Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj Hadbjerg Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter og flere detaljer findes på den tekniske hjemmeside Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 7 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 7 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 7 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 8 Beskrivelse af anlægget... side 10 Skitse over anlægget... side 11 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m.... Side 13 Handlingsplan - forslag til opgaver... side 14 Bilagsliste... side 13 Forord til delrapport 1 - tilstandsrapport og handlingsplan (opgaver). Denne tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5 version For at gøre rapporten mere præcis og enkel, har vi valgt at udvide tilstandsrapport og handlingsplan med en generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan - del nr. 3, som kan benyttes til inspiration for bestyrelsen og vandværkspasning til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelse af vandværket. Del 2 har vi kaldt egenkontrol og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand, et godt overblik samt dokumentation for drikkevandets kvalitet m.m. Programmet er samtidig en arbejdsbeskrivelse for dokumentation og pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Samlet udgør tilstandsrapport og handlingsplan et vigtigt værktøj til ledelse af vandværket. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside, som informationssystem. Rapporten kan udvides med teknisk hjemmeside, som sammen med vandværkets automatiske overvågning, styring og alarm m.m. kan gøre det lettere, at dele oplysninger i bestyrelsen og udgør et ekstra e-arkiv for de vigtigste oplysninger. Den tekniske hjemmeside vil gøre det lettere for bestyrelsen, at følge med i udviklingen (år for år) og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbrugerne og myndigheder. Side 2

3 Baggrund og resumé Den 3. maj 2010 blev Hadbjerg vandværk gennemgået sammen med Jesper Wichmann (formand), Martin Gamtofte (kasserer) og Poul Pedersen (vandværks-passer). Samme dag blev der udført korttidsprøvepumpning på 2 af de 3 indvindingsboringer. Hovedvægten er lagt på en gennemgang af vandværket med fokus på en generel tilstandsvurdering og med forslag til opgaver om forbedringer af driften m.m. samt forslag til program for egenkontrol og overvågning. Tilstandsrapporten indeholder en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater for drikkevand og råvand, og der laves en bedømmelse i form af tilstandsskemaer som bilag i tilstandsrapport for hele anlægget. Rapporten og forslag til egenkontrolprogram skal indgå i vandværkets fremtidig beslutninger om, hvordan vandværket skal passes. I forbindelse med tilstandsvurderingen har vi lagt udvalgte data på den tekniske hjemmeside på adressen Rapporten indeholder i bilag udvalgte grafer, og det kan senere aftales, om vandværket i fremtiden ønsker at benytte den tekniske hjemmeside til løbende dokumentation som supplement til nuværende og fremtidig overvågning. DVN deltager som vandværkets sparringspartner efter aftale med vandværksforeningen, FVD. DVN optræder ifølge aftale med vandværksforeningen som uvildig vejleder og er ikke udførende. Hovedkonklusioner med anbefalinger: Hadbjerg Vandværk blev bygget i 1992, og der er for få år siden foretaget nogle få ændringer, ny indvindingsboring (2001), udpumpningsanlægget (ca. 4-5 år siden) og et af trykfilterne er udskiftet for ca. 2 år siden. Vandværket fremtræder flot og velfungerende, og der er kun givet forslag til nogle få opgaver samt forslag til få forbedringer. Nuværende kildeplads. Der indvindes råvand fra 3 boringer. Den ældste boring har kun en lille dykpumpe på ca. 5 m³/t, mens de 2 nyere indvindingsboringer hver pumper ca. 17 m³/t. Det ses, at de 3 boringer indvinder i 3 forskellige vandførende lag, hvilket medfører en stor sikkerhed for at opdage evt. kommende forurening. Den ældste boring er den korteste, og da denne boring ikke viser tegn på forureninger, har vandværket en god sikkerhed og en god beskyttelse. Ny kildeplads. Vandværket planlægger udvidelse med ny kildeplads, og der planlægges udførelse af prøveboring ca. 1 km nord for vandværkets nuværende kildeplads til efteråret. Det er aftalt, at i forbindelse med gennemgang af rapporten drøftes ny kildeplads, og de data som allerede foreligger. Det er vigtigt, at der stilles de rigtige krav til boringen - herunder evt. mulighed for overvågning af det øverste vandførende lag. Man skal især være opmærksom på arsenindholdet i råvandet. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : Indvindingsstrategi. Der indvindes fra B1 og B2 samtidig, mens B3 kobles ind jævnligt, så der er sikkerhed for, at vandet kvalitetsmæssigt er i orden. Den samlede kapacitet passer med trykfiltre, og B3 fungerer egentligt som reserveboring. Vandværket kan samtidig betragte boringen som en slags overvågningsboring. Indvindingsboringer : Der er under handlingsplan givet forslag til opgaver og forbedringer. Råvandskvalitet : Råvandets kvalitet er vurderet ud fra de eksisterende obligatoriske analyser, og der er ikke fundet tegn på forureninger. Arsenindholdet er højst i B3, som indvinder i det øverste vandførende sandlag af de 3 boringer. Udvalgte råvandsanalyser: I bilag 7 er der vist udvalgte analyseparametre for vandværkets boringer. Andre stoffer kan følges på den tekniske hjemmeside. Råvandsledning. Der er under handlingsplan givet forslag til en enkelt kontrol af råvandsledninger. Vandværket : Fremstår som nyrenoveret og flot. Der er ingen anmærkninger. Forsyningssikkerhed : Vurderes som god, idet vandværket er godt dimensioneret, og selv med én manglende boring kan forsyningen opretholdes. Drikkevandets kvalitet og forbrugerinformation. Alle analyseparametre er undersøgt, og drikkevandet overholder alle krav til rent drikkevand. Det ses af bilag 7, at der i korte perioder har været overskridelser og utilstrækkelig vandbehandling, men som anlægget kører lige nu, er der ingen anmærkninger. I bilag 7 ses udvalgte grafer for drikkevandets analyser. Andre drikkevandsanalyser kan ses og kan evt. fremadrettet følges på den tekniske hjemmeside på webstedet eller man kan gå ind via vandværkets egen hjemmeside. Under opgaver er der foreslået indført egenkontrol for bakterier/kim. Forslaget kan medføre et ekstra sæt regler for hygiejne. Læs mere under delrapport nr. 2. Behandlingsanlæg : Anlægget er nyt, og ifølge analyserne fungerer anlægget tilfredsstillende. Side 4

5 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : Rentvandstanke : Dimensioneringsmæssigt er tanken for lille, men da indvindingskapaciteten og vandbehandlingen til gengæld er stor, er der ingen grund til ændringer. Inspektion udført i Udpumpningsanlæg og vandmåler m.m. Anlægget er nyt og godt dimensioneret. El-tavle og SRO anlæg : I forbindelse med renovering er der indført SRO-anlæg med overvågning på udvalgte nøgletal for vandværkets drift samt alarmfunktioner. Ledningsnet og forbrug. Svindet er lavt - dog er der udsving, som evt. skyldes nogle forskydninger i årsopgørelsen. Egenkontrol og overvågning : Der foreslås et program for egenkontrol og overvågning, som beskriver den samlede overvågning og pasning af vandværket - herunder den automatiske overvågning, som allerede foregår. Den nuværende overvågning er god, og der er kun givet forslag til nogle mindre supplerende opgaver. Vandværkets bestyrelse ønsker en arbejdsbeskrivelse af program for egenkontrol og overvågning samt løbende dokumentation til brug i bestyrelsen. Man kan på den måde altid overdrage opgaven til andre. Se delrapport nr.2. Programmet betyder også, at nye i bestyrelsen let kan sætte sig ind i de vigtigste dele af vandværkets tekniske drift på ledelsesniveau. Information til forbrugerne. De vigtigste informationer om drikkevandet, priser, nøgletal for driften og andre nyttige informationer, som forbrugerne kan have glæde af, er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside på adressen Her kan indsættes et link til den tekniske hjemmeside. Dokumentation og information til bestyrelse, forbrugere og myndighed. Ifølge programmet for egenkontrol og overvågning, sker den automatiske overvågning først og fremmest til den daglige pasning og dokumentation af driften. Det foreslås, at vandværkets arkiv og automatiske overvågning udvides med en teknisk hjemmeside, som supplerer den automatiske overvågning og giver en ekstra sikkerhed for de vigtigste oplysninger. Gør det let for bestyrelsen at følge udviklingen i vandkvalitet og andre vigtige nøgletal år for år. Denne del kan så benyttes til vandværkets overordnede ledelse og bestyrelsesarbejde. Side 5

6 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : Eksempel er udtræk af grafer over flere år på økonomi, kvalitet, forbrug, svind osv. - der er lagt nogle få data ind, som kan ses. Kommunen kan let få de oplysninger og dokumentationer, som ønskes til enhver tid. Forbrugerne informeres typisk via forbrugerhjemmesiden, og der er mulighed for opslag til flere detaljer på den tekniske hjemmeside, for dem som er særligt interesserede. Vandværket har fælles beredskabsplan sammen med vandråd og kommune. Den kan lægges ind som et e-modul under hjemmesiden, hvis dette ønskes, så den er let tilgængelig for opdatering. Side 6

7 Vandværkets indvinding og kildeplads - vurderinger og oplysninger Beskrivelse, Indvindingsopland Vandværket ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Indvindingsoplandet er beliggende i et område som består primært af landbrugsområde med spredte ejendomme. I forbindelse med kommunens indsatsplan vil der blive kortlagt detaljer om indvindingsopland og naturlig lerbeskyttelse. Vurdering af indvindingsopland. Afventer kommunens indsatsplan og kortlægningsresultater. Der planlægges ny kildeplads og prøveboring, og det kan aftales at se nærmere på denne opgave, herunder forslag til krav til den nye boring. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 3 boringer. Boring 1 - DGU nr er 66 m dyb. Der indvindes fra m.u.t. i moræneler. Boring 2 - DGU nr er 45 m dyb. Der indvindes fra m.u.t. i sandlag. Boring 3 - DGU nr er 41 m dyb. Der indvindes fra m.u.t. i sandlag. Vurdering, Kildeplads Der indvindes i 3 forskellige dybder, og da der ikke er fundet tegn på forureninger eller tegn på stigende nitrat, vurderes det, at vandværkets nuværende kildeplads har en god beskyttelse. vandværk Råvandets kvalitet viser på de udvalgte parametre at have en stabil og god udvikling, se bilag og detaljer i informationssystemet mitdrikkevand.dk Side 7

8 Vandværkets boringer : vurderinger og oplysninger Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag B1 - DGU nr F1 B2 - DGU nr F1 B3 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring grundvandsstand sand og grus filter moræneler ler (rød/blå/grå) + 20 F Oplysninger om boringer m.m. Der er udført korttidspumpning på boring 1 og 2. Boring 1: Atypisk borejournal i forhold til B3 og B2 - evt. dårlig prøvetagning. Se under opgaver Boring 2: Atypisk vandspejlsudvikling Droslet Støbt for langt oppe Se under opgaver Boring 3: ( reserve og overvågningsboring) Står i brønd, løs stige Dårlig udførelse af afslutning, udluftning og utæt og med stålwire Kan ikke tryktestes med nuværende udførsel Prøvehane mangler Se forslag til ændringer Ny kildeplads og prøveboring under planlægning. Side 8

9 Beskrivelse af anlægget Vandet indvindes fra 3 boringer. Vandet renses i 2 parallelle trykfiltre og opsamles i rentvandstank. Vandet pumpes via 5 trykpumper ud til forbrugerne. Vandværket forsyner i alt ca. 300 husstande. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU Grundfos SP m³/t Boring 2 - DGU Grundfos SP m³/t Boring 3 - DGU Grundfos SP ,5 m³/t 2 trykfiltre TFA / x 17 = 34 m² 1 skyllepumpe Grundfos LM / m³/t 1 rentvandsbeholder m³ 1 udpumpningsanlæg 5 x Grundfos CR x 8 = 40 m³/t 1 hovedmåler 4 udgang m/måler Iltningstrapper 5 trykpumper 4 udgange m/måler Åbne sandfiltre Rentvandstank Fælles vandmåler Side 9

10 Skitse over vandværket Kapselblæser Skyllepumpe Fælles råvandsmåler Måler skyllevand 2 trykfiltre Råvand B2 Kompressor Råvand B1 og B3 Rentvandstank er under vandværket. Nedgang kælder Affugter Nedgang rentv.tank 4 udgange m/målere Alarm Styring udpumpn. El-tavle, SRO 5 trykpumper CR 8-60 Fælles hovedmåler Side 10

11 Oversigtskort - kildeplads Vandværket Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Gl. rentvandstank Boring 3 - DGU nr Side 11

12 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver 2010 Indvindingsopland Opgaver afventer kommunens indsatsplan. Ny kildeplads og prøveboring planlægges efteråret 2010 Det er vigtigt at opsætte krav til prøveboring og undersøgelser (ex. arsen) Evt. prøveboring med flere filtre til undersøgelse og overvågning Nuværende kildeplads: Levende hegn i stedet for de eksisterende lave stålhegn Der er foreslået pasning af areal med afgræsning, selvfølgelig uden gødskning Begge forslag vurderes som gode, og bør drøftes med kommunen Argumentet er, at der er monteret alarm og låse på hver overbygning, og at sløring med planter giver en bedre beskyttelse end de nuværende hegn, og at en indhegning med el-tråde faktisk er bedre. Pasningen vil også være billigere. Indvindingsboringer og råvandsledning: Der foreslås udført tryktest af alle boringers forerør B3og B2 føres op samtidig og renoveres (forbedret arbejdsplads og tilstand). Der anbefales en overbygning med lidt mere plads og med god finish, da dette ikke koster ekstra. Pumpernes dimensionering tjekkes. B3 prøvepumpes og beholdes som reserve og overvågningsboring B2 og B3 gennemgås for småting - prøvehaner, insektnet udluftning, støbt for langt op, afslutninger og rengøring m.m. Drosling? (se prøvepumpninger - B2 viser atypisk vandspejlsudvikling), der indvindes med droslet råvandsventil - se under energivurdering. Pejlinger følges - B1 viser tegn på begyndende tilstopning - se bilag Energivurdering: - se de data som er lagt ind som årsdata. 1. Udviklingen følges historisk (årligt ex. 5 år tilbage) og fremover både årligt og i detaljer med det nye SRO-anlæg. 2. Forbruget er steget lidt. Plan for optimering foreslås - ex. droslet råvandsindvinding er uhensigtsmæssig og skyldes evt. forkert dimensionering 3. Det er foreslået at lægge visse nøgletal - herunder årsforbrug og nøgletal - på teknisk hjemmeside, som et ekstra e-arkiv for især bestyrelsen/ledelsen. Egenkontrolprogram og e-arkiv - Plan for 2010 med forslag til opgaver. Forslag til hygiejnepolitik - se delrapport Vandværket foreslås at arbejde med indførelse af egenkontrolprogram, hvor alle opgaver med overvågning beskrives, og planen ajourføres løbende. 2. Egenkontrolprogrammet beskriver opgaver, og der bør påføres initialer for, hvem gør hvad og hvor ofte - altså en tydelig ansvarsfordeling. 3. Det er foreslået, at vandværket indfører test for bakterier og kim i rutine, og at dette kan lede til en beslutning om nogle faste rutiner og en hygiejnepolitik. Opgaven bør drøftes i bestyrelsen, og der tages stilling til forslaget. Side 12

13 Bilag Bilag 1 Kapacitetsdiagram (side 14) Bilag 2 Tilstandsvurdering af indvindingsoplandet, kildeplads og bygninger (side 15) Bilag 3 Tilstandsvurdering af boringer (side 16) Bilag 4 Tilstandsvurdering komponenter i vandværket (side 19) Bilag 5 Tilstandsvurdering andet (side 20) Bilag 6 Prøvepumpningsskemaer (side 21) Bilag 7 Resultater og præsentation af data (side 23) Bilag 8 Sammensætning af forbrugere og forbrugerudvikling (side 26) Bilag 9 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 27) Side 13

14 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 39 m³/t B1 B2 B3 2 x 17 = 34 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 pct. af maks døgnforbrug Udpumpningskapacitet i m³/t 82 m³ (8 m³ over 10 timer) 123 m³ 5 x 8 = 40 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion m³ m³ 411 m³ ( Fd = 1.5) 11,5 m³ 37 m³ ( Ft = 1.8) 274 m³, svarer til ca. 8 drifttimer 20 x 34 = 680 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Det ses, at vandværket er godt dimensioneret. Med det nuværende forbrug kan vandværket forsyne, selv hvis en af boringerne skulle være stoppet. Side 14

15 Bilag nr. 2 TILSTANDSVURDERING Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Naturlig beskyttelse God Udseende God Forureningskilder Ingen kendte Kortlægning Afventer kommunens indsatsplan Indsatsplan Bygninger funktionel tilstand Samlet vurdering Do - kortlægning God God Bemærkninger, handling m.m. : se forslag under handlingsplan Side 15

16 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 1 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført år Pumpetype Grundfos SP 16-8 *) Stigrør? Boring forerørsforsegling Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning - se forslag under handlingsplan Mangler Overjordisk - Ok God Ingen (på vandværk) I jern - mangler insektnet Ok Risiko for nedsivning overfladevand Nej Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Anbefales Fælles e-råvandsmåler Foreslås tryktestet og indgår i løbende manometerkontrol for aflejringer God Seneste boringskontrol udført 2008 Samlet vurdering God Bemærkninger, handling, m.m. Prøvehaner til råvand skal sidde ved boring. *) der indvindes med droslet pumpe, hvilket energimæssigt er uhensigtsmæssigt. Side 16

17 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 2 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført år Pumpetype Grundfos SP 16-8 Stigrør? Boring forerørsforsegling Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Rustfri flangekobling Anbefales Tørbrønd - støbt for langt oppe Foreslås ført op til moderne terrænstation af god kvalitet God Risiko for nedsivning overfladevand Nej Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Mangler Mangler insektnet Ja Foreslås Fælles e-råvandsmåler Tryktest foreslås God Seneste boringskontrol udført 2008 Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. løs stige atypisk vandspejlsudvikling, undersøges Foreløbig god, men endelig vurdering afventer prøvepumpning m.m. - se handlingsplan Side 17

18 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 3 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført år Pumpetype Grundfos SP 5-19 Stigrør? Boring forerørsforsegling Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Dårlig Kan ikke tryktestes Tørbrønd - ikke støbt Ingen pejlestuds Mangler Mangler Automatisk stop ved indbrud Risiko for nedsivning overfladevand Ja Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Kan ikke udføres Fælles e-råvandsmåler Foreslås tryktestet God Seneste boringskontrol udført 2008 Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Afventer prøvepumpning m.m. - se handlingsplan løs stige ophæng i PL + stålwire Side 18

19 Bilag nr. 4 TILSTANDSVURDERING Komponenter i vandværket Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Iltningsanlæg Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse Filterskylning - kapselblæser, pumpe, kompressor Afløbsforhold fra filterskylning Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold Kompressor 2 stk. TFA 17 trykfiltre Kapselblæser og skyllepumpe Til kloak Under bygningen - inspektion i 2005 Kompressor Elektronisk trykstyring Ok SRO-anlæg Rentvandspumper 5 stk. CR 8-60 Affugter / fugtproblemer Hovedmåler El-installation, el-tavler Alarm-anlæg Drikkevandskvalitet Forsyningsledninger generelt Svind Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Ok Elektronisk Ok, automatisk dataregistrering Ok God Ikke vurderet Lav God Side 19

20 Bilag nr. 5 TILSTANDSVURDERING Andet Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Styr på væsentlige dokumenter Analyser kontrolprogram, system over data Beredskabsplan Plan for opgaver Vandværkspasser-system Komponentbeskrivelse /-logbog Egenkontrol Driftsdata + bearbejdet Forbrugerinformation Ikke vurderet Se informationssystem Er udført Handlingsplan m.m. tilstandsrapport 2010 Se delrapport 2 Se forslag delrapport 2 Se hjemmeside Forsikringer Ikke vurderet Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. *) det anbefales at indføre egenkontrol for bakterier, se forslag til program 2010 Side 20

21 Bilag nr. 6 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 1 - DGU nr Hadbjerg vandværk Dato for prøvepumpning: 3/ Målepunkt = MP = Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning i m Specifik kapacitet m³/t/m Kap. m³/t ,96 17,0 0,5 24,80 Ledningsevne / temperatur Bemærkninger 1 24, , , , , ,57 Info-boks : 15/ (ny) Ydelse : 20 m³/t Sænkning : 5,2 meter Specifik kapacitet : 3,8 m³/t/m Sy er faldet siden 2001 kan være tegn på begyndende tilstopning , ,60 3,64 4,67 17,0 0,5 21, , , , ,02 DGU nr Boring 1 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 Side 21

22 Bilag nr. 6 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 2 - DGU nr Hadbjerg vandværk Dato for prøvepumpning: 3/ Målepunkt = MP = Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Sænkning m Specifik kapacitet m³/t/m Kap. m³/t Ledningsevne / temperatur Bemærkninger ,26 0,5 22, , , , ,33 Info-boks : borejournal Ydelse :??? m³/t Sænkning :??? meter Specifik kapacitet :??? m³/t/m Ingen prøvepumpningsdata 7 22, ,37 3, Ca. 17 0,5 19, , , ,30 DGU nr Boring 2 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 Side 22

23 Bilag nr. 7 Resultater og præsentation af data - drikkevand: Side 23

24 Råvandskvalitet : Bilag nr. 7 Side 24

25 Råvandskvalitet : Bilag nr. 7 Side 25

26 Bilag nr. 8 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Indvinding og forbrug : Forventet 10 år frem Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Total udpumpning m³/år * Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % 5 6,1 Total el-forbrug kwh Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,60 0,64 0,75 0, , ,76 Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Hoteller, camping o. lign. Institutioner Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. Data kan ses på informationssystemet - se graf for el-forbrug. Side 26

27 Fotos Bilag nr. 9 Boring Boring Boring Kompressor råvand Skyllepumpe og kapselblæser Fælles måler råvand Måler skyllevand Filteranlæg Affugter og intern måler 4 udgange, med målere Fælles hovedmåler Udpumpningsanlæg El-/styretavle Side 27

28 Bilag nr. 9 Fotos - fortsat Styring Nedgang til rentvandstank El-tavle Alarm Prøvehaner råvand indgang vandværk Pumpesump kælder Styring affugter Alarm for vand på gulv i kælder Udluftning tank Indgang råvand - 3 adskilte rør Side 28

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009 Benløse Rundings Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008 Storring Vandværk Vandværket står overfor en del renoveringer og moderniseringer. Det foreslås at tilstandsrapporten opdateres når renoveringer og moderniseringer

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Hove Vandværk Indhold 1. Baggrund og foreløbige resultater og forslag 2. Vandværkets beskrivelse, fotos og illustrationer, udleveret bilag,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September 2010 sbøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2007 Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen,

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2010 Egenkontrol- og overvågningsprogram

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan og hvorfor den decentrale vandforsyning i Vordingborg kommune skal overleve. Værktøjer til bevarelse af den decentrale vandforsyning Fordele ved

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

Vandforsyningen Brovst & Omegn

Vandforsyningen Brovst & Omegn Vandforsyningen Brovst & Omegn Undersøgelse af 4 indvindingsboringer Resultater fra logging Forslag til ombygninger Forslag til fremtidig indvindingsstrategi Nyt kildefelt Egenkontrol & e-tilstandsrapport

Læs mere

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009 Overvågningsprogram Storring Vandværk Juni 2009 1. Beskrivelse af overvågningsprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram og analysestyring 6. Skema

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Storring Vandværk Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Forslag til renovering af udpumpningsanlæg, vandbehandling, vandmåler, overvågning med alarm/dataregistrering samt IT-vandværks-passer

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009 Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram Tårs Vandværk November 2009 1. Beskrivelse af egenkontrolprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram

Læs mere

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan Program Før pausen Pause Efter pausen Indledning, formål og baggrund 1. Tilstandsrapport generelt 2. Bygninger 3. Kildepladsen 4. Boringer 5. Behandlingsanlæg

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

KVALITETS- SIKRING: 2016

KVALITETS- SIKRING: 2016 A. KILDEPLADS: 1. Beskyttelseszone. 2. Aflåsning 3. Hegn 4. Terræn B. BYGNING: 1. Tag. 2. Tagrende/ afledning. 3. Mur/fundament. 4. Gulve/afløb. 5. Vinduer/døre. 6. Udluftning. 7. El-tavler. 8. Affugter.

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Oksbøl Vandværk September 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side 8

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Assensvejens Vandværk April 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold Undersøgelsesrapport Tårs Vandværk Undersøgelse af kildeplads og ny indvindingsboring Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold. Baggrund side. Konklusioner, anbefalinger, videre forløb side - 3.

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan. Lyngby Vandværk 2005

Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan. Lyngby Vandværk 2005 Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan Lyngby Vandværk 2005 Notat og handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner.

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner. Del 3 rapport Generel vejledning til Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2010 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Thorning Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Jyllinge Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Jyllinge Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Jyllinge Vandværk December 2011 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

Overskrift Kursus i tilstandsrapport og handlingsplan

Overskrift Kursus i tilstandsrapport og handlingsplan Overskrift Kursus i tilstandsrapport og handlingsplan Vandværk Handlingsplan 2003 Tilstandsrapport og handlingsplan Vandværkets navn i hvidt skrift oven på Side 1 Program Overskrift Før pausen Pause Efter

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd.

TILBUD 2011. Der gives 10 pct. rabat for KUV- oprettet gennem projekt grupper i Vandråd. TILBUD 2011 A. Indførelse af KUV (kollektiv udvidet vandværkspasning) på vandværket Opsætning af teknisk hjemmeside med data og informationer Alle borejournaler og historiske råvandsanalyser overføres

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere