NF-NYT ! NYT NOVEMBER Nr. 4 - November Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge"

Transkript

1 ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf Nr. 4 - November 2010 Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge Nanna Bundgaard, Anders H. Lind og Rasmus Due sammen med to norske jenter på fængselsøen Munkholmen i Trondheim fjord. FOTO: JIMMI JACOBSEN

2 2 Telefontid Flytning Betalingspåmindelse!!! Indlæg til næste NF - NYT skal være Lene Lind i hænde senest den 15. januar Gerne på Næste blad udkommer ca. 15. februar 2011.

3 JANUAR januar: Julearrangement Se nærmere omtale side 18 Ungdomsgruppen Kalender MARTS marts: Årsmøde på Comwell Klarskovgaard, Korsør. Se forvarsel side 16 Foreningsarrangement APRIL april: Forældrekursus nye forældre, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Se omtale side 17 og tilmeldingskupon side 25 Foreningsarrangement JULI juli: Familiekursus på Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter Foreningsarrangement OKTOBER oktober: Kursus for voksne med NF, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Foreningsarrangement MARTS marts: Årsmøde på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia Foreningsarrangement NOVEMBER november: NF-foreningens 25 års jubilæum. Se forvarsel side 6 Foreningsarrangement To nye foldere Bladet på mail NF-foreningens adresser: Skriv til:

4 En layoutmand siger farvel 4 NF-NYT s layoutmand gennem 12 år Poul- Henrik Winberg. FOTO: PRIVAT Anmeldelse af ADHD Et liv uden bremser af Martin L. Kutscher Dansk Psykologisk Forlag

5 5 Fradrag for gaver til foreningen Vederlagsfri fysioterapi

6 Unge på førtidspension NF-foreningens 25-års jubilæum i 2012 At tænke sig 25 år er der snart gået siden NF-foreningen så dagens lys den 21. november 1987 i Horsens. Det må fejres, og det skal det!! Vi i bestyrelsen vil gerne have hjælp fra jer ude i stuerne. Hvem kunne tænke sig at være med i en arbejdsgruppe, som allerede nu skal i gang med planlægningen af det kommende jubilæum? Er der nogen, der har gode ideer til, hvad vi kan putte ind i sådan en jubilæumsweekend? Ingen kommer til at stå alene med det, men vi har brug for nye spændende ideer, og vi mangler hænder til at føre ideerne ud i livet. Interesserede bedes allerede nu ringe eller skrive til formanden Lene Lind eller bestyrelsesmedlem Bente Due. Lene: / Bente: / Hold jer nu ikke tilbage men kom frem fra busken og vær med til at skabe rammenre om NF-foreningens 25 års jubilæum. Mange hilsner Lene Lind og Bente Due 6

7 Sjældne Familiedages Frivilligforum Tillæg til program se side 21 Sjældne Familiedages Frivilligforum Første henvendelse 7

8 THE 14TH EUROPEAN NF-MEETING 9/9 12/ OSLO, NORWAY Den 14. europæiske NF-konference Den september 2010 deltog vi 4 bestyrelsesmedlemmer i the 14th European NF- Meeting. Denne gang foregik det Oslo. Konferencen omfattede i alt 44 indlæg, så det er ikke muligt at give et fyldigt referat af de enkelte indlæg, i stedet fokuserer vi på de overordnede linier i konferencen. Konferencens tema var NF og aldring, men der var også indlæg vedr. børn og unge. Indlæggende koncentrerede sig om nogle hovedområder: Professor, dr. med Arvid Heiberg, Rikshospitalet i Oslo og formand Lene Lind Lene har netop overrakt Arvid en god flaske cognac i anledning af at Arvid trækker sig tilbage og som tak for hans store arbejde for NF-sagen også i Danmark. FOTO: NORSK 8

9 Ungdomsgruppen i Norge Fra den august blev der holdt en unge - voksen weekend i Trondheim, Norge. Der var 17 deltagere i det hele, hvoraf fem var fra Danmark - Lene og Anders Lind, Rasmus Due, Nanna Bundgaard og Jimmi Jacobsen. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge Rasmus Due, Nanna Bundgaard og Anders H. Lind. FOTO: JIMMI JACOBSEN 9

10 10 Nordisk Ungdomsweekend i Trondheim for unge mellem år med NF KAN, VIL OG TØR august 2010 Anders H. Lind under sin fremlæggelse på weekendkurset for unge i Trondheim, Norge. FOTO: RASMUS DUE

11 Ensomhedens Sprog Nanna Bundgaard under sin fremlæggelse på weekendkurset for unge i Trondheim, Norge. FOTO: RASMUS DUE. 11

12 Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster 18-midler til aktiviteter i Lokalgrupperne Til alle Lokalgrupperne Lokalgruppernes kontaktperson i bestyrelsen Jørgen Juel Pedersen 12

13 Lokalgruppe i Nordjylland Kontakt venligst Dora Larsen Tlf Lokalgruppe i Midtjylland Kontakt venligst Kai Evald Petersen Tlf Lokalgruppe i Vestjylland Kontakt venligst Hanne Schmidt Tlf Lokalgruppe i Østjylland Kontakt venligst Vagn Jessen Tlf Lokalgruppe i Sydjylland (Syd- og Sønderjylland) Kontakt venligst Dorte Gade Lietzen Tlf Lokalgruppe på Fyn Kontakt venligst Jimmi Jacobsen Tlf Lokalgruppe i Nordsjælland Kontakt venligst Dorthe Jensen Tlf Githa Petersen Tlf Lokalgruppe i Region Sjælland (Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster) Kontakt venligst Birgit Findshøj / Christina Schæffer Jaenicke / Lokalgruppe i København Kontakt venligst Line Raunkjær og Svend Larsen Tlf Har du lyst? Kontakt venligst Lene Lind Tlf Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Bak derfor op om grupperne, I vil blive glade for det. Lene Lind, formand 13

14 14 Stafetten En er bliver til

15 ! <)''/0J* 0=* =B')()* ().* '#2-)* (A$)* /'(*./-* 4#%%?')'J* #2* '?* 4?'')* %&'* -/2)* +-?(0)-/2*,=*.&B.* &$B)X(0,#$.X)')0.)* #2* 4A$0)-02#(.2A$0)-*#2*%)$?(2/,.)$*#2*/44)* %/'(0.* $/()*,C0/#.)$&+/* #2* &-%/'()-/2*,C0/#.)$&+/*B).&-.5*<).*04&-*-/2)*0/2)0J*&.* ().* 4$>1)$* %)2)'* )')$2/* &.*,=* ().* 4A$.* /2)'')%* /* 4#%%?')'J*,#$* ().* 4#%%)$* /44)*K)-.*&,*0/2*0)-15*"#$*()*0&20B)K&'(-)$)J* 0#%* )--)$0* )$* &'0&.*./-* &.* KX>-+)* 0=(&'* '#2-)*,&%/-/)$*0#%*#0J*)$*()$*/44)*,#$*#0ww S*(&2*4A$)$*X)2*,&0.*[*(&2)*#%*?2)'*%)(* <)''/0*]*;*2&'2)*,C0/#.)$&+/*#2*6*2&'2* $/()*,C0/#.)$&+/J*#2*X)2*)$*K)-(/2J*&.*X)2* K&$* )'* &$B)X(0+-&(0J* 0#%* 0/2)$J* &.* ().* )$* )'* 0)-1,A-2)J* &.* X)2* 04&-* &,* 0.)(* %)(* K&%*/*./()*#2*?./()5*"#$*?(*#1)$*()'*,&0.)* 4A$0)-* )$* ()$* 4#'.$#-* /* D#-(/'2* #2* +=* H4)XBC*#2*;*2&'2)*#%*=$).*/*O/B#$2*1)(* AX)'0+)i/&-/0.)'5*F&'*)$*()0?()'*4'C..).*./-*N)((C*+=*p()'0)*G'/1)$0/.).0K#0+/.&-5* <)''/0*K&$*2=).*;*=$*+=*)'*0+)i/&-*04#-)* /*d$/'(0.)(*/*)'*.&-)4-&00)*#2*)$*k)$*),.)$* 0#%%)$,)$/)'* B-)1*,-C..).*./-* '#$%&-* /'(04#-/'2*/*e/--?'(5*H=*()$*)$*'#2).*&.*0)*./-*%)(*K&%J*%)'*X)2*2A$*().*%)(*2->()J*,#$*K1)%*1/-*/44)*0/')*BA$'*().*B)(0.)5 <)'* KX>-+* #2* 0.A..)* %&'*,=$* /* L"3,#$)'/'2)'*)$*/44)*./-*&.*.&2)*,)X-*&,5*T--)* ()*4?$0)$J*()$*B-/1)$*&$$&'2)$).J*,=$*%&'*,?-(.* 1&-?.&*,#$5* e&$)* ().J* &.* <)''/0q* 0A04)'()*4&'*4#%%)*%)(*#2*%A()*&'($)* Den store jæger Henriette Bülow Nørmark er klar til nye udfordringer. FOTO: PRIVAT. %)(*m0c2(#%%)'mj*)$*2#(.j*#2*()*,=$*).* &'().*0C'*+=*&-.*().J*<)''/0*%=*#2*04&-* /2)'')%J*#2*B&$)*().*&.*1>$)*0&%%)'*%)(* &'($)* 0A04)'()*./-* m0c2)m* BA$'* )$* #20=* %)2).*2/1)'()*,#$*()%5*<)*4?$0)$J*0#%* BC22)$* +=* '>$1>$).* %)--)%* ()* m0c2)m* BA$'* #2*?'2)J* )$* 0=* -/10B)4$>,.)'()J* &.* ().*04&-*#+-)1)05*<)*04&-*X#*-)1)*%)(*().* #2*K&$*K/'&'()'*&.*0.A..)*0/2*./-*,$)%#1)$* /*-/1).5 <)''/0*,/4* ),.)$* )'* 4#'.$#-0i&''/'2* 4#'0.&.)$).*&-.*,#$*%)2).*1>04)*/*K#1)().* #2*B-)1*#+)$)$).*/*%&X*;88:5*e=()*<)''/0* #2* &--)* K&'0* 0A04)'()* B-)1* K?04).* &,* L"3,#$)'/'2)'J* ().* 0C'.)0* ()* 1&$* 0.#$.5* H=* ()$* 4#%%)$*,#$)'/'2)'* #20=* ()$)0* %)(-)%%)$*./-*2#()5 <).J*()$*,C-()$*%)2).*1)(*&.*K&1)*).*B&$'* %)(*)'*(/&2'#0)J*)$J*&.*%&'*%&'2)*2&'2)* 0)-1*04&-*4>%+)*)'*4&%+*,#$*&.*,=*KX>-+5* V)2*.&-)$* ()01>$$)* &,* )$,&$/'25* a,.)$* &.* K&1)*B#).*.$)*=$*/*e/--?'(*D#%%?')J*)$*X)2* /*2&'2*%)(*()'*685*0&20B)K&'(-)$J*#2*&-* ()'*./(J*%&'*04&-*B$?2)*+=*&.*0>..)*()*'C)* /'(*/*().J*)$*/*()'*2$&(*,$?0.$)$)'()5*<).* )$*-/2)0#%*#%J*&.*()*/44)*.&-)$*0&%%)'5* T--)*()*+$#,)00/#')--)*,#-4J*0#%*K&$*1>$).* /'(* #1)$* <)''/0J* #2* &--)* (/00)*.)0.J* K&'* K&$*1>$).*/2)'')%J*1/0)$J*&.*K&'*(C44)$*/* '#2-)*,&2*#2*04&-*K&1)*)40.$&*KX>-+5*c&'*.&-)$*#%J*&.*()$*04&-*1>$)*+-&(0*./-*#0*&--)*/* 0&%,?'().J*%)'*()*2A$*().*/44)*')%%)$)*,#$*1#$)0*BA$'*#2*?'2)J*'=$*%&'*1/-*-&1)* 0.A$$)*04#-)$J*#2*()$*B-/1)$*0&.*0.#$)*4$&1*./-*()%5*V)2*)$*B&'2)*,#$J*&.*%&'*2=$*K)'* #2*m.&B)$m*I)$)*/*01/'2).J*#2*().*)$*/44)* B&$)*()%J*0#%*K&$*)'*(/&2'#0)J*%)'*#20=* ()%J*0#%*mB&$)m*K&$*().*-/(.*01>$.5 c/'*,#$')%%)0.)* #+2&1)* /* ()..)* K)$* m0+/-mj* K1/0* %&'* 4&'* 4&-()* ().* ().J* )$* X#*&.*1>$)*cpf*,#$*K&%*#2*0.A..)*K&%* /2)'')%*-/1).*%)(*()'*(/&2'#0)J*K&'*'?* )'*2&'2*K&$*,=).*./-()-.5*T.*1>$)*cpf*,#$* g'j*0#%*/44)*)$*0#%*&--)*&'($)j*2a$j*&.*%&'* =B')$*0/')*AX')*./-*)'*K)-.*&'()'*1)$()'* #2*().*04&()$*/44)J*0)-1#%*().*4&'*1>$)* K=$(.5*V)2*K&$*%A(.*0=*%&'2)*,&'.&0./04)* %)'')04)$*/*OpfaH*m,#$)'/'2mJ*0#%*X)2* 1/--)*1>$)*4)(*&,*&.*K&1)*1>$).*,#$?()'J* #2*'=$*%&'*0=*0)$*+=*<)''/0J*0#%*&-./(*)$* )'*2-&(*($)'2J*#2*0#%*K&$*).*2=*+=*%#(* +=*-/1).J*0=*K&'*2A$*%/2*%)2).*0.#-.5*pd* Hl*af*<aN*SDDa*Hl*fSLda*aL<<T5 570#("-;%<707("-7-=&("(-+%")( 0"#*%"BB"$Ea-3b$I)*?1*A ]*c#$*./-*7 15

16 Forvarsel Årsmøde 2011 Sæt kryds i kalenderen marts på Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Udsigt indover fængselsøen Munkholmen i Trondheim Fjord. FOTO: RASMUS DUE 16

17 Forældrekursus 2011 Primært for nye forældre Forældre til børn og unge mellem 0 og 20 år med NF Fredag den 8. april søndag den 10. april 2011 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Kursusindhold: Oplysning og andre indlæg om NF-foreningen og dens mange aktiviteter Lær at bruge foreningen og hinanden Faglige indlæg - lægen løst og fast om NF hos børn og unge - psykologen de psykologiske aspekter ved NF - socialrådgiveren Serviceloven og anden relevant lovgivning på kryds og tværs Workshops omkring kursets temaer Socialt samvær med gode muligheder for at hygge sig sammen med andre I er ikke alene, der er andre, der er i samme situation som jer! Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til kurset er bagest i bladet, og den skal indsendes senest mandag den 28. februar Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på 300,- kr. pr. deltager. Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis der er mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. HUSK Det kræves, at alle, der deltager, er A- eller B- medlem af foreningen, og at kontingentet for 2011 er betalt. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Der er plads til 30 deltagere, og nye forældre, som ikke tidligere har deltaget i forældrekurser, har første prioritet. Bliver kurset mod forventning ikke fyldt op, kan gamle forældre komme i betragtning. Kursusudvalget 17

18 UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens julearrangement Ferie med NF-vennerne? Kender I det? 18 Ungdomsudvalgets opgaver Hold kontakten ved lige! Det er vigtigt, at vi holder kontakten ved lige! Ungdomsgruppen har deres egen hjemmeside på nettet, som hedder Ungdomsgruppen har også en gruppe på Facebook NF Jeg har også pletterpletter.

19 Kontaktpersoner i Ungdomsgruppen Nanna Baumann Bundgaard Jimmi Jacobsen Trine Wind Magnus Degenkolv UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens kalender JANUAR januar: Julearrangement Se nærmere omtale på side 18 Ungdomsgruppen MARTS marts: Årsmøde på Comwell Klarskovgaard, Korsør Se forvarsel på side 16 Foreningsarrangement Juli juli: Familiekursus på Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter Foreningsarrangement Forslag til foredrag! Gaver til Foreningen Lene Lind, formand Foreningsvejledere 19

20 Loft over kompensation for tab arbejdsfortjeneste for at passe alvorligt eller kronisk sygt barn i hjemmet 20

21 Nyttige adresser m.m. Kontakt til DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Kontakt til CSH Center for Små Handicapgrupper Kontakt til SD Sjældne Diagnoser Guider til lovområder Henvendelse fra Sjældne Diagnoser Frivilligforum den 27. november 2010 kl

22 »FUTTES HJEMMESIDE«Indlæg til denne side kan sendes til: FUTTES KATTEHJEM c/o Familien Lind Strynøvej 25, Hammerum 7400 Herning Behøver man at være blind for at tage på blind date? - Jeg har været på så mange blind dates, at jeg burde have en gratis førerhund. Anders, Hammerum Familieliv Tante Jytte satte sig ved klaveret og begyndte at spille. Efter en halv time gik lille Oliver hen til hende og sagde: - Tante, bremsepedalen sidder nede til venstre. Anders, Hammerum Patientjournalen Man skal nogle gange have et godt helbred for at overleve en hos pitalsindlæggelse. Men de har også lidt travlt i sundhedssektoren se lige disse klip fra diverse patientjournaler: - Klager over dobbelt syn, har praktisk taget været til stede under hele indlæggelsen. Vi må tage røntgenfoto af anklerne. - Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave. - Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end et år. - Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital. - Patienten har ingen fortilfælde af selvmord. - Patienten har klaret sig helt uden ilt i det sidste døgn. - Patienten har lidt af depressioner, lige siden hun begyndte at konsultere mig i På andendagen havde hans knæ det bedre, og på tredjedagen var det helt forsvundet. - Storebroderen har meget ofte vejrtrækning. Egen læge mener, han kan vokse fra det. - Vi vil fortælle moderen, at hun skal kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg. Henni, Stenlille Nattens Engel Når natten kommer, og stjernerne tændes, en engel sendes til dit vindue. Vågner du midt om natten i drømmens sus, er det bare min engel, som gir dig et kæmpe knus. Linda, Hirtshals Politirapporten Fra en politirapport: Anholdte havde netop passet kvinden op og skulle til at forgribe sig på hende, da min kollega og jeg kom ham i forkøbet Anders, Hammerum Ugen (29) der gik Mandag En pige er ligeglad med, hvem der kaster den første sten bare det er en diamant. Tirsdag Forskellen mellem sladder og nyheder afhænger af, om du fortæller eller lytter. Onsdag Når man endelig kan tillade sig at holde to timers frokost, kan man kun tåle et glas mælk Torsdag Alle burde lære at køre bil især dem, der sidder bag et rat. Fredag Nogle har en stor vennekreds andre har kun venner, de kan lide. Lørdag / søndag De fleste mænd har dagens hårdeste job inden morgenmaden de står op. Fra den gamle kalender redaktøren Ægteskab En mand begyndte at gå meget i kirke med sin kone, og præsten sagde: - Hvor er det dejligt at se dig i kirken sammen med din kone. - Tja, det er et spørgsmål om det bedste af to onder. Jeg vil hellere høre din prædiken end hendes. En lille pige skulle til bryllup for første gang i sit liv, så hun spurgte sin mor om både det ene og det andet. Pigen: - Mor? Hvorfor har bruden en hvid kjole på? Moderen: - Fordi hvid symboliserer lykke, og bryllupsdagen er den lykkkeligste dag i hendes liv. Pigen: - Jamen, hvorfor har gommen så sort på - Hvorfor lever kvinder længere end mænd? - De skal lige være færdige med at rydde op efter mændene! Lene, Hammerum 22

23 Bøger og Tidsskrifter NF-foreningens DVD er NF-foreningens DVD er om NF er desværre i en meget dårlig stand. De kunne desuden også trænge til en gevaldig opdatering. Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille udlånet af DVD erne indtil videre. Vi går nu i gang med se på materialet og finde ud af, hvad vi kan gøre, for at vores udlåns materiale igen kommer i en acceptabel stand. Bestyrelsen beklager dette måske lidt drastiske skridt, men det har altså været nødvendigt. Vi vender tilbage, når vi igen er i stand til at udlåne materialet. Lene Lind Formand Sponsorer i 2011 MS Offfset Aps, Hvidovre Lokalbanken i Hillerød Rudersdal Kommune KGT Valby OBS! Venlig hilsen redaktionen Til orientering!! 23

24 24

25 TILMELDINGSKUPON FORÆLDREKURSUS 2011 for forældre til børn og unge mellem 0 og 20 år med NF Fredag den 8. april søndag den 10. april 2011 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Navn 1: Navn 1 har NF: Ja Nej Medlems nr.: Fødselsdato og år: Adresse.: Post. nr.: By.: Tlf. / Mobil: Navn 2: Navn 2 har NF: Ja Nej Medlems nr.: Fødselsdato og år: Børn med NF: Navn 1: Alder: Navn 2: Alder: Ja tak, kommunebrev ønskes tilsendt. Kommunen kan gå ind og betale hele kursusafgiften. Samkørsel: Jeg / vi vil gerne (om muligt) have kørelejlighed for personer. Jeg / vi kan have ekstra personer med i bilen. Vegetar, tåler ikke eller andre hensyn: For at kunne deltage i Forældrekurset skal du / I være A- eller B-medlem af NF-foreningen, og dit / jeres kontingent for år 2011 skal være betalt. Tilmelding til arrangementet er nødvendig og bindende. Tilmeldingsgebyr for hele weekenden: 300 kr. pr. person. Indbetalingskort tilsendes ved tilmelding. Tilmelding returneres senest mandag den 28. februar 2011 til Lene Lind, Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning eller send en med de alle de nødvendige oplysninger til 25

26 26

27 Er du 16 år eller bliver du 16 år snart? Personer, som er fyldt 16 år, skal i.h.t. NF-foreningens vedtægter være selvstændige medlemmer. Det medfører, at ethvert hjemmeboende barn, der er fyldt 16 år, skal betale kon tingent til foreningen i øjeblikket er det kr. 90,00 om året, hvilket svarer til B-kontingent. Bor du udenfor hjemmet, er kontingentet kr. 200,00 svarende til A-kontingent, og så har du stemmeret. Vi beder dig eller dine forældre venligst udfylde blanketten her på siden og snarest muligt sende den til: Lene Lind, Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Venlig hilsen Lene Lind Formand KLIP HER Vedr.»16 års kontingent«navn: Fødselsdag/år: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Mobil: 27

28 28

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2010 Lokalgruppen Vestjylland

Læs mere

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2010 årsmøde 2010 Årsmøde

Læs mere

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2009 På tur til BonBon-Land

Læs mere

NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2009 Den gule vase NF-foreningens

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 - februar 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 - februar 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 - februar 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 11 Andre organisationer...13

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark.

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark. ÅRSRAPPORT 2011 DANSK FORENING FOR NEUROFIBROMATOSIS RECKLINGHAUSEN Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10 www.nfdanmark.dk Bestyrelsen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

Det er rigtig mange penge foreningen mister, hvis vi ikke bliver godkendt efter de nye regler.

Det er rigtig mange penge foreningen mister, hvis vi ikke bliver godkendt efter de nye regler. NF-NYT nr. 3 - august 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen VIGTIGT!! Kære medlemmer Der gælder nu nye regler for vores godkendelse til at modtage skattefrie gaver. Fra 2014

Læs mere

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus

ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus ADHD foreningen- Alene med et barn med ADHD- forældrekursus Alene med et barn med ADHD Forældrekursus for forældre der er alene med et barn med ADHD 11. - 13. maj 2007 Hotel Scandic Hvidkærvej 25 5250

Læs mere

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket FORORD Så er vi klar med kursusfolder/aktivitetskalender 2014, det giver dig mulighed for at planlægge hvad du vil deltage i af kurser og stævner i løbet af året. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 2 - juli 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdags-Cafe: Første

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold...2 Kontaktoplysninger...3 Foreningen orienterer...4 Opslagstavlen...8 Andre organisationer...9

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2016 - årgang 28. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 1 februar 2016 - årgang 28. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 1 februar 2016 - årgang 28 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Else Kristensen Indhold Indhold...2 Kontaktoplysninger...3 Foreningen orienterer...4

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET

SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET SÆT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET Arrangementer Efterår 2015 BLIV SYNLIG PÅ INTERNETTET BESØG HOS FØTEX NYBORG PERSONLIG EFFEKTIVITET FACEBOOK BESØG HOS TRIOPLAST Deltagergebyr kun kr. 500 + moms Medlemmer af

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Find svaret i teksten!

Find svaret i teksten! Find svaret i teksten! Forberedelse til læseopgave 1, modultest 2 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålene. Find svaret i den tekst, der hører til spørgsmålet. 5 minutter. Studieskolen Du har en ven, der vil

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015

Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Voksen Tourette Træf den 4. 6. September 2015 Referat af Heidi Erler Fredag: Alle mand ankommet og indlogeret i hytterne på Treldenæs Camping. Denne gang var vi en flok på 15 personer. Efter et godt måltid

Læs mere

Hjælp, mit barn fylder 18!

Hjælp, mit barn fylder 18! Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med arrangementet Oplæg ved: Hjælp, mit barn fylder 18! Lørdag d. 3. oktober 2015 kl. 10-15.45 Taastrup Kulturcenter A-salen Poppel Allé 12 2630 Taastrup Sputnik Kollegiet

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

KNU September DEN 2015. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU September DEN 2015. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU September DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382 Side 1 Tove Nielsen 3. september Lene Jørgensen 13. september Redaktionen

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

NF-NYT. nr. 4 november 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Lotta Fuglsang

NF-NYT. nr. 4 november 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Lotta Fuglsang NF-NYT nr. 4 november 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Lotta Fuglsang Foto: Henry Indhold Indhold...2 Kontaktoplysninger...3 Foreningen orienterer...4 Opslagstavlen...8

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen.

Formanden har ordet. I ønskes glædelig jul samt et godt nytår og ser frem til et godt samarbejde i 2016 til gavn for foreningen. Januar 2016 Formanden har ordet Året er ved at rinde ud og vi går snart mod lysere tider. Vi i bestyrelsen har efter konstituering ligesom prøvet at kigge fremad, så der vil ikke stå så meget om det forgående

Læs mere

NF-NYT. nr. 4 - november 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 4 - november 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 4 - november 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

God sommer NYHEDSBREV JULI 2014. Landsforeningen har i 2014 særligt fokus på familier med børn. Nyt legat for efterladte

God sommer NYHEDSBREV JULI 2014. Landsforeningen har i 2014 særligt fokus på familier med børn. Nyt legat for efterladte God sommer Landsforeningen har i 2014 særligt fokus på familier med børn Den nye bestyrelse er kommet godt fra start og der er megen iderigdom og arbejdsiver. En del af det afspejler sig i nyhedsbrevet

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Torsdagsbrev den 30. april 2015

Torsdagsbrev den 30. april 2015 Torsdagsbrev den 30. april 2015 Tak for en fin forårskoncert til alle deltagende! Det blev en meget dejlig aften med mange optrædende og stort, opbakkende publikum. Jeg bringer her nogle af Heinos billeder,

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2015 Tirsdag den 13. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 27. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Underholdning: V/ Kjeltringe Truppen. Kaffe

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat.

VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat. VELKOMMEN - til bisidderkursus 3. internat. Bisidder hvornår og hvordan? Program for Bisidderkursus 3. internat 13-14. januar 2012 Fredag den 13.01.12 14.30 15.00 Ankomst og indkvartering med kaffe/ the

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med:

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med: I samarbejde med: Har du brug for en ven, der bare er der? Denne folder er til dig som er barn eller ung Mangler du af og til en forstående voksen at snakke med? Synes du, at de voksne tit har for travlt

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Fælles info. Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 14+15 2011

Fælles info. Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 14+15 2011 Fælles info Påske. De 3 dage op til påske har SFO en åben fra 07.00 til 16.00. Tilmelding ikke nødvendig. Ring på 8794 3213, hvis du kommer sent med dit barn for lige at høre at de er hjemme og ikke taget

Læs mere