TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET"

Transkript

1 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE NOVEMBER 2011 TILSTANDSRAPPORT OG RENOVERINGSPLAN LYNGBYFORTET

2 Revision A Dato Udarbejdet af Jens Brandt Kontrolleret af BTA Godkendt af Beskrivelse JBR Tilstandsrapport og renoveringsplan Lyngbyfortet Ref

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål s Lyngbyfortets historie s Beskrivelse af fortets konstruktion s Hidtidige rapporter, planer og renoveringsarbejder s Registrering s Udvendige konstruktioner s Facaden s Forttaget s Tagrender s Støttemur s Indvendige konstruktioner s Bygningskonstruktioner s Installationer s Vurderinger s Udvendige konstruktioner s Facaden s Forttaget s Tagrender s Støttemur s Indvendige konstruktioner s Bygningskonstruktioner s Installationer s Samlet vurdering s Forslag til sikring af fortets konstruktioner s Økonomi s Byggetekniske ordforklaringer s. 17 3

4 1. FORMÅL Formålet med denne rapport er at foretage en overordnet tilstandsvurdering af Lyngby Fort, og herefter opstille forslag til vedligeholds- og renoveringsarbejder, med henblik på at stoppe det nuværende forfald, samt at forbedre fortets tilstand. Forslagene til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder indebærer at fortet kommer til at fremstå vedligeholdt, dvs. ikke som "nyt", men som et fortidsminde der siden opførelsen løbende har været vedligeholdt. Alle arbejder forudsættes udført efter forudgående tilladelse fra Kulturarvstyrelsen. 2. LYNGBYFORTETS HISTORIE Lyngbyfortet er placeret i den vestlige del af Lyngby. Se billede 1. Lyngby Fort indgik i den nordlige del af Københavns nyere Befæstning. Lyngbyfortet Billede 1 Lyngby Forts placering i det sydvestlige hjørne af Lyngby Lyngby Fort, tidligere Gammelmosegård Fort, stod færdigt i Den samlede anlægssum i forbindelse med opførelsen udgjorde kr., og blev delvist dækket af en privat indsamling foretaget af foreningen "Den Frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme". Fortet skulle beskyde terrænet fra Bagsværd Fort over den sydlige del af Furesøen og området nord og øst for Lyngby til Garderhøjfortet. Til dette område hørte Frederiksdal med den vigtige sluse for Furesøens vand til oversvømmelsen. I 1920 blev fortet nedlagt, og har ikke siden været brugt til militære formål. Senere opkøbte en privat entreprenør fortet, som afmonterede alle jerndele fra fortet. Herefter fungerede fortet bl.a. som fabriksanlæg. I 1979 blev fortet købt af Lyngby-Taarbæk Kommune, Københavns Amt og Fredningsstyrelsen, og er nu fredet som fortidsminde. Som det fremgår af kortudsnittet på billede 1, ligger fortet i dag omgivet af tæt bebyggelse i form af villaer i nordlige retninger, og lejlighedsblokke omkring den nord/sydgående Buddingevej. 4

5 Fortet omgives af den omløbende vej Glaciet, og udgør i sig selv et trekantet anlæg med den rette vinkel i nordlig retning, og den lange hypotenuse mod syd. Den tørre voldgrav er intakt hele vejen rundt om det trekantede anlæg. Adgangen til anlægget sker fra Buddingevej ad Fort Alle. 3. BESKRIVELSE AF FORTETS KONSTRUKTION Billede 2 plan af fortet. Fortet er bygget med en trekantet grundplan, se billede 2. Denne form udgjorde det mindst mulige mål for fjendtlig beskydning. Desuden gav den færrest sider at forsvare imod en fjende, der var nået helt frem til fortet. For ikke at kunne ses af fjenden var fortet gravet ned i jorden i toppen af et bakkedrag og havde kun små pansrede observationstårne. Derfor havde man svært ved at indstille kanonerne rigtigt fra selve fortet. Skydning foregik i stedet efter anvisninger fra en kikkertstation i nærheden af fortet, der lå for enden af vejen "Kikkerthøjen". Ud imod graven er fortet hele vejen rundt omgivet af en høj og tyk betonmur (støttemur), og oven på denne var der et højt jerngitter (stormgitteret), som en fjende yderligere skulle forcere for at nå op på fortdækket. Fortets kerne består af en betonstøbt bygning i to etager. Nederste etage indeholder fortets kaserne med mandskabsrum og forsyninger, mens øverste etage indeholder kanontårne, observationstårne og mellemliggende løbegange. I stueetagen er der en smal løbegang ud til fortets spids (kaldet en poterne), hvorfra der er adgang til kaponieren (en mindre skytsbunker), der udgør beskyttelse af fortets forside. Sydsiden består af 1 m tykke murværksudfyldninger og mindre massive betonvægge. I sydsiden er der i de fleste buefag vinduer med jernpladeskodder. I midterste fag er der en adgangsport af tykke jernplader. I fortets sydside er strubens facade opmuret som 1 m tykke murstensvægge med vinduer og jernskodder. Herudover er der en række skydeskår, så strubefacaden kunne beskyttes inde fra fortet. Fortet er udført i to etager med ca. 4 m høje betonhvælv i stueetagen og godt 2 m høje løbegange og 5 kanontårne, 2 observationstårne samt et forsvindingstårn til nærforsvar i øverste etage. Konstruktionerne er meget massive og er de fleste steder mellem 1,0 og 1,2 m tykke med undtagelse af kanontårnene, hvor betontykkelserne når op på næste 2 m. 5

6 Betonen fra dengang adskiller sig fra nutidens beton ved at være forholdsvis mager (dvs. begrænset cementindhold), samt ved anvendelse af store sparesten som tilslag. Til gengæld blev der gennemført en omhyggelig sammenstampning af betonen, hvilket gør kvaliteten god. Kombinationen af begrænset cementindhold og anvendelsen af sparesten betyder, at man sjældent har svindrevner i betonen. Fortets betonkonstruktioner er beskyttet af tætpakkede marksten i ca. 1 meters tykkelse, og endelig er de dækket af jord, for at sikre konstruktionen mod fjendtlige granater (se billede 10). Over fortets kanontårne har der været afdækninger af panserplader og støbejern, der har været integreret i kanonernes konstruktion. Kuppelhvælvene kunne løftes op, så man kunne skyde og observere mod nord og vest. I dag er alle kanontårn ribbet for stål og støbejern, som formodentlig har fundet anden anvendelse efter en omsmeltning. Kanonstillingerne er alle overdækket af åbne trædæk, med fri mulighed for at regnvandet kan løbe ned i kanonstillingerne. På strubefacaden (sydfacaden) findes 15 buefag, med et enkelt vindue i hvert fag. Bag skodderne findes kun få af de originale trævinduer, som er næsten 120 år gamle. Facaden indeholder desuden en stor pladejernsport i midten, to mindre pladejernsdøre i endefagene samt fire små vinduer. På billede 4 ses et udsnit af strubefacaden. Billede 3 Udsnit af strubefacaden, med den store port i midten Kaponieren til Lyngbyfortet er stadig synlig, men indgår ikke i tilstandsvurderingen. Fra kaponieren har man kunne beskytte fortets to korte voldgrave (facegrave). Se billede 2. Foran sydsidens skydeskår findes diamantgravene, hvis formål var at forhindre fjenden i at komme tæt på skydeskårene, og kaste granater eller lignende herind. Desuden fungerede gravene til opsamling af regnvand. Fra fortets dominerende tagkant er der et tagnedløb, hvor regnvand kunne ledes ned til diamantgravene. Disse grave er i dag fyldt med jord. Oprindeligt har fortet været forsynet med afvandingsrender med forbindelse til den opsamlende kloak, der har ledt spildevand og overfladevand ned ad bakken og væk fra området. På fortets sydside findes et større græsbelagt område, hvorfra man har godt overblik over fortets strubeside. Fortets udstrækning er på strubesiden ca. 108 m lang og knapt 5 m høj. Stueetagen har en dybde på ca. 17 m. På 1. sal er der en langsgående forbindelsesgang til de 5 kanontårne og 2 observationstårne. Totalhøjden fra stuegulv til tårnenes overdækninger er ca. 9 m. I stueetagen er der en ca. 35 m lang tunnel ud til fortets spids, en såkaldt poterne, hvor man passerer en observationsstilling. Fra tunnelen kunne man komme gennem en gitterlåge direkte til Kaponieren. 6

7 4. HIDTIDIGE RAPPORTER, PLANER OG RENOVE- RINGSARBEJDER Der er tidligere gennemført følgende renoveringsarbejder: 1980 Rydning af beplantningen langs fortets facade Renovering af fortets facade Nedrivning af villaen på fortdækket Indvendig oprydning og bortkørsel af efterladenskaber fra de forskellige brugere af fortet. Opsætning af en vindeltrappe til skytsetagen og fornyelse af de elektriske installationer. 5. REGISTRERING Registreringen er opdelt i udvendig og indvendig registrering. Der er udført visuel registrering uden destruktive indgreb i konstruktionen. Der er udført fotoregistrering af alle rum i fortet. Udvalgte fotos fra eftersynet findes i rapporten. Da kaponieren er beliggende på privat grund, er denne ikke omfattet af registreringen og vurderingen. I de efterfølgende afsnit er de generelle skader angivet Udvendige konstruktioner Facaden Facaderne fremstår med delvis nedbrudt puds, revner i gesimser, og med afskalninger på de skalmurede facader fra 1980, i de enkelte hvælv. Der er derudover mange synlige betonafskalninger og revner i betonkonstruktionen og facadepudsen. Overordnet er facaden dog formmæssigt intakt. På især de murede felter er der en del graffiti. Se billede 4 7. Billede 4 - Facadepuds er faldet af Billede 5 - Afskalling af nyere mursten 7

8 Billede 6 Ventilationshul og udfældninger Billede 7 Flere facader er bemalet med graffiti Forttaget Dækket over Lyngby Fort er delvist skjult under bevoksning med klippet græs, småkrat og hæk. Foran fortet vokser store træer. En stor del af hvælvene over stillingerne og løbegangene på øverste etage har synlig konstruktionsbeton og belægninger. Over kanontårne samt observationshuller, er der placeret åbne træoverdækninger, der tillader store mængder vand at trænge ned i fortet. Egentlige skotrender eller tagrender over strubefacaden findes ikke. Nedbøren på fortets sydlige halvside må derfor finde gennem jordoverfladen til de dræn der er placeret bag gesimsen og over væggene på tværs af strubefacaden i stuen. Billede 8 Overside af betonbelægning Billede 9 Betonafskalninger på tårnene På fortets overside findes fem kanontårne samt to observationstårne, hvoraf de tre midterste kanontårne er afdækket med beton og en mindre ventilationshat af forzinket stål, og de to yderste kanontårne i hver side er afdækket med åbne træriste. Alle betonbelægninger er mere eller mindre nedbrudte og kan ikke længere sikre mod vandnedtrængning til 1. sal i fortet Tagrender For dækket over hvælvene i stueetagen, som ikke er dækket af en 1. sal, er det tænkt, at det vand der trænger gennem jorddækningen samles op bag gesimsen og over tværvæggene mellem rummene i stuen, for at blive ledt til fortets forside, hvor der er et opsamlende dræn. I hvilken grad disse dræn fortsat kan bortlede vand er meget tvivlsomt. Som tegn på at disse dræn ikke længere er aktive, ses der udbredte gennemsivninger i hvælvene. Drænene ligger dybt og er meget svært tilgængelige under jorddækningen og den 1 m tykke stendækning. Se billede 10. 8

9 Sprængkappe Billede 10 Snit i fortet der viser omfangsdræn på hvælvet, der løber mod fortets forside Dræn Støttemur Støttemuren der omkranser fortet, er under kraftig nedbrydning. Der er mange store deformationer (udskridninger), revner og afskalninger. Se billede Billede 11 Afskalninger på støttemur Billede 12 Revner og deformationer 5.2. Indvendige konstruktioner Bygningskonstruktioner De indvendige konstruktioner inkl. overflader fremstår generelt nedslidte, og bærer præg af at der ikke er udført reparationer i en længere årrække. Følgende er registreret (Se desuden billede 13-16): Maling afskaller Puds sidder løst/falder ned Der er mange revner i hvælvene, hvor der flere steder er aktive udfældninger af kalk i form af stalaktitter (drypsten). Der er mange betonafskalninger Vinduerne er nedbrudte Der er ventilation fra alle rum ud mod facaden. Ventilationshullerne er delvist tilstoppede 9

10 Vand drypper ned fra loftshvælvene, og der dannes udbredte vandsøer på gulvet - især på øverste etage Billede 13 Trævindue og skodde Billede 14 Gang med frit vand på gulvet Billede 15 Loft i gang med stalakitter Billede 16 Blotlagt armering i dæk over kanontårn Installationer Der er sparsomme el- og vvs-installationer i fortet. Se billede Der er installeret belysning i det omfang der har været nødvendigt til udstillinger. I de øvrige rum og gangarealer er der meget sparsomt orienteringslys. Ved indgangen er der en nyere gruppetavle, der betjener udstillingslys og orienteringslys. Der er endvidere uvirksomme eltavler af ældre dato andre steder i fortet. Enkelte steder er der vandrør uden forbindelse til forsyning. Der er ingen opvarmning af fortet med undtagelse af en enkelt brændeovn, der er opstillet i et rum. 10

11 Billede 17 Eksisterende elinstallationer Billede 18 Eksisterende elinstallationer 6. VURDERINGER Fortets generelle vedligeholdsstand vurderes at være dårlig, og det fremgår tydeligt at der ikke er ikke udført opretnings - eller vedligeholdsarbejder over en længere årrække. Dette betyder, at udvendige og indvendige konstruktioner samt overflader fremstår nedslidte. Modsat betyder det dog ikke, at fortet er så forfaldent at der ikke kan udføres opretningsarbejder, så fortet fremadrettet kan anvendes til forskellige formål. Vurderingen skal ses i sammenhæng med at bygværket har eksisteret i 120 år. Tilstanden vil naturligvis forringes, hvis der ikke udføres afværgende arbejder og vedligeholdsarbejder. I de efterfølgende afsnit er de forskellige bygningskonstruktioner vurderet enkeltvis Udvendige konstruktioner Facaden Facaderne fremstår med en del generelle skader, såsom pudsafskalninger og afskalninger i murværksfyldningerne, der er beklædt med tynde murstensskaller omkring Det vurderes at der i årenes løb er trukket så meget vand ind i konstruktionen, at det kritiske, næsten vandmættede fugtindhold er opnået, således at selv moderat frost ødelægger de udvendige overflader af murværket. Frysningerne vil med tiden åbne revnerne yderligere mv. indtil afsprængningerne falder ned. Ydervægskonstruktionen i strubefacaden er opfugtet. Grunden til dette er den stadige tilførsel af regnvand, og fordi afvandingen fra det hvælvede dæks overside ikke længere føres væk gennem det dræn, der findes over stueetagen. Gesimsen over facaden bør løbende holdes intakt ved pletreparationer for at begrænse vandpåvirkningen af facaden mest muligt ved at lede vand ind til stendrænet bag gesimsen. Der ses på flere af fladerne revnedannelser som følge af alkalikiselreaktioner i facadepudsen, der også er tegn på, at der er sket kritisk opfugtning af betonen. Alkalikiselreaktioner er en betonsygdom der ikke kan helbredes eller udbedres. Herudover er udludning (udtræk af bindemidlet i cementholdige materialer) årsag til de registrerede nedbrydninger bag de pudsede flader, fordi saltkrystallisation og udfældninger er årsag til, at de pudsede overflader falder af, når vedhæftningen forsvinder og der sker krystallisation. 11

12 Vinduer og døre er meget nedbrudte, men kan dog, hvor de findes, fortsat fungere efter reparation og malerbehandling. Hovedporten fungerer tilfredsstillende Forttaget Den synlige del af dækket over øverste etage er direkte eksponeret for den naturlige nedbrydning, som man kan forvente af en mere end 120 år gammel beton. Dækket fremstår med mange betonafskalninger, revner, frostafsprængninger og smuldring m.v. Betonafdækningen/ forttaget er gennemfugtet som følge af mange års vandpåvirkning og vil derfor nedbrydes hurtigere og hurtigere, da overfladen på grund af nedbrydningen åbnes mere og mere. Betonbelægningerne på fortets overside er tænkt som en konstruktiv beskyttelse, der skal holde vand væk fra konstruktionerne. Det er fortsat nødvendigt at holde disse overdækninger så intakte som muligt. For betonkonstruktionen gælder de samme forhold som for facaden, nemlig at de udvendige afskalninger er opstået som følge af opfugtning, kemiske reaktioner og frost-/tøpåvirkninger. Det vurderes, at den til tider meget omfangsrige bevoksning over fortet er med til at holde på fugten, og det vurderes, at den er medvirkende til at betonen er så kraftigt under nedbrydning. Rødder fra bevoksningen vil endvidere fysisk ødelægge de tyndere belægninger, der skulle beskytte konstruktioner mod det meste vand. Over kanontårnene er der udført sikring af de ældre betondæk ved midlertidige understøtninger og overdækning med åbne trægitterriste, så man ikke falder igennem det nyere betondæk. Det anbefales at forsyne kanontårnene med nye tætte overdækninger af stålplader eller betonplader med ventilationsmulighed, som vil kunne nedbringe fugten i fortets indre Tagrender Bevoksningen bag gesimsen ved strubefacaden er medvirkende til, at vandet kun vanskeligt ledes bort fra konstruktionen og facaden. Vand, der opsamles, skal sive ned til drænet over stueetagens hvælv. Gesimsen over strubefacaden skal sikre, at regnvand ikke løber ned over facaden, men kan sive ned til drænet på langs og tværs. Det antages, at drænet har mistet en betydelig del af den oprindelige evne til at bringe vand frem til fortets forside Støttemur Støttemurene omkring fortet er i visse områder meget nedbrudte som følge af påvirkning fra det vand, der kommer fra terrænet over fortet. Det ses, at rødder fra den store bevoksningen også fysisk beskadiger støttemuren. Som ved de øvrige konstruktioner er muren også her påvirket af opfugtning og frost-/tøpåvirkninger. Støttemuren revner kraftigt, ligesom overfladerne skaller af. Terrænet over fortet giver tillige et tryk på muren, som flere steder hælder betydeligt på grund af jordtrykket. Muren er over 100 år gammel og er påvirket af den almindelige nedbrydning. Selv om datidens beton med sparesten nedsætter betonens svind, er der da også den ulempe ved sparestenene, at de ekspanderer og svinder forskelligt i forhold til den omgivende beton efter årstid og vandindhold, og derved er med til at nedbryde betonen. Det vurderes, at der visse steder er risiko for at muren kan vælte inden for nogle år. 12

13 6.2. Indvendige konstruktioner Bygningskonstruktioner Indvendigt er der mere og mindre fugtigt på vægge og hvælv, fordi der trænger vand igennem revner i hvælvene. Revnerne er opstået som følge af sammenbygning mellem forskellige støbeafsnit, partiel opbygning af mursten, revner opstået som følge af sætninger, varierende temperaturbevægelser i fortet. Herudover medfører udludningen med tiden til at åbne revnerne for yderligere nedbrydning. Vandet fra dækket vil trænge ned gennem konstruktionen og ind i rummene. Det vurderes, at hele konstruktionen er fuldt opfugtet som følge af mange års fugtpåvirkning. Dette medfører, at alt andet i fortets indre, som ikke er fuldstændigt vandfast, vil nedbrydes. Eksempler herpå er træ, el-installationer og ubeskyttet stål. En beskeden opvarmning af fortets indre og åbning af ventilationshullerne ville i en vis grad kunne holde det indre af fortet nogenlunde tørt. Opvarmningen kunne eventuelt etableres som jord til luft varmepumpeanlæg, der bruges i vinterperioden. I nogle af kanontårnene er dæklaget på undersidearmeringen faldet helt af, og dækkene er af hensyn til sikkerheden understøttet af tømmer. Visse mindre rum på øverste etage er afspærret af sikkerhedsmæssige grunde. Det vurderes, at skaderne har udviklet sig som følge af manglende afdækning, fugtpåvirkninger i almindelighed og efterfølgende frost/tø påvirkninger. Understøtningerne af tømmer skal med mellemrum kontrolleres for eventuelle svampeangreb og råd Installationer Det vurderes, at de eksisterende elinstallationer ikke kan genanvendes. Vvs-installationerne er ikke længere sluttet til, og er mest af historisk værdi. Den nyere gruppetavle vil måske dog kunne genanvendes. Kun mindre dele af den eksisterende el-installation kan genbruges fordi de ældre ikke lever op til et lovligt beskyttelses niveau. Det betyder, at etablering af nye elinstallationer er en nødvendighed, hvis rummene skal være forsynet med el fremadrettet. Det vil være nødvendigt at der installeres nye vand- og kloakinstallationer i fortet, hvis der skulle være behov for sådanne. De eksisterende gulvafløb vil næppe kunne genanvendes Samlet vurdering Samlet konkluderes det, at hovedårsagen til den ringe tilstand af fortet skyldes mange års tiltagende fugtpåvirkninger og meget beskedent vedligehold. Det ses umiddelbart, at de åbne træriste overdækninger af kanontårnene har været meget uhensigtsmæssige. Der bør som 1. prioritet udføres tætning af overdækningerne over alle kanon- og observationstårne og fortets tag, hvis det fortsatte forfald effektivt skal stoppes. Vandet skal ledes væk fra dækket, og den jordfyldte skotrende langs strubefacadens bagside skal bringes til at fungere. Dette vil medføre, at en del af bevoksningen ovenpå fortet skal holdes tilbageklippet, og en anden del skal fjernes, så det oprindelige dræn kan blotlægges og suppleres for at få en bedre virkning. En fugttætning af væggene der står mod jord, vurderes at være meget bekostelig og er derfor ikke medtaget som en mulighed. Støttemurene er så beskadigede, at de over tid bør repareres/ udskiftes i takt med at de nedbrydes yderligere. 13

14 Når dækket over øverste etage er tætnet, skal der sørges for hensigtsmæssig ventilation af rummene. Det anbefales, at de eksisterende ventilationshuller i facaden genanvendes, mens der i toppen bør udføres ventilationsåbninger i overdækningerne af tårnene. Det vil være overordentlig dyrt at frilægge hele den nederste etage af fortet for at gøre den tæt. Det bør overvejes at tætne enkelte særligt vandgivende revner, ved at injicere cementmørtel. Det vil være mest hensigtsmæssigt at ventilere om vinteren og lukke af for ventilationen om sommeren, sådan at opvarmet ventilationslufts evne til at bringe fugt ud af fortet udnyttes optimalt. Med åbne ventilationshuller om sommeren vil den varmere udeluft blot kondensere på de koldere indvendige overflader i fortet. Det er formegentligt ikke muligt at gøre hele fortets overflade helt tæt. Det skal forventes, at der vil kunne trænge vand ind, specielt ved væggenes tilslutning til gulve på jord. Tætheden vil dog blive bedre, med tætte betongulve. 7. FORSLAG TIL SIKRING AF FORTETS KONSTRUKTIONER En sikring af Lyngby Fort skal reducere vand- og fugtbelastningen betydeligt. I tillæg hertil kunne en anvendelse af fortet, der indebærer bare en beskeden opvarmning af det indre, betyde at man lettere kan holde komplekset så tørt, at nedbrydningen ville aftage mærkbart. Herunder angives en prioriteret liste for renoverings- og vedligeholdsarbejder, der foreslås igangsat. I prioriteret rækkefølge: 1. Betonbelægningerne på fortets overside skal renoveres, således at næsten al nedbør ledes væk fra oversiden til henholdsvis den jordfyldte skotrende og derfra bort fra fortet mod nord til den skovlignende bevoksning, eller i grøfter og lignende mod faskiner. Arbejdet med betonbelægningerne kan ske i 2 etaper, sådan at området direkte over fortets grove revner først belægges, og siden hen resten, når effekten har vist sig på den første del af fortets overside. Det er vigtigt, at belægningerne hænger sammen med den rette overdækning af de tidligere kanonstillinger og observationstårne. 2. Betonoverdækningerne over tårne til kanoner og observation skal sikres mod sammenstyrtning. Dette gøres enten med vandtætte betondæk eller en alternativ udformning med en kuppel af stål eller fiberbeton, som kan lede tankerne hen mod de gamle kanonstillinger. Overdækningerne kan udføres som hvælvede jernbetonplader med passende ventilationsåbninger. Det er vigtigt, at afdækningerne bliver vandtætte i sig selv og er sammenbygget vandtæt med belægningerne. Kupler af stål eller fiberbeton kan udføres som løftede overdækninger med ventilationsspalte hele vejen rundt, som vil illudere de gamle stillinger. Spalterne skal have en overløbskant, der forhindrer vandindtrængning. 3. Det foreslås, at især den jordfyldte skotrende over sydfacaden retableres med dræn til fortets nordside. Gesimsen bør pletrepareres og tætnes på oversiden for at forhindre unødig fugtbelastning af strubefacaden. Hvorvidt det er muligt at forbinde den jordfyldte rende med de forventelige to tagnedløb til de to diamantgrave bør undersøges. 4. Det anbefales at reetablere fortets naturlige ventilation fra strubefacaden og op gennem overetagen til ventilationshætterne i stillingernes overdækning. Hullerne fra kassernes enkelte buefag skal renses ud og forsynes med net, for at fugle mv. ikke igen tilstopper de oprindelige huller. Ventilationsåbningerne kan med fordel holdes åbne i den kolde del 14

15 af året, og lukkes om sommeren hvor udeluften mere vil holde fortet fugtigt end den vil have en udtørrende virkning. Lukningen kan ske med simple propper af loddet tyndplade. 5. Sikring at støttemure imod tørgraven udføres delvist ved reparation og delvist ved udskiftning. Ved reparationen skal man sikre sig, at den nødvendige stabilitet opnås. Dette gøres ved at føre støttemure tilstrækkeligt dybt i jorden, eller sørge for god forbindelse til det oprindelige fundament. Støttemuren bør inddeles i adskilte sektioner på ca. 6 m og der skal etableres gennemgående dorne i fugerne, som kan sikre et retlinjet forløb. 6. Det skal overvejes at grave ned til de groveste revner i fortkonstruktionen, for at lave en egentlig membrantætning over revnerne. Membranen skal have et forløb fra strubefacaden til den ovenliggende konstruktion af kanonstillinger og løbegange. 7. Reparation af sydfacadens pudsede og murede felter bør først igangsættes, når den jorddækkede skotrende er sikret rette funktion. Umiddelbart foreslås det at reparere murværket i vinduesbuerne først og de pudsede felter til sidst. Ved reparation af de pudsede felter skal betonunderlaget ruhugges, for at den ny puds får optimal vedhæftning. 8. Istandsættelse af vinduer og skodder vil være væsentlig for at tillade naturligt lys og luft i at komme ind i det indre af fortet. Det foreslås at holde skodderne lukkede, når fortet ikke anvendes. 9. Injicering i grove revner med cementmørtel, og i porøse områder i hvælvkonstruktionen med kompakt polyurethan (hærdeplast), bør udføres. 10. Udførelse af nye gulvbelægninger i fortets underste etage. Det foreslås at anvende teglklinker, eller simplere betonbelægninger lagt i grus. Områder med opstigende fugt kan udføres som betonstøbte gulve. 11. Indvendig istandsættelse af hvælvvægge ved afrensning af udfældninger og løstsiddende puds, oppudsning og f.eks. kalkning udføres. 12. Det anbefales, at der udføres et jordvarmeanlæg med nedgravede slager i det grønne område. Der nedgraves 600 meter jordvarmeslager, som forbindes til anlæg i fortet. Anlægget vil medføre en beskeden opvarmning af fortet, der vil være med til at sikre et mere tørt indeklima. Det mere tørre indeklima vil medføre, at nedbrydningsmekanismer stoppes, og døre, vinduer, inventar og elektriske forbindelser vil have en betydeligt længere levetid. Jordvarmeanlægget er en grøn og billig måde at hente energi til opvarmningen på. 13. Først når der efter flere år kan konstateres en udtørring af fortets indre, har det mening at etablere andre installationer og f.eks. el-installationer. 15

16 8. ØKONOMI I dette afsnit er angivet et økonomisk overslag over udgifter til tætning af dækket over fortet. Der er ikke medregnet tætning af vægge mod jord. Priserne er overslagspriser angivet i prisniveau december 2010 og er ekskl. moms. Overslagspriser for denne type arbejder er sædvanligvis afgivet med en usikkerhed på ca. 25 %. Priserne er ekskl. honorar til rådgivning. Rådgiverhonoraret udgør normalt % af håndværkerudgifterne, afhængigt af opgavens kompleksitet. Det anbefales endvidere at afsætte ca. 15 % af håndværkerudgifterne til diverse uforudselige udgifter. Aktivitet 1 Tætning af fortoversiden med betonstøbte belægninger over fortets øverste etage. Belægningerne på oversiden udføres i holdbar som armeres. Belægningerne sluttes tæt mod tårnene og fald væk fra dem mod nord og syd. 2 Støbning af nye betonoverdækninger af kanonstillinger og observationsposter med hvælvede jernbetondæk og ventilationsskakte. Overfladen afrives plant og glittes, sådan at regn løber af overfladen. 3 De jordfyldte skotrender bag strubefacaden graves op og forsynes med nyt drænmateriale og afdækning, der kan lede nedbør ud til fortets nordside under øverste etage. Der sikres afløb og tæthed fra drænet til diamantgravene. Reparation af gesims over facaden. Gesimsen repareres, hvor den har skader og sikres med en plastemulsionsbehandling, så strubefacaden ikke ad denne vej tilføres fugt. Fjernelse af løstsiddende puds og beton på strubefacaden og fjernelse af udfældninger 4 Sikring af den naturlige ventilation af fortet gennem de huller, som findes over hvert bue-hvælv i strubefacaden. Udrensning kan sandsynligvis ske ved gasflamme. I hvert hul isættes trådvæv, og der fremstilles propper til at lukke hullerne med om sommeren. 5 Sikring og udskiftning af støttemure sker som delvis udskiftning efter borthugning, hvor det ikke er muligt at udføre sædvanlige betonreparationer. Der anvendes sædvanlig beton til sådanne formål, ligesom bagsiden mod jord stryges med asfalt. I det omfang at det er bevoksningen der ødelægger støttemuren, fjernes denne. 6 Udvendig membran over grove revner, ca. 15 lbm. Der graves ned til konstruktionsoverfladen, for at frilægge de groveste revner i konstruktionen, sådan at det er muligt at fastklæbe en bitumenmembran disse steder. Det er her nødvendigt at optage den meter tykke stenbeskyttelse. Membranen klæbes på buehvælvene og op ad overetagens sydlige afslutning. 7a Reparation af sydfacadens murværk. I det omfang de tidligere opsatte teglskaller er løse og falder ned, erstattes de efter udhugning af en ½-sten med hårdtbrændte, håndstrøgne mursten og stærk mørtel. Der udhugges for nødvendigt stensforbandt med det oprindelige murværk. Pris i DKK ekskl. moms

17 Aktivitet 7b Reparation af facadens pudsede felter. I det omfang de pudsede felter er løse og dermed i fare for at falde ned, skal de udskiftes med nye udført i cementmørtel. Optimal vedhæftning er afhængig af god afrensning og udkast. 8a Istandsættelse af jernskodder vil med tiden være nødvendig, selvom tilstanden for skodderne i dag er acceptabel. Rustbeskyttelse med et rustbeskyttende malingssystem er nødvendig, og forventes at have bedre holdbarhed i takt med at vandbelastningen på fortet nedsættes. 8b Istandsættelse af eksisterende vinduer og eventuel supplering med nye vinduer, hvor den gamle ikke kan repareres. 9 Injicering af revner i hovedkonstruktionen for at tætne revner, der ved forbedring af drænene ikke lykkes at holde tørre. 10 Gulvbelægninger i nederste etage med genbrugsteglsten lagt i 3 cm grus. (f.eks. 400 m 2 ) 11 Beskeden reparation og kalkning af hvælv og vægge i en udvalgt del af fortet Pris i DKK ekskl. moms Jord til luft varmepumpeanlæg BYGGETEKNISKE ORDFORKLARINGER Polyurethan: Hærdeplast. Hærdeplast er hærdet ved en kemisk reaktion med vand, som gør materialet særdeles bestandigt mod blandt andet slid, slag og kemikalier. Injicering med cementmørtel: Udfyldning med cementmørtel. Injicering med cementmørtel kan ske uden hensyn til konstruktionens alder og vil være fint foreneligt med den gamle beton. Grove revner er egnet til injicering, som bl.a. anvendes ved ældre bygværker i massekonstruktioner. Porøse bygningsdele kan ikke injiceres med cementmørtel, her er injicering med polyurethan det bedste bud. Beton A30: A30 er en type beton. A refererer til, at betonen skal kunne bruges i aggressivt miljø, dvs. et miljø hvor der er risiko for at betonen udsættes for fugt, frost og salte. 30 refererer til trykstyrken af betonen, der i dette tilfælde kan klare tryk på 300 kg/cm 2. Kalkcementmørtel kvalitet KC 35/65: Dette er en mørteltypebetegnelse (KC 35/65 angiver blandingsforholdet mellem kalk og cement). Bitumenpap: Bitumenpap er ikke en egentlig pap, men en uorganisk kerne med bitumenasfalt på begge sider. Når pappens lægges ud, opvarmes dens underside, hvilket smelter bitumen sammen i en tæt forbindelse med betonkonstruktion. En korrekt udført membran sikrer konstruktionen mod vandindtrængen. Membraner udføres med to lag bitumenpap og beskyttelsespap, alt svejst til betonkonstruktionens yderside. Støttemure behandles derimod med en smøremembran på bagsiderne og med drænhuller i bunden, for at nedsætte fugtpåvirkningen. Denne påføres med spartel eller lignende. 17

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere