. København, Hans Reitzels Forlag. White M Epston D (2000) Narrativ terapi - en introduktion. Stockholm, Mareld. Side 7 af 7

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere