Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Ja. Navn Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol"

Transkript

1 TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR Fors i de Rev is jo sove rs igt Kontroleftersvn Kriterium Afslutninasdato Afaørelse Gældende til Kontaktoplysninger Bygningssagkynd ig (BS) Navn Firma Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ja Syns- og skønsmand Ja Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et Ejendommen Ejer Navn Adresse Telefon Tilstede ved kontrol Ejend om mens beliggenhed Billedtekst Litra A set fra indkørsel (vest) Oversiatsbilleder 18. september :05 Sagen lukket 1

2 Litra A - sydfacade B (beboelse tilbygning) C (garage) set fra indkørsel -vest 18. september :05 Sagen lukket 2

3 Utra C (garage) set fra syd [itra D (overdækket terrasse) Sagsforl Øb Dato Tid Sagsbehandling Bemærkninger 30-okt-13 08:10 Udtrukket til kontrol ScanJourjournalnr. 30-okt-i 3 08:10 Bygningssagkyndig er tildelt syn- og skønsmand til kontrol 06-maj-14 17:31 Syn- og skønsmand har erklæret sig habil Habilitetserklæring 06-maj-14 17:31 Syn- og skønsmand har udvalgt en tilstandsrapport til kontrol 21-maj-14 10:30 Kontrolbesøg udført af Syn- og skønsmand 25-jun-14 06:06 Kontrolrapport udarbejdet 26-jun-14 08:51 Høring iværksat 09-jul-14 12:03 Søgt ny deadline: 16. jul jul-14 12:54 Ny deadline for BS kommentar: jul jul-14 10:26 Søgt ny deadline: 23. jul jul-14 11:32 Ny deadline for BS kommentar: 25. jul jul-14 10:22 Søgt ny deadline: 31. jul jul-14 11:12 Ny deadline for BS kommentar: 31. jul jul-i 4 23:42 Bygningssagkyndig kommenteret høring 11-aug-14 20:26 Syn- og skønsmand kommenteret høringssvar 13-aug-14 14:47 Kontrolrapport godkendt 18. september :05 Sagen lukket 3

4 19-aug-14 14:37 Indstilling til nævn 04-sep-14 09:07 Indkaldelse til nævnsm øde 1 i -sep-i 4 13:50 Sagen lukket af Nævnssekretariatet Indledning Tilstandsrapport for ejendommen Indrapporteret Ejendommen besigtiget Følgende materiale forelå BBR Tidligere tilstandsrapport ingen tidligere rapport nr. Fejlangivelse Jvnf. HB , er den bygningssagkyndige forpligtiget til at undersøge, om der er 0 udarbejdet andre tilstandsrapporter for ejendommen inde for de seneste 6 år. Bemærkningen ingen tidligere rapport kan virke for upræcist til at give en køber en reel information om, hvorvidt en tilstandsrapport faktisk er forsøgt fremskaffet via de obligatoriske steder Bygningssagkyndig Energimærke Andre bygningsoplysninger Ejer af ejendommen for bo, har oplyst at hans far har boet over 57 år i huset, og der ikke 0 er udført nogen tidligere tilstandsrapport, idet han har boet i huset siden det blev bygget, og sønnen oplyser, at huset aldrig har været til salg,og der ikke har været udført nogen tilstandsrapport,ellers ville han vide det, og jeg har søgt efter huset, på Ois. men ikke kunnet finde nogen tilst.rapport. Jeg søger altid på Heweb og Ois.Og her var jeg endnu mere sikker da sønnen er kommet i huset altid. Forholdet skal fortsat præciseres bedre. 0 Argumentation og vurdering fastholdes. Vejret var tørt ved syn. Der var plan,facader, og lille del snit. 1:100, der er anvendt stige, tommestok, fugtighedsmåler, kikkert m.v. ved syn. Der var plan tegning 1: 100 v. syn, samt del facade tg. Der er senere_sendt_husforsikring_i_almindelig_brand_forsikring. 18. september :05 Sagen lukket 4

5 Byg ningsbeskrivelse Boligtype Hustype Ejendommen Enfamilieshus Murermesterhus/Bedre Byggeskik Dødsbo Tagets restlevetid Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller længere. Note Tabelopslag for tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider Tagbelægning 10 år eller længere Undertag lnddæg taget er opført uden undertag 10 år eller længere Nr Bygn Anvendelse Ar Etager ud over Bebygget areal Bebygget areal Udnyttet lagetage Brutto etage areal Brutto etage areal kælder og m2 total m2 kælder m2 m2 bolig m2 erhverv tagetage i A Beboelse B Beboelse-tilbygning C Garage 1956 i D Overdækket terrasse 1990 I Bemærkninger 1. Bygningsdele der er Nej gjort utilgængelige? 18. september Sagen lukket 5

6 Vedrør. Det Huset A 2. Bygningsdele, der ikke kunne besigtiges? Fejlangivelse Bygningssagkyndig Ja: AB - er fuldt møbleret ved syn, og der kan ikke synes bagved og under fast inventar.samt under og bagved møbler i hovedtræk afhængig af type og størrelse, møbler flyttes ikke v. syn.krybekælder kan ikke synes pga. manglende adgangsmulighed. Tagrum kan kun syns fra midte tagrum,da der ikke er gangbro. B: gulve under fast tæppe i B kan ikke synes Det kan være forståeligt, at BS ønsker at beskrive sin afgrænsning for den visuelle besigtigelse. MEN BS tekst forekommer for altomfavnende og for diffus til at give en forbruger et klart billede af hvor der præcist forekommer væg til væg tæpper - opstillet møber og inventar m.v som hindre besigtigelse af konkrete lokale områder i bygningen. Da der ikke er normal adgang til krybekælder, når der ikke forefindes en adgangslem, skal der ikke skrives forbehold for dette her. Når BS skiver forbehold her, vil der pr. automatik fremkomme et forsikringsmæssigt forbehold for alle forhold i krybekælderen. Forhold som ellers ville have været normalt dækket som skjulte skadeforhold.- Ligeledes risikeres at ejerskifteforsikringen tager et generelt forbehold for alt indvendigt, da BS har taget et for generelt forbehold. Ejerskifteforsikringen er hermed væsentligt forringet for en ny ejer. Oplysningen om at der ikke er adgangsmulighed til krybekælder er tilstrækkeligt oplyst i sælger oplysningskemaet punkt 5.2, samt under oplysninger til ejerskifteforsikringen Teksten i min angivelse er angivet for at begrænse nødvendigt ansvarsområde, og jeg tager normalt ikke større hensyn end nødvendigt. Men min tekst er ikke diffus og for bredt skrevet,der er angivet tæpper i stue litra B, og i kælderrum i litra A, ved materiale liste mv. - adgang til krybekælder: det er ikke normalt at der ikke er adgang til krybekælder, i de huse jeg har synet de sidste 18 år, er der adgang til krybekælder i over 90% af husene, og jeg har synet mange forskellige huse. Det er muligt at ejerskifteforsikring tager et forbehold her, men i dette hus er jo tillige også en større gulvskade i stuen på mindst ca m2. Oplysninger fra sælger oplysning pkt 5.2 er ikke tilstrækkelige i dette tilfælde, og det erjo i hovedtræk også stuen og en del køkken der er krybekælder i, samt vi skal jo altid vurdere om sælgeroplysningerne er korrekte, og svarer til bygningens stand. Ejeroplysninger skal jo altid vurderes, om de er rigtige. I dette punkt er jeg uenig med skønsmand.og vurderera-0 ellera-1. vedrør. forbehold for møbler. tæooer. men skal ikke med i dette tilfælde. Argumentation og vurdering fastholdes. 3. Bemærkninger til Ja: B - er ikke altid muligt at konstatere punkterede termoruder/dugruder,idet det er afhængigt af termoruder? lys- og/eller temperaturforholdene, øvrige vejrforhold og rudernes renhed på besigtigelsestidspunktet. Der kan derfor forekomme punkterede termoruder, det ikke er muligt at registrere. Der er punkterede termoruder litra B mod syd og vest, 3stk mod syd og del mod vest Fejlangivelse Konkrete skadesregistreringer må kun forekomme i afsnittet for Registreringer af Al bygningens tilstand. (her er de 3 punkterede termoruder dog nævnt) Formel fejl Bygningssagkyndig I dette tilfælde det kun vejledende, Idet ingen vil være i tvivl om disse tågede helt 0 ødelagte,defekte termoruder, og de er kun skrevet som en oplysning.men fremover vil de kun blive skrevet i ttilstand. Argumentation og vurdering fastholdes. 4. Fravalg af sekundære Nej bygninger? 5. Afvigelser fra BBR? Ja: AB - og B er tilsammen pålo4m2. A er på 86 m2 og B pål8 m2. kælder er på 40 m2.tidligere oolvst 58 m2 A3 Al A3 Al 18 september :05 Sagen lukket 6

7 . Bygning A (Beboelse - 86m2) 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten i bygning A 1.5 Udvendigt træværk Ingen bemærkninger ved tag Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er begyndende trænedbrydning forneden på vindskedebrædt mod syd ved østgavl. Bygningssagkyndig Karakter: K2 Begrundelse_for fejl:_forholdet_er_ikke_beskrevet. Denne mindre begyndende trænedbrydning på nederste vindskedebrædt er med vilje ikke 0 skrevet,idet den kun omhandler ca cm brædt, Det erjo gjordt klart atvi ikke skal skrive bagateller, og det øverste bræcit er udskiftet formentlig ved nyt decra tag. - Det koster max 200 kr at skifte. Punkt afvises, og selvfølgelig har jeg set det,det er jo på hushjørnet. det kan ikke være rigtigt at der skal uddeles 3 point for alle bagateller, der jo lidt nedbrydning ved del B, det er nævnt. Det er en bagatel på denne vindskede, idet det er den nederste og kun på ca 15 cm,se under liste med småting,som ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget. Generelt kan det siges, at den nedre grænse for forhold, som skal registreres, er, at en manglende registrering kan give anledning til usikkerhed i den almindelige forbrugeres bedømmelse af ejendommen. A3 Argumentation og vurdering fastholdes. Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 18 september Sagen lukket 7

8 1.6 Taqrender/taqnedløb K2: taqrende ser lidt bøiet ud mod syd Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Tagrende i sydfacade over den overdækkede terrasse har mindre deformationer mellem rendejern. Note: Deformationen er ubetydelig og anses ikke at kunne give anledning til overløb. Karakter: ingen Begrundelse for fejl: Forholdet er overvurderet og burde ikke have været registreret. Fejlens vægtning: En ubegrundet skadeangivelse, vægtes på niveau som et ikke anført begrundet skadeforhold. 18. september :05 Sagen lukket 8

9 Bygningssagkyndig Tagrenden i sydfacaden er bøjet nedad og udad, og især tagrenden over overdækket 0 terrasse har større deformationer, hele længden og ikke kun mellem rendejern, den kan muligvis også være bøjet ekstra nedad ved pålægning af decra tag. Deformationen vil give revner og utæthed i tagrenden inden for en overskuelig tid. Forholdet er ikke overvurderet, og skal registreres som en skade, eller der kan blive skade. Her skal man så ikke vurdere skade på en tagrende, men 15 cm indvendig vindskede er en mulig skade? Argumentation_og_vurdering_fastholdes. A3 18. september Sagen lukket 9

10 1.9 Vindafstivnina Ilnaen inaer Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Fra loftlem kan det ses, at der ikke er udført vindafstivning af tagkonstruktionen. Note: Da byngingen dog består af to forskudte bygningskroppe, vil dette forhold dog kunne afhjælpe lidt på den manglende vindafstivning. Der kan ikke konstateres skader i tagkonstruktionen som følge af den manglende vindafstivning. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. Genereret HE-nr Kontrofrapport status Side 18. september Sagen lukket 10

11 Bygningssagkyndig Bygning A hovedhus: er udført med 2 typer gitterspær med ca 30 grader taghældning,jeg 0 har besigtiget tagrummet hele vejen igennem på ældre stilladsbrædder i ca 25 minutter og vurderet, at jeg ikke ville skrive om manglende vindafstivning, idet huset har forskydning både i bredden ca i meter og højdeforskydning af tagbjælker,og en mindre muret opbygning i tagrum sydvest på 2 x 3 meter. Normalt skriver jeg altid om vindaftivning, men da der ingen skadessymptoner var og et ekstra lag lægter og nyt decra tag ovenpå skifertag, og meget kraftige gitterspær med blandt andet tænger af 32 mm x 5, og fasthold og så at tagfod med 3 langsgående brædder, samt ingen hjørne revner i murværk, der kunne indikere bevægelse i tagkonstruktion. Der er faktisk 2 forskellige typer gitterspær på huset at pæn kraftig dimension, og ved den vestlige del med ca i meter lavere spærfod og op mod muren. endvidere er der her på denne ende bedre udluftning ved tagfod, her har skønsmanden ingenting set.idet han stod ved loftlem, hvor man ikke kunne se på denne halvdel af loftkonstruktion ved isoleringshøjde.h Idet jeg normalt altid skriver det mindste på manglende vindafstivning, men på det seneste, var jeg blevet mere forsigtig med ikke at skrive for meget unødvendigt, det får vi jo også fejl på. Skønsmanden Så alting fra loftlemmen stående på en stige på kun ca 5 minutter som det Sidste på hele gennemgangen. Normalt starter jeg som regel på loftet efter sælgeroplysninger, men det var ikke tilfældet her, idet tagkonstruktion ofte kan give tegn på andre ting ved huset, Og efter min mening er hovedhuset litra A boligen, som prisen på huset er sat efter, derfor børman også bruge mest tid på dette. Derfor vil jeg foretrække 0 point her og ingen fejlangielse. Jeg var hele tagrummet igennem på i brædt samt ved at gå fra spær til spær. Hvis der var en fejl ville karakteren k-1 være i orden, men da der Ingen fejl er men jeg har trods alt været hele tagrummet igennem og skønsmand har kun kunnet se ca 30 %,idet der er døde hjørner og forskellige højder og en skorste der rager op i rummet.mener jeg at fejl herfor tagrum er forkerte. Teknisk revisor har taget udgangspunkt i BS notat om hvad han har besigtiget. Jvnf. A3 Bemærkninger pos 2 har BS anført: Tagrum kan kun syns fra midte tagrum, da der ikke er gangbro Ud fra dette har Teknisk revisor ikke ville foretage en undersøgelse som gik ud over hvad BS har anført han har besigtiget. Argumentation og vurdering fastholdes. 18. september Sagen lukket 11

12 1.10 KO: Der er ikke decideret undertag, men det gamle skifertag ligger under nyere Decra- ståltag. Note: Undertage/understrygnin med hældning skønnet på ca 30 grader, og det ser umiddelbart tæt ud. g 18. september :05 Sagen Lukket 12

13 Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Der er monteret nyt Decra stålpiadetag oven på eksisterende skiffertag. Note: Taget har ingen skader, eller fejl og er tilsyneladende oplagt i henhold til gældende monteringsanvisninger. Karakter: Ingen Begrundelse for fejl: Forholdet er ingen skade, men en forbrugeroplysning, som ikke skal anføres under skadesregistreringer, men under afsnittet Bygningskonstruktioner. 18. september :05 Sagen lukket 13

14 Bygningssagkyndig Det er sikkert rigtigt at forholdet ikke er skade, og K-O angiver vel også kosmetiske forhold, endvidere må det vel være vigtigt at am angiver det i rapporten hvor det vil blive set. men hvis sådanne vigtige ting alle skal angives ved bygningskonstruktioner,så vil det blive her man aflæse en masse ting om sammensatte og ældre bygninger. Det kan ikke være rigtigt at notere A-3 her,det erjo en bagatelsag men en værdifuld oplysning til en køber. Hvis alle andre oplysninger skal stå under konstruktioner, bør man jo oplyse læsere af rapport at det er et meget vigtigt punkt. Jeg menere A-1, men det bør være 0 point, ikke være rigtigt at man kan give 3 point for meget små ting, som er med til at beskrive en bygning,der står jo også i vurderingsgrundlaget at man skal tage hensyn til det pågældende skade/ eller oddlvsnina, Teknisk revisors opgave er at gøre bemærknnger til de steder, hvor den bygningssagkyndige ikke har efterlevet retningslinjerne for udførelse af en tilstandsrapport, i henhold til Håndbogens regelsæt.hvilket derfor er årsag til bemærkningen. Argumentation og vurdering fastholdes. Al A3 18. september :05 Sagen lukket 14

15 1.11 Ventilation Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skadelmangel: Ventilationsforhold til tagrum er ikke optimale, da der kun er udført 3 stk drænrør i hver gavispids og loftisoleringen er ført helt ud til berøring af tagdækning langs begge facader. Note: Der kan dog kun konstateres mindre fugtspor i træværk. Under de nugældende konditioner, vurderes dog ikke nærliggende risiko for udvikling af fugtbetingede skader. Karakter: Kl Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 18. september :05 Sagen lukket 15

16 Det men Bygningssagkyndig Ventilation af tagrum: er forsvarlige idet der er 2x3 stk drænrør med ø 6 cmhuli 0 gavle,samt der kommer en mindre del luft ind ved tagudhæng,ikke i fulde længder, men der er åbent listeudhæng, og ved syn i tagrum har der kunne ses åbninger ved mure og del ved gavle. De 6 stkl drænrør giver 28 cm2 x 6= 168 cm2 samt skønnet tilskud fra udhæng ca cm2. er i hvertfald ikke korrekt af skønsmand at notere at der er fugtspor i træværk, træværket er tørt hele tagrummet. derfor vurderer han også at der ikke er risiko for skader. Man kan intet se af træværk tilstand på nogen billeder, og alt er tørt.og der er intet træværk i tagrum der har fugtspor eller lignende, det vil jeg gerne tage ekstra syn på. Det første bygningsreglement kommer i 1964, og før den tid er jo ikke krav om nogen bestemt arealdel, og det mener jeg heller ikke der er i dag.dergfor vil jeg afvise denne beskrivelse udført at hele tagrum på 5 minutter, og uden at jeg blev oplyst om hvad man ville skrive. Indtil for få år siden var det krav at man havde 1 /500 del af areal til jævn ventilation af tagrum,den regel er bortfaldet men anvendes dog stadig i et vist omfang. Jeg har i mit arbejde gennemgået alle typer af huse, også for forsikringsselskaber de sidste ca 30 år. oa hvis der havde været tean Då skader var det noteret Som det fremgår af fotos er der ikke bidrag til ventilation langs facader, hvilket gør at teknisk revisor bemærker, at ventillationsforhold ikke er optimale. Arstiden taget i betragtning, kan der ikke måles fugt i konstruktionen - der partielt aftegninger at fugtspor. BS skal ikke forholde sig til hvorvidt et forhold var lovligt eller gængs på opførelsestidspunktet, men alene forholde sig aktuelle risikoforhold. Argumentation og vurdering fastholdes Dampspærre Kl: Der er ikke set dampspærre på loftet Gangbro Kl: Der mangler ganbro på loftet, kun 1 brædt på del loft. Note: gangbro bør være minimum 60 cm bred. A3 18 september Sagen lukket 16

17 1.15 Andet Fejlangivelse A3 Beskrivelse af skade!mangel: loftiem mangler tætningslister. Note: Varm og fugtig rumluft trænger uhindret op i tagrum og kan danne skadelig kondensopfugtning. Der forekommer dog kun mindre fugtspor på træværk pt.. Hvilket specielt ses på karm til loftlem. Der kan ikke måles unormal opfugtning, under kontrolbesigtigelsens forhold i sommertiden. Men da ventilstionsforhold ikke er optimale, kan der ikke udelukkes større fugtkoncentrationer i vinterhalvåret under stille vejrforhold. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Forholdet er ikke beskrevet. 18. september Sagen lukket 17

18 Bygningssagkyndig Der er tale om en malet helt glat loftlem,der ligger tæt en helt glat fals, med høvlede sider på karm, og der er absolut ikke tale om nogen utæthed her, for varm rumluft,samt ingen form for skader på træ- eller tagkonstruktion,det man kan se er høvlet træ, der er delvis malet på sidekarm. Jeg har set loftlem og konstruktion i gang mere, efter kontrolsyn. Og alt træ tagkonstruktion og loftlem er knastørt. og var det ved syn og skønsrapport. Der er også mm polysterol på klæbet loftlem. og den falder 100% ned i falsen. Hvis jeg havde vidst det var S. Heiner der kom som skønsmand, kunne jeg godt have skrevet punktet, idet jeg ved at dette punkt har høj prioritet for ham, men punktetog beskrivelsen her er helt ukorrekt, og jeg vil gerne tage omsyn på rapport om nødvendigt. Dette er et punkt, der er forkert. Selve punktet har også høj prioritet for mig, men det skal jo også være rigtigt. inaen feil her. o ooint. 0 Uanset hvor godt en lem lander, eller er tilpasset i karmfalsen, kan den aldrig blive A3 tilstrækkelig tæt til at udelukke at varm og fugtig rumluft kan trænge uhindret op tagrummet - med mindre der er udført en gummitætningsliste - Hvilket er almen byggeteknisk viden. Argumentation_og_vurdering_fastholdes Bemærkninger til KO: skorstenspiben er afbrudt i tagrummet under taget. skorsten Fejlangivelse Bygningssagkyndig Reelt ikke en skade, men en oplysning til en køber. Burde derfor være beskrevet under afsnittet om bygningskonstruktioner. Punktet kan skrives under bygn.konstruktioner, men er det for at forsikringsselskaber skal få flere oplysninger, idet jeg ikke har indtryk af at købere læser bygn.konstruktioner. Og k-o dækker vel også over kosmetiske ting,selv om jeg godt ved det ikke er en fejl. BS bør i højere grad følge retningslinjerne for udførelse af tilstandsrapporter i.h.t. Håndbogen. Argumentation og vurdering fastholdes. 2. Ydervægge bygning A 2.1 Facader/gavle Kl: Der er tynd revne i muren mod vest, ca 1 meter i højden ved samling mod B 2.1 Facader/gavle K2: Der mangler lidt fuge reparationer del steder på huset,set mod syd, vest og lidt øst. nord. Note: del fuger er lidt løse, men er ellers i pæn stand efter alder. 3. Vinduer og døre i bygning A 3.1 Døre Kl: Døre er lidt utætte mangler tætningslister. II Genereret HE-nr Kontroirapport status Side 18. september Sagen lukket 18

19 3.1 Døre Fejlangivelse A3 r r Beskrivelse af skadelmangel: Der har ikke kunne kosntateres trænedbrydning i kælderdør trods ihærdig søgen Karakter: ingen Begrundelse for fejl: Forholdet er fejlregistreret. 18. september :05 Sagen lukket 19

20 Bygningssagkyndig Bemærk der er skrevet begyndende nedbrudt træ, og selv om der ikke var meget i karmen, er der nok begyndende nedbrydning under dørpladen på ydersiden,her er tidligere fastsømmet hård plade udenpå fyldninger, men ved syn var der svag eftergivenhed af træværk på dør,det var jo også tidligere på året Men igen et a-3 for et lille punkt,jeg har haft set grundigt på denne dør. men der var ikke større nedbrydning,dør af ret godt træ efter 58 år. men karakter med A-3 erjo alt for voldsomt. Hvor samtidig nederst del ca 90 cm af kælderen har løst og til tider fugtigt puds., vil der jo ofte overføres del fugt til karmen. A-1 var rigeligt, det gælder vel ikke om at gøre alle fejl så store, at det udløser, påtaler? Når der ikke er konstaterbar skade, skal der ikke skrives unødvendige bemærkninger i rapporten. Fejlen bedømmes på lige fod med en ikke konstateret skade. Argumentation_og_vurdering_fastholdes. 3.2 Vinduer K2: Nedbrudt træ i vindue i stuen 4-fags. 3.2 Vinduer K2: vinduer er utætte i samlinger, mangler tætningslister og tilhod. 3.2 Vinduer K2: Der mangler kitning på vindues og del dør false i huset, samt løs kitning. 3.3 Fuger K2: der er løse og del manglende mørtelfuger ved mange vinduer og døre. Al A3 18. september :05 Sagen lukket 20

21 3.4 Sålbænke K2: revner i del sålbænke, vestsyd. Note: bør eftergås,kan give risiko for vand /frost i mur. 18. september Sagen lukket 21

22 II I Ih 00 r D0,ç Ifl 0 0 Ifl I..4 Ii 0

23 18 september Sagen lukket 23

24 - 2 Bygningssagkyndig Beskrivelse af skadelmangel: Der er åbne revnedannelser med revnevidde 1 mm i sålbænk i vestgavl mod vej, samt ved værelsesvindue i østgavl. Endvider er der mindre hårfine revner i sålbænk i soveværelsesvindue mod syd, samt i badeværelsesvindue mod nord Note: Der er risiko for fugtbetingede følgeskader i underliggende murværk under sålbænke i øst og vestgavl. Ved de hårfine revner mod nord og syd vurderes ikke umiddelbar risiko for skadeudvikling. Karakter: K3 Begrundelse for fejl: Skaden er for diffust og for generelt beskrevet til at skabe klarhed over det reelle skadeforhold, samt omfanget og placeringen at denne. Desuden bør karakteren K3 anvenddes. da der for de to af skadesforholdene er følgeskaderisiko. Der er skrevet en fejl med karakter K-2, idet disse revner på betonsålbænke efter min 0 mening kun er på 0,5-1 mm max, derfor k-2. og der r ingen skader på murværk her efter 58 år. Derimod er der skade på sålbænk litra B, se litra B. Jeg vurderer 0 point her. Argumentation og vurdering fastholdes. Al 4. Fundament/sokler i bygning A 4.2 Sokkel Kl: der er tynde revner del steder i sokkel, vest,syd,øst. Note: eftergås, ser dog ikke ud til at have stor konstruktiv betydning,hvis de efterfuges. 18. september :05 Sagen lukket 24

25 Udvendige trapper Fejlangivelse K2: Der er løs puds på 2-3 trin på trappen samt foroven på trappevange., og lidt tynde revner. Note: trappe eftergås, til g ,, Al Bygningssagkyndig Beskrivelse at skadelmangel: Som BS tekst + angivelse af at der er tale om Kældertrappen Note: Der er risiko for at fugt trænger ind via revner og medfører frostafskalninger i vinterhalvåret. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Der mangler en præciering af at der er tale trappen til kælder. - Desuden må BS ikke i sin note tekst, give direktiver til hvad der skal udføres ved kældertrappen. Men holde sig til at beskrive skadekonsekvensen, i.h.t. håndbogens reoelsæt. Der er ingen andre støbte trapper i huset, og enhver er vist ikke i tvivl om det er til 0 kælderen. At der skrives at trin bør være til glat flade, skal jo så udelades for fremtiden, det erjo ikke et godt råd men en art forklaring. karakter 0 point. Argumentation og vurdering fastholdes. Al 18. september :05 Sagen lukket 25

26 90 5. Kældre/krybekældre/terrændæk i bygning A 5.2 Vægge K2: Der er løs puds på kælder vægge ca skønnet cm i stor del at kælderen. Note: Der er ofte løs puds på kælder vægge, her er løs puds i store træk under omgivende terræn. Det er normalt for Fejlangivelse , I_J Al Beskrivelse af skadelmangel: Som BS tekst + primært ved de nederste 60 - cm kælderen rundt. Note: Som BS tekst. Karakter: K2 Begrundelse for fejl: Når BS undlader er beskrive at der er tale om de nederste cm, bliver teksten let meningsforstyrrerende for en bruger. Bygningssagkyndig I en kælder er der løs puds, og at det er på de nederste cm, er jo en ganske normalt ting, hvem har set løs puds på de øverste 60 cm over jorden. løs puds hænger jo som regel sammen med grundvandstanden ved huset. Derfor er det en fejl at skrive dette punkt som en fejl at skønsmanden. Det er jo snart ved at man skal skrive alle punkter med total præsicion for hele huset,det vil give rapporter af hidtil uset størrelse, og mig bekendt er der jo mange rapporter der ikke beskriver ting så grundigt. Teknisk revisor vil medgive, at der er tale om et bagatelagtigt forhold og retter fejlen til 0 - MEN vil fastholde kritikken af at BS tekst er for ordknap og for diffus for at en bruger hurtigt kan sætte sig ind i forholdet. Teksten: cm bør ikke stå alene, men suppleres_af_om_der_er_tale_om,_forneden_hele_vejen_rundt. 18. september :05 Sagen lukket 26

27 . i I i i 5.7 Andet Kl:_der_er_ingen_adgangsmulighed_til_krybekælder. Fejlangivelse At der ikke er adgang til krybekælder er ikke et skadeforhold, men en konstatering, som Al skal beskrives i afsnittet under Bygningskonstruktioner. BS registrering medfører at ejerskifteforsikringen automatisk tager forbehold for alle skader krybekælderen. Bygningssagkyndig I dette tilfælde: hvor der er en større skade under gulvet i stuen, er det efter min mening 0 korrekt at fremhæve at der ingen adgangslem er til krybekælderen, og iflg. gammel tegning er der krybekælder i stuen og under køkken. Ingen adgangslem til krybekælder: er også beskrevet i Bygningskonstruktioner., men her er tillige andre forhold. stuen har jeg haft afskruet en senere monteret blikplade m., vent.huller hjørnet hvor gulvet har sat sig minimum 3 cm, og ved nedstik har jeg konstateret nedbrudt træ del af gulvliggere her. Hvis ikke der var skade på gulvkonstruktion var der ikke skrevet denne K 1, kun at man skal være helt opmærksom på skaden, iøvrigt også sagt til ejeren Finn J. Her er det korrekt at forsikring skal tage forbehold, det er også min mening. Iøvrigt er der jo masser af huse hvor der er en adgangslem til krybekælderen, Som anført af Teknisk revisor, hører bemærkningen alene hjemme under afsnittet Al Bygningskonstruktioner. Argumentation_og_vurdering_fastholdes. 6. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) i bygning A 6.0 Vådrum IB: Ingen bemærkninger (badeværelse, toilet og bryggers) Genereret fie-nr Kontrolrapport status Side 18 september :05 Sagen lukket 27

28 7. Gulvkonstruktion og gulve i bygning A 7.1 Gulvkonstruktioner K3: Der er nedbrudt træ i gulvkonstruktionen i stuen set i hjørnet at stuen mod nord, hvor gulvet har sat sig ca 2-3 cm, der er nedbrydning sætning i gulvbjælkekonstruktion, Note: gulvkonstruktion må undersøges nærmere. 18. september Sagen lukket 28

29 Fejlangivelse 0 Beskrivelse af skade/mangel: Gulv i stue området mod nord ved indvendigt hjørne mod indgangsparti, er sunket 2-3 cm og virker eftergivende ved betrædning. Note: Der er indikationer på en igangværende svampeskade/træedbrydning, Karakter: K3 Begrundelse for fejl: BS notetekst om opfordring til at undersøge nærmere står i modsætningsforhold til den valgte karakter - selv om meningen er reel. 18. september :05 Sagen lukket 29

30 Bygningssagkyndig Det er en større sætning af gulvkonstruktionen, med nedbrudt træ del at konstruktion, se 0 mit tidligere punkt. Karakteren K-3 er også i orden, idet området dækker en del af gulvet på ca m2 med kraftig sætning, så der kunne forekomme personskade i værste fald. Der er dog ingen lugt af evt. svampeskade ved sætningen, men det kan man jo ikke se uden opbrydning. vedrør. note: alting kan jo misforstås indtil man ser forholdet, men dette punkt er dog efter min_mening_en_at de_større_skader_på_dette_hus. Argumentation og vurdering fastholdes Belægninger Kl: se pkt Gulv i stuen. Fejlangivelse BS registrering/tekst giver ingen mening, da der ikke er tæppebelægning i stuen og der Al ikke bære præg af at have været det ved BS egen besigtigelse. Bygningssagkyndig På trægulvet har der dog tidligere ligget et tæppe på en del at det på midten at gulv, efter 0 konturer på gulvlak. Men der burde have stået lidt mere tekst. Argumentation og vurdering fastholdes. Al 8. Indervægge/skillevægge i bygning A 8.0 IB: Ingen bemærkninger I ndervægge/skillevægge 9. Lofter/etageadskillelser i bygning A 9.3 Efterisolering KO: Der er efterisoleret i sænket træloft i stue vest. Fejlangivelse Forholdet er ikke en skade, men en konstatering af faktiske forhold, som derfor kun skal Al beskrives i afsnittet Bygningskonstruktioner. Bygningssagkyndig K-O er skrevet ved dette eneste sænkede loft, idet det ikke ser helt håndværksmæssigt Al 10. Indvendige trapper i bygning A godt ud, men der er ikke set synlige skader,der er kontrolleret og loft var efterisoleret. mod pudset loft. Argumentation og vurdering fastholdes. Al 10.O Indvendige trapper IB: Ingen bemærkninger i 1. VVS-installationer i bygning A Vandinstallationer KO: Vandinstallationer er repareret i kælder, med udskiftning af del dårlige vandrør. se sælgeroplysning. 18. september Sagen lukket 30

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012.

Den reviderede tilstandsrapport er udarbejdet af bygningssagkyndig den 19. september 2012. Dato: 12. februar 2013 3. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sdant omfang,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS)

OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol. Bygningssagkynd ig (BS) TEKNISK RE S O AF T LSTA DSRAPPORTEN OISCtPLINÆR OG I V I I I I [ 4 FOR RESOKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Skrivebordkontrol

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de

Revis jon sove rsigt. Kontaktoplysninger. Ejen d om men TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN. Fors i de ... Huige.. -. Opfølgning. Opfølgning TEKNISK RE S ON AF T LSTA DSRAPPORTEN DISCIPLINÆR OG I V I I I P1 FOR RESkKEE BYGNINGSSAGYNDIGE Fors i de Revis jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Byggeteknisk Rapport Sælger

Byggeteknisk Rapport Sælger Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet 26-08-2013 af factum2 odense for: Glavendrupvej 59 5485 Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby Copyright

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE DISCIPLINÆR- OG KLGENÆVNET FOR ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE Dato: 7. december 212 i. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Nej. Ja skønsmand Sagsbehandler i Modtagekontrolle Nej Nævnssekretariat n et .. Andet TE dnisk RE S ON AF T LSTANDSRAPPORTE DISCIPLINÆR OG r i v i i i P1 FOR BESKKEO& BYGNINGSSAGYNDIGE Forside Rev is jon sove rsigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Åbrovej 6, Bjerring, 6100 Haderslev Ejer: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Dato: 02.07.2013 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport Ejer: Naturstyrelsen Vestjylland Dato: 02-02-2015 Rapporten er udarbejdet af Boligeftersyn og omhandler gennemgang af: Bygning 1, iht. BBR-meddelelse pumpeanlæg Byggeteknisk tilstandsrapport Indledning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september

tildeles en påtale for fejl i en tilstandsrapport. har afgivet kommentarer til den foreløbige kontrolrapport den 14. september Dato: 20. december 2012 J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Beskikket bygningssagkyndig Dato: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er

Læs mere

Påtale For fejl i en tilstandsrapport

Påtale For fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------- ----------------- Påtale For fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------ en påtale for fejl i tilstandsrapporten H

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8204 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1): Fugt-vandskade i kælderetage; ikke nævnt i TR 2): Hoveddør og bryggersdør med skader i finér 3): Sålbænk mod stue flækket/løs

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 FIGURER...2 TABELLER...2 1 INDLEDNING...3 2 SKEMATISK OPGØRELSE AF RESULTATERNE...4 3 TEKNISKE REVISIONSRAPPORTER

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til

Revisonsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen. Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til I ST i. DISCIPUNÆR- OG I P.IN I kidsrapportei.i %. V I I II 1k I I I... MIN IN FOR RESKIKED& RYGNINGSSAGKYNDIGF,-E S RE S 1O A F Fors i de Revisonsoversigt Kontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen

TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN. Fors i de. Revisionsoversigt. Kontaktoplysninger. Ejendommen TEKNISK REVISION AF TILSTANDSRAPPORTEN OISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR ROSKIKKEDE BYGNNGSSAGKYNDC-E Fors i de Revisionsoversigt ontroleftersyn Kriterium Afslutningsdato Afgørelse Gældende til Stikprøve

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen

Beskikket bygningssagkyndig. Dato: J.nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Beskikket bygningssagkyndig Dato: J.nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporlen Det er nævnets vurdering, at der ikke i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i

Læs mere

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEOE BYGNINGSSAGKYNDIGE Dato: J. nr.: I Afaorelse teknisk revision af tilstandsraodorten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten retningslinjerne for

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Besigtigelse den. 21.juni 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen

Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol Bygningssagkynd Erik Ilsøe Nielsen Lars Ankersen - Karakterfordeling DISCIPLINÆR OG TEKNISKI REV S ON I I F T LSTNDSRPPORTE I IN FOR DESKIKKEOF BESNINGSSGKYNDIGE Fors i de Revisionsoversigt Kontroleftersyn Kriterium fslutningsdato fgørelse Gældende til

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ringe. Udløbsdato 18-10-2015. Lb. nr. H-15-00365-0009. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Boltingevej 8 Postnr. 5750 Dato 18-04-2015 By Ringe Udløbsdato 18-10-2015 H-15-00-0009 Kommunenr./Ejendomsnr. 430-26281 Matrikel/Ejerlav: 4O Boltinge By, Ringe

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 23-10-2010. Lb. nr. H-10-01990-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hanne og Søren Gause dresse Jeppe akjærs Vej 6 Postnr. 6400 Dato 23-04-2010 By Sønderborg Udløbsdato 23-10-2010 H-10-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-22766 Matrikel/Ejerlav: 4829

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.:

Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten. Sagsfremstilling: Begrundelse: Dato: 22. november 2012. J. nr.: Dato: 22. november 2012 J. nr.: Afgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser fra retningslinjerne for huseftersyn i et sådant omfang,

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr.

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Adresse: Vittenvej 56. Rapportdato: 22-07-2014. Sag nr.: 4314. Kommune- og ejendomsnr. Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Sælger: Henning Thomsen dresse: Vittenvej 56 Post nr. og by: 8382 Hinnerup Rapportdato: 22-07-2014 Sag nr.: 4314 Kommune- og ejendomsnr.: 710-11796 Matrikel

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Køge. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-02588-0033. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Anne Houmann Adresse Snogebækvej 41 Postnr. 4600 Dato 07-03-2011 By Køge Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 259-68487 Matrikel/Ejerlav: 23B Ølsemagle By, Ølsemagle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Brande. Udløbsdato 04-12-2010. Lb. nr. H-10-00541-0129. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Brian Clausen dresse Frifeltvej 28, Fasterholt Postnr. 7330 Dato 04-06-2010 By Brande Udløbsdato 04-12-2010 H-10-00-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 657-189324 Matrikel/Ejerlav: 5CX Gl.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere