LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N"

Transkript

1 Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato:

2 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang af ejendom: Udarbejdet af: BBR-OPLYSNINGER Matrikelnummer: Opførelsesår: Ombygningsår: ANVENDELSE Antal boliger: Antal etager: AREALER (BBR) Bebygget areal: Samlet bygningsareal: Kælderareal: Udnyttet tagetage: Langelandsgade 208, 8200 Aarhus N EF Langelandsgade 208, 8200 Aarhus N Ejerlejligheder LSJ 53x, Århus Markjorder kælder 127 m² 381 m² 127 m² 114 m² GENEREL BESKRIVELSE Ejendommen er beliggende som en blandt mange rødstensejendomme på Langelandsgade i Aarhus N. BASISMATERIALE Tegningsarkiv på Bygningsinspektoratet Aarhus er gennemgået. Der er ikke udført opmåling. BESIGTIGELSE Besigtigelsen er foretaget visuelt og med fotoregistrering. Tag er besigtiget fra kviste og fra terræn. Murværk er besigtiget fra terræn. Lejlighederne: 3. tv., 2. tv., 1. tv., 1. th. og st. th., fortrappe, bagtrappe samt fællesreal i kælder er besigtiget. ØVRIGE FORUNDERSØGELSER Der er ikke foretaget registrering af skjulte konstruktioner eller installationer. Der er ikke udført undersøgelser vedr. svamp, PCB og fugt eller kloak- og jordbundsundersøgelser. AKTUELLE RENOVERINGSARBEJDER Arbejder, som er medtaget i budgetoverslaget er markeret med blå skrift under hvert enkelt punkt. Side: 2/30

3 FORORD Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre overblik, således at fremtidige vedligeholdelsesopgaver på ejendommen kan planlægges rationelt. Rapporten indeholder: - Tilstandsrapport med udbedringsforslag - Konklusioner - Økonomisk prognose Rapporten indeholder udover en registrering af de enkelte bygningsdele og fast inventar, en optegnelse over forslag til vedligeholdelsesarbejder på bygningsdele, som bør udføres med det samme eller indenfor en årrække. Rapporten kan således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejderne med henblik på at bringe ejendommen i god og sund stand. For de foreslåede arbejder, er der oplyst overslagspriser beregnet på grundlag af erfaringer, V&S priser samt prisoplysninger fra entreprenører. Alle priser er håndværkerudgifter ekskl. moms. KARAKTERSKALA God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Dette skema figurerer under hver enkelt bygningsdel i tilstandsvurderingen. Karakter 1,2 og 3: gives når bygningsdelen er i god stand, og der ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. Karakter 4, 5 og 6: gives hvor bygningsdelen er i middel stand og almindelig vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre yderligere forfald og for at vedligeholde til acceptabel stand. Karakter 7, 8 og 9: gives hvor bygningsdelen er i dårlig stand og i sådan en forfatning, hvor egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. LEVETIDER De anførte levetider for byggematerialerne hviler på en gennemsnitsvurdering. Levetiden er afhængig af bl.a. materialekvalitet, konstruktionen, design, klima- og belastningspåvirkninger. Holdbarheden afhænger naturligvis af vedligeholdelsen. Den længste levetid opgives til 60 år, selvom flere bygningsdele og materialer har længere holdbarhed. Levetider for byggematerialer er udelukkende anført hvor dette vurderes hensigtsmæssigt og hvor data vedr. levetider er tilgængeligt. Side: 3/30

4 1 TAGKONSTRUKTION 1.1. Hovedkonstruktion Taget på ejendommen er den oprindelige fra Beskrivelse Tagkonstruktion er udført med hanebåndsspær. Tagrummet (under hanebåndene) er udnyttet til to lejligheder: 3. tv. og 3. th. Tagrummet over lejlighederne står ubenyttet og tomt. Adgang til tagrum sker via lem i loft, som kan nås fra 3. sals repos. På store dele af tagfladen er tagstenene tætnet udefra med mørtel og med en gummi filler Tagdækning og inddækninger Formand for ejerforeningen oplyser, at der pt. Ikke er vandindtrængen, så taget vurderes at være tæt. Inddækninger Inddækninger undefr og omkring kviste, mod brandkamme v. naboejendomme mv. er udført i bly. De vurderes at være nedbrudte. Tagrender, nedløbsrør Tagrender med gade er nyere, men tagrende mod gård e og nedløb vurderes at være nedbrudte. Rendejern er meget rustne. Kviste Kviste er udført med zink tag og sider. Flunke samt rammer er malerbehandlet/beklædt med eternit. Spejl er malerbehandlet træ. Tag, flunker m.v. på kviste mod gården er i dårlig stand. Kviste mod gaden vurderes at være renoveret, idet zinkbeklædning syner nyere. Renoveringsbehov Nyt tag: Eksisterende tagsten, lægter m.v. nedbrydes. Eksisterende isolering fjernes over alt. Hele spærkonstruktionen eftergås nøje for rådskader m.v. Spær forstærkes og imprægneres med grundingsolie. Der monteres nyt undertag udført med krydsfinérplader hvorpå der svejses tagpap. Der udføres afstandslister og nye lægter afsluttet med oplægning af nye røde vingetegl. Rygningssten lægges i mørtel. Ventilation udføres ved tagfod samt ved rygning via ventiler i undertag. Alle inddækninger skiftes i forbindelse med tagrenoveringen. Der udføres ny tagrende i zink inklusive nye rendejern og nedløbsrør inkl. hafter i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende kviste renoveres ved tagudskiftning. Side: 4/30

5 Tagbelægning tætnet med plastik materiale: Rygning: Inddækninger er nedbrudte, tagrende trænger til rens: Tagsten er nedbrudte: Tagsten, kviste: Inddækninger under kviste mod gaden: Side: 5/30

6 1 TAGKONSTRUKTION 1.3. Varmeisolering Beskrivelse Isoleringstykkelse i skunke og skråvægge er ikke besigtiget Brandkamme Beskrivelse Ejendommen er opført uden synlige brandkamme mod naboejendommene. 1.5 Udhæng Ejendommen er opført uden udhæng. Renoveringsbehov (Der er i 2008 eftersisoleret i ubenyttet tagrum) Isoleringstykkelse kan med fordel øges i forbindelse med tagomlægning. Brandkamme trænger til vedligehold. De anbefales inddækket i zink eller renoveret ved tagomlægning. Brandkamme trænger til vedligehold: Brandkam: Intet udhæng på ejendommen: Side: 6/30

7 TILSTANDSVURDERING TAG Kviste gade Tagrender/nedløb Kviste gård God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Tagbelægning Inddækninger GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Tegltag 60 år - Aftrækshætter, inddækninger, tagrender, nedløb, zinktag 60 år - Side: 7/30

8 2 KÆLDER OG FUNDAMENTER 2.1 Anvendelse Beskrivelse Der er fuld kælder under ejendommen. Kælderen består af vaske-tørrerum, fælles pulterrum og teknikrum samt cykelkælder. Adgang til kælderen sker hhv. via ejendommens bagtrappe, fra gaden og fra ejendommens baggård. 2.2 Hovedkonstruktion (sokkel, ydervægge, etageadskillelse) Sokkel Sokkel er mod gade og gård pudset og fremstår umalet. Kælderydervægge (indvendig side) Fælles kælderlokaler: Kælderydervægge vurderes at være let opfugtede, hvilket tyder på opstigende grundfugt. Det vurderes ikke at fugten trænger op i bjælkelaget. Kældergulve Fælles kælderlokaler: Kældergulve er støbt og har megen slidtage samt revner. Renoveringsbehov Sokkel har mod gade afskalninger og revner, er skadet pga. påvirkninger fra tøsalte. Sokkel mod gården har revner. Sokler udbedres. Der bør udvises stor forsigtighed ved spredning af tøsalt på fortorv, idet sokkel og murværk nedbrydes af saltene. Ydervægge udbedres løbende ved udbedring af nedfalden puds på indvendig side. Ved nybehandling af kældervægge bør benyttes kalkmørtel samt malerbehandling med hvidtekalk. Der må ikke benyttes plastikmalinger! Revner i kældergulve kan give anledning til fugtopstigning. Såfremt dette er et problem, bør revner udbedres. Etageadskillelse Etagedæk er bjælkelag med pudset loft. 2.3 Ventilationsåbninger/ventilatorer Vinduer i kælder er udført uden ventilationsspalter. Vaskerum ventileres gennem åbne vinduer. 2.4 Kældertrapper Der er adgang til kælder bl.a. fra kældertrappe mod gård og gade. Begge kældertrapper har afløb i bund. Kældertrappe mod gade er i dårlig stand. Det anbefales et min. vaske-tørrerummet ventileres v. mekanisk ventilation ført ud i det fri. Kældertrappe mod gade omstøbes/udbedres hurtigst muligt. Der er risiko for omfattende skader på denne trappe, puds-/betonskader anbefales udbedret hurtigst muligt. Afløb i bund af trappeskakt oprenses flere gange årligt. Side: 8/30

9 Sokkel mod gade: Sokkel mod gården: Kælderydervægge indvendig side: Kældergulv disponibelt rum: Kældertrappe fra gård: Kældertrappe fra gade: Side: 9/30

10 3 HOVEDKONSTRUKTION FACADER 3.1 Anvendelse Beskrivelse Facader og bærende skillevægge er udført i murværk. Karnapperne i lejlighederne st. th. samt 1. th. er i 2010 blevet efterisoleret på indvendig side. 3.2 Murværk generelt Alle ydervægge er opmuret i røde mursten dog fremsår karnappen som pudset og malet. Murværk mod Langelandsgade Ved visuel besigtigelse fra fortov kunne det konstateres at der er revnedannelser i murværk. Revnerne antages at skyldes almindelige sætningsrevner, og der vurderes ikke at disse udvikler sig nævneværdigt. Pudsede arealer på karnap har ligeledes revnedannelser. Ud for lejligheden 1. th. ses på hjørne af karnap, under vindue en større revnedannelse. Revnen vurderes at skyldes en defekt sålbænk, som har tilladt vand at trænge ned i pudslag/murværk og dermed forårsage frostsprængninger, men skaden bør undersøges nærmere. Mørtelfuger i murværk trænger til omfugning. Fugerne er forvitrede i overfladen. Renoveringsbehov Revnedannelser i murværk og puds udbedres når facaden omfuges næste gang. Revnedannelse i karnap undersøges nærmere. Sålbænk udbedres med det samme. Facade omfuges. Murværk gårdside Murværk mod gården vurderes at være i middelgod stand. Fugerne ser sunde ud. Der er tidligere foretaget udskiftning af vinduesoverliggere flere steder. Fuger i naboskellene er skiftet ved tidligere lejlighed. 3.3 Sålbænke Gårdside Sålbænke mod gårdsiden er udført i beton er er stort set alle nedbrudte med store revnedannelser og forvitrede overflader. Gadeside Sålbænke på gadesiden er udført med klinker. Sålbænke har manglende eller mangelfulde mørtelfuger. Sålbænke bør udskiftes, da revnedannelse kan forårsage vand i murværket. Kan forsøges repareret - evt. beklædes med zink. Sålbænke bør renoveres. Side: 10/30

11 Murværk mod Langelandsgade revner: Mod Langelandsgade revner v. karnap: Mod Langelandsgade - mørtelfuger: Mod Langelandsgade sålbænk: Mod gården sålbænk: Mod gården - sålbænk: Side: 11/30

12 Mod gård eksempel på vinduesoverliggere som er skiftet: TILSTANDSVURDERING FACADER Murværk gård Kældertrappe Sålbænke beton gade Murværk gade God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Murværk 60 år - Puds på tegl 50 år - Side: 12/30

13 4. VINDUER Vedligeholdelse og udskiftning af alle vinduer hører under ejerforeningen. Vinduerne er løbende udskiftet og er forskellige i materialer, design og alder. 4.1 Kældervinduer Kældervinduer er ældre vinduer - med 1-lag glas. Vinduerne i kælderen er i meget dårlig stand og trænger alle til udskiftning. Vinduer i kælder er på gårdsiden generelt i bedre stand end på gadesiden. 4.2 Vinduer til lejligheder Vinduerne til lejlighederne varierer i alder, design og materialer. Generelt ses det for vinduerne, at de, som vender mod gården trænger til vedligehold. Enkelte vinduer trænger akut til udskiftning. Renoveringsbehov Kældervinduer skiftes. Plastikvinduer gennemgås. Gennemgangen bør som minimum indeholde følgende punkter: defekte glaslister og glasbånd, skader på hængsler mv. Ældre trævinduer bør malerbehandles ved afslibning, grunding og 2 gange malerbehandling. Derudover gennemgås vinduerne et par gange årligt, hvor vinduerne smøres og tætningslister tilses. Vinduer i lejligheden 1. th. på gårdsiden skiftes. De øvrige vinduer mod gårdsiden malerbehandles. 4.3 Vinduer i trapperum Vinduer i trapperum er med 1-lag glas. Disse vinduer er i dårlig stand og bør udskiftes. Levetiden kan evt. forlænges en smule med malerbehandling og rustbehandling. Side: 13/30

14 Vindue i lejlighed til udskiftning: Kældervindue mod gård indvendig side: Kældervindue mod gade udvendig side: Vindue i opgang: Nyere vindue i lejlighed mod Langelandsgade Side: 14/30

15 TILSTANDSVURDERING VINDUER God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Tilstanden på vinduerne er vanskelig at bestemme pga. de forskellige udskiftningstidspunkter GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Vinduer træ - malerbehandlet Tagsten 40 år - Vinduer plast 40 år - Elastiske fuger udvendigt 5 år - Side: 15/30

16 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 5. UDVENDIGE DØRE 5.1 Gadedør Gadedøren til ejendommen anslås at være den oprindelige. Døren fremstår oliebehandlet. Døren har gennemgået flere renoveringer, men er stadig meget nem at sparke op. 5.2 Kælderdør mod Langelandsgade Døren er malerbehandlet hvid. Dørens overflade er slidt. Trænger til malerbehandling. 5.3 Kælderdør mod gård Døren er af ældre dato. Gadedør: Renoveringsbehov Gadedør har slidskader i overfladen. Oliebehandling på slidte overflader kan forlænge levetiden. Der kan monteres dørpumpe. Døren har slid og afskalninger i malingen. Malerbehandles. Der kan evt. monteres sikringsskinner/profiljern samt sparkeplade på udvendig side for at beskytte dør og karme. Kælderdør mod Langelandsgade: Kælderdør mod gården: Side: 16/30

17 TILSTANDSVURDERING UDVENDIGE DØRE Kælderdør gade Hoveddør Kælderdør gård God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Døre træ - malerbehandlet Tagsten 40 år 30 år Døre - hårdt træ Ubegrænset - Side: 17/30

18 6. TRAPPERUM 6.1 Beskrivelse Hovedtrrapperum er udført med murede, pudsede vægge. Indgangsrepos er belagt med terrazzo. Trin og øvrige reposer er udført af træ belagt med linoleum. Bagtrapperum er ligeledes udført med murede, pudsede vægge. Trin og reposer er med lakerede træoverflader. 6.2 Hovedtrappe Hovedtrapperummet er slidt. Håndliste er lakeret træ. Alt øvrigt træværk i trapperum er malerbehandlet. Vægge er malerbehandlede hvide. Underløb og lofter er pudsede og malerbehandlede hvide. Adgang til tagrum sker gennem taglem fra øverste repos. Der er monteret postkasser på indgangsrepos jf. gældende lovgivning. 6.3 Bagtrappe Bagtrappen er udført i træ med lakerede trin og malerbehandlede vanger, strødtin, og lakeret eller malerbehandlet håndliste. Renoveringsbehov Vægoverflader står slidte med revner og afskallet maling. Linoleumsoverflader er slidte. Terrazzobelægning ved indgangsrepos har revner. Der er afsat kr. hvert 10. år til renovering af hovedtrapperum. (Terrazzo er ret bekosteligt at reparere, hvorfor mindre revner med fordel kan repereres med egnet mørtel) Bagtrapperummet er ligeledes slidt, men da dette rum er et sekundært rum, prioriteres dette ikke højt i vedligeholdelsesplanen. Der er dog afsat midler til renovering af bagtrapperum i vedligeholdelsesplanen. Side: 18/30

19 Hovedtrapperum: Hovedtrapperum - nederste repos m. terrazzo: Bagtrappe: Side: 19/30

20 8. ETAGEADSKILLELSER 8.1 Beskrivelse Etageadskillelser er iht. oprindelige bygningstegninger udført med træbjælkelag med plankegulve, lerindskud og forskalling med rørpuds. Badeværelser er udført med terrazzogulve. Etageadskillelserne er ikke nærmere undersøgt. Renoveringsbehov Flere lejligheder er udstyrret med trælofter. Disse lofter opfylder ikke krav til brandsikre lofter i Klasse 1. Der er hermed tale om forhold der kan udgøre personrisici. Trælofter skiftes! (Da lofterne i de enkelte lejligheder hører under ejerne at skifte og vedligeholde, er der ikke afsat midler af til dette i vedligeholdelsesplanen.) Side: 20/30

21 9. TOILET/BAD HOVEDKONSTRUKTION 9.1 Beskrivelse De besigtigede badeværelser er udført med terrazzo eller klinker på gulve og med pudsede og bemalede tunge vægge, for de flestes vedkommende med fliser. Lofter er oprindelige pudsede lofter. Badeværelserne er alle udstyret med håndbruser og derudover med håndvask og toilet. Gulvafløb er placeret under håndvask. Bemærk Efter aftale ikke afsat beløb til arbejder på badeværelser, idet disse henhører under den enkelte ejer. Side: 21/30

22 11. VARMEANLÆG 11.1 Beskrivelse Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Varmecentral for ejendommen er beliggende i kælderen Hovedkonstruktion varmecentral Varmefordelingsanlæg består af en nyere Grundfoss cirkulationspumpe. Varmeanlægget er et-strengs anlæg. Varmerør i kælder er delvist isolerede Varmeinstallation Radiatorerne er for de flestes vedkommende ældre, nogle er oprindelige. Radiatorer er placeret ved hovedskillevægge eller flankerende skillevægge. Stigerør (lodrette rør) er ført synligt. Renoveringsbehov Der er ikke foretaget en varmeteknisk gennemgang. Der henvises til energimærke for ejendommen. Det anbefales at der suppleres med isolering, således at anlægget er fuldt ud isoleret. Alle radiatorer anbefales flyttet til en placering under vinduer. Dette punkt er ikke prissat. Der er afsat midler til partielle udskiftninger af strækninger på stigestrengene. (Der er i 2011/2012 udført reparationer på varmerør i ejendommen) Varmecentral: Varmecentral - fordelingspumpe: Radiator - eksempel: Side: 22/30

23 TILSTANDSVURDERING VARMEANLÆG Varmecentral Radiatorer Stigerør God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Varmeveksler Tagsten 20 år - Isolerede varmerør 70 år - Side: 23/30

24 12. AFLØB 12.1 Faldstammer Ejendommen er forsynet med faldstammer i køkkener og badeværelser. Faldstammer på badeværelser er ført synligt. Faldstammer i køkkener er delvist skjult i køkkenskabe. Faldstammer er udført i støbejern. Faldstammer er udluftet over tag Afløb i lejligheder Gulvafløb i badeværelser er de oprindelige gulvløb. Forgreninger fra faldstamme er ført synlige. Alle er malerbehandlet. Renoveringsbehov Der er tæringspletter på faldstammerne, bla. på badeværelse samt i køkkener. Det må forventes, at de eksisterende faldstammer skal udskiftes enten partielt, eller fuldstændigt omfang inden for en 10-årig periode. Synlige skader på faldstammer straks-repareres. Der er afsat et skønnet beløb til partielle udskiftninger på faldstammestrækninger. Faldstammer føres synligt i badeværelser Faldstammetilslutning- tæret i badeværelse Forgrening i køkkenskab - tærret Side: 24/30

25 TILSTANDSVURDERING AFLØBSINSTALLATION Faldstammer Faldstammer God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Side: 25/30

26 13. KLOAK 13.1 Beskrivelse Der er ikke foretaget TV-inspektion på kloakken, hvorfor konstruktion og stand på kloakledningerne ikke er beskrevet. Renoveringsbehov Det fremgår ingen steder hvor gammelt kloakanlægget er, så det formodes at være fra ejendommens opførelse. Gulvafløb i kælder trænger til oprensning. Samtlige gulvafløb i kælder oprenses min. 1 gang årligt. Gulvafløb vaskerum: Side: 26/30

27 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 14. VANDINSTALLATION 14.1 Beskrivelse Ejendommen er forsynet med brugsvand fra kommunalt vandstik. Gennemstrømningsvandvarmer for brugsvand er placeret i teknik/viceværtrum i kælder, hvor cirkulationspumpe også er placeret. Stigestrenge ført synligt gennem ejendommen i hhv. køkkener og badeværelser. Koldtvandsledninger er flere steder ikke isoleret. Renoveringsbehov Det anbefales at koldtvandsrør isoleres for at modvirke kondens. I 2010 er koldtvandsrør udskiftet i højre side af ejendommen. Koblingsledninger fra stigstrenge til køkkenvask er ved besigtigelsen i er par tilfælde konstateret udført i kobberrør og da stigestengene sandsynligvis er udført i galvaniserede stålrør er der risiko for korrosionsskader ved tæring på stigestengene. Det er ikke med sikkerhed konstateret, at stigestrenge er udført med galv. stålrør, da de synlige rør er i isolerede eller malede. Teknikrum vandinstallation: Rørføring i lejlighed - køkken: Stigrør udført i galv. stål vil med tiden tære og blive utætte. Der er afsat et skønnet beløb til partiel udskiftning af vandrørsstigestrenge. Såfremt stigrørene udskiftes i deres helhed, anbefales dette udført i rustfri stålrør. Rørføring i lejlighed - badeværelse: Side: 27/30

28 TILSTANDSVURDERING VANDINSTALLATION Pumpe/styring Stigerør God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Gennemstrømningsvandvarmer Tagsten 30 år? Stigestrenge 50 år - Side: 28/30

29 16. VENTILATION 16.1 Beskrivelse Der er udført individuelle løsninger på ventilationsaftræk fra badeværelser og afkast i køkkener. Emhætter i køkkener er opdelt i 3 typer: 1. Emhætter med aftræk til det fri (godkendt løsning) 2. Emhætter med kulfilter (ikke godkendt løsning) 3. Køkkener uden emhætter (ikke godkendt løsning) Renoveringsbehov Det anbefales, at der i alle køkkener monteres emhætter med aftræk til det fri. Bemærk Efter aftale ikke afsat beløb til arbejder i køkkener, idet disse henhører under den enkelte ejer. Ventilation i badeværelser kan opdeles i 2 typer: 1. Naturlig ventilation (godkendt løsning) Mekanisk ventilation med afkast til det fri (godkendt løsning) Badeværelse - naturlig ventilation: Badeværelse - mekanisk ventilation: Køkken emhætte med aftræk til det fri: Side: 29/30

30 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 17. EL-INSTALLATION Det anbefales af HPFI relæer afprøves min. én gang årligt Beskrivelse De besigtigede lejligheder har alle el-målere og tavler med HPFI relæ i boligerne. Fælles målere er placeret i teknikskab i bunden af opgangen. Trappebelysning er styret via trappeautomater. Ejerne af de enkelte lejligheder har tilsynspligten med deres egne el-installationer. El-måler, HPFI-relæ i lejlighed: NB: Hvor stofledninger og nye ledning indgår sammen i installationen, er der fare for brand. Installationerne anbefales udskiftet - hele kablet skal skiftes fra kontakt til el-tavlen af autoriseret el-installatør. Såfremt installationerne renoveres, skal alle ledninger i de berørte installationer skiftes. Lampeudtag med stofledning i lejlighed: Fællesmålere og HPFI relæer i skabe i opgang: Side: 30/30

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 1/23 Matrikel nr.: 54 an, Århus Markjorder Opførelsesår:1942 Ombygningsår: Anvendelse Boliger: 33 (oprindeligt 36)

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Abf. Solgården, 8000 Aarhus C

Abf. Solgården, 8000 Aarhus C Abf. Solgården, 8000 Aarhus C Tilstands- og vedligeholdelsesrapport 17. oktober 2013 www.colliersbyggerådgivning.dk Side: 1/33 Matrikel nummer: 12 bf m. fl., Århus Markjorder Generel beskrivelse Opførelsesår:

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS

BBR-nr.: 751-339178 Energimærkning nr.: 200021560 Gyldigt 5 år fra: 30-09-2009 Energikonsulent: Mogens Thomsen Firma: Ingeniørfirma Graugaard AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ny Munkegade 75 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-339178 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TEGNESTUEN REFNOV APS ØSTER SØGADE 22 1357 KØBENHAVN K TLF: 61303846 SAG: DK- 8 93 DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR EJENDOMMENE BELIGGENDE: RYTTERKÆR 1-2765 SMØRUM BLOK 1-18 AF 28.02.2014 Drifts- og

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme.

Vurderingen af vedligeholdelsesudgifterne er foretaget på baggrund af ovennævnte bygningssyn samt erfaringer fra tilsvarende ejendomme. Beslutningsoplæg for AB Damhjørnet Vedligeholdelsesarbejder 2014 Roskildevej 193-201 / Valby Langgade 264-278, 2500 Valby Københavns Kommune Nærværende beslutningsoplæg er udarbejdet som et forslag til

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12121 Besigtigelsesdato: 13. november 2012 kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1534 A/B Willemoesgade 35 15. juni 2012, rev. A af 28. september 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen rev. A af Ann-Britt B. Landrock Focus2 A/S Kobbelvænget

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11)

Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) TS Sagsnr. 5012-33 Ejendomstjek af klimaskærm Ejendommen: Abf. Ørnsø Adresse: Lysbroparken 1-9 (fælleshus nr. 11) Dato for besigtigelse: 10.11.2014 Deltagere: Henning Rasmussen m. fl., Abf. Torben Skov,

Læs mere

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT

AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT AB AMAGERPARKGÅRD DECEMBER 2008 KORTFATTET TILSTANDSRAPPORT Indhold AB AMAGERPARKGÅRD. Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere