Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29"

Transkript

1 Afdeling 20 Kystparken Tilstandsrapport 2010

2 Afdeling 20 Kystparken Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 8 5. Vedligeholdelsesbudget side 44 Udarbejdet: 2010 Forelagt afdelingsbestyrelsen 2013 Forelagt på afdelingsmøde 2013 Udarbejdet: af Bo42 Ejendomsinspektør Hans Mikkelsen

3 side GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende tilstandsrapport, omhandlende Afdeling 20 Kystparken 19-29, der er opført i 1997, har til formål at fastlægge bygningernes vedligeholdelsestilstand samt at fastlægge et vedligeholdelsesinterval for de enkelte bygningselementer. Endvidere på baggrund af tilstandsrapporten at fastlægge et løbende vedligeholdelsesbudget for perioden GRUNDLAG OG METODE FOR UDARBEJDELSE AF TILSTANDSRAPPORT - 10)- Primære bygningsdele, som: Fundamenter - (20)- Primære bygningsdele, som: Ydervægge Indervægge - (30)- Kompletterende bygningsdele, som: Vinduer og døre Fuger Tagrender- og nedløb - (40)- Belægninger, som: Arealer med sf-sten Tag-overflader - (50)- VVS-installationer, som: Kloakledninger Rensebrønde Nedløbsbrønde Sanitet, toiletter Blandingsbatterier Brugsvandsrør Varmerør Varmeunits Radiatorer Radiatorventiler Ventilationskanaler/riste - (60)- Elektriske og mekaniske anlæg, som: Gruppeskabe Afbrydere og stikkontakter Lampesteder Belysningsarmaturer - (70)- Inventar, som: Komfurer Køleskabe/frysere Køkkener Undersøgelserne er gennemført som visuelle undersøgelser uden destruktive indgreb i bygningsdelene.

4 0.3 SAMMENFATNING side (21) Ydervægge: Facader af teglsten fremstår med mindre huller og afskalninger. Lette facader mod vest, er udført uden vindspærre, som kun delvis er udbedret. Helhedsindtryk: Facaderne er i rimelig stand (22) Indervægge: Væggene fremtræder med mindre revner. Der skal foretages løbende udbedring af revner ved fraflytninger. Helhedsindtryk: Indervægge er i god stand (31)01 Vinduer: Vinduer er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning. Vinduer malerbehandles, hvert 4-5 år (2010) for at hindre rådangreb. Tætningslister bør udskiftes løbende ved defekter. Helhedsindtryk: Vinduer er i god stand (31)02 Døre: Døre er i god stand og uden tegn på svigt eller nedbrydning, dog bør der foretages årlig smøring og justering af funktioner. Malerbehandling bør, for at hindre råd, foretages hvert 5-7 år. Tætningslister udskiftes ved defekter. Helhedsindtryk: Døre er i god stand (31)04 Fuger: Eksisterende Ilmo fugebånd omkring vinduer og døre er generelt i rimelig stand, ved begyndende fugeslip mod omgivende bygnings-dele udskiftes fuger. Helhedsindtryk: Fuger er i rimelig stand (37)01 Ovenlys vinduer: Eksisterende vinduer er nyere Velux vinduer med trækarme og lysninger, monteret med termoglas. Helhedsindtryk: Vinduer fremstår i god stand (37)02 Inddækninger: Eksisterende inddækninger ved elevatortårn og murvanger er udført af zink. Inddækninger har ikke nødvendigt fald, og begyndende nedbrydning kan iagttages. Helhedsindtryk: Inddækninger bør snarest udskiftes.

5 side (37)03 Tagrender og nedløb: Tagrender og nedløb af zink er udført som synlige render. Render og nedløb er i god stand. Årlig rensning og reparation af småskader udføres løbende. Helhedsindtryk: Tagrender og nedløb er i god stand (40) Arealer med sf-sten: Stier og veje belagt med sf-sten fremstår i god stand, mindre sætninger kan dog forekomme. Helhedsindtryk: Belægninger er i god stand (47) Tag-overflader: Tagbelægning af røde vingetegl fremstår i god og vedligeholdt stand. Dog må påregnes årligt vedligehold af tagflader. Helhedsindtryk: Tagbelægning er i god stand (50)01 Kloakledninger: Kloakledningerne bør ved gentagne tilstopninger undersøges med TV-inspektion. Helhedsindtryk: Kloakker i jord er i god stand (50)02-03 Kloakbrønde: Rense og nedløbsbrønde inspiceres og renses årligt. Helhedsindtryk: Kloakbrønde er i god stand (52)01 Faldstammer: Faldstammer er udført med mufferør af støbejern med blystøbte samlinger. Det bør overvejes at udføre udluftning over tag. Helhedsindtryk: Faldstammer er i god stand (52)02 Toiletter: Toiletter er nyere lavtskyllende kombinations toiletter med 2- skyl. Helhedsindtryk: Toiletter er i god stand (53) Brugsvandsrør: Installation er god stand. Der er ikke i bygning eller i jord konstateret tæringer i anlæg. Helhedsindtryk: anlæg er i god stand.

6 (56)02 Varmecentral: side 6 Fælles fjernvarmecentral med DVB. Vekslere, beholdere, pumper mv. fandtes i god vedligeholdt stand. Mindre udgifter til reparation og vedligehold må påregnes. Helhedsindtryk: Anlægget er i god stand (56)03 Radiatorer: Radiatorerne er i forhold til alder i rimelig stand. Ventiler udskiftes ved konstatering af defekt (57) Ventilationsanlæg: Centralt udsugningsanlæg placeret i tagrum. Motorer er udskiftet i 2007 og anlæg serviceres hvert år. Helhedsindtryk: Ventilationsanlæg er i god stand (60) El-installationer: Gruppetavler er nye tavler med HPFI relæ. El-installationerne lever op til dagens standard og gældende lovgivning. Der afsættes beløb til løbende reparation. Helhedsindtryk: Elinstallationer er god stand (66) Elevator: Elevator fandtes i god stand. Løbende vedligehold og reparationer af specielt elevatortårn må påregnes. Helhedsindtryk: Elevatoren er i god stand (71) Hårde hvidevarer: Komfurer er i god stand. Køle/fryseskabe er i forhold til alder i god stand, men med hensyn til isolering og energiforbrug lever disse ikke op til dagens standard. Ved udskiftning ændres til lavenergi. Helhedsindtryk: Hårde hvidevarer er i rimelig stand Økonomi/budget: De i eftersynskortene og budgetterne anvendte priser er baseret på V&S-pris-kalkulation og er inkl. moms og ekskl. honorarer. Ved igangsætning af større renoveringer kan det anbefales at der udarbejdes udbudsprojekt og indhentes tilbud fra flere tilbudsgivere, hvilket vil medføre de fordelagtigste priser på det udbudte arbejde.

7 0.4 KONKLUSION side Gennemgang: Efter vor gennemgang af afdelingen, som er foretaget som stikprøver kan konstateres at afdelingen findes i god vedligeholdt stand. Dog kan konstateres en del skader forårsaget af ælde og uhensigtsmæssig konstruktion. Disse skader vil blive gennemgået (21)01 Ydervægge: Facader opført af teglsten, er i rimelig stand men kræver udbedring af fuger samt vindtæt pap i facade mod vest (31)03 Fuger: Fuger omkring vinduer og døre af asfaltimprægneret fugebånd, er i rimelig stand, ved defekt anbefales at udskifte med nye elastiske fuger.(specielt fuger mod vest) (37)02 Inddækninger: Eksisterende inddækninger ved elevator tårn og murvanger, er udført af zink. Inddækninger har ikke nødvendigt fald, og begyndende nedbrydning kan iagttages. Inddækninger foreslås udskiftet, med nye zink inddækninger (66)01 Transportanlæg: Stabil drift af elevator er vigtig, hvorfor løbende eftersyn og forebyggende reparationer prioriteres højt Samlet vurdering: Med ovenstående bemærkninger til eftersynskort og vedligeholdelsesbudget for årene er det efter vor vurdering en god bygning, der med de foreskrevne udbedringer og vedligeholdelse vil være sund og med gode konstruktioner der svarer til nutidig standard. Der er ikke i gennemgangen taget stilling til indvendig vedligeholdelse og indretning i lejlighederne.

8 side 8 (12) 01 Fundamenter (12)01 Fundamenter Totalmængde: Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2083 Eksisterende fundamenter, der er støbt på stedet fremstår uden væsentlige tegn på nedbrydning af skadelig karakter. Enkelte ubetydelige revner samt afskallinger af sokkelpuds kan iagttages. MB: Revner og afskallinger udbedres af æstetiske årsager. Løs puds afhugges og pudsreparationer udføres hvert 6 år. Pudsreparation af sokler, anslået kr

9 side 9 (13) 01 Terrændæk (13)01 Terrændæk Totalmængde: m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2117 Terrændæk er 80 mm rå-beton udstøbt på 75 mm terrænbatts. I lejemål er udført isolerede blændgulve afsluttet med bøgeparket. IB: Der ses ikke synlige tegn på sætninger. Ingen. Der er ingen vedligehold. Vedligehold af gulve foretages af lejere.

10 side 10 (21) 01 Ydervægge (21)01 Ydervægge Totalmængde: 500 m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2083 Facader fremstår med mindre huller og afskalninger. I henhold til tegninger er facaderne udført som skalmurede beton elementer med 100 mm murbatts. Øverste etage dog trempelvæg af træ med 2 x 100 mm mineraluld. K2: Facader fremstår med mindre huller i fuger mod vest og sydvendte facader. Gennemgang af facader, udbedring af løse og defekte fuger. Udkradsning af løse og defekte fuger, specielt vestvendte gavle. Årlig gennemgang, udkradsning af løse og defekte fuger samt om fugning af samme kr Genopretning (21) m 2 á kr kr

11 side 11 (21) 02 Lette facader (21) 02 Lette facader Totalmængde: 500 m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold 0-1% Udbedres senest år: 2047 Facader er udført som træelementer isoleret og beklædt med 8 mm hvid eternit. K2: Facader ved altaner er udført uden vindspærre, hvilket har medført træk og fugt indtrængen. Beklædninger demonteres og vindtætning etableres når svigt konstateres. Udbedring af facader med manglende vindtætning. Etablering af vindtætning i resterende facader kr Genopretning (21) m 2 á kr kr

12 side 12 (22) 01 Indervægge (22)01 Indervægge Totalmængde: m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2117 Indervægge er 120 mm bærende beton element vægge, lette skillevægge af 100 mm gipsskillevægge. KO: Mindre revner forekommer i skillevægge, revnerne skønnes ikke at have betydning for bygningens stabilitet, men udbedres af æstetiske årsager. Revner udbedres i forbindelse med istandsættelse af lejligheder Malerbehandling efter behov udføres af lejer eller i forbindelse med fraflytninger. Ingen omkostninger

13 side 13 (23) 01 Etagedæk (23)01 Etagedæk Totalmængde: m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid Vedligehold 0-½% Udbedres senest år: 2117 Etagedæk er 180 mm betonelementer. Dæk undersider er spartlet og malet i lejemålene. I lejemål er udført isolerede blændgulve afsluttet med bøgeparket. IB: Lofter (dækundersider) fremtræder i god vedligeholdt stand. Mindre svindrevner kan iagttages. Disse skønnes ikke at have betydning for konstruktionerne. Malerbehandling og lakering af gulve udføres efter behov af lejer eller i forbindelse med fraflytninger. Der er ingen vedligehold

14 side 14 (26) 01 Nedfaldsskakt (26)01 Nedfaldsskakt Totalmængde: 1 stk. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2083 Nedfaldsskakte er isoleret stålskakt af fabrikat Kierulff A/S, ført over tag for etablering af ventilation. IB: Skakt vedligeholdes med maling på udvendige flader. Rør renses ved tilsmudsning. Malerbehandling af skakt hvert 5 år. kr

15 side 15 (26) 02 Altaner/svalegange (26)02 Altaner/svalegange Totalmængde: Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2117 Svalegange er udført som dækelementer på søjle drager system. Altaner er delvis udkragede elementer af beton. IB: Elementer kræver ingen vedligehold udover almindelig renholdelse efter behov. Der bør ikke anvendes salt i forbindelse med glatførebekæmpelse. Ingen omkostninger

16 side 16 (31) 01 Vinduer (31)01 Vinduer Totalmængde: 62 stk. Registrering: Nov Indbygningsår: 1997 Restlevetid: År Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2040 Eksisterende vinduer er af træ monteret med termoglas. Glaslister er af metal. Vinduer fremstår i god stand. K1: Mindre alvorlige skader UN: Bør undersøges MB: Træ-glaslister er udskiftet med nye indfarvede metallister. Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister mv. foretages ved fraflytning af lejemål. Vinduer malerbehandles hver 4-5 år. Ved udskiftning af vinduer bør overvejes udskiftet til vedligeholdelsesfrie elementer af træ/aluminium. Årlig reparation, gennemgang, justering og smøring kr Udskiftning af tætningslister (31)46.41,03 m. á kr. 50 kr Malerbehandling af vinduer kr Udskiftning af vinduer og terrassepartier (31) stk. kr

17 side 17 (31) 02 Døre (31)02 Døre Totalmængde: 18 stk. 35 m 2. Registrering: dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2047 Eksisterende entredøre er isolerede elementer med termoglas. Døre fremstår i god og vedligeholdt stand. IB: Årlig justering og smøring af hængsler foretages. Justering og etablering af tætning imellem karme og rammer, udskiftning af defekte tætningslister. Malerbehandling foretages hvert 4-5 år.(den beskyttede placering gør at vedligeholdelses interval kan øges). Årlig justering og smøring udført sammen med vinduespartier (31)01. kr Malerbehandling af døre 18 stk. á kr kr Udskiftning af defekte tætningslister 108 m. á kr. 50 kr Udskiftning af entredøre kr

18 side 18 (31) 04 Fuger (31)04 Fuger Totalmængde: 460 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 2005 Restlevetid: 6-26 år Levetid år Vedligehold ½-1% Udbedres senest år: 2035 Eksisterende fuger omkring vinduer og døre er udført med Ilmo fugebånd eller elastiske fuger. Fugeslip mod omgivende bygningsdele kan forekomme. Speciel opmærksomhed iagttages ved syd- og vestvendte facader, der er stærkt påvirket af vejrlig. K1: Fugeslip kan konstateres mellem murværk og elastiske fuger, slip kan medføre fugtskader i murværk. Årlig inspektion af fuger/udskiftning af defekte fuger. Det anbefales at udskifte fuger med nye elastiske fuger. Eksisterende fuger udkradses, ny stopning udføres og nye elastiske fuger udføres. Udskiftning af fuger ved døre og vinduer (31) m. kr Årligt vedligehold af fuger kr

19 side 19 (37) 01 Ovenlys vinduer (37)01 Ovenlys vinduer Totalmængde: 8 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 8-23 År Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2032 Eksisterende vinduer er nyere Velux vinduer med trækarme og lysninger monteret med termoglas. Vinduer fremstår i god stand. IB: Almindelig rengøring, smøring og udskiftning af defekte beslag, tætningslister mv. foretages ved fraflytning af lejemål. Ved udskiftning af ovenlysvinduer bør overvejes udskiftet til vedligeholdelsesfrie elementer. Gennemgang, justering og smøring kr Udskiftning af tætningslister (31)46.41,03 32 m. á kr. 50 kr Udskiftning af vinduespartier 8 stk. kr

20 side 20 (37) 02 Inddækninger (37)02 Inddækninger Totalmængde: 30 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 3-18 År Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2027 Eksisterende inddækninger ved elevator tårn og murvanger er udført af zink. MB: ed bemærkninger K2: Inddækninger af murværk har ikke nødvendigt fald. Inddækninger repareres/udskiftes ved konstatering af fugt i loftkonstruktion. Årlig vedligehold, reparation af beklædninger kr Udskiftning af murvanger af zink/udskiftning af zink inddækning langs elevator kr Levering, opstilling, nedtagning og leje af stillads kr

21 side 21 (37) 03 Tagrender og nedløb (37)03 Tagrender og nedløb Totalmængde: 82 m. rende. 38 m. rør. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2037 Tagrender og nedløb er zink render og nedløb, ført til ø 200 mm afløbsbrønde i terræn. MB: Tagrender oprenses for blade og tag rester en gang hvert andet år. Tagrender oprenses hvert andet år. Udskiftning af tagrender og nedløb, bør udføres ved konstatering af utætheder kombineret med tæring/slid. Oprensning af tagrender samt vedligehold af render og nedløb Samlet omkostning pr. år kr Etablering af nye tagrender (37) m. á kr. 675 kr Etablering af nye nedløb (37) m. á kr. 300 kr

22 side 22 (40) 02 Arealer med sf-sten (40)02 Arealer med sf-sten Totalmængde: 800 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 7-27 år Levetid år Vedligehold 1-2 % Udbedres senest år: 2037 Køre- og gangarealer belagt med sf-sten fremstår i god vedligeholdt stand. Løbende vedligeholdelse ved udskiftning af defekte og nedbrudte fliser. Rodskæring af træer ved belagte arealer. Årlig udgift til vedligehold iht. V&S. kr Total udskiftning af belægninger 800 m 2 á kr. 495 kr

23 side 23 (47) 01 Tag-overflader (47)01 Tag overflader Totalmængde:540 m 2. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 2-4% Udbedres senest år: 2077 Tagflader er belagt med røde vingetagsten oplagt på lægter med undertag af pap. Tag hældninger er med ca. 30 graders hældning. MB: Tagflader eftergås årligt og eventuelle skader udbedres.forskubbede, knækkede og defekte tagsten tilrettes/udskiftes. Opmærksomhed overfor afskallinger iagttages. Årlig gennemgang og udbedring kr Etablering af nye tegltage inkl. undertag 540 m 2. á kr. 500 kr Stillads for omlægning af teglsten kr

24 side 24 (50) 01 Kloakledninger (50)01 Kloakledninger Totalmængde: 170 lbm. Spildevand. 190 lbm. Regnvand. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2077 Kloaksystem for spildevand og regnvand (separatsystem) er udført med pvc rør. K1: Kloakrørene kan ikke umiddelbart inspiceres, men må i påkommende tilfælde undersøges med TV-inspektion. Ledninger gennemspules 1 gang om året eller efter behov. Årligt vedligehold ½%, samt spuling kr Retablering af kloakanlæg: ø m. ø m. ø20 30 m, dybde gns. 150 cm. kr

25 side 25 (50) 02 Rensebrønde (50)02 Rensebrønde Totalmængde: Nedgangsbrønde 4 stk. Spulebrønde 7 stk. Registrering: nov Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-25 år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2033 Rensebrønde er udført som nedgangsbrønde i beton med bundløb af flækket lerrør. Samt spulebrønde af pvc. Brønde er forsynet med dæksel af støbejern. IB: Brøndene er generelt i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Rensebrønde renses/spules, når ledningsanlæg i øvrigt skal højtryksspules. Årligt vedligehold ½%. kr Udskiftning af brønde 4 stk. ø125 á kr kr Udskiftning af spulebrønde 4 stk. ø 315 á kr kr

26 side 26 (50) 03 Nedløbsbrønde (50)03 Nedløbsbrønde Totalmængde: TB 4 stk. RB 6 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 0-½ % Udbedres senest år: 2077 Nedløbsbrønde for terrænafvanding er udført i 313 mm pvc med rendestensrist. Nedløbsbrønde for tagafvanding er udført i PVC med tæt støbejernsdæksel. K1: Mindre alvorlige UN: Bør undersøges nærmere K2: Defekt dæksel udskiftes. Nedløbsbrønde er efter alder i god stand uden synlige tegn på brud eller forvitring. Nedløbsbrønde oprenses hvert 2 år, evt. ved slamsugning. Årligt vedligehold ½% kr Rensning af nedløbsbrønde kr Retablering af: Ø 315 tagbrønde 4 stk. ø 315 bt. rendestensbrønde 6 stk. kr

27 side 27 (52) 01 Faldstammer (52)01 Faldstammer Totalmængde: 100 lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: Restlevetid: 8-28 år Levetid år Vedligehold 1-2% Udbedres senest år: 2037 Faldstammer er udført med mufferør af støbejern med blystøbte samlinger. Faldstammerne er overvejende monteret skjult i rørskakte (i entreer)og over nedhængte lofter. Faldstammer er ført til vacum ventil i tagrum. Dog er faldstamme 23 ført til udluftning over tag. MB: Faldstammerne fremtræder generelt i pæn stand. Der ses ikke tegn på tæringsskader. Det bør overvejes at udføre naturligt aftræk over tag. Faldstammer renses i fornødendt omfang. Ved evt. gennemtæring repareres om muligt med spændebånd, alternativt lokal udskiftning af rør. Total udskiftning af faldstammer vil høre sammen med en renovering af bad. Løbende vedligehold af faldstammer, ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr Total udskiftning af faldstammer, ekskl. følgeomkostninger kr

28 side 28 (52) 02 Toiletter (52)02 Toiletter Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2036 Toiletter er lavtskyllende kombinationstoiletter af fabrikat Ifø med 2-skyl. IB: Toiletter fremtræder i god stand og har med 2-skyl det lavest mulige vandforbrug. Toiletcisterner serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Løbende vedligehold af toiletter, samlet omkostning pr. år. 2% kr Omkostning til udskiftning af toiletter kr Løbende udskiftning af toiletter kr

29 side 29 (52) 03 Blandingsbatterier (52)03 Blandingsbatterier Totalmængde: 54 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold 1-3 % Udbedres senest år: 2036 Blandingsbatterier i køkken er 2- grebs armaturer. I bad er der monteret termostatbatteri i bruseplads og 2-grebs batteri ved håndvask. IB: Blandingsbatterier er generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved nedslidning/defekt. Blandingsbatterier serviceres efter behov, således at vandspild undgås. Blandingsbatterier foreslås udskiftet til termostat blandingsbatterier i takt med nedslidning. Løbende vedligehold af blandingsbatterier, samlet omkostning pr. år. 2% kr Nye blandingsbatterier 54 stk. á kr kr Løbende udskiftning af armaturer kr

30 side 30 (53) 01 Brugsvandsrør (53)01 Brugsvandsrør Totalmængde: lbm. Registrering: Dec.2009 Indbygningsår: 1997 Restlevetid: år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2047 Fra varmecentral i kælder er brugsvand fremført til gavl i PE-rør i jord. Ledninger for koldt og varmt brugsvand er udført med middelsvære galvaniserede gevindrør. Ledningsnettet er monteret som stigeledninger skjult i rørskakt i entreer. Fra fordeler rør er installation fremført i blænd gulve, og nicher i vægge. MB: Vandledningsnettet fremtræder generelt i god stand og, i det omfang det kan inspiceres, uden væsentlige tæringsskader. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring og lignende Ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning kr Total udskiftning af brugsvandsrør til rør af rustfrit stål, inkl. rørisolering, men ekskl. huller, opgravning og øvrige følgearbejder kr

31 side 31 (56) 01 Varmerør (56)01 Varmerør Totalmængde: lbm. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-38 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2046 Ledninger for centralvarme er udført med glatte sømløse stålrør, henholdsvis med middelsvære sorte gevindrør, og bløde kobberrør. Ledningsnettet er monteret i rørskakte i entreer, og herfra fremført under blændgulve. IB: Ledningsnettet fremtræder, hvor det kan inspiceres, i pæn stand uden synlige tegn på begyndende tæringsskader. Almindeligt vedligehold med maling, af stik fra gulv til radiator. Månedlig kontrol af installationer/forbrug. Ved evt. gennemtæring repareres med lokal udskiftning af rør. Løbende vedligehold af rør ved gennemtæring og lignende ekskl. eventuelle følgeomkostninger Samlet omkostning pr. år kr

32 side 32 (56) 02 Varmecentral (56)02 Varmecentral Totalmængde: 1 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 2-17 år Levetid år Vedligehold 1-3 % Udbedres senest år: 2017 Varmecentral der er placeret i kælder under nabo bygning, DVB. Varmecentral tilses og vedligeholdes af driftpersonale i DVB Parken. Årlige reparationer/eftersyn anslået iht. V&S 3% af nypris. Årlige reparationer, anslået kr

33 side 33 (56) 03 Radiatorer (56)03 Radiatorer Totalmængde: 106 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-36 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2044 Radiatorer er nyere pladejernsradiatorer. Gulvvarme i baderum er el-gulvvarme se (63)03. MB: Radiatorerne vurderes til at være i god stand efter deres alder. Det skal overfor lejere påtales at den bedste afkøling/opvarmning af lejemålet sker, når samtlige radiatorer benyttes. Almindeligt vedligehold med maling. Løbende udskiftning af radiatorer ved gennemtæring og lignende, samlet omkostninger pr. år. kr Ny installation anslået iht. V&S. kr

34 side 34 (56) 04 Radiatorventiler (56)04 Radiatorventiler Totalmængde: 106 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: Restlevetid: 0-17 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2027 Radiatorventiler- og termostater er fabrikat Danfoss. Termostater generelt er med indbygget føler. IB: Termostater og ventiler fremtræder generelt i god og funktionsdygtig stand og er løbende udskiftet ved defekt. Ved lækage i forbindelse med ventilspindel skiftes pakdåse. Ved defekt termostat udskiftes denne. Løbende vedligehold af defekte komponenter samt fornyelse Samlet omkostning pr. år kr Total udskiftning ventiler 106 á kr. 550 kr

35 side 35 (57) 01 Ventilationsanlæg (57)01 Ventilationsanlæg Totalmængde: 2 anlæg. Registrering: Dec Indbygningsår: 97/2007 Restlevetid: 0-37 Levetid år Vedligehold 1-3% Udbedres senest år: 2047 Aftræk fra køkkener og baderum er udført som mekanisk udsugning over tag. Udsugningsanlæg er monteret i tagrum med adgang fra lemme på svalegange. (Udsugningsdiagrammer tegn. Nr ) IB: Generelt er anlæg i god stand. Kanaler rengøres hvert 5 år, og holdes i brugbar stand. Udsugningsanlæg monteret i tagrum serviceres årligt. Årlig service og eftersyn af motorer (service kontrakt) Årlige reparationer/udskiftninger kr Rensning af kanaler anbefales udført hvert 5 år kr Etablering af nyt udsugningsanlæg kr

36 side 36 (63) 01 Gruppeskabe (63)01 Gruppeskabe Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2047 Gruppetavler er fabrikat LK, monteret med HPFI-relæ og med smeltesikringer for lysog kraftgrupper. Måler er afregningsmåler (Østkraft). MB: Gruppetavlen lever med hensyn til sikkerhed og antal grupper op til dagens standard. HPFI-relæ skal afprøves mindst 1 gang pr. år. Løbende vedligehold af gruppetavle og komponenter, samlet omkostning pr. år kr Udskiftning af gruppeskabe kr

37 side 37 (63) 02 Afbrydere og stikkontakter (63)02 Afbrydere og stikkontakter Totalmængde: Afbrydere: 170 stk. Stikkontakter: 330 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-36 år Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2044 Afbrydere og stikkontakter er fabrikat LK i type Fuga. IB: Afbrydere og stikkontakter er efter deres alder generelt i god stand. Antallet af stikkontakter at opfylder dagens standard(1 stikkontakt pr. 4 m 2 gulvareal). Ved defekt udskiftes den pågældende komponent. Løbende udskiftning af defekte komponenter, samlet omkostning pr. år kr Nyinstallation iht. V&S. kr

38 side 38 (63) 03 El-gulvvarme (63)03 El-gulvvarme Totalmængde: 18 stk. Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: Levetid år Vedligehold ½-1 % Udbedres senest år: 2047 Gulvvarme er udført i alle baderum. Varmekabel 15W pr. m. er af fabrikat Devi type termoflex (el nr , regulator Devireg 220 samt føler type NTC). MB: Ved konstatering af defekt bør det overvejes om anlæg skal udbedres, da det alene er supplerende opvarmningskilde. Regulator og følere udskiftes ved defekter. Løbende vedligehold af anlæg, samlet omkostning pr. år kr

39 side 39 (63) 04 Belysningsarmaturer (63)04 Belysningsarmaturer Totalmængde: 47 stk. lamper/pendler Registrering: Dec Indbygningsår: 1997 Restlevetid: 0-17 år Levetid år Vedligehold 3-6% Udbedres senest år: 2027 Belysningsarmaturer forekommer i lejemålenes badeværelser og køkkener, i fælles adgangsveje (trapperum) samt udvendigt på facader ved stier. K1: Belysninger er generelt i god stand. Lamper bliver løbende vedligeholdt/udskiftet. Belysninger med lang og konstant brændtid (terræn- og glashuset ) er forsynet med lavenergipære. Ved defekt udskiftes armatur/komponent. Vedligehold af belysningsarmaturer, samlet omkostning pr. år kr stk. parklamper kr Udvendige Væg lamper 24 stk. ved indgange ny etablering á kr kr Indvendige armaturer i baderum nyetablering 18 stk. á kr. 800 kr

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere