BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg"

Transkript

1 Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale samfund. Nogle lokalhistorisk interesserede beboere har oprettet en Støtteforening for Højbjerg Lokalhistoriske Samling, p.t. på ca. 150 medlemmer, som samles til møder og arrangementer, foredrag, besøg og vandringer i lokalområdet. Foreningen kan glæde sig over pæn tilslutning til arrangementerne, mellem 40 og 150 deltagere pr. gang. Derudover har en lille gruppe stillet sig vederlagsfrit til rådighed for biblioteket ved at være til stede i den lokalhistoriske samling nogle timer en gang om ugen (hver tirsdag mellem kl. 10 og 12 samt den første mandag i måneden mellem kl. 16 og 18) for at hjælpe med at besvare spørgsmål, vejlede besøgende ved at fremskaffe oplysninger fra kirkebøger og folketællingslister fra en svunden tid, finde billeder og kortmateriale, matrikelkort, ældre kort og meget mere samt også at gennemse og eventuelt modtage billeder og ældre fotografier af lokalhistorisk interesse, en ordning, der i de få år, den har eksisteret, tilsyneladende fungerer til manges glæde. Ordningen kom i stand på initiativ af Aksel Rasmussen, tidligere medlem af Århus byråd og endnu tidligere - før kommunesammenlægningen - af det gamle Holme-Tranbjerg Sogneråd, hvorunder Højbjerg hørte. Derudover arrangeres der på biblioteket jævnligt skiftende udstillinger fra den lokalhistoriske billedsamling. En af de ældre, aktive Højbjergborgere, der er med i dette arbejde. er den, der skriver disse linjer, og som sammen med et par medarbejdere har samlet materialet til denne bog. Jeg er ikke indfødt Højbjergborger, kun tilflytter, men har dog med min familie været bosat i området i mere end 50 år og har således personligt oplevet og taget del i den udvikling, der har præget området i den periode, da stedet ændrede sig fra "Skidenpyt" til "Højbjerg". BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Navnet "Højbjerg" er ikke af gammel dato i Århus-området. Der findes mindst 14 forskellige lokaliteter rundt omkring i Danmark med navnet Højbjerg - hvad der får mange nordmænd til at trække på smilebåndet - men kun et, Højbjerg ved Århus, har selvstændigt postnummer: Der er eksempelvis et kendt Højbjerg med egen sognekirke i nærheden af Rindsholm ved Viborg, men ellers er Højbjergnavnet knyttet til mindre lokaliteter. Vores Højbjerg har fået sit navn på et ikke nærmere præciseret tidspunkt først i dette århundrede. Områdets gamle navn er det lidet flatterende navn "skidenpyt" eller "Skidenpøt". Som sådan er navnet første gang anvendt som officiel betegnelse for området så tidligt som i 1658 og findes endnu så sent som i 1928 betegnet på et officielt generalstabskort (gengivet ovenfor). Det store værk "Trap, Danmark" omtaler i udgaven fra 1926 lokaliteten således: "Højbjerg - tidligere Skidenpyt". I værkets tidligere udgaver er stedet end ikke nævnt.første gang, vi i den gamle Holme- Tranbjerg Kommunes protokoller finder navnet Højbjerg noteret, er i forbindelse med kommunens udbetaling af "aldersrente", som det jo hed dengang, til beboerne, der i 1906 havde adresse "Skidenpyt", men et par år senere boede på samme adresse, men nu med "Højbjerg" som betegnelse.

2 Den store palælignende villa, nuværende Grumstolsvej nr. 13, med stor park, opført1898, nu domicil for arkitektfirmaet "Aarhus Arkitekterne", hed i sin tid "Højbjerg", og en tidligere ejer, grosserer Carl Jensen, henvender sig i 1914 til kommunen med en forespørgsel om, hvemder har pligt til at holde vejn "fra Villa Højbjerg til Hads Herreds Landevej". Grosserer Carl Jensen har, i lighed med andre velhavende tilflyttere været utilfreds med at have en adresse med et så upoetisk navn som "Skidenpyt". Men hverken de gamle protokoller fra den tidligere Holme-Tranbjerg Kommune. Århus Kommune eller Postvæsenet har kunnet give os lokalhistorisk interesserede nogen helt præcis, dokumenteret dato for navneskiftet fra Skidenpyt til Højbjerg. Men hvorfor navnet "Skidenpyt"? Den gamle Hads Herreds Landevej, som i dag officielt hedder Oddervej, var indtil begyndelsen af dette århundrede krydset af flere bække, der løb over landevejen, omkring der, hvor krydset Rosenvangs Allé og Grumstolsvej befinder sig. Et ældre, officielt generalstabskort, opmålt og signeret 1875, viser præcis, hvor bækkene krydser vejen. Disse bække kunne i perioder gøre vejen vanskelig fremkommelig, ja ligefrem ufarbar for køretøjer. Det hjalp kun lidt, at man fyldte ler, skærver og andet vejfyldningsmateriale på - det gjorde vejen højere, men blev kun til pløre og ælte. Det hjalp først, da man i begyndelsen af dette århundrede fik bygget en stenkiste under vejen og senere fik lagt vandløbene i rør.

3 Når bønderne fra Hads Herredd havde været på torvet i Århus for at afsætte deres produkter, og de - med penge på lommen - skulle vende tilbage, opstod der tit problemer. Røvere og ugerningsmænd lå på lur, og det vanskeligt passable, mudrede sted ved Skidenpyt var et oplagt sted til overfald. Den nuværende Oddervej er en delvis omlægning af den tidligere gamle Hads Herreds Landevej. Vejen havde et andet forløb end i dag - noget sydligere - men passerede dog som i dag Frederikshøj.Den derboende skovopsynsmand Niels Bech advarede: "Det er ikke godt at gå ene gennem Skidenpøtten" og talte om "onde mennesker, som vil berøve folk, hvad de fører med sig". Hestene trængte til et hvil efter den lange bakke op, og selv kunne man godt trænge til en pibe tobak. Det fik man ved "Tobaksleddet" (omtrent over for den nuværende Hestehavevej): Vejen derfra ned til Thors Mølle hedder stadig på skovens officielle kort "Tobaksvejen". Når man var nogle stykker, kunne man hjælpe hinanden gennem Skidenpyt og bedre forsvare sig mod røveriske overfald. Alligevel er der fra ældre tid talrige beretninger om overfald og udplyndring. Dette billede viser Oddervej igennem Skåde omkring Hjørneejendommen med det pompøse indgangsparti er den gamle landsbyskole i Skåde. BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE : Vandmøller i Højbjerg Dette billede viser Oddervej omkring 1935, tyve år senere end fotografiet på den modsatte side. Vejen er nu blevet brolagt. Den mest vandrige af bækkene i området kom oppe fra Lyseng, der hvor nu set store idrætsanlæg ligger, og selvom man idag har lagt størstedelen af den i rør, kan man følge dens forløb. En anden bæk blev kaldt Egebækken og har givet navn til nuværende Egebæksvej. Den kom oppe fra Rørmosen (jf. nuværende Rørmosevej) og krydsede vejen ca. 100 m. østligere. En tredie bæk løb under den nuværende Nagelsvej. Her - ved den nuværende Materialgård, tidligere betegnet som "Rensningsanlægget", samledes bækkene til én, kaldet "Skambækken" dvs. "den korte bæk", den, som vi i dag oftest finder betegnet som "Varnabækken". Langs denne bæk har der i tidens løb ligget en række vandmøller, der udnyttede vandkraften fra det i tidligere tid så rigeligt strømmende vand. Øverst tæt ved landevejen lå en mølle, Skambæk Mølle, som vi ikke kender noget billede af, og som ingen nulevende kan have i erindringer om. Den blev nedrevet så tidligt som 1573 i Frederik IIs regeringstid efter kongelig ordre, da lensmanden på Aarhusgården, under hvem skoven sorterede, havde beklaget sig over ulovlig træhugst, krybsskytteri og navnlig over, at møllefolkene ødelagde det rige ørredfiskeri i bækken. Af Skambæk Mølle er der ingen spor tilbage.

4 Den næste mølle ved Skambækken ved vi betydeligt mere om, for mølledammen eksisterer endnu. Den er ganske særligt interessant, idet den var Danmarks første papirfabrik, anlagt i 1635 af bogtrykker Hans Skonning på kongelig opfordring. Papir var et kostbart materiale, som man hidtil havde måttet importere, men Christian IV var ivrig efter, at landet kunne blive selvforsynende med papir. Råmaterialet var opkradsede linnedklude. Hans Skonning fik bevilling til at opkøbe gamle klude overalt i Århus Stift. Kludene blev i en stampemølle hakkede, massen lå i længere tid i fugtig tilstand, blev mørnet, kom så igen i stampeværket, blev sønderdelt og lagt i "bøtte" (heraf betegnelsen "bøttepapir"). Møllen fungerede kun som papirfabrik i en snes år. Hans Skonning døde i 1651 under lidt mystiske omstændigheder ved et fald fra Domkirkens tårn, idet han tillige var klokker ved Århus Domkirke, og der var ingen til at føre hans arbejde på papirfabrikken videre. Møllen omtaltes i 1664 som "en papirfabrik, som er øde og bruges af ingen", men endnu mere end 100 år senere blev stedet omtalt som "papirtoften". Efter at møllen var nedbrændt, blev den genopført som stampemølle i 1780 af en møller Christian Nielsen, som også drev Thors Mølle, og efter hans død giftede enken Sidsel Pedersdatter sig med en Poul Madsen, efter hvem møllen blev kaldt "Pouls Mølle". Det navn var den kendt under helt op til vor tid, hvor mølledammen stadig på kortet bliver betegnet som "Pouls Dam". Træsnittet af Århusmaleren A. Fritz viser møllen, som den så ud i Møllen fungerede som kradsuldsmølle, der fremstillede materiale til hestedækkener, madrasser, tæpper mv. Den blev nedrevet i Den næste mølle hedder Thors Mølle. De oprindelige bygninger vides at være opført i 1637, altså på Christian IVs tid, hvor de først fungerede som krudtmølle, senere som feldberedermølle, dvs. til forarbejdning af læder og skind. I 1700-tallets begyndelse blev møllen købt af rådmand Andreas Stæhr til stampning af klæde og fik adskillige skiftende ejere.allerede i 1700-tallet var møllen et populært udflugtsmål i sommermånederne. Vi kender en beretning om, at Katedralskolens elever og lærere foretog en

5 udflugt til Thors Mølle så tidligt som i 1769 og blev beværtede med "kold køkken, vin, kaffe og koldskål". Det lyder da hyggeligt. Knap så hyggeligt har det været ved andre lejligheder, hvro der berettes om drabelige slagsmål, f.eks. 2. pinsedag For godt hundrede år siden, i 1890'erne, blev det populært at købe "vand på maskine" på Thors Mølle, som jo lige siden har været et populært udflugtsmål. De originale bygninger er efterhånden blevet erstattet af nyere og mere tidssvarende. Pudsigt nok fik stedet først så sent som i 1966 egentlig beværterbevilling. Under besættelsen var Thors Mølle en overgang beslaglagt af dn tyske værnemagt, og efter befrielsen overtog englænderne stedet, som de vist syntes vældig godt om i de fredelige, romantiske omgivelser mellem bakkerne i skoven. Kun hundrede meter længere nede ad Møllebækken lå der endnu en mølle, oprindeligt en kobbermølle, senere omdannet til stampemølle i kradsuldsfabrikationen under navnet Nymølle. Den blev nedrevet i Beliggenheden, også af mølledammen, er endnu kendelig i terrænnet. Den sidste mølle ved bækken var Varna-Møllen (billedet), så vidt vides opført i året 1592 af en Anders Possin som kornmølle. Men også den skiftede funktion, først som feldberedermølle, senere brugt til stampning af tøj og senere igen brugt i den åbenbart menget rentable kradsuldsfabrikation. Den hørte under baroiet Marselisborg og dens særprægede navn skyldes baron Christian C.N. Gersdorff, der havde gjort tjeneste som russisk officer ved fæstningen Varna ved Sortehavet. Han er også ophavsmanden til navnet Silistria (ved en anden bæk), som har navn efter en fæstning i det nuværende Bulgarien. Varna-møllen blev nedrevet i 1892 efter at have eksisteret i præcis 300 år. Man kan i dag undre sig over, at der var vand nok i Varnabækken (Skambækken) til at drive alle disse møller, og der er også beretninger om, at det i perioder kneb med vandkraften. Mølleren i kobbermøllen skal have beklaget sig over, at han måtte stemme vandet op i to døgn for at have vand nok til at drive mølleværket i et halvt døgn, ja, der skulle samles vand i en hel uge for at mølleværket med to hjul kunne holdes i drift blor én dag.

6 BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE : Teglværker Landskabet i Holme-Højbjerg- Skåde er et morænelandskab med den gamle broncealderhøj Jelshøj (128 m) som Århusegnens højeste punkt. På billedet, der er taget i november 1935, er gårdejer Søren Jelsbak ved at pløje sin mark lige neden for højen. Leret i randmorænerne har erfaringsmæssigt vist sig særlig egnet til teglbrænding, og netop teglfremstilling har været områdets meget fremtrædende erhverv gennem flere hundrede år. Teglfremstilling begyndte her i landet omkring Brændt tegl var i begyndelsen et kostbart materiale, der fortrinsvis blev brugt til byggeri af kirker og herregårde. Almindelige beboelseshuse var opført af bindingsværk og lerklinede vægge på risfletning, også i byerne. Teglfremstilling kræver fint ler af en bestemt slags opslæmmet moræneler, der oftest findes i udkanten af store morænebakker fra istiden, således f.eks. i Holme Bjerges fremskudte randpartier. Selve det gamle bynavn Skåde betyder "noget der er fremskudt", f.eks. det yderste af en lang bakkekam. Navnet Skåde findes - i lidt varierende staveformer - noteret som landsbynavn her på stedet fra Det er beslægtet med andre stednavne, der også ligger ved fremspringende højdedrag som Givskud, Skodborg eller voldstedet "Skaadebakken" på øen Hjelm. Der var et stort transportproblem inden for teglværksbranchen. Leret skulle transporteres fra lergravene - fx. "Molbograven" - ad et omfattende skinnesystem. I de første mangeår på hestetrukne tipvogne, indtil motoriseringen satte ind. De færdigbrændte sten blev kørt på tungtlæssede hestevogne til Århus. Her må vi igen mindes de elendige vejforhold gennem Skidenpyt.

7 De mange mennesker i Højbjerg-Skåde området, som var beskæftiget i teglværksindustrien, udgjorde et særligt fællesskab og havde et tæt sammenhold. For udenforstående var betegnelsen teglværksarbejder en fællesbetegnelse, men for de implicerede dækkede det over mange begreber. Der var et udpræget hieraki inden for branchen, og der skelnedes mellem brændere og gravere, mellem trillerne og strygerne - hvor der var "finest" at være håndstryger - man kunne høre til ovnfolkene eller klamperne, man kunne være diskentriller eller lapdreng. Erfarne teglværksfolk har fortalt, at det havde meget lidt med økonomi at gøre - på grund af akkordordningerne tjente de "mindre fine" ofte mest. Historien om teglværkerne i Skåde begyndte omkring år 1200 og slutter helt præcis den 6. januar 1981, da Emiliedals store skorsten blev bortsprængt. Kragelund Teglværks 45 m høje skorsten blev bortsprængt 13 år tidligere, den 16. marts 1968 (billedet). På grunden, hvor dette teglværk lå, ligger nu Amtsgården.

8 Der har været mange teglbrænderier i området. De fleste dog mindre, eksempelvis et ved stranden ved Fiskerhuset ved Giberåens udløb (endnu kendeligt i terrænet), et ved Lysenggård ved nuværende L.A. Rings Vej, et ved gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem, efter sin sidste ejer kaldt "Iversens Teglværk". Men til sidst var der kun de to store, industrielt drevne teglværker Kragelund Teglværk (som ses på billedet herover) og Emiliedals Teglværk. De udgjorde områdets hovederhverv, som i sæsonen fra april til ultimo oktober beskæftigede langt de fleste familier herude. Teglværksgården" ved Emiliedal Teglværk omkring Stående i vognen ses staldkarl Jørgen Jacobsen med døtrene Ellen og Asta. Teglværksgården blev drevet som landbrug, og dens marker lå øst for Oddervej, og strakte sig helt op til skoven. Der var også telefoncentral her - for enden af bygningen ud mod Oddervej. Denne længe blev revet ned, da landevejen blev udvidet. Jens Rasmussen, som var formand på teglværket, passede telefoncentralen.

9 Skåde Afholdshotel blev bygget år Det havde ikke direkte forbindelse med teglværkerne. Det blev bygget af en håndværker, der gik under navnet "Snedker-Jacob" og blev drevet det meste af tiden som decideret afholdshotel - dog ikke konsekvent. Bygningen blev nedrevet i BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE : Gårde og lystgårde Det er forholdsvis få virkeligt gamle huse, der stadig er i brug i Højbjerg-området, men blandt dem er Saralystgården. Den er opført i slutningen af 1780'erne som såkaldt hovedgård under herregården og baroniet Marselisborg. Det var i en periode, hvor såkaldt "hovedgårdsdrift" kom på mode som en rentabel måde at drive større godser på. nemlig med en forpagter, der på egen regning skulle drive gården, men svare forpagterafgift til herremanden - i dette tilfælde baron Gersdorff. Forpagteren af Saralystgården havde været forvalter på Marselisborg og hed Mads Kierulf. Hans hustru havde været stuepige på herregården og hed Sara, født Brunau. Der har vi altså oprindelsen til navnet, som jo efterhånden gav navn til en hel bydel, Saralystkvarteret, til Saralystparken og meget andet med Sara. Gården bestod, da den stod færdigopført i 1795, af en grundmuret hovedbygning med to længer, hvoraf den sydlige stadig er den oprindelige, af gedigent egebindingsværk med mursten (ikke noget med lerklinet fyld her!). Bygningerne stod i det ydre næsten som i dag, blot var de stråtækte helt op i dette århundrede. Fotografiet er taget i 1906 og visr ejeren Chr. Buchtrup (i midten) og hustru Henriette omgivet af børn, familie og gårdens folk.

10 Mads Kierulf fik efterhånden ry som en meget dygtig og højt estimeret landmand med mange fine titler: han betegnes både som landsvæsenkommisær, stiftsrevisor. justitsråd og krigsråd. baron Gersdorff har sikkert med en vis misundelse set, hvor herskabeligt hans tidligere forvalter og stuepige havde indrettet sig samtidig med at han selv i et brev til kongen søger om tilladelse til at fraflytte sin gård Marselisborg med den begrundelse, at "hovedbygningerne ere uden undtagelse i høj grad brøstfældige og våningshuset næsten ubeboeligt". Saralystgården var fra starten gedigent byggeri, velbygget og veldimensioneret, opført i samme periode, som herregården Moesgårds hovedbygning, en periode, der var præget af kvalitetsbyggeri. Gården har efter Kierluffs død i 1834 haft adskillige skiftende ejere. Udstykningen af landbrugsjorden til parcelhusbyggeri begyndte i Landsforeningen for Sukkersyge drev i nogle år i 1960'erne gården som ungdomspension, fra 1981 ejes den af "Andelsforeningen Saralystgården", der driver ejendommen som en slagt bofællesskab. Hestehavegården, som ligger på Oddervej nr. 32, er i dag en herskabeligt udseende privatbolig med stor have. Den er i sin nuværende skikkelse opført så tidligt som i på en endnu ældre gårds plads - som en bindingsværksbygning med stråtag, senere ændret til tegltag. Den er på alle ældre kort omtalt som "Frederiksminde", men blev i 1924 af skovrider Bang omdøbt til "Hestehavegården", og det har været dens officielle navn siden, markeret af det smukke stykke billedskærerarbejde med et par heste, som markerer indkørslen til gården. Det gamle navn Frederiksminde siges efter traditionen at hentyde til kong Frederik VII, grundlovens giver - "Folkets kærlighed, min styrke". Men det kan ikke være rigtigt, da gamle kort viser, at gården hed Frederiksminde før Frederik VII blev født.

11 Nævnes bør også Lysenggården på L.A. Rings Vej nr. 56, oprindelig både teglværk og landbrugsejendom, som sådan drevet endnu for ca. 50 år siden, men har senere ført en omflakkende tilværelse som både møbelfabrik, biblioteksbygning, kvindeaktivitetscenter og meget mere. Den nuværende bygning er fra 1887, hvad en marmorplade ud mod vejen fortæller om. Fotografiet er taget i Et andet gammelt, stadig eksisterende hus i området er Egelund, der endnu er at se på Rosenvangs Allé nr Det er oprindelig en landbrugsejendom og senere gartneri (Larsens gartneri) og er også med på gamle, mere end 100-årlige kort. Noget helt specielt er den gamle lystgård Kragelund fra 1851, opført af teglværksmanden H.P. Heide. Stedet var oprindeligt en landbrugsejendom på ca. 60 td. land. I Heides tid blev teglbrænderiet dominerende. H.P. Heides søn, søn Rolf Wilhelm Heide, overtog gården og teglværket i 1890 og udvidede bygningerne med en herskabelig tværfløj. Kragelund var aldrig nogen herregård, men både park og bygninger havde noget herregårdsagtigt over sig.

12 I den tidligere Holme-Tranbjerg kommunes tid blev Kragelund drevet som hotel og var et populært udflugtsmål og samlingssted for de lokale beboere. Her ses et festligt dækket bord fra hotellets glansperiode i 1960'erne. Blandt andre ældre huse i Højbjerg bør også nævnes "Grumstolen", en ældre landbrugsejendom fra forrige århundrede. Her fødtes i 1874 den senere så kendte borgmester i Helsingør Peder Christensen ("Kong Peder"). Huset blev nogle år før århundredeskiftet benyttet som sommerbolig for Enrico Dalgas, hedens opdyrker, og hans familie, og efter traditionen er det dem, der har givet huset dets ejendommelige navn, vistnok hentet fra Telemarken i Norge. Ejeren af ejendommen var i 1910 Hans Holm Sørensen, hvis familie ses på billedet fra venstre Agnes Holm Sørensen, Elna Holm Sørensen, Viggo Holm Sørensen (med hesten) og i vinduet Maren Holm Sørensen, mor til de øvrige personer på billedet. Huset nedbrændte totalt natten til den 19.marts 1995, men Århus Kommune lod det genopføre, så at det i det ydre står næsten som før branden, dog nu forsynet med årstallet Det ligger idyllisk i et skovområde, hvorfra der i tidligere tid blev foretaget omfattende grusgravning, bl.a. til brug ved byens kaserner. Huset ejes af kommunen og benyttes i dag til sports- og fritidsaktiviteter..

13 Ved begyndelsen af dette århundrede blev det mere og mere almindeligt for folk med deres virke i Århus at flytte mod syd og bosætte sig i Højbjergområdet. Det havde hidtil været mondænt at slå sig ned i Risskov-området, men nu fik mange øjnene op for de muligheder, der lå i de naturskønne områder syd for Århus. En medvirkende årsag var nok, at skovområderne ved Århus Kommunes overtagelse af Marselisbog Gods i 1897 nu var offentligt tilgængelige. Højbjerg hørte dog stadig ikke under Århus, men var en del af Holme-Tranbjerg Kommune. Blandt udflytterne var en del arbejdere og funktionærer fra Aarhus Oliefabrik. På billedet (fra 1923) ses Jens og Karen Rasmussen foran deres nybyggede hus på L.A. Ringsvej (dengang kaldet Kongevej). Drengen Aksel Rasmussen, senere sognerådsmedlem, byrådsmedlem og initiativtager til Lokalhistorisk Støtteforening. Billedet giver indtryk af, hvor øde og nybyggeragtigt der endnu så ud i dette nu helt udbyggede område.

14 BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE : Skåde Mark Det store område øst for den gamle landsby Skåde, som dels kaldtes "Skåde Mark", var i ældre tid, dvs. indtil år 1900, kun sparsomt bebygget. Der lå enkelte gårde - en af dem blev af ukendte grunde kaldt "Københavnergården" eller blot "København" - og der var gartnerier og huse, men specielt var bakkerne urentabel landbrugsjord. Det kuperede landskab med nærhed af de store skovstrækninger og med vid udsigt over Kattegat var meget naturskønt og attraktivt som beboelsesområde for folk med deres virke i Århus. Der fandt enkelte udflytninger sted. I 1898 fandt en større mudstykning sted med henblik på sommerbebyggelse - ikke "sommerhuse", men landsteder - ved fabrikant John Wied og læge A.H. Winge, men først da udstykningen af villakvarteret "Tårnhøj" omkring år 1900 begyndte at tage form, kom der gang i udviklingen. Grundene ejedes og udstykkedes af garver V. Flach og bødker J. Balle. Jorden udstykkedes i meget store boligparceller, og der groede et boligområde op domineret af store herskabelige villaer og landsteder - det blev eksklusivt at bo i Skåde Bakker. Det store udsigtstårn af træ, der gav navn til "Tårnhøj" eksisterer ikke mere, og i de senere mange år er de store grunde blevet yderligere opdelte og har givet plads til mange huse. Det store område, der blev kaldt Skåde Mark, er i dag fuldt udbygget. Jo, det gamle nedvurderende og af århusianere hånligt omtalte skidenpyt-kvarter har ændret karakter! De fleste af de større oprindelige huse i Skåde eksisterer endnu, omend for manges vedkommende i stærkt ændret form. Tilværelsen er blevet en anden siden de blev opført. Mange af husene var baseret på, at der blev holdt tjenestefolk, domestikker, gartner, chauffør og anden form for assistance til den daglige husførelse, og den livsform er jo blevet sjældnere i dag. Et enkelt af de store huse skal dog omtales, villa Arnak, bygget i to etager i 1899 som sommerbolig og i 1904 ombygget til helårsbolig ved arkitekt Thorkel Møller for fabrikant John Wied (i øvrigt broder til forfatteren Gustav Wied). Huset er nærmest i herregårdsstil. Grunden på 15 tønder land er senere blevet udstykket til villagrunde. I mange år var huset beboet af direktør Ludvig Wohlert og fru Gudrun Wohlert. Det store hus er i dag opdelt i ejerlejligheder. Der er stadig mange store grunde i området.

15 Før vandværket blev bygget kunne beboerne i Skåde hente vand fra "bybrønden", vippebrønden på hjørnet af Jelshøjvej og Skådevej. På dette billede fra 1916 ses fru stefania Andersen ved brønden. Det ser jo hyggeligt ud, men er nok besværligt og upraktisk. Ville vi mon ønske os de gamle tider tilbage? Det store, højtliggende villakvarter fik hurtigt vandforsyningsproblemer, og i 1914 oprettedes Skåde Bakkers Vandværk ligesom i øvrigt også det "gamle" Højbjerg havde sit eget vandværk beliggende neden for den nuværende vej Dalvangen ved spejderhytten "Kløverhytten". Omkring en af de største bakker, Kattehøj, blev der anlagt en smukt beliggende golfbane, og den og de nærliggende bakker var i sneperioder et yndet vintersportssted egnet til skiløb og kælkning. Også denne nu nedlagte golfbane er nu udstykket til villabebyggelse og golfbanen er flyttet længere sydpå i nærheden af Moesgård.

16 BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE : Kvarterer i Højbjerg Velhavende borgere byggede som nævnt landsteder og herskabelige sommerboliger i Skåde Bakker fra 1898, men i Højbjerg-området begyndte en egentlig villa- og parcelhusbyggelse i årene langs det sydvendte skovbryn langs senere Nagelsvej (opkaldt efter postmester Nagel). På billedet ses tre ældre huse på Nagelsvej. Husene havde navne, først senere fik de numre: "Bøgelund", Rockhill", "Sunbright". De sidste navne leder tanken i retning af engelske garden cities. De tre afbildede huse er alle opført i Fra samme periode stammer Kildehøj og den store "Stampes Villa", det navn, den gamle Villa Højbjerg i mange år var kendt under, med en meget stor park i romantisk stil, der både rummede en norsk bjælkehytte, et kinesisk lysthus, flotte springvandsanlæg og kunstfærdige stenhøjspartier - altsammen nu forsvundet.

17 Omkring Saralystgården opstod der ved udstykning et attraktivt parcelhuskvarter for mennesker med mere beskedne boligfordringer, et kvarter, hvor mange arbejdere, funktionærer og håndværkere slog sig ned. I løbet af 1920'erne og 30'erne tog bebyggelsen rigtig fat herude, især omkring krydset Rosenvangs Allé/Oddervej. Her opførtes i 1925 Bakkehus og i 1931 Enghavehus og senere endnu Højbjergparken, og her lå det egentlige Højbjerg Centrum, med mange butikker. I 1930'erne boede der efterhånden så mange i Højbjerg, at den lokale tømrermester Thorvald Pedersen mente, at der måtte være basis for et lille lokalt biografteater. Det var i de år - før fjernsynets gennembrud - da enhver samlet forstadsbebyggelse måtte have et biografteater. Det blev til Riobiografen opført på foranledning af et lille konsortium og indviet den 15. september Riobiografen var i de første mange år et hyggeligt samlingspunkt for Højbjergbeboere. Den lagde hovedvægten på familiefilm og børnefilm. Den blev drevet af Thorvald Pedersen som et udpræget familieforetagende. Med fjernsynets og videoens gennembrud kom mange lokalbiografer i vanskeligheder, og Rio-biografen måtte holde op. Bygningen er i dag solgt til andet formål (Antroposofisk Selskab). Forinden havde huset dog spillet en afgørende rolle i Højbjergs historie som udgangspunkt for kirkesagen (se s. 34).

18 Efterhånden kom et stigende byggeri af store boligblokke til at sætte præg på Højbjergområdet. Nævnes skal Saralystparken (fra 1950'erne, billedet), Højbjergparken, bygget på den nedrevne Kjeldberggårds jorder (bedre kendt som mælkehandler Rasmus Caspersens gård) i 1943 på hjørnet af Oddervej og Kragelunds Allé, Frederiksparken, tæt ved kirken, opført i , delvis på det gamle, nedlagte mørtelværks grund, Mosegården (fra 50'erne) ved Rosenvangs Allé, Elverdalsparken fra 1960'erne, byggeriet ved Olaf Rudes Vej og Kridthøj Torv, ligeledes fra 60'erne. Navnet "Kridthøj" har formodentlig ikke spor med kridt at gøre - på gamle kort betegnes bakken som Gretbjerg. Bygherren for de fleste og største af disse byggerier var Højbjerg Andelsboligforening, oprettet i 1942 ved en stiftende generalforsamling på Hotel Kragelund. BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE : Kirke og skoler I løbet af 1930'erne kom der til at bo op imod 3000 mennekser i Højbjerg-området, og der opstod klart formulerede ønsker om at få egen sognekirke med tilhørende kirkegård. Den tyske besættelse fra 1940 styrkede disse ønsker. Der blev holdt beboermøder om kirkesagen. Først på det gamle Hotel Kragelund den 2. oktober 1941, senere i dengang næsten nye Rio-biograf den 26. februar Forinden havde man taget Rio-biografen i brug til julegudstjeneste. Man fik nedsat et kirkebyggeudvalg, hvis dynamiske og initiativrige formand var fabrikant Ludvig Wohlert.

19 Der var ved byggeudvalgets møder almindeligt ønske om, at man ville have en rigtig dansk landsbykirke - ikke noget med moderne arkitektur i funkisstil her! Man udskrev ikke arkitektkonkurrence, men udvalget henvendte sig til den kendte kirkearkitekt Harald Lønborg-Jensen i fuld tillid til, at netop han kunne skabe en typisk landsbykirke, som beboerne så klart ønskede. Det strømmede ind med bidrag til opførelsen, næsten hver eneste husstand bidrog til indsamlingen, eksempelvis bidrog i samlet flok teglværksarbejderne hver især med en timeløn.man talte ligefrem om "gavernes kirke". Kirkekomiteen havde henvendt sig til daværende kronprins Frederik, den sener kong Frederik IX, og fået tilladelse til at opkalde kirken efter ham. Grundstenen blev lagt den 17. april 1943, og den første søndag i advent, den 3. december 1944, kunne kirken indvies under festlige former. Ved indvielsen var byggeudvalget trukket i stiveste puds. Her ses fra venstre sognerådsmedlem købmand Laursen, tømrermester Thorvald Pedersen, gartner M. Jensen, Bækkelund, og bankbestyrer Jürgensen. Ved Frederikskirkens 50 års jubilærum i 1994 kom pressefotograferne og ville fotografere den jubilerende kirke. En fotograf mente, at han var gået forkert: det var jo ikke en gammel, middelalderlig landsbykirke, han skulle fotografere, men en bygning på kun 50 år! Kirkekomiteens intentioner var lykkedes. I øvrigt bliver kirken flittigt brugt. Myten om "de tomme kirker" passer ikke her. Frederikskirken var i de første år annekskirke under Holme sogn, betjent af sognepræst Aage Knudsen fra Holme. Foruden

20 Fredrikskirken havde han også Tranbjerg Kirke som annekskirke. Fra 1949 blev Skåde Sogn udskilt som et selvstændigt sogn med indsættelse af egen sognepræst Orla Højsgaard, fra 20. november. I 1996 er Skåde Sogn, hvorunder Højbjerg og Saralyst er en del, et sogn på godt ni tusinde beboere. I trit med udviklingen har også skolevæsenet i Højbjergområdet ændret sig, og vi er i den situation, at alle de implicerede bygninger er bevarede, så vi kan overskue udviklingen. Det gælder den gamle landsbyskole i Skåde fra 1700-tallet, en køn og beskeden, men ganske gedigen bygning på Oddervej nr Den er i dag privatbolig. Efter mere end hundrede års brug som landsbyskole blev den i 1906 afløst af en nybygget skole lige overfor på landevejen, den stadigt eksisterende Skåde skole. Den er med tilbygninger og ændringer fulgt med tiden, men hovedbygningen er stadig den samme som den, hvor førstelærer Bispeskov og senere skoleinspektør Hans Pedersen i sin tid residerede og satte deres præg på ungdommen med fast og venlig hånd. Beboerne i Saralystkvarteret sendte deres børn til Holme skole. Da børnetallet voksede og bebyggelsen tillige flyttede sig, efterhånden som Saralystkvarteret og det centrale Højbjerg blev udbygget, blev man i løbet af 1930'erne klar over, at et stort, moderne skolebyggeri blev nødvendigt, og den 21. august 1937 blev grundstenen til Kragelundskolen nedlagt under stor højtidelighed og med megen forventning. Arkitekt var O. Sahl, og skolebyggeriet fungerede til dels som beskæftigelsesarbejde for arbejdsløse. Kragelundskolen kom godt i gang, men den 9. april 1940 begyndte den tyske besættelse af Danmark, og den kom jo til at vare 5 år. Det medførte beslaglæggelse af mange offentlige bygninger, blandt andet også af den nye skole. Da det gik hårdest til, måtte man sprede eleverne over mange tilfældige undervisningssteder, hvor man nu kunne finde plads, f.eks. måtte man inddrage forhallen til Riobiografen til klasseværelse og undervisningssted. Efter 1945 er Kragelundskolen flere gange blevet udvidet og moderniseret, og den fremtræder i dag som et stort og tidssvarende skolekompleks.

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

"Af Kragelunds Historie" af Jørgen Thorsted

Af Kragelunds Historie af Jørgen Thorsted "Af Kragelunds Historie" af Jørgen Thorsted Højbjerg var omkring midten af forrige århundrede en ganske ubetydelig lokalitet, som iøvrigt ikke hed Højbjerg men Skidenpyt. Først ca. 1925 forsvandt denne

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folk fra Skåde. En publikation udgivet af Højbjerg Lokalhistoriske Samling i 1995. Folk fra Skåde.

Folk fra Skåde. En publikation udgivet af Højbjerg Lokalhistoriske Samling i 1995. Folk fra Skåde. Folk fra Skåde. Folk fra Skåde En publikation udgivet af Højbjerg Lokalhistoriske Samling i 1995. Landsbynavnet Skåde betyder "fremspring i terrænet", hvilket passer godt til de store bakkedrag her omkring.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn.

Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Lokal og slægtshistorisk forening for Brande og omegn. Medlemsorientering pr. 1. udg. 2002. Orientering. Lokal og slægtshistorisk forening har nu eksisteret i 20 år, det har i lang tid været vores hensigt

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Molskroen Femmøller Strand

Molskroen Femmøller Strand Molskroen Femmøller Strand Molskroen er en væsentlig del af den regulerede ferie- og haveby, som den kendte arkitekt Egil Fischer (1878-1963) skabte i 1920 erne. Kroen er også den første af de planlagte

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Molskroen Femmøller Strand

Molskroen Femmøller Strand Molskroen Femmøller Strand Molskroen er en væsentlig del af den regulerede ferie- og haveby, som den kendte arkitekt Egil Fischer (1878-1963) skabte i 1920 erne. Kroen er også den første af de planlagte

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere