Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009"

Transkript

1 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade

2 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX A/B XX. 203 m² m² fordelt på 5 etager. Ejendommen består af Der er 4 boliger på hver etage fra 1-5 sal, på nær en der er slået sammen. I stueetagen er der udlejet til erhverv, samt vaskeri. Tagetagen er inddelt i små loftsrum til hver lejlighed. Der er varmecentral i kælderen, øvrige kælderrum bliver ikke udnyttet. Der er port/mellemgang i stuen der forbinder gården med gaden. Ejendommen har 2 hovedtrappe og 2 bitrapper. Ejendommen er opført som Teglstensbygning, grundmuret og med københavnertag. Facade mod gaden er fra stue og 1 sal med kvaderpuds. Resterende facade er blankmurværk. Facaden mod gården er i stueetagen filtset. Resterende facade er med blank murværk. På tagets top er der tagpap. På den skrå flade er der eternitskiffer. På brandkarmene er der teglsten. Skorstene er filtsede. Større byggearbejder Det er oplyst, at der er udført følgende: 1994 Byfornyelsesprojekt bestående af: Fundering i kælder Nedlægning af lyskasser Renovering af gade- og gårdfacade Malerbehandling af døre og vinduer Renovering af trappeopgang Isolering af brystninger og øverste etage Etablering af varmecentral og installationer Udskiftning af faldstammer Pumpebrønd i kælder Side 2 af 17

3 Udskiftning af vandinstallationer Eltavle i varmecentral 2008 Udskiftning af vinduer til plastvinduer 2008 Etablering af altaner Vedligeholdelsesplan 2009 Gennemgangen er foretaget i oktober Vedligeholdelsesplane er en opdatering af vedligeholdelsesplanen udarbejdet af XXXX februar Følgende blev besigtige: Tag, facader, kælder, enkelte tagrum/tørrerum. Rapporten indeholder en beskrivelse af bygningens tilstand samt forslag til afhjælpninger med anslåede priser for de større aktiviteter og anbefalede udførelsesfrister. Samtlige registreringer er foretaget visuelt. Ifølge aftale omfatter rapporten ikke de enkelte lejligheders tilstand, da disse forhold hidrører under den enkelte andelshaver Rapporten indeholder ikke svampeundersøgelse, udvendige belægninger, TV-inspektion af kloakker, el-check af hovedinstallationer, geotekniske jordbundsundersøgelser, undersøgelser af forurenet jord eller asbestholdige materialer. Der foretages endvidere ikke destruktive undersøgelser. Der foretages ikke vurdering af EL-installationer. Der er ikke vedlagt bilag. I overslagspriserne angivet i rapporten er indregnet 15% teknikerhonorar samt 25% moms. Honoraret er afhængig af arbejdets omfang, samt hvor mange arbejder der kan samles i et udbud. Registreringen er udført af Morten Kristoffersen. Ved gennemgangen på ejendommen deltog beboer XXXXX. Sammenfatning Nedenstående bedømmes enkelte bygningsdele overordnet. Tag: Tagbeklædninger og inddækninger: taget fremstår i god stand. Taget skal dog gennemgås at VVS er, samt tagdækker Skorstene: De er i god stand. Filtsning repareres. Brandkarmene: Pudsreparationer på brandkamme skal udføres. Facader: Stue 1. sal: Facade i gård og gade er meget medtaget af fugt og saltskader. 1. til 5. sal: Gadefacade fremstår i god stand. Fuger skal gås efter. stand. Vinduer/døre: Vinduer: Alle vinduer er udskiftet til plast. Side 3 af 17

4 Yderdøre: Døre til hoveddørene er i god stand. Døre til port/gennemgang, samt bitrapper er i dårlig stand. Bør udskiftes. Kælder fundamenter m.v.: Kælder: Der konstateres opstigende grundfugt. Murværk bør eftergås. Defekt murværk pudses med specialpuds. (Saltabsorberende.). Fundament: Udvendigt, i gård og mod gade, bør sokkel og kælderydermur frigraves, således at der kan etableres dræn og fugtisolering. Trapper: Bi- og hovedtrappe er i god stand. VVS-tekniske anlæg: Generelt er installationerne i middel stand. Handlingsplan Det anbefales, at rapporten gennemgås i samarbejde med. Der skal tages stilling til om A/Bforeningen har tid og overskud til selv at udfører eller igangsætte vedligeholdelserne. Se sumation af udgifter i bilag: Økonomi Såfremt skal være behjælpelig med igangsætning af vedligeholdelsesarbejderne, udarbejdes der et projektmateriale og tidsplan for de arbejder der besluttes igangsat. En række udvalgte entreprenører/håndværksmestre bliver indbudt til at give faste tilbud. Arbejderne igangsættes og der føres tilsyn, opfølgning, aflevering og mangeludbedringer. 2. Gadefacade Gadefacaden er opført i gule mursten med bånd af røde sten. Overfladen fremstår snavset, men i rimelig god stand. Gesimsbånd og sålbænke med flere revner. Der er flere løsninger. Den dyre er at lægge en skifferplade på overfladen. Denne løsning er næsten vedligeholdelsesfri. Den billiger løsning er at smøre med en gummihud. Gummihuden skal vedligeholdes hvert 10 år. Udføres når der er sat stillads op. Underfacaden er pudset med en indfarvet tyndpudsmørtel. Der er kraftig afskalning af pudsen og en forvitring af overfladen på grund af opstigning af grundfugt og saltudtrækninger. Murestene er af forskellige kvaliteter og overfladens brandhud er ødelagt. Dette medfører, at fugt kan trænge ind i stenen. Ved kraftig frost kan de opfugtede mursten sprænges i overfladen og nedbrydes yderligere. Såfremt den opstigende grundfugt ikke standses, vil en reparation af murværket kun holde et par år. Side 4 af 17

5 Lyskasser er nedlagte, og i den forbindelse er der lagt chaussesten i belægningen. Belægningen ligger i dag meget dårligt, og opfyldningen er sunket med årerne. Dette medfører samtidigt, at de udvendige trappetrin synker. Tagafvandingen fra taget løber ud i gamle defekte afløbsskåle og i Kina Kula render ud over fortov. Dette medfører en yderligere opfugtning af fundament, kældervæg, samt stueetage. Belægning/facade Tagnedløb Kælderydervæggene bør udføres i et samlet projekt. har indhentet et underhåndsbud på renovering af kælderydervæggene, etablering af dræn, samt udskiftning af kloakken uden for bygningen. Der er indhentet tegninger fra Kommunen. Der skal søges om tilladelse om midlertidig flytning af betalingsstander. Facade blank mur: Fuger eftergås. Udføres i sammen med andre vedligeholdelser der kræver stillads eller lift Sålbænke/gesims behandles med gummihud Der laves en samlet løsning på fugtsikring af kælderydervæg, etablering af dræn, samt renovering af kloakken: TV inspektion, Undeusøgelse af grundvandspejl, fugtsikring af kælderydervæg Etablering af dræn Udskiftning af kloak Opretning/fundament til trappestenene Frostsprængte mursten udskiftes Facadepuds reetableres Tagnedløb føres kloak Retablering af belægning Retablering af betalingsautomat Side 5 af 17

6 3. Gavl Gavlen er en frimuret gavl, der er efterisoleret med 100 mm mineraluld. Overfladen er puds på armeringsnet. Nederste del er skadet af opstigende fugt og trænger til istandsættelse. Der er et par huller i pudsen. Isoleringen bag vil blive opfugtet. Isoleringsværdien vil forringes, samt opfugtning af eksisterende ydervæg kan medfører skimmelsvamp indvendigt i konstruktion. Hul i puds Kælderydervægge udføres som på gadefacade. se under gadefacade. Der skal dog søges tilladelse til udførelse af arbejdet på en anden matrikel. Dette kan tage 2 måneder. Huller i facadepuds repareres Gårdfacade Gårdfacaden er opført i gule mursten med bånd af røde sten. Overfladen fremstår snavset, men i rimelig god stand. Fugerne er flere steder faldet ud. Hvis fugen ikke er intakt, kan der trænge vand ind, som ved frost kan forårsage frostskader. Fugerne bør repareres fra altanerne, og så senere reparer fugerne på øvrige facade, når der er stillads op. Gesimsbånd og sålbænke med flere revner. Sålbænkene er udført i rulleskifter. Der er flere løsninger. Den dyre er at lægge en skifferplade på overfladen. Denneløsning er næsten vedligeholdelsesfri. Den billiger løsning er at smøre med en gummihud. Gummihuden skal vedligeholdes hvert 10 år. Udføres når der er sat stillads op. Side 6 af 17

7 Revne i sålbænk Underfacaden er filtset med en grå tyndpudsmørtel. Der er kraftig afskalning af pudsen og en forvitring af overfladen på grund af opstigning af grundfugt og saltudtrækninger. Såfremt den opstigende grundfugt ikke standses, vil en reparation af murværket kun holde et par år. Lyskasser er nedlagte, og i den forbindelse er der asfalteret. Nedløb er nye og ført til kloak. Kælderydervægge udføres som på gadefacade. se under gadefacade. Facade blank mur: Fuger eftergås. Udføres i første omgang fra altanerne. Øvrige sammen med andre vedligeholdelser der kræver stillads eller lift. Sålbænke/gesims behandles med gummihud Stueetage pudsreparationer Vinduer Vinduer er udskiftet til plast. Da de er 1 år gammel, er de i rigtig god stand. Der er aftalt, at rapporten ikke indeholder smøring af bevægelige dele på vinduerne Udførelse Ingen bemærkninger 0 Side 7 af 17

8 6. Døre Hoveddørene er de oprindelige hoveddøre med enkelt lag glas. Døren er i god stand. Der lidt afskalning Døre til bitrapper er i dårlig stand. De hænger meget. Der er for nylig udskiftet bundstykke. Bundstykket har ikke nogen anslagsliste/fals. Dørene er meget utætte. Dør til port/gennemgang er i dårlig stand. Døren fra gaden burde udskiftes. Døren er meget medtaget. Den nye dør skal sikres mod stød fra cykler og lign. der skal igennem gennemgangen. Døren mod gården er i bedre stand. Det kunne være en ide at skifte begge, så de bliver ens. Og eventuelt etablere en rampe på gårdsiden. Kælderdøre skal udskiftes til branddøre. Bagtrappedør Portdør gårdside Opgangsdøre Portdør gadeside Side 8 af 17

9 Dør til stueetagen Indgangsdør til lejlighed Branddøre til kælder Hoveddør malerbehandles Dør til bitrappe udskiftes Dobbeltdør til port/gennemgang udskiftes Dør til stueetagen males Indgangsdør til lejlighed males Kælderdøre Hovedtrapper Væggene i opgangen er med glasvæv. De fremstår i god stand. Trappetrin er med linoleum i rimelig stand, men beskidte. Linoleum kan ved en grundig grundrens få sin oprindelige farve tilbage. Side 9 af 17

10 Trappetrin Maling af vægge Maling af træværk Maling af loft og underside trappeløb Grundrens af trappetrin Bitrapper Væggene i opgangen er med glasvæv. De fremstår i god stand. Der er flere steder skimmel på væggene. Det blev oplyst, at skimmelsvampen er behandlet Trappetrinets overflade er af lakeret træ. Trinene er hulslidte, og gør det nemmere at falde. Man kan lægge linoleum på trinene, og oprette den slidte del. Trappe til kælder er på grund af grundfuget en del opfugtet. Fugtindholdet er dog en del mindre 18,5% i forhold til måling i 2005 på 24% fugt. Trappeløbet til kælder bør støbes, hvis kælderen renoveres. Budstykket går ikke ud til trapperaposen. Der kan bugges en rustfri stålplade der tilpasses dørens bundstykke. Side 10 af 17

11 Fugtmåling i bitrappe Hul i etagedæk Bitrappetrin Skimmelsvamp Maling af vægge Maling af træværk Maling af loft og underside trappeløb Larkering af trappe Bundstykke til vaskerum Loftrum Der var kun adgang til gang og tørlofter. Loftrummet er med beboerloftsrum. Rummene er opdelt med let træskillevægge og døre. Der blev ikke målt mere fugt i gulv området omkring udluftningshætterne. Side 11 af 17

12 E t a g e a d s k i Fugtmåling ved udluftningshætter 11,7% Fugtmåling generelt 12,3% l Etageadskillelse til beboelsen er efterisoleret med 80 mm mineraluldsgranulat. Der skal ikke udføres vedligeholdelse i loftrummet. Loftrummet skal jævnligt gennemgås visuelt, så evt. utætheder i taget kan udbedres inden skaden bliver for stor. 10. Tag Tagets opbygning er et københavnertag med tagpap med fald mod gården, og skrå sider med eternitskifer mod gård og gade. Taget er renoveret i forbindelse med byfornyelsen. Efterfølgende er der udført en reparation af murværk og tag ved det ene trappetårn. Der er flere skader der skal udbedres snarest. Murerarbejde: Utætheder ved brandkarm Utætheder ved brandkarm Side 12 af 17

13 B l i k e n s l a g Utætheder ved brandkarm e Skorstene filses Zinkarbejde Zinkinddækningen er ikke udført korrekt. Taget har ikke mulighed for at bevæge sig. Bør udbedres Etablering af zinkinddækning Der er hul hvor vand kan trænge ind. Skal udbedres. Lodning defekt Overgangen skal inddækkes. Der er tydelige tegn på, at der trænger vand ind og ødelægger murværket. Side 13 af 17

14 Tagdækker arbejde D e t v i l l e Der kan trænge v vand ind i lommen. Ved frostvejr vil lommen æ blive større r Taget skal jævnligt gennemgås visuelt, så evt. utætheder i taget kan udbedres inden skaden bliver for stor. Det er en fordel, at få etableret en bedre adgang til taget. Det vil gøre arbejdet nemmere. Gennembrydninger som denne, bør gås efter af tagdækker. Gennemgås i forbindelse med anden reparation Zinkinddækning eternitskiffer/brandkarm: Stillads Zinkinddækning Murerarbejde Blikkenslager reparationer + inddækning Murerreparationer af skorstene Tagdækker reparationer Kælder Kælder er på nær Varmecentralen i meget dårlig stand. Kælderydervæggene er meget medtaget af opstigende grundfugt og salpeterudtrækninger. Bjælkeender ligger af på det opfugtede murværk. Der er oplyst, at bjælkeenderne blev imprægneret ved byfornyelsen. Bjælkerne bør gennemgås af svampeekspert for eventuel genbehandling. Der oplyses, at der er fortaget brandsikring af etageadskillelsen mellem kælder og stueetage. Jern i betondæk under vaskerum er udbedret. Side 14 af 17

15 Der er et kælderrum der er en del affald på gulvet. Affaldet giver grobundfor skimmelvækst. Affaldet bør fjernes. Affald Der er fra A/B ønske om en renovering af kælderen, som består af: Udgravning af kælder, så der bliver ståhøjde ca. 0,5 meter Fugtsikring af ydervæggene horisontalt. Etablering af depotrum. Hvis det er for dyrt kan man fugtsikre ydervæggene ved at skære et vandret snit over kældergulvet. I snittet lægges en stålplade. Denne løsning er meget skånsom for bygningen, og kan udføres for kr ,- Der laves en samlet løsning på renovering af kælderen: Udgravning af kældergulv Fugtspær i alle kældervægge Forlængelse af kældertrapper Nyt betondæk Behandling af kældervægge Kælderrumsinddeling i tråd Opsætning af lys i nye kælderrum Undersøgelse af imprægnering i bjælkeender Affald i kælder Side 15 af 17

16 12. El installationer Generelt tændes lys med almindelige kontakter. Hvis en beboer glemmer at slukke lyset, på loftet eller varmecentral, kan det brænde længe før det opdages. Ved gennemgangen med entreprenøren brændte lyset i varmecentralen Der er meget at spare ved at sætte energispare pære i eksisterende lamper. Lys i kælder gennemgås i forbindelse ved renovering af kælderen Ingen bemærkninger. 13. VVS instalationer Ejendommens installationer er generelt i god stand. En stor del blev udskiftet i forbindelse med byfornyelsen. I vaskerummet skal rør isoleres, for at mindske varmetabet. Der er en del overfladerust på rør i kælderen. Rørene bør isoleres for varmetab og rust. Alle radiatorer bør stå på den samme temperatur. Uisoleret rør i vaskerum Uisoleret rør i kælder Pumpebrønd bør forsynes med en alarm, som synlig rød lampe med skilt i opgang eller lign. Alarmen skal give melding om pumpesvigt. Bør udføres i forbindelse med renovering af kælderen. Vand i kælderen tager lang tid at få ventileret væk. Toiletter der ikke er udskiftet til vandbesparende, bør udskiftes. Side 16 af 17

17 Isolering af rør Isolering af rør i kælder Alarm på pumpebrønd med lys Side 17 af 17

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere