NF-NYT ! NYT NOVEMBER Nr. 4 - November Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge"

Transkript

1 ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf Nr. 4 - November 2010 Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge Nanna Bundgaard, Anders H. Lind og Rasmus Due sammen med to norske jenter på fængselsøen Munkholmen i Trondheim fjord. FOTO: JIMMI JACOBSEN

2 2 Telefontid Flytning Betalingspåmindelse!!! Indlæg til næste NF - NYT skal være Lene Lind i hænde senest den 15. januar Gerne på Næste blad udkommer ca. 15. februar 2011.

3 JANUAR januar: Julearrangement Se nærmere omtale side 18 Ungdomsgruppen Kalender MARTS marts: Årsmøde på Comwell Klarskovgaard, Korsør. Se forvarsel side 16 Foreningsarrangement APRIL april: Forældrekursus nye forældre, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Se omtale side 17 og tilmeldingskupon side 25 Foreningsarrangement JULI juli: Familiekursus på Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter Foreningsarrangement OKTOBER oktober: Kursus for voksne med NF, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Foreningsarrangement MARTS marts: Årsmøde på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia Foreningsarrangement NOVEMBER november: NF-foreningens 25 års jubilæum. Se forvarsel side 6 Foreningsarrangement To nye foldere Bladet på mail NF-foreningens adresser: Skriv til:

4 En layoutmand siger farvel 4 NF-NYT s layoutmand gennem 12 år Poul- Henrik Winberg. FOTO: PRIVAT Anmeldelse af ADHD Et liv uden bremser af Martin L. Kutscher Dansk Psykologisk Forlag

5 5 Fradrag for gaver til foreningen Vederlagsfri fysioterapi

6 Unge på førtidspension NF-foreningens 25-års jubilæum i 2012 At tænke sig 25 år er der snart gået siden NF-foreningen så dagens lys den 21. november 1987 i Horsens. Det må fejres, og det skal det!! Vi i bestyrelsen vil gerne have hjælp fra jer ude i stuerne. Hvem kunne tænke sig at være med i en arbejdsgruppe, som allerede nu skal i gang med planlægningen af det kommende jubilæum? Er der nogen, der har gode ideer til, hvad vi kan putte ind i sådan en jubilæumsweekend? Ingen kommer til at stå alene med det, men vi har brug for nye spændende ideer, og vi mangler hænder til at føre ideerne ud i livet. Interesserede bedes allerede nu ringe eller skrive til formanden Lene Lind eller bestyrelsesmedlem Bente Due. Lene: / Bente: / Hold jer nu ikke tilbage men kom frem fra busken og vær med til at skabe rammenre om NF-foreningens 25 års jubilæum. Mange hilsner Lene Lind og Bente Due 6

7 Sjældne Familiedages Frivilligforum Tillæg til program se side 21 Sjældne Familiedages Frivilligforum Første henvendelse 7

8 THE 14TH EUROPEAN NF-MEETING 9/9 12/ OSLO, NORWAY Den 14. europæiske NF-konference Den september 2010 deltog vi 4 bestyrelsesmedlemmer i the 14th European NF- Meeting. Denne gang foregik det Oslo. Konferencen omfattede i alt 44 indlæg, så det er ikke muligt at give et fyldigt referat af de enkelte indlæg, i stedet fokuserer vi på de overordnede linier i konferencen. Konferencens tema var NF og aldring, men der var også indlæg vedr. børn og unge. Indlæggende koncentrerede sig om nogle hovedområder: Professor, dr. med Arvid Heiberg, Rikshospitalet i Oslo og formand Lene Lind Lene har netop overrakt Arvid en god flaske cognac i anledning af at Arvid trækker sig tilbage og som tak for hans store arbejde for NF-sagen også i Danmark. FOTO: NORSK 8

9 Ungdomsgruppen i Norge Fra den august blev der holdt en unge - voksen weekend i Trondheim, Norge. Der var 17 deltagere i det hele, hvoraf fem var fra Danmark - Lene og Anders Lind, Rasmus Due, Nanna Bundgaard og Jimmi Jacobsen. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge Rasmus Due, Nanna Bundgaard og Anders H. Lind. FOTO: JIMMI JACOBSEN 9

10 10 Nordisk Ungdomsweekend i Trondheim for unge mellem år med NF KAN, VIL OG TØR august 2010 Anders H. Lind under sin fremlæggelse på weekendkurset for unge i Trondheim, Norge. FOTO: RASMUS DUE

11 Ensomhedens Sprog Nanna Bundgaard under sin fremlæggelse på weekendkurset for unge i Trondheim, Norge. FOTO: RASMUS DUE. 11

12 Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster 18-midler til aktiviteter i Lokalgrupperne Til alle Lokalgrupperne Lokalgruppernes kontaktperson i bestyrelsen Jørgen Juel Pedersen 12

13 Lokalgruppe i Nordjylland Kontakt venligst Dora Larsen Tlf Lokalgruppe i Midtjylland Kontakt venligst Kai Evald Petersen Tlf Lokalgruppe i Vestjylland Kontakt venligst Hanne Schmidt Tlf Lokalgruppe i Østjylland Kontakt venligst Vagn Jessen Tlf Lokalgruppe i Sydjylland (Syd- og Sønderjylland) Kontakt venligst Dorte Gade Lietzen Tlf Lokalgruppe på Fyn Kontakt venligst Jimmi Jacobsen Tlf Lokalgruppe i Nordsjælland Kontakt venligst Dorthe Jensen Tlf Githa Petersen Tlf Lokalgruppe i Region Sjælland (Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster) Kontakt venligst Birgit Findshøj / Christina Schæffer Jaenicke / Lokalgruppe i København Kontakt venligst Line Raunkjær og Svend Larsen Tlf Har du lyst? Kontakt venligst Lene Lind Tlf Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Bak derfor op om grupperne, I vil blive glade for det. Lene Lind, formand 13

14 14 Stafetten En er bliver til

15 ! <)''/0J* 0=* =B')()* ().* '#2-)* (A$)* /'(*./-* 4#%%?')'J* #2* '?* 4?'')* %&'* -/2)* +-?(0)-/2*,=*.&B.* &$B)X(0,#$.X)')0.)* #2* 4A$0)-02#(.2A$0)-*#2*%)$?(2/,.)$*#2*/44)* %/'(0.* $/()*,C0/#.)$&+/* #2* &-%/'()-/2*,C0/#.)$&+/*B).&-.5*<).*04&-*-/2)*0/2)0J*&.* ().* 4$>1)$* %)2)'* )')$2/* &.*,=* ().* 4A$.* /2)'')%* /* 4#%%?')'J*,#$* ().* 4#%%)$* /44)*K)-.*&,*0/2*0)-15*"#$*()*0&20B)K&'(-)$)J* 0#%* )--)$0* )$* &'0&.*./-* &.* KX>-+)* 0=(&'* '#2-)*,&%/-/)$*0#%*#0J*)$*()$*/44)*,#$*#0ww S*(&2*4A$)$*X)2*,&0.*[*(&2)*#%*?2)'*%)(* <)''/0*]*;*2&'2)*,C0/#.)$&+/*#2*6*2&'2* $/()*,C0/#.)$&+/J*#2*X)2*)$*K)-(/2J*&.*X)2* K&$* )'* &$B)X(0+-&(0J* 0#%* 0/2)$J* &.* ().* )$* )'* 0)-1,A-2)J* &.* X)2* 04&-* &,* 0.)(* %)(* K&%*/*./()*#2*?./()5*"#$*?(*#1)$*()'*,&0.)* 4A$0)-* )$* ()$* 4#'.$#-* /* D#-(/'2* #2* +=* H4)XBC*#2*;*2&'2)*#%*=$).*/*O/B#$2*1)(* AX)'0+)i/&-/0.)'5*F&'*)$*()0?()'*4'C..).*./-*N)((C*+=*p()'0)*G'/1)$0/.).0K#0+/.&-5* <)''/0*K&$*2=).*;*=$*+=*)'*0+)i/&-*04#-)* /*d$/'(0.)(*/*)'*.&-)4-&00)*#2*)$*k)$*),.)$* 0#%%)$,)$/)'* B-)1*,-C..).*./-* '#$%&-* /'(04#-/'2*/*e/--?'(5*H=*()$*)$*'#2).*&.*0)*./-*%)(*K&%J*%)'*X)2*2A$*().*%)(*2->()J*,#$*K1)%*1/-*/44)*0/')*BA$'*().*B)(0.)5 <)'* KX>-+* #2* 0.A..)* %&'*,=$* /* L"3,#$)'/'2)'*)$*/44)*./-*&.*.&2)*,)X-*&,5*T--)* ()*4?$0)$J*()$*B-/1)$*&$$&'2)$).J*,=$*%&'*,?-(.* 1&-?.&*,#$5* e&$)* ().J* &.* <)''/0q* 0A04)'()*4&'*4#%%)*%)(*#2*%A()*&'($)* Den store jæger Henriette Bülow Nørmark er klar til nye udfordringer. FOTO: PRIVAT. %)(*m0c2(#%%)'mj*)$*2#(.j*#2*()*,=$*).* &'().*0C'*+=*&-.*().J*<)''/0*%=*#2*04&-* /2)'')%J*#2*B&$)*().*&.*1>$)*0&%%)'*%)(* &'($)* 0A04)'()*./-* m0c2)m* BA$'* )$* #20=* %)2).*2/1)'()*,#$*()%5*<)*4?$0)$J*0#%* BC22)$* +=* '>$1>$).* %)--)%* ()* m0c2)m* BA$'* #2*?'2)J* )$* 0=* -/10B)4$>,.)'()J* &.* ().*04&-*#+-)1)05*<)*04&-*X#*-)1)*%)(*().* #2*K&$*K/'&'()'*&.*0.A..)*0/2*./-*,$)%#1)$* /*-/1).5 <)''/0*,/4* ),.)$* )'* 4#'.$#-0i&''/'2* 4#'0.&.)$).*&-.*,#$*%)2).*1>04)*/*K#1)().* #2*B-)1*#+)$)$).*/*%&X*;88:5*e=()*<)''/0* #2* &--)* K&'0* 0A04)'()* B-)1* K?04).* &,* L"3,#$)'/'2)'J* ().* 0C'.)0* ()* 1&$* 0.#$.5* H=* ()$* 4#%%)$*,#$)'/'2)'* #20=* ()$)0* %)(-)%%)$*./-*2#()5 <).J*()$*,C-()$*%)2).*1)(*&.*K&1)*).*B&$'* %)(*)'*(/&2'#0)J*)$J*&.*%&'*%&'2)*2&'2)* 0)-1*04&-*4>%+)*)'*4&%+*,#$*&.*,=*KX>-+5* V)2*.&-)$* ()01>$$)* &,* )$,&$/'25* a,.)$* &.* K&1)*B#).*.$)*=$*/*e/--?'(*D#%%?')J*)$*X)2* /*2&'2*%)(*()'*685*0&20B)K&'(-)$J*#2*&-* ()'*./(J*%&'*04&-*B$?2)*+=*&.*0>..)*()*'C)* /'(*/*().J*)$*/*()'*2$&(*,$?0.$)$)'()5*<).* )$*-/2)0#%*#%J*&.*()*/44)*.&-)$*0&%%)'5* T--)*()*+$#,)00/#')--)*,#-4J*0#%*K&$*1>$).* /'(* #1)$* <)''/0J* #2* &--)* (/00)*.)0.J* K&'* K&$*1>$).*/2)'')%J*1/0)$J*&.*K&'*(C44)$*/* '#2-)*,&2*#2*04&-*K&1)*)40.$&*KX>-+5*c&'*.&-)$*#%J*&.*()$*04&-*1>$)*+-&(0*./-*#0*&--)*/* 0&%,?'().J*%)'*()*2A$*().*/44)*')%%)$)*,#$*1#$)0*BA$'*#2*?'2)J*'=$*%&'*1/-*-&1)* 0.A$$)*04#-)$J*#2*()$*B-/1)$*0&.*0.#$)*4$&1*./-*()%5*V)2*)$*B&'2)*,#$J*&.*%&'*2=$*K)'* #2*m.&B)$m*I)$)*/*01/'2).J*#2*().*)$*/44)* B&$)*()%J*0#%*K&$*)'*(/&2'#0)J*%)'*#20=* ()%J*0#%*mB&$)m*K&$*().*-/(.*01>$.5 c/'*,#$')%%)0.)* #+2&1)* /* ()..)* K)$* m0+/-mj* K1/0* %&'* 4&'* 4&-()* ().* ().J* )$* X#*&.*1>$)*cpf*,#$*K&%*#2*0.A..)*K&%* /2)'')%*-/1).*%)(*()'*(/&2'#0)J*K&'*'?* )'*2&'2*K&$*,=).*./-()-.5*T.*1>$)*cpf*,#$* g'j*0#%*/44)*)$*0#%*&--)*&'($)j*2a$j*&.*%&'* =B')$*0/')*AX')*./-*)'*K)-.*&'()'*1)$()'* #2*().*04&()$*/44)J*0)-1#%*().*4&'*1>$)* K=$(.5*V)2*K&$*%A(.*0=*%&'2)*,&'.&0./04)* %)'')04)$*/*OpfaH*m,#$)'/'2mJ*0#%*X)2* 1/--)*1>$)*4)(*&,*&.*K&1)*1>$).*,#$?()'J* #2*'=$*%&'*0=*0)$*+=*<)''/0J*0#%*&-./(*)$* )'*2-&(*($)'2J*#2*0#%*K&$*).*2=*+=*%#(* +=*-/1).J*0=*K&'*2A$*%/2*%)2).*0.#-.5*pd* Hl*af*<aN*SDDa*Hl*fSLda*aL<<T5 570#("-;%<707("-7-=&("(-+%")( 0"#*%"BB"$Ea-3b$I)*?1*A ]*c#$*./-*7 15

16 Forvarsel Årsmøde 2011 Sæt kryds i kalenderen marts på Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Udsigt indover fængselsøen Munkholmen i Trondheim Fjord. FOTO: RASMUS DUE 16

17 Forældrekursus 2011 Primært for nye forældre Forældre til børn og unge mellem 0 og 20 år med NF Fredag den 8. april søndag den 10. april 2011 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Kursusindhold: Oplysning og andre indlæg om NF-foreningen og dens mange aktiviteter Lær at bruge foreningen og hinanden Faglige indlæg - lægen løst og fast om NF hos børn og unge - psykologen de psykologiske aspekter ved NF - socialrådgiveren Serviceloven og anden relevant lovgivning på kryds og tværs Workshops omkring kursets temaer Socialt samvær med gode muligheder for at hygge sig sammen med andre I er ikke alene, der er andre, der er i samme situation som jer! Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til kurset er bagest i bladet, og den skal indsendes senest mandag den 28. februar Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på 300,- kr. pr. deltager. Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis der er mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. HUSK Det kræves, at alle, der deltager, er A- eller B- medlem af foreningen, og at kontingentet for 2011 er betalt. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Der er plads til 30 deltagere, og nye forældre, som ikke tidligere har deltaget i forældrekurser, har første prioritet. Bliver kurset mod forventning ikke fyldt op, kan gamle forældre komme i betragtning. Kursusudvalget 17

18 UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens julearrangement Ferie med NF-vennerne? Kender I det? 18 Ungdomsudvalgets opgaver Hold kontakten ved lige! Det er vigtigt, at vi holder kontakten ved lige! Ungdomsgruppen har deres egen hjemmeside på nettet, som hedder Ungdomsgruppen har også en gruppe på Facebook NF Jeg har også pletterpletter.

19 Kontaktpersoner i Ungdomsgruppen Nanna Baumann Bundgaard Jimmi Jacobsen Trine Wind Magnus Degenkolv UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens kalender JANUAR januar: Julearrangement Se nærmere omtale på side 18 Ungdomsgruppen MARTS marts: Årsmøde på Comwell Klarskovgaard, Korsør Se forvarsel på side 16 Foreningsarrangement Juli juli: Familiekursus på Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter Foreningsarrangement Forslag til foredrag! Gaver til Foreningen Lene Lind, formand Foreningsvejledere 19

20 Loft over kompensation for tab arbejdsfortjeneste for at passe alvorligt eller kronisk sygt barn i hjemmet 20

21 Nyttige adresser m.m. Kontakt til DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Kontakt til CSH Center for Små Handicapgrupper Kontakt til SD Sjældne Diagnoser Guider til lovområder Henvendelse fra Sjældne Diagnoser Frivilligforum den 27. november 2010 kl

22 »FUTTES HJEMMESIDE«Indlæg til denne side kan sendes til: FUTTES KATTEHJEM c/o Familien Lind Strynøvej 25, Hammerum 7400 Herning Behøver man at være blind for at tage på blind date? - Jeg har været på så mange blind dates, at jeg burde have en gratis førerhund. Anders, Hammerum Familieliv Tante Jytte satte sig ved klaveret og begyndte at spille. Efter en halv time gik lille Oliver hen til hende og sagde: - Tante, bremsepedalen sidder nede til venstre. Anders, Hammerum Patientjournalen Man skal nogle gange have et godt helbred for at overleve en hos pitalsindlæggelse. Men de har også lidt travlt i sundhedssektoren se lige disse klip fra diverse patientjournaler: - Klager over dobbelt syn, har praktisk taget været til stede under hele indlæggelsen. Vi må tage røntgenfoto af anklerne. - Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave. - Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end et år. - Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital. - Patienten har ingen fortilfælde af selvmord. - Patienten har klaret sig helt uden ilt i det sidste døgn. - Patienten har lidt af depressioner, lige siden hun begyndte at konsultere mig i På andendagen havde hans knæ det bedre, og på tredjedagen var det helt forsvundet. - Storebroderen har meget ofte vejrtrækning. Egen læge mener, han kan vokse fra det. - Vi vil fortælle moderen, at hun skal kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg. Henni, Stenlille Nattens Engel Når natten kommer, og stjernerne tændes, en engel sendes til dit vindue. Vågner du midt om natten i drømmens sus, er det bare min engel, som gir dig et kæmpe knus. Linda, Hirtshals Politirapporten Fra en politirapport: Anholdte havde netop passet kvinden op og skulle til at forgribe sig på hende, da min kollega og jeg kom ham i forkøbet Anders, Hammerum Ugen (29) der gik Mandag En pige er ligeglad med, hvem der kaster den første sten bare det er en diamant. Tirsdag Forskellen mellem sladder og nyheder afhænger af, om du fortæller eller lytter. Onsdag Når man endelig kan tillade sig at holde to timers frokost, kan man kun tåle et glas mælk Torsdag Alle burde lære at køre bil især dem, der sidder bag et rat. Fredag Nogle har en stor vennekreds andre har kun venner, de kan lide. Lørdag / søndag De fleste mænd har dagens hårdeste job inden morgenmaden de står op. Fra den gamle kalender redaktøren Ægteskab En mand begyndte at gå meget i kirke med sin kone, og præsten sagde: - Hvor er det dejligt at se dig i kirken sammen med din kone. - Tja, det er et spørgsmål om det bedste af to onder. Jeg vil hellere høre din prædiken end hendes. En lille pige skulle til bryllup for første gang i sit liv, så hun spurgte sin mor om både det ene og det andet. Pigen: - Mor? Hvorfor har bruden en hvid kjole på? Moderen: - Fordi hvid symboliserer lykke, og bryllupsdagen er den lykkkeligste dag i hendes liv. Pigen: - Jamen, hvorfor har gommen så sort på - Hvorfor lever kvinder længere end mænd? - De skal lige være færdige med at rydde op efter mændene! Lene, Hammerum 22

23 Bøger og Tidsskrifter NF-foreningens DVD er NF-foreningens DVD er om NF er desværre i en meget dårlig stand. De kunne desuden også trænge til en gevaldig opdatering. Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille udlånet af DVD erne indtil videre. Vi går nu i gang med se på materialet og finde ud af, hvad vi kan gøre, for at vores udlåns materiale igen kommer i en acceptabel stand. Bestyrelsen beklager dette måske lidt drastiske skridt, men det har altså været nødvendigt. Vi vender tilbage, når vi igen er i stand til at udlåne materialet. Lene Lind Formand Sponsorer i 2011 MS Offfset Aps, Hvidovre Lokalbanken i Hillerød Rudersdal Kommune KGT Valby OBS! Venlig hilsen redaktionen Til orientering!! 23

24 24

25 TILMELDINGSKUPON FORÆLDREKURSUS 2011 for forældre til børn og unge mellem 0 og 20 år med NF Fredag den 8. april søndag den 10. april 2011 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Navn 1: Navn 1 har NF: Ja Nej Medlems nr.: Fødselsdato og år: Adresse.: Post. nr.: By.: Tlf. / Mobil: Navn 2: Navn 2 har NF: Ja Nej Medlems nr.: Fødselsdato og år: Børn med NF: Navn 1: Alder: Navn 2: Alder: Ja tak, kommunebrev ønskes tilsendt. Kommunen kan gå ind og betale hele kursusafgiften. Samkørsel: Jeg / vi vil gerne (om muligt) have kørelejlighed for personer. Jeg / vi kan have ekstra personer med i bilen. Vegetar, tåler ikke eller andre hensyn: For at kunne deltage i Forældrekurset skal du / I være A- eller B-medlem af NF-foreningen, og dit / jeres kontingent for år 2011 skal være betalt. Tilmelding til arrangementet er nødvendig og bindende. Tilmeldingsgebyr for hele weekenden: 300 kr. pr. person. Indbetalingskort tilsendes ved tilmelding. Tilmelding returneres senest mandag den 28. februar 2011 til Lene Lind, Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning eller send en med de alle de nødvendige oplysninger til 25

26 26

27 Er du 16 år eller bliver du 16 år snart? Personer, som er fyldt 16 år, skal i.h.t. NF-foreningens vedtægter være selvstændige medlemmer. Det medfører, at ethvert hjemmeboende barn, der er fyldt 16 år, skal betale kon tingent til foreningen i øjeblikket er det kr. 90,00 om året, hvilket svarer til B-kontingent. Bor du udenfor hjemmet, er kontingentet kr. 200,00 svarende til A-kontingent, og så har du stemmeret. Vi beder dig eller dine forældre venligst udfylde blanketten her på siden og snarest muligt sende den til: Lene Lind, Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Venlig hilsen Lene Lind Formand KLIP HER Vedr.»16 års kontingent«navn: Fødselsdag/år: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Mobil: 27

28 28

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland

NF-NYT ! NYT AUGUST 2010. Nr. 3 - August 2010. Lokalgruppen Vestjylland i Legoland ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2010 Lokalgruppen Vestjylland

Læs mere

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2010 årsmøde 2010 Årsmøde

Læs mere

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. På tur til BonBon-Land. Nanna Langstrømpe i BonBon-Land NYT AUGUST 2009. Nr. 3 - August 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 3 - August 2009 På tur til BonBon-Land

Læs mere

NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. Den gule vase. NF-foreningens æresbevisning NYT MAJ 2009. Nr. 2 - Maj 2009. www.nfdanmark.dk NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2009 Den gule vase NF-foreningens

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark.

ÅRSRAPPORT 2011. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10. www.nfdanmark. ÅRSRAPPORT 2011 DANSK FORENING FOR NEUROFIBROMATOSIS RECKLINGHAUSEN Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning, Telf. 70 22 70 10 www.nfdanmark.dk Bestyrelsen

Læs mere

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen nf-nyt nr. 4 november 2013 årgang 15 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold...2 Kontaktoplysninger...3 Foreningen orienterer...4 Opslagstavlen...8 Andre organisationer...9

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger

Kapitel 11. vigtige adresser og telefonnumre. rådgivninger Kapitel 11 HAR DU BRUG FOR NOGEN AT TALE MED ELLER SAVNER DU HJÆLP TIL at KOMME VIDERE MED DIT LIV? vigtige adresser og telefonnumre Alle disse rådgivninger er gratis at benytte. Du kan ringe, chatte eller

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

nf-nyt nr. 3 august 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lighthouse - Helgenæs Foto: PiaJ sxc.

nf-nyt nr. 3 august 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk Lighthouse - Helgenæs Foto: PiaJ sxc. nf-nyt nr. 3 august 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Lighthouse - Helgenæs Foto: PiaJ sxc.hu Det øverste billede: Hannibal, Rasmus Findshøj og Magnus hygger i baren til

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913.

Nyhedsbrev 11-09. Telefon: Foreningens telefonnummer er nu kun et nummer, nemlig 2627 5913. Nyhedsbrev 11-09 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. I 2011 og 2012 foreslår bestyrelsen et kontingent på 200,00 pr. år Bestyrelsen:

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland *** Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familie og venner en rigtig god sommer Nyhedsbrev Juli 2014 Aktivitetskalender 3. kvartal 2014 Torsdagscafé hver

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Østlige Øers Holstein. Dansk Holstein Årsmøde. Storebæltshallen Teilmanns Alle 12, 4220 Korsør 25. september 2015

Østlige Øers Holstein. Dansk Holstein Årsmøde. Storebæltshallen Teilmanns Alle 12, 4220 Korsør 25. september 2015 Østlige Øers Holstein Årsmøde Dansk Holstein Årsmøde Storebæltshallen Teilmanns Alle 12, 4220 Korsør 25. september 2015 Tak til alle sponsorer for opbakningen Østlige Øers Holstein byder velkommen til

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015

Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Invitation til det årlige ALS træf/temakursus på Musholm Bugt Feriecenter weekenden d. 9.- 11. oktober 2015 Kurset har til formål at gøre PALS (Pals er en person, der har ALS) deres pårørende og hjælpere

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 Havnen i Sandvig på Nordbornholm Kære medlemmer. For 4 år siden i september måned 2008 kom

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole

Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Inspirationskursus for efterskolegymnastiklærere 4. og 5. september 2012 på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Vi indbyder hermed alle medlemmer af EFTERSKOLERNES GYMNASTIKLÆRERFORENING velkommen til

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Magleby Efterskole Nyhedsbrev

Magleby Efterskole Nyhedsbrev Magleby Efterskole Nyhedsbrev Januar 2013 Godt nytår til alle forældre og elever på Magleby Efterskole! Selvom det er dejligt at holde ferie, var det nu også en god oplevelse at komme tilbage til skolen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde SBH

Referat bestyrelsesmøde SBH Referat bestyrelsesmøde SBH Dato: 13. jan. 2015 Til stede: John Eriksen, Jakob May, Gitte Jacobsen, Sus Rask, Søren Romar, Lone Hermansen, Kelly Berg og Peter Godvin Afbud: Dan Røn og Esben Andresen Referent:

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere