REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012"

Transkript

1 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt et nyt budget til de tilstedeværende, da der var en fejl i det udsendte budget (fejlen ændrer dog ikke på slutresultatet). 2. Valg af stemmeudvalg Det blev besluttet, at vente med at nedsætte et stemmeudvalg til det blev nødvendigt. Der blev ikke behov for at nedsætte et stemmeudvalg. 3. Beretning Strømpeforing af afløb fra køkken til fedtbrønd er afsluttet med tilfredsstillende resultat. I forbindelse med dette arbejde konstaterede man, at der er 36 fedtbrønde, der skal udskiftes. Dette arbejde bliver udført i begyndelsen af det nye år. I forbindelse med udskiftning af en fedtbrønd konstaterede man, at kloakledningen ned gennem den pågældende gang er i ringe stand. Derfor bliver der nu foretaget TV-inspektion af kloakledningen i gangene nr og 82-92, og derefter bliver der taget stilling til, om hele kloaknettet skal TV-fotograferes. Udgifterne til ovenstående kan indeholdes i budgettet for strømpeforingsprojektet. Hvis TVinspektionen viser, at det er nødvendigt at foretage yderligere reparation på kloaknettet, vil det medføre fornyede udgifter. Sidste år blev det godkendt, at om 4 år skal tagbelægningen fornyes, og at vi samtidig igangsatte en særlig opsparing til formålet, som medfører, at huslejen stiger ekstraordinært med 1% hvert år frem til 2016, hvor arbejdet skal gennemføres. Samtidig med, at tagbelægningen udskiftes, bliver også den høje stern og profiltræbeklædningen udskiftet og erstattet med vedligeholdelsesfrit materiale ligesom, at der foretages supplerende isolering i loftet. I den mellemliggende periode bliver sternen og træbeklædningen ikke malervedligeholdt med mindre den enkelte beboer selv gør det. Hvis Grenhusene skal have solenergi/solceller, vil det være naturligt at udføre et sådant projekt samtidig med tagarbejdet, og dette vil vi vende tilbage til på et senere tidspunkt, men i god tid før tagarbejdet. Der vil blive gjort et nyt forsøg på at få forlænget dispensationen for opsætning af varmemålere. Hvis det på ny er afslag, skal varmemålere være opsat d. 1/ Dette vil ikke medføre huslejestigning. Asfaltbelægningen på fortovet er blevet repareret. Der er tale om lappeløsning, idet ny asfaltbelægning og opretning af kantsten hele vejen rundt er en meget bekostelig affære. Poplerne langs Biblioteksvej kan ikke mere og bliver derfor fældet. Der bliver foretaget udtynding i friarealerne i den nordlige halvdel af Øen. I de arealer, hvor man forrige år ryddede for kratbevoksning og lignende, vil dette arbejde løbende blive gentaget. Oprydningsdagen bliver d. 7/4. Udvalget påtænker at indbyde til en ideaften i løbet af vinteren. 1

2 Spørgsmål og bemærkninger til beretningen: En beboer spurgte, om den udførte strømpeforing af kloakkerne ikke bare er en lappeløsning og hvor længe det holder, det der er udført på kloakkerne? En anden beboer spurgte til, hvilke 36 brønde det er der skal udskiftes? Børge Jensen, svarede at strømpeforingen af kloakkerne holder i 30 år. Udvalget ved ikke hvilke 36 brønde det er der skal udskiftes. Inspektøren ved hvilke brønde det drejer sig om. Pågældende beboer skal nok blive varslet i god tid, men arbejdet kræver heldigvis ikke at der skal være adgang til nogen boliger, da arbejdet udføres udefra. En beboer spurgte til opsætning af varmemålere. Beboer var interesseret i at vide, om der skal opsættes målere på samtlige radiatorer, eller om der kan opsættes 1 stk. pr. hus? Børge Jensen svarede, at det ikke vides på nuværende tidspunkt hvilken løsning der vil være den bedste. Opsætningen af varmemålere vil ikke medføre en huslejestigning, da pengene til opsætningen vil blive taget fra dispositionsfonden. Det vil dog medføre udgifter i fremtiden, når varmemålerne skal aflæses. En beboer fortalte, at de træer der er fældet ved hans bolig (på NESA s grund), desværre er de forkerte. Beboer spurgte om han selv må fælde dem i stedet for? Børge Jensen svarede, at denne sag havde været meget langtrukken, da det har været svært at finde ejerne til dette stykke jord. Det er dog lykkedes i sidste ende, og han vil nu forsøge at rette henvendelse til dem igen. Bestyrelsens/udvalgets beretning blev herefter taget til efterretning. 4. Budget 2013/14 Børge indledte med at oplyse om den varslede huslejestigning på 1,95%. Konto 105 falder med kr., da vi indløser et lån et par år tidligere. Dette udløser penge fra reservefonden. Ejendomsskatterne stiger, da der ikke er skattestop på grundskylden. Vandafgifterne er der kalkuleret med til samme pris som sidste år, da denne pris ikke kendes på nuværende tidspunkt. Prisen på vand foreligger først i december måned. Renovationsudgifterne bliver billigere end sidste år, da bestyrelsen har været til møde med kommunen og har fået nedsat prisen på administrationsgebyret. Dette giver en besparelse på kr. Forsikringsudgiften falder en lille smule, da der ikke har været så mange skader i årets løb. Udgifter til løn til ejendomsfunktionærer, beboerblad, beboeraktiviteter og drift af Beboerhuset på Neergårds Alle deles med Bredalsparken. Bredalsparken betaler 90 % og Grenhusene betaler 10 % af disse udgifter. Der vil i dette budget blive henlagt kr. til tagudskiftning, som skal foretages inden for de næste 4 år. Den varslede huslejestigning på 1,95% vil svare til ca. 100 kr. mere i husleje pr. måned for hvert enkelt hus. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt med en huslejestigning på 1,95%. 2

3 5. Råderetssager / huslejetillæg Afdelingsmødet har tidligere vedtaget, at en beboer kun kan få én moderniseringssag med huslejetillæg ad gangen. På linje hermed foreslår Grenhusudvalget, at en beboer ikke kan have en råderetssag samtidig med en moderniseringssag med huslejetillæg. Børge Jensen uddybede hvilke konsekvenser, det kan få for en ny lejer hvis der er oprettet både en moderniseringssag og en råderetssag på et hus. Som udgangspunkt kan huslejen stige med op til 500 kr. pr. måned hvis en lejer ønsker at få udskiftet køkken og betale denne udgift over huslejen. Hvis der så samtidig oprettes en råderetssag på moderniseringer, har lejer selv betalt udgiften til dette (der kan oprettes et byggeregnskab på op til ca kr.). Hvis lejeren så vælger at flytte inden for de næste 10 år, vil resten af beløbet skulle betales af ny lejer (denne form for modernisering afskrives over 10 år) enten som et engangsbeløb eller som en månedlig ydelse. Dette vil være en for stor udgift at pålægge en ny lejer oven i den eksisterende husleje. Grenhusudvalget foreslår derfor, at det ikke må være muligt at kunne få mere end et lejetillæg tilknyttet den enkelte bolig ad gangen. Det blev herefter enstemmigt vedtaget, at der ikke må være både en råderetssag samtidig med en moderniseringssag med huslejetillæg tilknyttet den enkelte bolig ad gangen. 6. El-installationer I forbindelse med behandling af tilstandsrapport for Grenhusene vedtog afdelingsmødet sidste år, at der skulle foretages en nærmere undersøgelse af husenes el-installationer. El-ledninger: Den nye vurdering er sammenfaldende med tilstandsrapporten, som tilkendegiver, at elledningernes tilstand er tilfredsstillende. På den baggrund foreslår udvalget, at dette tages til efterretning og, at der ikke foretages yderligere på dette område. El-tavler: Grenhusudvalget foreslår, at der ikke foretages en generel udskiftning. I stedet for foretages det løbende efter behov i forbindelse med flytning, køkkenudskiftning, eller hvis elektriker konstaterer, at installationen ikke kan godkendes. I disse tilfælde dækker afdelingen udgiften. Hvis en beboer beslutter at installere vaskemaskine og/eller lignende, skal beboer selv dække udgiften til udvidelse/udskiftning af el-tavle. Børge Jensen uddybede Grenhusudvalgets opstillede forslag med at fortælle, at der for 4 år siden, samt sidste år blev udført en tilstandsvurdering / gennemgang af el-installationerne i Grenhusene. Firmaet der udførte denne gennemgang vurderede Grenhusenes ledningsnet til at være tilfredsstillende. Lindeskov elektrikerfirma, har efterfølgende vurderet, at ledningsnettet i Grenhusene er tilfredsstilende. Det vil koste ca kr. pr. hus for udskiftning af alle ledningerne. Det vil svare til en samlet udgift på ca. 3 mio. for alle husene. Hvis alle el-tavler skal udskiftes vil det koste ca kr. for udskiftning i hele afdelingen. Der er her ikke taget stilling til hvor mange el-tavler der er udskiftet på nuværende tidspunkt. 3

4 Spørgsmål og svar til el-installationer: En beboer spurgte til punktet omkring el-ledninger fra sidste års afdelingsmøde. Han savner at få uddybet spørgsmålet fra sidste års afdelingsmøde, der skulle klarlægge betydningen af formuleringen: såfremt stofledningerne ikke overbelastes, vil ledningerne kunne bevare deres funktion i mange år fremover. Han mener derfor ikke, at den opgave er løst endnu. En anden beboer fortalte, at han har haft besøg af DONG, og har fået at vide, at DONG påtænker at alle el-tavler skal kunne aflæses udefra inden for de næste 4-5 år. Dette vil betyde, at alle el-tavler skal udskiftes. Denne udgift må DONG påtage sig, da det ikke er muligt med denne form for fjernaflæsning med de nuværende tavler, og da det ikke er muligt at udbygge tavlerne til dette. Han mener derfor, at afdelingsmødet bør tage til efterretning at afvente udskiftning af eltavlerne, indtil DONG melder ud hvad der skal ske i fremtiden. Beboeren fortalte samtidig, at han har haft besøg af elektrikere 3 gange, og at han alle 3 gange har fået oplyst, at ledningerne i huset er sunde og tørre. Hvis der var fugt i forbindelse med ledningerne ville de begynde at irre, og det er ikke tilfældet. Beboer mener, at overbelastning af ledningsnettet udelukkende skyldes beboeres egen udbygning af kontakter og lign. da der kan blive en overbelastning hvis der opsættes 2 kontakter et sted hvor der oprindeligt kun er én. Det blev herefter sat til afstemning, om der skal foretages yderligere i forbindelse med elledninger. Det blev herefter vedtaget, at der ikke skal foretages yderligere i forbindelse med elledninger. Det blev herefter sat til afstemning, om der skal foretages en generel udskiftning af eltavlerne i Grenhusene. Det blev herefter vedtaget, at der ikke skal foretages en generel udskiftning af el-tavlerne, men at der løbende vurderes behovet for udskiftning. 7. Indkomne forslag a) Etablering af små ramper på begge sider af døren ved vaskeriet i nr. 43 (evt. ved begge vaskerier) således, at man kan trække sin vogn med vasketøj ind og ud af vaskeriet Forslagsstiller uddybede det opstillede forslag med, at det er svært at komme ind i vaskeriet med sit vasketøj. En rampe vil gøre dette nemmere, da man så samtidig kan holde døren åben. Forslaget blev vedtaget uden yderligere kommentarer, da Grenhusudvalget har vurderet, at udførelsen af dette arbejde ikke vil have en væsentlig udgift for afdelingen. b) Lys på stien i den lille park langs Biblioteksvej Forslagsstiller fortalte, at baggrunden for fremsættelse af dette forslag bunder i, at det vil være hyggeligt med lys i denne park. En beboer stillede spørgsmålstegn ved udgifterne i fremtiden, da han mener at der vil blive begået hærværk mod de opsatte lamper, da området ligger temmelig øde. 4

5 Børge Jensen oplyste, at den indhentede pris på udførelsen af dette arbejde vil ligge på omkring kr. og vil medføre en yderligere huslejestigning på 1%, da forslaget ikke er indarbejdet i budgettet for 2013/14. Udvalget kan derfor ikke gå ind for dette forslag. Forslaget blev herefter afvist af flertallet. c) Genindførelse af glasindsamling i affaldsrum Forslagsstiller begrundede det opstillede forslag med, at det er irriterende at skulle til flaskecontaineren ved containerpladsen. Samtidig er han bekymret for, om der bliver smidt flasker i de almindelige containere til husholdningsaffald der er opstillet i de enkelte skralderum. Børge Jensen forklarede hvorfor den ordning der har været tidligere er ophørt. Før i tiden var det funktionærerne der indsamlede flasker i skralderummene, og til gengæld tjente lidt småpenge på denne tjans. Der kom herefter nye regler på området, der gjorde at afdelingen i stedet skulle betale for at aflevere flasker på den måde. Derfor er der nu opstillet en flaskecontainer i stedet for. Grenhusudvalget kan ikke tilslutte sig at gå tilbage til den gamle ordning. Forslaget blev herefter afvist af flertallet. 8. Valg af medlemmer til Grenhusudvalget Jimmy Andreasen, Gitte Andersen, Bo Volfing og Børge Jensen blev alle 4 genvalgt til Grenhusudvalget. 9. Aktivgruppen a. Regnskab Gitte Andersen fremlagde det uddelte regnskab fra Fællesgrenen. Regnskabet udviser et overskud på ,27 kr. Gitte fortalte, at der vil blive sparet op til indkøb af nye stole til Fællesgrenen, da der efterhånden er en del af stolene der er knækket i ryggen. Gitte Andersen og Finn Ørtz benyttede samtidig lejligheden til, at efterlyse lidt mere hjælp i forbindelse med frivilligt arbejde i Fællesgrenen. En beboer spurgte til prisen på leje af Fællesgrenen. Prisen på leje blev på sidste afdelingsmøde godkendt til 200 kr. pr. døgn. Beboeren ønsker nu lidt mere fleksibilitet i forbindelse med udlejningen, så det vil være muligt evt. at dække bord dagen før uden, at betale et døgn for dette eller evt. nedsætte prisen på lejen til 100 kr. den dag man kommer og gør klar i lokalet. Der blev talt en del frem og tilbage omkring at finde en mere fleksibel løsning for leje af Fællesgrenen. Der blev nævnt muligheden for, at have lokalet til dagen efter kl. 10 (inkluderet i lejen på 200 kr.). Denne løsning var der en beboer der mente ville være umulig at gennemføre, da lokalet skal forlades senest kl. 22, og derfor som udgangspunkt lægge op til at blive benyttet til nogen arrangementer der ligger tidligt på dagen. Hvis man på sin lejedag først kan komme ind og gøre klar efter kl. 10, vil der ikke være meget tid til klargøring. 5

6 Der blev talt om muligheden for udvidelse af tiden man må være i Fællesgrenen, sådan at det måske kan blive muligt at være der efter kl. 22, såfremt musik og larm ikke finder sted. Reglerne for benyttelse af Fællesgrenen er, at man betaler for de dage man skriver sig på kalenderen (da man herved spærrer dagen for udlejning til andre). Aktivgruppen opfordrede herefter til, at beboerne stiller deres ændringsforslag til benyttelse af Fællesgrenen til næste afdelingsmøde. Regnskabet blev herefter taget til efterretning. b. Valg af medlemmer til aktivgruppen Kirsten Vinhøj har trukket sig ud af Aktivgruppen. Hanne Hansen opstiller op i stedet for. Frank Jørgensen ønskede at stille op i Aktivgruppen. Aktivgruppen består herefter af følgende 5 medlemmer: Gitte Andersen (nr. 147), Finn Ørtz (nr. 61), Annette Michelsen (nr. 65), Hanne Larsen (nr. 56) og Frank Jørgensen (nr. 91). 10. Eventuelt En beboer spurgte til den tilstandsrapport der blev udarbejdet for Grenhusene sidste år. Beboer spurgte til betonarmeringen, efterisolering og malerbehandling af vinduer. Han kunne ikke forstå hvorfor der ikke var gjort tiltag på disse områder. Børge Jensen svarede, at den tilstandsvurdering der blev foretaget for Grenhusene sidste år, blev sendt ud som en rapport der i korte træk dokumentrede tilstanden af Grenhusene. Hele rapporten kunne afhentes på ejendomskontoret, hvis man havde interesse for dette. Grenhusudvalget havde inden fremlæggelsen af rapporten på sidste afdelingsmøde, gennemgået rapporten og fundet tiltag der burde igangsættes. Rapporten påpegede, at betonens evne til at beskytte armering mod korrosion er forsvundet. Derfor må der påregnes et større antal betonskader. Børge Jensen, oplyste at denne skadeudvikling bliver fulgt nøje. Inspektøren har vurderet vinduerne (dem der sidder under udhængene i haven), og har fortalt at der ikke behøver blive foretaget yderligere på nuværende tidspunkt. En beboer spurgte hvad der gøres ved rotterne i Grenhusene? Børge Jensen fortalte, at det er svært at komme med en generel løsning, men han håber at strømpeforingen kan hjælpe lidt på problemet. Hvis man ser rotter i Grenhusene, skal dette meddeles på ejendomskontoret som retter henvendelse til Hvidovre Kommune. Der blev talt om invalideparkeringspladser i Grenhusene Hvordan får man anvist en invalideplads? Om den invalideplads man har fået anvist må benyttes af andre biler, hvis man ikke benytter den selv gennem længere tid? Hvem betaler for skiltet til invalideparkeringspladsen? Børge Jensen forklarede, at beboere har fået anvist pladserne af ejendomskontoret. Skiltet + stander til skilt betaler beboeren selv for. Proceduren for anvisning af pladser er lavet om således, at det nu er Grenhusudvalget der anviser plads til beboerne. Det er afdelingen selv 6

7 der bestemmer over parkeringspladserne, da det er en privat vej. Det er beklageligt hvis der er beboere der har en invalideplads som ikke benyttes gennem længere tid. Der blev spurgt til optegning af parkeringspladser? Børge Jensen fortalte, at han har noteret spørgsmålet og der vil blive set på det. Mødet sluttede med en lille henstilling til alle beboerne om, at huske at slukke lyset i vaskerierne, når de forlades. Der deltog 33 huse i mødet. Dirigent Referent Peter Rytter Tanja E. Mahler 7

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere