LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N"

Transkript

1 Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato:

2 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang af ejendom: Udarbejdet af: BBR-OPLYSNINGER Matrikelnummer: Opførelsesår: Ombygningsår: ANVENDELSE Antal boliger: Antal etager: AREALER (BBR) Bebygget areal: Samlet bygningsareal: Kælderareal: Udnyttet tagetage: Langelandsgade 208, 8200 Aarhus N EF Langelandsgade 208, 8200 Aarhus N Ejerlejligheder LSJ 53x, Århus Markjorder kælder 127 m² 381 m² 127 m² 114 m² GENEREL BESKRIVELSE Ejendommen er beliggende som en blandt mange rødstensejendomme på Langelandsgade i Aarhus N. BASISMATERIALE Tegningsarkiv på Bygningsinspektoratet Aarhus er gennemgået. Der er ikke udført opmåling. BESIGTIGELSE Besigtigelsen er foretaget visuelt og med fotoregistrering. Tag er besigtiget fra kviste og fra terræn. Murværk er besigtiget fra terræn. Lejlighederne: 3. tv., 2. tv., 1. tv., 1. th. og st. th., fortrappe, bagtrappe samt fællesreal i kælder er besigtiget. ØVRIGE FORUNDERSØGELSER Der er ikke foretaget registrering af skjulte konstruktioner eller installationer. Der er ikke udført undersøgelser vedr. svamp, PCB og fugt eller kloak- og jordbundsundersøgelser. AKTUELLE RENOVERINGSARBEJDER Arbejder, som er medtaget i budgetoverslaget er markeret med blå skrift under hvert enkelt punkt. Side: 2/30

3 FORORD Denne tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan har til formål at sikre overblik, således at fremtidige vedligeholdelsesopgaver på ejendommen kan planlægges rationelt. Rapporten indeholder: - Tilstandsrapport med udbedringsforslag - Konklusioner - Økonomisk prognose Rapporten indeholder udover en registrering af de enkelte bygningsdele og fast inventar, en optegnelse over forslag til vedligeholdelsesarbejder på bygningsdele, som bør udføres med det samme eller indenfor en årrække. Rapporten kan således danne grundlag for en egentlig prioritering af arbejderne med henblik på at bringe ejendommen i god og sund stand. For de foreslåede arbejder, er der oplyst overslagspriser beregnet på grundlag af erfaringer, V&S priser samt prisoplysninger fra entreprenører. Alle priser er håndværkerudgifter ekskl. moms. KARAKTERSKALA God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Dette skema figurerer under hver enkelt bygningsdel i tilstandsvurderingen. Karakter 1,2 og 3: gives når bygningsdelen er i god stand, og der ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. Karakter 4, 5 og 6: gives hvor bygningsdelen er i middel stand og almindelig vedligeholdelse eller istandsættelse er nødvendig for at hindre yderligere forfald og for at vedligeholde til acceptabel stand. Karakter 7, 8 og 9: gives hvor bygningsdelen er i dårlig stand og i sådan en forfatning, hvor egentlige udskiftninger eller store istandsættelser er nødvendige. LEVETIDER De anførte levetider for byggematerialerne hviler på en gennemsnitsvurdering. Levetiden er afhængig af bl.a. materialekvalitet, konstruktionen, design, klima- og belastningspåvirkninger. Holdbarheden afhænger naturligvis af vedligeholdelsen. Den længste levetid opgives til 60 år, selvom flere bygningsdele og materialer har længere holdbarhed. Levetider for byggematerialer er udelukkende anført hvor dette vurderes hensigtsmæssigt og hvor data vedr. levetider er tilgængeligt. Side: 3/30

4 1 TAGKONSTRUKTION 1.1. Hovedkonstruktion Taget på ejendommen er den oprindelige fra Beskrivelse Tagkonstruktion er udført med hanebåndsspær. Tagrummet (under hanebåndene) er udnyttet til to lejligheder: 3. tv. og 3. th. Tagrummet over lejlighederne står ubenyttet og tomt. Adgang til tagrum sker via lem i loft, som kan nås fra 3. sals repos. På store dele af tagfladen er tagstenene tætnet udefra med mørtel og med en gummi filler Tagdækning og inddækninger Formand for ejerforeningen oplyser, at der pt. Ikke er vandindtrængen, så taget vurderes at være tæt. Inddækninger Inddækninger undefr og omkring kviste, mod brandkamme v. naboejendomme mv. er udført i bly. De vurderes at være nedbrudte. Tagrender, nedløbsrør Tagrender med gade er nyere, men tagrende mod gård e og nedløb vurderes at være nedbrudte. Rendejern er meget rustne. Kviste Kviste er udført med zink tag og sider. Flunke samt rammer er malerbehandlet/beklædt med eternit. Spejl er malerbehandlet træ. Tag, flunker m.v. på kviste mod gården er i dårlig stand. Kviste mod gaden vurderes at være renoveret, idet zinkbeklædning syner nyere. Renoveringsbehov Nyt tag: Eksisterende tagsten, lægter m.v. nedbrydes. Eksisterende isolering fjernes over alt. Hele spærkonstruktionen eftergås nøje for rådskader m.v. Spær forstærkes og imprægneres med grundingsolie. Der monteres nyt undertag udført med krydsfinérplader hvorpå der svejses tagpap. Der udføres afstandslister og nye lægter afsluttet med oplægning af nye røde vingetegl. Rygningssten lægges i mørtel. Ventilation udføres ved tagfod samt ved rygning via ventiler i undertag. Alle inddækninger skiftes i forbindelse med tagrenoveringen. Der udføres ny tagrende i zink inklusive nye rendejern og nedløbsrør inkl. hafter i forbindelse med tagrenovering. Eksisterende kviste renoveres ved tagudskiftning. Side: 4/30

5 Tagbelægning tætnet med plastik materiale: Rygning: Inddækninger er nedbrudte, tagrende trænger til rens: Tagsten er nedbrudte: Tagsten, kviste: Inddækninger under kviste mod gaden: Side: 5/30

6 1 TAGKONSTRUKTION 1.3. Varmeisolering Beskrivelse Isoleringstykkelse i skunke og skråvægge er ikke besigtiget Brandkamme Beskrivelse Ejendommen er opført uden synlige brandkamme mod naboejendommene. 1.5 Udhæng Ejendommen er opført uden udhæng. Renoveringsbehov (Der er i 2008 eftersisoleret i ubenyttet tagrum) Isoleringstykkelse kan med fordel øges i forbindelse med tagomlægning. Brandkamme trænger til vedligehold. De anbefales inddækket i zink eller renoveret ved tagomlægning. Brandkamme trænger til vedligehold: Brandkam: Intet udhæng på ejendommen: Side: 6/30

7 TILSTANDSVURDERING TAG Kviste gade Tagrender/nedløb Kviste gård God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Tagbelægning Inddækninger GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Tegltag 60 år - Aftrækshætter, inddækninger, tagrender, nedløb, zinktag 60 år - Side: 7/30

8 2 KÆLDER OG FUNDAMENTER 2.1 Anvendelse Beskrivelse Der er fuld kælder under ejendommen. Kælderen består af vaske-tørrerum, fælles pulterrum og teknikrum samt cykelkælder. Adgang til kælderen sker hhv. via ejendommens bagtrappe, fra gaden og fra ejendommens baggård. 2.2 Hovedkonstruktion (sokkel, ydervægge, etageadskillelse) Sokkel Sokkel er mod gade og gård pudset og fremstår umalet. Kælderydervægge (indvendig side) Fælles kælderlokaler: Kælderydervægge vurderes at være let opfugtede, hvilket tyder på opstigende grundfugt. Det vurderes ikke at fugten trænger op i bjælkelaget. Kældergulve Fælles kælderlokaler: Kældergulve er støbt og har megen slidtage samt revner. Renoveringsbehov Sokkel har mod gade afskalninger og revner, er skadet pga. påvirkninger fra tøsalte. Sokkel mod gården har revner. Sokler udbedres. Der bør udvises stor forsigtighed ved spredning af tøsalt på fortorv, idet sokkel og murværk nedbrydes af saltene. Ydervægge udbedres løbende ved udbedring af nedfalden puds på indvendig side. Ved nybehandling af kældervægge bør benyttes kalkmørtel samt malerbehandling med hvidtekalk. Der må ikke benyttes plastikmalinger! Revner i kældergulve kan give anledning til fugtopstigning. Såfremt dette er et problem, bør revner udbedres. Etageadskillelse Etagedæk er bjælkelag med pudset loft. 2.3 Ventilationsåbninger/ventilatorer Vinduer i kælder er udført uden ventilationsspalter. Vaskerum ventileres gennem åbne vinduer. 2.4 Kældertrapper Der er adgang til kælder bl.a. fra kældertrappe mod gård og gade. Begge kældertrapper har afløb i bund. Kældertrappe mod gade er i dårlig stand. Det anbefales et min. vaske-tørrerummet ventileres v. mekanisk ventilation ført ud i det fri. Kældertrappe mod gade omstøbes/udbedres hurtigst muligt. Der er risiko for omfattende skader på denne trappe, puds-/betonskader anbefales udbedret hurtigst muligt. Afløb i bund af trappeskakt oprenses flere gange årligt. Side: 8/30

9 Sokkel mod gade: Sokkel mod gården: Kælderydervægge indvendig side: Kældergulv disponibelt rum: Kældertrappe fra gård: Kældertrappe fra gade: Side: 9/30

10 3 HOVEDKONSTRUKTION FACADER 3.1 Anvendelse Beskrivelse Facader og bærende skillevægge er udført i murværk. Karnapperne i lejlighederne st. th. samt 1. th. er i 2010 blevet efterisoleret på indvendig side. 3.2 Murværk generelt Alle ydervægge er opmuret i røde mursten dog fremsår karnappen som pudset og malet. Murværk mod Langelandsgade Ved visuel besigtigelse fra fortov kunne det konstateres at der er revnedannelser i murværk. Revnerne antages at skyldes almindelige sætningsrevner, og der vurderes ikke at disse udvikler sig nævneværdigt. Pudsede arealer på karnap har ligeledes revnedannelser. Ud for lejligheden 1. th. ses på hjørne af karnap, under vindue en større revnedannelse. Revnen vurderes at skyldes en defekt sålbænk, som har tilladt vand at trænge ned i pudslag/murværk og dermed forårsage frostsprængninger, men skaden bør undersøges nærmere. Mørtelfuger i murværk trænger til omfugning. Fugerne er forvitrede i overfladen. Renoveringsbehov Revnedannelser i murværk og puds udbedres når facaden omfuges næste gang. Revnedannelse i karnap undersøges nærmere. Sålbænk udbedres med det samme. Facade omfuges. Murværk gårdside Murværk mod gården vurderes at være i middelgod stand. Fugerne ser sunde ud. Der er tidligere foretaget udskiftning af vinduesoverliggere flere steder. Fuger i naboskellene er skiftet ved tidligere lejlighed. 3.3 Sålbænke Gårdside Sålbænke mod gårdsiden er udført i beton er er stort set alle nedbrudte med store revnedannelser og forvitrede overflader. Gadeside Sålbænke på gadesiden er udført med klinker. Sålbænke har manglende eller mangelfulde mørtelfuger. Sålbænke bør udskiftes, da revnedannelse kan forårsage vand i murværket. Kan forsøges repareret - evt. beklædes med zink. Sålbænke bør renoveres. Side: 10/30

11 Murværk mod Langelandsgade revner: Mod Langelandsgade revner v. karnap: Mod Langelandsgade - mørtelfuger: Mod Langelandsgade sålbænk: Mod gården sålbænk: Mod gården - sålbænk: Side: 11/30

12 Mod gård eksempel på vinduesoverliggere som er skiftet: TILSTANDSVURDERING FACADER Murværk gård Kældertrappe Sålbænke beton gade Murværk gade God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Murværk 60 år - Puds på tegl 50 år - Side: 12/30

13 4. VINDUER Vedligeholdelse og udskiftning af alle vinduer hører under ejerforeningen. Vinduerne er løbende udskiftet og er forskellige i materialer, design og alder. 4.1 Kældervinduer Kældervinduer er ældre vinduer - med 1-lag glas. Vinduerne i kælderen er i meget dårlig stand og trænger alle til udskiftning. Vinduer i kælder er på gårdsiden generelt i bedre stand end på gadesiden. 4.2 Vinduer til lejligheder Vinduerne til lejlighederne varierer i alder, design og materialer. Generelt ses det for vinduerne, at de, som vender mod gården trænger til vedligehold. Enkelte vinduer trænger akut til udskiftning. Renoveringsbehov Kældervinduer skiftes. Plastikvinduer gennemgås. Gennemgangen bør som minimum indeholde følgende punkter: defekte glaslister og glasbånd, skader på hængsler mv. Ældre trævinduer bør malerbehandles ved afslibning, grunding og 2 gange malerbehandling. Derudover gennemgås vinduerne et par gange årligt, hvor vinduerne smøres og tætningslister tilses. Vinduer i lejligheden 1. th. på gårdsiden skiftes. De øvrige vinduer mod gårdsiden malerbehandles. 4.3 Vinduer i trapperum Vinduer i trapperum er med 1-lag glas. Disse vinduer er i dårlig stand og bør udskiftes. Levetiden kan evt. forlænges en smule med malerbehandling og rustbehandling. Side: 13/30

14 Vindue i lejlighed til udskiftning: Kældervindue mod gård indvendig side: Kældervindue mod gade udvendig side: Vindue i opgang: Nyere vindue i lejlighed mod Langelandsgade Side: 14/30

15 TILSTANDSVURDERING VINDUER God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Tilstanden på vinduerne er vanskelig at bestemme pga. de forskellige udskiftningstidspunkter GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Vinduer træ - malerbehandlet Tagsten 40 år - Vinduer plast 40 år - Elastiske fuger udvendigt 5 år - Side: 15/30

16 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 5. UDVENDIGE DØRE 5.1 Gadedør Gadedøren til ejendommen anslås at være den oprindelige. Døren fremstår oliebehandlet. Døren har gennemgået flere renoveringer, men er stadig meget nem at sparke op. 5.2 Kælderdør mod Langelandsgade Døren er malerbehandlet hvid. Dørens overflade er slidt. Trænger til malerbehandling. 5.3 Kælderdør mod gård Døren er af ældre dato. Gadedør: Renoveringsbehov Gadedør har slidskader i overfladen. Oliebehandling på slidte overflader kan forlænge levetiden. Der kan monteres dørpumpe. Døren har slid og afskalninger i malingen. Malerbehandles. Der kan evt. monteres sikringsskinner/profiljern samt sparkeplade på udvendig side for at beskytte dør og karme. Kælderdør mod Langelandsgade: Kælderdør mod gården: Side: 16/30

17 TILSTANDSVURDERING UDVENDIGE DØRE Kælderdør gade Hoveddør Kælderdør gård God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Døre træ - malerbehandlet Tagsten 40 år 30 år Døre - hårdt træ Ubegrænset - Side: 17/30

18 6. TRAPPERUM 6.1 Beskrivelse Hovedtrrapperum er udført med murede, pudsede vægge. Indgangsrepos er belagt med terrazzo. Trin og øvrige reposer er udført af træ belagt med linoleum. Bagtrapperum er ligeledes udført med murede, pudsede vægge. Trin og reposer er med lakerede træoverflader. 6.2 Hovedtrappe Hovedtrapperummet er slidt. Håndliste er lakeret træ. Alt øvrigt træværk i trapperum er malerbehandlet. Vægge er malerbehandlede hvide. Underløb og lofter er pudsede og malerbehandlede hvide. Adgang til tagrum sker gennem taglem fra øverste repos. Der er monteret postkasser på indgangsrepos jf. gældende lovgivning. 6.3 Bagtrappe Bagtrappen er udført i træ med lakerede trin og malerbehandlede vanger, strødtin, og lakeret eller malerbehandlet håndliste. Renoveringsbehov Vægoverflader står slidte med revner og afskallet maling. Linoleumsoverflader er slidte. Terrazzobelægning ved indgangsrepos har revner. Der er afsat kr. hvert 10. år til renovering af hovedtrapperum. (Terrazzo er ret bekosteligt at reparere, hvorfor mindre revner med fordel kan repereres med egnet mørtel) Bagtrapperummet er ligeledes slidt, men da dette rum er et sekundært rum, prioriteres dette ikke højt i vedligeholdelsesplanen. Der er dog afsat midler til renovering af bagtrapperum i vedligeholdelsesplanen. Side: 18/30

19 Hovedtrapperum: Hovedtrapperum - nederste repos m. terrazzo: Bagtrappe: Side: 19/30

20 8. ETAGEADSKILLELSER 8.1 Beskrivelse Etageadskillelser er iht. oprindelige bygningstegninger udført med træbjælkelag med plankegulve, lerindskud og forskalling med rørpuds. Badeværelser er udført med terrazzogulve. Etageadskillelserne er ikke nærmere undersøgt. Renoveringsbehov Flere lejligheder er udstyrret med trælofter. Disse lofter opfylder ikke krav til brandsikre lofter i Klasse 1. Der er hermed tale om forhold der kan udgøre personrisici. Trælofter skiftes! (Da lofterne i de enkelte lejligheder hører under ejerne at skifte og vedligeholde, er der ikke afsat midler af til dette i vedligeholdelsesplanen.) Side: 20/30

21 9. TOILET/BAD HOVEDKONSTRUKTION 9.1 Beskrivelse De besigtigede badeværelser er udført med terrazzo eller klinker på gulve og med pudsede og bemalede tunge vægge, for de flestes vedkommende med fliser. Lofter er oprindelige pudsede lofter. Badeværelserne er alle udstyret med håndbruser og derudover med håndvask og toilet. Gulvafløb er placeret under håndvask. Bemærk Efter aftale ikke afsat beløb til arbejder på badeværelser, idet disse henhører under den enkelte ejer. Side: 21/30

22 11. VARMEANLÆG 11.1 Beskrivelse Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Varmecentral for ejendommen er beliggende i kælderen Hovedkonstruktion varmecentral Varmefordelingsanlæg består af en nyere Grundfoss cirkulationspumpe. Varmeanlægget er et-strengs anlæg. Varmerør i kælder er delvist isolerede Varmeinstallation Radiatorerne er for de flestes vedkommende ældre, nogle er oprindelige. Radiatorer er placeret ved hovedskillevægge eller flankerende skillevægge. Stigerør (lodrette rør) er ført synligt. Renoveringsbehov Der er ikke foretaget en varmeteknisk gennemgang. Der henvises til energimærke for ejendommen. Det anbefales at der suppleres med isolering, således at anlægget er fuldt ud isoleret. Alle radiatorer anbefales flyttet til en placering under vinduer. Dette punkt er ikke prissat. Der er afsat midler til partielle udskiftninger af strækninger på stigestrengene. (Der er i 2011/2012 udført reparationer på varmerør i ejendommen) Varmecentral: Varmecentral - fordelingspumpe: Radiator - eksempel: Side: 22/30

23 TILSTANDSVURDERING VARMEANLÆG Varmecentral Radiatorer Stigerør God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Varmeveksler Tagsten 20 år - Isolerede varmerør 70 år - Side: 23/30

24 12. AFLØB 12.1 Faldstammer Ejendommen er forsynet med faldstammer i køkkener og badeværelser. Faldstammer på badeværelser er ført synligt. Faldstammer i køkkener er delvist skjult i køkkenskabe. Faldstammer er udført i støbejern. Faldstammer er udluftet over tag Afløb i lejligheder Gulvafløb i badeværelser er de oprindelige gulvløb. Forgreninger fra faldstamme er ført synlige. Alle er malerbehandlet. Renoveringsbehov Der er tæringspletter på faldstammerne, bla. på badeværelse samt i køkkener. Det må forventes, at de eksisterende faldstammer skal udskiftes enten partielt, eller fuldstændigt omfang inden for en 10-årig periode. Synlige skader på faldstammer straks-repareres. Der er afsat et skønnet beløb til partielle udskiftninger på faldstammestrækninger. Faldstammer føres synligt i badeværelser Faldstammetilslutning- tæret i badeværelse Forgrening i køkkenskab - tærret Side: 24/30

25 TILSTANDSVURDERING AFLØBSINSTALLATION Faldstammer Faldstammer God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) Side: 25/30

26 13. KLOAK 13.1 Beskrivelse Der er ikke foretaget TV-inspektion på kloakken, hvorfor konstruktion og stand på kloakledningerne ikke er beskrevet. Renoveringsbehov Det fremgår ingen steder hvor gammelt kloakanlægget er, så det formodes at være fra ejendommens opførelse. Gulvafløb i kælder trænger til oprensning. Samtlige gulvafløb i kælder oprenses min. 1 gang årligt. Gulvafløb vaskerum: Side: 26/30

27 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 14. VANDINSTALLATION 14.1 Beskrivelse Ejendommen er forsynet med brugsvand fra kommunalt vandstik. Gennemstrømningsvandvarmer for brugsvand er placeret i teknik/viceværtrum i kælder, hvor cirkulationspumpe også er placeret. Stigestrenge ført synligt gennem ejendommen i hhv. køkkener og badeværelser. Koldtvandsledninger er flere steder ikke isoleret. Renoveringsbehov Det anbefales at koldtvandsrør isoleres for at modvirke kondens. I 2010 er koldtvandsrør udskiftet i højre side af ejendommen. Koblingsledninger fra stigstrenge til køkkenvask er ved besigtigelsen i er par tilfælde konstateret udført i kobberrør og da stigestengene sandsynligvis er udført i galvaniserede stålrør er der risiko for korrosionsskader ved tæring på stigestengene. Det er ikke med sikkerhed konstateret, at stigestrenge er udført med galv. stålrør, da de synlige rør er i isolerede eller malede. Teknikrum vandinstallation: Rørføring i lejlighed - køkken: Stigrør udført i galv. stål vil med tiden tære og blive utætte. Der er afsat et skønnet beløb til partiel udskiftning af vandrørsstigestrenge. Såfremt stigrørene udskiftes i deres helhed, anbefales dette udført i rustfri stålrør. Rørføring i lejlighed - badeværelse: Side: 27/30

28 TILSTANDSVURDERING VANDINSTALLATION Pumpe/styring Stigerør God stand (1-3) Middel stand (4-6) Dårlig stand (7-9) GENNEMSNITLIGE LEVETIDER FOR BYGGEMATERIALER Bygningsdel/materiale Gennemsnitlig levetid Aktuel anslået resterende levetid for materiale/bygningsdel Gennemstrømningsvandvarmer Tagsten 30 år? Stigestrenge 50 år - Side: 28/30

29 16. VENTILATION 16.1 Beskrivelse Der er udført individuelle løsninger på ventilationsaftræk fra badeværelser og afkast i køkkener. Emhætter i køkkener er opdelt i 3 typer: 1. Emhætter med aftræk til det fri (godkendt løsning) 2. Emhætter med kulfilter (ikke godkendt løsning) 3. Køkkener uden emhætter (ikke godkendt løsning) Renoveringsbehov Det anbefales, at der i alle køkkener monteres emhætter med aftræk til det fri. Bemærk Efter aftale ikke afsat beløb til arbejder i køkkener, idet disse henhører under den enkelte ejer. Ventilation i badeværelser kan opdeles i 2 typer: 1. Naturlig ventilation (godkendt løsning) Mekanisk ventilation med afkast til det fri (godkendt løsning) Badeværelse - naturlig ventilation: Badeværelse - mekanisk ventilation: Køkken emhætte med aftræk til det fri: Side: 29/30

30 VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR LANGELANDSGADE 208,8000AARHUSCColliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C 17. EL-INSTALLATION Det anbefales af HPFI relæer afprøves min. én gang årligt Beskrivelse De besigtigede lejligheder har alle el-målere og tavler med HPFI relæ i boligerne. Fælles målere er placeret i teknikskab i bunden af opgangen. Trappebelysning er styret via trappeautomater. Ejerne af de enkelte lejligheder har tilsynspligten med deres egne el-installationer. El-måler, HPFI-relæ i lejlighed: NB: Hvor stofledninger og nye ledning indgår sammen i installationen, er der fare for brand. Installationerne anbefales udskiftet - hele kablet skal skiftes fra kontakt til el-tavlen af autoriseret el-installatør. Såfremt installationerne renoveres, skal alle ledninger i de berørte installationer skiftes. Lampeudtag med stofledning i lejlighed: Fællesmålere og HPFI relæer i skabe i opgang: Side: 30/30

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og

Skovfaldet 6-12, Jens Munks Vej 3-17 og Rådgiver: Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniører, Bredskifte Allé 7, 8210 Aarhus V Side: 1/23 Matrikel nr.: 54 an, Århus Markjorder Opførelsesår:1942 Ombygningsår: Anvendelse Boliger: 33 (oprindeligt 36)

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Abf. Solgården, 8000 Aarhus C

Abf. Solgården, 8000 Aarhus C Abf. Solgården, 8000 Aarhus C Tilstands- og vedligeholdelsesrapport 17. oktober 2013 www.colliersbyggerådgivning.dk Side: 1/33 Matrikel nummer: 12 bf m. fl., Århus Markjorder Generel beskrivelse Opførelsesår:

Læs mere

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker

Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V. Dato: Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Bygningssyn, Absalonsgade 3 Absalonsgade 3, 1658 København V Dato: 16.08.2016 Udført af: Julie Norus & Mads Fisker Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER

SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER HELHEDSPLAN AFD. 11 SITUATIONSPLAN SITUATIONSPLAN TYPER AF HUSER A II A I A I A II A I A II A II A I A II A I A II A II A I A II A I A II A I A I A II A II A I A II A I A II A I A II A I A II A I A II

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

I/S Falstersgade 9 c/o Mols Administration Roskildevej 5, 2.sal 2620 Albertslund Falstersgade Fredericia Førregistrering

I/S Falstersgade 9 c/o Mols Administration Roskildevej 5, 2.sal 2620 Albertslund Falstersgade Fredericia Førregistrering I/S Falstersgade 9 c/o Mols Administration Roskildevej 5, 2.sal 2620 Albertslund Falstersgade 9 7000 Fredericia Førregistrering Fredericia, 12. september 2016 Falstersgade 9, 7000 Fredericia side 2 af

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B

Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Vedligeholdsgennemgang AB Værnedamsvej 5-5B Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Tilstandsvurdering og Vedligeholdelsesbudget. Kim Olsson A/S. Sag nr. 16.022 9. marts 2016. Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Tilstandsvurdering og sbudget Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Solrød Center 80, 2. sal 2680 Solrød Strand Telefon 56 14 73 00 Telefax 56 14 74 00 www.kim-olsson.dk Sag: Tilstandsrapport Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere