HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre"

Transkript

1 HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: Fax: August 2011 Sag 7721

2 HBC-Hallen, Hvidovre Side 1 Tilstandsrapport August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...2 ORGANISATION...3 OMFANG GENERELT...3 KLASSIFIKATION AF TILSTAND...3 RESUMÉ...4 KONKLUSION...5 BYGNINGSDELSOVERSIGT...6

3 HBC-Hallen, Hvidovre Side 2 Tilstandsrapport August 2011 INDLEDNING Torkil Laursen A/S har udarbejdet tilstandsrapporten med udgangspunkt i besigtigelse af bygningen, samtaler med halinspektør samt granskning af overordnede bygningstegninger og oplysninger om gennemførte renoveringsarbejder. En del af granskningsgrundlaget har også været rapport fra Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S omhandlende mikrobiel undersøgelse fra oktober Tilstandsrapporten omfatter følgende bygningsdele og installationer som rekvirenten har defineret: Ydervægge Tagkonstruktion Udvendige døre og vinduer Tagrender og nedløb Fundamenter Gulve Indvendige overflader (vægge, lofter) Befæstede arealer Kloak Indvendige afløb Sanitet Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg El-installationer Belysningsanlæg Fast inventar Tilstandsrapporten vurderer den nødvendige investering til renovering eller fornyelse af de betragtede bygningsdele og installationer i den kommende 10-års periode. Tilstandsrapporten indledes med en oversigt over de behandlede bygningsdele inddelt efter nummerkodning i SfB standardsystem. De enkelte bygningsdele behandles på separate bygningsdelskort. Hvert enkelt kort er opdelt i en specifikation af bygningsdelen, en ca. mængdeopgørelse, en eftersynsinstruktion, en anvisning på opretning af bygningsdelen til bebyggelsens generelle niveau samt et kortfattet forslag til vedligeholdelse af bygningsdelen. Bygningsdelskortet afsluttes med en oversigt over hvornår der bør udføres eftersynskontrol og de forventede udgifter til opretning og vedligeholdelse. Der er opstillet et samlet budget for opretning/renovering af de betragtede bygningsdele/installationer. Budget for opretning er opstillet for 3 hovedperioder; nemlig 0-1år (akut), 1-5 år og 5-10 år. For den enkelte bygningsdel/installation er budgettet kalkuleret og placeret i nævnte interval. Der er ikke opstillet samlet budget for vedligehold. Under det enkelte bygningsdelskort kan der være anslået en vedligeholdsudgift, hvis den anses som relevant for at sikre bygningsdelen/installationens restlevetid. Budgetter og overslag omfatter ikke eventuelle udforudsigelige udgifter. De opgivne priser omfatter ikke udgifter til projektering og gebyrer for evt. byggesagsbehandling. Tilstandsrapporten er til enhver tid baseret på vort bedste skøn, og virkeligheden vil specielt i den senere del af den omhandlede periode helt sikkert vise, at der kan opstå mere påtrængende vedligeholdelsesbehov end de anførte, ligesom nogle af de nævnte vil vise sig mindre krævende end skønnet. Omvendt kan øget vedligeholdelsesindsats medføre forlængelse af den skønnede restlevetid. Tilstandsrapporten må derfor suppleres af løbende opdatering og rapportering af de eftersyn, opretning og vedligeholdelsesarbejder, der foretages på ejendommen.

4 HBC-Hallen, Hvidovre Side 3 Tilstandsrapport August 2011 ORGANISATION Bygherre: Hvidovre kommune Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Høvedstensvej Hvidovre Kontaktperson: Tlf Annette Sia Christiansen Rådgiver: Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Torkil Laursen A/S Klovtofteparken Taastrup Tlf.: Kontaktperson: Per Mohr Thygesen OMFANG GENERELT HBC-hallen er en badmintonhal med tilhørende bade/omklædningsrum, redskabsrum og diverse depoter. Endvidere findes klublokaler, kontor og restaurant samt en beboelseslejlighed. Hallen er opført med en tidstypisk opbygning i 1960 og er udvidet i flere omgange i 1966, 1968 og Ejendommens samlede bygningsareal er ca m² og fordeler sig således: Hal 950 m² Omklædning, restaurant, klublokaler m.v. 520 m² Beboelseslejlighed 100 m² Loftrum 63 m² Kælder 63 m² KLASSIFIKATION AF TILSTAND I rapporten er der for bygningsdele anvendt følgende karaktersystem: Karakter Bedømmelse 0 Bygningdel er skadesfri 1 God stand - få skader 2 Rimelig stand - mindre skader. Reparation kan vente. 3 Forventelig stand vedligeholdelse skal iværksættes. 4 Dårlig stand skader skal udbedres nu 5 Kassabel bygningsdelen skal udskiftes.

5 HBC-Hallen, Hvidovre Side 4 Tilstandsrapport August 2011 RESUMÉ Hallen er bygget i 1960 og udvidet flere gange. Det samlede etageareal er ca m². Hallen er udformet med et tidstypisk halvcirkelformet tag, som i begge sider afsluttes ved terræn. Taget afvandes ikke i en tagrende, men i en rendesten i terræn. Taget er udvendigt belagt med tagpap, sydgavlen er muret og nordgavlen er en bræddebeklædt tømrerkonstruktion. Det halvcirkelformede tag er i år blevet efterisoleret udvendigt. Hallen bruges primært til badminton. Hallen er i efteråret 2010 gennemgået af Østergård Bygge & Indeklimateknik A/S med fokus på svampeundersøgelse og indeklima. Denne undersøgelse ligger til grund for den netop udførte udvendige efterisolering af taget og dens anbefalinger er også fulgt i nærværende tilstandsrapport. Bygningsdelene. Bygningsdelenes tilstand i det efterfølgende resumé beskrevet ud fra definitionen angivet på side 3. Klimaskærmen er i varierende stand. Det halvcirklede tag er udvendigt i god stand, da udvendig isolering, tagpap og nye ovenlys netop er udført. Indvendig overflade er i dårlig stand og det anbefales at udføre indvendig efterisolering og opsætning af nye akustikregulerende plader. Dette er som anbefalet i rapporten fra Østergård og giver en helt up to date isolering og sikre konstruktionen mod råd. Som Østergård angiver, anbefales det også at efterisolere fundamentet udvendigt. Dette vil forbedre isoleringsevnen og reducere risikoen for kondens og skimmel. Rendestenen (afløbsrenden) i terræn, som afvander taget, er i dårlig stand. Isolering af soklen kræver opgravning og det er samtidig nødvendigt at anlægge rendestenen. Ydervæggen i nordgavlen er i forventelig stand. Anbefales efterisoleret og malerbehandlet. Ydervæggen i sydgavlen er i dårlig stand og fuger, tegloverliggere samt sålbænke skal repareres. Vinduer og udvendige døre er i dårlig stand og anbefales skiftet. Dette gælder ikke 2. sal, hvor vinduerne er skadesfri. I tagrum i den sydlige del af bygningen er loft kun isoleret med 100 mm og isoleringen er i dårlig stand. Eksisterende isolering anbefales oprettet og efterisoleret, så varmetab minimeres. Indvendige overflader er i god eller rimelig stand. Dog anbefales vægbeklædninger i omklædning malet og gulv i hallen lakeret inden for 5 år. Udvendig kældertrappe er i dårlig stand og anbefales repareret for at hindre yderligere nedbrydning. De indvendige trapper er i god stand. Bruserne i baderummene er meget benyttede, og det anbefales, at der installeres blødgøringsanlæg på vandinstallationen. Dette vil forlænge brusernes levetid, og vil minimere behovet for dyre afkalkninger af varmeveksler, vandrør og -armaturer. Installationen er i god stand. Hallens varmeproduktion sker ved hjælp af 5 år gamle gaskedler, som er i god stand. Såvel varme som varmtvandsproduktion skønnes at være velfungerende. Vandinstallationer er delvis udskiftet i forbindelse med kedeludskiftningen. Hallen opvarmes med luftvarme, dvs. at et ventilationsanlæg indblæser varm luft som bidrager til rumopvarmningen. Indblæsningsaggregatet er udskiftet i 2005, og er udstyret med tidssvarende styringsautomatik. Installationerne er i god stand. I selve hallen er indblæsningskanalerne udført som en træopbygning, hvilket er uhensigtsmæssigt, idet konstruktionen medvirker til støvophobning og ukontrolleret luftstrømning. Som det også anbefales i undersøgelsesrapport fra Østergaard Bygge- & Indeklimateknik fra oktober 2010, bør der installeres et nyt regulært kanalsystem i metalrør.

6 HBC-Hallen, Hvidovre Side 5 Tilstandsrapport August 2011 El installationer er fra bygningens oprindelse og er løbende blevet suppleret. Installationer i hallen og køkken er i god stand, hvorimod installationer i depoter og omklædningsområde er i forventelig/dårlig stand. Udbedring kan afvente istandsættelse af rummene Gruppetavlen er af ældre dato og er blevet udvidet løbende med diverse komponenter, blandt andet nye HPFI afbrydere. Tavlen er i god stand. HPFI-afbryderne er monteret, således at de ikke overholder Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om tilgængelighed. Da tavlens udvidelsesmuligheder er meget begrænsede, foreslås tavlen udskiftet til en ny og større, hvor der er plads til korrekt placering af HPFI-afbrydere. Hallens belysningsanlæg består af simple armaturer uden reflekterende skærm. De er blevet udskiftet løbende i forbindelse med vedligeholdelsen. De fleste armaturer er dog gamle og nedslidte og kan give generende flimmer. Tilstanden er dårlig. Belysningsanlægget bør udskiftes til nye mere energivenlige armaturer uden flimmer, således at nuværende belysningskrav overholdes. Ved udskiftning af belysningsanlæg kan det forventes at vedligeholdelsesomkostninger reduceres væsentligt de første 5 år. Derudover vil der forekomme besparelser i el-forbruget. Belysningsarmaturer i øvrige områder er ligeledes overvejende af ældre dato, og dermed tjenlig til udskiftning. Sikkerhedsbelysning i hallen vurderes til at være lovlig og i god stand. KONKLUSION Hallens nuværende generelle tilstand er rimelig, bl.a. fordi hele hallens tag er oprettet, isoleret og pålagt ny belægning. Hvis de påpegede problemer udbedres og hallen vedligeholdes som anbefalet, vil hallens levetid fra i dag skønnes at være år. De påpegede problemer skønnes at ville andrage 5,1 mill. kr. til opretning og vedligehold i de første 10 år. Hallen vil hermed være sund og velisoleret med væsentlig lavere udgifter til energiforbrug. En levetid på år forudsætter desuden, at der udføres løbende forebyggende vedligehold, ligesom der vil være behov for løbende udskiftning af bygningsdele som følge af, at den naturlige levetid nås. Indeklimaet i hallen vil blive forbedret ved den indvendige isolering med ny overflade. Indeklimaet vil dermed blive forbedret både med hensyn til luft, akustik og lys. Hvis hallen kun skal have en resterende levetid på 10 år skønnes en minimal indsats til istandsættelse og vedligehold at andrage 1,1 mill. kr. Bygningens tilstand taget i betragtning, vurderes det, at såfremt forslaget om at forlænge levetiden med år følges, vil dette andrage markant mindre end at bygge en ny hal.

7 HBC-Hallen, Hvidovre Side 6 Tilstandsrapport August 2011 BYGNINGSDELSOVERSIGT Sfb nr: Betegnelse Kort nr. Side (21)-1 Ydervæg Nord (21)-2 Ydervæg Syd/vest (21)-3 Sokkel (26) Tagterrasse (27)-1 Tagkonstruktion (27)-2 Tagrum (28) Skorsten (31) Udv. døre & vinduer (40) Terrænbelægninger (42) Indv. overflader (43)-1 Gulve, Beton (43)-2 Gulve, klinker (43)-3 Gulve, Linolium (43)-4 Gulve - Tæppebelægning (43)-5 Gulve Mosaik (43)-6 Gulv Terrazzo (43)-7 Gulve - Træ (43)-8 Gulv i hal (44) Trapper (45) Lofter (50) Afløb i terræn (52)1 Afløb i bygning (52)2 Sanitet (53)1 Bruserinstallation (53)2 Varmtvandsproduktion (53)3 Vandinstallation i øvrigt (56)1 Varmeproduktion

8 HBC-Hallen, Hvidovre Side 7 Tilstandsrapport August 2011 (56)2 Varmefordeling (57)1 Halopvarmning (57)1 Ventilation (63)1 El-tavle (63)2 El-installationer (63)3 Belysning i bygningen (63)4 Belysning i Hallen (63)5 Sikkerhedsbelysning (63)6 Svagstrømsinstallationer (78) Fast inventar Diverse iagttagelser

9 HBC-Hallen, Hvidove Side 8 Tilstandsrapport August år s budget for levetidsbevarende opretning og vedligeholdelse 10-årigt budget for opretning og vedligehold Beløb er i kr, excl. moms Prisniveau: januar 2011 Periode Sfb nr. Betegnelse 0-1år 1-5 år 5-10 år i alt (21)1 Ydervæg nord (21)2 Ydervæg syd/vest (21)3 Sokkel (26) Tagterrasse (27)1 Tagkonstruktion (27)2 Tagrum (28) Skorsten (31) Døre og vinduer (40) Terrænbelægninger (42) Indvendige vægoverflader (43)1 Gulve, beton (43)2 Gulve, klinker (43)3 Gulve, linolium 0 (43)4 Gulve, tæppebelægning (43)5 Gulve, mosaik (43)6 Gulve, terrazzo 0 (43)7 Gulve, træ (43)8 Gulv i hal (44) Trapper (45) Lofter (50) Afløb i terræn (52)1 Afløb i bygning (52)2 Sanitet 0 (53)1 Bruserinstallation 0 (53)2 Varmtvandsproduktion (53)3 Vandinstallation iøvrigt (56)1 Varmeproduktion (56)2 Varmefordeling 0 (57)1 Halopvarmning (57)2 Ventilation (63) 1 El-tavle (63) 2 El-installationer (63) 3 Belysning i bygningen (63) 4 Belysning i hallen (63)5 Sikkerhedsbelysning (63)6 Svagstrømsinstallationer (78) Fast inventar 0 I ALT

10 HBC-Hallen, Hvidove Side 9 Tilstandsrapport August år s budget for nødtørftig opretning og vedligeholdelse 10-årigt budget for nødtørfig opretning og vedligehold Prisniveau: januar 2011 Sfb nr. Betegnelse Kr. excl. moms (21)1 Ydervæg nord kun nødtørftig opretning af beklædning (21)2 Ydervæg syd/vest vinduesoverligger skal udbedres pga. nedstyrtningsfare (21)3 Sokkel isolering udelades, kun opretning af afløbsrender (26) Tagterrasse malerbehandling udelades 0 (27)1 Tagkonstruktion opretning af loftplader (27)2 Tagrum efterisolering udføres ikke 0 (28) Skorsten ingen opretning 0 (31) Døre og vinduer vinduesrep. rest. og depot, 2 stk udskiftes 1.sal (40) Terrænbelægninger asfaltrep nødvendig (42) Indvendige vægoverflader ingen arbejder 0 (43)1 Gulve, beton ingen arbejder 0 (43)2 Gulve, klinker ingen arbejder 0 (43)3 Gulve, linoleum ingen arbejder 0 (43)4 Gulve, tæppebelægning udføres som beskrevet (43)5 Gulve, mosaik ingen arbejder 0 (43)6 Gulve, terrazzo ingen arbejder 0 (43)7 Gulve, træ ingen arbejder 0 (43)8 Gulv i hal opretning skønnes nødvendig a.h.t. brugerne (44) Trapper frostskader udbedres (45) Lofter fastgørelse af løse plader (50) Afløb i terræn pumpeudskiftning og reduceret oprensning af brønde (52)1 Afløb i bygning nødtørftig rep/vedligehold (52)2 Sanitet ingen arbejder 0 (53)1 Bruserinstallation forlænget levetid 0 (53)2 Varmtvandsproduktion installering og vedligeholdelse af blødgøringsanlæg (53)3 Vandinstallation i nødtørftig reduceret rep/vedligehold (56)1 Varmeproduktion årlige serviceeftersyn (56)2 Varmefordeling ingen arbejder 0 (57)1 Halopvarmning udføres som beskrevet (57)2 Ventilation udføres som beskrevet (63) 1 El-tavle udføres som beskrevet (63) 2 El-installationer nødtørftig rep/vedligehold (63) 3 Belysning i bygningen lysarmaturer udskiftes (63) 4 Belysning i hallen lysarmaturer udskiftes (63)5 Sikkerhedsbelysning nødtørftig vedligeholdelse (63)6 Svagstrømsinstallationer nødtørftig vedligeholdelse (78) Fast inventar ingen arbejder 0 I ALT

11 HBC-Hallen, Hvidove Side 10 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-1 Ydervæg Nord 1. Specifikation: Dimension : Let ydervæg Indbygningsår : 1968 Placering : Facadevæg mod nord Restlevetid : 20 år Eftersynsinterval : 3-5 år Vedligeholdelsesinterval : 5-10 år Areal : 172 m² Besigtigelse: Gavl mod nord: Udvendig træklinkebeklædning, efterbehandlet med heldækkende træbeskyttelse. Ny stern i vandfast krydsfiner fremstår på nuværende tidspunkt som ubehandlet og uden alu. Inddækninger. Ved kip er der på nuværende tidspunkt tilgang til hulrum for fugle m.m. Tilstandsvurdering: Gavl mod nord: Træklinkebeklædning fremstår i rimelig stand. De sidste 2 til 3 brædder mod terræn bør undersøges nærmere og eventuelt udskiftes. ( Karakter 3 ) Manglende inddækninger antages monteret i f.m. den igangværende tagrenovering. Indv.: God stand, kun æstetisk nedslidt (karakter 2) Opretning/forbedring/vedligehold: Udvendig: Opretning/udskiftning af facadebeklædning: Kr ,- efterfulgt af malerbehandling Kr ,- 0 5 år: Ingen opretning kr. 0, år: Vedligehold af træværk (malerbehandling): Kr ,- Indvendig: 0-10 år Ingen opretning kr. 0,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold Kr.

12 HBC-Hallen, Hvidove Side 11 Ydervæg mod nord Ydervæg mod nord v./ fundament

13 HBC-Hallen, Hvidove Side 12 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-2 Ydervæg Syd/vest 2. Specifikation: Dimension : Tung ydervæg Indbygningsår : Placering : Gavlfacade mod syd/vest Restlevetid : 30 år Eftersynsinterval : 3 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : 200m² Besigtigelse: Ydervægge mod syd og vest er opført i gul teglsten, og vinduesoverliggere er udført med ståltegl. Sydvestlige del af facademur er ca. 10% af fuger i dårlig stand efter murbiangreb. På ydervæg mod vest, ståltegloverligger ved indgang samt øverste vindue til depot, er der konstateret frost skader, fuger er revnede og har ikke kontakt til øvrigt murværk. Sålbænke udført i klinker, ca. 10% udfaldende fuger. Tilstandsvurdering: Syd-vestlige del af facademur er ca. 10% af fuger i dårlig stand. Dette bør undersøges nærmere. (Karakter 4 ) Facader mod vest: Ståltegloverligger ved indgang samt øverste vindue til depot, er der konstateret frost skader, fuger er revnede og har ikke kontakt til øvrigt murværk. ( Karakter 5 ) Skal udbedres nu. Sålbænke skal eftergår for udfaldende of løse fuger ( Karakter 3 ). Opretning/forbedring/vedligehold: Akut: Opretning af vinduesoverliggere: kr ,- 0 5 år: Opretning: angreb af murbier, udfræsning og opfugning af mørtelfuger ( ca. 20 m²) kr ,- 0 5 år Opretning af sålbænke: Udbedring af mørtelfuger kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold

14 HBC-Hallen, Hvidove Side 13 Facade mod syd Ståltegl depotvindue mod vest Facade mod syd Murbier Ståltegloverligger ved indgang til bagtrappe.

15 HBC-Hallen, Hvidove Side 14 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-3 Sokkel 3. Specifikation: Dimension : Indbygningsår : Placering : Nordgavl + 80% af facader Restlevetid : >20 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : ca. 125 lbm. Besigtigelse: Sokkel i hal er en uisoleret betonsokkel, som støder op til de bygningsmæssige luftkanaler i hallen. Tilstandsvurdering: Sokkelens opbygning giver risiko for skjult kondensdannelse med risiko for skimmelvækst til følge. Opretning/forbedring/vedligehold: Jf. rapport fra Østergaard Bygge- & Indeklimateknik A/S fra oktober 2010, anbefales udførelse af udvendig sokkelisolering. Overslagsmæssigt vil udgiften hertil beløbe sig til ca. kr ,- I overslaget er medregnet retablering af afløbsrender langs facader samt omlægning af fliseareal ved SVhjørne. Der kun regnet med sokkelisolering ud for selve halområdet. Budget: Opretning/forbedring Kr Vedligehold

16 HBC-Hallen, Hvidove Side 15 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (26) Tagterrasse 4. Specifikation: Dimension : Tagterrasse Indbygningsår : 1982 Placering : Syd/østlige hjørne Restlevetid : 10 år Eftersynsinterval : 2 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : 24 m² Besigtigelse: Betondæk med tagpap; rækværk udført i jernkonstruktion. Terrassebelægning er fjernet, og havemøbler er anbragt direkte på belægning. Tagbeklædning og terrassebelægning udskiftes i f.m. den igangværende tagrenovering. Tilstandsvurdering: Rækværk i rimelig stand, malerbehandling anbefales. Efter renovering skønnes tagterrassens restlevetid forøget til år. Opretning/forbedring/vedligehold: 0 5 år: Malerbehandling af rækværk kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold

17 HBC-Hallen, Hvidove Side 16 Sydfacade m. terrasse 2. Salsplan : Terrasse ved lejlighed

18 HBC-Hallen, Hvidove Side 17 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27)-1 Tagkonstruktion 5. Specifikation: Dimension : Tag / facade Indbygningsår : Placering : Facader mod øst & vest Restlevetid : 40 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : Overflade : brutto 2220 m² : Loftoverflade hal : Brutto 1720 m² Besigtigelse: Renovering af Tag-/facadesider pågår. Renoveringen omfatter efterisolering med 150 mm isolering, ny tagpapbelægning, nye ovenlys samt inddækninger. På besigtigelsestidspunktet resterede stadig montering af inddækninger m.v. Facader og tag opbygget med buede limtræsrammer; I top af limtræsbuer er opbygget vandret loft i ca. 6,0m bredde. Vægbeklædning på langsider af hal. Beklædningsplade start fra overkant tribune til ca. 280cm over hal gulv. Hård fiberplade 8-10mm, herefter beklædt med gipsplader efterfulgt af malerbehandling. Der er udskiftet ca. 25m² af gipsplader i tag / væg flader, fremstår med ubehandlede overflader. Ca. 60% af vandrette samlinger fremstår med revnedannelser hvor ca % af samlingerne kan ses tydelige fugtskjolder fra tidligere fugtophobning. Serviceområde: Depot rørpuds defekt. Tilstandsvurdering: Synlige dele af limtræsrammer fremstår i god stand, med få skrammer fra almindelig slid. ( Karakter 1 ) I forbindelse med tagrenoveringen er der foretaget udbedring af rådskader i limtæsbuer og tagunderlag, og konstruktionen er således i god stand. Overflader mellem rammeben pladebeklædning fremstår meget slidte, med store maler- og fugtskjolder flere steder med huller, fra fjerbolde eller lignende. 60% af samlingerne fremstår med revnedannelser. ( Karakter 3-4 ) Serviceområde: Depot ca. 1m² puds afskallet (Karakter 3) Opretning/forbedring/vedligehold: Opretning: Oppudsning og malerbehandling af afskallet rørpuds kr ,- Forbedring: Efterisolering og forbedring af lydforhold udføres som beskrevet i rapport fra Østergaard Bygge & Indeklimateknik. Overslagsmæssig udfgift kr ,- Alternativt kan vælges en billigere løsning (kun malerbehandling) for at skjule gamle fugtskader og huller overslagspris kr , - Budget: Opretning: Kr , - Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

19 HBC-Hallen, Hvidove Side 18 Badmintonhal: Vægge / loft Badmintonhal : Tagkonstruktion Badminton: Facadevæg

20 HBC-Hallen, Hvidove Side 19 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27)-2 Tagrum 6. Specifikation: Dimension : Tagrum Indbygningsår : Placering : Sydlige ende af bygning Restlevetid : 25 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 0 Areal : 174 m² Besigtigelse: Der er udlagt 100mm isolering på loftareal over lejlighed. Der konstateres en del nedfalden byggeaffald efter renovering af tagfladen. Vægge mellem loftrum og beboelseslejlighed fremstår, dels som muret væg, og delvis som let, isoleret væg. Bjælkelag mod restaurant 100x200mm bjælkelag med 100mm isolering. Enkelte gangbroer etableret for gangvej til reolvæg. Der konstateres oplagring af indbo der delvis er anbragt på eksisterende isolering. Der konstateres ligeledes en del nedfalden byggeaffald efter tagrenovering. Tilstandsvurdering: Loftareal over lejlighed, isolering skal tilrettes, byggeaffald efter tagrenovering skal oprenses og bortskaffes. De eksisterende 100 mm isolering er ikke tidssvarende. ( Karakter 3-4 ) Loftrum over restaurant: Ingen synlige skader på konstruktionsopbygningen. Nuværende 100mm isolering skal tilrettes byggeaffald oprenses og bort skaffes. Det skal sikres at al fremtidig opmagasinering ikke trykker isolering, da dette medfører væsentlig nedsættelse af isoleringsevnen Konstruktioner (Karakter 1) Isolering ( Karakter 3-4 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Akut: Oprensning af byggeaffald, bortskaffelse samt opretning af eksisterende isolering: Kr , - Det anbefales at foretage efterisolering af etageadskillelse med yderligere 100 mm isoleirng samt etablering af ny gangbro. Overslagspris kr ,- Det anbefales at efterisolere væg mellem tagrum og lejlighed med 150 mm, overslagspris kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold Kr. 0, -

21 HBC-Hallen, Hvidove Side Salsplan: Loftplan - Gangbro 2. Salsplan: Loftrum over kantine 2. Salsplan: Loftrum over restaurant 2. Salsplan: Loftrum over lejlighed 2. Salsplan: Loftrum over restaurant L

22 HBC-Hallen, Hvidove Side 21 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (28) Skorsten 7. Specifikation: Dimension : Skorsten Indbygningsår : 1960 Placering : Fyrrum i kælder Restlevetid : 30 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 0 Areal : 1m² Besigtigelse: Skorsten anvendes til aftræk for gasfyr. Huller i skorsten som er udført i f.m. montage af skorstensforing, er ikke retableret. Tilstandsvurdering: Skorsten bør opmures så den fremstår med intakte overflader ( Karakter 4 ). Opretning/forbedring/vedligehold: Udbedring/opmuring af skorsten : kr , - Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

23 HBC-Hallen, Hvidove Side 22

24 HBC-Hallen, Hvidove Side 23 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (31) Udv. døre & vinduer 8. Specifikation: Dimension : Ovenlys, Gavlvinduer og døre Indbygningsår : Placering : Restlevetid : 0-25 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : Besigtigelse: Gavlvinduer mod syd: Vinduer stueetage: 4stk. 74x108cm. 1. lags glas uden tætningslister. Vinduer 1.salsplan: 5stk. 133x120cm. Thermovinduer, indbygningsår anslået ( Karakter 5 ) Vinduer 2.salsplan: Plastvinduer m. 2-lags thermoruder, indbygningsår (Restlevetid 25 år) Vinduer mod vest: Depotsvinduer: 4 stk. 74x108cm, Monteret i stueplan + 1.salsplan. Thermovinduer indbygningsår anslået Dør i hal facade højre ind Massiv u. glas. Dobb. Døre mod nord: Plade dørre 2stk. 181x215cm. Med udv. Klinkebeklædning, indv. Glat plade. Uden tætningslister. ( Karakter 4 ) Indgangsparti mod øst: Dobb. Dør 1stk. 215x220cm. Med thermoruder i begge gående dørrammer. Ovenlys i tagfladen. Alle udskiftet år 2011

25 HBC-Hallen, Hvidove Side 24 Tilstandsvurdering: Gavlvinduer mod syd: Vinduer stueetage 4 stk. 74x108 cm ikke tidssvarende iht. energikrav ( Karakter 5 ). Vinduer 1. sal 5 stk. 133x120 cm, ikke tilsvarende iht. energikrav. 40 % nedbrudte ( Karakter 5 ). Vinduer 2 sal Plast vinduer ( karakter 0 ) Vinduer mod vest: Vinduer 4 stk. 74x108 cm fordelt i stueplan & 1 salsplan,. Ikke tidssvarende iht. energikrav 60 % nedbrudte( Karakter 5 ). Dobb. Døre mod nord: Dobbelte dører 2 stk. 181x215 cm, begyndende nedbrydelse manglende malerbehandling ( Karakter 4 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Udskiftning af 13 stk. vinduer : kr , - Opretning/istandsættelse af dobbeltdøre i Nordfacade: kr , - Vedligeholdelse omfatter smøring/justering af hængsler og beslag, samt reparation af lakskader - overslagspris kr. Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold Kr hv. 5. år

26 HBC-Hallen, Hvidove Side 25 Vindue mod syd - Kantine Vindue mod syd - Omklædning Vindue med vest - Kantine Vindue mod vest Depot/ 1.sal Gavlvinduer mod syd Dobbeltdør i mod gavl

27 HBC-Hallen, Hvidove Side 26 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (40) Terrænbelægninger 9. Specifikation: Dimension : Asfalt, ca. 600 m² Indbygningsår : uvist Placering : sf-sten, ca. 200 m² Restlevetid :> 10 år Fliser, ca. 100 m² Eftersynsinterval :1 år Vedligeholdelsesinterval : løbende Total : Besigtigelse: P-plads syd for hallen er asfaltbelagt, og p-plads langs hallens østside er belagt med sf-sten. Gangarealer langs hallens sydlige del er 50x50 betonfliser. Tilstandsvurdering: Asfaltbelægninger vurderes at være i god stand, dog er belægning revnet omkring den sydlige nedløbsbrønd på p-pladsen. Sf-stens belægning på p-plads er i god stand; dog er flere kantsten deforme efter påkørsel. Flisebelægninger er i rimelig stand; ved SV-hjørne er der dog så store sætninger, at der ikke længere er fald mod afløb. Opretning/forbedring/vedligehold: Asfaltbelægning omkring nedløbsbrønd på P-plads bør repareres, overslagsmæssig udgift kr Flisebelægning ved SV-hjørne bør omlægges, så fald mod afløb genskabes. Arbejdet foreslås udført i f.m. den anbefalede sokkelisolering (se bygningsdelskort nr. 3, side 11), og udgiften er medregnet der. Sætninger i belægninger og revner i asfalt bør repareres løbende Budget: Opretning/forbedring Kr Vedligehold

28 HBC-Hallen, Hvidove Side 27 Asfaltbelægning ved nedløbsbrønd Nedløbsbrønd i fliseareal

29 HBC-Hallen, Hvidove Side 28 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (42) Indv. overflader 10. Specifikation: Dimension : Omklædningsrum Damer/Herre Indbygningsår : Placering : Stueplan - syd Restlevetid : 20 år Eftersynsinterval : 1 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Vægareal : 170 m² Besigtigelse: Alle vægoverflader i omklædnings zoner er beklædt med ubehandlede profilbrædder. Tilstandsvurdering: Ingen synlige tegn på råd eller fugtophobning ( Karakter 3 ). Opretning/forbedring/vedligehold: 0-10 år: Bræddebeklædning malerbehandles: kr , - Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

30 HBC-Hallen, Hvidove Side 29 Omklædning Herrer Omklædning Damer

31 HBC-Hallen, Hvidove Side 30 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (43)-1 Gulve, Beton 11. Specifikation: Dimension : Fyrrum, Depot, Kælder, 1. Salsplan Indbygningsår : Stueplan Restlevetid : 30 år Placering : Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : 97 m² Besigtigelse: Kælder Ubehandlet betongulv, 63 m² 1. Salsplan depot for fødevarer: Malerbehandlet betongulv, 25 m² Stueplan: - Depot : Malerbehandlet betongulv. Tilstandsvurdering: Kælder: Der er ved besigtigelse ikke konstateret fugtproblemer eller synlige sætninger ( Karakter 1 ). 1. Salsplan: Beton i god stand, malerbehandling afskallet ( karakter 3 ) i ca. 20 % af gulvareal. Stueplan: Betongulv / Malerbehandling ( Karakter 1 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Kælderopretning: 0-10 år Ingen 1. salsplan : 0-5 år Opretning malerbehandling af gulv kr , år Ingen Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere