E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej Gentofte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte"

Transkript

1 Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.: April 2006

2 Beliggenhed: Jægersborgvej Gentofte matr. nr. 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Sag nr.: / Dato for besigtigelse: og Udført af: Wemmelund Arkitekter A/S ved Niels Kahr Mathiesen Ifølge aftale er ovennævnte ejendom blevet gennemgået med henblik på at fastlægge ejendommens vedligeholdelsesstand, og udarbejde en vedligeholdelsesplan for ejendommen med en prioritering af vedligeholdelsesarbejderne i de kommende år. Besigtigelsen er foretaget på dage med både regn og tørvejr, og fugtmålinger er foretaget med en Timber Test FM 510 til træ og en Tramex moisture encounter til murværk. Rapporten giver under de enkelte bygningsafsnit anvisning på foranstaltninger der er nødvendige at udføre, for at bygningens konstruktioner ikke forringes. Der er samtidig anvist en række arbejder der bør, eller kan udføres inden for en årrække. Anbefalet prioriteringsrækkefølge samt økonomiske konsekvenser af anvisningerne, fremgår af vedligeholdelsesbudgettet sidst i rapporten. De oplyste priser for opretning, er overslagspriser på håndværkerudgifter excl. moms, stillads, rådgivehonorar m.v. Ud over de i budgettet nævnte beløb, skal der generelt påregnes udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse. Ved besigtigelsen er store dele af kælderen incl. varmecentral besigtiget. Der var ved besigtigelsen generelt ikke adgang til kælderydervægge i pulterrum. Der er ikke foretaget målinger eller udført undersøgelser, som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner eller installationer i forbindelse med besigtigelsen, og evt. mangler eller skader i skjulte bygningsdele, utilgængelige eller aflåste rum m.v., er ikke omfattet af gennemgangen. Videregående undersøgelser kan gennemføres efter særlig aftale om undersøgelsens omfang m.v. Rapporten omhandler primært udvendige vedligeholdelsesforhold der vedrører ejerforeningen. Indvendige vedligeholdelsesarbejder der sædvanligvis påhviler den enkelte beboer, er kun medtaget i mindre grad i nærværende rapport. Der er foretaget besigtigelse ved stikprøve i følgende lejligheder: Jægersborgvej th, 114 st.th og th. Kontaktperson: Varmemester: Torben Lauritzen, Jægersborgvej 110, st.th, 2820 Gentofte tlf.: Grundlag for udarbejdelse af tilstandsrapporten: BBR-ejermeddelelse af Energiledelse rapport 2005 udarbejdet af Force Technology ved konsulent Kent Nyberg. Enkelte relevante oplysninger er hentet fra ovenstående rapporter, og er indarbejdet i nærværende rapport for opnåelse af et større overblik af ejendommens samlede vedligeholdelsestilstand på nuværende tidspunkt. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 2 af 27

3 Indholdsfortegnelse: Vejledende retningslinier / teknisk besigtigelse af fast ejendom... 4 Ejendomsdata: Tag Tagkonstruktion Tagbelægning Tagrum Tagrender og nedløb Kælder, fundamenter m.v Fundering Lyskasser Udvendige trappetrin ved hoveddøre Udvendige kældertrapper Omfangsdræn Kælder indvendig Facader, sokkel og altaner Sokler Facader og gavle Altaner Altanlukninger Pudsede lysninger/sålbænke Værn ved franske altaner Vinduer og altandøre Vinduer/altandøre i boliger og opgange Kældervinduer Sålbænke Udvendige døre Hoveddøre Kælderdøre Trappeopgange Hovedtrapper Affaldsskakte Port Etageadskillelser Wc/bad Køkkener Varmeforsyning Afløb/faldstammer Kloak Vandinstallation Gasinstallation Ventilation El-installationer Øvrige bygningsarbejder Private friarealer (belægninger, skure m.v.) Asfaltbelægninger Belægninger m.v Redskabsskur Garage Byggeplads og stillads Konklusion: Bilag: 1 Vedligeholdelsesbudget, 2 Fotohenvisninger. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 3 af 27

4 Vejledende retningslinier / teknisk besigtigelse af fast ejendom. Teknisk bygningsbesigtigelse: Besigtigelsesrapporten vil koncentrere sig om de bygningsdele, installationer m. v. som en ikke byggesagkyndig normalt vil have vanskeligt ved at vurdere kvaliteten af. Almindelige vedligeholdelsesmæssige mangler som er synlige for enhver uden særlig teknisk viden beskrives ikke i rapporten. Ejendommens oplysninger ifølge BBRskema vil blive gennemgået for umiddelbare uoverensstemmelser med de faktiske forhold, og såfremt der foreligger en varmesynsrapport vil denne ligeledes blive kommenteret i forbindelse med de enkelte bygningsdeles beskrivelse. Rapporten afsluttes med sammenfattende bemærkninger om ejendommens vedligeholdelsestilstand m. v., samt evt. efter nærmere aftale et oversigtsskema over hvornår udskiftnings- og vedligeholdelsesarbejderne må påregnes eller bør iværksættes. Der kan herudover suppleres med en økonomisk opstilling over de forventede omkostninger evt. fordelt på de kommende års vedligeholdelse. Alle beløbsmæssige angivelser er afgivet som et skøn og er af orienterende art. Følgende bygningsdele besigtiges: Udvendig besigtigelse: Fundament: Kloak, dræn. Udvendige trapper m. v. Terrænbelægning, skure o. lign. Tag: Generelt (tagdækningsmateriale, ovenlys, kviste) Udluftning af tagkonstruktion. Tagafvanding tagrender, skotrender, nedløbsrør m. v. Facader: Ydervægge og kælderydervægge. Lette facadepartier. Vinduer og døre. Evt. karnapper. Indvendig besigtigelse: Krybekælder / terrændæk: Generelt (materiale m. v.), isolering. Bund i krybekælder. Drænings- og udluftningsforhold. Kælder: Kældervægge, gulv dæk over kælder. Udluftnings- og opvarmningsforhold. Normaletage: Indvendige vægge, gulve, døre og vinduer m.v. Etageadskillelse og lofter. Køkken og våde rum. Udnyttet tagetage/loftrum: Indvendig side af tag, gavltrekanter, kviste, ovenlys, skunkrum m.v., isolering. Indvendige vægge, lofter, gulve, døre m.v. Indvendige trapper og evt. elevator. Installationer: Indvendige afløbsinstallationer. Ventilation. El-installationer. Varmeanlæg, rør og radiatorer. evt. energiforbrug. Automatik og styringsmuligheder. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 4 af 27

5 Ejendomsdata: Ejendommen består af 3 boligblokke med kælder, 3 normaletager og uudnyttet tagrum og anvendes til beboelse og erhverv. Ejendommen er brandsikret i Ejendommens data ifølge BBR-ejermeddelelse af og energiledelsesrapport Ejer: Administrator: E/F Jægerhaven Cubus Advokaterne Generelle oplysninger: Anvendelse: Beboelse og erhverv. Adgangsforhold: Hovedtrappe med direkte udgang til terræn. Redningsforhold: Redningsåbninger på indgangs- og haveside. Til/ombygningsår: 2003, altanlukninger på blok 2 og 3. Installationer: Vandforsyningsforhold: Afløbsforhold: Varmeinstallation: Konstruktion: Ydervægge: Tagdækning: Elevator: Hovedtrappe: Køkkentrappe: Offentlig vandforsyning. Afløb til offentligt spildevandsanlæg. Fjernvarme - enstrenget radiatoranlæg. Gule mursten. Eternitskifer (asbestholdig). Nej Blok 1 støbt trappe med terrazzobelægning, blok 2 & 3 træ med pudset løb. Nej. Blok 1 Blok 2 Blok 3 Beliggenhed, Jægersborgvej nr.: Ejendoms nr.: Matrikel nr.: 5 æ 5 aq 5 ar Opførelsesår: Bebygget areal: 837 m² 953 m² 953 m² Samlet bygningsareal: 2511 m² 2859 m² 2859 m² Samlet kælderareal (loft < 1,25 m over 875 m² 953 m² 953 m² terræn). Samlet boligareal: 2511 m² 2859 m² 2757 m² Samlet erhvervsareal: 46 m² 0 m² 102 m² Antal etager excl. kælder og tagrum: Udnyttet tagetage: Nej Nej Nej Antal beboelseslejligheder: Det kan oplyses, at der er fejl i BBR-ejermeddelse for blok 1 og blok 2. Alle tre blokke opvarmes via fjernvarme, men i BBR-ejermeddelse oplyses det, at blok 1 opvarmes med centralvarme og at der ikke er nogen varmeinstallation i blok 2. Der er desuden uoverensstemmelse mellem oplysninger i BBR-ejermeddelelse og energiledelsesrapport fra 2005 vedr. antallet af lejligheder i bebyggelsen. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 5 af 27

6 1.0 Tag 1.1 Tagkonstruktion Tilstand: Tagrum ved nr. 102, 114 og 124 er besigtiget. Taget er opført som saddeltag med gitterspær og taghældning på ca Spær er udført med spærhoved og spærfod i dimension ca. 75 x 150 mm og tænger på hver side af spær og spærfod i dim. ca. 31 x 125 mm indbyrdes afstand c/c varierende fra ca mm. Der kan ikke umiddelbart konstateres synlige svigt eller væsentlige sætninger i de bærende dele af tagkonstruktionen, og vedligeholdelsesstanden må betragtes som værende i tilfredsstillende stand. Der ses kun mindre fugtaftegninger på spær, mens lægter generelt fremstår med kraftige fugtaftegninger. Ved fugtmålinger kan der ikke måles forhøjet fugt i spær, mens lægter generelt har for højt fugtindhold ca. 20 %, hvilket kan give anledning til råd og svamp - der er dog p.t. ingen synlige tegn på råd eller svamp. Det må antages, at øvrige tagrum umiddelbart er i nogenlunde samme stand som de besigtigede tagrum. Tagkonstruktionen er desuden udført med malerbehandlede synlige spærender, og malerbehandlede udhængslister ved facader og altaner i den øverste etage. Både spærender og udhængslister fremstår med nedslidt malerbehandling. Vedligeholdelse: Spærender og udhængslister bør malerbehandles, så der ikke sker nedbrydning af træet. Ved besigtigelsen kunne det ikke fastlægges om der er rådskader i spærender og udhængslister, og der er ikke foretaget fugtmålinger, idet spærender og udhængslister ikke var tilgængelige - forholdet bør undersøges nærmere når der er opsat stillads på bygningen. Malerbehandling udføres herefter i intervaller på ca. 6 år, eller efter behov afhængig af påvirkninger fra vejrliget. Fremover kan arbejdet evt. med fordel udføres samtidig med malerbehandling af vinduer. Det kan evt. overvejes, at udskifte trælisterne til eternit eller lign. uorganisk materiale i forbindelse med en tagrenovering. Herudover giver tagkonstruktionen ikke umiddelbart anledning til særlige bemærkninger, dog tyder fugtskjolder på lægter på utætheder i taget. Vedligeholdelses heraf medtages under pkt. 1.2 Tagbelægning. 1.2 Tagbelægning Tilstand: Tagbelægningen er udført med eternitskifer, som med stor sandsynlighed indeholder asbest, og er lagt i skiferkit. På grund af vandskader i flere lejligheder, er der tidligere foretaget besigtigelse af taget fra facadestillads opsat ud for nr. 104 på havesiden. Ved denne besigtigelse kunne det konstateres, at overfladen på eternitskifrene er meget porøs, hvilket er tegn på nedbrydning. Tagbelægningen er desuden meget mosbegroet, hvilket giver stor risiko for vandindtrængen, og kan fremskynde nedbrydningen af tagbelægningen. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 6 af 27

7 Der er tidligere foretaget tætning af tagfladen udefra ved kitning, som ikke længere er tæt, idet kitten er blevet hård og fremstår med revner og sprækker. Der er enkelte steder foretaget partiel udskiftning af tagbelægningen på grund af utætheder, primært omkring ovenlys eller taghætter. Gangbro fremtræder med mange fugtaftegninger, hvilket tyder på utætheder fra taget. Taghætter er ældre zinkhætter, og der ses flere steder fugtskader på lægter omkring hætter. Ved nr. 124 er der hul i taget ved faldstammeudluftning. Tagvinduer er en blanding af nyere og gamle vinduer der er skiftet eller repareret i forbindelse med utætheder. Tagbelægningen er udført med brandkamserstatning ved murede skillevægge med 35 cm monier-udstøbning mellem lægter. Tagflader ved blok og er besigtiget fra terræn og fra vinduer i tagrum, og alle tagene vurderes til at være i samme stand - vi er dog ikke bekendt med, at der har været vandskader i blok og Vedligeholdelse: Med en forventet levetid for skifereternittage på år og tagets alder på ca. 57 år taget i betragtning, er tagets teoretiske levetid ved at være nået. I praksis vurderes tagenes restlevetid at være meget begrænset, og større reparationer på ekst. tagbelægning skønnes ikke rentabel. Det anbefales derfor at tagene (incl. lægter) udskiftes til nyt ventileret skifereternittag, som på grund af tagets hældning skal udføres med undertag. Ekst. tagvinduer, taghætter, inddækninger m.v. anbefales udskiftet sammen med tagbelægningen, idet en evt. genplacering ikke skønnes rentabel. Ved tagudskiftningen udskiftes ekst. brandkamserstatninger ligeledes til nye. Tagudskiftningen anbefales udført snarest, dog henledes opmærksomheden på, at såfremt der ikke skal bygges i vinterperioden (hvilket ikke kan anbefales) skønnes opstart først mulig foråret Opmærksomheden henledes på, at såfremt tagene ikke skiftes skal der påregnes løbende udgifter til vedligeholdelse af tag samt udbedring af evt. vandskader, som ifølge oplysning evt. ikke er dækket af ejendommens forsikring. Tag og loftrum bør desuden holdes under løbende observation ved jævnlig gennemgang for utætheder. Udskiftes taget ikke og gennemgang forsømmes, kan det give anledning til vandskader samt på sigt evt. råd- og svampeskader. 1.3 Tagrum Tilstand: Tagrummet er ubenyttet og med adgang fra trappeopgang. Gangbro af brædder ligger på spærfoden direkte mod isoleringen, og der er mange fugtaftegninger på gangbroen efter utætheder i taget. Isolering er oprindeligt udført med 25 mm rockwoolmåtte, og der er efterfølgende efterisoleret med ca. 200 mm Isover (glasuld) rullemåtte. Isole- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 7 af 27

8 ringen bærer præg af arbejder i tagrum, og der ses både fladtrådt isolering og byggeaffald (heraf også asbestholdige eternitstumper) flere steder i tagrummet. Ventilation af tagrummet sker umiddelbart via ventiler i facader ved altaner, og lever ikke op til nutidige krav. Der er foretaget partiel udskiftning af faldstammeudluftninger, men en del af de oprindelige faldstammeudluftninger i loftrum fremstår med tæringer, revner og defekte samlinger, og enkelte har store huller enten efter tæring eller rensning. I loftrum er fremført varmerør som er isoleret med ca mm på hoved og stikledninger. Efterisolering er påbegyndt af varmemester. Afspærringsventiler er løbende udskiftet, men der forekommer stadig en del gamle ventiler med tæring. Der er ikke lys i tagrum. Vedligeholdelse: Jf. bygningsreglementet stilles der ved tagudskiftninger krav om, at der skal udføres rentabel efterisolering af loftet. Med de nuværende 200 mm vurderes en efterisolering op til ca. 250 mm ikke umiddelbart rentabel, men det må bero på en nærmere beregning i forbindelse med en tagrenovering. Tærede faldstammeudluftninger og gamle afspærringsventiler bør udskiftes og vvs-rør efterisoleres. Det anbefales desuden at etablere lys i tagrum. Gangbro udskiftes og hæves, så der er ca. 50 mm luft mellem gangbro og isolering. Arbejderne kan med fordel udføres samtidig med tagrenoveringen. Opmærksomheden henledes desuden på, at det kan blive nødvendigt at udskifte det øverste lag isolering i forbindelse med tagrenoveringen, idet der ligger asbestaffald på isoleringen i tagrummet som kan give anledning til problemer med Arbejdstilsynet. Herudover vil isoleringen evt. blive asbestforurenet i forbindelse med nedrivning af tagbelægningen, idet isoleringen kun vanskeligt kan afdækkes på grund af tagkonstruktionens udformning. I så fald bør det overvejes at udskifte øverste lag isolering til 150 mm. Udskiftning er ikke medtaget i vedligeholdelsesbudgettet, men det kan oplyses at en udskiftning vil koste ca kr. pr. blok excl. moms og diverse omkostninger. 1.4 Tagrender og nedløb Tilstand: Tagrender og nedløb er oprindeligt udført i zink, men en del er senere udskiftet til grå pvc. Udskiftede render er formodentlig oplagt i ekst. rendejern som er rustne. På indgangsfacade er tagnedløb ført synligt på facaden, mens de på altansiden er ført i niche på altan hvor de ved terræn afsluttes i tagbrønd. På indgangsfacade ud for nr er der utæt bøjning ved overgang til tagrende, på samme facade ud for nr er der utæt bøjning ved G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 8 af 27

9 sokkel der er forsøgt tætnet med tape. Under altaner er afløb ikke tilsluttet korrekt, og vandet løber ned ad facaden ved følgende altaner: 112 st.tv, 114 st.tv, 116 st.th, 118 st.th, 124 st.tv, 124 st.th og 128 st.th. Vedligeholdelse: Det anbefales at tagrender og nedløb skiftes til nye i zink i forbindelse med tagrenoveringen incl. nye rendejern og hængselstifter m.v. Konstruktionen med afvanding af hele den ene tagflade via nedløb i altanniche er ikke umiddelbart hensigtsmæssig, og det anbefales derfor at flytte nedløbsrør på altansiden ud på facaden i forbindelse med udskiftning. Ekst. nedløb i niche afproppes i toppen og bibeholdes til afvanding af altaner. Det anbefales desuden at tagrender og brønde oprenses ca. 1 gang årligt eller efter behov over den almindelige vedligeholdelse. 2.0 Kælder, fundamenter m.v. 2.1 Fundering Tilstand: Der foreligger ingen oplysninger om funderingsform og det forudsættes derfor, at ejendommen er funderet til bæredygtig grund iht. gældende normer på opførelsestidspunktet. Vedligeholdelse: Ingen bemærkninger. 2.2 Lyskasser Tilstand: Lyskasser er støbt i beton og afdækket med galvaniseret stålriste i god stand. Enkelte af lyskasserne har skader i form af delvist sammenfalden bund og vanger. Vedligeholdelse: Det anbefales, at der udføres mindre betonreparationer af bund og vanger, og at lyskasser og afløb oprenses efter behov. 2.3 Udvendige trappetrin ved hoveddøre Tilstand: Hovedtrapper afsluttes mod fortov med støbt trin i varierende højde (grundet niveauforskel i terræn). Trinene er generelt i god stand, men der er enkelte steder mindre revner i betonen, der på sigt kan give anledning til vandgennemsivning med frostsprængninger af trin til følge. Vedligeholdelse: Det anbefales, at revner i beton udbedres, så der ikke sker yderligere nedbrydning af trapperne. 2.4 Udvendige kældertrapper Tilstand: Trapper er støbt i beton, og er udført med stålværn der generelt fremtræder rustent og med nedslidt malerbehandling. Trappeløb og vange til fyrkælder og nr. 122 er generelt i god stand men trappe ved nr. 110 fremstår med væsentlige skader på trin, rampe og vanger. Vedligeholdelse: Værn slibes, rustbeskyttes og malerbehandles. Betonskader udbedres inden der sker yderligere nedbrydning af trappen. Skaderne forudsættes at kunne udføres som partiel reparation, hvilket dog bør undersøges nærmere i forbindelse med udførelsen. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 9 af 27

10 2.5 Omfangsdræn Tilstand: Ifølge ældre tegninger er bygningen ikke udført med omfangsdræn, hvilket er sædvanligt for en bygning af denne type og alder. Da der ikke er konstateret væsentlige mangler, der skyldes opstigende grundfugt, giver forholdet ikke anledning til yderligere bemærkninger. Vedligeholdelse: Såfremt der måtte opstå væsentlige problemer med opstigende grundfugt, ud over de almindeligt forekommende afskalninger på kældervægge, kan det overvejes at udføre et omfangsdræn. Dette vil dog være meget bekosteligt, og pris er ikke medtaget. Inden der måtte træffes beslutning om udførelse af et omfangsdræn, bør der foretages jordbundsundersøgelser samt evt. grundvandspejling, så der ikke utilsigtet sker en grundvandssænkning. 2.6 Kælder indvendig Tilstand: Kælderen disponerer over diverse fællesrum, herunder vaskerier med tilhørende tørre- og rullerum, hobbyrum, toiletter samt private depotrum. Kælderen fungerer desuden som cykelkæder. Varmecentral er indrettet i kælder under nr Lys i kælder er tidsstyret og desuden forsynet med columbustryk med glimlampe. Adgang til kælder sker via udvendige kældertrapper eller via branddøre i opgange. Vaskerum råder generelt over to vaskemaskiner og 1 tørretumbler der har afkast til det fri gennem kældervindue. JF. energiledelse rapport 2005 er tørretumblerne fra 1996/1997. Tre af vaskemaskinerne fra 1996/1997 mens tre er fra 1986/1987. Kældergulve er støbte med pudset afretningslag der generelt er ubehandlede. Gulvene fremtræder generelt med mindre revner der ikke umiddelbart giver anledning til bemærkninger. Gulve i vaskerum har gulvafløb og nedslidt malerbehandling. Udvendige kældervægge er støbt op til ca. UK vinduesfals, mens indvendige bærende kældervægge er opført som pudsede murstensvægge. Der kunne ikke måles forhøjet fugt i kældervæggene, der generelt er malerbehandlede, og ud over mindre afskalninger fremstår i god stand. Depotrum er udført med træskillevægge, som fremstår i god stand og uden tegn på fugtskader - der kunne ikke måles forhøjet fugt i brædderne. I kælder ved nr. 112 er der ikke foretaget omstøbning af antennekabler i etagegennembrydning. Skralderum er udført med glittet pudset overflade, gulvafløb og efterisolering mod overbo i nr. 110, og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Under asfaltbelægning ved garager ved gavl nr. 112 er der gammel nedlagt kokskælder. Adgang til kokskælderen sker via fyrkælder. I kokskælderen henstår gammel nedlagt olietank. Der kan ikke umiddelbart måles fugt i gulv, vægge eller loft, og den overliggende asfaltbelægning virker hel og intakt. Der kan dog konstateres revner i bærende betonbjælker, som bør undersøges nærmere. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 10 af 27

11 Vedligeholdelse: Kælderen er generelt i god stand. De mindre fugtafskalninger der ses på kældervægge, må betragtes som almindeligt forekommende for en bygning af denne alder og type. Det er derfor vores anbefaling, at kældervægge holdes under observation og løbende vedligeholdes med en egnet diffusionsåben maling, idet en egentlig fugtsikring af vægge (og gulv) ikke skønnes nødvendig, og desuden vil være meget bekostelig. Malerbehandling af vægge og gulve i vaskerum medtages ikke i vedligeholdelsesbudgettet, idet disse arbejder forudsættes udført over den almindelige løbende vedligeholdelses. I forbindelse med en evt. udskiftning af kældervinduer bør disse udføres med spalteventil for at øge ventilationen af kælderen. Det anbefales ligeledes, at der sikres fri luftcirkulation omkring kældervægge og gulv i depotrum. Opmagasinering i kælder bør derfor anbringes på stålreoler eller stål/plastpaller og friholdes mindst 10 cm fra væg. Ved evt. fremtidig udskiftning af skillevægge til depotrum, kan det anbefales at udføre disse i uorganisk materiale som f.eks. stålgitter. Revner i betonbjælker der bærer dækkonstruktionen over kokskælder bør undersøges nærmere, og det bør i den forbindelse afklares om konstruktionen kan klare belastningen fra biltrafik, og om der evt. skal udføres supplerende understøtning, eller om skaderne skyldes andre forhold. Af brandmæssige hensyn bør der udføres tætning omkring antennekabler iht. gældende regler. 3.0 Facader, sokkel og altaner 3.1 Sokler Tilstand: Bygningen er udført med pudsede sokler på bund af mursten. Sokler er generelt i god stand, men der ses enkelte steder afskalninger og frostsprængninger samt områder hvor puds ikke er ført ned til terræn. Vedligeholdelse: Sokler bør eftergås og mangler udbedres i nødvendigt omfang. Ca. hver 3. år bør der foretages visuel eftersynskontrol af soklerne for evt. revner eller frostsprængninger som herefter udbedres i nødvendigt omfang. Første eftersyn efter udbedring af nuværende skader Facader og gavle Tilstand: Bygningens facader og gavle er opført i massiv blank mur med gule mursten. Der er udført murede stik over vinduer og døre, og fuger er udført som skrabefuge. Murværk er generelt i nogenlunde god stand, dog kan der konstateres skader som nævnt herunder: Der kunne ved besigtigelsen konstateres flere områder med porøse og forvitrede sten, samt steder med revnede, forvitrede og udvaskede fuger i facader og gavle. Studsfuger er flere steder mangelfuldt udfyldt og fremstår kun med en tynd skal porøs mørtel. I gavle er omfanget størst øverst ved gavltrekanterne, hvor påvirkninger fra vejrliget er størst, dog er hele gavlen ved nr. 120 i generelt dårlig stand, hvilket kan skyldes at der har været murbier i gavlen (ifølge oplys- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 11 af 27

12 ning). Indgangsfacade ved nr. 128 fremstår ligeledes med et stort område med udvaskede fuger. Der ses desuden enkelte steder løse fuger under sålbænke samt sætningsrevner i murværket, som enkelte steder er forsøgt udbedret. De registrerede revner er antagelig mindre sætningsrevner, som er opstået i bygningens første leveår, og er normalt forekommende - vi har dog fået oplyst, at der ved pilotering af ny bebyggelse i området, er opstået revner i puds i flere lejligheder. I forbindelse med støjisoleringen i 2002/2003 er der monteret lyddæmpende friskluftventiler i facaden. Ventiler er forsynet med demonterbart skumfilter placeret inde i lejlighederne. Vedligeholdelse: For at undgå yderligere nedbrydning, bør porøse og forvitrede mursten og defekte/forvitrede murværksfuger eftergås og repareres. Løse fuger under sålbænke samt sætningsrevner i murværket bør ligeledes eftergås og udbedres. Opmærksomheden henledes på, at ved udbedring af sætningsrevner bør der ilægges rustfri rundjern i ca. hver 3. liggefuge i cm længde, da revnen ellers med stor sandsynlighed vil komme igen. Der anbefales desuden en omfugning med udkradsning og efterfugning af hele gavlen ved nr. 120 samt øvrige gavltrekanter. Prisen i vedligeholdelsesbudgettet, er behæftet med en vis usikkerhed, idet skadesomfanget først kan fastlægges endeligt når der er stillads på bygningen. Af økonomiske hensyn bør arbejderne udføres sammen med øvrige stilladsafhængige arbejder, f.eks. tagrenovering. Arbejderne bør udføres inden for ca. 3 år for at undgå yderligere nedbrydning. Skumfilter i friskluftventilerne bør renses 2-3 gange årligt, og skiftes ca. hver 3-4 år eller efter behov. Arbejderne forudsættes at være en del af den indvendige vedligeholdelse, og medtages ikke i vedligeholdelsesbudgettet da det forudsættes, at den indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte beboer. 3.3 Altaner Tilstand: Ejendommen er disponeret med oprindelige støbte altaner udført med støbte blomsterkasser og værn i malerbehandlet stål. Der er ved en del altaner udført altanlukning som behandles under pkt. 3.4 Altanlukning. Altaner er malerbehandlet udvendig. Altanerne afvandes via ældre gulvafløb indstøbt i altanpladen og nedløb i muret niche. De besigtigede afløbsforhold gav ikke umiddelbart anledning til bemærkninger - dog stod der vand på altanen i nr th efter regnvejr. Ved de besigtigede lejligheder, er der ikke konstateret forhold på den indvendige side af altanbrystningerne som giver anledning til særlige bemærkninger (to af de besigtigede altaner havde altanlukning, th og 114 st.th). G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 12 af 27

13 Undersiden af altanpladerne er generelt malerbehandlede, og flere steder skaller malingen af. Der kunne herudover ikke umiddelbart konstateres nogen nævneværdige skader. På den udvendige side af altanbrystningen er malerbehandlingen generelt nedslidt, og fremstå med bobler og afskalninger, og der ses flere steder betonskader i form af revner og afskalninger. Ved enkelte betonskader kan der konstateres manglende dæklag på armeringsjern. Der er plantet direkte i de støbte blomsterkasser, og brystninger er generelt misfarvet på grund af utætheder i blomsterkassernes samlinger. Malerbehandling på værn er nedslidt og fremstår flere steder med rust på overfladen. Vedligeholdelse: Vi er blevet oplyst, at vedligeholdelse af den indvendige side af altanbrystningen samt af altandækket (over- og underside) påhviler den enkelte beboer. Udgifter til vedligeholdelse af disse bygningsdele, er derfor ikke medtaget i vedligeholdelsesbudgettet. Der kunne ikke umiddelbart konstateres nogen defekter ved afløbsforholdene, men konstruktionens alder taget i betragtning, må der påregnes løbende udskiftning af gulvafløb og nedløb i takt med at der opstår utætheder. Der medregnes udskiftning af 1 gulvafløb og 1 nedløbsstreng for 1 etage ca. hver andet år. Herudover bør beboer informeres om, at der jævnligt bør renses op omkring gulvafløb, og at vand på gulvet efter regnvejr bør "svabes" til gulvafløb, såfremt der er lunker på gulvet. Der må påregnes renovering af altanbrystningerne incl. udbedring af betonskader, malerbehandling af værn og brystning inden for de nærmeste år efter en yderligere registrering af skadetyper og omfang. I forbindelse med betonrenoveringen bør blomsterkasser oprenses og tætnes, og der bør herefter ikke fyldes jord i blomsterkasserne, men plantes i egnede indsatser. Såfremt beboerne ønsker at istandsætte gulve, lofter eller altanbrystning indvendig, bør dette gøres med egnede produkter til betonrenovering og iht. leverandørens anvisninger. 3.4 Altanlukninger Tilstand: Der er monteret altanlukninger på en del af altanerne i forbindelse med støjisoleringen i 2002/2003. På blok er der monteret 12 stk., 25 på blok og 0 på blok Altanlukningerne giver ikke anledning til særlige bemærkninger. Vedligeholdelse: Ingen bemærkninger, ud over at der henvises til drift- og vedligeholdelsesvejledning udleveret i forbindelse med arbejdets aflevering i Pudsede lysninger/sålbænke Tilstand: Ved hoveddøre, opgangsvinduer og franske altaner er der udført pudsede malerbehandlede lysninger. Lysninger ved hoveddøre fremstår nogen- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 13 af 27

14 lunde intakt i malerbehandlingen, dog ses der flere steder mindre revner og afskalninger samt udbedring af skader som ikke er fastsiddende. Malerbehandlingen ved lysninger ved franske altaner og opgangsvinduer er i meget dårlig stand. Malingen skaller af, og der er flere steder udført reparationer efter pudsskader. Der kunne ved besigtigelsen ikke umiddelbart konstateres væsentlige skader på den underliggende pudsede bund, men da besigtigelsen er udført stikprøvevis, kan det ikke udelukkes at der er skader. Vedligeholdelse: Ved indgangspartier bør lysninger eftergås for skader som udbedres efter behov, og pudsreparationer med dårlig vedhæftning bør ligeledes udskiftes. Pudsreparationer kan f.eks. udføres med Herbol Unimix tørmørtel, som kan hæfte på gammel fastsiddende maling. Der skal udføres nødvendig afrensning af gammel løstsiddende maling og trafikfilm inden malerbehandling, og afhængig af bunden skal der evt. udføres grunding med Herbol Hydrogrund fortyndet med vand. Malerbehandling udføres med egnet diffusionsåben murmaling som f.eks. herbol Herboxan. Behandlingen anbefales udført inden for 1-3 år, og der bør herefter foretages vedligehold i intervaller på 6-8 år afhængig af påvirkninger fra vejrliget. Ved lysninger ved franske altaner og opgangsvinduer udføres der afrensning, pudsreparationer, og malerbehandling som anført ovenfor. Er der revner i sålbænke, bør de grundes inden reparation for at opnå en vandtæt bund, og opadvendende flader på sålbænke bør malerbehandles med en maling der er modstandsdygtig over for vedvarende fugtbelastning, som f.eks. Herbol Metacryl Sigel gulvmaling eller Herbol Herbocolor facademaling. Gulvmalingen er mest modstandsdygtig, men har til gengæld en lidt højere glans og vil derfor "skinne" lidt i forhold til de øvrige overflader. Behandlingen anbefales udført snarest, evt. i forbindelse med opstilling af stillads til tagrenovering. Afhængig af påvirkninger fra vejrliget, bør der herefter foretages vedligehold i intervaller på ca. 6-8 år, samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder. 3.6 Værn ved franske altaner Tilstand: Franske altaner er udført med malerbehandlet stålværn. Værn fremstår generelt med afskalninger og rust på overfladen. Vedligeholdelse: Det anbefales at udføre malerbehandling af gitre incl. afrensning og rustbeskyttelse snarest, så der ikke sker yderligere nedbrydning, evt. i forbindelse med opstilling af stillads til tagrenovering. Afhængig af påvirkninger fra vejrliget, bør der herefter foretages vedligehold i intervaller på ca år, samtidig med øvrige stilladskrævende arbejder. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 14 af 27

15 4.0 Vinduer og altandøre 4.1 Vinduer/altandøre i boliger og opgange. Tilstand: Vinduer og altandøre i boliger og opgange er en blanding af både nyere og oprindelige elementer. Der er løbende foretaget en individuel udskiftning af vinduer og altandøre frem til 2002, og i blev størstedelen af de resterende oprindelige elementer udskiftet i forbindelse med støjisoleringen. Der er dog stadig enkelte oprindelige vinduer og altandøre i bebyggelsen. Jf. registrering fra støjisoleringen kan antallet af vinduer og altandøre opgøres som følger (med forbehold for evt. efterfølgende udskiftning): Vinduer: Altandøre: Vinduer: Altandøre: Vinduer: Altandøre: Udskiftet ifbm. støjisolering 02/03 Individuel udskiftet frem til 2002 Oprindelig (8 bag altanlukning) (8 bag altanlukning) (15 bag altanlukning) (16 bag altanlukning) Kalfatringsfuger omkring oprindelige vinduer/altandøre er udført som mørtelfuger, mens kalfatringsfuger ved udskiftede vinduer/altandøre er udført som elastisk fuge. Vedligeholdelsesstanden på de forskellige typer vinduer og altandøre er meget forskellig. Vinduer og altandøre skiftet ifbm. støjisoleringen giver ikke umiddelbart anledning til bemærkninger, mens flere af de individuelt skiftede elementer fremstår med nedslidt malerbehandling og begyndende nedbrydning af træværket. De oprindelige vinduer/altandøre fremstår generelt med nedslidt malerbehandling og begyndende nedbrydning af træværket, og flere steder er kalfatringsfugerne defekte, hvilket kan give anledning til at der trænger fugt ind i konstruktionen. Bræddebeklædning over de store vendevinduer på altansiden fremstår generelt med nedslidt malerbehandling. Vedligeholdelse: Det er vanskeligt at fastlægge et ensartet forløb for vedligeholdelsen på grund af den meget forskellige vedligeholdelsesstand, og da de tre typer er spredt jævnt han over bebyggelsen. Generelt bør vinduerne og altandørene dog malerbehandles ca. hvert 6. år afhængig af påvirkninger fra vejrliget, og bevægelige dele bør smøres ca. 1 gang om året iht. leverandørens anvisninger. Vinduer og døre skiftet i forbindelse med støjisoleringen giver ikke anledning til bemærkninger og bør malerbehandles næste gang ca G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 15 af 27

16 De oprindelige vinduer, individuelt udskiftede vinduer og bræddebeklædning over store vendevinduer bør malerbehandles snarest, senest i 2007 sammen med øvrige stilladsafhængige arbejder, inden der sker yderligere nedbrydning af træværket. For at få en mere ensartet tidshorisont for vedligeholdelsen, kan der evt. foretages en nærmere gennemgang af de individuelt skiftede vinduer, således at kun de mest medtagne elementer malerbehandles sammen med de oprindelige vinduer/altandøre. Øvrige vinduer/altandøre der skønnes at kunne "holde" lidt endnu malerbehandles i 2009 sammen med vinduer/altandøre udskiftet ved støjisoleringen. Herefter malerbehandles alle vinduer/altandøre med samme interval. Denne model medtages i vedligeholdelsesbudgettet under den forudsætning at de oprindelige vinduer/altandøre samt ca. 25 % af de individuelt skiftede vinduer/altandøre malerbehandles. Pris på malerbehandling er incl. snedkergennemgang, men excl. udskiftning af evt. rådskader, idet omfanget heraf ikke kan fastlægges nærmere. Af økonomiske hensyn, bør arbejderne udføres samtidig med andre stilladskrævende arbejder, evt. tagrenovering. NB: Det kan alternativt overvejes, at udskifte oprindelige vinduer/altandøre til nye lavenergivinduer i stedet for vedligeholdelse. En evt. udskiftning bør i givet fald udføres samtidig med vedligeholdelsesarbejder i Opmærksomheden henledes desuden på, at malerbehandling af vinduer/døre bag altanlukninger ikke er medtaget, idet denne forventes at påhvile den enkelte beboer som indvendig vedligeholdelse. 4.2 Kældervinduer Tilstand: Kældervinduer er de oprindelige vinduer i varierende størrelse og monteret med et lag glas. Vinduerne trænger generelt til malerbehandling og fremstår flere steder med rådskader i glaslister og øvrigt træværk. Ved fugtmåling kunne der flere steder konstateres forhøjet fugt i træværket, og enkelte steder mangler hasper, stormkroge eller udskyderstang. Mørtelfuger omkring vinduer er mange steder løs og mangelfuld, og enkelte vinduer kan ikke åbnes. Vedligeholdelse: En renovering af vinduerne med snedkergennemgang og malerbehandling er som minimum påkrævet, og bør udføres i Vinduernes alder og stand taget i betragtning, anbefales det dog at foretage en egentlig udskiftning til nye lavenergivinduer med ventilationsspalte i karm. Udskiftning af ekst. kældervinduer til nye er derfor medtaget i vedligeholdelsesbudgettet - antal 172 stk. Efter udskiftning skal der påregnes malerbehandling i intervaller på ca. 6 år, afhængig af påvirkninger fra vejrliget, og det anbefales desuden, at G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 16 af 27

17 bevægelige dele smøres ca. 1 gang om året eller iht. leverandørens anvisninger. 4.3 Sålbænke Tilstand: Vinduer i boliger er monteret med to forskellige typer sålbænke. Ved vinduer udskiftet i forbindelse med støjisoleringen i 2002/2003, er sålbænke udført med pulverlakerede aluminiumssålbænke som ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Sålbænke ved øvrige vinduer, oprindelige eller vinduer skiftet individuelt, er oprindelige zinksålbænke der efterfølgende er blevet malerbehandlet. De oprindelige sålbænke fremstår generelt med buler og afskallende malerbehandling. Vedligeholdelse: Funktionsmæssigt giver de oprindelige sålbænke ikke anledning til bemærkninger, og den afskallende malerbehandling har heller ikke umiddelbart betydning for sålbænkens holdbarhed/levetid. Af æstetiske årsager bør det dog overvejes, at udskifte de oprindelige sålbænke til nye pulverlakerede sålbænke i forbindelse med malerbehandling af vinduerne. Der medtages udgift til udskiftning af sålbænke ved nyere individuelt udskiftede vinduer i vedligeholdelsesbudgettet - ca. 141 stk. (Sålbænke ved oprindelige vinduer medtages ikke idet de først bør udskiftes i forbindelse med en evt. vinduesudskiftning). 5.0 Udvendige døre 5.1 Hoveddøre Tilstand: Hoveddøre i indgangspartier er de oprindelige med et lag glas fra bygningens opførelse, som forventet har et stort varmetab gennem glasfyldningerne. Dørene er monteret med sparkplade i rustfrit stål og dørpumper, men uden lås og dørtelefon. Malerbehandlingen er generelt nedslidt og dørene fremstår flere steder med bart træ. Træet er flere steder blødt, hvilket tyder på begyndende råd, og i ubehandlede områder kunne der måles forhøjet fugt. Vedligeholdelse: Det anbefales at hoveddørene malerbehandles så der ikke sker yderligere nedbrydning af træværket. Behandling af udvendig side er påkrævet, men indvendig side medtages af æstetiske årsager - antal 14 stk. Herudover anbefales det, at bevægelige dele smøres ca. 1 gang om året eller iht. leverandørens anvisninger. Vedligeholdelsesintervallet er herefter ca. hver 6. år, eller efter behov afhængig af påvirkninger fra vejrliget. Det kan evt. overvejes at udskifte dørene til nye tidssvarende døre med lavenergiglas. Vælges der udskiftning, børe dette foretages umiddelbart inden malerbehandling, således at denne udgift kan spares. Udgift til evt. udskiftning er ikke medtaget i vedligeholdelsesbudgettet G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 17 af 27

18 5.2 Kælderdøre Tilstand: Udvendige kælderdøre er i hovedtræk skiftet til nye trædøre for ca. 6 år siden, dog er dør til fyrrum samt døre til nedlagte gårdtoiletter gamle jerndøre. Der er ikke tegn på råd i trædørene, men de fremstår med mindre skrammer og hakker i malerbehandlingen og enkelte gummilister er løse, hvilket formodentligt skyldes mekanisk påvirkning fra cykler m.v. Kælderdør ved nr. 110 har tegn på indbrudsforsøg, men går fint i indgreb. Dør til fyrkælder er rusten i karmen og dør til nedlagt gårdtoilet ved nr. 122 har råd i træglaslister. Dør til nedlagt gårdtoilet i nr. 120 er demonteret og står løst op ad karmen. Vedligeholdelse: Trædøre malerbehandles i intervaller på ca. 6 år afhængig af påvirkninger fra vejrliget - næste gang 2006 (6 stk.). I forbindelse med malerbehandlingen udskiftes defekte gummilister. Det anbefales at udskifte de gamle ståldøre til nye af stål eller træ inden for en kort årrække, og det anbefales derfor ikke at udføre vedligehold af de ekst. døre, dog bør dør til nedlagt gårdtoilet ved nr. 120 genmonteres på hængslerne, idet det kan give anledning til ulykker såfremt den falder ned over nogen. Udskiftes dørene ikke, skal der påregnes løbende vedligeholdelse i form af malerbehandling m.v. Herudover anbefales det, at alle bevægelige dele smøres ca. 1 gang om året eller iht. leverandørens anvisninger. 6.0 Trappeopgange 6.1 Hovedtrapper Tilstand: Bebyggelsen råder over 14 hovedtrapper, 5 i blok , 5 i blok og 4 i blok Lys på hovedtrapper er styret med skumringsrelæ. Der er ikke køkkentrapper i bebyggelsen. I nr og er trapperne udført i træ med pudsede løb. Trin og reposer er belagt med linoleum i rimelig god vedligeholdelsesstand, mens malerbehandling på stødtrin og vanger i blok fremstår med slitage og skrammer efter stød og slag. I nr er trapperne støbte og belagt med terrazzo som ikke umiddelbart giver anledning til særlige bemærkninger. Repos i stueetage er i samtlige opgange udført med terrazzobelægning med indstøbt måtteramme og støbt trappeløb til kælder med terrazzobelægning. Ud over enkelte mindre revner i terrazzobelægningen, giver reposer og kælderløb ikke anledning til yderligere bemærkninger. Vægoverflader er malerbehandlet med ding dong maling i forskellige lyse farver. Væggene er generelt i god stand, men i nr ses der en del afskalninger og skrammer efter stød og slag. Lofter og trappeløb er hvidmalede og der ses enkelte steder mindre revner i trappeløb og lofter samt skjolder omkring loftlemme efter vandskader fra tag. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 18 af 27

19 Målerskabe i opgange, loftlemme og hoveddøre er malerbehandlede og fremstår generelt i god stand. Hoveddøre er brandsikret med nye anslagslister i træ ved alle døre. Vedligeholdelse: Revner og pudsafskalninger på lofter, trappeløb og vægge bør udbedres og malerbehandles. Beløbet i vedligeholdelsesbudgettet er baseret på pletreparationer af vægge og trappeløb samt malerbehandling af lofter med vandskader (medregnet 10 stk.). Herudover bør der desuden afsættes beløb til almindelig løbende vedligeholdelse i form af malerbehandling m.v. Løbende vedligeholdelse af døre og målerskabe er indeholdt i denne sum, idet en samlet renovering ikke skønnes nødvendig inden for den næste 10-årige periode. Stødtrin og vanger i blok bør desuden eftergås og malerbehandles og der må inden for en årrække påregnes udgifter til vedligeholdelses af stødtrin og vanger i blok Revner i terrazzobelægningen bør holdes under observation, idet de kan skyldes rust i de underliggende bærejern (ikke tilgængelige ved besigtigelsen). Hvis der sker en udvidelse af revnerne bør der udføres en nærmere undersøgelse af forholdet. 6.2 Affaldsskakte Tilstand: Samtlige opgange er forsynet med affaldsskakte med indkast på hver etage. Umiddelbart er skaktene aldrig blevet renset, og der kan derfor være belægninger i skaktene. Vedligeholdelse: Det anbefales, at affaldsskaktene renses, og at de herefter renses efter behov, ca. hver 5. år. Afhængig af om affald pakkes forsvarligt ind i aflukkede poser, kan behovet for rensning variere. 7.0 Port Ingen bemærkninger idet der ikke er porte i bebyggelsen. 8.0 Etageadskillelser Tilstand: Etageadskillelser er udført som betondæk, der spænder mellem facader og indvendige bærende hovedskillevæg. Gulve er udført som trægulve og ekst. lofter er pudsede. Der er ikke foretaget inspektion af selve betondækket, men udover mindre sædvanligt forekommende revner i de pudsede lofter, giver etageadskillelserne ikke anledning til yderligere bemærkninger. Der kunne konstateres nedhængte lofter i enkelte rum i de besigtigede lejligheder. Vedligeholdelse: Der forventes ingen udgifter hertil ud over almindelig løbende vedligeholdelse. Ved fraflytninger bør det kontrolleres om evt. nedhængte lofter er ulovlige. 9.0 Wc/bad Tilstand: Ifølge oplysning, er der flere steder foretaget individuel istandsættelse af badeværelser, men de besigtigede lejligheder fremstod alle med de op- G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 19 af 27

20 rindelige badeværelser med badekar og terrazzogulv samt fliser på væggene. Der kunne ikke umiddelbart konstateres utætte fuger, men der kunne enkelte steder konstateres fliser med dårlig vedhæftning til underlaget. På grund af konstruktionens alder må det dog antages, at der kan forekomme badeværelser med utætheder. Vedligeholdelse: Der bør foretages løbende kontrol af fuger omkring afløbs- og rørgennemføringer i gulv, samt af fuger mellem væg/væg og væg/gulv så der ikke sker skader på omkringliggende konstruktioner. Evt. utætheder bør udbedres hurtigst muligt, for at minimere risikoen for følgeskader. Såfremt den enkelte beboer ønsker at foretage modernisering af bad, bør dette udføres efter gældende normer og lovgivning jf. By og Byg Anvisning 200. Opmærksomheden henledes på, at såfremt der benyttes kobberrør, skal disse tilsluttes sidst i rørsystemet ellers vil der ske tæring på de ekst. galvaniserede stålrør. NB: Der er ikke medtaget udgifter til ovenstående i vedligeholdelsesbudgettet, idet udgifterne forventet afholdes over den almindelige løbende vedligeholdelse eller afholdes af beboer Køkkener Tilstand: Samtlige lejligheder råder over eget køkken, som ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. De besigtigede lejligheder fremstod med de oprindelige køkkener, men ifølge oplysning er der flere steder foretaget udskiftning eller istandsættelse. Vedligeholdelse: Det forudsættes, at den indvendige vedligeholdelse påhviler den enkelte beboer Varmeforsyning Tilstand: Varmecentral er placeret i fyrkælder under nr Ejendommen er fjernvarmeforsynet gennem to parallelle centralvarmevekslere fra 1989, og opvarmes via ældre et-strenget radiatoranlæg med overfordeling og vendt retur. Varmt vand produceres i 4 m³ varmtvandsbeholder fra I kældergange er der enkelte uisolerede rør og mange uisolerede indreguleringsventiler Iht. Energiledelsesrapport 2005 bliver de nuværende cirkulationspumper tit utætte ved pakdåserne og er uøkonomiske i drift og kan med fordel udskiftes. Det påpeges dog, at de gamle pumper er meget driftstabile og har en lang levetid. Ifølge oplysning er samtlige radiatorer forsynet med termostatventiler, og både radiatorer og ventiler er en blanding af nye og gamle, i det der foretages udskiftning i takt med at der opstår defekter. Afkøling på radiatoranlæg er på ca. 2 0 C, som jf. Energiledelse Rapport 2005 ikke tilfredsstillende. G:\Sager\Øvrige sager\579101_jægersborgvej\579110_\apr06_.doc Side 20 af 27

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere