Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29"

Transkript

1 Afdeling 20 Kystparken Tilstandsrapport 2010

2 Afdeling 20 Kystparken Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget side 44 Udarbejdet: 2010 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2013 Forelagt på afdelingsmøde 2013 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende Afdeling 20 Kystparken 19-29, der er opført i 1997, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - 10)- Primære bygningsdele, som: Fundamenter - (20)- Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indervægge - (30)- Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer og døre Fuger Tagrender- og nedløb - (40)- Belægninger, som: Arealer med sf-sten Tag-overflader - (50)- VVS-installationer, som: Kloakledninger Rensebrønde Nedløbsbrønde Sanitet, toiletter Blandingsbatterier Brugsvandsrør Varmerør Varmeunits Radiatorer Radiatorventiler Ventilationskanaler/riste - (60)- Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - (70)- Inventar, som: Komfurer Køleskabe/frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side (21) Ydervægge: Facader af teglsten fremstår med mindre huller og afskalninger. Lette facader mod vest, er udført uden vindspærre, som kun delvis er udbedret. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand (22) Indervægge: Væggene fremtræder med mindre revner. Der skal foretages løbende udbedring af revner ved fraflytninger. Helhedsindtryk: Indervægge er i god stand (31)01 Vinduer: Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Vinduer malerbehandles, hvert 4-5 år (2010) for at hindre rådangreb. Tætningslister bør udskiftes løbende ved defekter. Helhedsindtryk: Vinduer er i god stand (31)02 Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, dog bør der foretages årlig smøring og justering af funktioner. Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages hvert 5-7 år. Tætningslister udskiftes ved defekter. Helhedsindtryk: Døre er i god stand (31)04 Fuger: Eksisterende Ilmo fugebånd omkring vinduer og døre er generelt i rimelig stand, ved begyndende fugeslip mod omgivende bygnings-dele udskiftes fuger. Helhedsindtryk: Fuger er i rimelig stand (37)01 Ovenlys vinduer: Eksisterende vinduer er nyere Velux vinduer med trækarme og lysninger, monteret med termoglas. Helhedsindtryk: Vinduer fremstår i god stand (37)02 Inddækninger: Eksisterende inddækninger ved elevatortårn og murvanger er udført af zink. Inddækninger har ikke nødvendigt fald, og begyndende nedbrydning kan iagttages. Helhedsindtryk: Inddækninger bør snarest udskiftes.

5 side (37)03 Tagrender og nedløb: Tagrender og nedløb af zink er udført som synlige render. Render og nedløb er i god stand. Årlig rensning og reparation af småskader udføres løbende. Helhedsindtryk: Tagrender og nedløb er i god stand (40) Arealer med sf-sten: Stier og veje belagt med sf-sten fremstår i god stand, mindre sætninger kan dog forekomme. Helhedsindtryk: Belægninger er i god stand (47) Tag-overflader: Tagbelægning af røde vingetegl fremstår i god og vedligeholdt stand. Dog må påregnes årligt vedligehold af tagflader. Helhedsindtryk: Tagbelægning er i god stand (50)01 Kloakledninger: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion. Helhedsindtryk: Kloakker i jord er i god stand (50)02-03 Kloakbrønde: Rense og nedløbsbrønde inspiceres og renses årligt. Helhedsindtryk: Kloakbrønde er i god stand (52)01 Faldstammer: Faldstammer er udført med mufferør af støbejern med blystøbte samlinger. Det bør overvejes at udføre udluftning over tag. Helhedsindtryk: Faldstammer er i god stand (52)02 Toiletter: Toiletter er nyere lavtskyllende kombinations toiletter med 2- skyl. Helhedsindtryk: Toiletter er i god stand (53) Brugsvandsrør: Installation er god stand. Der er ikke i bygning eller i jord konstateret tæringer i anlæg. Helhedsindtryk: anlæg er i god stand.

6 (56)02 Varmecentral: side 6 Fælles fjernvarmecentral med DVB. Vekslere, beholdere, pumper mv. fandtes i god vedligeholdt stand. Mindre udgifter til reparation og vedligehold må påregnes. Helhedsindtryk: Anlægget er i god stand (56)03 Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i rimelig stand. Ventiler udskiftes ved konstatering af defekt (57) Ventilationsanlæg: Centralt udsugningsanlæg placeret i tagrum. Motorer er udskiftet i 2007 og anlæg serviceres hvert år. Helhedsindtryk: Ventilationsanlæg er i god stand (60) El-installationer: Gruppetavler er nye tavler med HPFI relæ. El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning. Der afsættes beløb til løbende reparation. Helhedsindtryk: Elinstallationer er god stand (66) Elevator: Elevator fandtes i god stand. Løbende vedligehold og reparationer af specielt elevatortårn må påregnes. Helhedsindtryk: Elevatoren er i god stand (71) Hårde hvidevarer: Komfurer er i god stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og energiforbrug lever disse ikke op til dagens standard. Ved udskiftning ændres til lavenergi. Helhedsindtryk: Hårde hvidevarer er i rimelig stand Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

7 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Ydervægge: Facader opført af teglsten, er i rimelig stand men kræver udbedring af fuger samt vindtæt pap i facade mod vest (31)03 Fuger: Fuger omkring vinduer og døre af asfaltimprægneret fugebånd, er i rimelig stand, ved defekt anbefales at udskifte med nye elastiske fuger.(specielt fuger mod vest) (37)02 Inddækninger: Eksisterende inddækninger ved elevator tårn og murvanger, er udført af zink. Inddækninger har ikke nødvendigt fald, og begyndende nedbrydning kan iagttages. Inddækninger foreslås udskiftet, med nye zink inddækninger (66)01 Transportanlæg: Stabil drift af elevator er vigtig, hvorfor løbende eftersyn og forebyggende reparationer prioriteres højt Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

8 side 8 (12) 01 Fundamenter (12)01 Fundamenter Totalmængde: Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2083 Eksisterende fundamenter, der er støbt på stedet fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. MB: Revner og afskallinger udbedres af æstetiske årsager. Løs puds afhugges og pudsreparationer udføres hvert 6 år. Pudsreparation af sokler, anslået kr

9 side 9 (13) 01 Terrændæk (13)01 Terrændæk Totalmængde: m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2117 Terrændæk er 80 mm rå-beton udstøbt på 75 mm terrænbatts. I lejemål er udført isolerede blændgulve afsluttet med bøgeparket. IB: Der ses ikke synlige tegn på sætninger. Ingen. Der er ingen vedligehold. Vedligehold af gulve foretages af lejere.

10 side 10 (21) 01 Ydervægge (21)01 Ydervægge Totalmængde: 500 m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2083 Facader fremstår med mindre huller og afskalninger. I henhold til tegninger er facaderne udført som skalmurede beton elementer med 100 mm murbatts. Øverste etage dog trempelvæg af træ med 2 x 100 mm mineraluld. K2: Facader fremstår med mindre huller i fuger mod vest og sydvendte facader. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger. Udkradsning af løse og defekte fuger, specielt vestvendte gavle. Årlig gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger samt om fugning af samme kr Genopretning (21) m 2 á kr kr

11 side 11 (21) 02 Lette facader (21) 02 Lette facader Totalmængde: 500 m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold 0-1% Udbedres senest år: 2047 Facader er udført som træelementer isoleret og beklædt med 8 mm hvid eternit. K2: Facader ved altaner er udført uden vindspærre, hvilket har medført træk og fugt indtrængen. Beklædninger demonteres og vindtætning etableres når svigt konstateres. Udbedring af facader med manglende vindtætning. Etablering af vindtætning i resterende facader kr Genopretning (21) m 2 á kr kr

12 side 12 (22) 01 Indervægge (22)01 Indervægge Totalmængde: m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2117 Indervægge er 120 mm bærende beton element vægge, lette skillevægge af 100 mm gipsskillevægge. KO: Mindre revner forekommer i skillevægge, revnerne skønnes ikke at have betydning for bygningens stabilitet, men udbedres af æstetiske årsager. Revner udbedres i forbindelse med istandsættelse af lejligheder Malerbehandling efter behov udføres af lejer eller i forbindelse med fraflytninger. Ingen omkostninger

13 side 13 (23) 01 Etagedæk (23)01 Etagedæk Totalmængde: m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2117 Etagedæk er 180 mm betonelementer. Dæk undersider er spartlet og malet i lejemålene. I lejemål er udført isolerede blændgulve afsluttet med bøgeparket. IB: Lofter (dækundersider) fremtræder i god vedligeholdt stand. Mindre svindrevner kan iagttages. Disse skønnes ikke at have betydning for konstruktionerne. Malerbehandling og lakering af gulve udføres efter behov af lejer eller i forbindelse med fraflytninger. Der er ingen vedligehold

14 side 14 (26) 01 Nedfaldsskakt (26)01 Nedfaldsskakt Totalmængde: 1 stk. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2083 Nedfaldsskakte er isoleret stålskakt af fabrikat Kierulff A/S, ført over tag for etablering af ventilation. IB: Skakt vedligeholdes med maling på udvendige flader. Rør renses ved tilsmudsning. Malerbehandling af skakt hvert 5 år. kr

15 side 15 (26) 02 Altaner/svalegange (26)02 Altaner/svalegange Totalmængde: Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2117 Svalegange er udført som dækelementer på søjle drager system. Altaner er delvis udkragede elementer af beton. IB: Elementer kræver ingen vedligehold udover almindelig renholdelse efter behov. Der bør ikke anvendes salt i forbindelse med glatførebekæmpelse. Ingen omkostninger

16 side 16 (31) 01 Vinduer (31)01 Vinduer Totalmængde: 62 stk. Registrering: Nov Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2040 Eksisterende vinduer er af træ monteret med termoglas. Glaslister er af metal. Vinduer fremstår i god stand. K1: Mindre alvorlige skader UN: Bør undersøges MB: Træ-glaslister er udskiftet med nye indfarvede metallister. Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister mv. foretages ved fraflytning af lejemål. Vinduer malerbehandles hver 4-5 år. Ved udskiftning af vinduer bør overvejes udskiftet til vedligeholdelsesfrie elementer af træ/aluminium. Årlig reparation, gennemgang, justering og smøring kr Udskiftning af tætningslister (31)46.41,03 m. á kr. 50 kr Malerbehandling af vinduer kr Udskiftning af vinduer og terrassepartier (31) stk. kr

17 side 17 (31) 02 Døre (31)02 Døre Totalmængde: 18 stk. 35 m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2047 Eksisterende entredøre er isolerede elementer med termoglas. Døre fremstår i god og vedligeholdt stand. IB: Årlig justering og smøring af hængsler foretages. Justering og etablering af tætning imellem karme og rammer, udskiftning af defekte tætningslister. Malerbehandling foretages hvert 4-5 år.(den beskyttede placering gør at vedligeholdelses interval kan øges). Årlig justering og smøring udført sammen med vinduespartier (31)01. kr Malerbehandling af døre 18 stk. á kr kr Udskiftning af defekte tætningslister 108 m. á kr. 50 kr Udskiftning af entredøre kr

18 side 18 (31) 04 Fuger (31)04 Fuger Totalmængde: 460 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 2005 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2035 Eksisterende fuger omkring vinduer og døre er udført med Ilmo fugebånd eller elastiske fuger. Fugeslip mod omgivende bygningsdele kan forekomme. Speciel opmærksomhed iagttages ved syd- og vestvendte facader, der er stærkt påvirket af vejrlig. K1: Fugeslip kan konstateres mellem murværk og elastiske fuger, slip kan medføre fugtskader i murværk. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Det anbefales at udskifte fuger med nye elastiske fuger. Eksisterende fuger udkradses, ny stopning udføres og nye elastiske fuger udføres. Udskiftning af fuger ved døre og vinduer (31) m. kr Årligt vedligehold af fuger kr

19 side 19 (37) 01 Ovenlys vinduer (37)01 Ovenlys vinduer Totalmængde: 8 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 8-23 År Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2032 Eksisterende vinduer er nyere Velux vinduer med trækarme og lysninger monteret med termoglas. Vinduer fremstår i god stand. IB: Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister mv. foretages ved fraflytning af lejemål. Ved udskiftning af ovenlysvinduer bør overvejes udskiftet til vedligeholdelsesfrie elementer. Gennemgang, justering og smøring kr Udskiftning af tætningslister (31)46.41,03 32 m. á kr. 50 kr Udskiftning af vinduespartier 8 stk. kr

20 side 20 (37) 02 Inddækninger (37)02 Inddækninger Totalmængde: 30 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 3-18 År Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2027 Eksisterende inddækninger ved elevator tårn og murvanger er udført af zink. MB: ed bemærkninger K2: Inddækninger af murværk har ikke nødvendigt fald. Inddækninger repareres/udskiftes ved konstatering af fugt i loftkonstruktion. Årlig vedligehold, reparation af beklædninger kr Udskiftning af murvanger af zink/udskiftning af zink inddækning langs elevator kr Levering, opstilling, nedtagning og leje af stillads kr

21 side 21 (37) 03 Tagrender og nedløb (37)03 Tagrender og nedløb Totalmængde: 82 m. rende. 38 m. rør. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2037 Tagrender og nedløb er zink render og nedløb, ført til ø 200 mm afløbsbrønde i terræn. MB: Tagrender oprenses for blade og tag rester en gang hvert andet år. Tagrender oprenses hvert andet år. Udskiftning af tagrender og nedløb, bør udføres ved konstatering af utætheder kombineret med tæring/slid. Oprensning af tagrender samt vedligehold af render og nedløb Samlet omkostning pr. år kr Etablering af nye tagrender (37) m. á kr. 675 kr Etablering af nye nedløb (37) m. á kr. 300 kr

22 side 22 (40) 02 Arealer med sf-sten (40)02 Arealer med sf-sten Totalmængde: 800 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 7-27 år Levetid år Vedligehold 1-2 % Udbedres senest år: 2037 Køre- og gangarealer belagt med sf-sten fremstår i god vedligeholdt stand. Løbende vedligeholdelse ved udskiftning af defekte og nedbrudte fliser. Rodskæring af træer ved belagte arealer. Årlig udgift til vedligehold iht. V&S. kr Total udskiftning af belægninger 800 m 2 á kr. 495 kr

23 side 23 (47) 01 Tag-overflader (47)01 Tag overflader Totalmængde:540 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2077 Tagflader er belagt med røde vingetagsten oplagt på lægter med undertag af pap. Tag hældninger er med ca. 30 graders hældning. MB: Tagflader eftergås årligt og eventuelle skader udbedres.forskubbede, knækkede og defekte tagsten tilrettes/udskiftes. Opmærksomhed overfor afskallinger iagttages. Årlig gennemgang og udbedring kr Etablering af nye tegltage inkl. undertag 540 m 2. á kr. 500 kr Stillads for omlægning af teglsten kr

24 side 24 (50) 01 Kloakledninger (50)01 Kloakledninger Totalmængde: 170 lbm. Spildevand. 190 lbm. Regnvand. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2077 Kloaksystem for spildevand og regnvand (separatsystem) er udført med pvc rør. K1: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Ledninger gennemspules 1 gang om året eller efter behov. Årligt vedligehold ½%, samt spuling kr Retablering af kloakanlæg: ø m. ø m. ø20 30 m, dybde gns. 150 cm. kr

25 side 25 (50) 02 Rensebrønde (50)02 Rensebrønde Totalmængde: Nedgangsbrønde 4 stk. Spulebrønde 7 stk. Registrering: nov Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-25 år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2033 Rensebrønde er udført som nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør. Samt spulebrønde af pvc. Brønde er forsynet med dæksel af støbejern. IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules. Årligt vedligehold ½%. kr Udskiftning af brønde 4 stk. ø125 á kr kr Udskiftning af spulebrønde 4 stk. ø 315 á kr kr

26 side 26 (50) 03 Nedløbsbrønde (50)03 Nedløbsbrønde Totalmængde: TB 4 stk. RB 6 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2077 Nedløbsbrønde for terrænafvanding er udført i 313 mm pvc med rendestensrist. Nedløbsbrønde for tagafvanding er udført i PVC med tæt støbejernsdæksel. K1: Mindre alvorlige UN: Bør undersøges nærmere K2: Defekt dæksel udskiftes. Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Nedløbsbrønde oprenses hvert 2 år, evt. ved slamsugning. Årligt vedligehold ½% kr Rensning af nedløbsbrønde kr Retablering af: Ø 315 tagbrønde 4 stk. ø 315 bt. rendestensbrønde 6 stk. kr

27 side 27 (52) 01 Faldstammer (52)01 Faldstammer Totalmængde: 100 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: Restlevetid: 8-28 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2037 Faldstammer er udført med mufferør af støbejern med blystøbte samlinger. Faldstammerne er overvejende monteret skjult i rørskakte (i entreer)og over nedhængte lofter. Faldstammer er ført til vacum ventil i tagrum. Dog er faldstamme 23 ført til udluftning over tag. MB: Faldstammerne fremtræder generelt i pæn stand. Der ses ikke tegn på tæringsskader. Det bør overvejes at udføre naturligt aftræk over tag. Faldstammer renses i fornødendt omfang. Ved evt. gennemtæring repareres om muligt med spændebånd, alternativt lokal udskiftning af rør. Total udskiftning af faldstammer vil høre sammen med en renovering af bad. Løbende vedligehold af faldstammer, ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr Total udskiftning af faldstammer, ekskl. følgeomkostninger kr

28 side 28 (52) 02 Toiletter (52)02 Toiletter Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2036 Toiletter er lavtskyllende kombinationstoiletter af fabrikat Ifø med 2-skyl. IB: Toiletter fremtræder i god stand og har med 2-skyl det lavest mulige vandforbrug. Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af toiletter, samlet omkostning pr. år. 2% kr Omkostning til udskiftning af toiletter kr Løbende udskiftning af toiletter kr

29 side 29 (52) 03 Blandingsbatterier (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 54 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-3 % Udbedres senest år: 2036 Blandingsbatterier i køkken er 2- grebs armaturer. I bad er der monteret termostatbatteri i bruseplads og 2-grebs batteri ved håndvask. IB: Blandingsbatterier er generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Blandingsbatterier foreslås udskiftet til termostat blandingsbatterier i takt med nedslidning. Løbende vedligehold af blandingsbatterier, samlet omkostning pr. år. 2% kr Nye blandingsbatterier 54 stk. á kr kr Løbende udskiftning af armaturer kr

30 side 30 (53) 01 Brugsvandsrør (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: lbm. Registrering: Dec.2009 Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2047 Fra varmecentral i kælder er brugsvand fremført til gavl i PE-rør i jord. Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør. Ledningsnettet er monteret som stigeledninger skjult i rørskakt i entreer. Fra fordeler rør er installation fremført i blænd gulve, og nicher i vægge. MB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i god stand og, i det omfang det kan inspiceres, uden væsentlige tæringsskader. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring og lignende Ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning kr Total udskiftning af brugsvandsrør til rør af rustfrit stål, inkl. rørisolering, men ekskl. huller, opgravning og øvrige følgearbejder kr

31 side 31 (56) 01 Varmerør (56)01 Varmerør Totalmængde: lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-38 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2046 Ledninger for centralvarme er udført med glatte sømløse stålrør, henholdsvis med middelsvære sorte gevindrør, og bløde kobberrør. Ledningsnettet er monteret i rørskakte i entreer, og herfra fremført under blændgulve. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling, af stik fra gulv til radiator. Månedlig kontrol af installationer/forbrug. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring og lignende ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr

32 side 32 (56) 02 Varmecentral (56)02 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 2-17 år Levetid år Vedligehold 1-3 % Udbedres senest år: 2017 Varmecentral der er placeret i kælder under nabo bygning, DVB. Varmecentral tilses og vedligeholdes af driftpersonale i DVB Parken. Årlige reparationer/eftersyn anslået iht. V&S 3% af nypris. Årlige reparationer, anslået kr

33 side 33 (56) 03 Radiatorer (56)03 Radiatorer Totalmængde: 106 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-36 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2044 Radiatorer er nyere pladejernsradiatorer. Gulvvarme i baderum er el-gulvvarme se (63)03. MB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Det skal overfor lejere påtales at den bedste afkøling/opvarmning af lejemålet sker, når samtlige radiatorer benyttes. Almindeligt vedligehold med maling. Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring og lignende, samlet omkostninger pr. år. kr Ny installation anslået iht. V&S. kr

34 side 34 (56) 04 Radiatorventiler (56)04 Radiatorventiler Totalmængde: 106 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Restlevetid: 0-17 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2027 Radiatorventiler- og termostater er fabrikat Danfoss. Termostater generelt er med indbygget føler. IB: Termostater og ventiler fremtræder generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende vedligehold af defekte komponenter samt fornyelse Samlet omkostning pr. år kr Total udskiftning ventiler 106 á kr. 550 kr

35 side 35 (57) 01 Ventilationsanlæg (57)01 Ventilationsanlæg Totalmængde: 2 anlæg. Registrering: Dec Indbygningsår: 97/2007 Restlevetid: 0-37 Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2047 Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning over tag. Udsugningsanlæg er monteret i tagrum med adgang fra lemme på svalegange. (Udsugningsdiagrammer tegn. Nr ) IB: Generelt er anlæg i god stand. Kanaler rengøres hvert 5 år, og holdes i brugbar stand. Udsugningsanlæg monteret i tagrum serviceres årligt. Årlig service og eftersyn af motorer (service kontrakt) Årlige reparationer/udskiftninger kr Rensning af kanaler anbefales udført hvert 5 år kr Etablering af nyt udsugningsanlæg kr

36 side 36 (63) 01 Gruppeskabe (63)01 Gruppeskabe Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2047 Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med HPFI-relæ og med smeltesikringer for lysog kraftgrupper. Måler er afregningsmåler (Østkraft). MB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper op til dagens standard. HPFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år. Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter, samlet omkostning pr. år kr Udskiftning af gruppeskabe kr

37 side 37 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Afbrydere: 170 stk. Stikkontakter: 330 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-36 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2044 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK i type Fuga. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder generelt i god stand. Antallet af stikkontakter at opfylder dagens standard(1 stikkontakt pr. 4 m 2 gulvareal). Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter, samlet omkostning pr. år kr Nyinstallation iht. V&S. kr

38 side 38 (63) 03 El-gulvvarme (63)03 El-gulvvarme Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2047 Gulvvarme er udført i alle baderum. Varmekabel 15W pr. m. er af fabrikat Devi type termoflex (el nr , regulator Devireg 220 samt føler type NTC). MB: Ved konstatering af defekt bør det overvejes om anlæg skal udbedres, da det alene er supplerende opvarmningskilde. Regulator og følere udskiftes ved defekter. Løbende vedligehold af anlæg, samlet omkostning pr. år kr

39 side 39 (63) 04 Belysningsarmaturer (63)04 Belysningsarmaturer Totalmængde: 47 stk. lamper/pendler Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-17 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: 2027 Belysningsarmaturer forekommer i lejemålenes badeværelser og køkkener, i fælles adgangsveje (trapperum) samt udvendigt på facader ved stier. K1: Belysninger er generelt i god stand. Lamper bliver løbende vedligeholdt/udskiftet. Belysninger med lang og konstant brændtid (terræn- og glashuset ) er forsynet med lavenergipære. Ved defekt udskiftes armatur/komponent. Vedligehold af belysningsarmaturer, samlet omkostning pr. år kr stk. parklamper kr Udvendige Væg lamper 24 stk. ved indgange ny etablering á kr kr Indvendige armaturer i baderum nyetablering 18 stk. á kr. 800 kr

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014

Bo42 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Rosenlunden Lundensvej 12-46 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 6 4.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Pakhuset

Knudsker Boligselskab. Pakhuset Knudsker Boligselskab Pakhuset Tilstandsrapport 2006 Knudsker Boligselskab Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3.

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Pakhuset. Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Tilstandsrapport 2014 Pakhuset Provstegade 1-9 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 56. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 56 Rosenvej 1-15/Rosenvej 2-24 Thorkildsvej 35-43/Gartnervangen 16-22 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014

Bo42. Afdeling 9. Slåenvej 1-49. Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Afdeling 9 Slåenvej 1-49 Tilstandsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 8 4. side 9

Læs mere

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013

Bo42. Afdeling 52 Svaneke. Tilstandsrapport 2013 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Side 2 Bo42 Afdeling 52 Svaneke Tilstandsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 9 4.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Søndergade 21 E, Frederikshavn MATERIALE-BESKRIVELSE Haverslev, 06.02.2010 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Søndergade 21 E, 9900 Frederikshavn.

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Ellebuen 1 2950 Vedbæk Dato: 15-05-2015 Lb nr. H-15-02710-0150 Kommunenr./Ejendomsnr.: 230/10967 Matr. nr./ejerlav 9fa/TRØRØD BY, GL. HOLTE Botjek sags

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186840 Energimærkning nr.: 200003315 Gyldigt 5 år fra: 23-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 11 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere