E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej Gentofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte"

Transkript

1 Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.: April 2006

2 Beliggenhed: Jægersborgvej Gentofte matr. nr. 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Sag nr.: / Dato for besigtigelse: og Udført af: Wemmelund Arkitekter A/S ved Niels Kahr Mathiesen Ifølge aftale er ovennævnte ejendom blevet gennemgået med henblik på at fastlægge ejendommens vedligeholdelsesstand, og udarbejde en vedligeholdelsesplan for ejendommen med en prioritering af vedligeholdelsesarbejderne i de kommende år. Besigtigelsen er foretaget på dage med både regn og tørvejr, og fugtmålinger er foretaget med en Timber Test FM 510 til træ og en Tramex moisture encounter til murværk. Rapporten giver under de enkelte bygningsafsnit anvisning på foranstaltninger der er nødvendige at udføre, for at bygningens konstruktioner ikke forringes. Der er samtidig anvist en række arbejder der bør, eller kan udføres inden for en årrække. Anbefalet prioriteringsrækkefølge samt økonomiske konsekvenser af anvisningerne, fremgår af vedligeholdelsesbudgettet sidst i rapporten. De oplyste priser for opretning, er overslagspriser på håndværkerudgifter excl. moms, stillads, rådgivehonorar m.v. Ud over de i budgettet nævnte beløb, skal der generelt påregnes udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse. Ved besigtigelsen er store dele af kælderen incl. varmecentral besigtiget. Der var ved besigtigelsen generelt ikke adgang til kælderydervægge i pulterrum. Der er ikke foretaget målinger eller udført undersøgelser, som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner eller installationer i forbindelse med besigtigelsen, og evt. mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum m.v., er ikke omfattet af gennemgangen. Videregående undersøgelser kan gennemføres efter særlig aftale om undersøgelsens omfang m.v. Rapporten omhandler primært udvendige vedligeholdelsesforhold der vedrører ejerforeningen. Indvendige vedligeholdelsesarbejder der sædvanligvis påhviler den enkelte beboer, er kun medtaget i mindre grad i nærværende rapport. Der er foretaget besigtigelse ved stikprøve i følgende lejligheder: Jægersborgvej th, 114 st.th og th. Kontaktperson: Varmemester: Torben Lauritzen, Jægersborgvej 110, st.th, 2820 Gentofte tlf.: Grundlag for udarbejdelse af tilstandsrapporten: BBR-ejermeddelelse af Energiledelse rapport 2005 udarbejdet af Force Technology ved konsulent Kent Nyberg. Enkelte relevante oplysninger er hentet fra ovenstående rapporter, og er indarbejdet i nærværende rapport for opnåelse af et større overblik af ejendommens samlede vedligeholdelsestilstand på nuværende tidspunkt. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 2 af 27

3 Indholdsfortegnelse: Vejledende retningslinier / teknisk besigtigelse af fast ejendom... 4 Ejendomsdata: Tag Tagkonstruktion Tagbelægning Tagrum Tagrender og nedløb Kælder, fundamenter m.v Fundering Lyskasser Udvendige trappetrin ved hoveddøre Udvendige kældertrapper Omfangsdræn Kælder indvendig Facader, sokkel og altaner Sokler Facader og gavle Altaner Altanlukninger Pudsede lysninger/sålbænke Værn ved franske altaner Vinduer og altandøre Vinduer/altandøre i boliger og opgange Kældervinduer Sålbænke Udvendige døre Hoveddøre Kælderdøre Trappeopgange Hovedtrapper Affaldsskakte Port Etageadskillelser Wc/bad Køkkener Varmeforsyning Afløb/faldstammer Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El-installationer Øvrige bygningsarbejder Private friarealer (belægninger, skure m.v.) Asfaltbelægninger Belægninger m.v Redskabsskur Garage Byggeplads og stillads Konklusion: Bilag: 1 Vedligeholdelsesbudget, 2 Fotohenvisninger. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 3 af 27

4 Vejledende retningslinier / teknisk besigtigelse af fast ejendom. Teknisk bygningsbesigtigelse: Besigtigelsesrapporten vil koncentrere sig om de bygningsdele, installationer m. v. som en ikke byggesagkyndig normalt vil have vanskeligt ved at vurdere kvaliteten af. Almindelige vedligeholdelsesmæssige mangler som er synlige for enhver uden særlig teknisk viden beskrives ikke i rapporten. Ejendommens oplysninger ifølge BBRskema vil blive gennemgået for umiddelbare uoverensstemmelser med de faktiske forhold, og såfremt der foreligger en varmesynsrapport vil denne ligeledes blive kommenteret i forbindelse med de enkelte bygningsdeles beskrivelse. Rapporten afsluttes med sammenfattende bemærkninger om ejendommens vedligeholdelsestilstand m. v., samt evt. efter nærmere aftale et oversigtsskema over hvornår udskiftnings- og vedligeholdelsesarbejderne må påregnes eller bør iværksættes. Der kan herudover suppleres med en økonomisk opstilling over de forventede omkostninger evt. fordelt på de kommende års vedligeholdelse. Alle beløbsmæssige angivelser er afgivet som et skøn og er af orienterende art. Følgende bygningsdele besigtiges: Udvendig besigtigelse: Fundament: Kloak, dræn. Udvendige trapper m. v. Terrænbelægning, skure o. lign. Tag: Generelt (tagdækningsmateriale, ovenlys, kviste) Udluftning af tagkonstruktion. Tagafvanding tagrender, skotrender, nedløbsrør m. v. Facader: Ydervægge og kælderydervægge. Lette facadepartier. Vinduer og døre. Evt. karnapper. Indvendig besigtigelse: Krybekælder / terrændæk: Generelt (materiale m. v.), isolering. Bund i krybekælder. Drænings- og udluftningsforhold. Kælder: Kældervægge, gulv dæk over kælder. Udluftnings- og opvarmningsforhold. Normaletage: Indvendige vægge, gulve, døre og vinduer m.v. Etageadskillelse og lofter. Køkken og våde rum. Udnyttet tagetage/loftrum: Indvendig side af tag, gavltrekanter, kviste, ovenlys, skunkrum m.v., isolering. Indvendige vægge, lofter, gulve, døre m.v. Indvendige trapper og evt. elevator. Installationer: Indvendige afløbsinstallationer. Ventilation. El-installationer. Varmeanlæg, rør og radiatorer. evt. energiforbrug. Automatik og styringsmuligheder. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 4 af 27

5 Ejendomsdata: Ejendommen består af 3 boligblokke med kælder, 3 normaletager og uudnyttet tagrum og anvendes til beboelse og erhverv. Ejendommen er brandsikret i Ejendommens data ifølge BBR-ejermeddelelse af og energiledelsesrapport Ejer: Administrator: E/F Jægerhaven Cubus Advokaterne Generelle oplysninger: Anvendelse: Beboelse og erhverv. Adgangsforhold: Hovedtrappe med direkte udgang til terræn. Redningsforhold: Redningsåbninger på indgangs- og haveside. Til/ombygningsår: 2003, altanlukninger på blok 2 og 3. Installationer: Vandforsyningsforhold: Afløbsforhold: Varmeinstallation: Konstruktion: Ydervægge: Tagdækning: Elevator: Hovedtrappe: Køkkentrappe: Offentlig vandforsyning. Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Fjernvarme - enstrenget radiatoranlæg. Gule mursten. Eternitskifer (asbestholdig). Nej Blok 1 støbt trappe med terrazzobelægning, blok 2 & 3 træ med pudset løb. Nej. Blok 1 Blok 2 Blok 3 Beliggenhed, Jægersborgvej nr.: Ejendoms nr.: Matrikel nr.: 5 æ 5 aq 5 ar Opførelsesår: Bebygget areal: 837 m² 953 m² 953 m² Samlet bygningsareal: 2511 m² 2859 m² 2859 m² Samlet kælderareal (loft < 1,25 m over 875 m² 953 m² 953 m² terræn). Samlet boligareal: 2511 m² 2859 m² 2757 m² Samlet erhvervsareal: 46 m² 0 m² 102 m² Antal etager excl. kælder og tagrum: Udnyttet tagetage: Nej Nej Nej Antal beboelseslejligheder: Det kan oplyses, at der er fejl i BBR-ejermeddelse for blok 1 og blok 2. Alle tre blokke opvarmes via fjernvarme, men i BBR-ejermeddelse oplyses det, at blok 1 opvarmes med centralvarme og at der ikke er nogen varmeinstallation i blok 2. Der er desuden uoverensstemmelse mellem oplysninger i BBR-ejermeddelelse og energiledelsesrapport fra 2005 vedr. antallet af lejligheder i bebyggelsen. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 5 af 27

6 1.0 Tag 1.1 Tagkonstruktion Tilstand: Tagrum ved nr. 102, 114 og 124 er besigtiget. Taget er opført som saddeltag med gitterspær og taghældning på ca Spær er udført med spærhoved og spærfod i dimension ca. 75 x 150 mm og tænger på hver side af spær og spærfod i dim. ca. 31 x 125 mm indbyrdes afstand c/c varierende fra ca mm. Der kan ikke umiddelbart konstateres synlige svigt eller væsentlige sætninger i de bærende dele af tagkonstruktionen, og vedligeholdelsesstanden må betragtes som værende i tilfredsstillende stand. Der ses kun mindre fugtaftegninger på spær, mens lægter generelt fremstår med kraftige fugtaftegninger. Ved fugtmålinger kan der ikke måles forhøjet fugt i spær, mens lægter generelt har for højt fugtindhold ca. 20 %, hvilket kan give anledning til råd og svamp - der er dog p.t. ingen synlige tegn på råd eller svamp. Det må antages, at øvrige tagrum umiddelbart er i nogenlunde samme stand som de besigtigede tagrum. Tagkonstruktionen er desuden udført med malerbehandlede synlige spærender, og malerbehandlede udhængslister ved facader og altaner i den øverste etage. Både spærender og udhængslister fremstår med nedslidt malerbehandling. Vedligeholdelse: Spærender og udhængslister bør malerbehandles, så der ikke sker nedbrydning af træet. Ved besigtigelsen kunne det ikke fastlægges om der er rådskader i spærender og udhængslister, og der er ikke foretaget fugtmålinger, idet spærender og udhængslister ikke var tilgængelige - forholdet bør undersøges nærmere når der er opsat stillads på bygningen. Malerbehandling udføres herefter i intervaller på ca. 6 år, eller efter behov afhængig af påvirkninger fra vejrliget. Fremover kan arbejdet evt. med fordel udføres samtidig med malerbehandling af vinduer. Det kan evt. overvejes, at udskifte trælisterne til eternit eller lign. uorganisk materiale i forbindelse med en tagrenovering. Herudover giver tagkonstruktionen ikke umiddelbart anledning til særlige bemærkninger, dog tyder fugtskjolder på lægter på utætheder i taget. Vedligeholdelses heraf medtages under pkt. 1.2 Tagbelægning. 1.2 Tagbelægning Tilstand: Tagbelægningen er udført med eternitskifer, som med stor sandsynlighed indeholder asbest, og er lagt i skiferkit. På grund af vandskader i flere lejligheder, er der tidligere foretaget besigtigelse af taget fra facadestillads opsat ud for nr. 104 på havesiden. Ved denne besigtigelse kunne det konstateres, at overfladen på eternitskifrene er meget porøs, hvilket er tegn på nedbrydning. Tagbelægningen er desuden meget mosbegroet, hvilket giver stor risiko for vandindtrængen, og kan fremskynde nedbrydningen af tagbelægningen. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 6 af 27

7 Der er tidligere foretaget tætning af tagfladen udefra ved kitning, som ikke længere er tæt, idet kitten er blevet hård og fremstår med revner og sprækker. Der er enkelte steder foretaget partiel udskiftning af tagbelægningen på grund af utætheder, primært omkring ovenlys eller taghætter. Gangbro fremtræder med mange fugtaftegninger, hvilket tyder på utætheder fra taget. Taghætter er ældre zinkhætter, og der ses flere steder fugtskader på lægter omkring hætter. Ved nr. 124 er der hul i taget ved faldstammeudluftning. Tagvinduer er en blanding af nyere og gamle vinduer der er skiftet eller repareret i forbindelse med utætheder. Tagbelægningen er udført med brandkamserstatning ved murede skillevægge med 35 cm monier-udstøbning mellem lægter. Tagflader ved blok og er besigtiget fra terræn og fra vinduer i tagrum, og alle tagene vurderes til at være i samme stand - vi er dog ikke bekendt med, at der har været vandskader i blok og Vedligeholdelse: Med en forventet levetid for skifereternittage på år og tagets alder på ca. 57 år taget i betragtning, er tagets teoretiske levetid ved at være nået. I praksis vurderes tagenes restlevetid at være meget begrænset, og større reparationer på ekst. tagbelægning skønnes ikke rentabel. Det anbefales derfor at tagene (incl. lægter) udskiftes til nyt ventileret skifereternittag, som på grund af tagets hældning skal udføres med undertag. Ekst. tagvinduer, taghætter, inddækninger m.v. anbefales udskiftet sammen med tagbelægningen, idet en evt. genplacering ikke skønnes rentabel. Ved tagudskiftningen udskiftes ekst. brandkamserstatninger ligeledes til nye. Tagudskiftningen anbefales udført snarest, dog henledes opmærksomheden på, at såfremt der ikke skal bygges i vinterperioden (hvilket ikke kan anbefales) skønnes opstart først mulig foråret Opmærksomheden henledes på, at såfremt tagene ikke skiftes skal der påregnes løbende udgifter til vedligeholdelse af tag samt udbedring af evt. vandskader, som ifølge oplysning evt. ikke er dækket af ejendommens forsikring. Tag og loftrum bør desuden holdes under løbende observation ved jævnlig gennemgang for utætheder. Udskiftes taget ikke og gennemgang forsømmes, kan det give anledning til vandskader samt på sigt evt. råd- og svampeskader. 1.3 Tagrum Tilstand: Tagrummet er ubenyttet og med adgang fra trappeopgang. Gangbro af brædder ligger på spærfoden direkte mod isoleringen, og der er mange fugtaftegninger på gangbroen efter utætheder i taget. Isolering er oprindeligt udført med 25 mm rockwoolmåtte, og der er efterfølgende efterisoleret med ca. 200 mm Isover (glasuld) rullemåtte. Isole- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 7 af 27

8 ringen bærer præg af arbejder i tagrum, og der ses både fladtrådt isolering og byggeaffald (heraf også asbestholdige eternitstumper) flere steder i tagrummet. Ventilation af tagrummet sker umiddelbart via ventiler i facader ved altaner, og lever ikke op til nutidige krav. Der er foretaget partiel udskiftning af faldstammeudluftninger, men en del af de oprindelige faldstammeudluftninger i loftrum fremstår med tæringer, revner og defekte samlinger, og enkelte har store huller enten efter tæring eller rensning. I loftrum er fremført varmerør som er isoleret med ca mm på hoved og stikledninger. Efterisolering er påbegyndt af varmemester. Afspærringsventiler er løbende udskiftet, men der forekommer stadig en del gamle ventiler med tæring. Der er ikke lys i tagrum. Vedligeholdelse: Jf. bygningsreglementet stilles der ved tagudskiftninger krav om, at der skal udføres rentabel efterisolering af loftet. Med de nuværende 200 mm vurderes en efterisolering op til ca. 250 mm ikke umiddelbart rentabel, men det må bero på en nærmere beregning i forbindelse med en tagrenovering. Tærede faldstammeudluftninger og gamle afspærringsventiler bør udskiftes og vvs-rør efterisoleres. Det anbefales desuden at etablere lys i tagrum. Gangbro udskiftes og hæves, så der er ca. 50 mm luft mellem gangbro og isolering. Arbejderne kan med fordel udføres samtidig med tagrenoveringen. Opmærksomheden henledes desuden på, at det kan blive nødvendigt at udskifte det øverste lag isolering i forbindelse med tagrenoveringen, idet der ligger asbestaffald på isoleringen i tagrummet som kan give anledning til problemer med Arbejdstilsynet. Herudover vil isoleringen evt. blive asbestforurenet i forbindelse med nedrivning af tagbelægningen, idet isoleringen kun vanskeligt kan afdækkes på grund af tagkonstruktionens udformning. I så fald bør det overvejes at udskifte øverste lag isolering til 150 mm. Udskiftning er ikke medtaget i vedligeholdelsesbudgettet, men det kan oplyses at en udskiftning vil koste ca kr. pr. blok excl. moms og diverse omkostninger. 1.4 Tagrender og nedløb Tilstand: Tagrender og nedløb er oprindeligt udført i zink, men en del er senere udskiftet til grå pvc. Udskiftede render er formodentlig oplagt i ekst. rendejern som er rustne. På indgangsfacade er tagnedløb ført synligt på facaden, mens de på altansiden er ført i niche på altan hvor de ved terræn afsluttes i tagbrønd. På indgangsfacade ud for nr er der utæt bøjning ved overgang til tagrende, på samme facade ud for nr er der utæt bøjning ved G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 8 af 27

9 sokkel der er forsøgt tætnet med tape. Under altaner er afløb ikke tilsluttet korrekt, og vandet løber ned ad facaden ved følgende altaner: 112 st.tv, 114 st.tv, 116 st.th, 118 st.th, 124 st.tv, 124 st.th og 128 st.th. Vedligeholdelse: Det anbefales at tagrender og nedløb skiftes til nye i zink i forbindelse med tagrenoveringen incl. nye rendejern og hængselstifter m.v. Konstruktionen med afvanding af hele den ene tagflade via nedløb i altanniche er ikke umiddelbart hensigtsmæssig, og det anbefales derfor at flytte nedløbsrør på altansiden ud på facaden i forbindelse med udskiftning. Ekst. nedløb i niche afproppes i toppen og bibeholdes til afvanding af altaner. Det anbefales desuden at tagrender og brønde oprenses ca. 1 gang årligt eller efter behov over den almindelige vedligeholdelse. 2.0 Kælder, fundamenter m.v. 2.1 Fundering Tilstand: Der foreligger ingen oplysninger om funderingsform og det forudsættes derfor, at ejendommen er funderet til bæredygtig grund iht. gældende normer på opførelsestidspunktet. Vedligeholdelse: Ingen bemærkninger. 2.2 Lyskasser Tilstand: Lyskasser er støbt i beton og afdækket med galvaniseret stålriste i god stand. Enkelte af lyskasserne har skader i form af delvist sammenfalden bund og vanger. Vedligeholdelse: Det anbefales, at der udføres mindre betonreparationer af bund og vanger, og at lyskasser og afløb oprenses efter behov. 2.3 Udvendige trappetrin ved hoveddøre Tilstand: Hovedtrapper afsluttes mod fortov med støbt trin i varierende højde (grundet niveauforskel i terræn). Trinene er generelt i god stand, men der er enkelte steder mindre revner i betonen, der på sigt kan give anledning til vandgennemsivning med frostsprængninger af trin til følge. Vedligeholdelse: Det anbefales, at revner i beton udbedres, så der ikke sker yderligere nedbrydning af trapperne. 2.4 Udvendige kældertrapper Tilstand: Trapper er støbt i beton, og er udført med stålværn der generelt fremtræder rustent og med nedslidt malerbehandling. Trappeløb og vange til fyrkælder og nr. 122 er generelt i god stand men trappe ved nr. 110 fremstår med væsentlige skader på trin, rampe og vanger. Vedligeholdelse: Værn slibes, rustbeskyttes og malerbehandles. Betonskader udbedres inden der sker yderligere nedbrydning af trappen. Skaderne forudsættes at kunne udføres som partiel reparation, hvilket dog bør undersøges nærmere i forbindelse med udførelsen. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 9 af 27

10 2.5 Omfangsdræn Tilstand: Ifølge ældre tegninger er bygningen ikke udført med omfangsdræn, hvilket er sædvanligt for en bygning af denne type og alder. Da der ikke er konstateret væsentlige mangler, der skyldes opstigende grundfugt, giver forholdet ikke anledning til yderligere bemærkninger. Vedligeholdelse: Såfremt der måtte opstå væsentlige problemer med opstigende grundfugt, ud over de almindeligt forekommende afskalninger på kældervægge, kan det overvejes at udføre et omfangsdræn. Dette vil dog være meget bekosteligt, og pris er ikke medtaget. Inden der måtte træffes beslutning om udførelse af et omfangsdræn, bør der foretages jordbundsundersøgelser samt evt. grundvandspejling, så der ikke utilsigtet sker en grundvandssænkning. 2.6 Kælder indvendig Tilstand: Kælderen disponerer over diverse fællesrum, herunder vaskerier med tilhørende tørre- og rullerum, hobbyrum, toiletter samt private depotrum. Kælderen fungerer desuden som cykelkæder. Varmecentral er indrettet i kælder under nr Lys i kælder er tidsstyret og desuden forsynet med columbustryk med glimlampe. Adgang til kælder sker via udvendige kældertrapper eller via branddøre i opgange. Vaskerum råder generelt over to vaskemaskiner og 1 tørretumbler der har afkast til det fri gennem kældervindue. JF. energiledelse rapport 2005 er tørretumblerne fra 1996/1997. Tre af vaskemaskinerne fra 1996/1997 mens tre er fra 1986/1987. Kældergulve er støbte med pudset afretningslag der generelt er ubehandlede. Gulvene fremtræder generelt med mindre revner der ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger. Gulve i vaskerum har gulvafløb og nedslidt malerbehandling. Udvendige kældervægge er støbt op til ca. UK vinduesfals, mens indvendige bærende kældervægge er opført som pudsede murstensvægge. Der kunne ikke måles forhøjet fugt i kældervæggene, der generelt er malerbehandlede, og ud over mindre afskalninger fremstår i god stand. Depotrum er udført med træskillevægge, som fremstår i god stand og uden tegn på fugtskader - der kunne ikke måles forhøjet fugt i brædderne. I kælder ved nr. 112 er der ikke foretaget omstøbning af antennekabler i etagegennembrydning. Skralderum er udført med glittet pudset overflade, gulvafløb og efterisolering mod overbo i nr. 110, og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Under asfaltbelægning ved garager ved gavl nr. 112 er der gammel nedlagt kokskælder. Adgang til kokskælderen sker via fyrkælder. I kokskælderen henstår gammel nedlagt olietank. Der kan ikke umiddelbart måles fugt i gulv, vægge eller loft, og den overliggende asfaltbelægning virker hel og intakt. Der kan dog konstateres revner i bærende betonbjælker, som bør undersøges nærmere. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 10 af 27

11 Vedligeholdelse: Kælderen er generelt i god stand. De mindre fugtafskalninger der ses på kældervægge, må betragtes som almindeligt forekommende for en bygning af denne alder og type. Det er derfor vores anbefaling, at kældervægge holdes under observation og løbende vedligeholdes med en egnet diffusionsåben maling, idet en egentlig fugtsikring af vægge (og gulv) ikke skønnes nødvendig, og desuden vil være meget bekostelig. Malerbehandling af vægge og gulve i vaskerum medtages ikke i vedligeholdelsesbudgettet, idet disse arbejder forudsættes udført over den almindelige løbende vedligeholdelses. I forbindelse med en evt. udskiftning af kældervinduer bør disse udføres med spalteventil for at øge ventilationen af kælderen. Det anbefales ligeledes, at der sikres fri luftcirkulation omkring kældervægge og gulv i depotrum. Opmagasinering i kælder bør derfor anbringes på stålreoler eller stål/plastpaller og friholdes mindst 10 cm fra væg. Ved evt. fremtidig udskiftning af skillevægge til depotrum, kan det anbefales at udføre disse i uorganisk materiale som f.eks. stålgitter. Revner i betonbjælker der bærer dækkonstruktionen over kokskælder bør undersøges nærmere, og det bør i den forbindelse afklares om konstruktionen kan klare belastningen fra biltrafik, og om der evt. skal udføres supplerende understøtning, eller om skaderne skyldes andre forhold. Af brandmæssige hensyn bør der udføres tætning omkring antennekabler iht. gældende regler. 3.0 Facader, sokkel og altaner 3.1 Sokler Tilstand: Bygningen er udført med pudsede sokler på bund af mursten. Sokler er generelt i god stand, men der ses enkelte steder afskalninger og frostsprængninger samt områder hvor puds ikke er ført ned til terræn. Vedligeholdelse: Sokler bør eftergås og mangler udbedres i nødvendigt omfang. Ca. hver 3. år bør der foretages visuel eftersynskontrol af soklerne for evt. revner eller frostsprængninger som herefter udbedres i nødvendigt omfang. Første eftersyn efter udbedring af nuværende skader Facader og gavle Tilstand: Bygningens facader og gavle er opført i massiv blank mur med gule mursten. Der er udført murede stik over vinduer og døre, og fuger er udført som skrabefuge. Murværk er generelt i nogenlunde god stand, dog kan der konstateres skader som nævnt herunder: Der kunne ved besigtigelsen konstateres flere områder med porøse og forvitrede sten, samt steder med revnede, forvitrede og udvaskede fuger i facader og gavle. Studsfuger er flere steder mangelfuldt udfyldt og fremstår kun med en tynd skal porøs mørtel. I gavle er omfanget størst øverst ved gavltrekanterne, hvor påvirkninger fra vejrliget er størst, dog er hele gavlen ved nr. 120 i generelt dårlig stand, hvilket kan skyldes at der har været murbier i gavlen (ifølge oplys- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 11 af 27

12 ning). Indgangsfacade ved nr. 128 fremstår ligeledes med et stort område med udvaskede fuger. Der ses desuden enkelte steder løse fuger under sålbænke samt sætningsrevner i murværket, som enkelte steder er forsøgt udbedret. De registrerede revner er antagelig mindre sætningsrevner, som er opstået i bygningens første leveår, og er normalt forekommende - vi har dog fået oplyst, at der ved pilotering af ny bebyggelse i området, er opstået revner i puds i flere lejligheder. I forbindelse med støjisoleringen i 2002/2003 er der monteret lyddæmpende friskluftventiler i facaden. Ventiler er forsynet med demonterbart skumfilter placeret inde i lejlighederne. Vedligeholdelse: For at undgå yderligere nedbrydning, bør porøse og forvitrede mursten og defekte/forvitrede murværksfuger eftergås og repareres. Løse fuger under sålbænke samt sætningsrevner i murværket bør ligeledes eftergås og udbedres. Opmærksomheden henledes på, at ved udbedring af sætningsrevner bør der ilægges rustfri rundjern i ca. hver 3. liggefuge i cm længde, da revnen ellers med stor sandsynlighed vil komme igen. Der anbefales desuden en omfugning med udkradsning og efterfugning af hele gavlen ved nr. 120 samt øvrige gavltrekanter. Prisen i vedligeholdelsesbudgettet, er behæftet med en vis usikkerhed, idet skadesomfanget først kan fastlægges endeligt når der er stillads på bygningen. Af økonomiske hensyn bør arbejderne udføres sammen med øvrige stilladsafhængige arbejder, f.eks. tagrenovering. Arbejderne bør udføres inden for ca. 3 år for at undgå yderligere nedbrydning. Skumfilter i friskluftventilerne bør renses 2-3 gange årligt, og skiftes ca. hver 3-4 år eller efter behov. Arbejderne forudsættes at være en del af den indvendige vedligeholdelse, og medtages ikke i vedligeholdelsesbudgettet da det forudsættes, at den indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte beboer. 3.3 Altaner Tilstand: Ejendommen er disponeret med oprindelige støbte altaner udført med støbte blomsterkasser og værn i malerbehandlet stål. Der er ved en del altaner udført altanlukning som behandles under pkt. 3.4 Altanlukning. Altaner er malerbehandlet udvendig. Altanerne afvandes via ældre gulvafløb indstøbt i altanpladen og nedløb i muret niche. De besigtigede afløbsforhold gav ikke umiddelbart anledning til bemærkninger - dog stod der vand på altanen i nr th efter regnvejr. Ved de besigtigede lejligheder, er der ikke konstateret forhold på den indvendige side af altanbrystningerne som giver anledning til særlige bemærkninger (to af de besigtigede altaner havde altanlukning, th og 114 st.th). G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 12 af 27

13 Undersiden af altanpladerne er generelt malerbehandlede, og flere steder skaller malingen af. Der kunne herudover ikke umiddelbart konstateres nogen nævneværdige skader. På den udvendige side af altanbrystningen er malerbehandlingen generelt nedslidt, og fremstå med bobler og afskalninger, og der ses flere steder betonskader i form af revner og afskalninger. Ved enkelte betonskader kan der konstateres manglende dæklag på armeringsjern. Der er plantet direkte i de støbte blomsterkasser, og brystninger er generelt misfarvet på grund af utætheder i blomsterkassernes samlinger. Malerbehandling på værn er nedslidt og fremstår flere steder med rust på overfladen. Vedligeholdelse: Vi er blevet oplyst, at vedligeholdelse af den indvendige side af altanbrystningen samt af altandækket (over- og underside) påhviler den enkelte beboer. Udgifter til vedligeholdelse af disse bygningsdele, er derfor ikke medtaget i vedligeholdelsesbudgettet. Der kunne ikke umiddelbart konstateres nogen defekter ved afløbsforholdene, men konstruktionens alder taget i betragtning, må der påregnes løbende udskiftning af gulvafløb og nedløb i takt med at der opstår utætheder. Der medregnes udskiftning af 1 gulvafløb og 1 nedløbsstreng for 1 etage ca. hver andet år. Herudover bør beboer informeres om, at der jævnligt bør renses op omkring gulvafløb, og at vand på gulvet efter regnvejr bør "svabes" til gulvafløb, såfremt der er lunker på gulvet. Der må påregnes renovering af altanbrystningerne incl. udbedring af betonskader, malerbehandling af værn og brystning inden for de nærmeste år efter en yderligere registrering af skadetyper og omfang. I forbindelse med betonrenoveringen bør blomsterkasser oprenses og tætnes, og der bør herefter ikke fyldes jord i blomsterkasserne, men plantes i egnede indsatser. Såfremt beboerne ønsker at istandsætte gulve, lofter eller altanbrystning indvendig, bør dette gøres med egnede produkter til betonrenovering og iht. leverandørens anvisninger. 3.4 Altanlukninger Tilstand: Der er monteret altanlukninger på en del af altanerne i forbindelse med støjisoleringen i 2002/2003. På blok er der monteret 12 stk., 25 på blok og 0 på blok Altanlukningerne giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Vedligeholdelse: Ingen bemærkninger, ud over at der henvises til drift- og vedligeholdelsesvejledning udleveret i forbindelse med arbejdets aflevering i Pudsede lysninger/sålbænke Tilstand: Ved hoveddøre, opgangsvinduer og franske altaner er der udført pudsede malerbehandlede lysninger. Lysninger ved hoveddøre fremstår nogen- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 13 af 27

14 lunde intakt i malerbehandlingen, dog ses der flere steder mindre revner og afskalninger samt udbedring af skader som ikke er fastsiddende. Malerbehandlingen ved lysninger ved franske altaner og opgangsvinduer er i meget dårlig stand. Malingen skaller af, og der er flere steder udført reparationer efter pudsskader. Der kunne ved besigtigelsen ikke umiddelbart konstateres væsentlige skader på den underliggende pudsede bund, men da besigtigelsen er udført stikprøvevis, kan det ikke udelukkes at der er skader. Vedligeholdelse: Ved indgangspartier bør lysninger eftergås for skader som udbedres efter behov, og pudsreparationer med dårlig vedhæftning bør ligeledes udskiftes. Pudsreparationer kan f.eks. udføres med Herbol Unimix tørmørtel, som kan hæfte på gammel fastsiddende maling. Der skal udføres nødvendig afrensning af gammel løstsiddende maling og trafikfilm inden malerbehandling, og afhængig af bunden skal der evt. udføres grunding med Herbol Hydrogrund fortyndet med vand. Malerbehandling udføres med egnet diffusionsåben murmaling som f.eks. herbol Herboxan. Behandlingen anbefales udført inden for 1-3 år, og der bør herefter foretages vedligehold i intervaller på 6-8 år afhængig af påvirkninger fra vejrliget. Ved lysninger ved franske altaner og opgangsvinduer udføres der afrensning, pudsreparationer, og malerbehandling som anført ovenfor. Er der revner i sålbænke, bør de grundes inden reparation for at opnå en vandtæt bund, og opadvendende flader på sålbænke bør malerbehandles med en maling der er modstandsdygtig over for vedvarende fugtbelastning, som f.eks. Herbol Metacryl Sigel gulvmaling eller Herbol Herbocolor facademaling. Gulvmalingen er mest modstandsdygtig, men har til gengæld en lidt højere glans og vil derfor "skinne" lidt i forhold til de øvrige overflader. Behandlingen anbefales udført snarest, evt. i forbindelse med opstilling af stillads til tagrenovering. Afhængig af påvirkninger fra vejrliget, bør der herefter foretages vedligehold i intervaller på ca. 6-8 år, samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder. 3.6 Værn ved franske altaner Tilstand: Franske altaner er udført med malerbehandlet stålværn. Værn fremstår generelt med afskalninger og rust på overfladen. Vedligeholdelse: Det anbefales at udføre malerbehandling af gitre incl. afrensning og rustbeskyttelse snarest, så der ikke sker yderligere nedbrydning, evt. i forbindelse med opstilling af stillads til tagrenovering. Afhængig af påvirkninger fra vejrliget, bør der herefter foretages vedligehold i intervaller på ca år, samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 14 af 27

15 4.0 Vinduer og altandøre 4.1 Vinduer/altandøre i boliger og opgange. Tilstand: Vinduer og altandøre i boliger og opgange er en blanding af både nyere og oprindelige elementer. Der er løbende foretaget en individuel udskiftning af vinduer og altandøre frem til 2002, og i blev størstedelen af de resterende oprindelige elementer udskiftet i forbindelse med støjisoleringen. Der er dog stadig enkelte oprindelige vinduer og altandøre i bebyggelsen. Jf. registrering fra støjisoleringen kan antallet af vinduer og altandøre opgøres som følger (med forbehold for evt. efterfølgende udskiftning): Vinduer: Altandøre: Vinduer: Altandøre: Vinduer: Altandøre: Udskiftet ifbm. støjisolering 02/03 Individuel udskiftet frem til 2002 Oprindelig (8 bag altanlukning) (8 bag altanlukning) (15 bag altanlukning) (16 bag altanlukning) Kalfatringsfuger omkring oprindelige vinduer/altandøre er udført som mørtelfuger, mens kalfatringsfuger ved udskiftede vinduer/altandøre er udført som elastisk fuge. Vedligeholdelsesstanden på de forskellige typer vinduer og altandøre er meget forskellig. Vinduer og altandøre skiftet ifbm. støjisoleringen giver ikke umiddelbart anledning til bemærkninger, mens flere af de individuelt skiftede elementer fremstår med nedslidt malerbehandling og begyndende nedbrydning af træværket. De oprindelige vinduer/altandøre fremstår generelt med nedslidt malerbehandling og begyndende nedbrydning af træværket, og flere steder er kalfatringsfugerne defekte, hvilket kan give anledning til at der trænger fugt ind i konstruktionen. Bræddebeklædning over de store vendevinduer på altansiden fremstår generelt med nedslidt malerbehandling. Vedligeholdelse: Det er vanskeligt at fastlægge et ensartet forløb for vedligeholdelsen på grund af den meget forskellige vedligeholdelsesstand, og da de tre typer er spredt jævnt han over bebyggelsen. Generelt bør vinduerne og altandørene dog malerbehandles ca. hvert 6. år afhængig af påvirkninger fra vejrliget, og bevægelige dele bør smøres ca. 1 gang om året iht. leverandørens anvisninger. Vinduer og døre skiftet i forbindelse med støjisoleringen giver ikke anledning til bemærkninger og bør malerbehandles næste gang ca G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 15 af 27

16 De oprindelige vinduer, individuelt udskiftede vinduer og bræddebeklædning over store vendevinduer bør malerbehandles snarest, senest i 2007 sammen med øvrige stilladsafhængige arbejder, inden der sker yderligere nedbrydning af træværket. For at få en mere ensartet tidshorisont for vedligeholdelsen, kan der evt. foretages en nærmere gennemgang af de individuelt skiftede vinduer, således at kun de mest medtagne elementer malerbehandles sammen med de oprindelige vinduer/altandøre. Øvrige vinduer/altandøre der skønnes at kunne "holde" lidt endnu malerbehandles i 2009 sammen med vinduer/altandøre udskiftet ved støjisoleringen. Herefter malerbehandles alle vinduer/altandøre med samme interval. Denne model medtages i vedligeholdelsesbudgettet under den forudsætning at de oprindelige vinduer/altandøre samt ca. 25 % af de individuelt skiftede vinduer/altandøre malerbehandles. Pris på malerbehandling er incl. snedkergennemgang, men excl. udskiftning af evt. rådskader, idet omfanget heraf ikke kan fastlægges nærmere. Af økonomiske hensyn, bør arbejderne udføres samtidig med andre stilladskrævende arbejder, evt. tagrenovering. NB: Det kan alternativt overvejes, at udskifte oprindelige vinduer/altandøre til nye lavenergivinduer i stedet for vedligeholdelse. En evt. udskiftning bør i givet fald udføres samtidig med vedligeholdelsesarbejder i Opmærksomheden henledes desuden på, at malerbehandling af vinduer/døre bag altanlukninger ikke er medtaget, idet denne forventes at påhvile den enkelte beboer som indvendig vedligeholdelse. 4.2 Kældervinduer Tilstand: Kældervinduer er de oprindelige vinduer i varierende størrelse og monteret med et lag glas. Vinduerne trænger generelt til malerbehandling og fremstår flere steder med rådskader i glaslister og øvrigt træværk. Ved fugtmåling kunne der flere steder konstateres forhøjet fugt i træværket, og enkelte steder mangler hasper, stormkroge eller udskyderstang. Mørtelfuger omkring vinduer er mange steder løs og mangelfuld, og enkelte vinduer kan ikke åbnes. Vedligeholdelse: En renovering af vinduerne med snedkergennemgang og malerbehandling er som minimum påkrævet, og bør udføres i Vinduernes alder og stand taget i betragtning, anbefales det dog at foretage en egentlig udskiftning til nye lavenergivinduer med ventilationsspalte i karm. Udskiftning af ekst. kældervinduer til nye er derfor medtaget i vedligeholdelsesbudgettet - antal 172 stk. Efter udskiftning skal der påregnes malerbehandling i intervaller på ca. 6 år, afhængig af påvirkninger fra vejrliget, og det anbefales desuden, at G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 16 af 27

17 bevægelige dele smøres ca. 1 gang om året eller iht. leverandørens anvisninger. 4.3 Sålbænke Tilstand: Vinduer i boliger er monteret med to forskellige typer sålbænke. Ved vinduer udskiftet i forbindelse med støjisoleringen i 2002/2003, er sålbænke udført med pulverlakerede aluminiumssålbænke som ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Sålbænke ved øvrige vinduer, oprindelige eller vinduer skiftet individuelt, er oprindelige zinksålbænke der efterfølgende er blevet malerbehandlet. De oprindelige sålbænke fremstår generelt med buler og afskallende malerbehandling. Vedligeholdelse: Funktionsmæssigt giver de oprindelige sålbænke ikke anledning til bemærkninger, og den afskallende malerbehandling har heller ikke umiddelbart betydning for sålbænkens holdbarhed/levetid. Af æstetiske årsager bør det dog overvejes, at udskifte de oprindelige sålbænke til nye pulverlakerede sålbænke i forbindelse med malerbehandling af vinduerne. Der medtages udgift til udskiftning af sålbænke ved nyere individuelt udskiftede vinduer i vedligeholdelsesbudgettet - ca. 141 stk. (Sålbænke ved oprindelige vinduer medtages ikke idet de først bør udskiftes i forbindelse med en evt. vinduesudskiftning). 5.0 Udvendige døre 5.1 Hoveddøre Tilstand: Hoveddøre i indgangspartier er de oprindelige med et lag glas fra bygningens opførelse, som forventet har et stort varmetab gennem glasfyldningerne. Dørene er monteret med sparkplade i rustfrit stål og dørpumper, men uden lås og dørtelefon. Malerbehandlingen er generelt nedslidt og dørene fremstår flere steder med bart træ. Træet er flere steder blødt, hvilket tyder på begyndende råd, og i ubehandlede områder kunne der måles forhøjet fugt. Vedligeholdelse: Det anbefales at hoveddørene malerbehandles så der ikke sker yderligere nedbrydning af træværket. Behandling af udvendig side er påkrævet, men indvendig side medtages af æstetiske årsager - antal 14 stk. Herudover anbefales det, at bevægelige dele smøres ca. 1 gang om året eller iht. leverandørens anvisninger. Vedligeholdelsesintervallet er herefter ca. hver 6. år, eller efter behov afhængig af påvirkninger fra vejrliget. Det kan evt. overvejes at udskifte dørene til nye tidssvarende døre med lavenergiglas. Vælges der udskiftning, børe dette foretages umiddelbart inden malerbehandling, således at denne udgift kan spares. Udgift til evt. udskiftning er ikke medtaget i vedligeholdelsesbudgettet G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 17 af 27

18 5.2 Kælderdøre Tilstand: Udvendige kælderdøre er i hovedtræk skiftet til nye trædøre for ca. 6 år siden, dog er dør til fyrrum samt døre til nedlagte gårdtoiletter gamle jerndøre. Der er ikke tegn på råd i trædørene, men de fremstår med mindre skrammer og hakker i malerbehandlingen og enkelte gummilister er løse, hvilket formodentligt skyldes mekanisk påvirkning fra cykler m.v. Kælderdør ved nr. 110 har tegn på indbrudsforsøg, men går fint i indgreb. Dør til fyrkælder er rusten i karmen og dør til nedlagt gårdtoilet ved nr. 122 har råd i træglaslister. Dør til nedlagt gårdtoilet i nr. 120 er demonteret og står løst op ad karmen. Vedligeholdelse: Trædøre malerbehandles i intervaller på ca. 6 år afhængig af påvirkninger fra vejrliget - næste gang 2006 (6 stk.). I forbindelse med malerbehandlingen udskiftes defekte gummilister. Det anbefales at udskifte de gamle ståldøre til nye af stål eller træ inden for en kort årrække, og det anbefales derfor ikke at udføre vedligehold af de ekst. døre, dog bør dør til nedlagt gårdtoilet ved nr. 120 genmonteres på hængslerne, idet det kan give anledning til ulykker såfremt den falder ned over nogen. Udskiftes dørene ikke, skal der påregnes løbende vedligeholdelse i form af malerbehandling m.v. Herudover anbefales det, at alle bevægelige dele smøres ca. 1 gang om året eller iht. leverandørens anvisninger. 6.0 Trappeopgange 6.1 Hovedtrapper Tilstand: Bebyggelsen råder over 14 hovedtrapper, 5 i blok , 5 i blok og 4 i blok Lys på hovedtrapper er styret med skumringsrelæ. Der er ikke køkkentrapper i bebyggelsen. I nr og er trapperne udført i træ med pudsede løb. Trin og reposer er belagt med linoleum i rimelig god vedligeholdelsesstand, mens malerbehandling på stødtrin og vanger i blok fremstår med slitage og skrammer efter stød og slag. I nr er trapperne støbte og belagt med terrazzo som ikke umiddelbart giver anledning til særlige bemærkninger. Repos i stueetage er i samtlige opgange udført med terrazzobelægning med indstøbt måtteramme og støbt trappeløb til kælder med terrazzobelægning. Ud over enkelte mindre revner i terrazzobelægningen, giver reposer og kælderløb ikke anledning til yderligere bemærkninger. Vægoverflader er malerbehandlet med ding dong maling i forskellige lyse farver. Væggene er generelt i god stand, men i nr ses der en del afskalninger og skrammer efter stød og slag. Lofter og trappeløb er hvidmalede og der ses enkelte steder mindre revner i trappeløb og lofter samt skjolder omkring loftlemme efter vandskader fra tag. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 18 af 27

19 Målerskabe i opgange, loftlemme og hoveddøre er malerbehandlede og fremstår generelt i god stand. Hoveddøre er brandsikret med nye anslagslister i træ ved alle døre. Vedligeholdelse: Revner og pudsafskalninger på lofter, trappeløb og vægge bør udbedres og malerbehandles. Beløbet i vedligeholdelsesbudgettet er baseret på pletreparationer af vægge og trappeløb samt malerbehandling af lofter med vandskader (medregnet 10 stk.). Herudover bør der desuden afsættes beløb til almindelig løbende vedligeholdelse i form af malerbehandling m.v. Løbende vedligeholdelse af døre og målerskabe er indeholdt i denne sum, idet en samlet renovering ikke skønnes nødvendig inden for den næste 10-årige periode. Stødtrin og vanger i blok bør desuden eftergås og malerbehandles og der må inden for en årrække påregnes udgifter til vedligeholdelses af stødtrin og vanger i blok Revner i terrazzobelægningen bør holdes under observation, idet de kan skyldes rust i de underliggende bærejern (ikke tilgængelige ved besigtigelsen). Hvis der sker en udvidelse af revnerne bør der udføres en nærmere undersøgelse af forholdet. 6.2 Affaldsskakte Tilstand: Samtlige opgange er forsynet med affaldsskakte med indkast på hver etage. Umiddelbart er skaktene aldrig blevet renset, og der kan derfor være belægninger i skaktene. Vedligeholdelse: Det anbefales, at affaldsskaktene renses, og at de herefter renses efter behov, ca. hver 5. år. Afhængig af om affald pakkes forsvarligt ind i aflukkede poser, kan behovet for rensning variere. 7.0 Port Ingen bemærkninger idet der ikke er porte i bebyggelsen. 8.0 Etageadskillelser Tilstand: Etageadskillelser er udført som betondæk, der spænder mellem facader og indvendige bærende hovedskillevæg. Gulve er udført som trægulve og ekst. lofter er pudsede. Der er ikke foretaget inspektion af selve betondækket, men udover mindre sædvanligt forekommende revner i de pudsede lofter, giver etageadskillelserne ikke anledning til yderligere bemærkninger. Der kunne konstateres nedhængte lofter i enkelte rum i de besigtigede lejligheder. Vedligeholdelse: Der forventes ingen udgifter hertil ud over almindelig løbende vedligeholdelse. Ved fraflytninger bør det kontrolleres om evt. nedhængte lofter er ulovlige. 9.0 Wc/bad Tilstand: Ifølge oplysning, er der flere steder foretaget individuel istandsættelse af badeværelser, men de besigtigede lejligheder fremstod alle med de op- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 19 af 27

20 rindelige badeværelser med badekar og terrazzogulv samt fliser på væggene. Der kunne ikke umiddelbart konstateres utætte fuger, men der kunne enkelte steder konstateres fliser med dårlig vedhæftning til underlaget. På grund af konstruktionens alder må det dog antages, at der kan forekomme badeværelser med utætheder. Vedligeholdelse: Der bør foretages løbende kontrol af fuger omkring afløbs- og rørgennemføringer i gulv, samt af fuger mellem væg/væg og væg/gulv så der ikke sker skader på omkringliggende konstruktioner. Evt. utætheder bør udbedres hurtigst muligt, for at minimere risikoen for følgeskader. Såfremt den enkelte beboer ønsker at foretage modernisering af bad, bør dette udføres efter gældende normer og lovgivning jf. By og Byg Anvisning 200. Opmærksomheden henledes på, at såfremt der benyttes kobberrør, skal disse tilsluttes sidst i rørsystemet ellers vil der ske tæring på de ekst. galvaniserede stålrør. NB: Der er ikke medtaget udgifter til ovenstående i vedligeholdelsesbudgettet, idet udgifterne forventet afholdes over den almindelige løbende vedligeholdelse eller afholdes af beboer Køkkener Tilstand: Samtlige lejligheder råder over eget køkken, som ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. De besigtigede lejligheder fremstod med de oprindelige køkkener, men ifølge oplysning er der flere steder foretaget udskiftning eller istandsættelse. Vedligeholdelse: Det forudsættes, at den indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte beboer Varmeforsyning Tilstand: Varmecentral er placeret i fyrkælder under nr Ejendommen er fjernvarmeforsynet gennem to parallelle centralvarmevekslere fra 1989, og opvarmes via ældre et-strenget radiatoranlæg med overfordeling og vendt retur. Varmt vand produceres i 4 m³ varmtvandsbeholder fra I kældergange er der enkelte uisolerede rør og mange uisolerede indreguleringsventiler Iht. Energiledelsesrapport 2005 bliver de nuværende cirkulationspumper tit utætte ved pakdåserne og er uøkonomiske i drift og kan med fordel udskiftes. Det påpeges dog, at de gamle pumper er meget driftstabile og har en lang levetid. Ifølge oplysning er samtlige radiatorer forsynet med termostatventiler, og både radiatorer og ventiler er en blanding af nye og gamle, i det der foretages udskiftning i takt med at der opstår defekter. Afkøling på radiatoranlæg er på ca. 2 0 C, som jf. Energiledelse Rapport 2005 ikke tilfredsstillende. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 20 af 27

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere