NF-NYT ! NYT NOVEMBER Nr. 4 - November Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NF-NYT ! NYT NOVEMBER 2010. Nr. 4 - November 2010. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge"

Transkript

1 ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf Nr. 4 - November 2010 Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge Nanna Bundgaard, Anders H. Lind og Rasmus Due sammen med to norske jenter på fængselsøen Munkholmen i Trondheim fjord. FOTO: JIMMI JACOBSEN

2 2 Telefontid Flytning Betalingspåmindelse!!! Indlæg til næste NF - NYT skal være Lene Lind i hænde senest den 15. januar Gerne på Næste blad udkommer ca. 15. februar 2011.

3 JANUAR januar: Julearrangement Se nærmere omtale side 18 Ungdomsgruppen Kalender MARTS marts: Årsmøde på Comwell Klarskovgaard, Korsør. Se forvarsel side 16 Foreningsarrangement APRIL april: Forældrekursus nye forældre, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Se omtale side 17 og tilmeldingskupon side 25 Foreningsarrangement JULI juli: Familiekursus på Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter Foreningsarrangement OKTOBER oktober: Kursus for voksne med NF, Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg Foreningsarrangement MARTS marts: Årsmøde på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia Foreningsarrangement NOVEMBER november: NF-foreningens 25 års jubilæum. Se forvarsel side 6 Foreningsarrangement To nye foldere Bladet på mail NF-foreningens adresser: Skriv til:

4 En layoutmand siger farvel 4 NF-NYT s layoutmand gennem 12 år Poul- Henrik Winberg. FOTO: PRIVAT Anmeldelse af ADHD Et liv uden bremser af Martin L. Kutscher Dansk Psykologisk Forlag

5 5 Fradrag for gaver til foreningen Vederlagsfri fysioterapi

6 Unge på førtidspension NF-foreningens 25-års jubilæum i 2012 At tænke sig 25 år er der snart gået siden NF-foreningen så dagens lys den 21. november 1987 i Horsens. Det må fejres, og det skal det!! Vi i bestyrelsen vil gerne have hjælp fra jer ude i stuerne. Hvem kunne tænke sig at være med i en arbejdsgruppe, som allerede nu skal i gang med planlægningen af det kommende jubilæum? Er der nogen, der har gode ideer til, hvad vi kan putte ind i sådan en jubilæumsweekend? Ingen kommer til at stå alene med det, men vi har brug for nye spændende ideer, og vi mangler hænder til at føre ideerne ud i livet. Interesserede bedes allerede nu ringe eller skrive til formanden Lene Lind eller bestyrelsesmedlem Bente Due. Lene: / Bente: / Hold jer nu ikke tilbage men kom frem fra busken og vær med til at skabe rammenre om NF-foreningens 25 års jubilæum. Mange hilsner Lene Lind og Bente Due 6

7 Sjældne Familiedages Frivilligforum Tillæg til program se side 21 Sjældne Familiedages Frivilligforum Første henvendelse 7

8 THE 14TH EUROPEAN NF-MEETING 9/9 12/ OSLO, NORWAY Den 14. europæiske NF-konference Den september 2010 deltog vi 4 bestyrelsesmedlemmer i the 14th European NF- Meeting. Denne gang foregik det Oslo. Konferencen omfattede i alt 44 indlæg, så det er ikke muligt at give et fyldigt referat af de enkelte indlæg, i stedet fokuserer vi på de overordnede linier i konferencen. Konferencens tema var NF og aldring, men der var også indlæg vedr. børn og unge. Indlæggende koncentrerede sig om nogle hovedområder: Professor, dr. med Arvid Heiberg, Rikshospitalet i Oslo og formand Lene Lind Lene har netop overrakt Arvid en god flaske cognac i anledning af at Arvid trækker sig tilbage og som tak for hans store arbejde for NF-sagen også i Danmark. FOTO: NORSK 8

9 Ungdomsgruppen i Norge Fra den august blev der holdt en unge - voksen weekend i Trondheim, Norge. Der var 17 deltagere i det hele, hvoraf fem var fra Danmark - Lene og Anders Lind, Rasmus Due, Nanna Bundgaard og Jimmi Jacobsen. Weekendkursus for unge i Trondheim, Norge Rasmus Due, Nanna Bundgaard og Anders H. Lind. FOTO: JIMMI JACOBSEN 9

10 10 Nordisk Ungdomsweekend i Trondheim for unge mellem år med NF KAN, VIL OG TØR august 2010 Anders H. Lind under sin fremlæggelse på weekendkurset for unge i Trondheim, Norge. FOTO: RASMUS DUE

11 Ensomhedens Sprog Nanna Bundgaard under sin fremlæggelse på weekendkurset for unge i Trondheim, Norge. FOTO: RASMUS DUE. 11

12 Lokalgruppen Region Sjælland Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster 18-midler til aktiviteter i Lokalgrupperne Til alle Lokalgrupperne Lokalgruppernes kontaktperson i bestyrelsen Jørgen Juel Pedersen 12

13 Lokalgruppe i Nordjylland Kontakt venligst Dora Larsen Tlf Lokalgruppe i Midtjylland Kontakt venligst Kai Evald Petersen Tlf Lokalgruppe i Vestjylland Kontakt venligst Hanne Schmidt Tlf Lokalgruppe i Østjylland Kontakt venligst Vagn Jessen Tlf Lokalgruppe i Sydjylland (Syd- og Sønderjylland) Kontakt venligst Dorte Gade Lietzen Tlf Lokalgruppe på Fyn Kontakt venligst Jimmi Jacobsen Tlf Lokalgruppe i Nordsjælland Kontakt venligst Dorthe Jensen Tlf Githa Petersen Tlf Lokalgruppe i Region Sjælland (Syd- og Vestsjælland samt Lolland og Falster) Kontakt venligst Birgit Findshøj / Christina Schæffer Jaenicke / Lokalgruppe i København Kontakt venligst Line Raunkjær og Svend Larsen Tlf Har du lyst? Kontakt venligst Lene Lind Tlf Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der har påtaget sig disse opgaver. Bak derfor op om grupperne, I vil blive glade for det. Lene Lind, formand 13

14 14 Stafetten En er bliver til

15 ! <)''/0J* 0=* =B')()* ().* '#2-)* (A$)* /'(*./-* 4#%%?')'J* #2* '?* 4?'')* %&'* -/2)* +-?(0)-/2*,=*.&B.* &$B)X(0,#$.X)')0.)* #2* 4A$0)-02#(.2A$0)-*#2*%)$?(2/,.)$*#2*/44)* %/'(0.* $/()*,C0/#.)$&+/* #2* &-%/'()-/2*,C0/#.)$&+/*B).&-.5*<).*04&-*-/2)*0/2)0J*&.* ().* 4$>1)$* %)2)'* )')$2/* &.*,=* ().* 4A$.* /2)'')%* /* 4#%%?')'J*,#$* ().* 4#%%)$* /44)*K)-.*&,*0/2*0)-15*"#$*()*0&20B)K&'(-)$)J* 0#%* )--)$0* )$* &'0&.*./-* &.* KX>-+)* 0=(&'* '#2-)*,&%/-/)$*0#%*#0J*)$*()$*/44)*,#$*#0ww S*(&2*4A$)$*X)2*,&0.*[*(&2)*#%*?2)'*%)(* <)''/0*]*;*2&'2)*,C0/#.)$&+/*#2*6*2&'2* $/()*,C0/#.)$&+/J*#2*X)2*)$*K)-(/2J*&.*X)2* K&$* )'* &$B)X(0+-&(0J* 0#%* 0/2)$J* &.* ().* )$* )'* 0)-1,A-2)J* &.* X)2* 04&-* &,* 0.)(* %)(* K&%*/*./()*#2*?./()5*"#$*?(*#1)$*()'*,&0.)* 4A$0)-* )$* ()$* 4#'.$#-* /* D#-(/'2* #2* +=* H4)XBC*#2*;*2&'2)*#%*=$).*/*O/B#$2*1)(* AX)'0+)i/&-/0.)'5*F&'*)$*()0?()'*4'C..).*./-*N)((C*+=*p()'0)*G'/1)$0/.).0K#0+/.&-5* <)''/0*K&$*2=).*;*=$*+=*)'*0+)i/&-*04#-)* /*d$/'(0.)(*/*)'*.&-)4-&00)*#2*)$*k)$*),.)$* 0#%%)$,)$/)'* B-)1*,-C..).*./-* '#$%&-* /'(04#-/'2*/*e/--?'(5*H=*()$*)$*'#2).*&.*0)*./-*%)(*K&%J*%)'*X)2*2A$*().*%)(*2->()J*,#$*K1)%*1/-*/44)*0/')*BA$'*().*B)(0.)5 <)'* KX>-+* #2* 0.A..)* %&'*,=$* /* L"3,#$)'/'2)'*)$*/44)*./-*&.*.&2)*,)X-*&,5*T--)* ()*4?$0)$J*()$*B-/1)$*&$$&'2)$).J*,=$*%&'*,?-(.* 1&-?.&*,#$5* e&$)* ().J* &.* <)''/0q* 0A04)'()*4&'*4#%%)*%)(*#2*%A()*&'($)* Den store jæger Henriette Bülow Nørmark er klar til nye udfordringer. FOTO: PRIVAT. %)(*m0c2(#%%)'mj*)$*2#(.j*#2*()*,=$*).* &'().*0C'*+=*&-.*().J*<)''/0*%=*#2*04&-* /2)'')%J*#2*B&$)*().*&.*1>$)*0&%%)'*%)(* &'($)* 0A04)'()*./-* m0c2)m* BA$'* )$* #20=* %)2).*2/1)'()*,#$*()%5*<)*4?$0)$J*0#%* BC22)$* +=* '>$1>$).* %)--)%* ()* m0c2)m* BA$'* #2*?'2)J* )$* 0=* -/10B)4$>,.)'()J* &.* ().*04&-*#+-)1)05*<)*04&-*X#*-)1)*%)(*().* #2*K&$*K/'&'()'*&.*0.A..)*0/2*./-*,$)%#1)$* /*-/1).5 <)''/0*,/4* ),.)$* )'* 4#'.$#-0i&''/'2* 4#'0.&.)$).*&-.*,#$*%)2).*1>04)*/*K#1)().* #2*B-)1*#+)$)$).*/*%&X*;88:5*e=()*<)''/0* #2* &--)* K&'0* 0A04)'()* B-)1* K?04).* &,* L"3,#$)'/'2)'J* ().* 0C'.)0* ()* 1&$* 0.#$.5* H=* ()$* 4#%%)$*,#$)'/'2)'* #20=* ()$)0* %)(-)%%)$*./-*2#()5 <).J*()$*,C-()$*%)2).*1)(*&.*K&1)*).*B&$'* %)(*)'*(/&2'#0)J*)$J*&.*%&'*%&'2)*2&'2)* 0)-1*04&-*4>%+)*)'*4&%+*,#$*&.*,=*KX>-+5* V)2*.&-)$* ()01>$$)* &,* )$,&$/'25* a,.)$* &.* K&1)*B#).*.$)*=$*/*e/--?'(*D#%%?')J*)$*X)2* /*2&'2*%)(*()'*685*0&20B)K&'(-)$J*#2*&-* ()'*./(J*%&'*04&-*B$?2)*+=*&.*0>..)*()*'C)* /'(*/*().J*)$*/*()'*2$&(*,$?0.$)$)'()5*<).* )$*-/2)0#%*#%J*&.*()*/44)*.&-)$*0&%%)'5* T--)*()*+$#,)00/#')--)*,#-4J*0#%*K&$*1>$).* /'(* #1)$* <)''/0J* #2* &--)* (/00)*.)0.J* K&'* K&$*1>$).*/2)'')%J*1/0)$J*&.*K&'*(C44)$*/* '#2-)*,&2*#2*04&-*K&1)*)40.$&*KX>-+5*c&'*.&-)$*#%J*&.*()$*04&-*1>$)*+-&(0*./-*#0*&--)*/* 0&%,?'().J*%)'*()*2A$*().*/44)*')%%)$)*,#$*1#$)0*BA$'*#2*?'2)J*'=$*%&'*1/-*-&1)* 0.A$$)*04#-)$J*#2*()$*B-/1)$*0&.*0.#$)*4$&1*./-*()%5*V)2*)$*B&'2)*,#$J*&.*%&'*2=$*K)'* #2*m.&B)$m*I)$)*/*01/'2).J*#2*().*)$*/44)* B&$)*()%J*0#%*K&$*)'*(/&2'#0)J*%)'*#20=* ()%J*0#%*mB&$)m*K&$*().*-/(.*01>$.5 c/'*,#$')%%)0.)* #+2&1)* /* ()..)* K)$* m0+/-mj* K1/0* %&'* 4&'* 4&-()* ().* ().J* )$* X#*&.*1>$)*cpf*,#$*K&%*#2*0.A..)*K&%* /2)'')%*-/1).*%)(*()'*(/&2'#0)J*K&'*'?* )'*2&'2*K&$*,=).*./-()-.5*T.*1>$)*cpf*,#$* g'j*0#%*/44)*)$*0#%*&--)*&'($)j*2a$j*&.*%&'* =B')$*0/')*AX')*./-*)'*K)-.*&'()'*1)$()'* #2*().*04&()$*/44)J*0)-1#%*().*4&'*1>$)* K=$(.5*V)2*K&$*%A(.*0=*%&'2)*,&'.&0./04)* %)'')04)$*/*OpfaH*m,#$)'/'2mJ*0#%*X)2* 1/--)*1>$)*4)(*&,*&.*K&1)*1>$).*,#$?()'J* #2*'=$*%&'*0=*0)$*+=*<)''/0J*0#%*&-./(*)$* )'*2-&(*($)'2J*#2*0#%*K&$*).*2=*+=*%#(* +=*-/1).J*0=*K&'*2A$*%/2*%)2).*0.#-.5*pd* Hl*af*<aN*SDDa*Hl*fSLda*aL<<T5 570#("-;%<707("-7-=&("(-+%")( 0"#*%"BB"$Ea-3b$I)*?1*A ]*c#$*./-*7 15

16 Forvarsel Årsmøde 2011 Sæt kryds i kalenderen marts på Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Udsigt indover fængselsøen Munkholmen i Trondheim Fjord. FOTO: RASMUS DUE 16

17 Forældrekursus 2011 Primært for nye forældre Forældre til børn og unge mellem 0 og 20 år med NF Fredag den 8. april søndag den 10. april 2011 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Kursusindhold: Oplysning og andre indlæg om NF-foreningen og dens mange aktiviteter Lær at bruge foreningen og hinanden Faglige indlæg - lægen løst og fast om NF hos børn og unge - psykologen de psykologiske aspekter ved NF - socialrådgiveren Serviceloven og anden relevant lovgivning på kryds og tværs Workshops omkring kursets temaer Socialt samvær med gode muligheder for at hygge sig sammen med andre I er ikke alene, der er andre, der er i samme situation som jer! Ret til ændringer forbeholdes Tilmeldingskupon til kurset er bagest i bladet, og den skal indsendes senest mandag den 28. februar Tilmelding er bindende, og der vil blive opkrævet et tilmeldingsgebyr på 300,- kr. pr. deltager. Kommunebrev kan rekvireres (kryds af på tilmeldingskuponen), hvis der er mulighed for at få hele kursusafgiften betalt af hjemkommunen. HUSK Det kræves, at alle, der deltager, er A- eller B- medlem af foreningen, og at kontingentet for 2011 er betalt. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. Der er plads til 30 deltagere, og nye forældre, som ikke tidligere har deltaget i forældrekurser, har første prioritet. Bliver kurset mod forventning ikke fyldt op, kan gamle forældre komme i betragtning. Kursusudvalget 17

18 UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens julearrangement Ferie med NF-vennerne? Kender I det? 18 Ungdomsudvalgets opgaver Hold kontakten ved lige! Det er vigtigt, at vi holder kontakten ved lige! Ungdomsgruppen har deres egen hjemmeside på nettet, som hedder Ungdomsgruppen har også en gruppe på Facebook NF Jeg har også pletterpletter.

19 Kontaktpersoner i Ungdomsgruppen Nanna Baumann Bundgaard Jimmi Jacobsen Trine Wind Magnus Degenkolv UNGDOMSGRUPPEN Ungdomsgruppens kalender JANUAR januar: Julearrangement Se nærmere omtale på side 18 Ungdomsgruppen MARTS marts: Årsmøde på Comwell Klarskovgaard, Korsør Se forvarsel på side 16 Foreningsarrangement Juli juli: Familiekursus på Karlslunde Strand Hotel og Konferencecenter Foreningsarrangement Forslag til foredrag! Gaver til Foreningen Lene Lind, formand Foreningsvejledere 19

20 Loft over kompensation for tab arbejdsfortjeneste for at passe alvorligt eller kronisk sygt barn i hjemmet 20

21 Nyttige adresser m.m. Kontakt til DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet Kontakt til CSH Center for Små Handicapgrupper Kontakt til SD Sjældne Diagnoser Guider til lovområder Henvendelse fra Sjældne Diagnoser Frivilligforum den 27. november 2010 kl

22 »FUTTES HJEMMESIDE«Indlæg til denne side kan sendes til: FUTTES KATTEHJEM c/o Familien Lind Strynøvej 25, Hammerum 7400 Herning Behøver man at være blind for at tage på blind date? - Jeg har været på så mange blind dates, at jeg burde have en gratis førerhund. Anders, Hammerum Familieliv Tante Jytte satte sig ved klaveret og begyndte at spille. Efter en halv time gik lille Oliver hen til hende og sagde: - Tante, bremsepedalen sidder nede til venstre. Anders, Hammerum Patientjournalen Man skal nogle gange have et godt helbred for at overleve en hos pitalsindlæggelse. Men de har også lidt travlt i sundhedssektoren se lige disse klip fra diverse patientjournaler: - Klager over dobbelt syn, har praktisk taget været til stede under hele indlæggelsen. Vi må tage røntgenfoto af anklerne. - Moderen er hjemmegående, men har dog gået i børnehave. - Patienten har brystsmerter, hvis hun ligger på sin venstre side i mere end et år. - Patienten har efterladt sine hvide blodceller på et andet hospital. - Patienten har ingen fortilfælde af selvmord. - Patienten har klaret sig helt uden ilt i det sidste døgn. - Patienten har lidt af depressioner, lige siden hun begyndte at konsultere mig i På andendagen havde hans knæ det bedre, og på tredjedagen var det helt forsvundet. - Storebroderen har meget ofte vejrtrækning. Egen læge mener, han kan vokse fra det. - Vi vil fortælle moderen, at hun skal kighostevaccineres, når hun vejer 4 kg. Henni, Stenlille Nattens Engel Når natten kommer, og stjernerne tændes, en engel sendes til dit vindue. Vågner du midt om natten i drømmens sus, er det bare min engel, som gir dig et kæmpe knus. Linda, Hirtshals Politirapporten Fra en politirapport: Anholdte havde netop passet kvinden op og skulle til at forgribe sig på hende, da min kollega og jeg kom ham i forkøbet Anders, Hammerum Ugen (29) der gik Mandag En pige er ligeglad med, hvem der kaster den første sten bare det er en diamant. Tirsdag Forskellen mellem sladder og nyheder afhænger af, om du fortæller eller lytter. Onsdag Når man endelig kan tillade sig at holde to timers frokost, kan man kun tåle et glas mælk Torsdag Alle burde lære at køre bil især dem, der sidder bag et rat. Fredag Nogle har en stor vennekreds andre har kun venner, de kan lide. Lørdag / søndag De fleste mænd har dagens hårdeste job inden morgenmaden de står op. Fra den gamle kalender redaktøren Ægteskab En mand begyndte at gå meget i kirke med sin kone, og præsten sagde: - Hvor er det dejligt at se dig i kirken sammen med din kone. - Tja, det er et spørgsmål om det bedste af to onder. Jeg vil hellere høre din prædiken end hendes. En lille pige skulle til bryllup for første gang i sit liv, så hun spurgte sin mor om både det ene og det andet. Pigen: - Mor? Hvorfor har bruden en hvid kjole på? Moderen: - Fordi hvid symboliserer lykke, og bryllupsdagen er den lykkkeligste dag i hendes liv. Pigen: - Jamen, hvorfor har gommen så sort på - Hvorfor lever kvinder længere end mænd? - De skal lige være færdige med at rydde op efter mændene! Lene, Hammerum 22

23 Bøger og Tidsskrifter NF-foreningens DVD er NF-foreningens DVD er om NF er desværre i en meget dårlig stand. De kunne desuden også trænge til en gevaldig opdatering. Bestyrelsen har derfor besluttet at indstille udlånet af DVD erne indtil videre. Vi går nu i gang med se på materialet og finde ud af, hvad vi kan gøre, for at vores udlåns materiale igen kommer i en acceptabel stand. Bestyrelsen beklager dette måske lidt drastiske skridt, men det har altså været nødvendigt. Vi vender tilbage, når vi igen er i stand til at udlåne materialet. Lene Lind Formand Sponsorer i 2011 MS Offfset Aps, Hvidovre Lokalbanken i Hillerød Rudersdal Kommune KGT Valby OBS! Venlig hilsen redaktionen Til orientering!! 23

24 24

25 TILMELDINGSKUPON FORÆLDREKURSUS 2011 for forældre til børn og unge mellem 0 og 20 år med NF Fredag den 8. april søndag den 10. april 2011 på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg Navn 1: Navn 1 har NF: Ja Nej Medlems nr.: Fødselsdato og år: Adresse.: Post. nr.: By.: Tlf. / Mobil: Navn 2: Navn 2 har NF: Ja Nej Medlems nr.: Fødselsdato og år: Børn med NF: Navn 1: Alder: Navn 2: Alder: Ja tak, kommunebrev ønskes tilsendt. Kommunen kan gå ind og betale hele kursusafgiften. Samkørsel: Jeg / vi vil gerne (om muligt) have kørelejlighed for personer. Jeg / vi kan have ekstra personer med i bilen. Vegetar, tåler ikke eller andre hensyn: For at kunne deltage i Forældrekurset skal du / I være A- eller B-medlem af NF-foreningen, og dit / jeres kontingent for år 2011 skal være betalt. Tilmelding til arrangementet er nødvendig og bindende. Tilmeldingsgebyr for hele weekenden: 300 kr. pr. person. Indbetalingskort tilsendes ved tilmelding. Tilmelding returneres senest mandag den 28. februar 2011 til Lene Lind, Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning eller send en med de alle de nødvendige oplysninger til 25

26 26

27 Er du 16 år eller bliver du 16 år snart? Personer, som er fyldt 16 år, skal i.h.t. NF-foreningens vedtægter være selvstændige medlemmer. Det medfører, at ethvert hjemmeboende barn, der er fyldt 16 år, skal betale kon tingent til foreningen i øjeblikket er det kr. 90,00 om året, hvilket svarer til B-kontingent. Bor du udenfor hjemmet, er kontingentet kr. 200,00 svarende til A-kontingent, og så har du stemmeret. Vi beder dig eller dine forældre venligst udfylde blanketten her på siden og snarest muligt sende den til: Lene Lind, Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Venlig hilsen Lene Lind Formand KLIP HER Vedr.»16 års kontingent«navn: Fødselsdag/år: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Mobil: 27

28 28

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk

NF-NYT. årsmøde 2010 ! NYT MAJ 2010. Nr. 2 - Maj 2010. www.nfdanmark.dk ! NF-NYT Nyhedsbrev fra Dansk Forening for NF Neurofibromatosis Recklinghausen Strynøvej 25, Hammerum, 7400 Herning Tlf. 7022 7010-4541 1580 E-mail: nf@nfdanmark.dk Nr. 2 - Maj 2010 årsmøde 2010 Årsmøde

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143

GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 GBFbladet Medlemsorientering nr. 143 37. Årgang. Nr. 3 september 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141

GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 GBFbladet Medlemsorientering nr. 141 37. Årgang. Nr. 1 Februar 2012 ISSN 1903-0347 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 4. Juli 2008 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Nyhedsbrev Nr. 74 Februar 2011 Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 70 september Digt om at få et handicappet barn Oprindelse ukendt Jeg har hørt, at der findes en gammel legende, Om hvad der oppe i himlen hændte. Den siger, at engang den kære Gud sagde

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk

AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk Næstformand

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 44 I I 14. årg. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten hedder Mogens 24 Alle fortjener et godt udseende Læs mere på side 06

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

40 ÅR NR 5 DECEMBER 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 5 DECEMBER 2003 41. ÅRGANG 40 ÅR NR 5 DECEMBER 2003 41. ÅRGANG ny stemme Nr. 5 2003 41. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde med en lokalredaktion

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere