I/S Kristrup Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Kristrup Vandværk"

Transkript

1 I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref F JANR Udg. 02 Dato Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 1 2. Introduktion 2 3. Organisatoriske og administrative forhold Vandforsyningens organisation Vedtægter Bestyrelsen Jobbeskrivelse og honorar Forretningsorden Lovgrundlag/lovkrav Vandforsyningsloven/regulativ Forsikringsforhold Plangrundlag,, Regionplan, kommuneplan, Vandforsyningsplan mv Administrative forhold Kontor Arkiv Regnskabssystem Ansatte Økonomi / Regnskab Økonomi Tilslutningsbidrag Årsrapport/finansregnskab Finansregnskab Grønt regnskab Budget Projektstyring Eksterne konsulenter Samarbejdsmuligheder / relationer Myndigheder Kontaktudvalg Nabovandværker Beredskab Ressource forhold Grundvandets sammensætning Kortlægning Indsatsplaner 21

3 6. Anlægstekniske forhold Asser-Rigs Vej Kildeplads Behandlingsanlæg og installationer Elinstallationer og SRO Driftsbygninger Gl. Clausholmvej Kildeplads Behandlingsanlæg og installationer Elinstallationer og SRO Driftsbygninger Forsyningstekniske forhold Ledningsregistrering Ledningsmaterialer Aldersfordeling Ledningsrenovering og nyanlæg Brudfrekvens Værdiansættelse Værdi af eksisterende anlæg Investeringsoversigt Kapacitetsvurdering Forbrugsdata Forbrugersammensætning Forsyningskrav / Forsyningsevne Ordliste 43

4 1. Sammenfatning Nærværende tilstandsrapport for Kristrup Vandværk indeholder en samlet beskrivelse af vandforsyningen i Kristrup både administrative, økonomiske og tekniske forhold. Vandforsyningens beredskab er behandlet, vandværket har ikke udarbejdet en beredskabsplan. Det anbefales, at bestyrelsen på grundlag af tilstandsrapporten og de her nævnte bemærkninger og anbefalinger får udarbejdet en handlingsplan. Følgende prioritering anbefales vedrørende iværksættelsen: Organisation og ledelse Samarbejde med myndigheder og andre Administrative forhold Økonomi og regnskab Tekniske forhold Den lave prioritering af tekniske forhold skyldes, at vandværket er blevet renoveret løbende og fremstår i et meget højt teknisk niveau. De i den tekniske del af rapporten anførte anbefalinger er ikke af akut betydning for vandværkets drift. Bestyrelsen skal dog være opmærksom på, at der er et væsentligt samspil mellem den i den tekniske del af rapporten anførte levetid og værdiansættelse på vandværks bygninger og installationer m.v. og vandværkets økonomi og takstpolitik. I forlængelse af arbejdet med tilstandsrapport og handlingsplan anbefales det, at bestyrelsen iværksætter registrering af daglige rutiner som anbefalet af FVD jf. Håndbog nr. 5 vedrørende komponentliste, løbende tilstandskontrol og logbog til afløsning af eller supplement til allerede eksisterende systemer.

5 2. Introduktion FVD har opfordret sine medlemmer til at sætte fokus på udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan. FVD vurderer, at man derigennem kan bidrage til at optimere vandværksdriften på det enkelte vandværk. Mange vandværker forveksler ofte tilsynsrapport som udarbejdes af den kommunale tilsynsmyndighed eller en rapport fra maskinleverandøren med tilstandsrapport. Endvidere er der stadig mange vandværker for hvem tilstandsrapport og handlingsplan fremstår som noget helt ukendt. Nærværende tilstandsrapport er udarbejdet af ingeniør Kurt Ellemose, Rambøll i samarbejde med projektleder Jeppe Hansen FVD efter aftale med bestyrelsen i Kristrup Vandværk. Ud over at tilvejebringe en tilstandsrapport for Kristrup Vandværk har formålet med samarbejdet været i fællesskab at fastlægge og tilvejebringe rammerne for udarbejdelse af en total analyse af et større vandværks situation. I FVD s håndbog nr. 5 behandles emnet tilstandsrapport og handlingsplan, der også omfatter emnerne tilstandskontrol, komponentliste og logbog som primært er relateret til registreringer vedrørende den daglige drift. Disse emner behandles ikke i denne rapport. I forhold til håndbog nummer 5 er emneområdet i nærværende rapport udvidet med en analyse af de bløde værdier eller den ledelsesmæssige og administrative side af vandværkets drift. Gennem den anbefalede daglige registrering tilvejebringes data som vil være en vigtig forudsætning for rettidig indgriben og fremtidige justeringer i tilstandsrapport og handlingsplan. Tilstandsrapporten er en detaljeret analyse af vandværkets tekniske, - administrative, -ledelsesmæssige og økonomiske situation. På grundlag af bestyrelsens efterfølgende beslutninger, med baggrund i bemærkninger og anbefalinger i tilstandsrapporten, bør der udarbejdes en handlingsplan. Handlingsplanen er en prioriteret oversigt over aktiviteter og foranstaltninger som bestyrelsen ønsker at iværksætte inden for en given tidshorisont samt de økonomiske konsekvenser heraf. Med handlingsplanen tilvejebringes et overordnet og langsigtet styringsredskab for bestyrelsen. Nærværende tilstandsrapport er en analyse af vandværkets situation med bemærkninger og oplæg til bestyrelsen med henblik på at denne kunne træffe de beslutninger der danner grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan

6 3. Organisatoriske og administrative forhold 3.1 Vandforsyningens organisation Kristrup Vandværk er etableret den 24. april 1905 som et interessentskab. Interessentskabskontrakten er en integreret del af interessentskabets vedtægter. Interessentskabet har en særskilt aftale med Randers Kommune om vandværkets påligning, opkrævning og afregning af vandafledningsafgift for kommunen. Interessentskabet driver to vandværker. Der er 929 interessenter og 1607 forsyningsenheder. Interessentskabet består overvejende af private husstande og enkelte større virksomheder og institutioner. Den daglige ledelse varetages af en arbejdende formand, som også er vandværksbestyrer. For 12 år siden var vandværket nedslidt og i en vanskelig økonomisk situation. Den situation er det lykkedes at rette op på så vandværket i dag fremstår som et økonomisk velfunderet og veldrevet vandværk med en høj teknisk standard Vedtægter Selskabets vedtægt er senest revideret den 27. marts Af vedtægten fremgår at selskabet er et interessentskab. Der foreligger ikke nogen selvstændig interessentskabskontrakt, men forhold vedrørende interessentskabet er indeholdte i vedtægtens 1-7. Af 14 fremgår det, at den opløsende generalforsamling træffer beslutning om aktivernes anvendelse. Bemærkning: Selv om selskabet er etableret som et interessentskab vil det i retslig sammenhæng blive sidestillet med et andelsvandværk og den domspraksis der er gældende her. Formuleringen i 14 kan give anledning til problemer ved fusion eller videreførelse i anden selskabsform. Forslag til forbedring: For at imødegå skattemæssige problemer i forbindelse med fusion eller overgang til anden selskabsform bør tilføjes: Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som interessentskabet Bestyrelsen Interessentskabet ledes af en bestyrelse på 5 mand. Posterne som formand og kasserer besættes særskilt på generalforsamlingen. Herudover er hvert år valg af 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter til intern revision. Bestyrelsens alder ligger fra 45 til 63 år. Bestyrelsens anciennitet: Formand 12 år, kasserer 13 år, øvrige 2-8 år. Formanden fungerer som arbejdende formand og vandværksbestyrer.

7 Langt de fleste funktioner kan kun varetages af formanden. Det er oplyst, at næstformanden vil kunne indtræde som formand og vandværksbestyrer, hvis/når der foreligger tilstandsrapport og handlingsplan som grundlag for ledelsen. Ny bestyrelsesmedlemmer får udleveret alle nødvendige FVD håndbøger vedrørende bestyrelsesarbejde og vandværksdrift. Endvidere har det enkelte bestyrelsesmedlem et abonnement på Vandposten og mulighed for at deltage i FVD s kursusaktiviteter samt temadage og messer m.v. Bemærkning Selv om der er tale om et stort vandværk er driften, i lighed med de fleste mindre vandværker, baseret på formandens og kassererens store indsats. På nuværende tidspunkt er der ikke udpeget eller instrueret nogen egentlig stedfortræder til at varetage ledelsen hvis formanden eller kassereren pludselig skulle fratræde eller blive uarbejdsdygtig, se også afsnit 3.1.3, og 3.33 Det er urealistisk at forstille sig at en efterfølger fra dag til dag opnår samme indsigt og erfaring som den nuværende formand har oparbejdet gennem 12 år på posten formand og vandværksbestyrer. Det vurderes i det hele taget at være vanskeligt at finde bestyrelsesmedlemmer som vil/kan påtage sig krævende poster som formand og kasserer. Det er oplyst, at sikkerhed og kontinuitet vedrørende den mere tekniske del af driften er baseret på servicekontrakter med vandværkets leverandører. Vandværkets ledelse må ikke forvente, at nærværende tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan i sig selv er tilstrækkelig grundlag for at kunne overdrage ansvaret for ledelse og drift af et vandværk. Der foreligger ikke i tilstrækkeligt omfang beskrivelser af arbejdsrutiner og maskinbetjening for vandværksbestyrerjobbet. Med baggrund i den beskrevne situation vurderes vandværket at være meget sårbart overfor uforudset hændelser. Forslag til forbedring: Der bør straks tages skridt til at sætte næstformanden grundigt ind i forretningsgange og procedurer så han med dags varsel vil være i stand til at overtage ledelsesansvaret hvis situationen kræver det. Vandværkets ledelsesmæssige og administrative forretningsgange bør med udgangspunkt i nærværende rapport ajourføres og løbende revurderes. I forlængelse heraf bør bestyrelsen overveje at tage skridt til at frigøre sig af de praktiske opgaver vedrørende vandværkets drift og administration ved at ansætte personale eller udlicitere opgaverne. Der bør udarbejdes jobbeskrivelse vedrørende vandværksbestyrerposten og i tilknytning hertil beskrivelse af de vigtigste arbejdsrutiner på vandværkerne. En del af nævnte arbejdsrutiner vil også hensigtsmæssigt kunne optages i en beredskabsplan for de to vandværker. Dermed aflastes primært formand og kasserer og hele bestyrelsen får derigennem mere tid til at tage sig af egentligt bestyrelsesarbejde.

8 3.1.3 Jobbeskrivelse og honorar Ud over hvad der er anført i vedtægterne og forretningsordenen er der ingen egentlig jobbeskrivelse for formand og kasserer. Den nuværende formand fungerer som vandværksbestyrer. Kassereren varetager alle administrative og regnskabsmæssige opgaver. Såvel formanden som kassereren har meget stor indsigt og interesse i de respektive arbejdsområder. Honorar til formand og kasserer fastsættes på generalforsamlingen og udgør årligt ,00 kr.. Øvrige bestyrelsesmedlemmer får ikke honorar. Bemærkning Uanset om opgaverne løses af folkevalgte, ansat personale eller er udliciterede bør der ligge klare job - og arbejdsbeskrivelser. Sådanne beskrivelser vil også være vigtige elementer i forbindelse med udskiftning i bestyrelsen, ansættelse af personale samt udarbejdelse af en beredskabsplan m.v. Det vurderes, at formandens/vandværksbestyrerens arbejdsindsats langt overstiger den meget beskedne betaling som indsatsen aflønnes med. Principielt er det jf. regulativet bestyrelsen, der har ansvaret for at drive vandværket og dermed også kan fastsætte honorar og aftale løn m.v. ud fra en objektiv vurdering af det aktuelle behov for arbejdsindsats. Det er for ufleksibelt og derfor ikke hensigtsmæssigt at honorarer fastsættes af generalforsamlingen. Forslag til forbedring Der udarbejdes snarest jobbeskrivelser vedrørende de administrative og driftsmæssige funktioner på vandværket. Honorarer bør for fremtiden fastsættes af bestyrelsen, hvilket vil kræve en ændring af vedtægterne Forretningsorden Der foreligger en fyldestgørende forretningsorden. Ifølge forretningsordenen holdes der 4 ordinære bestyrelsesmøder om året. Herudover kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Forretningsordenen sikrer, at såvel data vedrørende den daglige drift, som igangværende arbejder og økonomisk status herunder budgetopfølgning behandles på bestyrelsesmøderne. På møderne informeres også om nye love vedrørende vandforsyningsområdet. Referat fra bestyrelsesmøderne vil i fremtiden være tilgængelig for interessenterne på vandværkets hjemmeside. Eventuelle personspørgsmål anonymiseres.

9 3.2 Lovgrundlag/lovkrav Vandforsyningsloven/regulativ Det foreliggende fællesregulativ for private vandværker i Randers Kommune er fra 1994 og er ikke revideret siden. Som noget helt specielt har Randers kommune medtaget sin egen opfindelse i regulativet et såkaldt takstregulativ. De private vandværker har udtrykt utilfredshed med dette tiltag fra kommunens side. Bemærkninger: Der har ikke været lovhjemmel for kommunen til at indføre det nuværende fælles takstregulativ. Det administrative grundlag for vandværkets drift fastsættes i et regulativ i medfør af 55 stk. 4 i lov om vandforsyning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar Det nye normalregulativ fra Miljøstyrelsen er udførligt omtalt i Vandposten nr. 141, november Forslag til forbedring. Gennem kontaktudvalget bør vandværket snarest anmode kommunen om, at gennemføre en revision af det foreliggende fællesregulativ. I den forbindelse bør det Fælles takstregulativ udgå. Det anbefales, at det nye regulativ udarbejdes efter det nye normalregulativ så der tilvejebringes størst mulig overensstemmelse mellem regulativet og den gældende lovgivning. Vedrørende beregning af hovedanlægsbidrag, se punkt Forsikringsforhold Selskabet er forsikret i TRYG gennem FVD. Dækningen omfatter alle de forsikringsområder som FVD anbefaler i en såkaldt All - risks forsikring : Den obligatoriske del af forsikringen omfatter bygninger, maskiner, varelager (vand), inventar og driftstabsforsikring. Maskinkasko inklusive maskindriftstab. Edb-forsikring inklusive databærerforsikring samt meromkostninger. Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring inklusive forureningsdækning. Heri er indeholdt standarddækning for op til 5 ubebyggede matrikler. Standard dækningen omfatter tillige graveskader i forbindelse med uopsættelige reparationer af ledningsnettet. Arbejdsskadeforsikring også for bestyrelsesmedlemmer. Supplerende har vandværket tegnet følgende tillægsforsikringer: Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesansvar og underslæbsforsikring samt kombineret enterpriseforsikring. Forsikringen revideres løbende i samarbejde med FVD. Bemærkning: Med baggrund i det foranstående vurderes vandværkets forsikringsbehov at være fuldt dækket.

10 3.2.3 Plangrundlag, Regionplan, kommuneplan, Vandforsyningsplan mv. Regionplan for Århus Amt foreligger i udgave I regionplanen indgår grundvandsplanen der bl.a. beskriver drikkevandsområderne herunder OSDområder (områder med særlig drikkevandsinteresse) samt tidsplan for indsatsplanlægningen. Den gældende regionplan og det foreliggende oplæg til revision af regionplanen er blevet grundigt drøftet i vandværkets bestyrelse og ligeledes i kontaktudvalget. Der er ikke forhold i planen som giver anledning til bemærkninger for vandværkets vedkommende. Kristrup Vandværk er ikke omfattet af et OSD-område. Det skyldes, at man af hensyn til byudviklingen, med vandværkets accept, valgte at tage området ud af OSD området af hensyn til den planlagte byudvikling i området. Kommuneplanen beskriver Kristrup-området bestående dels af boligkvarterer og dels af erhvervsområder. Der forventes kun i mindre omfang udbygning i området, da bydelen stort set er fuld udbygget. Vandforsyningsplanen for Randers Kommune foreligger i udkast dateret maj 2001 og er ifølge det oplyste behæftet med mange fejl. Planen forventes færdiggjort i løbet af Vandforsyningsplanen indeholder en statusbeskrivelse af alle almene vandværker i Randers Kommune. Beskrivelsen af Kristrup Vandværks anlæg er baseret på tilstanden i 2001, der er siden udført væsentlige forbedringer og ændringer på begge anlæg så de opfylder kravene til leveret vandkvalitet mv. Kristrup Vandværk er klassificeret som primær forsyning. En primær forsyning er ifølge vandforsyningsplanen en forsyning som har en størrelse, vedligeholdsstandard og organisation, som sandsynliggør at de vil kunne udgøre en væsentlig del af kommunens fremtidige vandforsyning. Indenfor udbygges et primærområde kun én vandforsyning. Vandforsyningsplanen er senest blevet revideret i Ingeniørfirmaet Krüger A/S har stået for udarbejdelsen. Hidtil er vandværkerne ikke blevet inddraget i planlægningen på en tilfredsstillende måde. Der er forventning om at denne situation vil ændres i forbindelse med den kommende revision. Det tilskrives, at den kommunale vandforsyning er blevet privatiseret og at der gennem samarbejdet i kontaktudvalget er skabt en bedre dialog med Randers Kommune. Forslag til forbedring Vandværket bør benytte den gunstigere forhandlingssituation til at søge indflydelse på planens udformning. I den forbindelse bør det have høj prioritet at få vandforsyningsplanen tilført en indvindingsstrategi der i forhold til Randers hidtidige indvindingsstrategi i højere grad tilgodeser bevaringen af den decentrale vandforsyning. Det kan bl.a. tilgodeses ved at Energi Randers, Vandforsyningen i muligt omfang køber vand ved vandværkerne i oplandet med overskudskapacitet. Denne strategi bør også introduceres for Århus Amt som forvalter grundvandsressourcen og skal ses i sammenhæng med Amtets indsatsplanlægning, se afsnit

11 3.3 Administrative forhold Kontor Vandværket har ikke noget fast kontorsted, men der er etableret en arbejdsplads ved såvel formand som kasserer. Endvidere er der visse kontorfaciliteter på vandværkets adresse på Asser Rigs Vej. Vandværket stiller EDB udstyr og telefon og dataforbindelser m.v. til rådighed. Udstyret er af forskelligt fabrikat og alder og fungerer som stand alone. Det indebærer, at nogle data f. eks. vedrørende regnskab primært ligger ved kassereren, data vedrørende ledningsregistrering ligger på server hos Naturgas Midt Nord (Lednings Info) og andre data vedrørende driftsledelse m.v. ligger på formandens computer. Data vedrørende ledningsnettet opdateres normalt hvert år, men er senest opdateret den 16.oktober Se bemærkninger og anbefaling vedrørende ledningsregistrering under kapitel 7. Udveksling af data mellem kontorstederne sker ved hjælp af disketter eller CD- ROM. På den måde er det nærmest umuligt at holde alle maskiner opdateret, lige som tilvejebringelse af sikkerhedskopier kræver stor disciplin. Ifølge det oplyste laves der sikkerhedskopi på CD-ROM. Med den beskrevne løsning er det kun i ringe grad muligt, at give såvel andre brugere, som øvrige bestyrelsesmedlemmer, leverandører, myndigheder og interessenter adgang til informationerne. Vandværket har ikke nogen fast kontortid eller telefontid, men formanden kan næsten træffes døgnet rundt. Kassereren kan primært træffes om eftermiddagen og om aftenen Arkiv Arkiv for vandværkets papirmateriale er ligeledes fordelt på de tre nævnte adresser og der er ikke noget egentligt vandværksarkivsystem. Alt bilags- og regnskabsmateriale opbevares i 5 år på papir såvel som diskette Regnskabssystem Vandværket har kontrakt med servicebureauet Microwa. Kontrakten omfatter en standard softwarepakke bestående af årsregnskab, finansregnskab, forbrugeraflæsning, årsopgørelse, fakturering og kreditor samt lønsystem. Det er i den forbindelse muligt for forbrugerne at fortage indberetning af forbrug via telefon og mail. Softwarepakken indeholder ikke faciliteter til projektstyring. Bemærkning: I relation til det for kontor, arkiv og regnskabssystem beskrevne kan der stilles spørgsmålstegn både ved tilgængelighed og anvendelighed for en eventuel afløser eller i en nødsituation.

12 Med den foreliggende løsning vurderes det at være meget vanskeligt at tilvejebringe et samlet overblik over vandværkets situation for andre end formanden selv. Forslag til forbedring Vandværket bør give høj prioritet til at få styr på sine ledelsesmæssige og administrative problemer. I den forbindelse bør vandværket overveje en helt ny administrativ løsning baseret på en server og med mulighed for opkobling og adgang til data på forskellige niveauer. Der er flere firmaer på markedet som tilbyder software der tilgodeser såvel større som mindre vandværkers behov. Flere af disse løsninger er endvidere velegnede for grupper af vandværker som ønsker at etablere fælles administrative og driftsmæssige løsninger Ansatte Der er ikke nogen ansatte.

13 3.4 Økonomi / Regnskab Økonomi Budget og regnskab afspejler et vandværk som har været økonomisk trængt i forbindelse med tidligere års store investeringer i forbedringer og nyanlæg. På den baggrund har vandværket hævet kubikmeterprisen så den i dag udgør kr pr. m3. Den høje pris på vand har givet sig udslag i store overskud og vandværket vil i løbet af en 1-2 år være gældfri. Kalkulation Af regnskabet for 2003 fremgår, at der er indtægter for i alt kr , som fordeler sig således: Salg m 3 x kr. 5,00 (udgør 70 %) kr Målerleje ( udgør 30 %)kr Administrationsbidrag og gebyrer kr Udgifter inkl. afskrivning og finansiering i alt kr Overskuddet udgør herefter kr Afskrivninger Det fremgår af regnskabet, at afskrivningsgrundlaget for driftsmidlerne er fordelt lineært over aktivernes forventede brugstid, der ifølge vandværket udgør: Ledningsnet anskaffelser fra og med 1997: 40 år. (FVD 75 til 100 år). Ledningsnet anskaffelser før 1997: 20 år Vandværker og driftsudstyr inkl. boringer Digitale kort Vandmålere 5 år 7 år 20 år Det fremgår af regnskabet, at man udover afskrivning også foretager henlæggelse til nyanlæg samt forbedring af likviditeten. Bemærkning vedrørende økonomi: Vandværket har oplyst, at den i regnskabet anførte målerleje skal betragtes som en fast målerafgift. Fordelingen mellem den faste afgift og kubikmeterprisen afviger væsentligt fra det af FVD anbefalede princip, hvorefter kubikmeterprisen bør udgøre 50-60% og den faste afgift 40-50% af prisen for vandet. I de senere år er vandværket blevet grundigt renoveret og forbedret så det teknisk er i særdeles god stand. Vandværket er fuld udbygget og der er ikke mulighed for udvidelse med nye forbrugere i vandværkets forsyningsområde.

14 Vandværket har endvidere en produktionsmæssig overkapacitet på 100 % i forhold til det nuværende forbrug. Såfremt kommunen ændrer indvindingsstrategi, som nævnt i pkt , vil Vandværkets økonomi kunne forbedres ved salg af vand. Investering i nyanlæg i nye udstykninger og lignende finansieres normalt af de i den forbindelse opkrævede tilslutningsbidrag fra nye/større forbrugere. Det fremgår af det foreliggende budget, at det fremtidige investeringsbehov udelukkende vedrører udskiftning af den ældste del af ledningsnettet. Investeringsbehovet i den forbindelse er opgjort til ca kr. fordelt over perioden Med baggrund i det foranstående virker det som en overreaktion, at bestyrelsen har hævet vandprisen til kr. 5,00 pr. kubikmeter med henblik på at skaffe overskud til henlæggelse til likviditetsforbedring m.v. Under normale omstændigheder skulle den af FVD anbefalede afskrivning være tilstrækkelig til at akkumulere den likviditet der måtte være behov for. Det vurderes også at være tilfældet for Kristrup Vandværk. Bemærkning vedrørende afskrivning: I forhold til det af FVD anbefalede, se herunder, er der tale om korte afskrivningsperioder for de meget velholdte anlægsaktiver især vedrørende ledningsnettet. Vandværkets bygninger og driftsudstyr bør afskrives med forskelligt procentsats. Se forslag til værdiansættelse under kapitel 8 med bilag. Den af vandværksforeningen anbefalede afskrivningsmodel bør under normale omstændigheder være tilstrækkelig til at generere den fornødne kapital til vandværkets investeringer. For ledningsnet anskaffet før 1997 anbefaler FVD en afskrivningsprocent på 2% mod den i regnskabet anvendt på 7%. Ledningsnet anskaffet efter 1997 anbefaler FVD afskrevet med 1-2 % mod den i regnskabet anvendte 5 %. Bygninger bør afskrives med 2-3 % og vandværk og pumper m.v. med 7-10 % mod den i regnskabet anført afskrivning på 5 %. I relation til den foretagne afskrivning vil en ændret opdeling af aktiverne og anvendelse af de af FVD anbefalede afskrivningsprocenter kunne påvirke størrelsen af den samlede årlige afskrivning. Investering i nye udstykninger dækkes normalt af indkomne tilslutningsbidrag, se punkt Afsluttende bemærkninger Den høje pris for vandet kan ikke begrundes med det i budgetterne stipulerede investeringsbehov. Vandværket oplyser, at prisen afspejler behovet for konsolidering, hvilket med baggrund i det foreliggende vurderes at være en ren politisk betragtning. Med baggrund i de forannævnte oplysninger og bemærkninger kan det konstateres, at de nuværende forbrugere betaler en væsentlig overpris for vandet. Derved kommer de nuværende forbrugere til at betale for anlægsudgifter og en konsolidering, som normalt burde fordeles på flere generationer.

15 Forslag til forbedring vedrørende økonomi Vandværket bør i sin priskalkulation tage udgangspunkt i hvile i sig selv princippet. Den af FVD anbefalede fordeling mellem fast afgift og kubikmeterpris bør implementeres. De af FVD anbefalede levetider og afskrivningsprocenter bør anvendes. Der bør foretages en differentieret afskrivning af bygninger og driftsudstyr samt ledningsnet, se punkt 5.8 Som grundlag for de økonomiske dispositioner, herunder fastsættelse af prisen på vand bør der udarbejdes et anlægsbudget som går mindst 10 år frem mod som nu 5 år. Det totale investeringsbehov holdes op mod den kapital som vil genereres gennem afskrivninger i samme periode Til brug for bestyrelsens beslutning vedrørende det fremtidige likviditetsbehov bør der udarbejdes alternative budgetter. Herefter bør taksten for vand tilpasses, så den bliver i overensstemmelse med hvad, der er behov for og i øvrigt i overensstemmelse med god vandværkspraksis. Beregningseksempel På baggrund af de foranstående anbefalinger kan følgende eksempelvise kalkulation af vandprisen opstilles: Driftsudgifter inkl. afskrivning og finansieringsudgifter kr Afrunding hvile i sig selv princippet kr Behov for indtægter kr Beregning vedrørende indtægternes fordeling: Samlet indtægt Følgende indtægter opkræves særskilt: Administrationsbidrag Gebyrer Rest til fordeling kr kr kr Fast afgift 40 % af (inklusiv målerafgift på ) kr Som kubikmeterpris 60 % af kr

16 kr Prisen pr. kubikmeter bør udgøre: kr ) (solgt vand i Tilslutningsbidrag Som nævnt har Randers kommune i sit regulativ medtaget et takstregulativ, som er fælles for alle vandværker i kommunen. Regulativet er udarbejdet på baggrund af forholdene ved den kommunale vandforsyning og tilgodeser ifølge vandværket ikke de private vandværkers forskellige behov. Tilslutningsbidraget for hovedanlæg er opdelt efter årsforbrug/boligenhed. Den lavest takst dækker et forbrug fra 0 til 500 m 3 /boligenhed og udgør kr ,-. Sluttende med kr ,- ved forbrug op til m 3 /år. Bemærkning: Til sammenligning kan tilslutningsbidraget for hovedanlæg inklusive omsætningsaktiver og gæld opgøres således: Ejendomsværdi af to faste ejendomme Målere To vandværker kr kr kr Nedskrevet værdi af hovedanlæg i alt Omsætningsaktiver kr I alt kr Samlet gæld kr Beregningsgrundlag kr kr Antal forsyningsenheder = 1607 Hovedanlægsbidrag pr. forsyningsenhed = Afrundet hovedanlægsbidrag kr ,00

17 Bemærkning: Ovenstående beregning giver det faktiske hovedanlægsbidrag, men et alt for lavt hovedanlægsbidrag i forhold til det meget velholdte anlæg og prisen ved nyanskaffelse af et tilsvarende anlæg. I afsnit 5.8 er opgjort de samlede værdier af vandværkets anlæg herunder restværdi. Det bør overvejes at gå ud fra nyværdi eller mere aktuelle værdier som grundlag for beregning af hovedanlægsbidraget Årsrapport/finansregnskab Årsrapporten opfylder regnskabslovens krav. Regnskabet ret detaljeret og indeholder stort set alle de oplysninger som normalt ligger i et finansregnskab. Det virker forvirrende, at man anvender betegnelsen driftsmidler om anlægsaktiver såvel i årsrapport, finansregnskab og budget. Forslag til forbedring Det anbefales at udarbejde et officielt regnskab som ikke er så detaljeret. Det anbefales at benytte de af FVD anbefalede betegnelser i regnskabet Finansregnskab Finansregnskabet følger stort set den af FVD anbefalede kontoplan. Forslag til forbedring Regnskabet kunne med fordel forbedres med et afskrivningsskema og et bilag med regnskab over ledningsført vand som anbefalet af FVD jf. håndbog nr Grønt regnskab Der foreligger et grønt regnskab for 2003 og vandværket har tidligere udarbejdet grønne regnskaber. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav til at et vandværk udarbejder grønt regnskab, en del vandforsyninger udarbejder dog grønne regnskaber. Bemærkninger: Vandværkernes beliggenhed (adresser)bør fremgå af regnskabet. Ledelsens redegørelse Der mangler en begrundelse for hvorfor elforbruget er valgt som væsentlig for vandforsyningens miljøbelastningen. Vandforsyningens miljømål. Der mangler en forklaring på at elforbruget er steget. I regnskabet er angivet at der har været en kraftig nedgang i energiforbruget. Formanden har oplyst at grunden til at elforbruget er steget er, at der er etableret filter, hvilket betyder at der køres med et større tryk på råvandspumperne og der er et vist elforbrug i forbindelse med skylning af filtre. Der mangler beskrivelse af hvorledes medarbejdere inddrages i miljøarbejdet såfremt der ansættes personer.

18 Regnskabet bør endvidere indeholde oplysninger om hvor stor en mængde filterskyllevand der anvendes og hvorledes det bundfældede slam deponeres. Formanden har oplyst, at slammet udlægges på vandværksgrunden. Slammængden svarer til en mængde på 50 ltr./år. Der bør indgå oplysninger om anvendelse af PE og PVC rør i forbindelse med ledningsrenovering. I regnskabet skal der stå at der ikke udledes røggas, affald, lugtgener Budget Vandværket har udarbejdet budget for perioden Der er tale om et samlet drifts-og anlægsbudget, som i begrænset omfang understøttes med en samlet kort skriftlig kommentar. Der er mulighed for at sammenligne indeværende års budget med en kolonne med et år til dato resultat. Forslag til forbedring Budgettet kunne forbedres ved i et vist omfang at anvende noter med forklaring til de enkelte poster. Det gælder ikke mindst for de budgetterede anlægsarbejder. Her kunne man oplyse om der er indhentet tilbud på opgaven og hvornår der senest er foretaget opdatering m.v. Betegnelsen Nyanlæg virker misvisende idet vandværket udelukkende planlægger udskiftning af gamle ledninger i budgetperioden og ingen egentlige nyanlæg som f. eks. en ny kildeplads eller ny udstykning. Budgettet kunne forbedres med et afskrivningsskema, som note eller underbilag tilsvarende gælder regnskab for ledningsført vand Projektstyring Vandværket har ikke noget program til projektregnskab og projektstyring. Gennem en årrække er der foretaget meget store investeringer til forbedring af bygninger, anlæg og ledningsnet. I den forbindelse har der været problemer med projektstyring og der er konstateret forholdsvis store overskridelser på anlægsarbejderne i forhold til det budgetterede. Som årsag nævnes problemer i kommunikationen med håndværkere og endvidere manglede byggemøder og styring og opfølgning i det omfang der har været holdt byggemøde. Vandværket oplyser, at man følger FVD s anbefaling om så vidt muligt at benytte lokale håndværkere. Vandværket har overvejet at anvende Randers Kommunes licitationskoncept. Forslag til forbedring Der bør tilvejebringes et anlægsbudget understøttet af detaljerede noter vedrørende hver enkelt investering. Licitation og styring af anlægsarbejderne bør sættes i system under anvendelse af sædvanlige procedure for dette sagsområde. Det anbefales at søge konsulentbistand til at rådgive om anskaffelse og implementering af de nødvendige værktøjer. Anskaffelse af drifts- og vedligeholdelsesprogram...kr ,-

19 Konsulentbistand til implementering...kr , Eksterne konsulenter Administration Regnskabssystem og afregning: Microwa Revision: Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers er antaget som ekstern revision. Firmates opgave omfatter kun revision. På grund af den høje standard i regnskabsføring og regnskabsudarbejdelse som vandværkets kasserer præsterer kan den årlige udgift til revision holde på pr. år. EDB service: Midtjysk Computercenter Teknik Kontrol af hovedmåler: Pumper: Vandrensning: Kort og registrering: Ingeniøropgaver: Danfoss Grundfos Silhorko Thvilum Rambøll Bemærkning Aftalegrundlaget er ikke gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Forslag til forbedring: Aftalegrundlaget bør jævnligt revideres og udformes på en måde så oplysninger herfra kan anvendes som grundlag for instruktion af medarbejdere og indgå som elementer i en beredskabsplan. Det anbefales at tilvejebringe et system, som sikrer registrering af alle data vedrørende fejlmeldinger og tilsvarende vedrørende reparation af ledninger, anlæg og maskiner.

20 3.5 Samarbejdsmuligheder / relationer Vandværket er medlem hos FVD og er aktiv i organisationsarbejdet i FVD Region Midt Myndigheder Vandværket har et godt samarbejde med Randers Kommune og med Århus Amt. Samarbejdet med Randers Kommune er blevet væsentligt forbedret i forbindelse med privatisering af den kommunale vandforsyning. Vandværket er generelt utilfreds med, at kommunen har indarbejdet et takstregulativ for tilslutningsafgifter i regulativet for private vandværke. Se bemærkningerne vedrørende regulativ under pkt. 3.2 samt om økonomi pkt Kontaktudvalg Kristrup Vandværk er medlem i kontaktudvalget i Randers Kommune og vandværkets formand har endvidere været formand for kontaktudvalget og repræsenterende vandværkerne i amtskontaktudvalget indtil 1. juli Alle vandværker i kommunen deltager i samarbejdet. Samarbejdet i kontaktudvalget har medvirket til et bedre samarbejde med myndighederne og mere åbenhed blandt vandværkerne i kommunen og relationerne til ikke mindst Randers Vandforsyning er blevet særdeles gode. Etablering af en vandfond til grundvandsbeskyttelse har været drøftet i kontaktudvalget. Bemærkning: Fastlæggelse af en vandindvindingsstrategi må være af væsentlig betydning for at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur. Forslag til forbedring I samarbejdet i kontaktudvalget anbefales at prioritere etablering af en fond til grundvandsbeskyttelse. I samarbejdet med de øvrige vandværker bør man også prioritere at få elimineret det særlige Taksregulativ som Randers Kommune har indarbejdet Nabovandværker Et administrations og driftsfællesskab med Strømmen Vandværk indgår i bestyrelsens overvejelser vedrørende vandværkets fremtid. Vandværkerne skal i givet fald bevares som to selvstændige foreninger. Forholdet til forbrugerne Vandværket har et godt forhold til sine forbrugere. Det skyldes ikke mindst, at vandværket har et meget højt informationsniveau. Man har en hjemmeside som stadig udbygges. I samarbejde med Vorup-Kristrup Ugeavis udsendes en gang årligt et meget udførligt nyhedsbrev, som også indeholder oplysninger vedrørende analyseresultater m.v. Oplysningerne i nyhedsbrevene og selve nyhedsbrevene findes også på vandværkets hjemmeside. Vandværket tilbyder endvidere skoletjeneste og er meget aktiv på dette område.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM Til Langeskov Vandværk Dokumenttype Overvågningsprogram Dato April 2013 LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Revision 04 Dato 2013-04-23 Udarbejdet af JNJ leret

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere