Byggeteknisk tilstandsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeteknisk tilstandsrapport"

Transkript

1 For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering af bygningens tilstand Oplysninger om bygningskonstruktioner

2 Indledning og vigtige oplysninger: Rapporten er udført af en beskikket bygningssagkyndig. Hans opgave er at give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige skader. Den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen tager udgangspunkt i ejendomme af tilsvarende alder og type og altså ikke en ny ejendom. Rapporten beskriver de skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har fundet ved huseftersynet. Hver skade i rapporten har en karakter, der viser, hvor alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Du skal være opmærksom på, at der kan være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage, og som derfor ikke er nævnt i rapporten. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan opdage, og som derfor ikke fremgår af rapporten. Det understreges, at der i forbindelse med gennemgangen ikke er foretaget destruktive indgreb. Tagbelægningen er kun besigtiget fra terræn/gadeplan. Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks. være svampeskader, konstruktionsfejl, eller sætningsskader. Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade. Karaktersystemet Den bygningssagkyndige giver hver skade og de forhold der kan medføre skader en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er: Kosmetiske skader (K0) Mindre alvorlige skader (K1) Alvorlige skader (K2) Kritiske skader (K3) Bør undersøges nærmere (UN) To vigtige ting, du skal vide om rapporten: En tilstandsrapport er en skadesrapport Den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af ejendommen. Ved gennemgangen anvendes en systematisk metode, som afdækker synlige skader eller forhold, som kan udvikle sig til skader. Du får ikke oplysninger om ejendommens generelle vedligeholdelsesstand eller om f.eks. forventes restlevetid for bygningsdele. Høj karakter er ikke nødvendigvis det samme som høj udgift Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Der kan være skader, som hurtigt og billigt kan udbedres, men som bliver alvorlige for huset, hvis der ikke gøres noget. Alvorlige skader for en høj karakter (K2 eller K3), uanset om de er billige eller dyre at udbedre. Den bygningssagkyndige kan også bruge karakteren UN. Her er noget, som kræver en nærmere undersøgelse, end gennemgangen af den bygningssagkyndige har mulighed for. Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med: El- og vvs-installationers funktion Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand Småting, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget Bygningens placering på grunden Bygningens planløsning Bygningens indretning Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg Markiser og baldakiner Installationer uden for bygningerne Bygningens æstetik og arkitektur Bygningens lovlighed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 Side 2

3 Byggeteknisk tilstandsrapport for ejendommen Vej: Lundebjergvej 80 Postnr.: 3600 By: Frederikssund BBR-meddelelse af: Bygningsbeskrivelse: Bygnr. Bygn. Adresse Opført år Etager ud Bebygget areal Udnyttet Brutto etageareal m² over m² tagetage kælder og Total Kælder m² Bolig Erhverv tagetage A Lundebjergvej B Birkevænget OBS: Garage og varmecentral for Birkevænget er ikke gennemgået. Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men er indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-medelelse eller lign. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er ikke den bygningssagkyndiges ansvar. Bemærkninger: Ja Nej Bygning 1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige? X 2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges? Kommentar: X 3. Er der specielle bemærkninger til termoruder? X A og B Kommentar: Vinduerne er besigtiget for synlige skader. Det er ikke altid muligt at konstatere dugruder/punkterede termoruder, fordi det er afhængigt af lys og/eller temperaturforholdene og rudens renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, der ikke er muligt at registrere. 4. Er der sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så X ringe byggeteknisk værdi, at det ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger? Kommentar: 5. Er der afvigelser i forhold til BBR-meddelelse? X Kommentar: Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 Side 3

4 Generelle kommentarer til bygningernes tilstand: Bygningerne fremstår i en meget fin og god stand ift. bygningernes opførelsestidspunkt/konstruktioner. Der må forventes enkelte reparationer samt almindelig vedligeholdelse. Registrering af bygningernes tilstand: Bygn.: Emne: Karakter Registrering, note og omkostning: A Lundebjergvej Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Tagrender og nedløb K1 Der kan stedvis forekomme manglende fald til nedløb (smålunker) der kan henstå lidt vand i tagrenderne. Note: Forholdet er af mindre betydning det vurderes, at der ikke er risiko for overløb. Der bør løbende foretages opretning/vedligeholdelse. Anslået udbedringsomkostninger kr pr. år. Udvendigt træværk ved tag K1 Et par enkelte steder er der lidt fugtpåvirket træværk og overfladiske afskalninger (hhv. vindskeder mod syd og sternbrædder under tagrenderne). Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Inddækninger K1 Inddækninger ved og omkring skorsten og taggennemføringer samt kviste/ovenlysvinduer fremstår enkelte steder med overfladisk anløb og et par steder er der lidt manglende tæthed ned mod tagfladen. Note: Det anbefales, at inddækningerne eftergås af en fagmand. Spær og lægter K1 Enkelte af de udragende bjælkeender bl.a. mod syd fremstår med nedslidte/udtørrede overflader (sprækker og revner). Note: Der kan forekomme lidt mørt træværk der bør foretages overfladebehandling. Anslået udbedringsomkostninger kr pr. år. Dampspærre K2 Dampspærre (plastik) på indvendig side af taget i loftrum har flere steder manglende tæthed ved samlinger/afslutninger. Note: Forholdet kan medføre fugtophobning/skimmelvækst i loftrummet. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- 2. Ydervægge Facader K3 Facadebeklædningen (træværk) er en del steder ført for langt ned mod terræn/belægninger facadebeklædningen har berøring med terræn. Note: Der er risiko for opfugtning/destruktive skader der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres tegn på opfugtning/destruktive skader. Træbeklædning bør være friholdt fra terræn. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- Beklædninger K1 Enkelte steder har beklædningspladerne på den udvendige side af facaderne et par småhakker/skader. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 Side 4

5 Facadeinddækninger ved sokkel K2 Inddækninger nederst på facaden ved sokkel, især langs facaden mod vest, fremstår med en del buler og småskader. Note: Der bør foretages opretning og enkelte steder skal inddækningen udskiftes. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- 3. Vinduer og døre Døre K2 De to skydedørspartier mod vest har lidt trænedbrydning forneden og træværk fremstår med revner/sprækker (begyndende delaminering). Note: Reparation/udskiftning af defekt træværk må påregnes. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- Sålbænke K1 Flere steder er sålbænkene udført af træ (organisk materiale). Sålbænke udført i træ er uhensigtsmæssigt, idet der er risiko for destruktive skader ved opfugtning. Note: Der kunne ikke konstateres tegn på destruktive skader/opfugtning. Sålbænke udført af træ kræver skærpet vedligeholdelse. Ovenlysvinduer K1 Ovenlysvinduer i tagfladen fremstår flere steder med nedslidte overflader/anløb bl.a. pga. lidt forkert afvanding fra vinduerne. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. 4. Fundament/sokler Sokkel K1 Der er enkelte steder smårevner i soklen (det vurderes, at der er tale om mindre bevægelsesrevner uden konstruktiv betydning). Note: Revnerne er helt normale ift. bygningens opførelsestidspunkt. Løbende reparation/vedligeholdelse kr pr. år. Terræn K2 Asfaltbelægning på nedgang til kælderdøren mod vest fremstår med en del overfladiske småskader/ujævnheder (manglende reparation/vedligeholdelse). Note: Reparation er påkrævet. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- Udvendige trapper K1 Udvendig kældertrappe mod vest i det sydvestlige hjørne fremstår med nedslidte overflader (flere afskalninger og overfladiske revner). Kældervægge og vanger har stedvis fugtskjolder og der er tidligere foretaget reparationer. Note: Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Lyskasser K1 Enkelt lyskasse mod vest har lidt defekt puds/småskader. Note: Reparation er påkrævet. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- 5. Kældre/krybekældre/terrændæk Overflader i kælderen K1 Der kan forekomme enkelte smårevner/skader på overflader i kælderen (vægge, loft og gulve). Note: Der er tale om smårevner/-skader uden konstruktiv betydning. Løbende reparation/vedligeholdelse må påregnes. Anslået udbedringsomkostninger kr pr. år. 6. Vådrum Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 Side 5

6 7. Gulvkonstruktion og gulve Gulvbelægninger K1 Enkelte steder bl.a. i gangarealerne er der nedslidte svejsesamlinger (begyndende revner og fugeudfald). Note: Reparation må påregnes. Gulve K1 Flere gulvklinker i udestue mod syd har svigtende vedhæftning til underlaget (hulhed). Note: Forholdet er uden konstruktiv betydning. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- 8. Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser Lofter K1 Trælofter i det tidligere opvaskerum fremstår med afskallede/fugtpåvirkede overflader (der er tale om gamle fugtskjolder/der er ikke målt forhøjet fugtighed). Note: Der bør foretages reparation/overfladebehandling. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- 10. Indvendige trapper 11. VVS-installationer Vandinstallationer K3 Der er en enkelt tæring ved rørsamling/bøjning i det lille wc-rum i kælderen mod nord. Note: Der er risiko for gennemtæringer/utætheder. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- Varmeinstallationer K2 Det bemærkes, at området ved og omkring køkkenet/varelager i kulturcafeen er utilstrækkelig opvarmet (manglende radiatorer). Note: Etablering af supplerende varme/radiatorer bør overvejes. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- Bygn.: Emne: Karakter Registrering, note og omkostninger: B Birkevænget Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Skotrender/-belægninger K1 Inddækning ved gavl/tag mod sydvest har lidt skævhed/manglende tæthed ind mod gavl. Note: Der bør foretages reparation/justering. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- 2. Ydervægge Facader K1 Facademurværk har enkelte smårevner. Murværk har berøring med terræn mod nord (risiko for fugtindtrængning). Note: Løbende reparation/vedligeholdelse af murværk må påregnes (revnerne skønnes uden konstruktiv betydning) og der kunne ikke konstateres fugtindtrængning ved gavl mod nord. Løbende vedligeholdelse kr pr. år. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 Side 6

7 Altaner K1 Altangitter/rækværk foran de franske altandøre mod vest fremstår med nedslidte/afskallede overflader (manglende vedligeholdelse). Note: Der bør foretages overfladebehandling. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- Altaner K3 Altanbundplade/svalegang ud for 1. sal mod øst og altanerne ud for lejlighederne mod vest har flere steder småskader/revner og der er stedvis områder, hvor der kan ses begyndende tæring af armeringsjern. Enkelte steder har rækværk/fastgørelser lidt skader. En del steder er der overfladiske revnedannelser (vandretliggende revner). Note: Reparation er påkrævet, så risiko for yderligere tæring/nedbrydning undgås. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- og løbende vedligeholdelsesomkostninger kr pr. år. Beklædninger K1 Enkelte steder har de lette pladebeklædninger på facaderne et par småskader/huller. Note: Der er tale om almindelig vedligeholdelse. 3. Vinduer og døre Døre K1 En af indgangsdørene til lejlighederne i stueetagen mod øst har en mindre skade/lidt defekt træ. Note: Der bør foretages reparation. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- 4. Fundament/sokler Terræn UN Terræn/belægninger ud for bygningen langs den østvendte facade og omkring elevator fremstår med sætninger. Det bemærkes, at der tidligere har været sætninger, som har medført gener/problemer ift. elevatorens drift. Note: Overslag og omfang mht. sætningerne skal undersøges nærmere det vurderes, at en umiddelbar opretning af lunkerne i belægningerne vil medføre, at der efter nogen tid igen vil forekomme nye lunker/sætninger. Anslået udbedringsomkostninger: Forholdet skal undersøges nærmere og der skal indhentes håndværkertilbud. 5. Kældre/krybekældre/terrændæk 6. Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) Fald til gulvafløb K1 Det vurderes, at der kan forekomme manglende fald til gulvafløb i badeværelserne forholdet er uhensigtsmæssigt og kan medføre gener for bruger i forbindelse med badning. Note: Der er ikke tale om en egentlig skade, men en mindre fejl. Anslået udbedringsomkostninger kr ,- pr. lejlighed. 7. Gulvkonstruktion og gulve Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 Side 7

8 8. Indervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser 10. Indvendige trapper 11. VVS-installationer Beskikket bygningssagkyndig: Navn: Henrik Møgelgaard Firma: Boligeftersyn P/S Vej: Guldbergsgade 1 Postnr.: 2200 By: København N Telefon: Mobil: Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 Side 8

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere