Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: Dato: Revideret Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel Persson Besigtiget: Kim Birk Rasmussen Mikkel Persson Kuben Management A/S Tlf KMS 199 Ver. 13.0

2 Indhold 1 Opgaveformulering og forudsætninger 3 2 Generelt for tilstandsvurderingen 3 3 Klassifikation af fejl og mangler 4 4 Klassifikation af prioritet 4 5 Ejendomsoplysninger 5 6 Resume Resume 6 7 Klimaskærm Tage Fundamenter og kælder Facader og sokkel Altaner Vinduer Udvendige døre Trapper Etageadskillelser 22 8 VVS-installationer WC og bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Ventilation 29 9 El og svagstrøm Teknisk rådgivning Aktivitetsplan samt udbedrings- og vedligeholdelsesbudget Samlet udgiftsoversigt for de næste 10 år 43 Side 2

3 1 Opgaveformulering og forudsætninger Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med en drifts- og vedligeholdelsesplan. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommen. BEMÆRK: Priser i nærværende rapport skal betragtes som overslagspriser, normalt med en usikkerhed på højst 25 %. Priser kan yderligere variere afhængig af den kvalitet, der ønskes. Priser på udbedring og vedligeholdelse er beregnet efter erfaringspriser. Alle delpriser er ekskl. teknisk rådgivning, administration og evt. byggepladsetablering samt stillads. Dog er teknisk rådgivning, evt. byggepladsetablering samt stillads afslutningsvis medtaget i drifts- og vedligeholdelsesplanen opgjort pr. år. Udgifter til byggepladsetablering samt stillads er afhængig af omfang og varighed af den enkelte entreprise. Ofte vælges det at slå flere arbejder sammen i en entreprise. 2 Generelt for tilstandsvurderingen Alle konstruktioner, installationer og bygningsdele er vurderet ud fra bygningens alder. Der er ikke foretaget hultagning eller nogen form for destruktive indgreb i forbindelse med registreringen, hvorfor ingen skjulte installationer og bygningsdele er besigtiget. Denne tilstandsvurdering omfatter ikke fugt skjult i etageadskillelser eller råd- og svampeskader i trækonstruktioner, der er placeret i eller på op fugtet murværk, som ikke er synligt eller tilgængeligt. Anmærkninger i forhold til nugældende bygningsreglement (BR 10) og normer angår kun forhold, som skal afhjælpes, såfremt dette specifikt er anført. Der er i denne rapport ikke skelnet imellem vedligeholdelse, som påhviler lejer og vedligeholdelse, som påhviler udlejer. Det er generelt forudsat, at al indvendig vedligeholdelse påhviler lejer, og dette er derfor ikke medtaget i denne rapport. I vedligeholdelsesplanen er de anbefalede aktivitetstidspunkter foreslået uden hensyntagen til ejendommens økonomiske forhold etc. og skal betragtes som et oplæg til den videre debat om ejendommens vedligeholdelse. Det er dog anført, hvis arbejder skal udføres snarest muligt af hensyn til person- og materielskade. Inden der træffes beslutning om igangsætning af større opgaver, anbefaler vi, at der udarbejdes et detaljeret budget for at reducere usikkerheden på det økonomiske beslutningsgrundlag. Det detaljerede budget udarbejdes på baggrund af den ønskede kvalitet og omfang af arbejdets art. Side 3

4 3 Klassifikation af fejl og mangler Karakterskala Til beskrivelse af bygningsdelens tilstand benyttes følgende karakterskala opdelt i 3 klassificeringer. 1 God Bygningsdelen fremstår uden væsentlige fejl eller mangler. 2 - Middel Begrænsede følgeskader og forebyggende vedligehold. 3 - Dårlig Væsentlige følgeskader og/eller højt energiforbrug. Sikkerheds-, sundheds- og myndighedskrav. Såfremt en bygningsdel får tildelt karakteren "dårlig", skal der straks sættes ind med vedligeholdelse af pågældende bygningsdel i henhold til aktivitetsteksten. Foruden karakterskalaen er der til hver bygningsdel tilknyttet en tilstandsvurdering, der i tekst beskriver pågældende bygningsdels tilstand. 4 Klassifikation af prioritet Prioriteten i eftersynskortet skal betragtes som en samlet vurdering af aktiviteterne for den pågældende bygningsdel i forhold til at kunne opretholde en fortsat sikker og acceptabel funktionalitet af bygningen. Den er defineret som: A - Meget vigtig for bygningen. B - Vigtig for bygningen. C - Mindre vigtig for bygningen. Side 4

5 5 Ejendomsoplysninger Ejendommens beliggenhed: Ejendommen er beliggende: Ewaldsensvej 8-12 og Frøbels Alle 1-7 Ejendommens data: Matrikelnummer: 40z, Frederiksberg BBR-ejendomsnummer: Opførelses år: 1937 Bebygget areal: 933 m² Samlet bygningsareal: 4670 m² Antal etager: 5 etager (ekskl. tageetage og kælder) Samlet areal i kælder: 933 m² Antal boliger med eget køkken: 70 stk. Kort beskrivelse af ejendommen: Ejendommen er udført i blankt murværk i gule sten, dog er facadeområdet ved hovedtrapper trukket en anelse tilbage og muret i røde sten. Taget er en saddeltagskonstruktion med de oprindelige røde understrøgne tagsten, tagrender og nedløb er udført i plast og zink. Vinduer og altandøre er af plast med termoruder, kældervinduerne er de oprindelige trævinduer med 1 lags glas. Varmeforsyningen er fjernvarme. Varmeanlægget er tostrenget med nedre fordeling med delvist gamle søjleradiator og ventiler, radiatorerne er placeret bort fra facaderne. Baderum er forsynet med nye faldstammer af støbejern, bortset fra enkelte gamle faldstammer i kælderen og køkkener fra bygningens opførelse. Brugsvandsanlægget er udført af rustfri stålrør og nye ventiler. Varmtvandsforsyningen er øvre fordeling, men med nyere termostatiske reguleringsventiler i kælderen. Side 5

6 6 Resume 6.1 Resume Ejendommen er overvejende i god stand, specielt de tekniske installationer er i god stand. Dog er der en række fokusområder som ejerforeningen bør koncentrere sig om over de næste 10 år. Her tænkes i særlig grad på taget, som er den eneste større renovering ejerforeningen skal iværksætte i den førnævnte periode. Det kan nævnes, at en mindre facaderenovering mod gadesiden bør udføres om senest 2 til 3 år. Endvidere er der en sætningsskade på gadesiden, på hjørnet af huset, som bør undersøges nærmere senest i sommeren Der er et par energitiltag som ejerforeningen med fordel kan få udført, isolering af den fritstående gavl og isolering af den øverste etageadskillelse mod tagrummet. Begge tiltag vil øge komforten og spare på energien. Side 6

7 7 Klimaskærm 7.1 Tage Tagdækning Taget er en saddeltagskonstruktion med de oprindelige røde tagsten. Mod gården er taget sammenbygget med mindre tag over trappetårn. Dette giver en del skotrender, som pr. tradition er et svagt punkt, specielt på ældre tage. Taget er gennemgået fornylig og understrøget. Mod gården er der områder, hvor de 2 nederste rækker tegl er overstrøget med Rufakit. Taget fremstår i relativ god stand, alderen taget i betragtning. Dette skyldes den nylige gennemgang og udbedring af evt. mangler og skader. Det er dog observeret at tegl, specielt i områder mod gård, ligger ujævnt. Taget har en alder, hvor det bør forventes udskiftet inden for en periode på 5 til 6 år. Dog skal der i den periode holdes skærpet tilsyn med taget. Det bør gås igennem for utætheder, løse tegl. osv. en gang om året. Dette kan med fordel gøres om efteråret og kan foretages indefra loftsrum. Kun det absolut nødvendige bør udbedres, således at udgifter til taget holdes på et minimum frem til at taget skal skiftes. Middel / dårlig A Område, hvor teglsten ligger ujævnt, fremkommer flere steder på taget. Eksempel på mindre tag over trappetårn. Side 7

8 7.1.2 Tagrender og tagnedløb Tagrender og nedløb mod vejen er udført i plast, gårdsiden er udført i zink. Tagrender og nedløb tilstand er ok. Tagrender og nedløb kan med fordel udskiftes i forbindelse med en udskiftning af tag?, endvidere anbefales det at udskifte det til zink. Zink er betydeligt mere holdbart end plast, og passer visuelt bedre til bygningen. Middel A Eksempel på plast nedløb med støbejern de nederste 2 meter til kloak. Side 8

9 7.2 Fundamenter og kælder Fundamenter Fundamenter er opmuret. Fundamentet er vurderet i god og forventelig stand taget i betragtning, at det er ca. 75 år gammelt. Det kan dog se ud som om at der er et problem på hjørnet af gadefacaden se mere under facadeafsnittet. Ingen forslag. God A Side 9

10 7.2.2 Kælderydervægge Kælderydervægge er fuldmuret. Kælderydervæggene er gennemgående i god stand og fremstår tørre. Enkelte steder kan der ses tegn fra tidligere vandskade i kælderen. Umiddelbart ingen. Det må dog anbefales, at kælderydervægge og kælder generelt holdes under skærpet observation. God A Område fra kælder. Eksempel muret kælderindervæg, der bærer præg af tidligere vandskade i kælder. Side 10

11 7.2.3 Kældergulv Kældergulve er støbte betongulve. Alle registrerede områder, dog ikke varmekælderen, er i god stand. Gulvet i varmekælderen fremstår ujævnt. Gulvet i varmekælder bør udbedres, da der er risiko for faldskader. Alt løst beton, rustent jern osv. skal fjernes og et mindre afretningslag ca. 60 mm. kan støbes. God / dårlig A Område med gulv i god stand. Gulv i varmekælder i ringe stand. Side 11

12 7.3 Facader og sokkel Sokler Sokkel er muret og pudset til ca. 200 mm over terræn. Sokkel er i god og forventelig stand taget i betragtning at den er ca. 75 år gammel. På gårdsiden er der en del forvitringer og afskallinger af pudsen. På gadesiden er der observeret svindrevner af varierende størrelser enkelte steder. Afskallinger på gårdsiden skal renses for løs puds og pudses op igen. Svindrevner mod gadesiden skal skæres op, og beton støbes op på ny. Arbejder på soklen kan med fordel laves i forbindelse med øvrige facadearbejder. Middel B Fundament mod gård. Fundament mod gade. Side 12

13 7.3.2 Gadefacade Gadefacaden er udført i blankt murværk i gule sten, dog er facadeområdet ved hovedtrapper trukket en anelse tilbage og muret i røde sten. Fugerne er trykket fuger, sålbænke er støbt i beton. Gadefacaden er gennemgående i middel stand. Sten er i god stand, fuger begynder at vise tegn på alder, dvs. at de er nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger, der falder ud. Der er en del sætningsskader, som i de pågældende områder resulterer i ringe fuger, specielt hjørnet af bygningen er kritisk, hvor selve murstenene er revnede. Sålbænkene er ligeledes i middel stand, en del af sålbænkene er udvaskede og har revner. Sætningsskader bør udbedres ved at ilægge armeringsjern i fuger. Hjørne af bygning: Det anbefales at en murer fjerner et område af murværk, så der er muligt at se, hvad der sker længere inde i muren. Efterfølgende bør murværket besigtiges af en rådgivende ingeniør eller lignende. Sålbænke bør udbedres i forbindelse med andre facadearbejder. Revner skal skæres ud, lukkes og hele sålbænken skal have ny overfladebehandling. Det er vurderet sidste gang, at sålbænke kan renoveres. Derfor vil en udskiftning til evt. skifersålbænke være en god alternativ løsning. Middel A Eksempel på sætningsskader er at finde over hele facaden. Side 13

14 Sætningsskade på hjørne af bygning, samme skade ses rundt om hjørne. Sætningsskade på hjørne af bygning forsætter op til de øvrige etager. Nedslidt sålbænk inkl. revne. Side 14

15 7.3.3 Gårdfacade og gavl Gårdfacaden og gavl er udført i blankt murværk i gule sten. Gårdfacaden er gennemgående i middel stand. Sten er i god stand, fuger begynder at vise tegn på alder, dvs. at de er nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger, der falder ud. Der er en del sætningsskader, som i de pågældende områder resulterer i ringe fuger. Den fritstående gavl mod parkeringsplads er vurderet i god stand. Sætningsskader bør udbedres ved at ilægge armeringsjern i fuger. Udvaskede fuger, specielt ved sokler, bør omfuges. Fristående gavl mod parkeringsplads kan med fordel isoleres udvendigt, anslået udgift kr ,- beløb er uden moms. Der vil være en besparelses på varmeregningen, samt en stor bonus på den indvendige komfort i form af bedre indeklima. Middel A Sætningsskade samt udvasket fuge. Udvasket fuge ved sokkel. Side 15

16 7.4 Altaner Altaner Der er 8 altaner på gadesiden af huset, 4 stk. mod Frøbels Alle og 4 stk. mod Ewaldsensvej. Der er 5 altaner på gårdsiden af huset. Altanen er opbygget af en stålramme, der med udliggerjern er fastgjort til bjælkelagskonstruktionen i bygningen. Altanen er beklædt med profileret malet stålplader og en håndliste af alu, Tilstanden af altanerne er vurderet at være god. Der er ikke behov for renovering af altanerne langt ud i fremtiden. Dog er det altid godt at været ekstra opmærksom på, om de bærende elementer i altanen ruster eller lignende. F.eks. at der løber rustfarvet vand ned af facaden efter regnvejr. Det er vurderet at altanerne mod gården har en længere levertid pga. deres placering, som er godt beskyttet for vejrlig. God C Eksempel på altan mod gade Eksempel på altan mod gård Side 16

17 7.5 Vinduer Vinduer i lejligheder Vinduerne i ejendommen er plastvinduer, formentlig fra midten af 1980erne. Vinduerne er fuget med en gummifuge. Vinduerne er vurderet til at være i middel stand. Da vinduernes alder nærmer sig 30 år, må det forventes at termoruder begynder punktere med et hyppigere interval. Evt. utætheder vil forøges, da tætningslister slides mere og mere. Det er ved besigtigelsen oplyst at der umiddelbart ikke er trækgener i lejlighederne. Fugerne omkring vinduerne er nedslidte. De er blevet hårde og er ikke fleksible mere. Dog er det ikke registeret, at der er fuger der har sluppet. Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før det sker. Der vil ved en udskiftning af vinduerne til nye lavenergiruder, kunne opnås en bedre komfort i lejlighederne i form af et betragtelig mindre kuldenedfald fra vinduer. Det er dog næppe rentabelt i forhold til tilbagebetalingstiden. Det bør i midlertidig overvejes udført i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder. Vedr. fuger er det på ingen måde rentabelt at skifte fugerne uden at skifte vinduerne samtidig. Middel A Det er flere steder registret at tætningslisten er faldet af, specielt i trappeopgange tætningslister bør påsættes igen. Nedslidt fuge. Side 17

18 7.5.2 Kældervinduer Kælder vinduer er de oprindelige vinduer. Tilstanden er vurderet til at være middel. Vinduer bør malerbehandles. Middel B Eksempel på kældervindue. Side 18

19 7.6 Udvendige døre Hoveddøre Hoveddøre er af plast med termoruder. Hoveddøre er i middel stand. Se afsnit vedr. vinduer. Middel B Her ses et eksempel på en opgangsdør. Side 19

20 7.7 Trapper Hovedtrapper Hovedtrapper er opbygget i træ, dog en enkelt støbt hovedtrappe med en betonplade mod kælder afsluttet med terrazzo. Hovedtrapper og trapperum er i god stand. For kosmetiske grunde kan revner i terrazzogulv udbedres. Det er vurderet til ikke på nuværende tidspunkt at havde en betydning for konstruktionen. Middel A Trapperum Revner i terrazzogulv. Side 20

21 7.7.2 Bagtrapper Bagtrapper er med oppudsede vægge, trappeløb af træ samt trin af træ. Trappeløb af træ er i god stand. Der er en gennemgående tendens til revner i pudsen på bagtrapper. Det er vurderet til ikke at have en betydning for konstruktionen. Ingen udbedringsforslag. Middel B Eksempel på revner i bagtrappevæg. Side 21

22 7.8 Etageadskillelser Etageadskillelser Etageadskillelser er en bjælkelagskonstruktion med indskudsler. Tilstanden er vurderet god. Uisoleret gulv over krybekælder bør isoleres. Endvidere bør der blæses isolering i bjælkelaget mellem 4. sal og tageetagen, anslået pris kr ,- uden moms. Det vil beboere på den øverste etage kunne mærke på varmeregningen og komforten. Middel B Uisoleret gulv over krybekælder bør isoleres. Side 22

23 8 VVS-installationer 8.1 WC og bad Besigtiget wc og baderum fremstår generelt med forskellige indretning og design samt forskelligt vedligeholdelsesmæssigt niveau. Besigtigede badeværelser fremstår generelt i god stand og der blev ved gennemgangen ikke observeret synlige fejl eller mangler Det anbefales at kontrollere jævnligt om toilet, håndvaskbatteri samt brusebatteri holder tæt, for derved at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssigt vandspild samt skader på ejendommen. Ydermere skal fuger mellem vægge, gulve og gulvafløb kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner med skader til følge. God A Her ses eksempel på gulvafløb, hvor det er vigtigt jævnligt at kontrollere for tæthed og tilstanden på fuger. Her ses eksempel på rørgennemføring, hvor det er vigtigt jævnligt at kontrollere for tæthed og tilstanden på fuger. Side 23

24 8.2 Køkken Besigtigede køkkener fremstår generelt med forskellig indretning og design samt forskelligt vedligeholdsmæssigt niveau. Besigtigede køkkener fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Vedligeholdelse af køkkener er beboers eget ansvar. Det er vigtigt at den enkelte beboer jævnligt kontrollerer installationerne under køkkenvask samt eventuelle tilslutninger til opvaskemaskiner m.m. Dette for at sikre at eventuelle utætheder opdages så hurtigt som muligt og at man derved undgår skader på indbo og bygning. Ydermere bør det jævnligt kontrolleres om blandingsbatterier holder tæt for derved at undgå unødigt vandspild samt skader. God A Vandinstallation under køkkenvask, kontrolleres for utætheder. Her ses et eksempel på en ny køkkenfaldstamme. Her kontrolleres også jævnligt for utætheder. Side 24

25 8.3 Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Ejendommenes varmecentral er placeret i kælderen. Varmeanlægget er udført som 2-strengs anlæg i sorte stålrør. Samtlige registrerede radiatorer er monteret med termostatventiler Varmecentralen fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Selve varmeanlægget fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand og der er ingen bemærkninger til dette. I forbindelse med gennemgangen af ejendommene blev det oplyst at der umiddelbart ikke er problemer med at holde varmen om vinteren. Varmeanlægget i lejligheder er forsynet med gamle søjleradiator og ventiler. Det skal bemærkes at varmecentral fremstår i rimelig pæn og ryddelig stand, hvilket har stor betydning for at vedligehold og drift af centralen kan ske uhindret. Der er umiddelbart ikke behov for udbedring, varmeanlægget fremstår i god stand. Der kan med fordel udskiftes gamle søjleradiatorer for at udnytte varmen bedre og hæve afkølingen. God A Her ses et eksempel på en søjleradiator. Her ses et eksempel på en varmeveksler. Det anbefales at holde øje med utætheder samt rense efter behov. Side 25

26 8.4 Afløb Ejendommens afløbsinstallation er primært udført i støbejerns rør Ejendommens afløbsinstallation fremstår i god vedligeholdsmæssig stand og der blev ved gennemgangen ikke konstateret fejl eller mangler på installationen. Der er umiddelbart ikke behov for udbedring. Enkelte køkken faldstammer udskiftes. middel A Her ses et eksempel på toiletfaldstamme. Her ses et eksempel på tæret køkkenfaldstamme i kælder. Side 26

27 8.5 Kloak Kloakken blev ved gennemgangen ikke registreret. For med sikkerhed at kunne klarlægge kloaksystemets tilstand anbefales, at der udarbejdes en TV-inspektion af kloakken. Kloakkens tilstand kendes umiddelbart ikke, men i forbindelse med gennemgangen blev der ikke konstateret synlige skader eller fejl på kloaksystemet i form af indsivende spildevand gennem kælderdæk og/eller fundamenter Der er umiddelbart ikke behov for udbedring. middel B Her ses et eksempel på et tagnedløb med sandfang. Side 27

28 8.6 Vandinstallation Ejendommens vandinstallation er primært udført i rustfaste stålrør og kobberrør. Varmt brugsvand opvarmes via fjernvarme. Varmtvandsbeholderen er en 4000 liters beholder. Varmtvandsbeholderen er placeret i varmecentralen i kælderen. Ejendommens vandinstallation fremstår generelt i normal vedligeholdsmæssig stand. Det anbefales at male undersiden af beholder efter regnskyl. Det anbefales også at indstille de termostatiske cirkulationsventiler for at sikre en god afkøling af fjernvarmevandet. God A Her ses et eksempel på en termostatisk cirkulationsventil. Her ses et eksempel på varmtvandsbeholderens underside. Side 28

29 8.7 Ventilation Ejendommen ventileres via kanaler i henholdsvis køkken og bad. Udsugningen sker via naturlig ventilation. Til ejendommens ventilation skal det bemærkes, at ventilatorer, kontrolventiler, m.v. jævnligt skal rengøres og at kanaler bør renses ca. hvert 10 år. Dette sker for at sikre at anlæggene og den naturlige ventilation virker tilfredsstillende og i henhold til bygningsreglementet krav til udluftning. Drift, vedligehold samt renholdelse af emhætter og kontrolventiler i de enkelte lejligheder henhører til den enkelte beboer at sørge for. Bygningsmæssige udluftningskanaler bør renses ca. hvert 10 år. God C Her ses et eksempel på en ventilationskanal i lejlighed, renses som anført ovenstående. Side 29

30 9 El og svagstrøm El-installationer i besigtigede lejligheder er generelt af nyere dato og der blev ved gennemgangen ikke fundet synlige fejl på installationerne. Umiddelbart kunne det ikke konstateres om samtlige lejligheder er forsynet med lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ. Dette bør undersøges nærmere af autoriseret el-installatør og bringes i orden, såfremt relæer mangler. El-installationer i fællesarealer er generelt fundet i orden. Der blev ikke observeret synlige fejl elle mangler på installationerne. Det anbefales at el-installationer gennemgås af autoriseret el-installatør for derved at sikre, at installationerne er lovlige. God B Her ses et eksempel på el-tavle i kælder. Side 30

31 10 Teknisk rådgivning Det anbefales, at der medvirker et rådgivende ingeniørfirma som Kuben Management i forbindelse med udførelse af de foreslåede arbejder, således at de optimale løsninger vælges. Teknisk rådgivning vil typisk omfatte: Registrering af eksisterende forhold samt fastlæggelse af arbejdernes omfang Udarbejdelse af budget Myndighedsbehandling, herunder indhentning af nødvendige tilladelser Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder arbejdsbeskrivelser, evt. tegningsmateriale etc. Indhentning af tilbud samt kontrahering med entreprenør Fagtilsyn med arbejdernes udførelse samt afholdelse af ugentlige byggemøder Afholdelse af afleveringsforretning Økonomistyring herunder gennemgang af entreprenørens faktura/aconto samt opstilling af byggeregnskab efter færdiggørelsen af arbejderne Afholdelse af 1-års gennemgang Side 31

32 11 Aktivitetsplan samt udbedrings- og vedligeholdelsesbudget Side 32

33 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.1 TAGVÆRK Taget fremstår i relativ god stand, alderen taget i betragtning, dette er pga. den fornylige gennemgang og udbedring af evt. mangler og skader. Det er dog observeret at specielt tegl, i områder, mod gård ligger ujævnt. Tagrender og nedløb kan med fordel udskiftes i forbindelse med en udskiftning, endvidere anbefales det at udskifte det til zink. Udskiftning af tag, inkl fast undertag, nye zinkinddækninger, hætter osv Udskiftning af tagrender og nedløb I alt tagværk

34 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.2 FUNDAMENTER & KÆLDER 01 Alle registrerede områder, dog ikke varmeklæderen, er i god stand. Gulvet i varmekælderen fremstår ujævn Gulvet i varmekælder bør udbedres, da der er risiko for faldskader. Alt løst beton, ruste jern osv. skal fjernes og et mindre afretningslag ca. 60 mm. kan støbes. I alt fundamenter og kælder

35 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.3 FACADER & SOKKEL Sokkelen er i god og forventelig stand taget i betragtningen det er næsten 100 år gammelt. På gårdsiden er der en del forvitringer og afskallinger af pudsen. På gadesiden er der observeret svindrevner enkelte steder, af varierende størrelser Gadefacaden gennemgående i middel stand. Sten i god stand, fuger begynder at vise tegn på deres aldre, dvs. at det de en nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger der falder ud. Afskallinger på gårdsiden skal renses for løs puds og pudsesop igen. Svindrevner mod gadesiden skal skæres op, og beton støbes op på ny. Arbejder på soklen kan med fordel laver i forbindelse med øvrige facadearbejder Sætningsskader bør udbedres, ved at ilægge armeringsjern i fuger.hjørne af bygning: Det anbefales af en murer fjerner et område murværk, så der er muligt at se hvad der sker længere inde i muren Sålbænkende er ligeledes i middel stand, en del af sålbænkende er udvasket og har revner. Sålbænke bør udbedres i forbindelse med andre facadearbejder. Revner skal skæres ud, lukkes og hele sålbænken skal have ny overflade behandling. Det er vurderet sidste gang at sålbænke kan renoveres Gårdfacaden gennemgående i middel stand. Sten i god stand, fuger begynder at vise tegn på deres aldre, dvs. at det de en nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger der falder ud. Der er en del sætningsskader, som i de pågældende områder resultere i ringe fuger. Sætningsskader bør udbedres, ved at ilægge armeringsjern i fuger. Udvasket fuger, specielt ved sokler, bør omfuges. I alt facader og sokkel

36 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.4 VINDUER 01 Vinduerne er vurderet til at have middel stand. Da vinduerne nærmere sig 30 år, må det forventes at termoruder begynder punktere med et hypperige interval. Evt. utætheder vil forøges, da tætningslister slides mere og mere. Der er ikke behov for udbedring, dog skal der holdes et ekstra tilsyn på tætningslister. I alt vinduer 0

37 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.5 UDVENDIGE DØRE 01 Hoveddøre er middel stand. I alt udvendige døre 0

38 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.6 TRAPPER 01 Hovedtrapper og trapperum er i god stand. I alt trapper ETAGEADSKILLELSER 01 Tilstanden er vurderet god. Uisoleret gulv Uisoleret gulv over krybekælder bør isoleres I alt etageadskillelse

39 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 4.1 WC & BAD 01 Generelt vedr. baderum og wc-rum Besigtige badeværelser fremstår generelt i god stand og der blev ved gennemgangen ikke observeret synlige fejt eller mangler Det anbefales jævnligt at kontrollere om toilet, håndvaskbatteri samt brusebatteri holder tæt, for derved at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssigt vandspild samt skader på ejendommen. Ydermere skal fuger mellem vægge, gulve og gulvafløb kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner med skader til følge. WC & bad i alt 0

40 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 4.2 KØKKEN Generelt vedr. køkkener Besigtigede køkkener fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Vedligeholdelse af køkkener er beboers eget ansvar at sørge for. Det er vigtigt at den enkelte beboer jævnligt kontrollerer installationerne under køkkenvask samt eventuelle tilslutninger til opvaskemaskiner m.m. Dette for at sikre at eventuelle utætheder opdages så hurtigt som muligt og derved undgå skader på indbo og bygning. Ydermere bør det jævnligt kontrolleres om blandingsbatterier holder tæt for derved at undgå unødigt vandspild samt skader. Køkken i alt VARMEANLÆG 01 Varmecentralen fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Selve varmeanlægget fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand og der er ingen bemærkninger til dette. I forbindelse med gennemgangen af ejendommene blev det oplyst at der umiddelbart ikke er problemer med at holde varmen om vinteren. Det skal bemærkes at varmecentral fremstår i rimelig pæn og ryddelig stand, hvilket har stor betydning da vedligehold og drift af centralen kan ske uhindret Der er umiddelbart ikke behov for udbedring, varmeanlægget fremstår i god stand. Varmeanlæg i alt 0

41 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 4.4 AFLØB 01 Ejendommens afløbsinstallation fremstår i god vedligeholdsmæssig stand og der blev ved gennemgangen ikke konstaterer fejl eller mangler på installationen. Der er umiddelbart ikke behov for udbedring. Enkelte køkken stammer udskiftes. Afløb i alt KLOAK 01 Kloak generelt Kloakkens tilstand kendes umiddelbart ikke, men i forbindelse med gennemgangen blev der ikke konstateret synlige skader eller fejl på kloaksystemet i form af indsivende spildevand gennem kælderdæk og/eller fundamenter Der er umiddelbart ikke behov for udbedring Kloak i alt 0

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere