1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj Lerbjerg Svejstrup Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk"

Transkript

1 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del Generelt om tilstandsrapport og handlingsplan Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 5 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 5 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 5 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 6 Beskrivelse af anlægget... side 7 Skitse over anlægget... side 8 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m.... Side 9 Handlingsplan - forslag til opgaver... side 10 Bilagsliste... side 11 Forord: Delrapport nr. 1 Denne tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5, som DVN har deltaget i udvikling af tilbage til Delrapport nr. 3 For at gøre tilstandsrapporten mere overskuelig, har vi valgt at tilstandsrapport og handlingsplan kan læses sammen med en generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan - del nr. 3, som kan benyttes til inspiration for bestyrelsen. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelsen af vandværket. Udvidelsesmuligheder med teknisk hjemmeside og egenkontrolprogram Rapporten kan udvides med teknisk hjemmeside, som sammen med vandværkets forbrugerhjemmeside, kan gøre det lettere at dele oplysninger i bestyrelsen og udgøre samtidig et ekstra e-arkiv for de vigtigste oplysninger. Den tekniske hjemmeside vil gøre det lettere for bestyrelsen at følge udviklingen og dokumentere drikkevandets kvalitet overfor myndigheder og forbrugerne. Vandværket kan evt. også få udvidet med egenkontrolprogram Side 2

3 Baggrund og resumé 3. maj 2010 blev Lerbjerg Svejstrup Vandværk gennemgået sammen med formand Jens Olesen med henblik på udarbejdelse af forslag til handlingsplan for vandværket med fokus på forbedring af den nuværende vandkvalitet. Det er aftalt, at der evt. senere udvides med en egentligt registreringer og tilstandsrapport med oplæg til fremtidig plan for egenkontrol og overvågning - herunder beskrivelse af plan for pasning af vandværket. Lerbjerg Svejstrup vandværk er blevet kontaktet af Favrskov kommune om løsning af deres problem med forhøjet kalium i drikkevandet. Der findes også rester af BAM i drikkevandet under grænseværdien. DVN deltager som vandværkets sparringspartner efter aftale med vandværksforeningen, FVD. DVN optræder ifølge aftale med vandværksforeningen som uvildig rådgiver og er ikke udførende. Hovedkonklusioner med anbefalinger: Lerbjerg Svejstrup vandværk leverer drikkevand til 2 trykzoner og forsyner 75 forbrugere. Indvindingsboring, vandværksanlægget samt bygning fungerer, men den tekniske tilstand og funktion samt indretning bærer præg af at være opbygget og udvidet over flere omgange. Det er aftalt, at rapporten i første omgang kun omfatter en beskrivelse af handlingsplan for, hvorledes drikkevandskvaliteten på kort og lang sigt kan forbedres ved forsøg på levetidsforlængelse med den nuværende indvindingsboring og udvidelse med ny boring senere. Indvindingsboring : Det anbefales, at den nuværende og eneste boring undersøges ved tryktest og separationspumpning. Opgaven beskrives nærmere under afsnittet handlingsplan samt ved illustrationer i bilag. Råvandskvalitet : I bilag 2 er der vist udvalgte analyseparametre for vandværkets boring. Andre stoffer kan følges på grafer på den tekniske hjemmeside, som samtidig er opbygget som informationssystem med forklaringer, hvor der også læses om betydningen for hvert enkelt stof. Informationssystemet kan udvides med flere oplysninger og benyttes til at følge udvikling på flere nøgletal for driften. Vandværket, vandbehandling og udpumpningsanlæg m.m. Råvandet suges op af 2 x 2 sugepumper på en fælles sugeledning. Drikkevandet udpumpes via 2 frekvensstyrede trykfiltre og 2 udgange. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat : Forsyningssikkerhed : Forsyningssikkerheden vurderes som ikke god, da vandværket kun har 1 boring og p.t. ingen nødforbindelse. Det foreslås derfor på sigt, at der søges om udvidelse med en ekstra boring enten ved nuværende kildeplads (afhængig af undersøgelsens resultater), eller der findes en alternativ kildeplads med en bedre beliggenhed. Der er også mulighed for at indgå et samarbejde med Hadsten Vandværk om levering af vand. Drikkevandets kvalitet. Vandværket følger kommunens kontrolprogram. I bilag 2 ses udvalgte grafer for drikkevandets analyser. Andre drikkevandsanalyser kan ses og følges på den tekniske hjemmeside på webstedet El-tavle og styring. El-tavle og styring af skylning er af ældre dato, men det er oplyst, at el og styring fungerer tilfredsstillende. Ledningsnet og forbrug. vurderes senere Egenkontrol og overvågning : der pejles ikke, så vi ved ikke noget om udviklingen i ro- og driftsvandspejl. Dette foreslås ændret, men program for egenkontrol og overvågning vil afhænge af undersøgelsen. Information til forbrugerne og den dokumentation af vandværkets teknik m.m. Det vil være muligt at fortsætte opdateringen af den tekniske hjemmeside og dermed udbygge en teknisk informationshjemmeside og samtidig udbygge med en lille forbrugerhjemmeside til information om vandkvalitet, pris m.m. Hvis vandværket vælger at fortsætte med egen indvinding og forsyning, kan dette være en enkel og billig måde at gøre forbrugerne i byen mere interesseret i egen vandforsyning, samt dokumentere anlægget løbende tilstand, resultater af den løbende overvågning og dokumentation overfor kommunen. Side 4

5 Vandværkets indvinding og kildeplads : Beskrivelse, Indvindingsopland Indvindingsoplandet er udlagt som område for drikkevandsinteresse. Indvindingsoplandet er beliggende i område med landbrug og skov. Vurdering af indvindingsopland. Det vurderes, at grundvandet kan være påvirket af forskellige punktkilder, herunder mink og andre punktkilder fra landbrug, jernbane, huse/haver m.m. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 1 boring beliggende inde på vandværket. Boring 1 - DGU er 23 meter dyb. Der indvindes fra m.u.t. i sandlag. Vurdering, Kildeplads Når der foreligger nogle undersøgelser af tæthedskontrol af forerør og grundvandskvaliteten i top og bund af filter, kan det bedre vurderes, om der vil være mulighed for bevarelse af anlæg og boring. Der kan herefter drøftes fremtidsmuligheder i samarbejde med kommunen. Side 5

6 Vandværkets boring : Boringens jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournal er vedlagt som bilag Kote F1 B1 - DGU nr højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Forklaring grundvandsstand sandet ler filter Grå ler sand og grus -15 Oplysninger om boringer m.m. Lokalt ses det, at grundvandet er godt beskyttet af naturligt lerindhold, men det gælder ikke i hele indvindingsoplandet, da grundvandet har et moderat indhold af nitrat, og visse stoffer tyder på påvirkning af punktkilder. Der er ikke udført pejlinger. Boring 1 DGU nr Se forslag under handlingsplan Råvandet. Højt indhold af bor (600 µg/l) indikerer påvirkning fra spildevand. Se bilag 2 hvor der er vist udvalgte grafer. Side 6

7 Beskrivelse af anlægget Vandet indvindes fra en boring. Vandet suges op via 2 x 2 sugepumper, ledes i 2 filtre (parallelle) og ledes derefter i hydrofor. Vandet pumpes via 2 udgange direkte ud til forbrugerne. Vandværket forsyner i alt ca. 75 husstande. Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU m³/t 2 sugepumper CR5 10 m³/t 2 sugepumper CR4 8 m³/t 2 trykfiltre 2x10 m³/t 2 hovedmåler 2 udgange 4 sugepumper 2 trykfiltre 2 udgange Vandmålere Side 7

8 Indretning af vandværk - en forenklet skitse 4 sugepumper Udgang 2 trykfiltre Nedgang til vandværk DGU Udgang Side 8

9 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m. Vurdering af anlægget: Afventer undersøgelse Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer): Der er tydelig udvikling i kalium, som kan skyldes påvirkninger fra punktkilder BAM er stigende i drikkevandet, men under grænseværdien - byforurening Bor ligger højt, hvilket også tyder på påvirkning fra punktkilder, men dette sporstof er for nedadgående, så måske kan punktkilden være af ældre dato Grafer for analyser fra ledningsvandet viser problemer med vandbehandlingen i forhold til oxygen/opløst ilt Side 9

10 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver i 2010 Indvindingsopland Opgaveplan afventer kommunens indsatsplan. Kildeplads og indvindingsboringer: På sigt bør det evt. planlægges en ny kildeplads/boring, som ikke er påvirket af de lokale arealanvendelser, som ses at være: Minkfarm Sportsplads Jernbane Alm. landbrugsdrift (dog næppe årsagen til stigende kalium i grundvandet) Punktkilder gårdspladser, parcelhuse, p-plads o.lign Boring 1: DGU Simpel undersøgelse af boring ved tryktest og korttidspumpning Separationspumpning Design af analysepakke (kalium, ledningsevne, bor, chlorid, BAM) Opstilling af forslag ud fra undersøgelse Vandværket Opgaver afventer undersøgelse af boring. Egenkontrolprogram og e-arkiv - Plan for Hvis vandværket fortsætter, kan der gives forslag til rapportdel 2 - plan for egenkontrol og overvågning. Der vil ikke være væsentlige ændringer i forhold til nuværende overvågning, men det vil være muligt løbende at indberette til en teknisk hjemmeside/informationssystem, som gør det lettere for bestyrelsen af følge udviklingen i vandværkets tekniske tilstand. Indgangen til hjemmesiden kan være fra Side 10

11 Bilag Bilag 1 Kapacitetsdiagram (side 12) Bilag 2 Resultater og præsentation af data (side 13) Bilag 3 Principskitse - separationspumpning (side 16) Bilag 4 Tryktest af boringer (side 17) Bilag 5 Ombygning af boring (side 19) Bilag 6 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 20) Side 11

12 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, samt behov. Indvindingskapacitet m³/t : (5 + 5) + (4 + 4) = 18 m³/t Behandlingskapacitet m³/t 2 x 10 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 pct. af maks døgnforbrug Udpumpningskapacitet i m³/t 0 m³ 18 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Maks. Døgnforbrug i m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ m³ m³ 148 m³ ( Fd = 1.8) 4 m³/t 13 m³/t ( Ft = 1,8) Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Side 12

13 Bilag nr. 2 Resultater og præsentation af data - drikkevand: Side 13

14 Bilag nr. 2 Resultater og præsentation af data - drikkevand: Resultater og præsentation af data - ledningsnettet: Side 14

15 Bilag nr. 2 Resultater og præsentation af data - råvand - DGU : Side 15

16 Bilag nr. 3 Bilag nr. 3 Separationspumpning - DGU illustration af boring Prøvetagning nedre vand som går til vandværk Pejlerør Prøvetagning - øvre vand som afledes til bæk/kloak Forerør Sandet ler Ofte viser undersøgelser, at forurening strømmer ind lige under jern-/forerøret, eller ind i utæt/tæret forerør. Ler Boringen er filtersat med 3 meter fra 18 til 21 meter under terræn. Sand Analyser fra den øvre og nedre pumpe vil vise, om grundvandet er forurenet i stor afstand, eller om forureningen er boringsnær. Er det sidste tilfældet, vil der ofte være en mulighed for at foretage forsøg med levetidsforlængelse ved ombygning eller ved afværgepumpning. Forslag til undersøgelse - se illustration: 1. Først udføres test af forerørets tæthed med trykluft i tre trin sammen med test af ledningsevnen under et kort pumpeforsøg, så specifik kapacitet for boringen kendes. 2. Dernæst aftales montering af et fælles sugerør lige over bund af filter samt et sugerør til afværgepumpning med en lille sugepumpe over filter i passende dybde. Der pumpes på begge pumper samtidigt i en uge. Der udtages prøver til analyse af udvalgte stoffer - herunder kalium og BAM, som kan afsløre, om Kalium og BAM strømmer til boringen via utætheder enten i forerøret eller ned langs forerøret udvendig, som følge af utilstrækkelig tætning med bentonite eller alm. skorstenseffekten. 3. Der tages herefter stilling til forslag om den fremtidige drift og indretning. 4. Se forslag til tæthedskontrol og indretning med sugerør i boring i efterfølgende bilag. Side 16

17 Bilag nr. 4 Principtegning: overvågning af indvindingsboringer, pejlinger, test for tæthed af boringens forerør, stigrør og kontraventil i dykpumpen samt råvandsledning. ( 3 ) ( 5 ) Manometer og kugleventil Manometer og kuglehane Flange for prøvepumpning ( 7 ) Prøvehane ( 6 ) Råvandsventil Overgang til råvandsledning ( 1 ) Pejlerør med kugleventil og pejlestuds Til vandværket Forerørsafslutning/ flangekobling ( 4 ) Ekstra kontraventil Rovandspejl Udluftning med kugleventil og manometer samt T-stykke til kompressortilkobling med ventil Driftvandspejl ( 2 ) Stigrør med flange i rustfri eller galvaniseret stål. Dykpumpe 1. Pejlerør (i PEL) med pejlestuds og kuglehane, som står lukket imellem pejlinger. Sørg for at afslutte med et stykke rør med afrundet kant og pejleprop (så ledning i pejleapparat ikke slides op). Pejlerør anbefales altid, hvor der er den mindste risiko for, at pejleapparat kan sidde fast. Pejling i ro og drift ifølge instruks (se vandværks-passer system). Side 17

18 Bilag nr Stigrør og dykpumpe med kontraventil. 3. Både stigrør og dykpumpens kontraventil testes tæt ved procedure forklaret under punkt 4 (typisk hvert kvartal eller ved mistanke om utæthed). 4. Når pumpen kører, lukkes råvandsventilen (6). Manometer (3) aflæses og noteres som målt pumpetryk ved spærret råvandsventil. Typen af manometer afpasses efter pumpens driftstryk. Pumpen slukkes, og manometer aflæses og noteres, når viseren er stabil. Manometer test viser, om pumpens kontraventil og stigrør er tæt. Falder manometerstanden, er der fundet tegn på en utæthed og brøndborer kontaktes. 5. Et mere følsomt manometer placeres til test af driftstrykket og ved pumpestop. Her kan man så følge udviklingen af en gradvis tilstopning af råvandsledning, og om råvandsledningen er tæt. Det er vigtigt at montere en ventil, så man kan lukke for manometeret, især hvis manometeret monteres før råvandsventil (6), da man ellers kan ødelægge det følsomme manometer under tryktest af pumpe og stigrør. 6. Der skal altid være en råvandsventil i tørbrønden, så man let kan afbryde for vandet i råvandsledningen ved reparationer og ved test af pumpens tilstand. 7. Prøvehanen skal være af god kvalitet (rustfri stålhane), som kan tåle at blive opvarmet ved prøvetagning - ex. ved test for kim/coliforme bakterier. De grafer, som løbende opdateres, vil afsløre fejl ved pumpe, kontraventiler, forerør, stigrør og råvandsledning og dermed udgøre en e-tilstandsrapport for hver boring. Tilsvarende oprettes grafer for vandværkets nøgletal/driftstal. Anbefaling: Når vandværket har valgt leverandør til opgaven, kan DVN drøfte den mest hensigtsmæssige måde at få indrettet overvågningen mht. de løbende tryktest. Data som så løbende kan indberettes på vandværkets tekniske hjemmeside.. Side 18

19 Bilag nr. 5 Ombygning af boring til forsøg med separationspumpning: Pejlerør Sugeledning 1 (ø63) Trykzone 1 Sugeledning 2 (ø63) Trykzone 2 Forerør Sugeledning 3 (ø63) Afværge Det foreslås, at der suges til hver trykzone fra 2 separate sugerør, som efter en længde på ca. 6 meter samles til et fælles sugerør, som føres til ca. 1 meter over bund af filter. Der monteres en lille sugepumpe til afværgepumpning. På den måde får alle forbrugere samme og formentlig den bedste vandkvalitet. Der monteres pejlerør i midten, som illustreret. Side 19

20 Bilag nr. 6 Fotos Nedgang til vandværket B Prøvehane Sugepumper Måler El-/styretavle Side 20

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009)

Priser samt leverings- og betalingsbetingelser ( gælder til 1/4 2009) Vandværkets IT-styring med mitdrikkevand IT- System til overvågning, kontrol og dokumentation. Velegnet til kommuner, vandværker samt industri, dambrug og landbrug med egen grundvandsindvinding. Priser

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 4 af 17. august 2004 2 3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 Vandmiljøplanens Grundvandsovervågning... 7 Tilsyn

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere