Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj Hadbjerg Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter og flere detaljer findes på den tekniske hjemmeside Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 7 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 7 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 7 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 8 Beskrivelse af anlægget... side 10 Skitse over anlægget... side 11 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m.... Side 13 Handlingsplan - forslag til opgaver... side 14 Bilagsliste... side 13 Forord til delrapport 1 - tilstandsrapport og handlingsplan (opgaver). Denne tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5 version For at gøre rapporten mere præcis og enkel, har vi valgt at udvide tilstandsrapport og handlingsplan med en generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan - del nr. 3, som kan benyttes til inspiration for bestyrelsen og vandværkspasning til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelse af vandværket. Del 2 har vi kaldt egenkontrol og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand, et godt overblik samt dokumentation for drikkevandets kvalitet m.m. Programmet er samtidig en arbejdsbeskrivelse for dokumentation og pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Samlet udgør tilstandsrapport og handlingsplan et vigtigt værktøj til ledelse af vandværket. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside, som informationssystem. Rapporten kan udvides med teknisk hjemmeside, som sammen med vandværkets automatiske overvågning, styring og alarm m.m. kan gøre det lettere, at dele oplysninger i bestyrelsen og udgør et ekstra e-arkiv for de vigtigste oplysninger. Den tekniske hjemmeside vil gøre det lettere for bestyrelsen, at følge med i udviklingen (år for år) og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbrugerne og myndigheder. Side 2

3 Baggrund og resumé Den 3. maj 2010 blev Hadbjerg vandværk gennemgået sammen med Jesper Wichmann (formand), Martin Gamtofte (kasserer) og Poul Pedersen (vandværks-passer). Samme dag blev der udført korttidsprøvepumpning på 2 af de 3 indvindingsboringer. Hovedvægten er lagt på en gennemgang af vandværket med fokus på en generel tilstandsvurdering og med forslag til opgaver om forbedringer af driften m.m. samt forslag til program for egenkontrol og overvågning. Tilstandsrapporten indeholder en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater for drikkevand og råvand, og der laves en bedømmelse i form af tilstandsskemaer som bilag i tilstandsrapport for hele anlægget. Rapporten og forslag til egenkontrolprogram skal indgå i vandværkets fremtidig beslutninger om, hvordan vandværket skal passes. I forbindelse med tilstandsvurderingen har vi lagt udvalgte data på den tekniske hjemmeside på adressen Rapporten indeholder i bilag udvalgte grafer, og det kan senere aftales, om vandværket i fremtiden ønsker at benytte den tekniske hjemmeside til løbende dokumentation som supplement til nuværende og fremtidig overvågning. DVN deltager som vandværkets sparringspartner efter aftale med vandværksforeningen, FVD. DVN optræder ifølge aftale med vandværksforeningen som uvildig vejleder og er ikke udførende. Hovedkonklusioner med anbefalinger: Hadbjerg Vandværk blev bygget i 1992, og der er for få år siden foretaget nogle få ændringer, ny indvindingsboring (2001), udpumpningsanlægget (ca. 4-5 år siden) og et af trykfilterne er udskiftet for ca. 2 år siden. Vandværket fremtræder flot og velfungerende, og der er kun givet forslag til nogle få opgaver samt forslag til få forbedringer. Nuværende kildeplads. Der indvindes råvand fra 3 boringer. Den ældste boring har kun en lille dykpumpe på ca. 5 m³/t, mens de 2 nyere indvindingsboringer hver pumper ca. 17 m³/t. Det ses, at de 3 boringer indvinder i 3 forskellige vandførende lag, hvilket medfører en stor sikkerhed for at opdage evt. kommende forurening. Den ældste boring er den korteste, og da denne boring ikke viser tegn på forureninger, har vandværket en god sikkerhed og en god beskyttelse. Ny kildeplads. Vandværket planlægger udvidelse med ny kildeplads, og der planlægges udførelse af prøveboring ca. 1 km nord for vandværkets nuværende kildeplads til efteråret. Det er aftalt, at i forbindelse med gennemgang af rapporten drøftes ny kildeplads, og de data som allerede foreligger. Det er vigtigt, at der stilles de rigtige krav til boringen - herunder evt. mulighed for overvågning af det øverste vandførende lag. Man skal især være opmærksom på arsenindholdet i råvandet. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : Indvindingsstrategi. Der indvindes fra B1 og B2 samtidig, mens B3 kobles ind jævnligt, så der er sikkerhed for, at vandet kvalitetsmæssigt er i orden. Den samlede kapacitet passer med trykfiltre, og B3 fungerer egentligt som reserveboring. Vandværket kan samtidig betragte boringen som en slags overvågningsboring. Indvindingsboringer : Der er under handlingsplan givet forslag til opgaver og forbedringer. Råvandskvalitet : Råvandets kvalitet er vurderet ud fra de eksisterende obligatoriske analyser, og der er ikke fundet tegn på forureninger. Arsenindholdet er højst i B3, som indvinder i det øverste vandførende sandlag af de 3 boringer. Udvalgte råvandsanalyser: I bilag 7 er der vist udvalgte analyseparametre for vandværkets boringer. Andre stoffer kan følges på den tekniske hjemmeside. Råvandsledning. Der er under handlingsplan givet forslag til en enkelt kontrol af råvandsledninger. Vandværket : Fremstår som nyrenoveret og flot. Der er ingen anmærkninger. Forsyningssikkerhed : Vurderes som god, idet vandværket er godt dimensioneret, og selv med én manglende boring kan forsyningen opretholdes. Drikkevandets kvalitet og forbrugerinformation. Alle analyseparametre er undersøgt, og drikkevandet overholder alle krav til rent drikkevand. Det ses af bilag 7, at der i korte perioder har været overskridelser og utilstrækkelig vandbehandling, men som anlægget kører lige nu, er der ingen anmærkninger. I bilag 7 ses udvalgte grafer for drikkevandets analyser. Andre drikkevandsanalyser kan ses og kan evt. fremadrettet følges på den tekniske hjemmeside på webstedet eller man kan gå ind via vandværkets egen hjemmeside. Under opgaver er der foreslået indført egenkontrol for bakterier/kim. Forslaget kan medføre et ekstra sæt regler for hygiejne. Læs mere under delrapport nr. 2. Behandlingsanlæg : Anlægget er nyt, og ifølge analyserne fungerer anlægget tilfredsstillende. Side 4

5 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : Rentvandstanke : Dimensioneringsmæssigt er tanken for lille, men da indvindingskapaciteten og vandbehandlingen til gengæld er stor, er der ingen grund til ændringer. Inspektion udført i Udpumpningsanlæg og vandmåler m.m. Anlægget er nyt og godt dimensioneret. El-tavle og SRO anlæg : I forbindelse med renovering er der indført SRO-anlæg med overvågning på udvalgte nøgletal for vandværkets drift samt alarmfunktioner. Ledningsnet og forbrug. Svindet er lavt - dog er der udsving, som evt. skyldes nogle forskydninger i årsopgørelsen. Egenkontrol og overvågning : Der foreslås et program for egenkontrol og overvågning, som beskriver den samlede overvågning og pasning af vandværket - herunder den automatiske overvågning, som allerede foregår. Den nuværende overvågning er god, og der er kun givet forslag til nogle mindre supplerende opgaver. Vandværkets bestyrelse ønsker en arbejdsbeskrivelse af program for egenkontrol og overvågning samt løbende dokumentation til brug i bestyrelsen. Man kan på den måde altid overdrage opgaven til andre. Se delrapport nr.2. Programmet betyder også, at nye i bestyrelsen let kan sætte sig ind i de vigtigste dele af vandværkets tekniske drift på ledelsesniveau. Information til forbrugerne. De vigtigste informationer om drikkevandet, priser, nøgletal for driften og andre nyttige informationer, som forbrugerne kan have glæde af, er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside på adressen Her kan indsættes et link til den tekniske hjemmeside. Dokumentation og information til bestyrelse, forbrugere og myndighed. Ifølge programmet for egenkontrol og overvågning, sker den automatiske overvågning først og fremmest til den daglige pasning og dokumentation af driften. Det foreslås, at vandværkets arkiv og automatiske overvågning udvides med en teknisk hjemmeside, som supplerer den automatiske overvågning og giver en ekstra sikkerhed for de vigtigste oplysninger. Gør det let for bestyrelsen at følge udviklingen i vandkvalitet og andre vigtige nøgletal år for år. Denne del kan så benyttes til vandværkets overordnede ledelse og bestyrelsesarbejde. Side 5

6 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : Eksempel er udtræk af grafer over flere år på økonomi, kvalitet, forbrug, svind osv. - der er lagt nogle få data ind, som kan ses. Kommunen kan let få de oplysninger og dokumentationer, som ønskes til enhver tid. Forbrugerne informeres typisk via forbrugerhjemmesiden, og der er mulighed for opslag til flere detaljer på den tekniske hjemmeside, for dem som er særligt interesserede. Vandværket har fælles beredskabsplan sammen med vandråd og kommune. Den kan lægges ind som et e-modul under hjemmesiden, hvis dette ønskes, så den er let tilgængelig for opdatering. Side 6

7 Vandværkets indvinding og kildeplads - vurderinger og oplysninger Beskrivelse, Indvindingsopland Vandværket ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Indvindingsoplandet er beliggende i et område som består primært af landbrugsområde med spredte ejendomme. I forbindelse med kommunens indsatsplan vil der blive kortlagt detaljer om indvindingsopland og naturlig lerbeskyttelse. Vurdering af indvindingsopland. Afventer kommunens indsatsplan og kortlægningsresultater. Der planlægges ny kildeplads og prøveboring, og det kan aftales at se nærmere på denne opgave, herunder forslag til krav til den nye boring. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 3 boringer. Boring 1 - DGU nr er 66 m dyb. Der indvindes fra m.u.t. i moræneler. Boring 2 - DGU nr er 45 m dyb. Der indvindes fra m.u.t. i sandlag. Boring 3 - DGU nr er 41 m dyb. Der indvindes fra m.u.t. i sandlag. Vurdering, Kildeplads Der indvindes i 3 forskellige dybder, og da der ikke er fundet tegn på forureninger eller tegn på stigende nitrat, vurderes det, at vandværkets nuværende kildeplads har en god beskyttelse. vandværk Råvandets kvalitet viser på de udvalgte parametre at have en stabil og god udvikling, se bilag og detaljer i informationssystemet mitdrikkevand.dk Side 7

8 Vandværkets boringer : vurderinger og oplysninger Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag B1 - DGU nr F1 B2 - DGU nr F1 B3 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring grundvandsstand sand og grus filter moræneler ler (rød/blå/grå) + 20 F Oplysninger om boringer m.m. Der er udført korttidspumpning på boring 1 og 2. Boring 1: Atypisk borejournal i forhold til B3 og B2 - evt. dårlig prøvetagning. Se under opgaver Boring 2: Atypisk vandspejlsudvikling Droslet Støbt for langt oppe Se under opgaver Boring 3: ( reserve og overvågningsboring) Står i brønd, løs stige Dårlig udførelse af afslutning, udluftning og utæt og med stålwire Kan ikke tryktestes med nuværende udførsel Prøvehane mangler Se forslag til ændringer Ny kildeplads og prøveboring under planlægning. Side 8

9 Beskrivelse af anlægget Vandet indvindes fra 3 boringer. Vandet renses i 2 parallelle trykfiltre og opsamles i rentvandstank. Vandet pumpes via 5 trykpumper ud til forbrugerne. Vandværket forsyner i alt ca. 300 husstande. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU Grundfos SP m³/t Boring 2 - DGU Grundfos SP m³/t Boring 3 - DGU Grundfos SP ,5 m³/t 2 trykfiltre TFA / x 17 = 34 m² 1 skyllepumpe Grundfos LM / m³/t 1 rentvandsbeholder m³ 1 udpumpningsanlæg 5 x Grundfos CR x 8 = 40 m³/t 1 hovedmåler 4 udgang m/måler Iltningstrapper 5 trykpumper 4 udgange m/måler Åbne sandfiltre Rentvandstank Fælles vandmåler Side 9

10 Skitse over vandværket Kapselblæser Skyllepumpe Fælles råvandsmåler Måler skyllevand 2 trykfiltre Råvand B2 Kompressor Råvand B1 og B3 Rentvandstank er under vandværket. Nedgang kælder Affugter Nedgang rentv.tank 4 udgange m/målere Alarm Styring udpumpn. El-tavle, SRO 5 trykpumper CR 8-60 Fælles hovedmåler Side 10

11 Oversigtskort - kildeplads Vandværket Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Gl. rentvandstank Boring 3 - DGU nr Side 11

12 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver 2010 Indvindingsopland Opgaver afventer kommunens indsatsplan. Ny kildeplads og prøveboring planlægges efteråret 2010 Det er vigtigt at opsætte krav til prøveboring og undersøgelser (ex. arsen) Evt. prøveboring med flere filtre til undersøgelse og overvågning Nuværende kildeplads: Levende hegn i stedet for de eksisterende lave stålhegn Der er foreslået pasning af areal med afgræsning, selvfølgelig uden gødskning Begge forslag vurderes som gode, og bør drøftes med kommunen Argumentet er, at der er monteret alarm og låse på hver overbygning, og at sløring med planter giver en bedre beskyttelse end de nuværende hegn, og at en indhegning med el-tråde faktisk er bedre. Pasningen vil også være billigere. Indvindingsboringer og råvandsledning: Der foreslås udført tryktest af alle boringers forerør B3og B2 føres op samtidig og renoveres (forbedret arbejdsplads og tilstand). Der anbefales en overbygning med lidt mere plads og med god finish, da dette ikke koster ekstra. Pumpernes dimensionering tjekkes. B3 prøvepumpes og beholdes som reserve og overvågningsboring B2 og B3 gennemgås for småting - prøvehaner, insektnet udluftning, støbt for langt op, afslutninger og rengøring m.m. Drosling? (se prøvepumpninger - B2 viser atypisk vandspejlsudvikling), der indvindes med droslet råvandsventil - se under energivurdering. Pejlinger følges - B1 viser tegn på begyndende tilstopning - se bilag Energivurdering: - se de data som er lagt ind som årsdata. 1. Udviklingen følges historisk (årligt ex. 5 år tilbage) og fremover både årligt og i detaljer med det nye SRO-anlæg. 2. Forbruget er steget lidt. Plan for optimering foreslås - ex. droslet råvandsindvinding er uhensigtsmæssig og skyldes evt. forkert dimensionering 3. Det er foreslået at lægge visse nøgletal - herunder årsforbrug og nøgletal - på teknisk hjemmeside, som et ekstra e-arkiv for især bestyrelsen/ledelsen. Egenkontrolprogram og e-arkiv - Plan for 2010 med forslag til opgaver. Forslag til hygiejnepolitik - se delrapport Vandværket foreslås at arbejde med indførelse af egenkontrolprogram, hvor alle opgaver med overvågning beskrives, og planen ajourføres løbende. 2. Egenkontrolprogrammet beskriver opgaver, og der bør påføres initialer for, hvem gør hvad og hvor ofte - altså en tydelig ansvarsfordeling. 3. Det er foreslået, at vandværket indfører test for bakterier og kim i rutine, og at dette kan lede til en beslutning om nogle faste rutiner og en hygiejnepolitik. Opgaven bør drøftes i bestyrelsen, og der tages stilling til forslaget. Side 12

13 Bilag Bilag 1 Kapacitetsdiagram (side 14) Bilag 2 Tilstandsvurdering af indvindingsoplandet, kildeplads og bygninger (side 15) Bilag 3 Tilstandsvurdering af boringer (side 16) Bilag 4 Tilstandsvurdering komponenter i vandværket (side 19) Bilag 5 Tilstandsvurdering andet (side 20) Bilag 6 Prøvepumpningsskemaer (side 21) Bilag 7 Resultater og præsentation af data (side 23) Bilag 8 Sammensætning af forbrugere og forbrugerudvikling (side 26) Bilag 9 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 27) Side 13

14 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 39 m³/t B1 B2 B3 2 x 17 = 34 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 pct. af maks døgnforbrug Udpumpningskapacitet i m³/t 82 m³ (8 m³ over 10 timer) 123 m³ 5 x 8 = 40 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion m³ m³ 411 m³ ( Fd = 1.5) 11,5 m³ 37 m³ ( Ft = 1.8) 274 m³, svarer til ca. 8 drifttimer 20 x 34 = 680 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Det ses, at vandværket er godt dimensioneret. Med det nuværende forbrug kan vandværket forsyne, selv hvis en af boringerne skulle være stoppet. Side 14

15 Bilag nr. 2 TILSTANDSVURDERING Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Naturlig beskyttelse God Udseende God Forureningskilder Ingen kendte Kortlægning Afventer kommunens indsatsplan Indsatsplan Bygninger funktionel tilstand Samlet vurdering Do - kortlægning God God Bemærkninger, handling m.m. : se forslag under handlingsplan Side 15

16 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 1 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført år Pumpetype Grundfos SP 16-8 *) Stigrør? Boring forerørsforsegling Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning - se forslag under handlingsplan Mangler Overjordisk - Ok God Ingen (på vandværk) I jern - mangler insektnet Ok Risiko for nedsivning overfladevand Nej Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Anbefales Fælles e-råvandsmåler Foreslås tryktestet og indgår i løbende manometerkontrol for aflejringer God Seneste boringskontrol udført 2008 Samlet vurdering God Bemærkninger, handling, m.m. Prøvehaner til råvand skal sidde ved boring. *) der indvindes med droslet pumpe, hvilket energimæssigt er uhensigtsmæssigt. Side 16

17 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 2 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført år Pumpetype Grundfos SP 16-8 Stigrør? Boring forerørsforsegling Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Rustfri flangekobling Anbefales Tørbrønd - støbt for langt oppe Foreslås ført op til moderne terrænstation af god kvalitet God Risiko for nedsivning overfladevand Nej Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Mangler Mangler insektnet Ja Foreslås Fælles e-råvandsmåler Tryktest foreslås God Seneste boringskontrol udført 2008 Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. løs stige atypisk vandspejlsudvikling, undersøges Foreløbig god, men endelig vurdering afventer prøvepumpning m.m. - se handlingsplan Side 17

18 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 3 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført år Pumpetype Grundfos SP 5-19 Stigrør? Boring forerørsforsegling Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Dårlig Kan ikke tryktestes Tørbrønd - ikke støbt Ingen pejlestuds Mangler Mangler Automatisk stop ved indbrud Risiko for nedsivning overfladevand Ja Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Kan ikke udføres Fælles e-råvandsmåler Foreslås tryktestet God Seneste boringskontrol udført 2008 Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Afventer prøvepumpning m.m. - se handlingsplan løs stige ophæng i PL + stålwire Side 18

19 Bilag nr. 4 TILSTANDSVURDERING Komponenter i vandværket Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Iltningsanlæg Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse Filterskylning - kapselblæser, pumpe, kompressor Afløbsforhold fra filterskylning Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold Kompressor 2 stk. TFA 17 trykfiltre Kapselblæser og skyllepumpe Til kloak Under bygningen - inspektion i 2005 Kompressor Elektronisk trykstyring Ok SRO-anlæg Rentvandspumper 5 stk. CR 8-60 Affugter / fugtproblemer Hovedmåler El-installation, el-tavler Alarm-anlæg Drikkevandskvalitet Forsyningsledninger generelt Svind Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Ok Elektronisk Ok, automatisk dataregistrering Ok God Ikke vurderet Lav God Side 19

20 Bilag nr. 5 TILSTANDSVURDERING Andet Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Styr på væsentlige dokumenter Analyser kontrolprogram, system over data Beredskabsplan Plan for opgaver Vandværkspasser-system Komponentbeskrivelse /-logbog Egenkontrol Driftsdata + bearbejdet Forbrugerinformation Ikke vurderet Se informationssystem Er udført Handlingsplan m.m. tilstandsrapport 2010 Se delrapport 2 Se forslag delrapport 2 Se hjemmeside Forsikringer Ikke vurderet Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. *) det anbefales at indføre egenkontrol for bakterier, se forslag til program 2010 Side 20

21 Bilag nr. 6 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 1 - DGU nr Hadbjerg vandværk Dato for prøvepumpning: 3/ Målepunkt = MP = Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning i m Specifik kapacitet m³/t/m Kap. m³/t ,96 17,0 0,5 24,80 Ledningsevne / temperatur Bemærkninger 1 24, , , , , ,57 Info-boks : 15/ (ny) Ydelse : 20 m³/t Sænkning : 5,2 meter Specifik kapacitet : 3,8 m³/t/m Sy er faldet siden 2001 kan være tegn på begyndende tilstopning , ,60 3,64 4,67 17,0 0,5 21, , , , ,02 DGU nr Boring 1 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 Side 21

22 Bilag nr. 6 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 2 - DGU nr Hadbjerg vandværk Dato for prøvepumpning: 3/ Målepunkt = MP = Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik kapacitet m³/t/m Kap. m³/t Ledningsevne / temperatur Bemærkninger ,26 0,5 22, , , , ,33 Info-boks : borejournal Ydelse :??? m³/t Sænkning :??? meter Specifik kapacitet :??? m³/t/m Ingen prøvepumpningsdata 7 22, ,37 3, Ca. 17 0,5 19, , , ,30 DGU nr Boring 2 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 Side 22

23 Bilag nr. 7 Resultater og præsentation af data - drikkevand: Side 23

24 Råvandskvalitet : Bilag nr. 7 Side 24

25 Råvandskvalitet : Bilag nr. 7 Side 25

26 Bilag nr. 8 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Indvinding og forbrug : Forventet 10 år frem Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Total udpumpning m³/år * Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % 5 6,1 Total el-forbrug kwh Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,60 0,64 0,75 0, , ,76 Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Hoteller, camping o. lign. Institutioner Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. Data kan ses på informationssystemet - se graf for el-forbrug. Side 26

27 Fotos Bilag nr. 9 Boring Boring Boring Kompressor råvand Skyllepumpe og kapselblæser Fælles måler råvand Måler skyllevand Filteranlæg Affugter og intern måler 4 udgange, med målere Fælles hovedmåler Udpumpningsanlæg El-/styretavle Side 27

28 Bilag nr. 9 Fotos - fortsat Styring Nedgang til rentvandstank El-tavle Alarm Prøvehaner råvand indgang vandværk Pumpesump kælder Styring affugter Alarm for vand på gulv i kælder Udluftning tank Indgang råvand - 3 adskilte rør Side 28

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Indsatsplanlægning med Internettet som platform Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning.

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser 2008 Vandværkets IT-styring IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser samt leverings- og betalingsbetingelser

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk

Tilladelse til midlertidig avanceret vandbehandling - UV bestråling af drikkevandet på Bonnet vandværk Bonnet Vandværk Sendt på e-mail til bestyrelsen på hanneogleif4243@gmail.com britmo37@vip.cybercity.dk aasborg@city.dk jensjogmerete@privat.tdcadsl.dk langgaard-pj@adslhome.dk 22. december 2014 Tilladelse

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Referat af møde i Teknisk Råd

Referat af møde i Teknisk Råd Referat af møde i Teknisk Råd Dato og tid: 16. december 2014 9:00-16:00 Sted: Referent: Mødedeltagere: Afbud: Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Stine Bærentzen Region Øst: Niels Rasmussen,

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning December 2013

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning December 2013 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning December 2013 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11. Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank Vandværk s.m.b.a. Sorø, d. 10. februar 2015 Vej 9999 Danmark Att.: Yyyy Xxxx, Driftsleder, e-mail: vand@mail.dk, mob.: 99 88 77 11 Tilbud nr. 2015-xxx, robotstyret inspektion af én 960 m3 rentvandstank

Læs mere

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning.

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning. SCADA- tegning NATFORBRUG LEDELSESSYSTEM LEDELSESSYSTEM VANDBY VANDFORSYNING mandag den 2. april 2013 Komponent/Aktivitet Handling Udført Udsat Bemærkninger Ny aktivitet. Boring nr. 2 Pejling af vandstand.

Læs mere