Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: Dato: Besigtiget: Kuben Management A/S Tlf KMS 199 Ver. 14.0

2 Indhold 1 Opgaveformulering og forudsætninger 3 2 Generelt for tilstandsvurderingen 3 3 Klassifikation af fejl og mangler 4 4 Klassifikation af prioritet 4 5 Ejendomsoplysninger 5 6 Klimaskærm Tage Fundamenter og kælder Facader og sokkel Vinduer Udvendige døre Trapper Porte og gennemgange Etageadskillelser 35 7 VVS-installationer WC og bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation 44 8 El og svagstrøm 45 9 Teknisk rådgivning Aktivitetsplan samt udbedrings- og vedligeholdelsesbudget Samlet udgiftsoversigt for de næste 10 år 59 Side 2 af 54

3 1 Opgaveformulering og forudsætninger Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med en drifts- og vedligeholdelsesplan. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommen. BEMÆRK: Priser i nærværende rapport skal betragtes som overslagspriser, normalt med en usikkerhed på højst 25 %. Priser kan yderligere variere afhængig af den kvalitet, der ønskes. Priser på udbedring og vedligeholdelse er beregnet efter erfaringspriser. Alle delpriser er ekskl. teknisk rådgivning, administration og evt. byggepladsetablering samt stillads. Dog er teknisk rådgivning, evt. byggepladsetablering samt stillads afslutningsvis medtaget i drifts- og vedligeholdelsesplanen opgjort pr. år. Udgifter til byggepladsetablering samt stillads er afhængig af omfang og varighed af den enkelte entreprise. Ofte vælges det at slå flere arbejder sammen i en entreprise. 2 Generelt for tilstandsvurderingen Alle konstruktioner, installationer og bygningsdele er vurderet ud fra bygningens alder. Der ikke foretaget hultagning eller nogen form for destruktive indgreb i forbindelse med registreringen, hvorfor ingen skjulte installationer og bygningsdele er besigtiget. Denne tilstandsvurdering omfatter ikke fugt skjult i etageadskillelser eller råd- og svampeskader i trækonstruktioner, der er placeret i eller på opfugtet murværk, som ikke er synligt eller tilgængeligt. Anmærkninger i forhold til nugældende bygningsreglement (BR 10) og normer angår kun forhold som skal afhjælpes, såfremt dette specifikt er anført. Der er i denne rapport ikke skelnet imellem vedligeholdelse som påhviler lejer, og vedligeholdelse som påhviler udlejer. Det er generelt forudsat, at al indvendig vedligeholdelse påhviler lejer, og dette er derfor ikke medtaget i denne rapport. I vedligeholdelsesplanen er de anbefalede aktivitetstidspunkter foreslået uden hensyntagen til ejendommens økonomiske forhold etc. og skal betragtes som et oplæg til den videre debat om ejendommens vedligeholdelse. Det er dog anført, hvis arbejder skal udføres snarest muligt af hensyn til person- og materielskade. Inden der træffes beslutning om igangsætning af større opgaver, anbefaler vi, at der udarbejdes et detaljeret budget for at reducere usikkerheden på det økonomiske beslutningsgrundlag. Det detaljerede budget udarbejdes på baggrund af den ønskede kvalitet og omfang af arbejdets art. Side 3 af 54

4 3 Klassifikation af fejl og mangler Karakterskala Til beskrivelse af bygningsdelens tilstand benyttes følgende karakterskala opdelt i 3 klassificeringer. 1 God Bygningsdelen fremstår uden væsentlige fejl eller mangler 2 - Middel Begrænsede følgeskader og forebyggende vedligehold 3 - Dårlig Væsentlige følgeskader og/eller højt energiforbrug. Sikkerheds-, sundheds- og myndighedskrav. Såfremt en bygningsdel får tildelt karakteren "dårlig", skal der straks sættes ind med vedligeholdelse af pågældende bygningsdel i henhold til aktivitetsteksten. Foruden karakterskalaen er der til hver bygningsdel tilknyttet en tilstandsvurdering, der i tekst beskriver pågældende bygningsdels tilstand. 4 Klassifikation af prioritet Prioriteten i eftersynskortet, skal betragtes som en samlet vurdering af aktiviteterne for den pågældende bygningsdel i forhold til at kunne opretholde en fortsat sikker, og acceptabel funktionalitet af bygningen. De er defineret følgende: A - Meget vigtig for bygningen. B - Vigtig for bygningen. C - Mindre vigtig for bygningen. Side 4 af 54

5 5 Ejendomsoplysninger Ejendommens beliggenhed: Ejendommen er beliggende Lollandsvej Frederiksberg. Ejendommens data: Matrikelnummer: 10fb BBR-ejendomsnummer: Opførelsesår: 1905 Bebygget areal: 336 m² Samlet bygningsareal: 1680 m² Samlet boligareal 1680 m² Antal etager: 5 Samlet areal i kælder: ca. 336 m² Uudnyttet tagetage: 268 m² Antal boliger med eget køkken: 26 Erhvervsenheder: 0 Kort beskrivelse af ejendommen: Ejendommen er beliggende på Lollandsvej og støder op til naboejendom på den ene side. Ejendommen er opført 1905 og huser 26 selvstændige lejligheder og fremstår med rig facadeudsmykninger i forhold til opførelsestidspunktet. Facaden er opbygget i pusset murværk både på gadesiden og gårdsiden. Underfacaden på gaden er afsluttet med malerbehandling mens overfacaden er med indfarvet puds. Gavlen er beklædt med rå mineraluld opbygget og afsluttet med puds Etageadskillelserne er opbygget som træbjælkelag med lerindskud. Vinduerne i lejlighederne er udskiftet i 1998 til træ/alu-løsning i Frederiksberg-grøn. Tagkonstruktionen er opbygget som et Københavnertag med lille hældning på den øverste del belagt med asfaltpap og fibercement-bølgeplader på de skrå sider. I den ene side af bygningen er der adgang til gården via port. Side 5 af 54

6 6 Klimaskærm 6.1 Tage Tagdækning Beskrivelse: Taget er opbygget som et københavnertag, med fibercementplader på de skrå sider og asfaltpap på den flade del. Inddækninger er udført i zink, bly og formodentlig Wakaflex. Tagfladen er gennembrudt af ventilationshætter, skorstene, faldstammeudluftninger, tagvinduer. Brandkamme er afsluttet med tagsten eller zink (mod gården). Tilstand: Den skrå del af taget fremstår umiddelbart i god stand, det blev oplyst, at denne del er udskiftet for nyligt. Den flade del af tagbelægningen fremstår ligeledes i god stand. Tagpappets alder vurderes at være 5-15 år. Forslag til udbedring: Der må forventes udgifter til reparation af taghætter eller tagsten i forbindelse med kraftige storme. Der vurderes, at være længere restlevetid på tagbeklædningen såfremt der udføres rettidigt vedligehold. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Skrå tagbelægning i fibercementplader (Eternit) Side 6 af 54

7 Tagpaptag Inddækninger udført i bly og Wakaflex Tagbelægning set fra terræn Side 7 af 54

8 6.1.2 Tagkonstruktion Beskrivelse: Taget er opbygget som et københavnertag, hvilket er en konstruktion hvor hanebåndet fungerer som tagets øverste del. Konstruktionen er opbygget i tømmer med naglesamlinger, som er typisk for byggetidspunktet. Spærkonstruktionen er blevet modificeret i forbindelse med tagudskiftningen der er blandt andet tilføjet nye lægter og underlag for tagpap. Trappetårne er hævet ca. 40 cm over den øvrige tagkonstruktion. Tilstand: Der kunne flere steder konstateres tegn på mindre vandindtrængning enkelte steder - hvilket dog vurderes, at være uvæsentligt det bør dog undersøges nærmere. Der var ikke synlige tegn på svampevækst. Generelt bør der altid sørges for god ventilation på spidsloftet, da der eller er risiko for dannelse af skimmel eller alvorligere svampe. Dette gælder specielt, hvis der tørres tøj i større mængder på loftet. Forslag til udbedring: Tagkonstruktionen bør desuden holdes jævnligt under opsyn for, at imødegå evt. svigt i tagdækningen. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Et enkelt sted med fugt omkring faldstammeudluftning bør undersøges nærmere Side 8 af 54

9 Undersiden af tagbelægningen med nye lægter Tegn på tidligere indtrængen af vand. Side 9 af 54

10 6.1.3 Tagrender og tagnedløb Beskrivelse: Tagrender og nedløb er udført plast. Enkelte steder er de nederste 2 meter udført i stålrør. Tilstand: Tagrender og nedløb vurderes overordnet, at være i god stand et enkelt sted kunne der konstateres et hul i nedløb. (tagrender og nedløb for bygningerne i haven er medtaget under andet punkt) Det er dog vigtigt, at tagrender renses jævnligt, for at undgå opstuvning af vand. Forslag til udbedring: Nedløb med huller bør udskiftes. Det kan anbefales, at få udskiftet de nederste 2 meter til Loro-x rør, der i højere grad vil kunne modstå slag og stød. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Nedløb er ført til tagnedløbsbrønd et enkelt sted kunne der konstateres hul i nedløbsrør Plasttagrender Side 10 af 54

11 6.1.4 Brandkamme og skorstene Beskrivelse: Ejendommen har flere skorstene som er ført over taget. Det kunne ikke vurderes om hvorvidt disse var i brug. Der er på ejendommen brandkam mod naboejendommen Lollandsvej nummer 41 som er overdækket med vingetegl. Tilstand: Skorstene bærer præg af afskalninger. En enkelt skorsten har desuden revnedannelser. Brandkammen har afskallende puds, hvilket ofte ses da brandkamme er mere udsatte end andre bygningsdele. Det er vigtigt, at vedligeholde disse, da der kan være risiko for, at dele falder ned. Forslag til udbedring: Skorstene og brandkamme skal pudsrepareres snarest og der må forventes faste udgifter til løbende vedligehold. Det er vigtigt, at der anvendes den korrekte mørteltype, da bygningsdele over tagfladen er mere udsatte end andre. Vurdering: Karakter: Prioritet: God til Middel A Afskallende puds på skorsten Afskallende puds på trappetårn Side 11 af 54

12 Brandkam afsluttet med vingetegl Skorsten præget af afskallende pudslag dog uden synlige revnedannelser Side 12 af 54

13 6.2 Fundamenter og kælder Fundamenter Beskrivelse: Fundamenterne er udført som grundmuret murværk. Tilstand: Fundamenter vurderes, at være i god funktionel stand da der ikke kunne konstateres sætninger eller revnedannelse. Der er almindeligt forekommende fugtindtrængning. Der kunne konstateres fugtindtrængning lidt over terræn-niveau. Forslag til udbedring: Der er ikke medtaget forslag til udbedring dog må der forventes faste udgifter til reparationer. Det kan foreslås, at få udført fugtsikring af fundament, hvis man ønsker mindre fugt i kælderen. Inden evt. arbejder vedr. fugtsikring påbegyndes skal kilden til fugt undersøges nærmere, herunder kloakforhold. Vurdering: Karakter: Prioritet: Middel A Grundmuret fundament Fugt på indersiden af kælderydervæggen Side 13 af 54

14 6.2.2 Kælderyder- og kælderindervægge Beskrivelse: Kælderydervæggene og kælderindervægge er udført som fuldmuret murværk. Vægge er pudset på indersiden. De fleste steder fremstår kældervægge med maling. Tilstand: Kældervægge bærer præg af opstigende fugt. Det kan konstateres, at fugten trænger op i murværket dog ikke længere end lidt over terrænniveau. Forslag til udbedring: Det anbefales, at undlade, at male kælderydervægge, da dette vil hæmme væggens mulighed for, at komme af med fugten. Der bør i stedet anvendes en løsning med puds. Der kan evt. fugtbegrænsende foranstaltninger på ydersiden partielt. Dette er ikke medtaget i budgettet. Vurdering: Karakter: Prioritet: Middel A Fugt i kælderydervæg. Fugt i kælderydervæg. Side 14 af 54

15 Fugt i vægge under i bagtrapperum Væg ved trappe bærer præg af fugt Side 15 af 54

16 6.2.3 Kældergulv Beskrivelse: Kældergulvet er udført som pladsstøbt beton direkte på jord eller grus. Overfladen fremstår flere steder malerbehandlet. Tilstand: Kældergulvet fremstår i god stand og uden nævneværdige revnedannelser. Forslag til udbedring: Der er ikke medtaget forslag til udbedring. Vurdering: Karakter: Prioritet: God B Kældergulvet fremstår malerbehandlet Kældergulv uden overfladebehandling Side 16 af 54

17 6.3 Facader og sokkel Sokler Beskrivelse: Soklen på gadefacaden er ført til ca. 20 cm over terræn og fremstår malerbehandlet. Der er ikke udført sokkel på gårdsiden. Tilstand: Soklen fremstår generelt i god stand og kun med enkelte pudsafskalninger. Saltning af belægninger medvirker dog til nedbrydning af soklen. Forslag til udbedring: Der bør sættes et fast beløb af til løbende vedligehold. Det anbefales ikke at anvende tøsalt ved husmuren da dette har en negativ påvirkning på puds. Der findes alternative tø-midler på markedet som er Svanemærkede. Alternativt kan det undlades, at salte helt op af husmuren. Vurdering: Karakter: Prioritet: God til middel B Soklen på gadefacaden med afskalninger Soklen på gadefacaden med revnedannelse Side 17 af 54

18 6.3.2 Gadefacade Beskrivelse: Gadefacaden er opbygget i pudset murværk med flere udsmykninger. Facaden er opdelt af vandrette pudset gesimsbånd mellem under-, mellem- og overfacade som er belagt med skifer. Indgangsdøre er udført med omramninger. Overfacaden er pudset med indfarvet puds. Under- og mellemfacade er pudset med afsluttende malerbehandling. Underfacaden er udført som stænkpuds. Sålbænke er udført i skifer. Tilstand: Gadefacaden bærer er generelt i god stand med enkelte revnedannelser. Sålbænke fremstår i god stand. Der kan dog enkelte steder konstateres at puds på murværket ikke slutter tæt mod skiferpladen. Forslag til udbedring: Der er medtaget udgifter til mindre udbedringer af murværk. Skaderne er ikke alvorlige, men vil udvikle sig over tid pga. frostsprængninger. Der skal forventes udgifter til løbende vedligehold. Vurdering: Karakter: Prioritet: God til middel A Gadefacaden Udsmykning på gadefacaden Side 18 af 54

19 Revnedannelse ved søjle / omramning Gadefacaden Side 19 af 54

20 6.3.3 Gårdfacade Beskrivelse: Gårdfacaden er opbygget i pudset murværk. Pudsen er indfarvet. Sålbænke er udført i naturskifer. Gavlen er beklædt med ca. 100 mm mineraluld, som er afsluttet med facadepuds og malet hvidt. Tilstand: Gårdfacaden har flere revnedannelser og den nederste del bærer lidt præg af saltpåvirkning. Revnedannelserne er ikke store og er opstået de steder, hvor facaden er svagest. Isolering på gavl fremstår i god stand. Forslag til udbedring: Revnedannelserne bør udbedres for at undgå accelererende skader (frostsprængninger). Det må desuden forventes, at der løbende skal ske vedligehold. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Revnedannelse Pudsen har sluppet i siden mod skifersålbænken Side 20 af 54

21 Saltpåvirkning af facaden Facadeisolering Side 21 af 54

22 6.4 Vinduer Vinduer i lejligheder Beskrivelse: Vinduer på gade- og gårdfacade er udført som træ/alu. Alle vinduerne er formodentlig skiftet i Vinduerne er udført med elastiske grå fuger. Tilstand: Generelt fremstår vinduerne i god vedligeholdelsesmæssig stand. Fugerne omkring vinduerne er enkelte steder præget af fugeslip og revner. Omfanget kunne ikke præcist fastlægges. Forslag til udbedring: Der er ikke medtaget udgifter til udbedring, der bør dog afsættes et mindre beløb til systematisk og periodisk gennemgang for at sikre lang levetid på vinduer og fuger. Omfanget af revnedannelser i fuger skal som minimum fastlægges. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Vindue set fra køkken Vindue på gårdfacade Side 22 af 54

23 Revner i elastisk fuge Vindue på gadefacaden Side 23 af 54

24 6.4.2 Kældervinduer Beskrivelse: Kældervinduer er udført som trævinduer med 2-lags glas. Alderen kunne ikke fastlægges bestemt, men det må formodes, at disse er udskiftet i samme ombæring som vinduerne i lejlighederne. Kældervinduer mod gaden er med påmonteret gitter som indbrudssikring. Tilstand: Kældervinduer fremstår i god vedligeholdelsesmæssig tilstand. Forslag til udbedring: Der er ikke medtaget udgifter til udbedringer af skader, men der skal medtages udgifter til løbende malerbehandling af trævinduer som led i almindelig vedligehold. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Kældervindue med monteret gitter Kældervindue set indefra Side 24 af 54

25 Side 25 af 54 Kældervindue på gårdfacaden

26 6.5 Udvendige døre Hoved- og bagtrappedøre Beskrivelse: Hoved- og bagtrappedøre er udført i træ. Døre til bagtrapper er med alulister og er malet grønne. Det vurderes, at alle dørene er udskiftes sammen med vinduerne i Alle døre er med påmonteret sparkeplade. Tilstand: Dørene er i funktionsmæssig god stand. Hoveddøre udsættes for større belastning, hvorfor de oftere skal vedligeholdes. Hovedøre på gadefacaden er med enkelte skrammer som naturligt vil opstå. Hoveddørene er generelt beskyttet mod vand- og solpåvirkninger da de er tilbagetrukket fra gaden. Døre til bagtrapper bærer præg af solpåvirkning. Forslag til udbedring: Døre til bagtrapper bør malerbehandles snart for, at opretholde lang restlevetid. Dørene mod gaden kan med fordel males i samme ombæring, men der er ikke behov ud fra et vedligeholdelsesmæssigt synspunkt og dette er kun af kosmetiske hensyn. Dørene bør dog males indenfor en periode på 5-6 år. Vurdering: Karakter: Prioritet: God/middel B Hoveddøre fremstår i god funktionsmæssig tilstand kun med ridser efter brug. Side 26 af 54

27 Side 27 af 54 Døre til bagtrapper bør malerbehandles snarest.

28 6.5.2 Kælderdøre Beskrivelse: Der er adgang til kælderen via kældertrapper på gadefacaden. Døre til kælder er med alulister og er malet grønne. Det vurderes, at alle dørene er udskiftes sammen med vinduerne i Tilstand: Dørene er i funktionsmæssig god stand. Dørene anvendes meget lidt, hvorfor der ikke kan ses ridser eller skader på disse. Forslag til udbedring: Døre til kælder bør malerbehandles som led i almindeligt vedligehold. Vurdering: Karakter: Prioritet: God B Døre til kælder fremstår i god stand. Side 28 af 54

29 6.6 Trapper Hovedtrapper Beskrivelse: Hovedtrapper er udført som trætrapper med pudset underside. Vanger, poster, balustre og stødtrin fremstår malerbehandlet. Håndlisten er med lakeret overflade. Trin er belagt med linoleum med plastliste på forkanten. Vægoverfladen er med høje paneler og fremstår malerbehandlet. Vægge fremstår ligeledes malerbehandlet. Tilstand: Hovedtrapper fremstår funktionsmæssig god stand. Forslag til udbedring: Der er ikke medtaget udgifter til udbedring. Der bør dog afsættes et mindre beløb til løbende vedligehold. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Trapper fremstår i god stand Repose i gadeniveau er opført som støbt konstruktion Side 29 af 54

30 6.6.2 Udvendige trapper Beskrivelse: Trappetrin foran bagtrappedøre og hoveddøre er udført som støbt konstruktion. Mod gaden er den indvendige flisebelægning ført ud under døren. Vanger er ført op over terræn. Der er ved nedgangene monteret gelænder i smedejern. Tilstand: Trappetrin fremstår umiddelbart i god tilstand. Vanger er medtaget efter fugtoptrængning samt saltning. Dette er almindeligt forekommende. Trapper mod kælder er præget af revnedannelse i vanger/opkante. Værn i smedejern er præget af mindre rustdannelser. Forslag til udbedring: Det anbefales at få revner udbedret og få værn slebet og malerbehandlet. Vurdering: Karakter: Prioritet: God til middel B Vange med fugtpåvirkning Revner i opkant Side 30 af 54

31 Rust på værn Trappetrin foran hovedtrappedøre Trappetrin foran bagtrappedøre Side 31 af 54

32 6.6.3 Bagtrapper Beskrivelse: Bagtrapper er udført som trætrapper med pudset underside. Vanger, poster, balustre og stødtrin fremstår malerbehandlet. Håndlisten er med lakeret overflade. Trin er ligeledes lakeret. Vægoverfladen fremstår malerbehandlet. Tilstand: Bagtrapper fremstår i funktionsmæssig god stand. Der var småskrammer på forkant af trin. På de nederste etager er forkanten af trinene slidt meget ned. Bagtrapperummet anvendes også i nogen grad til opbevaring af effekter. Bagtrapper er flugtveje, hvorfor der ikke disse ikke bør anvendes til opbevaring. Forslag til udbedring: Foreningen er allerede i gang med at undersøge mulighederne for en fuldstændig renovering af bagtrapperummene inkl. udskiftning af trin. Trappeløb mod kælder støder op til fugtpåvirket væg. Det er vigtigt, at vanger holdes under opsyn for, at imødegå evt. svamp eller råd. Vurdering: Karakter: Prioritet: Middel A Trappetrin fremstår slidte Side 32 af 54

33 Trin på de nederste etager fremstår mere slidte end de øvrige Revner i vægge i bagtrapperum Fugt i vægge mod kælder Trappeafsatser anvendes til opbevaring Side 33 af 54

34 6.7 Porte og gennemgange Port og gennemgang Beskrivelse: Der er adgang til gården via gennemgang. Gennemgangen er flisebelagt. Begge ejendommen har påmonteret facadeisolering afsluttet med puds. Adgang til gården er begrænset af gitterport. Tilstand: Gennemgangen fremstår generelt i god stand. Forslag til udbedring: Der er ikke medtaget udgifter. Vurdering: Karakter: Prioritet: God B Port til gennemgang Side 34 af 54

35 6.8 Etageadskillelser Etageadskillelser Beskrivelse: Etageadskillelserne er opbygget som bjælker med lerindskud mellem. Undersiden fremstår pudset. Tilstand: Der er ikke isoleret mod kælderen eller mod loft i etageadskillelsen. På nuværende tidspunkt er der ved, at blive isoleret i etageadskillelsen. Der kunne flere steder konstateres huller i etagedækket mellem kælder og lejligheder. Det er vigtigt, at etagedækket fremstår med hel, da denne fungerer som brandsikring af konstruktionen. Forslag til udbedring: Der bør ske en udbedring af huller i etagedækket. Der er ikke medtaget tiltag vedr. isolering under dette punkt, da efterisoleringen pågår. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Etageadskillelsen mellem kælder og lejligheder Hul i etagedæk Side 35 af 54

36 7 VVS-installationer 7.1 WC og bad Beskrivelse: Besigtigede wc fremstår med forskellig indretning og design, enkelte har etableret kombineret wc og bad. Tilstand: Besigtigede wc og baderum fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Vedligeholdelse af wc og baderum er beboers/ejers pligt og ansvar at sørge for. Der blev i besigtigede lejligheder ikke fundet graverende fejl eller mangler. Forslag til udbedring: Det anbefales jævnligt at kontrollere om toilet, håndvaskbatteri samt brusebatteri holder tæt, for derved at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssigt vandspild samt skader på ejendommen. Ydermere bør fuger mellem vægge, gulve og gulvafløb kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner med skader til følge. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Eksempel wc og baderum, gulvafløb og samlinger mellem gulv og vægge hvor det jævnligt anbefales af efterse fuger. Gulv er udført som tung konstruktion i beton. Eksempel på wc uden bad. Side 36 af 54

37 7.2 Køkken Beskrivelse: Besigtigede køkkener fremstår generelt med forskellig indretning og design. Tilstand: Besigtigede køkkener fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Forslag til udbedring: Vedligeholdelse af køkken er beboers/ejers pligt og ansvar at sørge for. Det er vigtigt at den enkelte beboer jævnligt kontrollerer installationerne under køkkenvask samt eventuelle tilslutninger til opvaskemaskiner m.m. Dette for at sikre at eventuelle utætheder opdages så hurtigt som muligt og derved undgå skader på indbo og bygning. Under opvaske- vaskemaskiner skal der være en drypbakke så evt. utætheder på maskinen hurtigt opdages. Ydermere bør det jævnligt kontrolleres om blandingsbatterier holder tæt for derved at undgå unødigt vandspild samt skader. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Eksempel på installationer under køkkenvask hvor det anbefales jævnligt, at kontrollere for evt. utætheder. Side 37 af 54

38 7.3 Varmeanlæg Beskrivelse: Ejendommene opvarmes med fjernvarme. Fælles varmecentral er placeret i kælderen. Varmecentralen som er forsynet med veksler for produktion af varme og varmtvandsbeholder for produktion af varmt brugsvand. Varmeanlægget er udført som 1-strengs anlæg. Samtlige registrerede radiatorer er monteret med termostatventiler. Tilstand: Varmecentralen fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Der blev ved gennemgangen dog konstateret manglende rørisolering og ventilkapper. Selve varmeanlægget fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. I forbindelse med gennemgangen af ejendommene blev det oplyst at der er problemer med at holde varmen om vinteren, specielt i stuelejligheder og køkkener. Et 1-strengs anlæg vil ikke kunne forsyne ekstra radiatorer i køkkener, da radiatorer vil stjæle varmen fra de andre beboere. Forslag til udbedring: Det anbefales at varmecentral og anlæg løbende serviceres og vedligeholdes, derved opnås rimelig sikkerhed for længere levetid samt optimal drift og komfort. Med hensyn til mulige energiforbedringer anbefales det at der ved evt. fremtidige udskiftninger af pumper, ventiler m.v. anvendes energirigtige komponenter med tilhørende isoleringskapper. Ved en renovering eller som selvstendigt projekt anbefales det at etablere 2-strengs anlæg i samtlige lejligheder, fordele ved 2-strengs systemet er, bedre afkøling af fjernvarmevandet. Lavere fremløbstemperatur og energiforbrug. Mulighed for etablering af radiatorer i køkkener. Billiger i drift og vedligeholdelse, samt bedre udnyttelse af varmen da varmerør ude fra klimaskærmen flyttes ned i kælder. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Eksempel på påbegyndende gennemtæring af radiator i fællesbad, der bør afsættes et beløb til løbende udskiftning af radiatorer i vådrum. Side 38 af 54

39 Side 39 af 54 Eksempel på manglende rørisolering. Manglende isolering medfører et unødvendigt energiforbrug.

40 7.4 Afløb Beskrivelse: Ejendommenes afløbsinstallation er udført i blandet materialer som støbejernsrør, lorex rør, og rustfristålrør. Der forefindes stadig oprindelig installation i støbejernsrør med muffesamlinger. Tilstand: Synlig del af installationen fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand. Der blev ved besigtigelsen ikke observeret væsentlige fejl eller mangler på den besigtigede installation, enkelte trænger til vedligeholdelse. Forslag til udbedring: Det anbefales at installationen løbende holdes under observation og udskiftes når det findes nødvendigt. Vurdering: Karakter: Prioritet: Middel A Eksempel på påbegyndende gennemtæring. Eksempel på oprindelig rørføring, udført i støbejern. Side 40 af 54

41 7.5 Kloak Beskrivelse: Kloakken blev ved gennemgangen ikke registreret. For med sikkerhed at kunne klarlægge kloaksystemets tilstand kan der udføres en TV-inspektion kloaksystemet. Tilstand: Kloakkens tilstand kendes umiddelbart ikke, men i forbindelse med gennemgangen blev der ikke konstateret synlige skader eller fejl på kloaksystemet i form af indsivende spildevand gennem kælderdæk og/eller fundamenter. Bestyrelsen informerer at der er etableret højtvandlukker. Forslag til udbedring: Såfremt der opstår forstoppelse i kloaksystemet, opstigende vand i kælder eller andre problemer, der kan give mistanke om skader eller fejl på kloaksystemet, anbefales det, at få udført en TV-inspektion af kloakken, for derved at kunne fastslå om der er fejl eller skader på kloaksystemet. For at sikre at ejendommens kloaksystem skal virke optimalt, samt at minimere risikoen for unødvendige skader på ejendommen anbefales det, at der en gang årligt foretages rensning/spuling af tagbrønde, afvandingsbrønde og kloaksystem. Vurdering: Karakter: Prioritet: God B Eksempel nedløbsbrønd, sandfang renses efter behov. Eksempel på regnvandsbrønd, ingen renses efter behov. Side 41 af 54

42 7.6 Vandinstallation Beskrivelse: Ejendommenes oprindelige vandinstallation er udskiftet for ca år siden og er primært udført i rustfristålrør. Varmt brugsvand opvarmes via fjernvarme i varmtvandsbeholder placeret i varmecentral. Tilstand: Ejendommens vandinstallation fremstår generelt i pæn stand. Varmtvandscirkulation blev ved gennemgangen kontrolleret og den vurderes til at være lidt for høj. Temperaturen bør ikke overstige 50 C ved sidste tappested. Ved gennemgangen kunne det konstateres, at temperaturen på det varmebrugsvand i beholderen ligger på ca C Aflæst temperatur er helt korrekte med henblik på sikring af et minimum af bakterievækst, samt unødigt kalkdannelse. Der er således ingen synlige tegn på at der skulle være problemer med bakterievækst i vandinstallationen for det varme brugsvand. Forslag til udbedring: Det anbefales at indstille den termostatiske indreguleringsventil til max 50 C derved spares der energi, og afkølingen af fjernvarmevandet kan forbedres. Vurdering: Karakter: Prioritet: God C Eksempel på termostatisk indreguleringsventil indstillet lidt for høj. Her ses brugsvandsvarmt udgang fra beholder, der bør monteres et termometer for at korrekt justering af varmtvandstemperaturen kan opnås. Side 42 af 54

43 7.7 Gasinstallation Beskrivelse: Ejendommene er forsynet med gasinstallation. Gasinstallationen anvendes udelukkende i forbindelse med madlavning. Tilstand: Gasinstallationen fremstår i sin helhed i god vedligeholdsmæssig stand og der blev ved gennemgangen ikke fundet fejl eller mangler. Forslag til udbedring: En gasinstallation har generel lang levetid med få udgifter til drift. Det anbefales at fælles installation årligt gennemgås for fejl og mangler og derved sikre en sikker drift. Vurdering: Karakter: Prioritet: God B Eksempel på gasinstallation. Side 43 af 54

44 7.8 Ventilation Beskrivelse: Lejligheder ventileres via bygningsmæssige kanaler fra badeværelser og køkkener. I inspicerede lejligheder er der i enkelte køkkener og badeværelser endvidere udført mekanisk ventilation via emhætter og ventilatorer. Tilstand: Ventilation fremstår generelt funktionsdygtig stand og der blev ved gennemgangen ikke konstateret mangler ved ventilationen. Besigtigede ventilatorer og emhætter i lejligheder fremstår i pæn stand. Forslag til udbedring: Drift og vedligehold af ventilatorer/emhætter i de enkelte lejligheder henhører til den enkelte beboer at vedligeholde og renholde. Bygningsmæssige kanaler bør renses ca. hvert 10 år og tagventilatorer bør efterses/serviceres årligt. Dette for at sikre at ventilation virker tilfredsstillende og i henhold til bygningsreglementet krav til udluftning. Vurdering: Karakter: Prioritet: God A Eksempel på ventilator i badeværelse. Eksempel på ventilator i kælder Side 44 af 54

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0

HÅNDVÆRKERUDGIFTER INCL. MOMS 0 182.000 0 0 0 0 LANGTIDSBUDGET A/B HUMLEGÅRDEN 05.10.2014 Sidste Budget Budget Budget Budget Budget Budget 01 TAG 01.01 Tagudskiftning Ingerslevsgade 1989 01.02 Tagudskiftning Knud Lavards Gade 2001 01.03 Tagudskiftning

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: A/B Ellebækvej 38-48 & 41-47 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 14057-02 Dato: 31.01.2014 Rev. 27.02.2014

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Humlegården

Vedligeholdsplan AB Humlegården Vedligeholdsplan AB Humlegården November 2015 Udført af: Mick Jensen Tlf: 41 77 72 99 Mail: mj@gaihede.dk Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Thor Sags nr.: 1116

Vedligeholdsplan AB Thor Sags nr.: 1116 Vedligeholdsplan AB Thor Sags nr.: 1116 ARI Gammel Køge Landevej 55 3. sal. 2500 Valby. Telefon : 70 22 77 15 Cvr nr. 29 21 24 22 www.ari.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Hovedkonklusion...

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere