TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S

2 Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet vurdering... 4 Rapportens indhold... 5 Rapportens hensigt... 5 Byggeteknisk gennemgang, bygningsdele... 7 Vedligeholdelsesplan Fotodokumentation Side 2 af 21

3 Ejendomsidentifikation Bygherre Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A Adresse: Sankt Hans Gade 4-4A atr. Nr.: 2165 Udenbys, Klædebo kvarter Postnr./by: 2200 Kbh. N BBR ejendoms nr.: Følgende materiale er anvendt ved udarbejdelse af rapporten BBR- ejermeddelelse Udskrevet på OIS.dk Byggeteknisk materiale Tilstandsrapport af januar 2003 omkring ejendommen Energimærke af 2006 Tegningsmateriale - Personer Gennemgang af ejendommen med bestyrelsen Eksisterende forhold Ejendommen består af en bygning med 2 hovedtrappeopgange, med i alt 24 beboelseslejligheder. Bygningerne er opført i år 1893, med 6 etager samt kælder og uudnyttet tagetage i nr.4. Kælderen benyttes til fælles faciliteter som opbevaringsrum, varmecentral mv. Tagetagen benyttes til tørrelofter samt opbevaringsrum for beboerne. Der forefindes vaskeri i stueetagen mod baggården I henhold til BBR meddelelsen, er ejendommens samlede bebyggede areal på 318 m 2, og det samlede bygningsareal er på m 2. Bygningen er opført med vægge af teglsten, udført med kvaderpuds fra stuen-1.sal, og blankt murværk med skrabefuger/udstående fuger fra 1-5.sal Sålbænke er udført i henholdsvis beton, murværk og zinkinddækning. Etageadskillelser er udført som træbjælkelag med indskudsler. Tagkonstruktionen er udført som københavnertag, med tagbelægning af henholdvis EPD-belægning på det flade tag, og eternitskifer på mansarder. ansarder er udført med undertag af banevarer, type som fiberdug. Der er forefindes tagterrasse på det flade tag, over nr. 4A, udført som trækonstruktion. Tagkonstruktion på baghuset ved nr. 4A, er udført som fladt tag med ensidig afvanding, med EPDbelægning. Side 3 af 21

4 Samlet vurdering Ejendommen fremstår generelt vedligeholdt og i pæn stand. Der forefindes dog bygningsdele som kræver vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder igangsat, inden for nær fremtid. Den eksisterende tagbelægning inkl. de dertilhørende bygningsdele, vurderes at have en restlevetid på op til 7 år. Dette vil dog kræve en løbende høj frekvens af eftersyn og vedligeholdelse, for at undgå pludselige svigt i belægningen. Samtidig er der flere byggetekniske forhold ved konstruktionen som ikke er optimale. alerbehandling af vinduer anbefales at igangsætte snarest muligt, for at undgå nedbrydning af træet og dermed unødvendige ekstra udgifter ved renovering. Renovering af facader bør udføres inden for overskuelig fremtid. Grundet overstående forhold anbefales det at igangsætte et samlet tag,- og facaderenoveringsprojekt, til udførelse snarest muligt. Ved udførelse af overstående projekt, vil der blive etableret stillads med total-overdækning over hele ejendommen. Opsætning og leje af et stillads er meget omkostningsfuldt, og man bør derfor benytte det tilkøbte stillads mest muligt, ved samtidig udførelse af alle nærliggende stillads krævende byggearbejder. Ved gennemførelse af et større byggeprojekt, vil der samtidig opnås en større konkurrence på de enkelte arbejder/priser, og det anbefales derfor at medtage alle relevante vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder i projektet. Prioriteringen og sammensætningen af byggearbejder i vedligeholdelsesplanen, er fastsat ud fra overstående betragtninger. Side 4 af 21

5 Rapportens indhold På foranledning af E/F Sankt Hans Gade er der foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Gennemgangen er udført tirsdag d.6.maj samt mandag d.27. maj 2013, af Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, ved bygningskonstruktør Kim Halk Pedersen. Den byggetekniske gennemgang beror på en overordnet visuel besigtigelse af ejendommens konstruktioner/bygningsdele, herunder fællesarealer som kældre og tagetagen. Der er ikke foretaget målinger eller undersøgelser, der har krævet destruktive indgreb i bygningsdele. Installationssystemer er besigtiget ud fra et byggeteknisk perspektiv omkring disses funktion i bygningen som helhed, samt den generelle tilstand. Vurderinger af installationers tilstand beror udelukkende på informationer fra bygherre samt på stikprøvevis visuel inspektion. Rapportens hensigt Hensigten med denne rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige vedligeholdelse af ejendommen. Rapporten indeholder i skemaform en kvalificeret vurdering af den overordnede bygningsmæssige tilstand og forslag til en hensigtsmæssig vedligeholdelsesplan med tilhørende budget. Foreningen kan på basis heraf prioritere og planlægge større nødvendige byggearbejder, der anbefales udført nu og i løbet af de næste 10 år. Alle budget tal er i 2013 priser og er baseret på erfaringspriser, samt på V&S PrisBog. Alle priser er vejledende overslagspriser. Endelig fastsættelse af omkostningerne for de forskellige arbejder, skal baseres på indhentning af tilbud efter en nærmere beskrivelse af arbejdernes omfang og kvalitet. Udgifter til drift er ikke indeholdt i vedligeholdelsesplanen. Byggeteknisk gennemgang Bygningsdelenes tilstand er overordnet vurderet i forhold til, hvad man kan forvente af den pågældende ejendoms type og alder. Nogle bygningsdeles funktion har en essentiel betydning for ejendommens sundhed og generelle holdbarhed. Disse bygningsdele er udelukkende vurderet ud fra et byggeteknisk funktionelt perspektiv. Over middel (O): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i over middel god stand, og der kræves derfor ikke nogle vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder igangsat på nuværende tidspunkt. iddel (): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i middel stand, og der derfor kan være behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder, for at forhindre begynde nedbrydning af bygningsdelen. Under middel (U): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i under middel stand, og der derfor kan være akut behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder for at bibeholde bygningsdelens sundhed, eller at bygningsdelen er i en sådan forfatning at en udskiftning/renovering anbefales igangsat med det samme. Undersøges nærmere (UN): Anvendes hvor bygningsdelens stand er kritisk, og forholdet kræver en nærmere undersøgelse for afklaring af udbedringsmetode samt omfang herved. Side 5 af 21

6 Skemaet er opbygget efter følgende terminologi: - Registrering af bygningsdelen - Vurdering af bygningsdelens tilstand - Anbefaling af aktiviteter/udbedringer som skal udføres på bygningsdelen Bygningsdelene er oplistet efter systemet 20-punktliste, og ikke efter prioriteret rækkefølge. Side 6 af 21

7 Byggeteknisk gennemgang, bygningsdele 01 Tag Tagkonstruktionen er udført som københavnertag, med tagbelægning af henholdvis EPD-belægning på det flade tag, og eternitskifer på mansarder. ansarder er udført med undertag af banevarer, type som fiberdug. Der er forefindes tagterrasse på det flade tag, over nr. 4A, udført som trækonstruktion. Tagbelægningen inkl. tagterrasse er ca.23 år gammel. EPD-belægningen fremstår generelt i lettere slidt tilstand. Der forefindes enkelte områder med lunker/folder og der er ligeledes udført en større mængde reparationer i belægningen. Afslutning ved overgang til mansarder/skotrender er ikke udført byggeteknisk optimalt, og konstruktionen er sårbar for slip i limningen til eternitskiferen. Den anslåede gennemsnitlige levetid for EPD-belægning er ca år. Bestyrelsen meddeler at der udføres inspektion af belægningen hver 2.år. -U Levering og montering af ny tagbelægning af tagpap og naturskifer, med fast undertag. Inkl. følgende arbejder: Inkl. følgende arbejder: - Nedtagning og genmontering af tagterrasse - Tagbelægning på tag for bagtrappetårn. - urereftergang/forhøjelse af brandkamme. - urereftergang af skorstene. - Alle zinkinddækninger for taget(skotrender, inddækning skorsten mv). - Nye taghætter og faldstammeudluftninger i zink. - Nye tagrender og nedløbsrør i zink. - Nye ovenlysvinduer(som eksisterende forhold) - Efterisolering af etageadskillelse mellem tagetage og 5.sal(ca.100 mm) kr. afsat til udbedring af råd/svampeskader i bærende konstruktion(estimeret) mil. kr. Eternitskifer-belægningen fremstår generelt i lettere slidt tilstand, med områdevis mosbegroning og misfarvede overflader. Inddækninger i mørtel mod blankt murværk er ikke byggeteknisk optimal udførelse, og konstruktionen er sårbar ved revnedannelser/udfald af mørtelfuger. Undertaget fremstår lettere nedslidt med huller mange steder. Afslutninger af undertaget omkring ovenlysvinduer er ikke udført korrekt. Den erfaringsmæssige gennemsnitlige levetid for eternitskifer-belægning er ca år. Indeklimaet på tagetagen er under middel stand, med stillestående/ilde lugtende luft. Der ses områdevis tegn på dannelse af skimmelsvampe på ovenlysvinduer samt træoverflader i toppen af mansarder. Tagkonstruktionen er udført uden U Side 7 af 21

8 01 Tag ventilation. Det anbefales at afrense skimmelsvampedannelser løbende, iht. gældende anvisninger herom. Aftrækshætte foran tagterrasse er trykket flad. Funktion af aftrækskanalen er begrænset. U Reparation af taghætte Skorstene fremstår med udfaldet/porøse fuger, samt frostsprængte sten. Brandkamme fremstår med områdevis afskallende puds. En enkelt tagsten er nedfaldet ved baghus nr. 4A. OBS; Der er risiko for skadelig vandindtrængen i væggen. EPD-belægning bør tjekkes for skader, ved nedfaldet tagsten. U Oplægning af tagsten på brandkam, samt eftergang af EPD-belægning for skader Bræddebeklædning på tageterrassen fremstår lettere udtørret/udpint på ydersiden. Den bærende konstruktion var ikke mulig at besigtige. Bestyrelsen meddeler at tætningen omkring de gennemgående bærende søjler, blev eftergået og tætnet for 2-3 år siden. 02 Kældre Iht. tidligere tilstandsrapport fra 2003, var der større fugtproblemer i kælderen. Bygherre har siden igangsat flere udbedringstiltag. Omfangsdræn kunne ikke etableres, da vandspejlet lå for højt. Indeklimaet fremstår generelt lettere opfugtet, dog et acceptabelt niveau. Kælderen er forsynet med mekanisk udsugningsanlæg (var ikke aktivt ved besigtigelse, da der blev arbejdet på anlægget) Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Bygherre meddeler at arbejde pågår med etablering af fugtspærre i kælderydervægge ved injeksering, grundet problemer med opstigende grundfugt. 75 % af arbejdet er udført. Side 8 af 21

9 Det anbefales ligeledes at udfører fugtspærrer i de indvendige skillevægge, grundet høj opfugtning. Bjælkelag i etageadskillelse fremstår eftergået, med punktvis udskiftet vinduesoverliggere og nye understøtninger. Der er udført råd og svampebehandling af hele bjælkelaget(der ses skruepropper efter borehuls-patroner) Etablering af fugtadskillelse på bagside af remme placeret på betongulv(f.eks tagpapstrimmel) Punktvis fugtmåling af bjælkelag viste fugtindhold på %, enkelte op til 18 %. Fugtniveau er acceptabelt, bør dog løbende tjekkes. Ved fugtindhold over 20%, er der risiko for dannelse af svamp og råd. Kældervægge på bagtrapper fremstår kraftig opfugtet med afskallende puds, og svampedannelse (sandsynligvis skimmelsvamp) U Afrensning af skimmelsvamp(laboratorieprøve skal udføres) Oppudsning af alle vægoverflader med renoveringspuds Pris: kr./opgang kr. Bygherre meddeler at der ved kraftig nedbør, kan forekomme mindre vandansamlinger på betongulvet. Forholdet er normalt for konstruktionstypen, og har ingen konstruktiv betydning såfremt vandet fordamper af sig selv. Såfremt mængden af vand forøges med tiden, skal forholdet undersøges nærmere. 03 Facader Facader generelt: Enkelte murstik har sat sig kraftigt, og der er risiko for skadelig vandindtrængen i væggen. Generelt ses der mange mindre sætninger over vinduer i blankt murværk samt i ornamenteringen. Generelt ses der mange mindre sætninger i sålbænke og gesimsbånd. Komplet facaderenovering herunder følgende arbejder: - Hedvandsafrensning af alle facader. - urereftergang af facader for udbedring af murstik, sætningsrevner, udvaskede fuger samt frostsprængte sten mv. - urereftergang samt filsning af sålbænke(mængde: 130 stk.) - urereftergang samt filsning af kr. Side 9 af 21

10 Ved tidligere butik ved nr. 4, ses sætningsrevner omkring de gamle vindues/dørhuller. gesimsbånd(mængde: 110 lbm) - Reparation af ornamentering - urereftergang af underfacade Baggårdsfacade nr.4a Facaden fremstår sækkeskuret med indfarvet puds. urer-eftergang af facaden kr. De første ca. 1,5 m over terræn, fremstår opfugtet og med punktvis afskallende puds. Facadens placering og udformning, gør den velegnet til udførelse af efterisolering. Dette vil forøge komforten for de bagvedliggende lejligheder, samt nedbringe energiforbruget. Der er mulighed for økonomisk tilskud for energiforbedringen. Efterisolering af baggårdsfacade med 100 mm isolering, afsluttet med tyndpuds. ængde: 252 m kr. 04 Vinduer Vinduer mod lejligheder(130 stk.) Vinduer er opbygget som træ-træ med bundglasliste af aluminium, med 2-lags energiglas. Vinduer er uden friskluftventil. Vinduer er ca. 13 år gamle. Vinduer skal løbende serviceres iht. leverandørens anvisninger, normalt 1 gang/år. Udvendig overflade på vinduer fremstår lettere udpint/falmet, og der ses begyndende krakelering af malingen ved samlinger. Det erfaringsmæssige vedligeholdelsesinterval for udvendige overflader på vinduer er 5-7 år. U- Service-eftergang af vinduer, herunder justering og smøring iht. leverandørens anvisninger. Etablering af friskluftventil alerbehandling af vinduer Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr kr kr. I enkelte lejligheder forefindes de oprindelige vinduer. Disse vurderes at være udtjente, og anbefales udskiftet. Fordeling af udgifter for renovering/udskiftning af vinduer, udføres iht. foreningens vedtægter Vinduer mod trappeopgange/kælder(31 stk.) Vinduer mod trappeopgange og kældre er fra bygningens oprindelse, udført i træ og monteret med 1-lags U Levering og montering af nye vinduer i trappeopgange og mod kældre. Vinduer leveres med 2-lags kr. Side 10 af 21

11 04 Vinduer glas. Vinduerne fremstår nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. energiglas med varm kant /friskluftventil / bundglasliste i alu. Antal: 20 stk. mod trappeopgange 11 stk. mod kældre Vedligeholdende malerbehandling af vinduer Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr. 05 Døre Udvendige adgangsdøre mod hovedtrapper, bagtrapper, portgennemgang, kældre og vaskeri, er fra bygningens oprindelse. Døre fremstår uisoleret, og med 1- lags glas i overpartier/glasfelter. Dørblad slutter ikke 100 % tæt, og der er større luftrum under dørblade. Dørene er funktionelle og overflademæssig vedligeholdt, men dørene vurderes at være udtjent. U Levering og montering af nye udvendige adgangsdøre. Døre leveres som træ-træ konstruktion, med 2-lags energiglas med varm kant /friskluftventil / bundglasliste i alu/sparkeplade i alu. Udseende/funktion iht. eksisterende forhold. Antal: 2 stk. hovedtrappedøre 2 stk. bagtrappedøre kr kr. 2 stk. døre for portgennemgang kr. 1 stk. kælderdør kr. 1 stk. dør for vaskeri kr. Vedligeholdende malerbehandling af døre. Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr. Altandøre er opbygget som træ-alu, med 2-lags energiglas. Døre er uden friskluftventil. Døre er ca. 5 år gamle. Døre skal løbende serviceres iht. leverandørens anvisninger, normalt 1 gang/år. O Løbende drift og vedligeholdelse iht. leverandørens anvisninger. (afvaskning af udvendige overflader /smøring af beslag, lister mv.) Døre fremstår generelt i god stand. Side 11 af 21

12 06 Trapper Hovedtrappeopgange: Væg og loftoverflader fremstår i pæn stand, dog med enkelte punktvise brugsskader. Trapper blev renoveret for ca. 7-8 år siden. Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange, herunder vægge, lofter, trappeløb mv. Antal: 2 stk. Forventet interval: Hver 8-10 år kr. Trappetrin/reposer er malerbehandlet, og fremstår i pæn stand, med mindre brugsspor. Foreningen udfører vedligeholdende malerbehandling af trapper hver 2 år. Bagtrappeopgange: Væg og loftoverflader fremstår i middel stand. Der forefindes punktvise brugsskader/spor. Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange, herunder vægge, lofter og trappeløb mv. Antal: 2 stk. Forventet interval: Hver år kr. Trappetrin/reposer står som oprindelig udført med bejsede/lakerede overflader. Løbende drift og vedligeholdelse 07 Porte Væg, loft og gulvoverflader i portgennemgang fremstår i pæn stand. Tilsynet har ingen bemærkninger. Løbende vedligeholdelse. 08 Etageadskil. Se punkt 02 kældre Wc/bad Toilet og badeværelsesforhold er individuelle for de enkelte lejligheder, og påhviler den enkelte lejlighedsejer at vedligeholde. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af toilet og badeværelse iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for eventuelle følgeskader på foreningens ejendom. - Side 12 af 21

13 10 Køkken Køkkenforhold er individuelle for de enkelte lejligheder, og påhviler den enkelte lejlighedsejer at vedligeholde. Det er ikke tilladt at koble aftræk fra emhætte til skorsten grundet brandmæssige forhold. Samtidig kan det medfører lugtgener for andre beboere i ejendommen. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af køkkener iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for eventuelle følgeskader på foreningens ejendom Varme anlæg Ejendommen opvarmes med fjernevarme, varmecentralen er placeret i kælderen under nr. 4A. O Periodisk VVS-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Interval: 1 gang/ år kr. Det komplette varmeanlæg inkl. forsyningsledninger, radiatorer og dertilhørende komponenter er fra år Varme-fordelingssystemet for radiatorer, er udført som 2-strengs system. Bygherre oplever ikke driftsproblemer med anlægget. Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmeanlæggene (vedligeholdelse), udført af ingeniør/forsyningsselskab. Anlæggets tilstand bliver undersøgt, og eventuelle tiltag for optimering og justering af anlægget kortlægges. (ekskl. eventuelle udbedrings tiltag) Interval: Hver 2 år kr. 12 Afløb Faldstammer er fra bygningens oprindelse, udført i støbejern. Der er løbende foretaget partielle/punktvise udskiftninger efter behov. Der ses generelt rustudtræk på de oprindelige faldstammer, og byggeteknisk vurderes de værende udtjent. Forholdet bør løbende efterses, og alle oprindelige faldstammer anbefales udskiftet med tiden. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Periodisk rensning af faldstammer(vedligeholdelse). Interval: Hver 3-5 år, efter behov. Antal: 2 stk. opgange kr. På gadefacaden ved nr. 4(ved naboskel) afvander nedløbsrør muligvis ikke korrekt til afvandingsflise, herunder højde og vinkel på rør. Samtidig er der () Forholdet bør undersøges nærmere ved kraftig regnvejr, og eventuelt tilrettes/justeres i nedløbsrør/afvandingsflise. Side 13 af 21

14 muligvis risiko for vand-opstuvning bagved afvandingsflisen mod kældervæggen som medfører unødig fugtpåvirkning. 13 Kloak Bygherre meddeler at kloak i gårdhave blev renoveret for ca. 20 år siden, ifm. gårdhaverenovering. Kloak i baggård blev renoveret for ca. 13 år siden, ifm. gårdrenovering Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Udførelse af spuling af kloakker, samt Tv-inspektion kr. Bygherre oplever generelt ingen problemer med kloakken. Såfremt bygherre registrerer ekstraordinære problemer med rotter, eller at der opstår lunker i terrænbelægningen f.eks omkring kloakbrønde, anbefales det at udfører en tv-inspektion af kloakkerne, da overstående forhold kan skyldes huller i/sammenfaldet kloakledninger. 14 Vand Fælles vand-stigestrenge for brugsvand(kv+vv), er udført af henholdsvis stålrør og rustfri stål(pres-fittings), isoleret med ca.20 mm lamelmåtte. Rustfri rør vurderes at være fra år 1999, stålrør af ældre dato. De besigtigede stigestrenge var i fornuftig stand, uden tegn på skader eller utætheder. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. 15 Gas Der forefindes fælles gasinstallation fra bygningens oprindelse, som forsyner komfurer i lejlighederne. Bygherre oplever ingen problemer med installationen. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Tilsynet har ingen bemærkninger. Side 14 af 21

15 16 Ventilation Aftrækskanaler på toilet/badeværelser: Det er ikke tilladt at montere mekaniske ventilatorer på eksisterende aftrækskanaler, da der er risiko for at rørsamlingerne ikke er tætte/har sat igennem årene, hvilket kan medfører fugtskader samt lugtgener for andre beboere i ejendommen U Eftergang og reparation af aftrækskanaler, samt efterisolering med 50 mm lamlemåtte kr. Aftrækskanalerne er delvis synlige på tagetagen. Kanaler er udført i zink. Kanaler fremstår utætte med huller, uautoriserede kabelføringer, samt synlige løbespor grundet kondensering. 17 El Fælles el-installationer fremstår generelt i fornuftig stand. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Udførelse af el-tjek af den fælles el-installation(autoriserede elinstallatør) El-tjek bør udføres med et passende interval. Anbefalet interval: Hver 2-4 år kr. 18 Elevator Der forefindes ikke elevator i ejendommen Fællesarealer Tilsynet har ingen bemærkninger Bemærkninger til ovennævnte budgettal. De foreslåede aktiviteter er prissat overslagsmæssigt, i DKR. ekskl. moms. Priser er eksklusiv følgende ydelser: - Byggesagsadministration - Rådgiverhonnorar Side 15 af 21

16 - yndighedsgodkendelser - All-risk forsikring - Byggepladsomkostninger - Stillads/lift og lign. - Udgifter til finansiering og byggelånsrenter Vedligeholdelsesplan På nedenstående oversigtsskema er de foreslåede arbejder indplaceret i en 10 års periode ud fra en vurdering af hvornår de byggeteknisk bedst udføres. Skemaet udgør således et forslag til en plan for ejendommens fremtidige vedligeholdelse. Nedenstående prioritering samt budget er udelukkende defineret ud fra et byggeteknisk optimalt behov. Der er ikke taget hensyn til om foreningen finansielt er i stand til at afsætte midler til udgifterne indenfor en 10- årig periode. Det foreslås at den endelige prioritering foretages i samarbejde med Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, som har stor ekspertise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme, og Boligexperten Administration A/S, som gerne udarbejder et oplæg til finansiering som beslutningsgrundlag vedrørende det videre forløb. Byggeteknisk rådgivning omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af projekt inkl. udbudsmateriale - Indhentning og vurdering af tilbud - Forhandlinger med myndigheder - Byggestyring og koordinering af håndværkere/entreprenører - Tilsyn og afholdelse af byggemøder - Aflevering og mangelgennemgang - 1-års gennemgang Byggesagsadministration omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for iværksættelse af arbejder - Rådgivning om valg af mellem finansiering og endelig finansiering - Udarbejdelse af byggeregnskab - Juridisk gennemgang af samtlige aftaler Vedligeholdelsesplanen bør opdateres f. eks. hvert år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af arbejder. Side 16 af 21

17 Vedligeholdelsesplan, 10 år Bygn. del Aktivitet i alt 01 Tag Ny tagbelægning af tagpap og naturskifer, med fast undertag Byggeplads Stillads med total-overdækning Kælder Kældervægge bagtrapper; Afrensning af skimmelsvamp samt oppudsning af alle vægoverflader Facade Komplet facaderenovering urereftergang af baggårdsfacade, nr. 4A Efterisolering af baggårdsfacade, nr. 4A Vinduer Vinduer mod lejligheder: Serviceftergang af vinduer Etablering af friskluftventiler alerbehandling af vinduer Vedligeholdende malerbehandling af vinduer Vinduer mod trappeopgange og kælder: Nye vinduer mod trappeopgange og kælder Vedligeholdende malerbehandling af vinduer Døre Nye udvendige adgangsdøre Vedligeholdende malerbehandling af døre Trapper Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange Varmeanlæg Periodisk VVS-eftersyn af varmecentral(vedligeholdelse) Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmecentral(vedligeholdelse) Afløb Rensning af faldstammer(vedligeholdelse) Ventilation Eftergang og reparation af aftrækskanaler, samt efterisolering El Periodisk el-tjek af fælles el-installation(vedligeholdelse) Samlede håndværkerudgifter Uforudseelige udgifter (10%) Teknisk rådgivning og byggestyring, Boligexperten Teknisk Afdeling (12 %) Byggesagsadministration, Boligexperten(4 %) Samlede udgifter ekskl. moms oms Udgifter i alt, inkl. moms Til budgetpriserne i ovenstående 10 års vedligeholdelsesplan, skal der tillægges udgifter til all-risk forsikring, myndighedsgodkendelser, samt udgifter til finansiering og byggelånsrenter. Boligexperten Administration/Teknisk Afdeling, udarbejder gerne overslag over disse omkostninger. Side 17 af 21

18 Fotodokumentation Tagbelægningen inkl. tagterrasse er ca. 23 år gammel. EPD-belægningen fremstår generelt i lettere slidt tilstand. Der forefindes enkelte områder med lunker/folder og der er ligeledes udført en større mængde reparationer i belægningen. Afslutning ved overgang til mansarder/skotrender er ikke udført byggeteknisk optimalt, og konstruktionen er sårbar for slip i limningen til eternitskiferen. Side 18 af 21

19 Indeklimaet på tagetagen er under middel stand, med stillestående/ilde lugtende luft. Der ses områdevis tegn på dannelse af skimmelsvampe på ovenlysvinduer samt træoverflader i toppen af mansarder. Tagkonstruktionen er udført uden ventilation. Det anbefales at afrense skimmelsvampedannelser løbende, iht. gældende anvisninger herom. Enkelte murstik har sat sig kraftigt, og der er risiko for skadelig vandindtrængen i væggen. Generelt ses der mange mindre sætninger over vinduer i blankt murværk samt i ornamenteringen. Generelt ses der mange mindre sætninger i sålbænke og gesimsbånd. Side 19 af 21

20 Udvendig overflade på vinduer mod lejligheder fremstår lettere udpint/falmet, og der ses begyndende krakelering af malingen ved samlinger. Side 20 af 21

21 Vinduer mod trappeopgange og kældre er fra bygningens oprindelse, udført i træ og monteret med 1- lags glas. Vinduerne fremstår nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. Side 21 af 21

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT

VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT VEJLEDNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNES SKEMA 1 OG 3 OFFENTLIG STØTTE TIL OMBYGNINGSPROJEKT Center for Bydesign Efterår 2011 INDHOLD Forord 2 Københavns Kommunes skema 1 og skema 3.. 2a+b Vejledning i anvendelsen

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere