I/S Kristrup Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Kristrup Vandværk"

Transkript

1 I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref F JANR Udg. 02 Dato Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 1 2. Introduktion 2 3. Organisatoriske og administrative forhold Vandforsyningens organisation Vedtægter Bestyrelsen Jobbeskrivelse og honorar Forretningsorden Lovgrundlag/lovkrav Vandforsyningsloven/regulativ Forsikringsforhold Plangrundlag,, Regionplan, kommuneplan, Vandforsyningsplan mv Administrative forhold Kontor Arkiv Regnskabssystem Ansatte Økonomi / Regnskab Økonomi Tilslutningsbidrag Årsrapport/finansregnskab Finansregnskab Grønt regnskab Budget Projektstyring Eksterne konsulenter Samarbejdsmuligheder / relationer Myndigheder Kontaktudvalg Nabovandværker Beredskab Ressource forhold Grundvandets sammensætning Kortlægning Indsatsplaner 21

3 6. Anlægstekniske forhold Asser-Rigs Vej Kildeplads Behandlingsanlæg og installationer Elinstallationer og SRO Driftsbygninger Gl. Clausholmvej Kildeplads Behandlingsanlæg og installationer Elinstallationer og SRO Driftsbygninger Forsyningstekniske forhold Ledningsregistrering Ledningsmaterialer Aldersfordeling Ledningsrenovering og nyanlæg Brudfrekvens Værdiansættelse Værdi af eksisterende anlæg Investeringsoversigt Kapacitetsvurdering Forbrugsdata Forbrugersammensætning Forsyningskrav / Forsyningsevne Ordliste 43

4 1. Sammenfatning Nærværende tilstandsrapport for Kristrup Vandværk indeholder en samlet beskrivelse af vandforsyningen i Kristrup både administrative, økonomiske og tekniske forhold. Vandforsyningens beredskab er behandlet, vandværket har ikke udarbejdet en beredskabsplan. Det anbefales, at bestyrelsen på grundlag af tilstandsrapporten og de her nævnte bemærkninger og anbefalinger får udarbejdet en handlingsplan. Følgende prioritering anbefales vedrørende iværksættelsen: Organisation og ledelse Samarbejde med myndigheder og andre Administrative forhold Økonomi og regnskab Tekniske forhold Den lave prioritering af tekniske forhold skyldes, at vandværket er blevet renoveret løbende og fremstår i et meget højt teknisk niveau. De i den tekniske del af rapporten anførte anbefalinger er ikke af akut betydning for vandværkets drift. Bestyrelsen skal dog være opmærksom på, at der er et væsentligt samspil mellem den i den tekniske del af rapporten anførte levetid og værdiansættelse på vandværks bygninger og installationer m.v. og vandværkets økonomi og takstpolitik. I forlængelse af arbejdet med tilstandsrapport og handlingsplan anbefales det, at bestyrelsen iværksætter registrering af daglige rutiner som anbefalet af FVD jf. Håndbog nr. 5 vedrørende komponentliste, løbende tilstandskontrol og logbog til afløsning af eller supplement til allerede eksisterende systemer.

5 2. Introduktion FVD har opfordret sine medlemmer til at sætte fokus på udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan. FVD vurderer, at man derigennem kan bidrage til at optimere vandværksdriften på det enkelte vandværk. Mange vandværker forveksler ofte tilsynsrapport som udarbejdes af den kommunale tilsynsmyndighed eller en rapport fra maskinleverandøren med tilstandsrapport. Endvidere er der stadig mange vandværker for hvem tilstandsrapport og handlingsplan fremstår som noget helt ukendt. Nærværende tilstandsrapport er udarbejdet af ingeniør Kurt Ellemose, Rambøll i samarbejde med projektleder Jeppe Hansen FVD efter aftale med bestyrelsen i Kristrup Vandværk. Ud over at tilvejebringe en tilstandsrapport for Kristrup Vandværk har formålet med samarbejdet været i fællesskab at fastlægge og tilvejebringe rammerne for udarbejdelse af en total analyse af et større vandværks situation. I FVD s håndbog nr. 5 behandles emnet tilstandsrapport og handlingsplan, der også omfatter emnerne tilstandskontrol, komponentliste og logbog som primært er relateret til registreringer vedrørende den daglige drift. Disse emner behandles ikke i denne rapport. I forhold til håndbog nummer 5 er emneområdet i nærværende rapport udvidet med en analyse af de bløde værdier eller den ledelsesmæssige og administrative side af vandværkets drift. Gennem den anbefalede daglige registrering tilvejebringes data som vil være en vigtig forudsætning for rettidig indgriben og fremtidige justeringer i tilstandsrapport og handlingsplan. Tilstandsrapporten er en detaljeret analyse af vandværkets tekniske, - administrative, -ledelsesmæssige og økonomiske situation. På grundlag af bestyrelsens efterfølgende beslutninger, med baggrund i bemærkninger og anbefalinger i tilstandsrapporten, bør der udarbejdes en handlingsplan. Handlingsplanen er en prioriteret oversigt over aktiviteter og foranstaltninger som bestyrelsen ønsker at iværksætte inden for en given tidshorisont samt de økonomiske konsekvenser heraf. Med handlingsplanen tilvejebringes et overordnet og langsigtet styringsredskab for bestyrelsen. Nærværende tilstandsrapport er en analyse af vandværkets situation med bemærkninger og oplæg til bestyrelsen med henblik på at denne kunne træffe de beslutninger der danner grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan

6 3. Organisatoriske og administrative forhold 3.1 Vandforsyningens organisation Kristrup Vandværk er etableret den 24. april 1905 som et interessentskab. Interessentskabskontrakten er en integreret del af interessentskabets vedtægter. Interessentskabet har en særskilt aftale med Randers Kommune om vandværkets påligning, opkrævning og afregning af vandafledningsafgift for kommunen. Interessentskabet driver to vandværker. Der er 929 interessenter og 1607 forsyningsenheder. Interessentskabet består overvejende af private husstande og enkelte større virksomheder og institutioner. Den daglige ledelse varetages af en arbejdende formand, som også er vandværksbestyrer. For 12 år siden var vandværket nedslidt og i en vanskelig økonomisk situation. Den situation er det lykkedes at rette op på så vandværket i dag fremstår som et økonomisk velfunderet og veldrevet vandværk med en høj teknisk standard Vedtægter Selskabets vedtægt er senest revideret den 27. marts Af vedtægten fremgår at selskabet er et interessentskab. Der foreligger ikke nogen selvstændig interessentskabskontrakt, men forhold vedrørende interessentskabet er indeholdte i vedtægtens 1-7. Af 14 fremgår det, at den opløsende generalforsamling træffer beslutning om aktivernes anvendelse. Bemærkning: Selv om selskabet er etableret som et interessentskab vil det i retslig sammenhæng blive sidestillet med et andelsvandværk og den domspraksis der er gældende her. Formuleringen i 14 kan give anledning til problemer ved fusion eller videreførelse i anden selskabsform. Forslag til forbedring: For at imødegå skattemæssige problemer i forbindelse med fusion eller overgang til anden selskabsform bør tilføjes: Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men skal overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som interessentskabet Bestyrelsen Interessentskabet ledes af en bestyrelse på 5 mand. Posterne som formand og kasserer besættes særskilt på generalforsamlingen. Herudover er hvert år valg af 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter til intern revision. Bestyrelsens alder ligger fra 45 til 63 år. Bestyrelsens anciennitet: Formand 12 år, kasserer 13 år, øvrige 2-8 år. Formanden fungerer som arbejdende formand og vandværksbestyrer.

7 Langt de fleste funktioner kan kun varetages af formanden. Det er oplyst, at næstformanden vil kunne indtræde som formand og vandværksbestyrer, hvis/når der foreligger tilstandsrapport og handlingsplan som grundlag for ledelsen. Ny bestyrelsesmedlemmer får udleveret alle nødvendige FVD håndbøger vedrørende bestyrelsesarbejde og vandværksdrift. Endvidere har det enkelte bestyrelsesmedlem et abonnement på Vandposten og mulighed for at deltage i FVD s kursusaktiviteter samt temadage og messer m.v. Bemærkning Selv om der er tale om et stort vandværk er driften, i lighed med de fleste mindre vandværker, baseret på formandens og kassererens store indsats. På nuværende tidspunkt er der ikke udpeget eller instrueret nogen egentlig stedfortræder til at varetage ledelsen hvis formanden eller kassereren pludselig skulle fratræde eller blive uarbejdsdygtig, se også afsnit 3.1.3, og 3.33 Det er urealistisk at forstille sig at en efterfølger fra dag til dag opnår samme indsigt og erfaring som den nuværende formand har oparbejdet gennem 12 år på posten formand og vandværksbestyrer. Det vurderes i det hele taget at være vanskeligt at finde bestyrelsesmedlemmer som vil/kan påtage sig krævende poster som formand og kasserer. Det er oplyst, at sikkerhed og kontinuitet vedrørende den mere tekniske del af driften er baseret på servicekontrakter med vandværkets leverandører. Vandværkets ledelse må ikke forvente, at nærværende tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan i sig selv er tilstrækkelig grundlag for at kunne overdrage ansvaret for ledelse og drift af et vandværk. Der foreligger ikke i tilstrækkeligt omfang beskrivelser af arbejdsrutiner og maskinbetjening for vandværksbestyrerjobbet. Med baggrund i den beskrevne situation vurderes vandværket at være meget sårbart overfor uforudset hændelser. Forslag til forbedring: Der bør straks tages skridt til at sætte næstformanden grundigt ind i forretningsgange og procedurer så han med dags varsel vil være i stand til at overtage ledelsesansvaret hvis situationen kræver det. Vandværkets ledelsesmæssige og administrative forretningsgange bør med udgangspunkt i nærværende rapport ajourføres og løbende revurderes. I forlængelse heraf bør bestyrelsen overveje at tage skridt til at frigøre sig af de praktiske opgaver vedrørende vandværkets drift og administration ved at ansætte personale eller udlicitere opgaverne. Der bør udarbejdes jobbeskrivelse vedrørende vandværksbestyrerposten og i tilknytning hertil beskrivelse af de vigtigste arbejdsrutiner på vandværkerne. En del af nævnte arbejdsrutiner vil også hensigtsmæssigt kunne optages i en beredskabsplan for de to vandværker. Dermed aflastes primært formand og kasserer og hele bestyrelsen får derigennem mere tid til at tage sig af egentligt bestyrelsesarbejde.

8 3.1.3 Jobbeskrivelse og honorar Ud over hvad der er anført i vedtægterne og forretningsordenen er der ingen egentlig jobbeskrivelse for formand og kasserer. Den nuværende formand fungerer som vandværksbestyrer. Kassereren varetager alle administrative og regnskabsmæssige opgaver. Såvel formanden som kassereren har meget stor indsigt og interesse i de respektive arbejdsområder. Honorar til formand og kasserer fastsættes på generalforsamlingen og udgør årligt ,00 kr.. Øvrige bestyrelsesmedlemmer får ikke honorar. Bemærkning Uanset om opgaverne løses af folkevalgte, ansat personale eller er udliciterede bør der ligge klare job - og arbejdsbeskrivelser. Sådanne beskrivelser vil også være vigtige elementer i forbindelse med udskiftning i bestyrelsen, ansættelse af personale samt udarbejdelse af en beredskabsplan m.v. Det vurderes, at formandens/vandværksbestyrerens arbejdsindsats langt overstiger den meget beskedne betaling som indsatsen aflønnes med. Principielt er det jf. regulativet bestyrelsen, der har ansvaret for at drive vandværket og dermed også kan fastsætte honorar og aftale løn m.v. ud fra en objektiv vurdering af det aktuelle behov for arbejdsindsats. Det er for ufleksibelt og derfor ikke hensigtsmæssigt at honorarer fastsættes af generalforsamlingen. Forslag til forbedring Der udarbejdes snarest jobbeskrivelser vedrørende de administrative og driftsmæssige funktioner på vandværket. Honorarer bør for fremtiden fastsættes af bestyrelsen, hvilket vil kræve en ændring af vedtægterne Forretningsorden Der foreligger en fyldestgørende forretningsorden. Ifølge forretningsordenen holdes der 4 ordinære bestyrelsesmøder om året. Herudover kan der indkaldes til ekstraordinære møder. Forretningsordenen sikrer, at såvel data vedrørende den daglige drift, som igangværende arbejder og økonomisk status herunder budgetopfølgning behandles på bestyrelsesmøderne. På møderne informeres også om nye love vedrørende vandforsyningsområdet. Referat fra bestyrelsesmøderne vil i fremtiden være tilgængelig for interessenterne på vandværkets hjemmeside. Eventuelle personspørgsmål anonymiseres.

9 3.2 Lovgrundlag/lovkrav Vandforsyningsloven/regulativ Det foreliggende fællesregulativ for private vandværker i Randers Kommune er fra 1994 og er ikke revideret siden. Som noget helt specielt har Randers kommune medtaget sin egen opfindelse i regulativet et såkaldt takstregulativ. De private vandværker har udtrykt utilfredshed med dette tiltag fra kommunens side. Bemærkninger: Der har ikke været lovhjemmel for kommunen til at indføre det nuværende fælles takstregulativ. Det administrative grundlag for vandværkets drift fastsættes i et regulativ i medfør af 55 stk. 4 i lov om vandforsyning m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar Det nye normalregulativ fra Miljøstyrelsen er udførligt omtalt i Vandposten nr. 141, november Forslag til forbedring. Gennem kontaktudvalget bør vandværket snarest anmode kommunen om, at gennemføre en revision af det foreliggende fællesregulativ. I den forbindelse bør det Fælles takstregulativ udgå. Det anbefales, at det nye regulativ udarbejdes efter det nye normalregulativ så der tilvejebringes størst mulig overensstemmelse mellem regulativet og den gældende lovgivning. Vedrørende beregning af hovedanlægsbidrag, se punkt Forsikringsforhold Selskabet er forsikret i TRYG gennem FVD. Dækningen omfatter alle de forsikringsområder som FVD anbefaler i en såkaldt All - risks forsikring : Den obligatoriske del af forsikringen omfatter bygninger, maskiner, varelager (vand), inventar og driftstabsforsikring. Maskinkasko inklusive maskindriftstab. Edb-forsikring inklusive databærerforsikring samt meromkostninger. Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring inklusive forureningsdækning. Heri er indeholdt standarddækning for op til 5 ubebyggede matrikler. Standard dækningen omfatter tillige graveskader i forbindelse med uopsættelige reparationer af ledningsnettet. Arbejdsskadeforsikring også for bestyrelsesmedlemmer. Supplerende har vandværket tegnet følgende tillægsforsikringer: Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesansvar og underslæbsforsikring samt kombineret enterpriseforsikring. Forsikringen revideres løbende i samarbejde med FVD. Bemærkning: Med baggrund i det foranstående vurderes vandværkets forsikringsbehov at være fuldt dækket.

10 3.2.3 Plangrundlag, Regionplan, kommuneplan, Vandforsyningsplan mv. Regionplan for Århus Amt foreligger i udgave I regionplanen indgår grundvandsplanen der bl.a. beskriver drikkevandsområderne herunder OSDområder (områder med særlig drikkevandsinteresse) samt tidsplan for indsatsplanlægningen. Den gældende regionplan og det foreliggende oplæg til revision af regionplanen er blevet grundigt drøftet i vandværkets bestyrelse og ligeledes i kontaktudvalget. Der er ikke forhold i planen som giver anledning til bemærkninger for vandværkets vedkommende. Kristrup Vandværk er ikke omfattet af et OSD-område. Det skyldes, at man af hensyn til byudviklingen, med vandværkets accept, valgte at tage området ud af OSD området af hensyn til den planlagte byudvikling i området. Kommuneplanen beskriver Kristrup-området bestående dels af boligkvarterer og dels af erhvervsområder. Der forventes kun i mindre omfang udbygning i området, da bydelen stort set er fuld udbygget. Vandforsyningsplanen for Randers Kommune foreligger i udkast dateret maj 2001 og er ifølge det oplyste behæftet med mange fejl. Planen forventes færdiggjort i løbet af Vandforsyningsplanen indeholder en statusbeskrivelse af alle almene vandværker i Randers Kommune. Beskrivelsen af Kristrup Vandværks anlæg er baseret på tilstanden i 2001, der er siden udført væsentlige forbedringer og ændringer på begge anlæg så de opfylder kravene til leveret vandkvalitet mv. Kristrup Vandværk er klassificeret som primær forsyning. En primær forsyning er ifølge vandforsyningsplanen en forsyning som har en størrelse, vedligeholdsstandard og organisation, som sandsynliggør at de vil kunne udgøre en væsentlig del af kommunens fremtidige vandforsyning. Indenfor udbygges et primærområde kun én vandforsyning. Vandforsyningsplanen er senest blevet revideret i Ingeniørfirmaet Krüger A/S har stået for udarbejdelsen. Hidtil er vandværkerne ikke blevet inddraget i planlægningen på en tilfredsstillende måde. Der er forventning om at denne situation vil ændres i forbindelse med den kommende revision. Det tilskrives, at den kommunale vandforsyning er blevet privatiseret og at der gennem samarbejdet i kontaktudvalget er skabt en bedre dialog med Randers Kommune. Forslag til forbedring Vandværket bør benytte den gunstigere forhandlingssituation til at søge indflydelse på planens udformning. I den forbindelse bør det have høj prioritet at få vandforsyningsplanen tilført en indvindingsstrategi der i forhold til Randers hidtidige indvindingsstrategi i højere grad tilgodeser bevaringen af den decentrale vandforsyning. Det kan bl.a. tilgodeses ved at Energi Randers, Vandforsyningen i muligt omfang køber vand ved vandværkerne i oplandet med overskudskapacitet. Denne strategi bør også introduceres for Århus Amt som forvalter grundvandsressourcen og skal ses i sammenhæng med Amtets indsatsplanlægning, se afsnit

11 3.3 Administrative forhold Kontor Vandværket har ikke noget fast kontorsted, men der er etableret en arbejdsplads ved såvel formand som kasserer. Endvidere er der visse kontorfaciliteter på vandværkets adresse på Asser Rigs Vej. Vandværket stiller EDB udstyr og telefon og dataforbindelser m.v. til rådighed. Udstyret er af forskelligt fabrikat og alder og fungerer som stand alone. Det indebærer, at nogle data f. eks. vedrørende regnskab primært ligger ved kassereren, data vedrørende ledningsregistrering ligger på server hos Naturgas Midt Nord (Lednings Info) og andre data vedrørende driftsledelse m.v. ligger på formandens computer. Data vedrørende ledningsnettet opdateres normalt hvert år, men er senest opdateret den 16.oktober Se bemærkninger og anbefaling vedrørende ledningsregistrering under kapitel 7. Udveksling af data mellem kontorstederne sker ved hjælp af disketter eller CD- ROM. På den måde er det nærmest umuligt at holde alle maskiner opdateret, lige som tilvejebringelse af sikkerhedskopier kræver stor disciplin. Ifølge det oplyste laves der sikkerhedskopi på CD-ROM. Med den beskrevne løsning er det kun i ringe grad muligt, at give såvel andre brugere, som øvrige bestyrelsesmedlemmer, leverandører, myndigheder og interessenter adgang til informationerne. Vandværket har ikke nogen fast kontortid eller telefontid, men formanden kan næsten træffes døgnet rundt. Kassereren kan primært træffes om eftermiddagen og om aftenen Arkiv Arkiv for vandværkets papirmateriale er ligeledes fordelt på de tre nævnte adresser og der er ikke noget egentligt vandværksarkivsystem. Alt bilags- og regnskabsmateriale opbevares i 5 år på papir såvel som diskette Regnskabssystem Vandværket har kontrakt med servicebureauet Microwa. Kontrakten omfatter en standard softwarepakke bestående af årsregnskab, finansregnskab, forbrugeraflæsning, årsopgørelse, fakturering og kreditor samt lønsystem. Det er i den forbindelse muligt for forbrugerne at fortage indberetning af forbrug via telefon og mail. Softwarepakken indeholder ikke faciliteter til projektstyring. Bemærkning: I relation til det for kontor, arkiv og regnskabssystem beskrevne kan der stilles spørgsmålstegn både ved tilgængelighed og anvendelighed for en eventuel afløser eller i en nødsituation.

12 Med den foreliggende løsning vurderes det at være meget vanskeligt at tilvejebringe et samlet overblik over vandværkets situation for andre end formanden selv. Forslag til forbedring Vandværket bør give høj prioritet til at få styr på sine ledelsesmæssige og administrative problemer. I den forbindelse bør vandværket overveje en helt ny administrativ løsning baseret på en server og med mulighed for opkobling og adgang til data på forskellige niveauer. Der er flere firmaer på markedet som tilbyder software der tilgodeser såvel større som mindre vandværkers behov. Flere af disse løsninger er endvidere velegnede for grupper af vandværker som ønsker at etablere fælles administrative og driftsmæssige løsninger Ansatte Der er ikke nogen ansatte.

13 3.4 Økonomi / Regnskab Økonomi Budget og regnskab afspejler et vandværk som har været økonomisk trængt i forbindelse med tidligere års store investeringer i forbedringer og nyanlæg. På den baggrund har vandværket hævet kubikmeterprisen så den i dag udgør kr pr. m3. Den høje pris på vand har givet sig udslag i store overskud og vandværket vil i løbet af en 1-2 år være gældfri. Kalkulation Af regnskabet for 2003 fremgår, at der er indtægter for i alt kr , som fordeler sig således: Salg m 3 x kr. 5,00 (udgør 70 %) kr Målerleje ( udgør 30 %)kr Administrationsbidrag og gebyrer kr Udgifter inkl. afskrivning og finansiering i alt kr Overskuddet udgør herefter kr Afskrivninger Det fremgår af regnskabet, at afskrivningsgrundlaget for driftsmidlerne er fordelt lineært over aktivernes forventede brugstid, der ifølge vandværket udgør: Ledningsnet anskaffelser fra og med 1997: 40 år. (FVD 75 til 100 år). Ledningsnet anskaffelser før 1997: 20 år Vandværker og driftsudstyr inkl. boringer Digitale kort Vandmålere 5 år 7 år 20 år Det fremgår af regnskabet, at man udover afskrivning også foretager henlæggelse til nyanlæg samt forbedring af likviditeten. Bemærkning vedrørende økonomi: Vandværket har oplyst, at den i regnskabet anførte målerleje skal betragtes som en fast målerafgift. Fordelingen mellem den faste afgift og kubikmeterprisen afviger væsentligt fra det af FVD anbefalede princip, hvorefter kubikmeterprisen bør udgøre 50-60% og den faste afgift 40-50% af prisen for vandet. I de senere år er vandværket blevet grundigt renoveret og forbedret så det teknisk er i særdeles god stand. Vandværket er fuld udbygget og der er ikke mulighed for udvidelse med nye forbrugere i vandværkets forsyningsområde.

14 Vandværket har endvidere en produktionsmæssig overkapacitet på 100 % i forhold til det nuværende forbrug. Såfremt kommunen ændrer indvindingsstrategi, som nævnt i pkt , vil Vandværkets økonomi kunne forbedres ved salg af vand. Investering i nyanlæg i nye udstykninger og lignende finansieres normalt af de i den forbindelse opkrævede tilslutningsbidrag fra nye/større forbrugere. Det fremgår af det foreliggende budget, at det fremtidige investeringsbehov udelukkende vedrører udskiftning af den ældste del af ledningsnettet. Investeringsbehovet i den forbindelse er opgjort til ca kr. fordelt over perioden Med baggrund i det foranstående virker det som en overreaktion, at bestyrelsen har hævet vandprisen til kr. 5,00 pr. kubikmeter med henblik på at skaffe overskud til henlæggelse til likviditetsforbedring m.v. Under normale omstændigheder skulle den af FVD anbefalede afskrivning være tilstrækkelig til at akkumulere den likviditet der måtte være behov for. Det vurderes også at være tilfældet for Kristrup Vandværk. Bemærkning vedrørende afskrivning: I forhold til det af FVD anbefalede, se herunder, er der tale om korte afskrivningsperioder for de meget velholdte anlægsaktiver især vedrørende ledningsnettet. Vandværkets bygninger og driftsudstyr bør afskrives med forskelligt procentsats. Se forslag til værdiansættelse under kapitel 8 med bilag. Den af vandværksforeningen anbefalede afskrivningsmodel bør under normale omstændigheder være tilstrækkelig til at generere den fornødne kapital til vandværkets investeringer. For ledningsnet anskaffet før 1997 anbefaler FVD en afskrivningsprocent på 2% mod den i regnskabet anvendt på 7%. Ledningsnet anskaffet efter 1997 anbefaler FVD afskrevet med 1-2 % mod den i regnskabet anvendte 5 %. Bygninger bør afskrives med 2-3 % og vandværk og pumper m.v. med 7-10 % mod den i regnskabet anført afskrivning på 5 %. I relation til den foretagne afskrivning vil en ændret opdeling af aktiverne og anvendelse af de af FVD anbefalede afskrivningsprocenter kunne påvirke størrelsen af den samlede årlige afskrivning. Investering i nye udstykninger dækkes normalt af indkomne tilslutningsbidrag, se punkt Afsluttende bemærkninger Den høje pris for vandet kan ikke begrundes med det i budgetterne stipulerede investeringsbehov. Vandværket oplyser, at prisen afspejler behovet for konsolidering, hvilket med baggrund i det foreliggende vurderes at være en ren politisk betragtning. Med baggrund i de forannævnte oplysninger og bemærkninger kan det konstateres, at de nuværende forbrugere betaler en væsentlig overpris for vandet. Derved kommer de nuværende forbrugere til at betale for anlægsudgifter og en konsolidering, som normalt burde fordeles på flere generationer.

15 Forslag til forbedring vedrørende økonomi Vandværket bør i sin priskalkulation tage udgangspunkt i hvile i sig selv princippet. Den af FVD anbefalede fordeling mellem fast afgift og kubikmeterpris bør implementeres. De af FVD anbefalede levetider og afskrivningsprocenter bør anvendes. Der bør foretages en differentieret afskrivning af bygninger og driftsudstyr samt ledningsnet, se punkt 5.8 Som grundlag for de økonomiske dispositioner, herunder fastsættelse af prisen på vand bør der udarbejdes et anlægsbudget som går mindst 10 år frem mod som nu 5 år. Det totale investeringsbehov holdes op mod den kapital som vil genereres gennem afskrivninger i samme periode Til brug for bestyrelsens beslutning vedrørende det fremtidige likviditetsbehov bør der udarbejdes alternative budgetter. Herefter bør taksten for vand tilpasses, så den bliver i overensstemmelse med hvad, der er behov for og i øvrigt i overensstemmelse med god vandværkspraksis. Beregningseksempel På baggrund af de foranstående anbefalinger kan følgende eksempelvise kalkulation af vandprisen opstilles: Driftsudgifter inkl. afskrivning og finansieringsudgifter kr Afrunding hvile i sig selv princippet kr Behov for indtægter kr Beregning vedrørende indtægternes fordeling: Samlet indtægt Følgende indtægter opkræves særskilt: Administrationsbidrag Gebyrer Rest til fordeling kr kr kr Fast afgift 40 % af (inklusiv målerafgift på ) kr Som kubikmeterpris 60 % af kr

16 kr Prisen pr. kubikmeter bør udgøre: kr ) (solgt vand i Tilslutningsbidrag Som nævnt har Randers kommune i sit regulativ medtaget et takstregulativ, som er fælles for alle vandværker i kommunen. Regulativet er udarbejdet på baggrund af forholdene ved den kommunale vandforsyning og tilgodeser ifølge vandværket ikke de private vandværkers forskellige behov. Tilslutningsbidraget for hovedanlæg er opdelt efter årsforbrug/boligenhed. Den lavest takst dækker et forbrug fra 0 til 500 m 3 /boligenhed og udgør kr ,-. Sluttende med kr ,- ved forbrug op til m 3 /år. Bemærkning: Til sammenligning kan tilslutningsbidraget for hovedanlæg inklusive omsætningsaktiver og gæld opgøres således: Ejendomsværdi af to faste ejendomme Målere To vandværker kr kr kr Nedskrevet værdi af hovedanlæg i alt Omsætningsaktiver kr I alt kr Samlet gæld kr Beregningsgrundlag kr kr Antal forsyningsenheder = 1607 Hovedanlægsbidrag pr. forsyningsenhed = Afrundet hovedanlægsbidrag kr ,00

17 Bemærkning: Ovenstående beregning giver det faktiske hovedanlægsbidrag, men et alt for lavt hovedanlægsbidrag i forhold til det meget velholdte anlæg og prisen ved nyanskaffelse af et tilsvarende anlæg. I afsnit 5.8 er opgjort de samlede værdier af vandværkets anlæg herunder restværdi. Det bør overvejes at gå ud fra nyværdi eller mere aktuelle værdier som grundlag for beregning af hovedanlægsbidraget Årsrapport/finansregnskab Årsrapporten opfylder regnskabslovens krav. Regnskabet ret detaljeret og indeholder stort set alle de oplysninger som normalt ligger i et finansregnskab. Det virker forvirrende, at man anvender betegnelsen driftsmidler om anlægsaktiver såvel i årsrapport, finansregnskab og budget. Forslag til forbedring Det anbefales at udarbejde et officielt regnskab som ikke er så detaljeret. Det anbefales at benytte de af FVD anbefalede betegnelser i regnskabet Finansregnskab Finansregnskabet følger stort set den af FVD anbefalede kontoplan. Forslag til forbedring Regnskabet kunne med fordel forbedres med et afskrivningsskema og et bilag med regnskab over ledningsført vand som anbefalet af FVD jf. håndbog nr Grønt regnskab Der foreligger et grønt regnskab for 2003 og vandværket har tidligere udarbejdet grønne regnskaber. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav til at et vandværk udarbejder grønt regnskab, en del vandforsyninger udarbejder dog grønne regnskaber. Bemærkninger: Vandværkernes beliggenhed (adresser)bør fremgå af regnskabet. Ledelsens redegørelse Der mangler en begrundelse for hvorfor elforbruget er valgt som væsentlig for vandforsyningens miljøbelastningen. Vandforsyningens miljømål. Der mangler en forklaring på at elforbruget er steget. I regnskabet er angivet at der har været en kraftig nedgang i energiforbruget. Formanden har oplyst at grunden til at elforbruget er steget er, at der er etableret filter, hvilket betyder at der køres med et større tryk på råvandspumperne og der er et vist elforbrug i forbindelse med skylning af filtre. Der mangler beskrivelse af hvorledes medarbejdere inddrages i miljøarbejdet såfremt der ansættes personer.

18 Regnskabet bør endvidere indeholde oplysninger om hvor stor en mængde filterskyllevand der anvendes og hvorledes det bundfældede slam deponeres. Formanden har oplyst, at slammet udlægges på vandværksgrunden. Slammængden svarer til en mængde på 50 ltr./år. Der bør indgå oplysninger om anvendelse af PE og PVC rør i forbindelse med ledningsrenovering. I regnskabet skal der stå at der ikke udledes røggas, affald, lugtgener Budget Vandværket har udarbejdet budget for perioden Der er tale om et samlet drifts-og anlægsbudget, som i begrænset omfang understøttes med en samlet kort skriftlig kommentar. Der er mulighed for at sammenligne indeværende års budget med en kolonne med et år til dato resultat. Forslag til forbedring Budgettet kunne forbedres ved i et vist omfang at anvende noter med forklaring til de enkelte poster. Det gælder ikke mindst for de budgetterede anlægsarbejder. Her kunne man oplyse om der er indhentet tilbud på opgaven og hvornår der senest er foretaget opdatering m.v. Betegnelsen Nyanlæg virker misvisende idet vandværket udelukkende planlægger udskiftning af gamle ledninger i budgetperioden og ingen egentlige nyanlæg som f. eks. en ny kildeplads eller ny udstykning. Budgettet kunne forbedres med et afskrivningsskema, som note eller underbilag tilsvarende gælder regnskab for ledningsført vand Projektstyring Vandværket har ikke noget program til projektregnskab og projektstyring. Gennem en årrække er der foretaget meget store investeringer til forbedring af bygninger, anlæg og ledningsnet. I den forbindelse har der været problemer med projektstyring og der er konstateret forholdsvis store overskridelser på anlægsarbejderne i forhold til det budgetterede. Som årsag nævnes problemer i kommunikationen med håndværkere og endvidere manglede byggemøder og styring og opfølgning i det omfang der har været holdt byggemøde. Vandværket oplyser, at man følger FVD s anbefaling om så vidt muligt at benytte lokale håndværkere. Vandværket har overvejet at anvende Randers Kommunes licitationskoncept. Forslag til forbedring Der bør tilvejebringes et anlægsbudget understøttet af detaljerede noter vedrørende hver enkelt investering. Licitation og styring af anlægsarbejderne bør sættes i system under anvendelse af sædvanlige procedure for dette sagsområde. Det anbefales at søge konsulentbistand til at rådgive om anskaffelse og implementering af de nødvendige værktøjer. Anskaffelse af drifts- og vedligeholdelsesprogram...kr ,-

19 Konsulentbistand til implementering...kr , Eksterne konsulenter Administration Regnskabssystem og afregning: Microwa Revision: Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers er antaget som ekstern revision. Firmates opgave omfatter kun revision. På grund af den høje standard i regnskabsføring og regnskabsudarbejdelse som vandværkets kasserer præsterer kan den årlige udgift til revision holde på pr. år. EDB service: Midtjysk Computercenter Teknik Kontrol af hovedmåler: Pumper: Vandrensning: Kort og registrering: Ingeniøropgaver: Danfoss Grundfos Silhorko Thvilum Rambøll Bemærkning Aftalegrundlaget er ikke gennemgået i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Forslag til forbedring: Aftalegrundlaget bør jævnligt revideres og udformes på en måde så oplysninger herfra kan anvendes som grundlag for instruktion af medarbejdere og indgå som elementer i en beredskabsplan. Det anbefales at tilvejebringe et system, som sikrer registrering af alle data vedrørende fejlmeldinger og tilsvarende vedrørende reparation af ledninger, anlæg og maskiner.

20 3.5 Samarbejdsmuligheder / relationer Vandværket er medlem hos FVD og er aktiv i organisationsarbejdet i FVD Region Midt Myndigheder Vandværket har et godt samarbejde med Randers Kommune og med Århus Amt. Samarbejdet med Randers Kommune er blevet væsentligt forbedret i forbindelse med privatisering af den kommunale vandforsyning. Vandværket er generelt utilfreds med, at kommunen har indarbejdet et takstregulativ for tilslutningsafgifter i regulativet for private vandværke. Se bemærkningerne vedrørende regulativ under pkt. 3.2 samt om økonomi pkt Kontaktudvalg Kristrup Vandværk er medlem i kontaktudvalget i Randers Kommune og vandværkets formand har endvidere været formand for kontaktudvalget og repræsenterende vandværkerne i amtskontaktudvalget indtil 1. juli Alle vandværker i kommunen deltager i samarbejdet. Samarbejdet i kontaktudvalget har medvirket til et bedre samarbejde med myndighederne og mere åbenhed blandt vandværkerne i kommunen og relationerne til ikke mindst Randers Vandforsyning er blevet særdeles gode. Etablering af en vandfond til grundvandsbeskyttelse har været drøftet i kontaktudvalget. Bemærkning: Fastlæggelse af en vandindvindingsstrategi må være af væsentlig betydning for at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur. Forslag til forbedring I samarbejdet i kontaktudvalget anbefales at prioritere etablering af en fond til grundvandsbeskyttelse. I samarbejdet med de øvrige vandværker bør man også prioritere at få elimineret det særlige Taksregulativ som Randers Kommune har indarbejdet Nabovandværker Et administrations og driftsfællesskab med Strømmen Vandværk indgår i bestyrelsens overvejelser vedrørende vandværkets fremtid. Vandværkerne skal i givet fald bevares som to selvstændige foreninger. Forholdet til forbrugerne Vandværket har et godt forhold til sine forbrugere. Det skyldes ikke mindst, at vandværket har et meget højt informationsniveau. Man har en hjemmeside som stadig udbygges. I samarbejde med Vorup-Kristrup Ugeavis udsendes en gang årligt et meget udførligt nyhedsbrev, som også indeholder oplysninger vedrørende analyseresultater m.v. Oplysningerne i nyhedsbrevene og selve nyhedsbrevene findes også på vandværkets hjemmeside. Vandværket tilbyder endvidere skoletjeneste og er meget aktiv på dette område.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Samarbejde mellem vandværk og landbrug

Samarbejde mellem vandværk og landbrug Samarbejde mellem vandværk og landbrug Af Jeppe Hansen, Projektleder, FVD Bevaring af den decentrale vandforsyning gennem samarbejde mellem landbruget og vandværkerne Temadagen på Djursland, den 8. oktober

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år

Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år Vedtægter for Interessentskabet Kristrup Vandværk Stiftet den 24. april 1905 - rent vand i 100 år Selskabet, der er stiftet den 24. april 1905, er et interessentskab, hvis navn er Interessentskabet Kristrup

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn

Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Rapport fra teknisk-hygiejnisk tilsyn Vandværk: Katrinedal Vandværk beliggenhed: Åvej 1, 8654 Bryrup CVR / P nummer: 29256756 Jupiter ID 80146 Tilsynsdato: 15. december 2011 Til stede på tilsyn navn postadresse:

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 18 Rolfsted Vandværk A.m.b.A 2 2 Rolfsted Vandværk Rolfsted Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 18.juni 1075 og 22.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk

Andelsselskabet Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk 2010 - Information fra Torkilstrup- Lillebrænde (T- LV) Lillebrændevej 58 (ifølge drikkevandsbekendtgørelse 871-2001 30) Regnskabet For første gang i T- LVs levetid har vi i år underskud på driftsregnskabet.

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008 Storring Vandværk Vandværket står overfor en del renoveringer og moderniseringer. Det foreslås at tilstandsrapporten opdateres når renoveringer og moderniseringer

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk

Vedtægter. for. I/S Fyrrebakkens Vandværk Vedtægter for I/S Fyrrebakkens Vandværk Navn og hjemsted Selskabet, er et interessentskab, hvis navn er "I/S Fyrrebakkens Vandværk". Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 1. Formål 2. Selskabets formål

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding

Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Telefon: Sdr. Vilstrupvej 74, 6000 Kolding Sagsnr.: 09/3579 Sagsnavn: Sdr. Vilstrup Vandværk NØGLEDATA Vandforsyningens Navn Kommune: Kolding Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Helle Würtz Email:hweu@kolding.dk Telefon: 7979 7426 Vandforsyningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol 1 introduktion Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol Tjeklisten bruges i forbindelse med vandværkets løbende kontrol af tilstanden på vandværket. Bestyrelsen beslutter selv intervallet for de

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger:

Ove Johansen. Ove Johansen. Angiv steder og bemærkninger: TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: Sagsnavn: Kommune: Assens Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Rikke Kirk Andersen Email: rikan@assens.dk Telefon: 64746859 Dato: 16. juni 2014 Dato for sidste tilsyn: 2.

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Funder Kirkeby Vandværk I/S

Funder Kirkeby Vandværk I/S Funder Kirkeby Vandværk I/S Vedtægter for Funder Kirkeby Vandværk I/S. Navn og hjemsted Selskabet er et interessentskab, hvis fulde navn er Funder Kirkeby Vandværk I/S. 1 Selskabet har hjemme i Silkeborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR

Læs mere