TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A 17.juni 2013 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S

2 Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Samlet vurdering... 4 Rapportens indhold... 5 Rapportens hensigt... 5 Byggeteknisk gennemgang, bygningsdele... 7 Vedligeholdelsesplan Fotodokumentation Side 2 af 21

3 Ejendomsidentifikation Bygherre Ejerforeningen Sankt Hans Gade 4-4A Adresse: Sankt Hans Gade 4-4A atr. Nr.: 2165 Udenbys, Klædebo kvarter Postnr./by: 2200 Kbh. N BBR ejendoms nr.: Følgende materiale er anvendt ved udarbejdelse af rapporten BBR- ejermeddelelse Udskrevet på OIS.dk Byggeteknisk materiale Tilstandsrapport af januar 2003 omkring ejendommen Energimærke af 2006 Tegningsmateriale - Personer Gennemgang af ejendommen med bestyrelsen Eksisterende forhold Ejendommen består af en bygning med 2 hovedtrappeopgange, med i alt 24 beboelseslejligheder. Bygningerne er opført i år 1893, med 6 etager samt kælder og uudnyttet tagetage i nr.4. Kælderen benyttes til fælles faciliteter som opbevaringsrum, varmecentral mv. Tagetagen benyttes til tørrelofter samt opbevaringsrum for beboerne. Der forefindes vaskeri i stueetagen mod baggården I henhold til BBR meddelelsen, er ejendommens samlede bebyggede areal på 318 m 2, og det samlede bygningsareal er på m 2. Bygningen er opført med vægge af teglsten, udført med kvaderpuds fra stuen-1.sal, og blankt murværk med skrabefuger/udstående fuger fra 1-5.sal Sålbænke er udført i henholdsvis beton, murværk og zinkinddækning. Etageadskillelser er udført som træbjælkelag med indskudsler. Tagkonstruktionen er udført som københavnertag, med tagbelægning af henholdvis EPD-belægning på det flade tag, og eternitskifer på mansarder. ansarder er udført med undertag af banevarer, type som fiberdug. Der er forefindes tagterrasse på det flade tag, over nr. 4A, udført som trækonstruktion. Tagkonstruktion på baghuset ved nr. 4A, er udført som fladt tag med ensidig afvanding, med EPDbelægning. Side 3 af 21

4 Samlet vurdering Ejendommen fremstår generelt vedligeholdt og i pæn stand. Der forefindes dog bygningsdele som kræver vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder igangsat, inden for nær fremtid. Den eksisterende tagbelægning inkl. de dertilhørende bygningsdele, vurderes at have en restlevetid på op til 7 år. Dette vil dog kræve en løbende høj frekvens af eftersyn og vedligeholdelse, for at undgå pludselige svigt i belægningen. Samtidig er der flere byggetekniske forhold ved konstruktionen som ikke er optimale. alerbehandling af vinduer anbefales at igangsætte snarest muligt, for at undgå nedbrydning af træet og dermed unødvendige ekstra udgifter ved renovering. Renovering af facader bør udføres inden for overskuelig fremtid. Grundet overstående forhold anbefales det at igangsætte et samlet tag,- og facaderenoveringsprojekt, til udførelse snarest muligt. Ved udførelse af overstående projekt, vil der blive etableret stillads med total-overdækning over hele ejendommen. Opsætning og leje af et stillads er meget omkostningsfuldt, og man bør derfor benytte det tilkøbte stillads mest muligt, ved samtidig udførelse af alle nærliggende stillads krævende byggearbejder. Ved gennemførelse af et større byggeprojekt, vil der samtidig opnås en større konkurrence på de enkelte arbejder/priser, og det anbefales derfor at medtage alle relevante vedligeholdelses/ fornyelsesarbejder i projektet. Prioriteringen og sammensætningen af byggearbejder i vedligeholdelsesplanen, er fastsat ud fra overstående betragtninger. Side 4 af 21

5 Rapportens indhold På foranledning af E/F Sankt Hans Gade er der foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen. Gennemgangen er udført tirsdag d.6.maj samt mandag d.27. maj 2013, af Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, ved bygningskonstruktør Kim Halk Pedersen. Den byggetekniske gennemgang beror på en overordnet visuel besigtigelse af ejendommens konstruktioner/bygningsdele, herunder fællesarealer som kældre og tagetagen. Der er ikke foretaget målinger eller undersøgelser, der har krævet destruktive indgreb i bygningsdele. Installationssystemer er besigtiget ud fra et byggeteknisk perspektiv omkring disses funktion i bygningen som helhed, samt den generelle tilstand. Vurderinger af installationers tilstand beror udelukkende på informationer fra bygherre samt på stikprøvevis visuel inspektion. Rapportens hensigt Hensigten med denne rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige vedligeholdelse af ejendommen. Rapporten indeholder i skemaform en kvalificeret vurdering af den overordnede bygningsmæssige tilstand og forslag til en hensigtsmæssig vedligeholdelsesplan med tilhørende budget. Foreningen kan på basis heraf prioritere og planlægge større nødvendige byggearbejder, der anbefales udført nu og i løbet af de næste 10 år. Alle budget tal er i 2013 priser og er baseret på erfaringspriser, samt på V&S PrisBog. Alle priser er vejledende overslagspriser. Endelig fastsættelse af omkostningerne for de forskellige arbejder, skal baseres på indhentning af tilbud efter en nærmere beskrivelse af arbejdernes omfang og kvalitet. Udgifter til drift er ikke indeholdt i vedligeholdelsesplanen. Byggeteknisk gennemgang Bygningsdelenes tilstand er overordnet vurderet i forhold til, hvad man kan forvente af den pågældende ejendoms type og alder. Nogle bygningsdeles funktion har en essentiel betydning for ejendommens sundhed og generelle holdbarhed. Disse bygningsdele er udelukkende vurderet ud fra et byggeteknisk funktionelt perspektiv. Over middel (O): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i over middel god stand, og der kræves derfor ikke nogle vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder igangsat på nuværende tidspunkt. iddel (): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i middel stand, og der derfor kan være behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder, for at forhindre begynde nedbrydning af bygningsdelen. Under middel (U): Anvendes hvor bygningsdelen vurderes at være i under middel stand, og der derfor kan være akut behov for igangsætning af vedligeholdelses,- eller istandsættelsesarbejder for at bibeholde bygningsdelens sundhed, eller at bygningsdelen er i en sådan forfatning at en udskiftning/renovering anbefales igangsat med det samme. Undersøges nærmere (UN): Anvendes hvor bygningsdelens stand er kritisk, og forholdet kræver en nærmere undersøgelse for afklaring af udbedringsmetode samt omfang herved. Side 5 af 21

6 Skemaet er opbygget efter følgende terminologi: - Registrering af bygningsdelen - Vurdering af bygningsdelens tilstand - Anbefaling af aktiviteter/udbedringer som skal udføres på bygningsdelen Bygningsdelene er oplistet efter systemet 20-punktliste, og ikke efter prioriteret rækkefølge. Side 6 af 21

7 Byggeteknisk gennemgang, bygningsdele 01 Tag Tagkonstruktionen er udført som københavnertag, med tagbelægning af henholdvis EPD-belægning på det flade tag, og eternitskifer på mansarder. ansarder er udført med undertag af banevarer, type som fiberdug. Der er forefindes tagterrasse på det flade tag, over nr. 4A, udført som trækonstruktion. Tagbelægningen inkl. tagterrasse er ca.23 år gammel. EPD-belægningen fremstår generelt i lettere slidt tilstand. Der forefindes enkelte områder med lunker/folder og der er ligeledes udført en større mængde reparationer i belægningen. Afslutning ved overgang til mansarder/skotrender er ikke udført byggeteknisk optimalt, og konstruktionen er sårbar for slip i limningen til eternitskiferen. Den anslåede gennemsnitlige levetid for EPD-belægning er ca år. Bestyrelsen meddeler at der udføres inspektion af belægningen hver 2.år. -U Levering og montering af ny tagbelægning af tagpap og naturskifer, med fast undertag. Inkl. følgende arbejder: Inkl. følgende arbejder: - Nedtagning og genmontering af tagterrasse - Tagbelægning på tag for bagtrappetårn. - urereftergang/forhøjelse af brandkamme. - urereftergang af skorstene. - Alle zinkinddækninger for taget(skotrender, inddækning skorsten mv). - Nye taghætter og faldstammeudluftninger i zink. - Nye tagrender og nedløbsrør i zink. - Nye ovenlysvinduer(som eksisterende forhold) - Efterisolering af etageadskillelse mellem tagetage og 5.sal(ca.100 mm) kr. afsat til udbedring af råd/svampeskader i bærende konstruktion(estimeret) mil. kr. Eternitskifer-belægningen fremstår generelt i lettere slidt tilstand, med områdevis mosbegroning og misfarvede overflader. Inddækninger i mørtel mod blankt murværk er ikke byggeteknisk optimal udførelse, og konstruktionen er sårbar ved revnedannelser/udfald af mørtelfuger. Undertaget fremstår lettere nedslidt med huller mange steder. Afslutninger af undertaget omkring ovenlysvinduer er ikke udført korrekt. Den erfaringsmæssige gennemsnitlige levetid for eternitskifer-belægning er ca år. Indeklimaet på tagetagen er under middel stand, med stillestående/ilde lugtende luft. Der ses områdevis tegn på dannelse af skimmelsvampe på ovenlysvinduer samt træoverflader i toppen af mansarder. Tagkonstruktionen er udført uden U Side 7 af 21

8 01 Tag ventilation. Det anbefales at afrense skimmelsvampedannelser løbende, iht. gældende anvisninger herom. Aftrækshætte foran tagterrasse er trykket flad. Funktion af aftrækskanalen er begrænset. U Reparation af taghætte Skorstene fremstår med udfaldet/porøse fuger, samt frostsprængte sten. Brandkamme fremstår med områdevis afskallende puds. En enkelt tagsten er nedfaldet ved baghus nr. 4A. OBS; Der er risiko for skadelig vandindtrængen i væggen. EPD-belægning bør tjekkes for skader, ved nedfaldet tagsten. U Oplægning af tagsten på brandkam, samt eftergang af EPD-belægning for skader Bræddebeklædning på tageterrassen fremstår lettere udtørret/udpint på ydersiden. Den bærende konstruktion var ikke mulig at besigtige. Bestyrelsen meddeler at tætningen omkring de gennemgående bærende søjler, blev eftergået og tætnet for 2-3 år siden. 02 Kældre Iht. tidligere tilstandsrapport fra 2003, var der større fugtproblemer i kælderen. Bygherre har siden igangsat flere udbedringstiltag. Omfangsdræn kunne ikke etableres, da vandspejlet lå for højt. Indeklimaet fremstår generelt lettere opfugtet, dog et acceptabelt niveau. Kælderen er forsynet med mekanisk udsugningsanlæg (var ikke aktivt ved besigtigelse, da der blev arbejdet på anlægget) Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Bygherre meddeler at arbejde pågår med etablering af fugtspærre i kælderydervægge ved injeksering, grundet problemer med opstigende grundfugt. 75 % af arbejdet er udført. Side 8 af 21

9 Det anbefales ligeledes at udfører fugtspærrer i de indvendige skillevægge, grundet høj opfugtning. Bjælkelag i etageadskillelse fremstår eftergået, med punktvis udskiftet vinduesoverliggere og nye understøtninger. Der er udført råd og svampebehandling af hele bjælkelaget(der ses skruepropper efter borehuls-patroner) Etablering af fugtadskillelse på bagside af remme placeret på betongulv(f.eks tagpapstrimmel) Punktvis fugtmåling af bjælkelag viste fugtindhold på %, enkelte op til 18 %. Fugtniveau er acceptabelt, bør dog løbende tjekkes. Ved fugtindhold over 20%, er der risiko for dannelse af svamp og råd. Kældervægge på bagtrapper fremstår kraftig opfugtet med afskallende puds, og svampedannelse (sandsynligvis skimmelsvamp) U Afrensning af skimmelsvamp(laboratorieprøve skal udføres) Oppudsning af alle vægoverflader med renoveringspuds Pris: kr./opgang kr. Bygherre meddeler at der ved kraftig nedbør, kan forekomme mindre vandansamlinger på betongulvet. Forholdet er normalt for konstruktionstypen, og har ingen konstruktiv betydning såfremt vandet fordamper af sig selv. Såfremt mængden af vand forøges med tiden, skal forholdet undersøges nærmere. 03 Facader Facader generelt: Enkelte murstik har sat sig kraftigt, og der er risiko for skadelig vandindtrængen i væggen. Generelt ses der mange mindre sætninger over vinduer i blankt murværk samt i ornamenteringen. Generelt ses der mange mindre sætninger i sålbænke og gesimsbånd. Komplet facaderenovering herunder følgende arbejder: - Hedvandsafrensning af alle facader. - urereftergang af facader for udbedring af murstik, sætningsrevner, udvaskede fuger samt frostsprængte sten mv. - urereftergang samt filsning af sålbænke(mængde: 130 stk.) - urereftergang samt filsning af kr. Side 9 af 21

10 Ved tidligere butik ved nr. 4, ses sætningsrevner omkring de gamle vindues/dørhuller. gesimsbånd(mængde: 110 lbm) - Reparation af ornamentering - urereftergang af underfacade Baggårdsfacade nr.4a Facaden fremstår sækkeskuret med indfarvet puds. urer-eftergang af facaden kr. De første ca. 1,5 m over terræn, fremstår opfugtet og med punktvis afskallende puds. Facadens placering og udformning, gør den velegnet til udførelse af efterisolering. Dette vil forøge komforten for de bagvedliggende lejligheder, samt nedbringe energiforbruget. Der er mulighed for økonomisk tilskud for energiforbedringen. Efterisolering af baggårdsfacade med 100 mm isolering, afsluttet med tyndpuds. ængde: 252 m kr. 04 Vinduer Vinduer mod lejligheder(130 stk.) Vinduer er opbygget som træ-træ med bundglasliste af aluminium, med 2-lags energiglas. Vinduer er uden friskluftventil. Vinduer er ca. 13 år gamle. Vinduer skal løbende serviceres iht. leverandørens anvisninger, normalt 1 gang/år. Udvendig overflade på vinduer fremstår lettere udpint/falmet, og der ses begyndende krakelering af malingen ved samlinger. Det erfaringsmæssige vedligeholdelsesinterval for udvendige overflader på vinduer er 5-7 år. U- Service-eftergang af vinduer, herunder justering og smøring iht. leverandørens anvisninger. Etablering af friskluftventil alerbehandling af vinduer Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr kr kr. I enkelte lejligheder forefindes de oprindelige vinduer. Disse vurderes at være udtjente, og anbefales udskiftet. Fordeling af udgifter for renovering/udskiftning af vinduer, udføres iht. foreningens vedtægter Vinduer mod trappeopgange/kælder(31 stk.) Vinduer mod trappeopgange og kældre er fra bygningens oprindelse, udført i træ og monteret med 1-lags U Levering og montering af nye vinduer i trappeopgange og mod kældre. Vinduer leveres med 2-lags kr. Side 10 af 21

11 04 Vinduer glas. Vinduerne fremstår nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. energiglas med varm kant /friskluftventil / bundglasliste i alu. Antal: 20 stk. mod trappeopgange 11 stk. mod kældre Vedligeholdende malerbehandling af vinduer Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr. 05 Døre Udvendige adgangsdøre mod hovedtrapper, bagtrapper, portgennemgang, kældre og vaskeri, er fra bygningens oprindelse. Døre fremstår uisoleret, og med 1- lags glas i overpartier/glasfelter. Dørblad slutter ikke 100 % tæt, og der er større luftrum under dørblade. Dørene er funktionelle og overflademæssig vedligeholdt, men dørene vurderes at være udtjent. U Levering og montering af nye udvendige adgangsdøre. Døre leveres som træ-træ konstruktion, med 2-lags energiglas med varm kant /friskluftventil / bundglasliste i alu/sparkeplade i alu. Udseende/funktion iht. eksisterende forhold. Antal: 2 stk. hovedtrappedøre 2 stk. bagtrappedøre kr kr. 2 stk. døre for portgennemgang kr. 1 stk. kælderdør kr. 1 stk. dør for vaskeri kr. Vedligeholdende malerbehandling af døre. Interval vedligeholdelse: Hver 5-7 år kr. Altandøre er opbygget som træ-alu, med 2-lags energiglas. Døre er uden friskluftventil. Døre er ca. 5 år gamle. Døre skal løbende serviceres iht. leverandørens anvisninger, normalt 1 gang/år. O Løbende drift og vedligeholdelse iht. leverandørens anvisninger. (afvaskning af udvendige overflader /smøring af beslag, lister mv.) Døre fremstår generelt i god stand. Side 11 af 21

12 06 Trapper Hovedtrappeopgange: Væg og loftoverflader fremstår i pæn stand, dog med enkelte punktvise brugsskader. Trapper blev renoveret for ca. 7-8 år siden. Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange, herunder vægge, lofter, trappeløb mv. Antal: 2 stk. Forventet interval: Hver 8-10 år kr. Trappetrin/reposer er malerbehandlet, og fremstår i pæn stand, med mindre brugsspor. Foreningen udfører vedligeholdende malerbehandling af trapper hver 2 år. Bagtrappeopgange: Væg og loftoverflader fremstår i middel stand. Der forefindes punktvise brugsskader/spor. Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange, herunder vægge, lofter og trappeløb mv. Antal: 2 stk. Forventet interval: Hver år kr. Trappetrin/reposer står som oprindelig udført med bejsede/lakerede overflader. Løbende drift og vedligeholdelse 07 Porte Væg, loft og gulvoverflader i portgennemgang fremstår i pæn stand. Tilsynet har ingen bemærkninger. Løbende vedligeholdelse. 08 Etageadskil. Se punkt 02 kældre Wc/bad Toilet og badeværelsesforhold er individuelle for de enkelte lejligheder, og påhviler den enkelte lejlighedsejer at vedligeholde. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af toilet og badeværelse iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for eventuelle følgeskader på foreningens ejendom. - Side 12 af 21

13 10 Køkken Køkkenforhold er individuelle for de enkelte lejligheder, og påhviler den enkelte lejlighedsejer at vedligeholde. Det er ikke tilladt at koble aftræk fra emhætte til skorsten grundet brandmæssige forhold. Samtidig kan det medfører lugtgener for andre beboere i ejendommen. - Det er i foreningens interesse at privatpersoner udfører istandsættelser/renoveringer af køkkener iht. gældende lov og bygningsreglement. Dette er for at minimerer risikoen for eventuelle følgeskader på foreningens ejendom Varme anlæg Ejendommen opvarmes med fjernevarme, varmecentralen er placeret i kælderen under nr. 4A. O Periodisk VVS-eftersyn af varmecentraler(vedligeholdelse) Interval: 1 gang/ år kr. Det komplette varmeanlæg inkl. forsyningsledninger, radiatorer og dertilhørende komponenter er fra år Varme-fordelingssystemet for radiatorer, er udført som 2-strengs system. Bygherre oplever ikke driftsproblemer med anlægget. Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmeanlæggene (vedligeholdelse), udført af ingeniør/forsyningsselskab. Anlæggets tilstand bliver undersøgt, og eventuelle tiltag for optimering og justering af anlægget kortlægges. (ekskl. eventuelle udbedrings tiltag) Interval: Hver 2 år kr. 12 Afløb Faldstammer er fra bygningens oprindelse, udført i støbejern. Der er løbende foretaget partielle/punktvise udskiftninger efter behov. Der ses generelt rustudtræk på de oprindelige faldstammer, og byggeteknisk vurderes de værende udtjent. Forholdet bør løbende efterses, og alle oprindelige faldstammer anbefales udskiftet med tiden. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Periodisk rensning af faldstammer(vedligeholdelse). Interval: Hver 3-5 år, efter behov. Antal: 2 stk. opgange kr. På gadefacaden ved nr. 4(ved naboskel) afvander nedløbsrør muligvis ikke korrekt til afvandingsflise, herunder højde og vinkel på rør. Samtidig er der () Forholdet bør undersøges nærmere ved kraftig regnvejr, og eventuelt tilrettes/justeres i nedløbsrør/afvandingsflise. Side 13 af 21

14 muligvis risiko for vand-opstuvning bagved afvandingsflisen mod kældervæggen som medfører unødig fugtpåvirkning. 13 Kloak Bygherre meddeler at kloak i gårdhave blev renoveret for ca. 20 år siden, ifm. gårdhaverenovering. Kloak i baggård blev renoveret for ca. 13 år siden, ifm. gårdrenovering Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Udførelse af spuling af kloakker, samt Tv-inspektion kr. Bygherre oplever generelt ingen problemer med kloakken. Såfremt bygherre registrerer ekstraordinære problemer med rotter, eller at der opstår lunker i terrænbelægningen f.eks omkring kloakbrønde, anbefales det at udfører en tv-inspektion af kloakkerne, da overstående forhold kan skyldes huller i/sammenfaldet kloakledninger. 14 Vand Fælles vand-stigestrenge for brugsvand(kv+vv), er udført af henholdsvis stålrør og rustfri stål(pres-fittings), isoleret med ca.20 mm lamelmåtte. Rustfri rør vurderes at være fra år 1999, stålrør af ældre dato. De besigtigede stigestrenge var i fornuftig stand, uden tegn på skader eller utætheder. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. 15 Gas Der forefindes fælles gasinstallation fra bygningens oprindelse, som forsyner komfurer i lejlighederne. Bygherre oplever ingen problemer med installationen. Løbende eftersyn og vedligeholdelse. Tilsynet har ingen bemærkninger. Side 14 af 21

15 16 Ventilation Aftrækskanaler på toilet/badeværelser: Det er ikke tilladt at montere mekaniske ventilatorer på eksisterende aftrækskanaler, da der er risiko for at rørsamlingerne ikke er tætte/har sat igennem årene, hvilket kan medfører fugtskader samt lugtgener for andre beboere i ejendommen U Eftergang og reparation af aftrækskanaler, samt efterisolering med 50 mm lamlemåtte kr. Aftrækskanalerne er delvis synlige på tagetagen. Kanaler er udført i zink. Kanaler fremstår utætte med huller, uautoriserede kabelføringer, samt synlige løbespor grundet kondensering. 17 El Fælles el-installationer fremstår generelt i fornuftig stand. Løbende tilsyn og vedligeholdelse. Udførelse af el-tjek af den fælles el-installation(autoriserede elinstallatør) El-tjek bør udføres med et passende interval. Anbefalet interval: Hver 2-4 år kr. 18 Elevator Der forefindes ikke elevator i ejendommen Fællesarealer Tilsynet har ingen bemærkninger Bemærkninger til ovennævnte budgettal. De foreslåede aktiviteter er prissat overslagsmæssigt, i DKR. ekskl. moms. Priser er eksklusiv følgende ydelser: - Byggesagsadministration - Rådgiverhonnorar Side 15 af 21

16 - yndighedsgodkendelser - All-risk forsikring - Byggepladsomkostninger - Stillads/lift og lign. - Udgifter til finansiering og byggelånsrenter Vedligeholdelsesplan På nedenstående oversigtsskema er de foreslåede arbejder indplaceret i en 10 års periode ud fra en vurdering af hvornår de byggeteknisk bedst udføres. Skemaet udgør således et forslag til en plan for ejendommens fremtidige vedligeholdelse. Nedenstående prioritering samt budget er udelukkende defineret ud fra et byggeteknisk optimalt behov. Der er ikke taget hensyn til om foreningen finansielt er i stand til at afsætte midler til udgifterne indenfor en 10- årig periode. Det foreslås at den endelige prioritering foretages i samarbejde med Boligexperten Teknisk Afdeling A/S, som har stor ekspertise i renovering og vedligeholdelse af ejendomme, og Boligexperten Administration A/S, som gerne udarbejder et oplæg til finansiering som beslutningsgrundlag vedrørende det videre forløb. Byggeteknisk rådgivning omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af projekt inkl. udbudsmateriale - Indhentning og vurdering af tilbud - Forhandlinger med myndigheder - Byggestyring og koordinering af håndværkere/entreprenører - Tilsyn og afholdelse af byggemøder - Aflevering og mangelgennemgang - 1-års gennemgang Byggesagsadministration omfatter bl. a.: - Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for iværksættelse af arbejder - Rådgivning om valg af mellem finansiering og endelig finansiering - Udarbejdelse af byggeregnskab - Juridisk gennemgang af samtlige aftaler Vedligeholdelsesplanen bør opdateres f. eks. hvert år så den hele tiden holdes á jour med hensyn til priser og tidspunkter for planlægning af gennemførelse af arbejder. Side 16 af 21

17 Vedligeholdelsesplan, 10 år Bygn. del Aktivitet i alt 01 Tag Ny tagbelægning af tagpap og naturskifer, med fast undertag Byggeplads Stillads med total-overdækning Kælder Kældervægge bagtrapper; Afrensning af skimmelsvamp samt oppudsning af alle vægoverflader Facade Komplet facaderenovering urereftergang af baggårdsfacade, nr. 4A Efterisolering af baggårdsfacade, nr. 4A Vinduer Vinduer mod lejligheder: Serviceftergang af vinduer Etablering af friskluftventiler alerbehandling af vinduer Vedligeholdende malerbehandling af vinduer Vinduer mod trappeopgange og kælder: Nye vinduer mod trappeopgange og kælder Vedligeholdende malerbehandling af vinduer Døre Nye udvendige adgangsdøre Vedligeholdende malerbehandling af døre Trapper Vedligeholdende malerbehandling af hovedtrappeopgange Vedligeholdende malerbehandling af bagtrappeopgange Varmeanlæg Periodisk VVS-eftersyn af varmecentral(vedligeholdelse) Periodisk energi/styrings-eftersyn af varmecentral(vedligeholdelse) Afløb Rensning af faldstammer(vedligeholdelse) Ventilation Eftergang og reparation af aftrækskanaler, samt efterisolering El Periodisk el-tjek af fælles el-installation(vedligeholdelse) Samlede håndværkerudgifter Uforudseelige udgifter (10%) Teknisk rådgivning og byggestyring, Boligexperten Teknisk Afdeling (12 %) Byggesagsadministration, Boligexperten(4 %) Samlede udgifter ekskl. moms oms Udgifter i alt, inkl. moms Til budgetpriserne i ovenstående 10 års vedligeholdelsesplan, skal der tillægges udgifter til all-risk forsikring, myndighedsgodkendelser, samt udgifter til finansiering og byggelånsrenter. Boligexperten Administration/Teknisk Afdeling, udarbejder gerne overslag over disse omkostninger. Side 17 af 21

18 Fotodokumentation Tagbelægningen inkl. tagterrasse er ca. 23 år gammel. EPD-belægningen fremstår generelt i lettere slidt tilstand. Der forefindes enkelte områder med lunker/folder og der er ligeledes udført en større mængde reparationer i belægningen. Afslutning ved overgang til mansarder/skotrender er ikke udført byggeteknisk optimalt, og konstruktionen er sårbar for slip i limningen til eternitskiferen. Side 18 af 21

19 Indeklimaet på tagetagen er under middel stand, med stillestående/ilde lugtende luft. Der ses områdevis tegn på dannelse af skimmelsvampe på ovenlysvinduer samt træoverflader i toppen af mansarder. Tagkonstruktionen er udført uden ventilation. Det anbefales at afrense skimmelsvampedannelser løbende, iht. gældende anvisninger herom. Enkelte murstik har sat sig kraftigt, og der er risiko for skadelig vandindtrængen i væggen. Generelt ses der mange mindre sætninger over vinduer i blankt murværk samt i ornamenteringen. Generelt ses der mange mindre sætninger i sålbænke og gesimsbånd. Side 19 af 21

20 Udvendig overflade på vinduer mod lejligheder fremstår lettere udpint/falmet, og der ses begyndende krakelering af malingen ved samlinger. Side 20 af 21

21 Vinduer mod trappeopgange og kældre er fra bygningens oprindelse, udført i træ og monteret med 1- lags glas. Vinduerne fremstår nedslidt med afskallende maling, rådskadet træ rustne/gennemtæret beslag samt udfaldet kit. Vinduerne vurderes at være udtjente. Side 21 af 21

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald

TILSTANDSRAPPORT MED VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Ejerforeningen Højenhald TILSTANDSRAPPORT ED VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejerforeningen Højenhald 7. februar 2012 BOLIGEXPERTEN TEKNISK AFDELING A/S Indholdsfortegnelse Ejendomsidentifikation... 3 Eksisterende forhold... 3 Rapportens

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården

Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Generelt om oplæg Oplæg om renoveringsarbejder mv. AB Humlegården Nedennævnte oplæg er fremkommet efter dialog mellem og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og Gaihede. Gaihede, ingeniører & arkitekter,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBO VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2008 2017 Forord Hosliggende vedligeholdelsesplan er udarbejdet af undertegnede for KLUG A/S, på baggrund af bygningsgennemgang udført den 12.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag:

Bygningsscreening af haller i Randers Kommune. Opdrag: Vedr: Opdrag: Bygningsscreening af haller i Randers Kommune Vi har for Randers Kommune Kultur og Fritid udført en screening af nedenstående hallers generelle tilstand. Herefter har vi vurderet og prioriteret,

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere