HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre"

Transkript

1 HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: Fax: August 2011 Sag 7721

2 HBC-Hallen, Hvidovre Side 1 Tilstandsrapport August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...2 ORGANISATION...3 OMFANG GENERELT...3 KLASSIFIKATION AF TILSTAND...3 RESUMÉ...4 KONKLUSION...5 BYGNINGSDELSOVERSIGT...6

3 HBC-Hallen, Hvidovre Side 2 Tilstandsrapport August 2011 INDLEDNING Torkil Laursen A/S har udarbejdet tilstandsrapporten med udgangspunkt i besigtigelse af bygningen, samtaler med halinspektør samt granskning af overordnede bygningstegninger og oplysninger om gennemførte renoveringsarbejder. En del af granskningsgrundlaget har også været rapport fra Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S omhandlende mikrobiel undersøgelse fra oktober Tilstandsrapporten omfatter følgende bygningsdele og installationer som rekvirenten har defineret: Ydervægge Tagkonstruktion Udvendige døre og vinduer Tagrender og nedløb Fundamenter Gulve Indvendige overflader (vægge, lofter) Befæstede arealer Kloak Indvendige afløb Sanitet Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg El-installationer Belysningsanlæg Fast inventar Tilstandsrapporten vurderer den nødvendige investering til renovering eller fornyelse af de betragtede bygningsdele og installationer i den kommende 10-års periode. Tilstandsrapporten indledes med en oversigt over de behandlede bygningsdele inddelt efter nummerkodning i SfB standardsystem. De enkelte bygningsdele behandles på separate bygningsdelskort. Hvert enkelt kort er opdelt i en specifikation af bygningsdelen, en ca. mængdeopgørelse, en eftersynsinstruktion, en anvisning på opretning af bygningsdelen til bebyggelsens generelle niveau samt et kortfattet forslag til vedligeholdelse af bygningsdelen. Bygningsdelskortet afsluttes med en oversigt over hvornår der bør udføres eftersynskontrol og de forventede udgifter til opretning og vedligeholdelse. Der er opstillet et samlet budget for opretning/renovering af de betragtede bygningsdele/installationer. Budget for opretning er opstillet for 3 hovedperioder; nemlig 0-1år (akut), 1-5 år og 5-10 år. For den enkelte bygningsdel/installation er budgettet kalkuleret og placeret i nævnte interval. Der er ikke opstillet samlet budget for vedligehold. Under det enkelte bygningsdelskort kan der være anslået en vedligeholdsudgift, hvis den anses som relevant for at sikre bygningsdelen/installationens restlevetid. Budgetter og overslag omfatter ikke eventuelle udforudsigelige udgifter. De opgivne priser omfatter ikke udgifter til projektering og gebyrer for evt. byggesagsbehandling. Tilstandsrapporten er til enhver tid baseret på vort bedste skøn, og virkeligheden vil specielt i den senere del af den omhandlede periode helt sikkert vise, at der kan opstå mere påtrængende vedligeholdelsesbehov end de anførte, ligesom nogle af de nævnte vil vise sig mindre krævende end skønnet. Omvendt kan øget vedligeholdelsesindsats medføre forlængelse af den skønnede restlevetid. Tilstandsrapporten må derfor suppleres af løbende opdatering og rapportering af de eftersyn, opretning og vedligeholdelsesarbejder, der foretages på ejendommen.

4 HBC-Hallen, Hvidovre Side 3 Tilstandsrapport August 2011 ORGANISATION Bygherre: Hvidovre kommune Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Høvedstensvej Hvidovre Kontaktperson: Tlf Annette Sia Christiansen Rådgiver: Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Torkil Laursen A/S Klovtofteparken Taastrup Tlf.: Kontaktperson: Per Mohr Thygesen OMFANG GENERELT HBC-hallen er en badmintonhal med tilhørende bade/omklædningsrum, redskabsrum og diverse depoter. Endvidere findes klublokaler, kontor og restaurant samt en beboelseslejlighed. Hallen er opført med en tidstypisk opbygning i 1960 og er udvidet i flere omgange i 1966, 1968 og Ejendommens samlede bygningsareal er ca m² og fordeler sig således: Hal 950 m² Omklædning, restaurant, klublokaler m.v. 520 m² Beboelseslejlighed 100 m² Loftrum 63 m² Kælder 63 m² KLASSIFIKATION AF TILSTAND I rapporten er der for bygningsdele anvendt følgende karaktersystem: Karakter Bedømmelse 0 Bygningdel er skadesfri 1 God stand - få skader 2 Rimelig stand - mindre skader. Reparation kan vente. 3 Forventelig stand vedligeholdelse skal iværksættes. 4 Dårlig stand skader skal udbedres nu 5 Kassabel bygningsdelen skal udskiftes.

5 HBC-Hallen, Hvidovre Side 4 Tilstandsrapport August 2011 RESUMÉ Hallen er bygget i 1960 og udvidet flere gange. Det samlede etageareal er ca m². Hallen er udformet med et tidstypisk halvcirkelformet tag, som i begge sider afsluttes ved terræn. Taget afvandes ikke i en tagrende, men i en rendesten i terræn. Taget er udvendigt belagt med tagpap, sydgavlen er muret og nordgavlen er en bræddebeklædt tømrerkonstruktion. Det halvcirkelformede tag er i år blevet efterisoleret udvendigt. Hallen bruges primært til badminton. Hallen er i efteråret 2010 gennemgået af Østergård Bygge & Indeklimateknik A/S med fokus på svampeundersøgelse og indeklima. Denne undersøgelse ligger til grund for den netop udførte udvendige efterisolering af taget og dens anbefalinger er også fulgt i nærværende tilstandsrapport. Bygningsdelene. Bygningsdelenes tilstand i det efterfølgende resumé beskrevet ud fra definitionen angivet på side 3. Klimaskærmen er i varierende stand. Det halvcirklede tag er udvendigt i god stand, da udvendig isolering, tagpap og nye ovenlys netop er udført. Indvendig overflade er i dårlig stand og det anbefales at udføre indvendig efterisolering og opsætning af nye akustikregulerende plader. Dette er som anbefalet i rapporten fra Østergård og giver en helt up to date isolering og sikre konstruktionen mod råd. Som Østergård angiver, anbefales det også at efterisolere fundamentet udvendigt. Dette vil forbedre isoleringsevnen og reducere risikoen for kondens og skimmel. Rendestenen (afløbsrenden) i terræn, som afvander taget, er i dårlig stand. Isolering af soklen kræver opgravning og det er samtidig nødvendigt at anlægge rendestenen. Ydervæggen i nordgavlen er i forventelig stand. Anbefales efterisoleret og malerbehandlet. Ydervæggen i sydgavlen er i dårlig stand og fuger, tegloverliggere samt sålbænke skal repareres. Vinduer og udvendige døre er i dårlig stand og anbefales skiftet. Dette gælder ikke 2. sal, hvor vinduerne er skadesfri. I tagrum i den sydlige del af bygningen er loft kun isoleret med 100 mm og isoleringen er i dårlig stand. Eksisterende isolering anbefales oprettet og efterisoleret, så varmetab minimeres. Indvendige overflader er i god eller rimelig stand. Dog anbefales vægbeklædninger i omklædning malet og gulv i hallen lakeret inden for 5 år. Udvendig kældertrappe er i dårlig stand og anbefales repareret for at hindre yderligere nedbrydning. De indvendige trapper er i god stand. Bruserne i baderummene er meget benyttede, og det anbefales, at der installeres blødgøringsanlæg på vandinstallationen. Dette vil forlænge brusernes levetid, og vil minimere behovet for dyre afkalkninger af varmeveksler, vandrør og -armaturer. Installationen er i god stand. Hallens varmeproduktion sker ved hjælp af 5 år gamle gaskedler, som er i god stand. Såvel varme som varmtvandsproduktion skønnes at være velfungerende. Vandinstallationer er delvis udskiftet i forbindelse med kedeludskiftningen. Hallen opvarmes med luftvarme, dvs. at et ventilationsanlæg indblæser varm luft som bidrager til rumopvarmningen. Indblæsningsaggregatet er udskiftet i 2005, og er udstyret med tidssvarende styringsautomatik. Installationerne er i god stand. I selve hallen er indblæsningskanalerne udført som en træopbygning, hvilket er uhensigtsmæssigt, idet konstruktionen medvirker til støvophobning og ukontrolleret luftstrømning. Som det også anbefales i undersøgelsesrapport fra Østergaard Bygge- & Indeklimateknik fra oktober 2010, bør der installeres et nyt regulært kanalsystem i metalrør.

6 HBC-Hallen, Hvidovre Side 5 Tilstandsrapport August 2011 El installationer er fra bygningens oprindelse og er løbende blevet suppleret. Installationer i hallen og køkken er i god stand, hvorimod installationer i depoter og omklædningsområde er i forventelig/dårlig stand. Udbedring kan afvente istandsættelse af rummene Gruppetavlen er af ældre dato og er blevet udvidet løbende med diverse komponenter, blandt andet nye HPFI afbrydere. Tavlen er i god stand. HPFI-afbryderne er monteret, således at de ikke overholder Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om tilgængelighed. Da tavlens udvidelsesmuligheder er meget begrænsede, foreslås tavlen udskiftet til en ny og større, hvor der er plads til korrekt placering af HPFI-afbrydere. Hallens belysningsanlæg består af simple armaturer uden reflekterende skærm. De er blevet udskiftet løbende i forbindelse med vedligeholdelsen. De fleste armaturer er dog gamle og nedslidte og kan give generende flimmer. Tilstanden er dårlig. Belysningsanlægget bør udskiftes til nye mere energivenlige armaturer uden flimmer, således at nuværende belysningskrav overholdes. Ved udskiftning af belysningsanlæg kan det forventes at vedligeholdelsesomkostninger reduceres væsentligt de første 5 år. Derudover vil der forekomme besparelser i el-forbruget. Belysningsarmaturer i øvrige områder er ligeledes overvejende af ældre dato, og dermed tjenlig til udskiftning. Sikkerhedsbelysning i hallen vurderes til at være lovlig og i god stand. KONKLUSION Hallens nuværende generelle tilstand er rimelig, bl.a. fordi hele hallens tag er oprettet, isoleret og pålagt ny belægning. Hvis de påpegede problemer udbedres og hallen vedligeholdes som anbefalet, vil hallens levetid fra i dag skønnes at være år. De påpegede problemer skønnes at ville andrage 5,1 mill. kr. til opretning og vedligehold i de første 10 år. Hallen vil hermed være sund og velisoleret med væsentlig lavere udgifter til energiforbrug. En levetid på år forudsætter desuden, at der udføres løbende forebyggende vedligehold, ligesom der vil være behov for løbende udskiftning af bygningsdele som følge af, at den naturlige levetid nås. Indeklimaet i hallen vil blive forbedret ved den indvendige isolering med ny overflade. Indeklimaet vil dermed blive forbedret både med hensyn til luft, akustik og lys. Hvis hallen kun skal have en resterende levetid på 10 år skønnes en minimal indsats til istandsættelse og vedligehold at andrage 1,1 mill. kr. Bygningens tilstand taget i betragtning, vurderes det, at såfremt forslaget om at forlænge levetiden med år følges, vil dette andrage markant mindre end at bygge en ny hal.

7 HBC-Hallen, Hvidovre Side 6 Tilstandsrapport August 2011 BYGNINGSDELSOVERSIGT Sfb nr: Betegnelse Kort nr. Side (21)-1 Ydervæg Nord (21)-2 Ydervæg Syd/vest (21)-3 Sokkel (26) Tagterrasse (27)-1 Tagkonstruktion (27)-2 Tagrum (28) Skorsten (31) Udv. døre & vinduer (40) Terrænbelægninger (42) Indv. overflader (43)-1 Gulve, Beton (43)-2 Gulve, klinker (43)-3 Gulve, Linolium (43)-4 Gulve - Tæppebelægning (43)-5 Gulve Mosaik (43)-6 Gulv Terrazzo (43)-7 Gulve - Træ (43)-8 Gulv i hal (44) Trapper (45) Lofter (50) Afløb i terræn (52)1 Afløb i bygning (52)2 Sanitet (53)1 Bruserinstallation (53)2 Varmtvandsproduktion (53)3 Vandinstallation i øvrigt (56)1 Varmeproduktion

8 HBC-Hallen, Hvidovre Side 7 Tilstandsrapport August 2011 (56)2 Varmefordeling (57)1 Halopvarmning (57)1 Ventilation (63)1 El-tavle (63)2 El-installationer (63)3 Belysning i bygningen (63)4 Belysning i Hallen (63)5 Sikkerhedsbelysning (63)6 Svagstrømsinstallationer (78) Fast inventar Diverse iagttagelser

9 HBC-Hallen, Hvidove Side 8 Tilstandsrapport August år s budget for levetidsbevarende opretning og vedligeholdelse 10-årigt budget for opretning og vedligehold Beløb er i kr, excl. moms Prisniveau: januar 2011 Periode Sfb nr. Betegnelse 0-1år 1-5 år 5-10 år i alt (21)1 Ydervæg nord (21)2 Ydervæg syd/vest (21)3 Sokkel (26) Tagterrasse (27)1 Tagkonstruktion (27)2 Tagrum (28) Skorsten (31) Døre og vinduer (40) Terrænbelægninger (42) Indvendige vægoverflader (43)1 Gulve, beton (43)2 Gulve, klinker (43)3 Gulve, linolium 0 (43)4 Gulve, tæppebelægning (43)5 Gulve, mosaik (43)6 Gulve, terrazzo 0 (43)7 Gulve, træ (43)8 Gulv i hal (44) Trapper (45) Lofter (50) Afløb i terræn (52)1 Afløb i bygning (52)2 Sanitet 0 (53)1 Bruserinstallation 0 (53)2 Varmtvandsproduktion (53)3 Vandinstallation iøvrigt (56)1 Varmeproduktion (56)2 Varmefordeling 0 (57)1 Halopvarmning (57)2 Ventilation (63) 1 El-tavle (63) 2 El-installationer (63) 3 Belysning i bygningen (63) 4 Belysning i hallen (63)5 Sikkerhedsbelysning (63)6 Svagstrømsinstallationer (78) Fast inventar 0 I ALT

10 HBC-Hallen, Hvidove Side 9 Tilstandsrapport August år s budget for nødtørftig opretning og vedligeholdelse 10-årigt budget for nødtørfig opretning og vedligehold Prisniveau: januar 2011 Sfb nr. Betegnelse Kr. excl. moms (21)1 Ydervæg nord kun nødtørftig opretning af beklædning (21)2 Ydervæg syd/vest vinduesoverligger skal udbedres pga. nedstyrtningsfare (21)3 Sokkel isolering udelades, kun opretning af afløbsrender (26) Tagterrasse malerbehandling udelades 0 (27)1 Tagkonstruktion opretning af loftplader (27)2 Tagrum efterisolering udføres ikke 0 (28) Skorsten ingen opretning 0 (31) Døre og vinduer vinduesrep. rest. og depot, 2 stk udskiftes 1.sal (40) Terrænbelægninger asfaltrep nødvendig (42) Indvendige vægoverflader ingen arbejder 0 (43)1 Gulve, beton ingen arbejder 0 (43)2 Gulve, klinker ingen arbejder 0 (43)3 Gulve, linoleum ingen arbejder 0 (43)4 Gulve, tæppebelægning udføres som beskrevet (43)5 Gulve, mosaik ingen arbejder 0 (43)6 Gulve, terrazzo ingen arbejder 0 (43)7 Gulve, træ ingen arbejder 0 (43)8 Gulv i hal opretning skønnes nødvendig a.h.t. brugerne (44) Trapper frostskader udbedres (45) Lofter fastgørelse af løse plader (50) Afløb i terræn pumpeudskiftning og reduceret oprensning af brønde (52)1 Afløb i bygning nødtørftig rep/vedligehold (52)2 Sanitet ingen arbejder 0 (53)1 Bruserinstallation forlænget levetid 0 (53)2 Varmtvandsproduktion installering og vedligeholdelse af blødgøringsanlæg (53)3 Vandinstallation i nødtørftig reduceret rep/vedligehold (56)1 Varmeproduktion årlige serviceeftersyn (56)2 Varmefordeling ingen arbejder 0 (57)1 Halopvarmning udføres som beskrevet (57)2 Ventilation udføres som beskrevet (63) 1 El-tavle udføres som beskrevet (63) 2 El-installationer nødtørftig rep/vedligehold (63) 3 Belysning i bygningen lysarmaturer udskiftes (63) 4 Belysning i hallen lysarmaturer udskiftes (63)5 Sikkerhedsbelysning nødtørftig vedligeholdelse (63)6 Svagstrømsinstallationer nødtørftig vedligeholdelse (78) Fast inventar ingen arbejder 0 I ALT

11 HBC-Hallen, Hvidove Side 10 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-1 Ydervæg Nord 1. Specifikation: Dimension : Let ydervæg Indbygningsår : 1968 Placering : Facadevæg mod nord Restlevetid : 20 år Eftersynsinterval : 3-5 år Vedligeholdelsesinterval : 5-10 år Areal : 172 m² Besigtigelse: Gavl mod nord: Udvendig træklinkebeklædning, efterbehandlet med heldækkende træbeskyttelse. Ny stern i vandfast krydsfiner fremstår på nuværende tidspunkt som ubehandlet og uden alu. Inddækninger. Ved kip er der på nuværende tidspunkt tilgang til hulrum for fugle m.m. Tilstandsvurdering: Gavl mod nord: Træklinkebeklædning fremstår i rimelig stand. De sidste 2 til 3 brædder mod terræn bør undersøges nærmere og eventuelt udskiftes. ( Karakter 3 ) Manglende inddækninger antages monteret i f.m. den igangværende tagrenovering. Indv.: God stand, kun æstetisk nedslidt (karakter 2) Opretning/forbedring/vedligehold: Udvendig: Opretning/udskiftning af facadebeklædning: Kr ,- efterfulgt af malerbehandling Kr ,- 0 5 år: Ingen opretning kr. 0, år: Vedligehold af træværk (malerbehandling): Kr ,- Indvendig: 0-10 år Ingen opretning kr. 0,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold Kr.

12 HBC-Hallen, Hvidove Side 11 Ydervæg mod nord Ydervæg mod nord v./ fundament

13 HBC-Hallen, Hvidove Side 12 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-2 Ydervæg Syd/vest 2. Specifikation: Dimension : Tung ydervæg Indbygningsår : Placering : Gavlfacade mod syd/vest Restlevetid : 30 år Eftersynsinterval : 3 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : 200m² Besigtigelse: Ydervægge mod syd og vest er opført i gul teglsten, og vinduesoverliggere er udført med ståltegl. Sydvestlige del af facademur er ca. 10% af fuger i dårlig stand efter murbiangreb. På ydervæg mod vest, ståltegloverligger ved indgang samt øverste vindue til depot, er der konstateret frost skader, fuger er revnede og har ikke kontakt til øvrigt murværk. Sålbænke udført i klinker, ca. 10% udfaldende fuger. Tilstandsvurdering: Syd-vestlige del af facademur er ca. 10% af fuger i dårlig stand. Dette bør undersøges nærmere. (Karakter 4 ) Facader mod vest: Ståltegloverligger ved indgang samt øverste vindue til depot, er der konstateret frost skader, fuger er revnede og har ikke kontakt til øvrigt murværk. ( Karakter 5 ) Skal udbedres nu. Sålbænke skal eftergår for udfaldende of løse fuger ( Karakter 3 ). Opretning/forbedring/vedligehold: Akut: Opretning af vinduesoverliggere: kr ,- 0 5 år: Opretning: angreb af murbier, udfræsning og opfugning af mørtelfuger ( ca. 20 m²) kr ,- 0 5 år Opretning af sålbænke: Udbedring af mørtelfuger kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold

14 HBC-Hallen, Hvidove Side 13 Facade mod syd Ståltegl depotvindue mod vest Facade mod syd Murbier Ståltegloverligger ved indgang til bagtrappe.

15 HBC-Hallen, Hvidove Side 14 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-3 Sokkel 3. Specifikation: Dimension : Indbygningsår : Placering : Nordgavl + 80% af facader Restlevetid : >20 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : ca. 125 lbm. Besigtigelse: Sokkel i hal er en uisoleret betonsokkel, som støder op til de bygningsmæssige luftkanaler i hallen. Tilstandsvurdering: Sokkelens opbygning giver risiko for skjult kondensdannelse med risiko for skimmelvækst til følge. Opretning/forbedring/vedligehold: Jf. rapport fra Østergaard Bygge- & Indeklimateknik A/S fra oktober 2010, anbefales udførelse af udvendig sokkelisolering. Overslagsmæssigt vil udgiften hertil beløbe sig til ca. kr ,- I overslaget er medregnet retablering af afløbsrender langs facader samt omlægning af fliseareal ved SVhjørne. Der kun regnet med sokkelisolering ud for selve halområdet. Budget: Opretning/forbedring Kr Vedligehold

16 HBC-Hallen, Hvidove Side 15 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (26) Tagterrasse 4. Specifikation: Dimension : Tagterrasse Indbygningsår : 1982 Placering : Syd/østlige hjørne Restlevetid : 10 år Eftersynsinterval : 2 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : 24 m² Besigtigelse: Betondæk med tagpap; rækværk udført i jernkonstruktion. Terrassebelægning er fjernet, og havemøbler er anbragt direkte på belægning. Tagbeklædning og terrassebelægning udskiftes i f.m. den igangværende tagrenovering. Tilstandsvurdering: Rækværk i rimelig stand, malerbehandling anbefales. Efter renovering skønnes tagterrassens restlevetid forøget til år. Opretning/forbedring/vedligehold: 0 5 år: Malerbehandling af rækværk kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold

17 HBC-Hallen, Hvidove Side 16 Sydfacade m. terrasse 2. Salsplan : Terrasse ved lejlighed

18 HBC-Hallen, Hvidove Side 17 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27)-1 Tagkonstruktion 5. Specifikation: Dimension : Tag / facade Indbygningsår : Placering : Facader mod øst & vest Restlevetid : 40 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : Overflade : brutto 2220 m² : Loftoverflade hal : Brutto 1720 m² Besigtigelse: Renovering af Tag-/facadesider pågår. Renoveringen omfatter efterisolering med 150 mm isolering, ny tagpapbelægning, nye ovenlys samt inddækninger. På besigtigelsestidspunktet resterede stadig montering af inddækninger m.v. Facader og tag opbygget med buede limtræsrammer; I top af limtræsbuer er opbygget vandret loft i ca. 6,0m bredde. Vægbeklædning på langsider af hal. Beklædningsplade start fra overkant tribune til ca. 280cm over hal gulv. Hård fiberplade 8-10mm, herefter beklædt med gipsplader efterfulgt af malerbehandling. Der er udskiftet ca. 25m² af gipsplader i tag / væg flader, fremstår med ubehandlede overflader. Ca. 60% af vandrette samlinger fremstår med revnedannelser hvor ca % af samlingerne kan ses tydelige fugtskjolder fra tidligere fugtophobning. Serviceområde: Depot rørpuds defekt. Tilstandsvurdering: Synlige dele af limtræsrammer fremstår i god stand, med få skrammer fra almindelig slid. ( Karakter 1 ) I forbindelse med tagrenoveringen er der foretaget udbedring af rådskader i limtæsbuer og tagunderlag, og konstruktionen er således i god stand. Overflader mellem rammeben pladebeklædning fremstår meget slidte, med store maler- og fugtskjolder flere steder med huller, fra fjerbolde eller lignende. 60% af samlingerne fremstår med revnedannelser. ( Karakter 3-4 ) Serviceområde: Depot ca. 1m² puds afskallet (Karakter 3) Opretning/forbedring/vedligehold: Opretning: Oppudsning og malerbehandling af afskallet rørpuds kr ,- Forbedring: Efterisolering og forbedring af lydforhold udføres som beskrevet i rapport fra Østergaard Bygge & Indeklimateknik. Overslagsmæssig udfgift kr ,- Alternativt kan vælges en billigere løsning (kun malerbehandling) for at skjule gamle fugtskader og huller overslagspris kr , - Budget: Opretning: Kr , - Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

19 HBC-Hallen, Hvidove Side 18 Badmintonhal: Vægge / loft Badmintonhal : Tagkonstruktion Badminton: Facadevæg

20 HBC-Hallen, Hvidove Side 19 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27)-2 Tagrum 6. Specifikation: Dimension : Tagrum Indbygningsår : Placering : Sydlige ende af bygning Restlevetid : 25 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 0 Areal : 174 m² Besigtigelse: Der er udlagt 100mm isolering på loftareal over lejlighed. Der konstateres en del nedfalden byggeaffald efter renovering af tagfladen. Vægge mellem loftrum og beboelseslejlighed fremstår, dels som muret væg, og delvis som let, isoleret væg. Bjælkelag mod restaurant 100x200mm bjælkelag med 100mm isolering. Enkelte gangbroer etableret for gangvej til reolvæg. Der konstateres oplagring af indbo der delvis er anbragt på eksisterende isolering. Der konstateres ligeledes en del nedfalden byggeaffald efter tagrenovering. Tilstandsvurdering: Loftareal over lejlighed, isolering skal tilrettes, byggeaffald efter tagrenovering skal oprenses og bortskaffes. De eksisterende 100 mm isolering er ikke tidssvarende. ( Karakter 3-4 ) Loftrum over restaurant: Ingen synlige skader på konstruktionsopbygningen. Nuværende 100mm isolering skal tilrettes byggeaffald oprenses og bort skaffes. Det skal sikres at al fremtidig opmagasinering ikke trykker isolering, da dette medfører væsentlig nedsættelse af isoleringsevnen Konstruktioner (Karakter 1) Isolering ( Karakter 3-4 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Akut: Oprensning af byggeaffald, bortskaffelse samt opretning af eksisterende isolering: Kr , - Det anbefales at foretage efterisolering af etageadskillelse med yderligere 100 mm isoleirng samt etablering af ny gangbro. Overslagspris kr ,- Det anbefales at efterisolere væg mellem tagrum og lejlighed med 150 mm, overslagspris kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold Kr. 0, -

21 HBC-Hallen, Hvidove Side Salsplan: Loftplan - Gangbro 2. Salsplan: Loftrum over kantine 2. Salsplan: Loftrum over restaurant 2. Salsplan: Loftrum over lejlighed 2. Salsplan: Loftrum over restaurant L

22 HBC-Hallen, Hvidove Side 21 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (28) Skorsten 7. Specifikation: Dimension : Skorsten Indbygningsår : 1960 Placering : Fyrrum i kælder Restlevetid : 30 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 0 Areal : 1m² Besigtigelse: Skorsten anvendes til aftræk for gasfyr. Huller i skorsten som er udført i f.m. montage af skorstensforing, er ikke retableret. Tilstandsvurdering: Skorsten bør opmures så den fremstår med intakte overflader ( Karakter 4 ). Opretning/forbedring/vedligehold: Udbedring/opmuring af skorsten : kr , - Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

23 HBC-Hallen, Hvidove Side 22

24 HBC-Hallen, Hvidove Side 23 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (31) Udv. døre & vinduer 8. Specifikation: Dimension : Ovenlys, Gavlvinduer og døre Indbygningsår : Placering : Restlevetid : 0-25 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : Besigtigelse: Gavlvinduer mod syd: Vinduer stueetage: 4stk. 74x108cm. 1. lags glas uden tætningslister. Vinduer 1.salsplan: 5stk. 133x120cm. Thermovinduer, indbygningsår anslået ( Karakter 5 ) Vinduer 2.salsplan: Plastvinduer m. 2-lags thermoruder, indbygningsår (Restlevetid 25 år) Vinduer mod vest: Depotsvinduer: 4 stk. 74x108cm, Monteret i stueplan + 1.salsplan. Thermovinduer indbygningsår anslået Dør i hal facade højre ind Massiv u. glas. Dobb. Døre mod nord: Plade dørre 2stk. 181x215cm. Med udv. Klinkebeklædning, indv. Glat plade. Uden tætningslister. ( Karakter 4 ) Indgangsparti mod øst: Dobb. Dør 1stk. 215x220cm. Med thermoruder i begge gående dørrammer. Ovenlys i tagfladen. Alle udskiftet år 2011

25 HBC-Hallen, Hvidove Side 24 Tilstandsvurdering: Gavlvinduer mod syd: Vinduer stueetage 4 stk. 74x108 cm ikke tidssvarende iht. energikrav ( Karakter 5 ). Vinduer 1. sal 5 stk. 133x120 cm, ikke tilsvarende iht. energikrav. 40 % nedbrudte ( Karakter 5 ). Vinduer 2 sal Plast vinduer ( karakter 0 ) Vinduer mod vest: Vinduer 4 stk. 74x108 cm fordelt i stueplan & 1 salsplan,. Ikke tidssvarende iht. energikrav 60 % nedbrudte( Karakter 5 ). Dobb. Døre mod nord: Dobbelte dører 2 stk. 181x215 cm, begyndende nedbrydelse manglende malerbehandling ( Karakter 4 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Udskiftning af 13 stk. vinduer : kr , - Opretning/istandsættelse af dobbeltdøre i Nordfacade: kr , - Vedligeholdelse omfatter smøring/justering af hængsler og beslag, samt reparation af lakskader - overslagspris kr. Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold Kr hv. 5. år

26 HBC-Hallen, Hvidove Side 25 Vindue mod syd - Kantine Vindue mod syd - Omklædning Vindue med vest - Kantine Vindue mod vest Depot/ 1.sal Gavlvinduer mod syd Dobbeltdør i mod gavl

27 HBC-Hallen, Hvidove Side 26 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (40) Terrænbelægninger 9. Specifikation: Dimension : Asfalt, ca. 600 m² Indbygningsår : uvist Placering : sf-sten, ca. 200 m² Restlevetid :> 10 år Fliser, ca. 100 m² Eftersynsinterval :1 år Vedligeholdelsesinterval : løbende Total : Besigtigelse: P-plads syd for hallen er asfaltbelagt, og p-plads langs hallens østside er belagt med sf-sten. Gangarealer langs hallens sydlige del er 50x50 betonfliser. Tilstandsvurdering: Asfaltbelægninger vurderes at være i god stand, dog er belægning revnet omkring den sydlige nedløbsbrønd på p-pladsen. Sf-stens belægning på p-plads er i god stand; dog er flere kantsten deforme efter påkørsel. Flisebelægninger er i rimelig stand; ved SV-hjørne er der dog så store sætninger, at der ikke længere er fald mod afløb. Opretning/forbedring/vedligehold: Asfaltbelægning omkring nedløbsbrønd på P-plads bør repareres, overslagsmæssig udgift kr Flisebelægning ved SV-hjørne bør omlægges, så fald mod afløb genskabes. Arbejdet foreslås udført i f.m. den anbefalede sokkelisolering (se bygningsdelskort nr. 3, side 11), og udgiften er medregnet der. Sætninger i belægninger og revner i asfalt bør repareres løbende Budget: Opretning/forbedring Kr Vedligehold

28 HBC-Hallen, Hvidove Side 27 Asfaltbelægning ved nedløbsbrønd Nedløbsbrønd i fliseareal

29 HBC-Hallen, Hvidove Side 28 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (42) Indv. overflader 10. Specifikation: Dimension : Omklædningsrum Damer/Herre Indbygningsår : Placering : Stueplan - syd Restlevetid : 20 år Eftersynsinterval : 1 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Vægareal : 170 m² Besigtigelse: Alle vægoverflader i omklædnings zoner er beklædt med ubehandlede profilbrædder. Tilstandsvurdering: Ingen synlige tegn på råd eller fugtophobning ( Karakter 3 ). Opretning/forbedring/vedligehold: 0-10 år: Bræddebeklædning malerbehandles: kr , - Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

30 HBC-Hallen, Hvidove Side 29 Omklædning Herrer Omklædning Damer

31 HBC-Hallen, Hvidove Side 30 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (43)-1 Gulve, Beton 11. Specifikation: Dimension : Fyrrum, Depot, Kælder, 1. Salsplan Indbygningsår : Stueplan Restlevetid : 30 år Placering : Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : 97 m² Besigtigelse: Kælder Ubehandlet betongulv, 63 m² 1. Salsplan depot for fødevarer: Malerbehandlet betongulv, 25 m² Stueplan: - Depot : Malerbehandlet betongulv. Tilstandsvurdering: Kælder: Der er ved besigtigelse ikke konstateret fugtproblemer eller synlige sætninger ( Karakter 1 ). 1. Salsplan: Beton i god stand, malerbehandling afskallet ( karakter 3 ) i ca. 20 % af gulvareal. Stueplan: Betongulv / Malerbehandling ( Karakter 1 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Kælderopretning: 0-10 år Ingen 1. salsplan : 0-5 år Opretning malerbehandling af gulv kr , år Ingen Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Ø. Brønderslev Forsamlingshus.

Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Ø. Brønderslev Forsamlingshus. Oplæg til fremtidig driftsudgift. (Alle beløb er i tkr) Tidligere årsregnskaber Forventet efter renovering 1997 1998 1999 2000 2001 2006 Indtægter Udgifter Bemærkninger.

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 17C Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007440 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune 20.3.2015 Teknik Kommunale bygninger Mellemgade 15 5600 Faaborg Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen...

Læs mere