Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: Dato: Revideret Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel Persson Besigtiget: Kim Birk Rasmussen Mikkel Persson Kuben Management A/S Tlf KMS 199 Ver. 13.0

2 Indhold 1 Opgaveformulering og forudsætninger 3 2 Generelt for tilstandsvurderingen 3 3 Klassifikation af fejl og mangler 4 4 Klassifikation af prioritet 4 5 Ejendomsoplysninger 5 6 Resume Resume 6 7 Klimaskærm Tage Fundamenter og kælder Facader og sokkel Altaner Vinduer Udvendige døre Trapper Etageadskillelser 22 8 VVS-installationer WC og bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Ventilation 29 9 El og svagstrøm Teknisk rådgivning Aktivitetsplan samt udbedrings- og vedligeholdelsesbudget Samlet udgiftsoversigt for de næste 10 år 43 Side 2

3 1 Opgaveformulering og forudsætninger Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med en drifts- og vedligeholdelsesplan. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommen. BEMÆRK: Priser i nærværende rapport skal betragtes som overslagspriser, normalt med en usikkerhed på højst 25 %. Priser kan yderligere variere afhængig af den kvalitet, der ønskes. Priser på udbedring og vedligeholdelse er beregnet efter erfaringspriser. Alle delpriser er ekskl. teknisk rådgivning, administration og evt. byggepladsetablering samt stillads. Dog er teknisk rådgivning, evt. byggepladsetablering samt stillads afslutningsvis medtaget i drifts- og vedligeholdelsesplanen opgjort pr. år. Udgifter til byggepladsetablering samt stillads er afhængig af omfang og varighed af den enkelte entreprise. Ofte vælges det at slå flere arbejder sammen i en entreprise. 2 Generelt for tilstandsvurderingen Alle konstruktioner, installationer og bygningsdele er vurderet ud fra bygningens alder. Der er ikke foretaget hultagning eller nogen form for destruktive indgreb i forbindelse med registreringen, hvorfor ingen skjulte installationer og bygningsdele er besigtiget. Denne tilstandsvurdering omfatter ikke fugt skjult i etageadskillelser eller råd- og svampeskader i trækonstruktioner, der er placeret i eller på op fugtet murværk, som ikke er synligt eller tilgængeligt. Anmærkninger i forhold til nugældende bygningsreglement (BR 10) og normer angår kun forhold, som skal afhjælpes, såfremt dette specifikt er anført. Der er i denne rapport ikke skelnet imellem vedligeholdelse, som påhviler lejer og vedligeholdelse, som påhviler udlejer. Det er generelt forudsat, at al indvendig vedligeholdelse påhviler lejer, og dette er derfor ikke medtaget i denne rapport. I vedligeholdelsesplanen er de anbefalede aktivitetstidspunkter foreslået uden hensyntagen til ejendommens økonomiske forhold etc. og skal betragtes som et oplæg til den videre debat om ejendommens vedligeholdelse. Det er dog anført, hvis arbejder skal udføres snarest muligt af hensyn til person- og materielskade. Inden der træffes beslutning om igangsætning af større opgaver, anbefaler vi, at der udarbejdes et detaljeret budget for at reducere usikkerheden på det økonomiske beslutningsgrundlag. Det detaljerede budget udarbejdes på baggrund af den ønskede kvalitet og omfang af arbejdets art. Side 3

4 3 Klassifikation af fejl og mangler Karakterskala Til beskrivelse af bygningsdelens tilstand benyttes følgende karakterskala opdelt i 3 klassificeringer. 1 God Bygningsdelen fremstår uden væsentlige fejl eller mangler. 2 - Middel Begrænsede følgeskader og forebyggende vedligehold. 3 - Dårlig Væsentlige følgeskader og/eller højt energiforbrug. Sikkerheds-, sundheds- og myndighedskrav. Såfremt en bygningsdel får tildelt karakteren "dårlig", skal der straks sættes ind med vedligeholdelse af pågældende bygningsdel i henhold til aktivitetsteksten. Foruden karakterskalaen er der til hver bygningsdel tilknyttet en tilstandsvurdering, der i tekst beskriver pågældende bygningsdels tilstand. 4 Klassifikation af prioritet Prioriteten i eftersynskortet skal betragtes som en samlet vurdering af aktiviteterne for den pågældende bygningsdel i forhold til at kunne opretholde en fortsat sikker og acceptabel funktionalitet af bygningen. Den er defineret som: A - Meget vigtig for bygningen. B - Vigtig for bygningen. C - Mindre vigtig for bygningen. Side 4

5 5 Ejendomsoplysninger Ejendommens beliggenhed: Ejendommen er beliggende: Ewaldsensvej 8-12 og Frøbels Alle 1-7 Ejendommens data: Matrikelnummer: 40z, Frederiksberg BBR-ejendomsnummer: Opførelses år: 1937 Bebygget areal: 933 m² Samlet bygningsareal: 4670 m² Antal etager: 5 etager (ekskl. tageetage og kælder) Samlet areal i kælder: 933 m² Antal boliger med eget køkken: 70 stk. Kort beskrivelse af ejendommen: Ejendommen er udført i blankt murværk i gule sten, dog er facadeområdet ved hovedtrapper trukket en anelse tilbage og muret i røde sten. Taget er en saddeltagskonstruktion med de oprindelige røde understrøgne tagsten, tagrender og nedløb er udført i plast og zink. Vinduer og altandøre er af plast med termoruder, kældervinduerne er de oprindelige trævinduer med 1 lags glas. Varmeforsyningen er fjernvarme. Varmeanlægget er tostrenget med nedre fordeling med delvist gamle søjleradiator og ventiler, radiatorerne er placeret bort fra facaderne. Baderum er forsynet med nye faldstammer af støbejern, bortset fra enkelte gamle faldstammer i kælderen og køkkener fra bygningens opførelse. Brugsvandsanlægget er udført af rustfri stålrør og nye ventiler. Varmtvandsforsyningen er øvre fordeling, men med nyere termostatiske reguleringsventiler i kælderen. Side 5

6 6 Resume 6.1 Resume Ejendommen er overvejende i god stand, specielt de tekniske installationer er i god stand. Dog er der en række fokusområder som ejerforeningen bør koncentrere sig om over de næste 10 år. Her tænkes i særlig grad på taget, som er den eneste større renovering ejerforeningen skal iværksætte i den førnævnte periode. Det kan nævnes, at en mindre facaderenovering mod gadesiden bør udføres om senest 2 til 3 år. Endvidere er der en sætningsskade på gadesiden, på hjørnet af huset, som bør undersøges nærmere senest i sommeren Der er et par energitiltag som ejerforeningen med fordel kan få udført, isolering af den fritstående gavl og isolering af den øverste etageadskillelse mod tagrummet. Begge tiltag vil øge komforten og spare på energien. Side 6

7 7 Klimaskærm 7.1 Tage Tagdækning Taget er en saddeltagskonstruktion med de oprindelige røde tagsten. Mod gården er taget sammenbygget med mindre tag over trappetårn. Dette giver en del skotrender, som pr. tradition er et svagt punkt, specielt på ældre tage. Taget er gennemgået fornylig og understrøget. Mod gården er der områder, hvor de 2 nederste rækker tegl er overstrøget med Rufakit. Taget fremstår i relativ god stand, alderen taget i betragtning. Dette skyldes den nylige gennemgang og udbedring af evt. mangler og skader. Det er dog observeret at tegl, specielt i områder mod gård, ligger ujævnt. Taget har en alder, hvor det bør forventes udskiftet inden for en periode på 5 til 6 år. Dog skal der i den periode holdes skærpet tilsyn med taget. Det bør gås igennem for utætheder, løse tegl. osv. en gang om året. Dette kan med fordel gøres om efteråret og kan foretages indefra loftsrum. Kun det absolut nødvendige bør udbedres, således at udgifter til taget holdes på et minimum frem til at taget skal skiftes. Middel / dårlig A Område, hvor teglsten ligger ujævnt, fremkommer flere steder på taget. Eksempel på mindre tag over trappetårn. Side 7

8 7.1.2 Tagrender og tagnedløb Tagrender og nedløb mod vejen er udført i plast, gårdsiden er udført i zink. Tagrender og nedløb tilstand er ok. Tagrender og nedløb kan med fordel udskiftes i forbindelse med en udskiftning af tag?, endvidere anbefales det at udskifte det til zink. Zink er betydeligt mere holdbart end plast, og passer visuelt bedre til bygningen. Middel A Eksempel på plast nedløb med støbejern de nederste 2 meter til kloak. Side 8

9 7.2 Fundamenter og kælder Fundamenter Fundamenter er opmuret. Fundamentet er vurderet i god og forventelig stand taget i betragtning, at det er ca. 75 år gammelt. Det kan dog se ud som om at der er et problem på hjørnet af gadefacaden se mere under facadeafsnittet. Ingen forslag. God A Side 9

10 7.2.2 Kælderydervægge Kælderydervægge er fuldmuret. Kælderydervæggene er gennemgående i god stand og fremstår tørre. Enkelte steder kan der ses tegn fra tidligere vandskade i kælderen. Umiddelbart ingen. Det må dog anbefales, at kælderydervægge og kælder generelt holdes under skærpet observation. God A Område fra kælder. Eksempel muret kælderindervæg, der bærer præg af tidligere vandskade i kælder. Side 10

11 7.2.3 Kældergulv Kældergulve er støbte betongulve. Alle registrerede områder, dog ikke varmekælderen, er i god stand. Gulvet i varmekælderen fremstår ujævnt. Gulvet i varmekælder bør udbedres, da der er risiko for faldskader. Alt løst beton, rustent jern osv. skal fjernes og et mindre afretningslag ca. 60 mm. kan støbes. God / dårlig A Område med gulv i god stand. Gulv i varmekælder i ringe stand. Side 11

12 7.3 Facader og sokkel Sokler Sokkel er muret og pudset til ca. 200 mm over terræn. Sokkel er i god og forventelig stand taget i betragtning at den er ca. 75 år gammel. På gårdsiden er der en del forvitringer og afskallinger af pudsen. På gadesiden er der observeret svindrevner af varierende størrelser enkelte steder. Afskallinger på gårdsiden skal renses for løs puds og pudses op igen. Svindrevner mod gadesiden skal skæres op, og beton støbes op på ny. Arbejder på soklen kan med fordel laves i forbindelse med øvrige facadearbejder. Middel B Fundament mod gård. Fundament mod gade. Side 12

13 7.3.2 Gadefacade Gadefacaden er udført i blankt murværk i gule sten, dog er facadeområdet ved hovedtrapper trukket en anelse tilbage og muret i røde sten. Fugerne er trykket fuger, sålbænke er støbt i beton. Gadefacaden er gennemgående i middel stand. Sten er i god stand, fuger begynder at vise tegn på alder, dvs. at de er nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger, der falder ud. Der er en del sætningsskader, som i de pågældende områder resulterer i ringe fuger, specielt hjørnet af bygningen er kritisk, hvor selve murstenene er revnede. Sålbænkene er ligeledes i middel stand, en del af sålbænkene er udvaskede og har revner. Sætningsskader bør udbedres ved at ilægge armeringsjern i fuger. Hjørne af bygning: Det anbefales at en murer fjerner et område af murværk, så der er muligt at se, hvad der sker længere inde i muren. Efterfølgende bør murværket besigtiges af en rådgivende ingeniør eller lignende. Sålbænke bør udbedres i forbindelse med andre facadearbejder. Revner skal skæres ud, lukkes og hele sålbænken skal have ny overfladebehandling. Det er vurderet sidste gang, at sålbænke kan renoveres. Derfor vil en udskiftning til evt. skifersålbænke være en god alternativ løsning. Middel A Eksempel på sætningsskader er at finde over hele facaden. Side 13

14 Sætningsskade på hjørne af bygning, samme skade ses rundt om hjørne. Sætningsskade på hjørne af bygning forsætter op til de øvrige etager. Nedslidt sålbænk inkl. revne. Side 14

15 7.3.3 Gårdfacade og gavl Gårdfacaden og gavl er udført i blankt murværk i gule sten. Gårdfacaden er gennemgående i middel stand. Sten er i god stand, fuger begynder at vise tegn på alder, dvs. at de er nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger, der falder ud. Der er en del sætningsskader, som i de pågældende områder resulterer i ringe fuger. Den fritstående gavl mod parkeringsplads er vurderet i god stand. Sætningsskader bør udbedres ved at ilægge armeringsjern i fuger. Udvaskede fuger, specielt ved sokler, bør omfuges. Fristående gavl mod parkeringsplads kan med fordel isoleres udvendigt, anslået udgift kr ,- beløb er uden moms. Der vil være en besparelses på varmeregningen, samt en stor bonus på den indvendige komfort i form af bedre indeklima. Middel A Sætningsskade samt udvasket fuge. Udvasket fuge ved sokkel. Side 15

16 7.4 Altaner Altaner Der er 8 altaner på gadesiden af huset, 4 stk. mod Frøbels Alle og 4 stk. mod Ewaldsensvej. Der er 5 altaner på gårdsiden af huset. Altanen er opbygget af en stålramme, der med udliggerjern er fastgjort til bjælkelagskonstruktionen i bygningen. Altanen er beklædt med profileret malet stålplader og en håndliste af alu, Tilstanden af altanerne er vurderet at være god. Der er ikke behov for renovering af altanerne langt ud i fremtiden. Dog er det altid godt at været ekstra opmærksom på, om de bærende elementer i altanen ruster eller lignende. F.eks. at der løber rustfarvet vand ned af facaden efter regnvejr. Det er vurderet at altanerne mod gården har en længere levertid pga. deres placering, som er godt beskyttet for vejrlig. God C Eksempel på altan mod gade Eksempel på altan mod gård Side 16

17 7.5 Vinduer Vinduer i lejligheder Vinduerne i ejendommen er plastvinduer, formentlig fra midten af 1980erne. Vinduerne er fuget med en gummifuge. Vinduerne er vurderet til at være i middel stand. Da vinduernes alder nærmer sig 30 år, må det forventes at termoruder begynder punktere med et hyppigere interval. Evt. utætheder vil forøges, da tætningslister slides mere og mere. Det er ved besigtigelsen oplyst at der umiddelbart ikke er trækgener i lejlighederne. Fugerne omkring vinduerne er nedslidte. De er blevet hårde og er ikke fleksible mere. Dog er det ikke registeret, at der er fuger der har sluppet. Det er formentlig kun et spørgsmål om tid, før det sker. Der vil ved en udskiftning af vinduerne til nye lavenergiruder, kunne opnås en bedre komfort i lejlighederne i form af et betragtelig mindre kuldenedfald fra vinduer. Det er dog næppe rentabelt i forhold til tilbagebetalingstiden. Det bør i midlertidig overvejes udført i forbindelse med andre stilladskrævende arbejder. Vedr. fuger er det på ingen måde rentabelt at skifte fugerne uden at skifte vinduerne samtidig. Middel A Det er flere steder registret at tætningslisten er faldet af, specielt i trappeopgange tætningslister bør påsættes igen. Nedslidt fuge. Side 17

18 7.5.2 Kældervinduer Kælder vinduer er de oprindelige vinduer. Tilstanden er vurderet til at være middel. Vinduer bør malerbehandles. Middel B Eksempel på kældervindue. Side 18

19 7.6 Udvendige døre Hoveddøre Hoveddøre er af plast med termoruder. Hoveddøre er i middel stand. Se afsnit vedr. vinduer. Middel B Her ses et eksempel på en opgangsdør. Side 19

20 7.7 Trapper Hovedtrapper Hovedtrapper er opbygget i træ, dog en enkelt støbt hovedtrappe med en betonplade mod kælder afsluttet med terrazzo. Hovedtrapper og trapperum er i god stand. For kosmetiske grunde kan revner i terrazzogulv udbedres. Det er vurderet til ikke på nuværende tidspunkt at havde en betydning for konstruktionen. Middel A Trapperum Revner i terrazzogulv. Side 20

21 7.7.2 Bagtrapper Bagtrapper er med oppudsede vægge, trappeløb af træ samt trin af træ. Trappeløb af træ er i god stand. Der er en gennemgående tendens til revner i pudsen på bagtrapper. Det er vurderet til ikke at have en betydning for konstruktionen. Ingen udbedringsforslag. Middel B Eksempel på revner i bagtrappevæg. Side 21

22 7.8 Etageadskillelser Etageadskillelser Etageadskillelser er en bjælkelagskonstruktion med indskudsler. Tilstanden er vurderet god. Uisoleret gulv over krybekælder bør isoleres. Endvidere bør der blæses isolering i bjælkelaget mellem 4. sal og tageetagen, anslået pris kr ,- uden moms. Det vil beboere på den øverste etage kunne mærke på varmeregningen og komforten. Middel B Uisoleret gulv over krybekælder bør isoleres. Side 22

23 8 VVS-installationer 8.1 WC og bad Besigtiget wc og baderum fremstår generelt med forskellige indretning og design samt forskelligt vedligeholdelsesmæssigt niveau. Besigtigede badeværelser fremstår generelt i god stand og der blev ved gennemgangen ikke observeret synlige fejl eller mangler Det anbefales at kontrollere jævnligt om toilet, håndvaskbatteri samt brusebatteri holder tæt, for derved at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssigt vandspild samt skader på ejendommen. Ydermere skal fuger mellem vægge, gulve og gulvafløb kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner med skader til følge. God A Her ses eksempel på gulvafløb, hvor det er vigtigt jævnligt at kontrollere for tæthed og tilstanden på fuger. Her ses eksempel på rørgennemføring, hvor det er vigtigt jævnligt at kontrollere for tæthed og tilstanden på fuger. Side 23

24 8.2 Køkken Besigtigede køkkener fremstår generelt med forskellig indretning og design samt forskelligt vedligeholdsmæssigt niveau. Besigtigede køkkener fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Vedligeholdelse af køkkener er beboers eget ansvar. Det er vigtigt at den enkelte beboer jævnligt kontrollerer installationerne under køkkenvask samt eventuelle tilslutninger til opvaskemaskiner m.m. Dette for at sikre at eventuelle utætheder opdages så hurtigt som muligt og at man derved undgår skader på indbo og bygning. Ydermere bør det jævnligt kontrolleres om blandingsbatterier holder tæt for derved at undgå unødigt vandspild samt skader. God A Vandinstallation under køkkenvask, kontrolleres for utætheder. Her ses et eksempel på en ny køkkenfaldstamme. Her kontrolleres også jævnligt for utætheder. Side 24

25 8.3 Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Ejendommenes varmecentral er placeret i kælderen. Varmeanlægget er udført som 2-strengs anlæg i sorte stålrør. Samtlige registrerede radiatorer er monteret med termostatventiler Varmecentralen fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Selve varmeanlægget fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand og der er ingen bemærkninger til dette. I forbindelse med gennemgangen af ejendommene blev det oplyst at der umiddelbart ikke er problemer med at holde varmen om vinteren. Varmeanlægget i lejligheder er forsynet med gamle søjleradiator og ventiler. Det skal bemærkes at varmecentral fremstår i rimelig pæn og ryddelig stand, hvilket har stor betydning for at vedligehold og drift af centralen kan ske uhindret. Der er umiddelbart ikke behov for udbedring, varmeanlægget fremstår i god stand. Der kan med fordel udskiftes gamle søjleradiatorer for at udnytte varmen bedre og hæve afkølingen. God A Her ses et eksempel på en søjleradiator. Her ses et eksempel på en varmeveksler. Det anbefales at holde øje med utætheder samt rense efter behov. Side 25

26 8.4 Afløb Ejendommens afløbsinstallation er primært udført i støbejerns rør Ejendommens afløbsinstallation fremstår i god vedligeholdsmæssig stand og der blev ved gennemgangen ikke konstateret fejl eller mangler på installationen. Der er umiddelbart ikke behov for udbedring. Enkelte køkken faldstammer udskiftes. middel A Her ses et eksempel på toiletfaldstamme. Her ses et eksempel på tæret køkkenfaldstamme i kælder. Side 26

27 8.5 Kloak Kloakken blev ved gennemgangen ikke registreret. For med sikkerhed at kunne klarlægge kloaksystemets tilstand anbefales, at der udarbejdes en TV-inspektion af kloakken. Kloakkens tilstand kendes umiddelbart ikke, men i forbindelse med gennemgangen blev der ikke konstateret synlige skader eller fejl på kloaksystemet i form af indsivende spildevand gennem kælderdæk og/eller fundamenter Der er umiddelbart ikke behov for udbedring. middel B Her ses et eksempel på et tagnedløb med sandfang. Side 27

28 8.6 Vandinstallation Ejendommens vandinstallation er primært udført i rustfaste stålrør og kobberrør. Varmt brugsvand opvarmes via fjernvarme. Varmtvandsbeholderen er en 4000 liters beholder. Varmtvandsbeholderen er placeret i varmecentralen i kælderen. Ejendommens vandinstallation fremstår generelt i normal vedligeholdsmæssig stand. Det anbefales at male undersiden af beholder efter regnskyl. Det anbefales også at indstille de termostatiske cirkulationsventiler for at sikre en god afkøling af fjernvarmevandet. God A Her ses et eksempel på en termostatisk cirkulationsventil. Her ses et eksempel på varmtvandsbeholderens underside. Side 28

29 8.7 Ventilation Ejendommen ventileres via kanaler i henholdsvis køkken og bad. Udsugningen sker via naturlig ventilation. Til ejendommens ventilation skal det bemærkes, at ventilatorer, kontrolventiler, m.v. jævnligt skal rengøres og at kanaler bør renses ca. hvert 10 år. Dette sker for at sikre at anlæggene og den naturlige ventilation virker tilfredsstillende og i henhold til bygningsreglementet krav til udluftning. Drift, vedligehold samt renholdelse af emhætter og kontrolventiler i de enkelte lejligheder henhører til den enkelte beboer at sørge for. Bygningsmæssige udluftningskanaler bør renses ca. hvert 10 år. God C Her ses et eksempel på en ventilationskanal i lejlighed, renses som anført ovenstående. Side 29

30 9 El og svagstrøm El-installationer i besigtigede lejligheder er generelt af nyere dato og der blev ved gennemgangen ikke fundet synlige fejl på installationerne. Umiddelbart kunne det ikke konstateres om samtlige lejligheder er forsynet med lovpligtigt HFI- eller HPFI-relæ. Dette bør undersøges nærmere af autoriseret el-installatør og bringes i orden, såfremt relæer mangler. El-installationer i fællesarealer er generelt fundet i orden. Der blev ikke observeret synlige fejl elle mangler på installationerne. Det anbefales at el-installationer gennemgås af autoriseret el-installatør for derved at sikre, at installationerne er lovlige. God B Her ses et eksempel på el-tavle i kælder. Side 30

31 10 Teknisk rådgivning Det anbefales, at der medvirker et rådgivende ingeniørfirma som Kuben Management i forbindelse med udførelse af de foreslåede arbejder, således at de optimale løsninger vælges. Teknisk rådgivning vil typisk omfatte: Registrering af eksisterende forhold samt fastlæggelse af arbejdernes omfang Udarbejdelse af budget Myndighedsbehandling, herunder indhentning af nødvendige tilladelser Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder arbejdsbeskrivelser, evt. tegningsmateriale etc. Indhentning af tilbud samt kontrahering med entreprenør Fagtilsyn med arbejdernes udførelse samt afholdelse af ugentlige byggemøder Afholdelse af afleveringsforretning Økonomistyring herunder gennemgang af entreprenørens faktura/aconto samt opstilling af byggeregnskab efter færdiggørelsen af arbejderne Afholdelse af 1-års gennemgang Side 31

32 11 Aktivitetsplan samt udbedrings- og vedligeholdelsesbudget Side 32

33 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.1 TAGVÆRK Taget fremstår i relativ god stand, alderen taget i betragtning, dette er pga. den fornylige gennemgang og udbedring af evt. mangler og skader. Det er dog observeret at specielt tegl, i områder, mod gård ligger ujævnt. Tagrender og nedløb kan med fordel udskiftes i forbindelse med en udskiftning, endvidere anbefales det at udskifte det til zink. Udskiftning af tag, inkl fast undertag, nye zinkinddækninger, hætter osv Udskiftning af tagrender og nedløb I alt tagværk

34 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.2 FUNDAMENTER & KÆLDER 01 Alle registrerede områder, dog ikke varmeklæderen, er i god stand. Gulvet i varmekælderen fremstår ujævn Gulvet i varmekælder bør udbedres, da der er risiko for faldskader. Alt løst beton, ruste jern osv. skal fjernes og et mindre afretningslag ca. 60 mm. kan støbes. I alt fundamenter og kælder

35 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.3 FACADER & SOKKEL Sokkelen er i god og forventelig stand taget i betragtningen det er næsten 100 år gammelt. På gårdsiden er der en del forvitringer og afskallinger af pudsen. På gadesiden er der observeret svindrevner enkelte steder, af varierende størrelser Gadefacaden gennemgående i middel stand. Sten i god stand, fuger begynder at vise tegn på deres aldre, dvs. at det de en nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger der falder ud. Afskallinger på gårdsiden skal renses for løs puds og pudsesop igen. Svindrevner mod gadesiden skal skæres op, og beton støbes op på ny. Arbejder på soklen kan med fordel laver i forbindelse med øvrige facadearbejder Sætningsskader bør udbedres, ved at ilægge armeringsjern i fuger.hjørne af bygning: Det anbefales af en murer fjerner et område murværk, så der er muligt at se hvad der sker længere inde i muren Sålbænkende er ligeledes i middel stand, en del af sålbænkende er udvasket og har revner. Sålbænke bør udbedres i forbindelse med andre facadearbejder. Revner skal skæres ud, lukkes og hele sålbænken skal have ny overflade behandling. Det er vurderet sidste gang at sålbænke kan renoveres Gårdfacaden gennemgående i middel stand. Sten i god stand, fuger begynder at vise tegn på deres aldre, dvs. at det de en nemme at skrabe ud - dog er der ikke tegn på fuger der falder ud. Der er en del sætningsskader, som i de pågældende områder resultere i ringe fuger. Sætningsskader bør udbedres, ved at ilægge armeringsjern i fuger. Udvasket fuger, specielt ved sokler, bør omfuges. I alt facader og sokkel

36 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.4 VINDUER 01 Vinduerne er vurderet til at have middel stand. Da vinduerne nærmere sig 30 år, må det forventes at termoruder begynder punktere med et hypperige interval. Evt. utætheder vil forøges, da tætningslister slides mere og mere. Der er ikke behov for udbedring, dog skal der holdes et ekstra tilsyn på tætningslister. I alt vinduer 0

37 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.5 UDVENDIGE DØRE 01 Hoveddøre er middel stand. I alt udvendige døre 0

38 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.6 TRAPPER 01 Hovedtrapper og trapperum er i god stand. I alt trapper ETAGEADSKILLELSER 01 Tilstanden er vurderet god. Uisoleret gulv Uisoleret gulv over krybekælder bør isoleres I alt etageadskillelse

39 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 4.1 WC & BAD 01 Generelt vedr. baderum og wc-rum Besigtige badeværelser fremstår generelt i god stand og der blev ved gennemgangen ikke observeret synlige fejt eller mangler Det anbefales jævnligt at kontrollere om toilet, håndvaskbatteri samt brusebatteri holder tæt, for derved at sikre at der ikke sker uhensigtsmæssigt vandspild samt skader på ejendommen. Ydermere skal fuger mellem vægge, gulve og gulvafløb kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner med skader til følge. WC & bad i alt 0

40 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 4.2 KØKKEN Generelt vedr. køkkener Besigtigede køkkener fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Vedligeholdelse af køkkener er beboers eget ansvar at sørge for. Det er vigtigt at den enkelte beboer jævnligt kontrollerer installationerne under køkkenvask samt eventuelle tilslutninger til opvaskemaskiner m.m. Dette for at sikre at eventuelle utætheder opdages så hurtigt som muligt og derved undgå skader på indbo og bygning. Ydermere bør det jævnligt kontrolleres om blandingsbatterier holder tæt for derved at undgå unødigt vandspild samt skader. Køkken i alt VARMEANLÆG 01 Varmecentralen fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig stand. Selve varmeanlægget fremstår generelt i god vedligeholdsmæssig stand og der er ingen bemærkninger til dette. I forbindelse med gennemgangen af ejendommene blev det oplyst at der umiddelbart ikke er problemer med at holde varmen om vinteren. Det skal bemærkes at varmecentral fremstår i rimelig pæn og ryddelig stand, hvilket har stor betydning da vedligehold og drift af centralen kan ske uhindret Der er umiddelbart ikke behov for udbedring, varmeanlægget fremstår i god stand. Varmeanlæg i alt 0

41 Beskrivelse af alle arbejder Dato: Dokumentkode KMS 244 Sag: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Versionsnr. 7.0 Sagsnr.: Emne: Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 4.4 AFLØB 01 Ejendommens afløbsinstallation fremstår i god vedligeholdsmæssig stand og der blev ved gennemgangen ikke konstaterer fejl eller mangler på installationen. Der er umiddelbart ikke behov for udbedring. Enkelte køkken stammer udskiftes. Afløb i alt KLOAK 01 Kloak generelt Kloakkens tilstand kendes umiddelbart ikke, men i forbindelse med gennemgangen blev der ikke konstateret synlige skader eller fejl på kloaksystemet i form af indsivende spildevand gennem kælderdæk og/eller fundamenter Der er umiddelbart ikke behov for udbedring Kloak i alt 0

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 2156 E/F Hessensgade 23-29 & Bremensgade 28 20. marts 2015 Udført af: Julie Norus og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1984 E/F Himmerlandsgården 6. marts 2014 Udført af: Stine W. Gjesten og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bag haver 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3400 Hillerød BBR-nr.: 219-038305 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten

Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Vedligeholdelsesplan for A/B Kornblomsten Per Bager Byggeteknisk rådgiver ( DV1-F / PBA ) Arbejds tlf. 8833 2339 Mobil tlf. 2149 2339 E-mail pba@kuben.dk 1 Andelsforeningen A/B Kornblomsten Ejendommen

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere