HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre"

Transkript

1 HBC-Hallen Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: Fax: August 2011 Sag 7721

2 HBC-Hallen, Hvidovre Side 1 Tilstandsrapport August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...2 ORGANISATION...3 OMFANG GENERELT...3 KLASSIFIKATION AF TILSTAND...3 RESUMÉ...4 KONKLUSION...5 BYGNINGSDELSOVERSIGT...6

3 HBC-Hallen, Hvidovre Side 2 Tilstandsrapport August 2011 INDLEDNING Torkil Laursen A/S har udarbejdet tilstandsrapporten med udgangspunkt i besigtigelse af bygningen, samtaler med halinspektør samt granskning af overordnede bygningstegninger og oplysninger om gennemførte renoveringsarbejder. En del af granskningsgrundlaget har også været rapport fra Østergaard Bygge- og Indeklimateknik A/S omhandlende mikrobiel undersøgelse fra oktober Tilstandsrapporten omfatter følgende bygningsdele og installationer som rekvirenten har defineret: Ydervægge Tagkonstruktion Udvendige døre og vinduer Tagrender og nedløb Fundamenter Gulve Indvendige overflader (vægge, lofter) Befæstede arealer Kloak Indvendige afløb Sanitet Vandinstallationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg El-installationer Belysningsanlæg Fast inventar Tilstandsrapporten vurderer den nødvendige investering til renovering eller fornyelse af de betragtede bygningsdele og installationer i den kommende 10-års periode. Tilstandsrapporten indledes med en oversigt over de behandlede bygningsdele inddelt efter nummerkodning i SfB standardsystem. De enkelte bygningsdele behandles på separate bygningsdelskort. Hvert enkelt kort er opdelt i en specifikation af bygningsdelen, en ca. mængdeopgørelse, en eftersynsinstruktion, en anvisning på opretning af bygningsdelen til bebyggelsens generelle niveau samt et kortfattet forslag til vedligeholdelse af bygningsdelen. Bygningsdelskortet afsluttes med en oversigt over hvornår der bør udføres eftersynskontrol og de forventede udgifter til opretning og vedligeholdelse. Der er opstillet et samlet budget for opretning/renovering af de betragtede bygningsdele/installationer. Budget for opretning er opstillet for 3 hovedperioder; nemlig 0-1år (akut), 1-5 år og 5-10 år. For den enkelte bygningsdel/installation er budgettet kalkuleret og placeret i nævnte interval. Der er ikke opstillet samlet budget for vedligehold. Under det enkelte bygningsdelskort kan der være anslået en vedligeholdsudgift, hvis den anses som relevant for at sikre bygningsdelen/installationens restlevetid. Budgetter og overslag omfatter ikke eventuelle udforudsigelige udgifter. De opgivne priser omfatter ikke udgifter til projektering og gebyrer for evt. byggesagsbehandling. Tilstandsrapporten er til enhver tid baseret på vort bedste skøn, og virkeligheden vil specielt i den senere del af den omhandlede periode helt sikkert vise, at der kan opstå mere påtrængende vedligeholdelsesbehov end de anførte, ligesom nogle af de nævnte vil vise sig mindre krævende end skønnet. Omvendt kan øget vedligeholdelsesindsats medføre forlængelse af den skønnede restlevetid. Tilstandsrapporten må derfor suppleres af løbende opdatering og rapportering af de eftersyn, opretning og vedligeholdelsesarbejder, der foretages på ejendommen.

4 HBC-Hallen, Hvidovre Side 3 Tilstandsrapport August 2011 ORGANISATION Bygherre: Hvidovre kommune Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Høvedstensvej Hvidovre Kontaktperson: Tlf Annette Sia Christiansen Rådgiver: Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Torkil Laursen A/S Klovtofteparken Taastrup Tlf.: Kontaktperson: Per Mohr Thygesen OMFANG GENERELT HBC-hallen er en badmintonhal med tilhørende bade/omklædningsrum, redskabsrum og diverse depoter. Endvidere findes klublokaler, kontor og restaurant samt en beboelseslejlighed. Hallen er opført med en tidstypisk opbygning i 1960 og er udvidet i flere omgange i 1966, 1968 og Ejendommens samlede bygningsareal er ca m² og fordeler sig således: Hal 950 m² Omklædning, restaurant, klublokaler m.v. 520 m² Beboelseslejlighed 100 m² Loftrum 63 m² Kælder 63 m² KLASSIFIKATION AF TILSTAND I rapporten er der for bygningsdele anvendt følgende karaktersystem: Karakter Bedømmelse 0 Bygningdel er skadesfri 1 God stand - få skader 2 Rimelig stand - mindre skader. Reparation kan vente. 3 Forventelig stand vedligeholdelse skal iværksættes. 4 Dårlig stand skader skal udbedres nu 5 Kassabel bygningsdelen skal udskiftes.

5 HBC-Hallen, Hvidovre Side 4 Tilstandsrapport August 2011 RESUMÉ Hallen er bygget i 1960 og udvidet flere gange. Det samlede etageareal er ca m². Hallen er udformet med et tidstypisk halvcirkelformet tag, som i begge sider afsluttes ved terræn. Taget afvandes ikke i en tagrende, men i en rendesten i terræn. Taget er udvendigt belagt med tagpap, sydgavlen er muret og nordgavlen er en bræddebeklædt tømrerkonstruktion. Det halvcirkelformede tag er i år blevet efterisoleret udvendigt. Hallen bruges primært til badminton. Hallen er i efteråret 2010 gennemgået af Østergård Bygge & Indeklimateknik A/S med fokus på svampeundersøgelse og indeklima. Denne undersøgelse ligger til grund for den netop udførte udvendige efterisolering af taget og dens anbefalinger er også fulgt i nærværende tilstandsrapport. Bygningsdelene. Bygningsdelenes tilstand i det efterfølgende resumé beskrevet ud fra definitionen angivet på side 3. Klimaskærmen er i varierende stand. Det halvcirklede tag er udvendigt i god stand, da udvendig isolering, tagpap og nye ovenlys netop er udført. Indvendig overflade er i dårlig stand og det anbefales at udføre indvendig efterisolering og opsætning af nye akustikregulerende plader. Dette er som anbefalet i rapporten fra Østergård og giver en helt up to date isolering og sikre konstruktionen mod råd. Som Østergård angiver, anbefales det også at efterisolere fundamentet udvendigt. Dette vil forbedre isoleringsevnen og reducere risikoen for kondens og skimmel. Rendestenen (afløbsrenden) i terræn, som afvander taget, er i dårlig stand. Isolering af soklen kræver opgravning og det er samtidig nødvendigt at anlægge rendestenen. Ydervæggen i nordgavlen er i forventelig stand. Anbefales efterisoleret og malerbehandlet. Ydervæggen i sydgavlen er i dårlig stand og fuger, tegloverliggere samt sålbænke skal repareres. Vinduer og udvendige døre er i dårlig stand og anbefales skiftet. Dette gælder ikke 2. sal, hvor vinduerne er skadesfri. I tagrum i den sydlige del af bygningen er loft kun isoleret med 100 mm og isoleringen er i dårlig stand. Eksisterende isolering anbefales oprettet og efterisoleret, så varmetab minimeres. Indvendige overflader er i god eller rimelig stand. Dog anbefales vægbeklædninger i omklædning malet og gulv i hallen lakeret inden for 5 år. Udvendig kældertrappe er i dårlig stand og anbefales repareret for at hindre yderligere nedbrydning. De indvendige trapper er i god stand. Bruserne i baderummene er meget benyttede, og det anbefales, at der installeres blødgøringsanlæg på vandinstallationen. Dette vil forlænge brusernes levetid, og vil minimere behovet for dyre afkalkninger af varmeveksler, vandrør og -armaturer. Installationen er i god stand. Hallens varmeproduktion sker ved hjælp af 5 år gamle gaskedler, som er i god stand. Såvel varme som varmtvandsproduktion skønnes at være velfungerende. Vandinstallationer er delvis udskiftet i forbindelse med kedeludskiftningen. Hallen opvarmes med luftvarme, dvs. at et ventilationsanlæg indblæser varm luft som bidrager til rumopvarmningen. Indblæsningsaggregatet er udskiftet i 2005, og er udstyret med tidssvarende styringsautomatik. Installationerne er i god stand. I selve hallen er indblæsningskanalerne udført som en træopbygning, hvilket er uhensigtsmæssigt, idet konstruktionen medvirker til støvophobning og ukontrolleret luftstrømning. Som det også anbefales i undersøgelsesrapport fra Østergaard Bygge- & Indeklimateknik fra oktober 2010, bør der installeres et nyt regulært kanalsystem i metalrør.

6 HBC-Hallen, Hvidovre Side 5 Tilstandsrapport August 2011 El installationer er fra bygningens oprindelse og er løbende blevet suppleret. Installationer i hallen og køkken er i god stand, hvorimod installationer i depoter og omklædningsområde er i forventelig/dårlig stand. Udbedring kan afvente istandsættelse af rummene Gruppetavlen er af ældre dato og er blevet udvidet løbende med diverse komponenter, blandt andet nye HPFI afbrydere. Tavlen er i god stand. HPFI-afbryderne er monteret, således at de ikke overholder Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om tilgængelighed. Da tavlens udvidelsesmuligheder er meget begrænsede, foreslås tavlen udskiftet til en ny og større, hvor der er plads til korrekt placering af HPFI-afbrydere. Hallens belysningsanlæg består af simple armaturer uden reflekterende skærm. De er blevet udskiftet løbende i forbindelse med vedligeholdelsen. De fleste armaturer er dog gamle og nedslidte og kan give generende flimmer. Tilstanden er dårlig. Belysningsanlægget bør udskiftes til nye mere energivenlige armaturer uden flimmer, således at nuværende belysningskrav overholdes. Ved udskiftning af belysningsanlæg kan det forventes at vedligeholdelsesomkostninger reduceres væsentligt de første 5 år. Derudover vil der forekomme besparelser i el-forbruget. Belysningsarmaturer i øvrige områder er ligeledes overvejende af ældre dato, og dermed tjenlig til udskiftning. Sikkerhedsbelysning i hallen vurderes til at være lovlig og i god stand. KONKLUSION Hallens nuværende generelle tilstand er rimelig, bl.a. fordi hele hallens tag er oprettet, isoleret og pålagt ny belægning. Hvis de påpegede problemer udbedres og hallen vedligeholdes som anbefalet, vil hallens levetid fra i dag skønnes at være år. De påpegede problemer skønnes at ville andrage 5,1 mill. kr. til opretning og vedligehold i de første 10 år. Hallen vil hermed være sund og velisoleret med væsentlig lavere udgifter til energiforbrug. En levetid på år forudsætter desuden, at der udføres løbende forebyggende vedligehold, ligesom der vil være behov for løbende udskiftning af bygningsdele som følge af, at den naturlige levetid nås. Indeklimaet i hallen vil blive forbedret ved den indvendige isolering med ny overflade. Indeklimaet vil dermed blive forbedret både med hensyn til luft, akustik og lys. Hvis hallen kun skal have en resterende levetid på 10 år skønnes en minimal indsats til istandsættelse og vedligehold at andrage 1,1 mill. kr. Bygningens tilstand taget i betragtning, vurderes det, at såfremt forslaget om at forlænge levetiden med år følges, vil dette andrage markant mindre end at bygge en ny hal.

7 HBC-Hallen, Hvidovre Side 6 Tilstandsrapport August 2011 BYGNINGSDELSOVERSIGT Sfb nr: Betegnelse Kort nr. Side (21)-1 Ydervæg Nord (21)-2 Ydervæg Syd/vest (21)-3 Sokkel (26) Tagterrasse (27)-1 Tagkonstruktion (27)-2 Tagrum (28) Skorsten (31) Udv. døre & vinduer (40) Terrænbelægninger (42) Indv. overflader (43)-1 Gulve, Beton (43)-2 Gulve, klinker (43)-3 Gulve, Linolium (43)-4 Gulve - Tæppebelægning (43)-5 Gulve Mosaik (43)-6 Gulv Terrazzo (43)-7 Gulve - Træ (43)-8 Gulv i hal (44) Trapper (45) Lofter (50) Afløb i terræn (52)1 Afløb i bygning (52)2 Sanitet (53)1 Bruserinstallation (53)2 Varmtvandsproduktion (53)3 Vandinstallation i øvrigt (56)1 Varmeproduktion

8 HBC-Hallen, Hvidovre Side 7 Tilstandsrapport August 2011 (56)2 Varmefordeling (57)1 Halopvarmning (57)1 Ventilation (63)1 El-tavle (63)2 El-installationer (63)3 Belysning i bygningen (63)4 Belysning i Hallen (63)5 Sikkerhedsbelysning (63)6 Svagstrømsinstallationer (78) Fast inventar Diverse iagttagelser

9 HBC-Hallen, Hvidove Side 8 Tilstandsrapport August år s budget for levetidsbevarende opretning og vedligeholdelse 10-årigt budget for opretning og vedligehold Beløb er i kr, excl. moms Prisniveau: januar 2011 Periode Sfb nr. Betegnelse 0-1år 1-5 år 5-10 år i alt (21)1 Ydervæg nord (21)2 Ydervæg syd/vest (21)3 Sokkel (26) Tagterrasse (27)1 Tagkonstruktion (27)2 Tagrum (28) Skorsten (31) Døre og vinduer (40) Terrænbelægninger (42) Indvendige vægoverflader (43)1 Gulve, beton (43)2 Gulve, klinker (43)3 Gulve, linolium 0 (43)4 Gulve, tæppebelægning (43)5 Gulve, mosaik (43)6 Gulve, terrazzo 0 (43)7 Gulve, træ (43)8 Gulv i hal (44) Trapper (45) Lofter (50) Afløb i terræn (52)1 Afløb i bygning (52)2 Sanitet 0 (53)1 Bruserinstallation 0 (53)2 Varmtvandsproduktion (53)3 Vandinstallation iøvrigt (56)1 Varmeproduktion (56)2 Varmefordeling 0 (57)1 Halopvarmning (57)2 Ventilation (63) 1 El-tavle (63) 2 El-installationer (63) 3 Belysning i bygningen (63) 4 Belysning i hallen (63)5 Sikkerhedsbelysning (63)6 Svagstrømsinstallationer (78) Fast inventar 0 I ALT

10 HBC-Hallen, Hvidove Side 9 Tilstandsrapport August år s budget for nødtørftig opretning og vedligeholdelse 10-årigt budget for nødtørfig opretning og vedligehold Prisniveau: januar 2011 Sfb nr. Betegnelse Kr. excl. moms (21)1 Ydervæg nord kun nødtørftig opretning af beklædning (21)2 Ydervæg syd/vest vinduesoverligger skal udbedres pga. nedstyrtningsfare (21)3 Sokkel isolering udelades, kun opretning af afløbsrender (26) Tagterrasse malerbehandling udelades 0 (27)1 Tagkonstruktion opretning af loftplader (27)2 Tagrum efterisolering udføres ikke 0 (28) Skorsten ingen opretning 0 (31) Døre og vinduer vinduesrep. rest. og depot, 2 stk udskiftes 1.sal (40) Terrænbelægninger asfaltrep nødvendig (42) Indvendige vægoverflader ingen arbejder 0 (43)1 Gulve, beton ingen arbejder 0 (43)2 Gulve, klinker ingen arbejder 0 (43)3 Gulve, linoleum ingen arbejder 0 (43)4 Gulve, tæppebelægning udføres som beskrevet (43)5 Gulve, mosaik ingen arbejder 0 (43)6 Gulve, terrazzo ingen arbejder 0 (43)7 Gulve, træ ingen arbejder 0 (43)8 Gulv i hal opretning skønnes nødvendig a.h.t. brugerne (44) Trapper frostskader udbedres (45) Lofter fastgørelse af løse plader (50) Afløb i terræn pumpeudskiftning og reduceret oprensning af brønde (52)1 Afløb i bygning nødtørftig rep/vedligehold (52)2 Sanitet ingen arbejder 0 (53)1 Bruserinstallation forlænget levetid 0 (53)2 Varmtvandsproduktion installering og vedligeholdelse af blødgøringsanlæg (53)3 Vandinstallation i nødtørftig reduceret rep/vedligehold (56)1 Varmeproduktion årlige serviceeftersyn (56)2 Varmefordeling ingen arbejder 0 (57)1 Halopvarmning udføres som beskrevet (57)2 Ventilation udføres som beskrevet (63) 1 El-tavle udføres som beskrevet (63) 2 El-installationer nødtørftig rep/vedligehold (63) 3 Belysning i bygningen lysarmaturer udskiftes (63) 4 Belysning i hallen lysarmaturer udskiftes (63)5 Sikkerhedsbelysning nødtørftig vedligeholdelse (63)6 Svagstrømsinstallationer nødtørftig vedligeholdelse (78) Fast inventar ingen arbejder 0 I ALT

11 HBC-Hallen, Hvidove Side 10 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-1 Ydervæg Nord 1. Specifikation: Dimension : Let ydervæg Indbygningsår : 1968 Placering : Facadevæg mod nord Restlevetid : 20 år Eftersynsinterval : 3-5 år Vedligeholdelsesinterval : 5-10 år Areal : 172 m² Besigtigelse: Gavl mod nord: Udvendig træklinkebeklædning, efterbehandlet med heldækkende træbeskyttelse. Ny stern i vandfast krydsfiner fremstår på nuværende tidspunkt som ubehandlet og uden alu. Inddækninger. Ved kip er der på nuværende tidspunkt tilgang til hulrum for fugle m.m. Tilstandsvurdering: Gavl mod nord: Træklinkebeklædning fremstår i rimelig stand. De sidste 2 til 3 brædder mod terræn bør undersøges nærmere og eventuelt udskiftes. ( Karakter 3 ) Manglende inddækninger antages monteret i f.m. den igangværende tagrenovering. Indv.: God stand, kun æstetisk nedslidt (karakter 2) Opretning/forbedring/vedligehold: Udvendig: Opretning/udskiftning af facadebeklædning: Kr ,- efterfulgt af malerbehandling Kr ,- 0 5 år: Ingen opretning kr. 0, år: Vedligehold af træværk (malerbehandling): Kr ,- Indvendig: 0-10 år Ingen opretning kr. 0,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold Kr.

12 HBC-Hallen, Hvidove Side 11 Ydervæg mod nord Ydervæg mod nord v./ fundament

13 HBC-Hallen, Hvidove Side 12 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-2 Ydervæg Syd/vest 2. Specifikation: Dimension : Tung ydervæg Indbygningsår : Placering : Gavlfacade mod syd/vest Restlevetid : 30 år Eftersynsinterval : 3 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : 200m² Besigtigelse: Ydervægge mod syd og vest er opført i gul teglsten, og vinduesoverliggere er udført med ståltegl. Sydvestlige del af facademur er ca. 10% af fuger i dårlig stand efter murbiangreb. På ydervæg mod vest, ståltegloverligger ved indgang samt øverste vindue til depot, er der konstateret frost skader, fuger er revnede og har ikke kontakt til øvrigt murværk. Sålbænke udført i klinker, ca. 10% udfaldende fuger. Tilstandsvurdering: Syd-vestlige del af facademur er ca. 10% af fuger i dårlig stand. Dette bør undersøges nærmere. (Karakter 4 ) Facader mod vest: Ståltegloverligger ved indgang samt øverste vindue til depot, er der konstateret frost skader, fuger er revnede og har ikke kontakt til øvrigt murværk. ( Karakter 5 ) Skal udbedres nu. Sålbænke skal eftergår for udfaldende of løse fuger ( Karakter 3 ). Opretning/forbedring/vedligehold: Akut: Opretning af vinduesoverliggere: kr ,- 0 5 år: Opretning: angreb af murbier, udfræsning og opfugning af mørtelfuger ( ca. 20 m²) kr ,- 0 5 år Opretning af sålbænke: Udbedring af mørtelfuger kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold

14 HBC-Hallen, Hvidove Side 13 Facade mod syd Ståltegl depotvindue mod vest Facade mod syd Murbier Ståltegloverligger ved indgang til bagtrappe.

15 HBC-Hallen, Hvidove Side 14 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (21)-3 Sokkel 3. Specifikation: Dimension : Indbygningsår : Placering : Nordgavl + 80% af facader Restlevetid : >20 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : ca. 125 lbm. Besigtigelse: Sokkel i hal er en uisoleret betonsokkel, som støder op til de bygningsmæssige luftkanaler i hallen. Tilstandsvurdering: Sokkelens opbygning giver risiko for skjult kondensdannelse med risiko for skimmelvækst til følge. Opretning/forbedring/vedligehold: Jf. rapport fra Østergaard Bygge- & Indeklimateknik A/S fra oktober 2010, anbefales udførelse af udvendig sokkelisolering. Overslagsmæssigt vil udgiften hertil beløbe sig til ca. kr ,- I overslaget er medregnet retablering af afløbsrender langs facader samt omlægning af fliseareal ved SVhjørne. Der kun regnet med sokkelisolering ud for selve halområdet. Budget: Opretning/forbedring Kr Vedligehold

16 HBC-Hallen, Hvidove Side 15 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (26) Tagterrasse 4. Specifikation: Dimension : Tagterrasse Indbygningsår : 1982 Placering : Syd/østlige hjørne Restlevetid : 10 år Eftersynsinterval : 2 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : 24 m² Besigtigelse: Betondæk med tagpap; rækværk udført i jernkonstruktion. Terrassebelægning er fjernet, og havemøbler er anbragt direkte på belægning. Tagbeklædning og terrassebelægning udskiftes i f.m. den igangværende tagrenovering. Tilstandsvurdering: Rækværk i rimelig stand, malerbehandling anbefales. Efter renovering skønnes tagterrassens restlevetid forøget til år. Opretning/forbedring/vedligehold: 0 5 år: Malerbehandling af rækværk kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr ,- Vedligehold

17 HBC-Hallen, Hvidove Side 16 Sydfacade m. terrasse 2. Salsplan : Terrasse ved lejlighed

18 HBC-Hallen, Hvidove Side 17 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27)-1 Tagkonstruktion 5. Specifikation: Dimension : Tag / facade Indbygningsår : Placering : Facader mod øst & vest Restlevetid : 40 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : Overflade : brutto 2220 m² : Loftoverflade hal : Brutto 1720 m² Besigtigelse: Renovering af Tag-/facadesider pågår. Renoveringen omfatter efterisolering med 150 mm isolering, ny tagpapbelægning, nye ovenlys samt inddækninger. På besigtigelsestidspunktet resterede stadig montering af inddækninger m.v. Facader og tag opbygget med buede limtræsrammer; I top af limtræsbuer er opbygget vandret loft i ca. 6,0m bredde. Vægbeklædning på langsider af hal. Beklædningsplade start fra overkant tribune til ca. 280cm over hal gulv. Hård fiberplade 8-10mm, herefter beklædt med gipsplader efterfulgt af malerbehandling. Der er udskiftet ca. 25m² af gipsplader i tag / væg flader, fremstår med ubehandlede overflader. Ca. 60% af vandrette samlinger fremstår med revnedannelser hvor ca % af samlingerne kan ses tydelige fugtskjolder fra tidligere fugtophobning. Serviceområde: Depot rørpuds defekt. Tilstandsvurdering: Synlige dele af limtræsrammer fremstår i god stand, med få skrammer fra almindelig slid. ( Karakter 1 ) I forbindelse med tagrenoveringen er der foretaget udbedring af rådskader i limtæsbuer og tagunderlag, og konstruktionen er således i god stand. Overflader mellem rammeben pladebeklædning fremstår meget slidte, med store maler- og fugtskjolder flere steder med huller, fra fjerbolde eller lignende. 60% af samlingerne fremstår med revnedannelser. ( Karakter 3-4 ) Serviceområde: Depot ca. 1m² puds afskallet (Karakter 3) Opretning/forbedring/vedligehold: Opretning: Oppudsning og malerbehandling af afskallet rørpuds kr ,- Forbedring: Efterisolering og forbedring af lydforhold udføres som beskrevet i rapport fra Østergaard Bygge & Indeklimateknik. Overslagsmæssig udfgift kr ,- Alternativt kan vælges en billigere løsning (kun malerbehandling) for at skjule gamle fugtskader og huller overslagspris kr , - Budget: Opretning: Kr , - Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

19 HBC-Hallen, Hvidove Side 18 Badmintonhal: Vægge / loft Badmintonhal : Tagkonstruktion Badminton: Facadevæg

20 HBC-Hallen, Hvidove Side 19 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (27)-2 Tagrum 6. Specifikation: Dimension : Tagrum Indbygningsår : Placering : Sydlige ende af bygning Restlevetid : 25 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 0 Areal : 174 m² Besigtigelse: Der er udlagt 100mm isolering på loftareal over lejlighed. Der konstateres en del nedfalden byggeaffald efter renovering af tagfladen. Vægge mellem loftrum og beboelseslejlighed fremstår, dels som muret væg, og delvis som let, isoleret væg. Bjælkelag mod restaurant 100x200mm bjælkelag med 100mm isolering. Enkelte gangbroer etableret for gangvej til reolvæg. Der konstateres oplagring af indbo der delvis er anbragt på eksisterende isolering. Der konstateres ligeledes en del nedfalden byggeaffald efter tagrenovering. Tilstandsvurdering: Loftareal over lejlighed, isolering skal tilrettes, byggeaffald efter tagrenovering skal oprenses og bortskaffes. De eksisterende 100 mm isolering er ikke tidssvarende. ( Karakter 3-4 ) Loftrum over restaurant: Ingen synlige skader på konstruktionsopbygningen. Nuværende 100mm isolering skal tilrettes byggeaffald oprenses og bort skaffes. Det skal sikres at al fremtidig opmagasinering ikke trykker isolering, da dette medfører væsentlig nedsættelse af isoleringsevnen Konstruktioner (Karakter 1) Isolering ( Karakter 3-4 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Akut: Oprensning af byggeaffald, bortskaffelse samt opretning af eksisterende isolering: Kr , - Det anbefales at foretage efterisolering af etageadskillelse med yderligere 100 mm isoleirng samt etablering af ny gangbro. Overslagspris kr ,- Det anbefales at efterisolere væg mellem tagrum og lejlighed med 150 mm, overslagspris kr ,- Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold Kr. 0, -

21 HBC-Hallen, Hvidove Side Salsplan: Loftplan - Gangbro 2. Salsplan: Loftrum over kantine 2. Salsplan: Loftrum over restaurant 2. Salsplan: Loftrum over lejlighed 2. Salsplan: Loftrum over restaurant L

22 HBC-Hallen, Hvidove Side 21 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (28) Skorsten 7. Specifikation: Dimension : Skorsten Indbygningsår : 1960 Placering : Fyrrum i kælder Restlevetid : 30 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 0 Areal : 1m² Besigtigelse: Skorsten anvendes til aftræk for gasfyr. Huller i skorsten som er udført i f.m. montage af skorstensforing, er ikke retableret. Tilstandsvurdering: Skorsten bør opmures så den fremstår med intakte overflader ( Karakter 4 ). Opretning/forbedring/vedligehold: Udbedring/opmuring af skorsten : kr , - Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

23 HBC-Hallen, Hvidove Side 22

24 HBC-Hallen, Hvidove Side 23 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (31) Udv. døre & vinduer 8. Specifikation: Dimension : Ovenlys, Gavlvinduer og døre Indbygningsår : Placering : Restlevetid : 0-25 år Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Areal : Besigtigelse: Gavlvinduer mod syd: Vinduer stueetage: 4stk. 74x108cm. 1. lags glas uden tætningslister. Vinduer 1.salsplan: 5stk. 133x120cm. Thermovinduer, indbygningsår anslået ( Karakter 5 ) Vinduer 2.salsplan: Plastvinduer m. 2-lags thermoruder, indbygningsår (Restlevetid 25 år) Vinduer mod vest: Depotsvinduer: 4 stk. 74x108cm, Monteret i stueplan + 1.salsplan. Thermovinduer indbygningsår anslået Dør i hal facade højre ind Massiv u. glas. Dobb. Døre mod nord: Plade dørre 2stk. 181x215cm. Med udv. Klinkebeklædning, indv. Glat plade. Uden tætningslister. ( Karakter 4 ) Indgangsparti mod øst: Dobb. Dør 1stk. 215x220cm. Med thermoruder i begge gående dørrammer. Ovenlys i tagfladen. Alle udskiftet år 2011

25 HBC-Hallen, Hvidove Side 24 Tilstandsvurdering: Gavlvinduer mod syd: Vinduer stueetage 4 stk. 74x108 cm ikke tidssvarende iht. energikrav ( Karakter 5 ). Vinduer 1. sal 5 stk. 133x120 cm, ikke tilsvarende iht. energikrav. 40 % nedbrudte ( Karakter 5 ). Vinduer 2 sal Plast vinduer ( karakter 0 ) Vinduer mod vest: Vinduer 4 stk. 74x108 cm fordelt i stueplan & 1 salsplan,. Ikke tidssvarende iht. energikrav 60 % nedbrudte( Karakter 5 ). Dobb. Døre mod nord: Dobbelte dører 2 stk. 181x215 cm, begyndende nedbrydelse manglende malerbehandling ( Karakter 4 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Udskiftning af 13 stk. vinduer : kr , - Opretning/istandsættelse af dobbeltdøre i Nordfacade: kr , - Vedligeholdelse omfatter smøring/justering af hængsler og beslag, samt reparation af lakskader - overslagspris kr. Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold Kr hv. 5. år

26 HBC-Hallen, Hvidove Side 25 Vindue mod syd - Kantine Vindue mod syd - Omklædning Vindue med vest - Kantine Vindue mod vest Depot/ 1.sal Gavlvinduer mod syd Dobbeltdør i mod gavl

27 HBC-Hallen, Hvidove Side 26 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (40) Terrænbelægninger 9. Specifikation: Dimension : Asfalt, ca. 600 m² Indbygningsår : uvist Placering : sf-sten, ca. 200 m² Restlevetid :> 10 år Fliser, ca. 100 m² Eftersynsinterval :1 år Vedligeholdelsesinterval : løbende Total : Besigtigelse: P-plads syd for hallen er asfaltbelagt, og p-plads langs hallens østside er belagt med sf-sten. Gangarealer langs hallens sydlige del er 50x50 betonfliser. Tilstandsvurdering: Asfaltbelægninger vurderes at være i god stand, dog er belægning revnet omkring den sydlige nedløbsbrønd på p-pladsen. Sf-stens belægning på p-plads er i god stand; dog er flere kantsten deforme efter påkørsel. Flisebelægninger er i rimelig stand; ved SV-hjørne er der dog så store sætninger, at der ikke længere er fald mod afløb. Opretning/forbedring/vedligehold: Asfaltbelægning omkring nedløbsbrønd på P-plads bør repareres, overslagsmæssig udgift kr Flisebelægning ved SV-hjørne bør omlægges, så fald mod afløb genskabes. Arbejdet foreslås udført i f.m. den anbefalede sokkelisolering (se bygningsdelskort nr. 3, side 11), og udgiften er medregnet der. Sætninger i belægninger og revner i asfalt bør repareres løbende Budget: Opretning/forbedring Kr Vedligehold

28 HBC-Hallen, Hvidove Side 27 Asfaltbelægning ved nedløbsbrønd Nedløbsbrønd i fliseareal

29 HBC-Hallen, Hvidove Side 28 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (42) Indv. overflader 10. Specifikation: Dimension : Omklædningsrum Damer/Herre Indbygningsår : Placering : Stueplan - syd Restlevetid : 20 år Eftersynsinterval : 1 år Vedligeholdelsesinterval : 5 år Vægareal : 170 m² Besigtigelse: Alle vægoverflader i omklædnings zoner er beklædt med ubehandlede profilbrædder. Tilstandsvurdering: Ingen synlige tegn på råd eller fugtophobning ( Karakter 3 ). Opretning/forbedring/vedligehold: 0-10 år: Bræddebeklædning malerbehandles: kr , - Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

30 HBC-Hallen, Hvidove Side 29 Omklædning Herrer Omklædning Damer

31 HBC-Hallen, Hvidove Side 30 Sfb nr. Betegnelse: Bygningsdelskort: (43)-1 Gulve, Beton 11. Specifikation: Dimension : Fyrrum, Depot, Kælder, 1. Salsplan Indbygningsår : Stueplan Restlevetid : 30 år Placering : Eftersynsinterval : 5 år Vedligeholdelsesinterval : 10 år Areal : 97 m² Besigtigelse: Kælder Ubehandlet betongulv, 63 m² 1. Salsplan depot for fødevarer: Malerbehandlet betongulv, 25 m² Stueplan: - Depot : Malerbehandlet betongulv. Tilstandsvurdering: Kælder: Der er ved besigtigelse ikke konstateret fugtproblemer eller synlige sætninger ( Karakter 1 ). 1. Salsplan: Beton i god stand, malerbehandling afskallet ( karakter 3 ) i ca. 20 % af gulvareal. Stueplan: Betongulv / Malerbehandling ( Karakter 1 ) Opretning/forbedring/vedligehold: Kælderopretning: 0-10 år Ingen 1. salsplan : 0-5 år Opretning malerbehandling af gulv kr , år Ingen Budget: Opretning/forbedring Kr , - Vedligehold

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle

Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse opdelt på aktiviteter (Eks. moms) Anvendelse: SKOLE Ejendom: Alle Bygning: Alle Ejendom: Byskovskolen - Afdeling Asgård (21)0 UDV 3 12491 *Murværk - Løbende reparation af murværk 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 (27)0 UDV 2 12486 *Skotrender - Løbende udskiftning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Themstrupvej 49 4690 Haslev Dato: 15-6-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-3068 Matr. nr./ejerlav 11fh Haslev By, Haslev EBS sagsnr. 55424 Rådgiver:

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere