LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N"

Transkript

1 Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato:

2 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang af ejendom: Udarbejdet af: BBR-OPLYSNINGER Matrikelnummer: Opførelsesår: Ombygningsår: ANVENDELSE Antal boliger: Antal etager: AREALER (BBR) Bebygget areal: Samlet bygningsareal: Kælderareal: Udnyttet tagetage: Langelandsgade 208, 8200 Aarhus N EF Langelandsgade 208, 8200 Aarhus N Ejerlejligheder LSJ 53x, Århus Markjorder kælder 127 m² 381 m² 127 m² 114 m² GENEREL BESKRIVELSE Ejendommen er beliggende som en blandt mange rødstensejendomme på Langelandsgade i Aarhus N. BASISMATERIALE Tegningsarkiv på Bygningsinspektoratet Aarhus er gennemgået. Der er ikke udført opmåling. BESIGTIGELSE Besigtigelsen er foretaget visuelt og med fotoregistrering. Tag er besigtiget fra kviste og fra terræn. Murværk er besigtiget fra terræn. Lejlighederne: 3. tv., 2. tv., 1. tv., 1. th. og st. th., fortrappe, bagtrappe samt fællesreal i kælder er besigtiget. ØVRIGE FORUNDERSØGELSER Der er ikke foretaget registrering af skjulte konstruktioner eller installationer. Der er ikke udført undersøgelser vedr. svamp, PCB og fugt eller kloak- og jordbundsundersøgelser. AKTUELLE RENOVERINGSARBEJDER Arbejder, som er medtaget i budgetoverslaget er markeret med blå skrift under hvert enkelt punkt. Side: 2/30

3 FORORD Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre overblik, således at fremtidige vedligeholdelsesopgaver på ejendommen kan planlægges rationelt. Rapporten indeholder: - Tilstandsrapport med udbedringsforslag - Konklusioner - Økonomisk prognose Rapporten indeholder udover en registrering af de enkelte bygningsdele og fast inventar, en optegnelse over forslag til vedligeholdelsesarbejder på bygningsdele, som bør udføres med det samme eller indenfor en årrække. Rapporten kan således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejderne med henblik på at bringe ejendommen i god og sund stand. For de foreslåede arbejder, er der oplyst overslagspriser beregnet på grundlag af erfaringer, V&S priser samt prisoplysninger fra entreprenører. Alle priser er håndværkerudgifter ekskl. moms. KARAKTERSKALA God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Dette skema figurerer under hver enkelt bygningsdel i tilstandsvurderingen. Karakter 1,2 og 3: gives når bygningsdelen er i god stand, og der ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. Karakter 4, 5 og 6: gives hvor bygningsdelen er i middel stand og almindelig vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre yderligere forfald og for at vedligeholde til acceptabel stand. Karakter 7, 8 og 9: gives hvor bygningsdelen er i dårlig stand og i sådan en forfatning, hvor egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. LEVETIDER De anførte levetider for byggematerialerne hviler på en gennemsnitsvurdering. Levetiden er afhængig af bl.a. materialekvalitet, konstruktionen, design, klima- og belastningspåvirkninger. Holdbarheden afhænger naturligvis af vedligeholdelsen. Den længste levetid opgives til 60 år, selvom flere bygningsdele og materialer har længere holdbarhed. Levetider for byggematerialer er udelukkende anført hvor dette vurderes hensigtsmæssigt og hvor data vedr. levetider er tilgængeligt. Side: 3/30

4 1 TAGKONSTRUKTION 1.1. Hovedkonstruktion Taget på ejendommen er den oprindelige fra Beskrivelse Tagkonstruktion er udført med hanebåndsspær. Tagrummet (under hanebåndene) er udnyttet til to lejligheder: 3. tv. og 3. th. Tagrummet over lejlighederne står ubenyttet og tomt. Adgang til tagrum sker via lem i loft, som kan nås fra 3. sals repos. På store dele af tagfladen er tagstenene tætnet udefra med mørtel og med en gummi filler Tagdækning og inddækninger Formand for ejerforeningen oplyser, at der pt. Ikke er vandindtrængen, så taget vurderes at være tæt. Inddækninger Inddækninger undefr og omkring kviste, mod brandkamme v. naboejendomme mv. er udført i bly. De vurderes at være nedbrudte. Tagrender, nedløbsrør Tagrender med gade er nyere, men tagrende mod gård e og nedløb vurderes at være nedbrudte. Rendejern er meget rustne. Kviste Kviste er udført med zink tag og sider. Flunke samt rammer er malerbehandlet/beklædt med eternit. Spejl er malerbehandlet træ. Tag, flunker m.v. på kviste mod gården er i dårlig stand. Kviste mod gaden vurderes at være renoveret, idet zinkbeklædning syner nyere. Renoveringsbehov Nyt tag: Eksisterende tagsten, lægter m.v. nedbrydes. Eksisterende isolering fjernes over alt. Hele spærkonstruktionen eftergås nøje for rådskader m.v. Spær forstærkes og imprægneres med grundingsolie. Der monteres nyt undertag udført med krydsfinérplader hvorpå der svejses tagpap. Der udføres afstandslister og nye lægter afsluttet med oplægning af nye røde vingetegl. Rygningssten lægges i mørtel. Ventilation udføres ved tagfod samt ved rygning via ventiler i undertag. Alle inddækninger skiftes i forbindelse med tagrenoveringen. Der udføres ny tagrende i zink inklusive nye rendejern og nedløbsrør inkl. hafter i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende kviste renoveres ved tagudskiftning. Side: 4/30

5 Tagbelægning tætnet med plastik materiale: Rygning: Inddækninger er nedbrudte, tagrende trænger til rens: Tagsten er nedbrudte: Tagsten, kviste: Inddækninger under kviste mod gaden: Side: 5/30

6 1 TAGKONSTRUKTION 1.3. Varmeisolering Beskrivelse Isoleringstykkelse i skunke og skråvægge er ikke besigtiget Brandkamme Beskrivelse Ejendommen er opført uden synlige brandkamme mod naboejendommene. 1.5 Udhæng Ejendommen er opført uden udhæng. Renoveringsbehov (Der er i 2008 eftersisoleret i ubenyttet tagrum) Isoleringstykkelse kan med fordel øges i forbindelse med tagomlægning. Brandkamme trænger til vedligehold. De anbefales inddækket i zink eller renoveret ved tagomlægning. Brandkamme trænger til vedligehold: Brandkam: Intet udhæng på ejendommen: Side: 6/30

7 TILSTANDSVURDERING TAG Kviste gade Tagrender/nedløb Kviste gård God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Tagbelægning Inddækninger GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Tegltag 60 år - Aftrækshætter, inddækninger, tagrender, nedløb, zinktag 60 år - Side: 7/30

8 2 KÆLDER OG FUNDAMENTER 2.1 Anvendelse Beskrivelse Der er fuld kælder under ejendommen. Kælderen består af vaske-tørrerum, fælles pulterrum og teknikrum samt cykelkælder. Adgang til kælderen sker hhv. via ejendommens bagtrappe, fra gaden og fra ejendommens baggård. 2.2 Hovedkonstruktion (sokkel, ydervægge, etageadskillelse) Sokkel Sokkel er mod gade og gård pudset og fremstår umalet. Kælderydervægge (indvendig side) Fælles kælderlokaler: Kælderydervægge vurderes at være let opfugtede, hvilket tyder på opstigende grundfugt. Det vurderes ikke at fugten trænger op i bjælkelaget. Kældergulve Fælles kælderlokaler: Kældergulve er støbt og har megen slidtage samt revner. Renoveringsbehov Sokkel har mod gade afskalninger og revner, er skadet pga. påvirkninger fra tøsalte. Sokkel mod gården har revner. Sokler udbedres. Der bør udvises stor forsigtighed ved spredning af tøsalt på fortorv, idet sokkel og murværk nedbrydes af saltene. Ydervægge udbedres løbende ved udbedring af nedfalden puds på indvendig side. Ved nybehandling af kældervægge bør benyttes kalkmørtel samt malerbehandling med hvidtekalk. Der må ikke benyttes plastikmalinger! Revner i kældergulve kan give anledning til fugtopstigning. Såfremt dette er et problem, bør revner udbedres. Etageadskillelse Etagedæk er bjælkelag med pudset loft. 2.3 Ventilationsåbninger/ventilatorer Vinduer i kælder er udført uden ventilationsspalter. Vaskerum ventileres gennem åbne vinduer. 2.4 Kældertrapper Der er adgang til kælder bl.a. fra kældertrappe mod gård og gade. Begge kældertrapper har afløb i bund. Kældertrappe mod gade er i dårlig stand. Det anbefales et min. vaske-tørrerummet ventileres v. mekanisk ventilation ført ud i det fri. Kældertrappe mod gade omstøbes/udbedres hurtigst muligt. Der er risiko for omfattende skader på denne trappe, puds-/betonskader anbefales udbedret hurtigst muligt. Afløb i bund af trappeskakt oprenses flere gange årligt. Side: 8/30

9 Sokkel mod gade: Sokkel mod gården: Kælderydervægge indvendig side: Kældergulv disponibelt rum: Kældertrappe fra gård: Kældertrappe fra gade: Side: 9/30

10 3 HOVEDKONSTRUKTION FACADER 3.1 Anvendelse Beskrivelse Facader og bærende skillevægge er udført i murværk. Karnapperne i lejlighederne st. th. samt 1. th. er i 2010 blevet efterisoleret på indvendig side. 3.2 Murværk generelt Alle ydervægge er opmuret i røde mursten dog fremsår karnappen som pudset og malet. Murværk mod Langelandsgade Ved visuel besigtigelse fra fortov kunne det konstateres at der er revnedannelser i murværk. Revnerne antages at skyldes almindelige sætningsrevner, og der vurderes ikke at disse udvikler sig nævneværdigt. Pudsede arealer på karnap har ligeledes revnedannelser. Ud for lejligheden 1. th. ses på hjørne af karnap, under vindue en større revnedannelse. Revnen vurderes at skyldes en defekt sålbænk, som har tilladt vand at trænge ned i pudslag/murværk og dermed forårsage frostsprængninger, men skaden bør undersøges nærmere. Mørtelfuger i murværk trænger til omfugning. Fugerne er forvitrede i overfladen. Renoveringsbehov Revnedannelser i murværk og puds udbedres når facaden omfuges næste gang. Revnedannelse i karnap undersøges nærmere. Sålbænk udbedres med det samme. Facade omfuges. Murværk gårdside Murværk mod gården vurderes at være i middelgod stand. Fugerne ser sunde ud. Der er tidligere foretaget udskiftning af vinduesoverliggere flere steder. Fuger i naboskellene er skiftet ved tidligere lejlighed. 3.3 Sålbænke Gårdside Sålbænke mod gårdsiden er udført i beton er er stort set alle nedbrudte med store revnedannelser og forvitrede overflader. Gadeside Sålbænke på gadesiden er udført med klinker. Sålbænke har manglende eller mangelfulde mørtelfuger. Sålbænke bør udskiftes, da revnedannelse kan forårsage vand i murværket. Kan forsøges repareret - evt. beklædes med zink. Sålbænke bør renoveres. Side: 10/30

11 Murværk mod Langelandsgade revner: Mod Langelandsgade revner v. karnap: Mod Langelandsgade - mørtelfuger: Mod Langelandsgade sålbænk: Mod gården sålbænk: Mod gården - sålbænk: Side: 11/30

12 Mod gård eksempel på vinduesoverliggere som er skiftet: TILSTANDSVURDERING FACADER Murværk gård Kældertrappe Sålbænke beton gade Murværk gade God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Murværk 60 år - Puds på tegl 50 år - Side: 12/30

13 4. VINDUER Vedligeholdelse og udskiftning af alle vinduer hører under ejerforeningen. Vinduerne er løbende udskiftet og er forskellige i materialer, design og alder. 4.1 Kældervinduer Kældervinduer er ældre vinduer - med 1-lag glas. Vinduerne i kælderen er i meget dårlig stand og trænger alle til udskiftning. Vinduer i kælder er på gårdsiden generelt i bedre stand end på gadesiden. 4.2 Vinduer til lejligheder Vinduerne til lejlighederne varierer i alder, design og materialer. Generelt ses det for vinduerne, at de, som vender mod gården trænger til vedligehold. Enkelte vinduer trænger akut til udskiftning. Renoveringsbehov Kældervinduer skiftes. Plastikvinduer gennemgås. Gennemgangen bør som minimum indeholde følgende punkter: defekte glaslister og glasbånd, skader på hængsler mv. Ældre trævinduer bør malerbehandles ved afslibning, grunding og 2 gange malerbehandling. Derudover gennemgås vinduerne et par gange årligt, hvor vinduerne smøres og tætningslister tilses. Vinduer i lejligheden 1. th. på gårdsiden skiftes. De øvrige vinduer mod gårdsiden malerbehandles. 4.3 Vinduer i trapperum Vinduer i trapperum er med 1-lag glas. Disse vinduer er i dårlig stand og bør udskiftes. Levetiden kan evt. forlænges en smule med malerbehandling og rustbehandling. Side: 13/30

14 Vindue i lejlighed til udskiftning: Kældervindue mod gård indvendig side: Kældervindue mod gade udvendig side: Vindue i opgang: Nyere vindue i lejlighed mod Langelandsgade Side: 14/30

15 TILSTANDSVURDERING VINDUER God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Tilstanden på vinduerne er vanskelig at bestemme pga. de forskellige udskiftningstidspunkter GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Vinduer træ - malerbehandlet Tagsten 40 år - Vinduer plast 40 år - Elastiske fuger udvendigt 5 år - Side: 15/30

16 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 5. UDVENDIGE DØRE 5.1 Gadedør Gadedøren til ejendommen anslås at være den oprindelige. Døren fremstår oliebehandlet. Døren har gennemgået flere renoveringer, men er stadig meget nem at sparke op. 5.2 Kælderdør mod Langelandsgade Døren er malerbehandlet hvid. Dørens overflade er slidt. Trænger til malerbehandling. 5.3 Kælderdør mod gård Døren er af ældre dato. Gadedør: Renoveringsbehov Gadedør har slidskader i overfladen. Oliebehandling på slidte overflader kan forlænge levetiden. Der kan monteres dørpumpe. Døren har slid og afskalninger i malingen. Malerbehandles. Der kan evt. monteres sikringsskinner/profiljern samt sparkeplade på udvendig side for at beskytte dør og karme. Kælderdør mod Langelandsgade: Kælderdør mod gården: Side: 16/30

17 TILSTANDSVURDERING UDVENDIGE DØRE Kælderdør gade Hoveddør Kælderdør gård God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Døre træ - malerbehandlet Tagsten 40 år 30 år Døre - hårdt træ Ubegrænset - Side: 17/30

18 6. TRAPPERUM 6.1 Beskrivelse Hovedtrrapperum er udført med murede, pudsede vægge. Indgangsrepos er belagt med terrazzo. Trin og øvrige reposer er udført af træ belagt med linoleum. Bagtrapperum er ligeledes udført med murede, pudsede vægge. Trin og reposer er med lakerede træoverflader. 6.2 Hovedtrappe Hovedtrapperummet er slidt. Håndliste er lakeret træ. Alt øvrigt træværk i trapperum er malerbehandlet. Vægge er malerbehandlede hvide. Underløb og lofter er pudsede og malerbehandlede hvide. Adgang til tagrum sker gennem taglem fra øverste repos. Der er monteret postkasser på indgangsrepos jf. gældende lovgivning. 6.3 Bagtrappe Bagtrappen er udført i træ med lakerede trin og malerbehandlede vanger, strødtin, og lakeret eller malerbehandlet håndliste. Renoveringsbehov Vægoverflader står slidte med revner og afskallet maling. Linoleumsoverflader er slidte. Terrazzobelægning ved indgangsrepos har revner. Der er afsat kr. hvert 10. år til renovering af hovedtrapperum. (Terrazzo er ret bekosteligt at reparere, hvorfor mindre revner med fordel kan repereres med egnet mørtel) Bagtrapperummet er ligeledes slidt, men da dette rum er et sekundært rum, prioriteres dette ikke højt i vedligeholdelsesplanen. Der er dog afsat midler til renovering af bagtrapperum i vedligeholdelsesplanen. Side: 18/30

19 Hovedtrapperum: Hovedtrapperum - nederste repos m. terrazzo: Bagtrappe: Side: 19/30

20 8. ETAGEADSKILLELSER 8.1 Beskrivelse Etageadskillelser er iht. oprindelige bygningstegninger udført med træbjælkelag med plankegulve, lerindskud og forskalling med rørpuds. Badeværelser er udført med terrazzogulve. Etageadskillelserne er ikke nærmere undersøgt. Renoveringsbehov Flere lejligheder er udstyrret med trælofter. Disse lofter opfylder ikke krav til brandsikre lofter i Klasse 1. Der er hermed tale om forhold der kan udgøre personrisici. Trælofter skiftes! (Da lofterne i de enkelte lejligheder hører under ejerne at skifte og vedligeholde, er der ikke afsat midler af til dette i vedligeholdelsesplanen.) Side: 20/30

21 9. TOILET/BAD HOVEDKONSTRUKTION 9.1 Beskrivelse De besigtigede badeværelser er udført med terrazzo eller klinker på gulve og med pudsede og bemalede tunge vægge, for de flestes vedkommende med fliser. Lofter er oprindelige pudsede lofter. Badeværelserne er alle udstyret med håndbruser og derudover med håndvask og toilet. Gulvafløb er placeret under håndvask. Bemærk Efter aftale ikke afsat beløb til arbejder på badeværelser, idet disse henhører under den enkelte ejer. Side: 21/30

22 11. VARMEANLÆG 11.1 Beskrivelse Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Varmecentral for ejendommen er beliggende i kælderen Hovedkonstruktion varmecentral Varmefordelingsanlæg består af en nyere Grundfoss cirkulationspumpe. Varmeanlægget er et-strengs anlæg. Varmerør i kælder er delvist isolerede Varmeinstallation Radiatorerne er for de flestes vedkommende ældre, nogle er oprindelige. Radiatorer er placeret ved hovedskillevægge eller flankerende skillevægge. Stigerør (lodrette rør) er ført synligt. Renoveringsbehov Der er ikke foretaget en varmeteknisk gennemgang. Der henvises til energimærke for ejendommen. Det anbefales at der suppleres med isolering, således at anlægget er fuldt ud isoleret. Alle radiatorer anbefales flyttet til en placering under vinduer. Dette punkt er ikke prissat. Der er afsat midler til partielle udskiftninger af strækninger på stigestrengene. (Der er i 2011/2012 udført reparationer på varmerør i ejendommen) Varmecentral: Varmecentral - fordelingspumpe: Radiator - eksempel: Side: 22/30

23 TILSTANDSVURDERING VARMEANLÆG Varmecentral Radiatorer Stigerør God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Varmeveksler Tagsten 20 år - Isolerede varmerør 70 år - Side: 23/30

24 12. AFLØB 12.1 Faldstammer Ejendommen er forsynet med faldstammer i køkkener og badeværelser. Faldstammer på badeværelser er ført synligt. Faldstammer i køkkener er delvist skjult i køkkenskabe. Faldstammer er udført i støbejern. Faldstammer er udluftet over tag Afløb i lejligheder Gulvafløb i badeværelser er de oprindelige gulvløb. Forgreninger fra faldstamme er ført synlige. Alle er malerbehandlet. Renoveringsbehov Der er tæringspletter på faldstammerne, bla. på badeværelse samt i køkkener. Det må forventes, at de eksisterende faldstammer skal udskiftes enten partielt, eller fuldstændigt omfang inden for en 10-årig periode. Synlige skader på faldstammer straks-repareres. Der er afsat et skønnet beløb til partielle udskiftninger på faldstammestrækninger. Faldstammer føres synligt i badeværelser Faldstammetilslutning- tæret i badeværelse Forgrening i køkkenskab - tærret Side: 24/30

25 TILSTANDSVURDERING AFLØBSINSTALLATION Faldstammer Faldstammer God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Side: 25/30

26 13. KLOAK 13.1 Beskrivelse Der er ikke foretaget TV-inspektion på kloakken, hvorfor konstruktion og stand på kloakledningerne ikke er beskrevet. Renoveringsbehov Det fremgår ingen steder hvor gammelt kloakanlægget er, så det formodes at være fra ejendommens opførelse. Gulvafløb i kælder trænger til oprensning. Samtlige gulvafløb i kælder oprenses min. 1 gang årligt. Gulvafløb vaskerum: Side: 26/30

27 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 14. VANDINSTALLATION 14.1 Beskrivelse Ejendommen er forsynet med brugsvand fra kommunalt vandstik. Gennemstrømningsvandvarmer for brugsvand er placeret i teknik/viceværtrum i kælder, hvor cirkulationspumpe også er placeret. Stigestrenge ført synligt gennem ejendommen i hhv. køkkener og badeværelser. Koldtvandsledninger er flere steder ikke isoleret. Renoveringsbehov Det anbefales at koldtvandsrør isoleres for at modvirke kondens. I 2010 er koldtvandsrør udskiftet i højre side af ejendommen. Koblingsledninger fra stigstrenge til køkkenvask er ved besigtigelsen i er par tilfælde konstateret udført i kobberrør og da stigestengene sandsynligvis er udført i galvaniserede stålrør er der risiko for korrosionsskader ved tæring på stigestengene. Det er ikke med sikkerhed konstateret, at stigestrenge er udført med galv. stålrør, da de synlige rør er i isolerede eller malede. Teknikrum vandinstallation: Rørføring i lejlighed - køkken: Stigrør udført i galv. stål vil med tiden tære og blive utætte. Der er afsat et skønnet beløb til partiel udskiftning af vandrørsstigestrenge. Såfremt stigrørene udskiftes i deres helhed, anbefales dette udført i rustfri stålrør. Rørføring i lejlighed - badeværelse: Side: 27/30

28 TILSTANDSVURDERING VANDINSTALLATION Pumpe/styring Stigerør God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Gennemstrømningsvandvarmer Tagsten 30 år? Stigestrenge 50 år - Side: 28/30

29 16. VENTILATION 16.1 Beskrivelse Der er udført individuelle løsninger på ventilationsaftræk fra badeværelser og afkast i køkkener. Emhætter i køkkener er opdelt i 3 typer: 1. Emhætter med aftræk til det fri (godkendt løsning) 2. Emhætter med kulfilter (ikke godkendt løsning) 3. Køkkener uden emhætter (ikke godkendt løsning) Renoveringsbehov Det anbefales, at der i alle køkkener monteres emhætter med aftræk til det fri. Bemærk Efter aftale ikke afsat beløb til arbejder i køkkener, idet disse henhører under den enkelte ejer. Ventilation i badeværelser kan opdeles i 2 typer: 1. Naturlig ventilation (godkendt løsning) Mekanisk ventilation med afkast til det fri (godkendt løsning) Badeværelse - naturlig ventilation: Badeværelse - mekanisk ventilation: Køkken emhætte med aftræk til det fri: Side: 29/30

30 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 17. EL-INSTALLATION Det anbefales af HPFI relæer afprøves min. én gang årligt Beskrivelse De besigtigede lejligheder har alle el-målere og tavler med HPFI relæ i boligerne. Fælles målere er placeret i teknikskab i bunden af opgangen. Trappebelysning er styret via trappeautomater. Ejerne af de enkelte lejligheder har tilsynspligten med deres egne el-installationer. El-måler, HPFI-relæ i lejlighed: NB: Hvor stofledninger og nye ledning indgår sammen i installationen, er der fare for brand. Installationerne anbefales udskiftet - hele kablet skal skiftes fra kontakt til el-tavlen af autoriseret el-installatør. Såfremt installationerne renoveres, skal alle ledninger i de berørte installationer skiftes. Lampeudtag med stofledning i lejlighed: Fællesmålere og HPFI relæer i skabe i opgang: Side: 30/30

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2920 Charlottenlund. Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Dorrit Michaelsen dresse Tornagervej 7 Postnr. y 2920 Charlottenlund Dato Udløbsdato 20-03-2006 20-09-2006 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 157-208055 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere