Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013"

Transkript

1 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Juni 2014

2 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Denne rapport er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragsyder: NaturErhvervstyrelsen Fotograf: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN ISSN

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Størrelse og udvikling i det økologiske produktionsareal og antal bedrifter Størrelse og udvikling i den økologiske husdyrproduktion Størrelse og udvikling af økologien i forhold til landbruget generelt Bedrifter, arealer og størrelsesfordeling Afgrødefordeling Fordeling og udvikling af økologiske bedrifters arealer på produktionsgrene og regioner Geografisk fordeling af det økologiske areal efter bedriftstype på regionalt og kommunalt plan APPENDIKS Udviklingen i til- og fragang af økologiske bedrifter samt til- og fragang i arealer fra nyansøgere og ophørte økologer over kalenderåret Udviklingen i antallet af økologiske jordbrug og det tilhørende produktionsareal fordelt på landsdel/region

4 1. Indledning NaturErhvervstyrelsen autoriserer bedrifter til økologisk jordbrugsproduktion 1. Autorisation er en forudsætning for, at bedriftens produkter kan sælges som økologiske. Alle autoriserede bedrifter med salg får mindst et årligt kontrolbesøg, hvor NaturErhvervstyrelsen kontrollerer overholdelsen af reglerne for økologisk produktion. Alle økologiske bedrifter skal mindst én gang om året indberette deres produktion til NaturErhvervstyrelsen. Det sker som led i økologikontrollen, og er en forudsætning for oprethol delse af autorisationen. Denne publikation baserer sig på disse indberettede data fra økologiske bedrifter samt data tilvejebragt i forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om autorisation og ophør som økolog. På dette grundlag beskrives antallet af autorisationer, bedrifternes arealanvendelse, størrelsesforhold og husdyrproduktion i 2013 samt udviklingen i disse data over en årrække. Formålet med publikationen er at kunne give information om størrelsen og udviklingen af den økologiske jordbrugsproduktion i Danmark. For udvalgte tabeller og figurer er der foretaget sammenligninger med 2012 for at vise udviklingen siden den foregående økologistatistik, samt sammenligninger med situationen i 2007, der er udgangspunktet for regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i I 2013 var der 93 økologiske bedrifter, der ikke havde indberettet deres areal- og husdyrproduktion rettidigt via NaturErhvervstyrelsens Fællesskema, typisk fordi disse bedrifter ikke har søgt arealbaserede tilskudsordninger (enkeltbetaling). Derfor indgår areal- og husdyrdata disse 93 bedrifter ikke i dette års opgørelse. Til sammenligning var der i 2012 kun 16 økologiske bedrifter, der ikke havde indberettet til tiden. Da der ikke foreligger en tilskudsansøgning formodes det, at hovedparten af disse bedrifter har et mindre arealtilliggende. Af de 93 bedrifter med manglende indberetning i 2013 kunne de 55 bedrifter genfindes med indberetningsdata i Disse 55 bedrifter havde i 2012 et samlet økologisk areal på ha, hvoraf de ha var fuldt omlagt og 33 ha var under omlægning. Antages det, at disse bedrifter i 2013 havde samme areal som i 2012, vil der på landsplan være tale om status quo i udviklingen af det økologiske areal fra 2012 til Da de viste opgørelser, tabeller og figurer i denne statistik alene omfatter de autoriserede bedrifter, der havde foretaget rettidig indberetning via Fællesskemaet, skal udviklingen i det økologiske areal fra 2012 til 2013 fortolkes varsomt, jf. ovenstående beskrivelse af problematikken vedrørende manglende indberetning. 1 Autorisationen sker i henhold til bekendtgørelse nr. 716 af 27. juni 2012 om økologisk jordbrugsproduktion og rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler med senere ændringer. 4

5 Størrelse og udvikling i det økologiske produktionsareal og antal bedrifter Det registrerede økologiske produktionsareal faldt med ha fra 2012 til Dette svarer til et fald i det økologiske produktionsareal på 0,7, og det registrerede areal er dermed på ha. Det registrerede økologiske produktionsareal fordelte sig i 2013 med ha fuldt omlagt økologisk areal, hvilket er en forøgelse på ha i forhold til Derudover var ha under omlægning og 839 ha var planlagt omlagt, men ikke påbegyndt omlægning endnu. Udviklingen i det registrerede økologiske produktionsareal og det fuldt omlagte økologiske areal fremgår af Figur 1. En opgørelse over det økologiske produktionsareal og arealernes omlægningsstatus i perioden fremgår af Tabel A.1 i appendiks. Siden 2007 er arealet blevet øget fra ha til ha i 2013, hvilket svarer til en forøgelse på ha eller Det samlede økologiske produktionsareal Fuldt omlagt økologisk areal Figur 1. Udvikling i det samlede økologiske produktionsareal og det fuldt omlagte økologiske areal i ha for perioden De specifikke ha angivelser for de forskellige år findes i Tabel A.1 i appendiks. Af Figur 2 fremgår fordelingen af det økologiske produktionsar eal på de fem regioner. Størstedelen af arealet fandtes i 2013 i regionerne Midtjylland og Syddanmark med tilsammen ca ha. De øvrige 3 regioner havde godt ha tilsammen. I Figur 3 ses den regionale udvikling for det økologiske produktionsareal fra 2012 til erne Midtjylland, Syddanmark og Sjælland har haft en arealmæssig tilbagegang fra 2012 til Størst har tilbagegangen været i region Midtjylland med ha. Nordjylland og region Hovedstaden har haft en arealmæssig fremgang, heraf har Nordjylland haft den største fremgang på 524 ha. 5

6 Figur 2. Fordeling af det økologiske produktionsareal på de fem regioner i De specifikke ha angivelser findes i Tabel A.3.2 i appendiks. Figur 3. Udvikling fra 2012 til 2013 i det økologiske produktionsareal fordelt på regioner. De specifikke ha angivelser for de forskellige år findes i Tabel A.3.2 i appendiks. Udviklingen i regionerne for antal bedrifter, areal og bedriftsstørrelse fremgår af tabellerne A A.3.4 i appendiks. 6

7 Antallet af bedrifter har siden 2007 været nogenlunde stabilt, som det ses af Figur 4. På opgørelsesdatoen den 31. maj 2013 var der bedrifter 2, der var autoriserede eller havde søgt om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. Dette svarer til 53 færre bedrifter end på det tilsvarende tidspunkt i En opgørelse over udviklingen i antallet af bedrifter i perioden fremgår af Tabel A.1 i appendiks. Af Figur 4 ses det, at antallet af økologiske bedrifter er steget i perioden 1989 til Fra 2002 til 2007 faldt antallet af økologiske bedrifter, og siden 2006 har antallet af økologiske bedrifter været nogenlunde stabilt mellem og stk. Figur 4. Udvikling i antallet af økologiske bedrifter i perioden De specifikke antal økologiske bedrifter for de forskellige år findes i Tabel A.1 i appendiks bedrifter er inkl. 93 bedrifter, der ikke havde indberettet i

8 3. Størrelse og udvikling i den økologiske husdyrproduktion Det samlede antal producerede økologiske husdyr steg fra stk. i 2012 til stk. i For enkelte dyrearter er der stor forskel på udviklingen i antallet, f.eks. faldt den samlede indberettede økologiske malkekvægproduktion med stk. fra 2012 til Antallet af slagtekyllinger steg fra stk. i 2012 til stk. i Særligt i region Nordjylland og region Syddanmark, blev produktionen udvidet fra 2012 til Antallet af moderfår er derimod relativt konstant med stk. i perioden fra 2007 til Den samlede husdyrproduktion på de økologiske bedrifter i 2013 er vist i Tabel 1. Tabel 1. Samlet husdyrproduktion på de økologiske bedrifter i 2013 Dyrekode jylland jylland Nord- Midt- Syddanmark Navn Hovedstaden Sjælland 1101 Årsheste (under 300 kg) Årsheste ( kg) Årsheste ( kg) Årsheste (over 700 kg) Andet hestehold Årsko u opdræt tung race Småkalve, tung race Kvier/stude, tung race Tyrekalve, tung race Ungtyre, tung race Avlstyre, tung race Årsko u opdræt, jersey Småkalve, jersey Kvier/stude, jersey Tyrekalve, jersey Ungtyre, jersey Avlstyre, jersey Ammekøer (under 400 kg) Ammekøer ( kg) Ammekøer (over 600 kg) Andet kvæghold Moderfår m afkom Andet fårehold Mohairgeder m afkom Kødgeder m afkom Malkegeder m afkom Andet gedehold Årssøer + smågrise (før fravænning) Smågrise, fravænning -31 kg Slagtesvin, kg Andet svinehold

9 Navn Nordjylland Midtjylland Dyrekode Syddanmark Hovedstaden Sjælland 2101 Krondyr m afkom, årsdyr Dådyr m afkom, årsdyr Andet hjortedyr Høns, konsumæg, årshøner Hønnikeopdræt, konsumæg Hønnikeopdræt, rugeæg Slagtekyllinger, stk prod Kalkuner, tunge hunner, stk Kalkuner, tunge hanner, stk Gæs, stk produceret Ænder, stk produceret Struds, voksne årsdyr Andet fjerkræhold, æg Andet slagtekyllingehold Andet kalkunhold Anden andeproduktion Andet strudsehold Andre dyr Total

10 4. Størrelse og udvikling af økologien i forhold til landbruget generelt 4.1. Bedrifter, arealer og størrelsesfordeling Den generelle strukturudvikling går hurtigere for økologiske bedrifter end for konventionelle. Det gennemsnitlige økologiske produktionsareal pr. bedrift blev i perioden øget fra 57,6 ha til 71,7 ha. Dermed var en gennemsnitlig økologisk jordbrugsbedrift 4 ha større end den gennemsnitlige størrelse for jordbrugsbedrifter generelt i 2013 (Tabel 2). Antallet af økologiske bedrifter var ret stabilt mellem stk. i perioden 2007 til Andelen af økologiske bedrifter set i forhold til det samlede antal af jordbrugsbedrifter i Danmark som helhed er stigende i perioden 2007 til Tabel 2. e jordbrugsbedrifter og arealer i forhold til det samlede antal danske jordbrugsbedrifter i Tal angivet i parenteser er værdier fra jordbrug af det samlede danske jordbrug Det samlede danske jordbrug 3 Antal bedrifter (2607) 6,8 (5,9) (43.897) Samlet produktionsareal, ha ( ) 6,9 (5,6) ( ) Færdig omlagt økologisk areal, ha ( ) 6,3 (5,0) Gennemsnitligt produktionsareal 5 71,7 (57,6) 67,7 (60,6) pr. bedrift, ha Der var forholdsvis flere økologiske bedrifter både blandt de meget små og meget store bedrifter. Således der relativt flere økologiske bedrifter med mindre end 5 ha og med mere end 100 ha i forhold til fordelingen af bedriftsstørrelser i landbruget generelt (Tabel 3). Tabel 3. e bedrifter fordelt efter produktionsarealets størrelse i 2013 Bedrifter opdelt efter størrelse <5 ha 5-9,9 ha 10-19,9 ha 20-29,9 ha 30-49,9 ha 50-99,9 ha >100 ha Antal økologiske bedrifter Registreret økologisk areal i ha Andel af det økologiske areal i procent Andel af økologiske bedrifter i procent 0,5 1,5 3,2 3,2 6,0 12,3 73, Andel af alle danske jordbrug i 7 2,0 20,1 17,8 10,2 11,3 13,9 20,3 95,7 procent 3 Danmarks Statistik, Landbrugsstatistik 2013, tabel BDF07. 4 Antallet af økologiske bedrifter var på opgørelsestidspunktet 2.627, men heraf havde 93 ikke indberettet i Det gennemsnitlige produktionsareal pr. bedrift er opgjort blandt de bedrifter, der havde indberettet i Antallet af økologiske bedrifter var på opgørelsestidspunktet 2.627, men heraf hav de 93 ikke indberettet i Danmarks Statistik, Statistikbanken 2013, tabel BDF07 (bortfald ca. 5 af bedrifterne, jf. datakvalitet i BDF07). 10

11 Der var forskelle i fordelingen af animalsk produktion mellem de økologiske jordbrugsbedrifter og jordbrugsbedrifter generelt i Procentvis var antallet af bedrifter, der havde malkekøer og får i 2013, næsten dobbelt så stort som i landbruget generelt. Omvendt var der relativt færre økologiske bedrifter, der producerede svin og høns (Tabel 4). Tabel 4. Antal bedrifter med animalsk produktion 2013 e bedrifter 2013 Alle jordbrugsbedrifter 8 Husdyrgruppe Malkekøer Antal af antallet af økologiske bedrifter (2.627) Antal af det totale antal bedrifter i Danmark (38.829) , ,5 Ammekøer Svin Får Høns , , , , , , , , Afgrødefordeling Nedenstående tabeller (Tabel 5 13) viser fordelingen af økologisk areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal via Fællesskemaet. I yderste højre kolonne fremgår den samlede andel af økologisk areal pr. afgrøde i forhold til det samlede indberettede areal i Det økologiske areal udgjorde i ,9 af det samlede areal, derfor vil en -sats henholdsvis større eller mindre indikere en forskel i afgrødevalg mellem øko logiske og ikkeøkologiske bedrifter. Fordelingen af afgrøder, der blev dyrket på økologiske arealer, var forskellig fra dem, der blev dyrket på ikke-økologiske arealer i Eksempelvis dyrkede økologerne i høj grad vårsået korn frem for vintersået korn, idet 42 af det indberettede økologiske areal blev dyrket med vårbyg, vårhvede og andre specielle vårsåede kornarter og kun 6 af det indberettede areal blev dyrket med tilsvarende vintersæd. Ud over de vårsåede kornarter, var det havre, vinterrug og vinterhvede, der udgjorde store dele af de dyrkede økologiske arealer med hhv. 26, 12 og 4 af det indberettede areal. Dyrkningen af de specielle kornarter foregår hovedsageligt hos økologerne med ha svarende til 92 af det samlede indberettede areal for denne afgrødekode (4). Hovedparten af dyrkningen af bælgplanter foregik hos økologerne med et samlet areal på ha for hestebønner, sødlupin og anden bælgsæd (afgrødekoderne 7, 31, 32 og 31) svarende til 80 af det samlede indberettede areal for disse afgrødekoder. Fordelingen af arealer med korn, oliefrø og bælgsæd til modenhed i 2013 fremgår af Tabel 5. 8 Danmarks Statistik, Statistikbanken (Tabel HDYR07 og BDF07). 11

12 Tabel 5. Korn, oliefrø og bælgsæd til modenhed i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det s amlede indberettede areal 9 Korn, oliefrø og bælgsæd til modenhed Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Samlede økologiske produktionsareal påb. omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 1 Vårbyg , , ,6 2 Vårhvede , , , ,1 3 Havre , Andre kornarter, vårsået , , ,2 5 Majs til modenhed Vårhvede, brødhvede , , ,8 7 Korn + bælgsæd under 50 bælgsæd , ,4 10 Vinterbyg , , ,6 11 Vinterhvede , ,5 13 Vinterhvede, brødhvede ,2 85 0,2 14 Vinterrug , , , Hybridrug , , ,1 16 Vintertriticale , , ,6 17 Andre kornarter, efterårssået , , ,8 21 Vårraps ,9 52 3, Vinterraps , ,4 23 Rybs ,1 1 8,1 24 Solsikke ,5 2 10,5 30 Ærter , , Hestebønner , , ,6 32 Sødlupin , ,6 35 Bælgsæd, flerårig ,4 0 16,4 36 Bælgsæd, andre typer til modenhed , , ,1 40 Oliehør , ,7 42 Hamp , ,6 50 Anden bredbladet afgrøde , , , ,7 9 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 12

13 På det økologiske areal blev der dyrket store andele af flere slags markfrø i 2013 (Tabel 6). De frøarter, der i størst grad blev dyrket økologisk var timothe, engsvingel, hybrid rajgræs og kløver, med hhv. 60, 32, 29 og 28 af det samlede indberettede areal for disse afgrødekoder. I forhold til 2012 dyrkede økologerne 350 ha flere frøafgrøder i 2013, og det var særligt kløverfrø, der blev dyrket mere af. Tabel 6. Markfrø i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 10 Markfrø Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 101 Rajgræsfrø, alm , , , ,2 102 Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt ,1 19 0, , ,3 103 Rajgræsfrø, ital , ,8 105 Timothefrø , , ,6 106 Hundegræsfrø , ,2 107 Engsvingelfrø , , ,5 108 Rødsvingelfrø ,3 61 0,3 109 Rajsvingelfrø , , ,4 111 Svingelfrø, strand ,5 57 1,5 112 Engrapgræsfrø (marktype) ,5 9 0,5 116 Rajgræs, hybrid , ,1 117 Rajgræs, efterårsudl. hybrid Kløverfrø , ,6 121 Græsmarksbælgplanter ,2 0 0,2 122 Kommenfrø Spinatfrø ,2 14 0,2 126 Markfrø til udsæd, andre typer ,2 0 1, , , , ,6 10 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 13

14 I Tabel 7 ses fordelingen af afgrøder til fabrik og foder til eget slæt i Økologerne dyrkede i høj grad bælgplanter til slæt. Således var 29 af arealerne med kløver, lucerne og lucerne/græs til slæt dyrket på økologiske arealer. I forhold til 2012 var særligt arealet med lucerne til slæt (afgrødekode 171 og 172) faldet med sammenlagt 436 ha. På det økologiske areal blev der dyrket 10,6 af det indberettede areal med spisekartofler i Tabel 7. Afgrøder til fabrik og foder til eget slæt i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 11 Afgrøder til fabrik og foder til eget slæt Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn Pct 150 Læggekartofler ,1 94 1, Stivelseskartofler , ,6 152 Spisekartofler , , ,6 153 Kartofler, andre ,2 50 1,2 161 Cikorierødder ,4 0 1,4 162 Andre industriafgrøder, herunder rodfrugter Græs til fabrik (omdrift) ,2 12 7,2 171 Lucerne til slæt , , ,2 172 Lucerne, over 25 græs til slæt , , ,7 173 Kløver til slæt , , ,6 174 Kløvergræs til fabrik ,7 40 9,7 180 Gul sennep Anden oliefrøart ,7 2 1, ,0 50 0, , ,1 11 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 14

15 e bedrifter dyrker i høj grad selv grovfoderet til egne husdyr samtidig med, at der skal være udearealer, dyrene kan komme ud på. Dette blev der anvendt ha til i 2013 (Tabel 8). Omkring 50 af dette areal var i 2013 kløver- og lucernegræs i omdrift. I forhold til 2012 faldt arealet med grovfoder, helsæd og græs med ha. Tabel 8. Grovfoder, helsæd og græs i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 12 Grovfoder, helsæd og græs Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 210 Vårbyg, helsæd , , ,3 211 Vårhvede, helsæd ,5 6 26,5 212 Havre, helsæd , ,8 213 Blandkorn, vårsået, helsæd 214 Korn og bælgsæd, helsæd, under 50 bælgsæd , , , , ,8 215 Ærtehelsæd , , , ,3 216 Silomajs , , ,4 220 Vinterbyg, helsæd ,2 0 0,2 221 Vinterhvede, helsæd ,5 20 5,5 222 Vinterrug, helsæd , ,2 230 Vårkorn, grønkorn , , ,2 234 Korn og bælgsæd, grønkorn, under 50 bælgsæd , , ,4 235 Vinterkorn, grønkorn Permanent græs, meget lavt udbytte 251 Permanent græs, lavt udbytte 252 Permanent græs, normalt udbytte 254 Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N) 255 Permanent græs, under 50 kløver 256 Permanent græs, over 50 kløver 257 Permanent græs, uden kløver 258 Permanent græs, ø- støtte 259 Permanent græs, fabrik, over 6 tons , , , , , , , , , , , , , , , ,2 40 1,1 47 1, ,4 2 2, ,4 1 2,4 12 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 15

16 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 12 Grovfoder, helsæd og græs Afgrødekode Afgrødenavn 260 Kløver- og lucernegræs, under 50 græs (omdrift) 261 Kløvergræs, over 50 kløver (omdrift) 262 Lucerne, lucernegræs, over 50 lucerne (omdrift) 263 Græs uden kløvergræs (omdrift) 264 Græs og kløvergræs uden norm 265 Græs, slæt før vårsået afgrøde 266 Græs under 50 kløver, ekstremt lavt udbytte 267 Græs under 50 kløver, meget lavt udbytte 268 Græs under 50 kløver, lavt udbytte Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning , , , , , ,6 2 1, , , , , , , , , , ,2 87 4,2 91 4, , , , , , , ,5 270 Græs til udegrise , , ,4 271 Rekreative formål , , , ,2 272 Permanent græs til fabrik 273 Permanent lucerne til fabrik 274 Permanent lucerne over 25 græs, til fabrik 276 Permanent græs og kløver uden norm 277 Permanent kløver til fabrik 279 Permanent græs til fabrik ,3 8 67, ,4 2 30, , , , ,3 1 2,3 280 Fodersukkerroer ,1 93 1, ,7 281 Kålroer ,6 1 5,6 282 Fodermarvkål ,6 0 1, , , , ,2 16

17 Udyrkede marker og anden udtagning af arealer var ikke udbredt på økologiske bedrifter i 2013, og udgjorde samlet 5 af det økologiske areal (Tabel 9). Tabel 9. Udyrkede arealer med særlige miljøordninger i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 13 Udyrkede arealer med særlige miljøordninger Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 310 Udyrkede landbrugsarealer 311 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord , , , , , , årig udtagning , årig udtagning med skov 315 Miljøgræs med udtagning 318 MVJ ej udtagning, ej landbrugsjord 319 MVJ udtagning, ej landbrugsjord , , ,6 3 2, , , ,2 7 3,2 320 Braklagte randzoner Miljøtiltag, ej landbrugsarealer ,2 46 2,2 73 3, , , , ,0 13 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 17

18 Der blev dyrket ha med grøntsager på de økologiske arealer i Dette svarer til 18,1 af det samlede indberettede areal for disse afgrøder (Tabel 10). Særligt krydderurter blev dyrket økologisk med 95 af det samlede indberettede areal på denne afgrødekode. Gulerod (682 ha), ærter (190 ha) og løg (173 ha) var de tre grøntsager, der blev dyrket på de største arealer. Tabel 10. Grøntsager i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 14 Grøntsager Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 400 Asier , ,2 1 2,2 401 Asparges ,8 11 8, ,6 402 Bladselleri ,7 1 2,7 403 Blomkål ,7 22 7,7 404 Broccoli , ,7 405 Courgette, squash ,1 9 26,1 406 Grønkål , ,8 407 Gulerod , ,1 408 Hvidkål , ,4 409 Kinakål ,2 0 0,2 410 Knoldselleri , ,1 411 Løg , , ,6 412 Pastinak , ,3 413 Rodpersille , ,6 415 Porre ,5 28 9,5 416 Rosenkål Rødbede , ,4 418 Rødkål ,6 12 6,6 420 Salat , ,8 421 Savoykål, spidskål , ,4 422 Spinat , ,1 423 Sukkermajs ,8 24 7,8 424 Ærter, konsum , ,8 429 Jordskokker, konsum , ,9 430 Bladpersille ,4 3 12,4 431 Purløg ,7 0 0,7 432 Krydderurter, støtteberettigede , , ,4 433 Krydderurter, andre ,9 2 33,4 2 37,4 448 Medicinpl., en- og toårige og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 18

19 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 14 Grøntsager Afgrødekode Afgrødenavn 449 Medicinpl., stauder og vedplanter Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning ,2 5 64,2 450 Grøntsager, andre , , , ,0 10 0, , ,1 For gartneriafgrøderne gælder typisk, at de økologiske arealer med frugt og bær er små arealmæssigt, men udgør en relativt stor dele af det samlede areal i denne gruppe ( Tabel 11). Tabel 11. Gartneriafgrøder (planteskoleplanter, frugt og bær, vækstkulturer, specialkulturer), skov og andre trækulturer i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 15 Gartneriafgrøder (planteskoleplanter, frugt og bær, vækstkulturer, specialkulturer), skov og andre trækulturer Afgrødekode Afgrødenavn Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning 500 Buske og træer ,2 3 0,7 4 0,8 503 En- og to-årige planter , ,5 509 Kvæde Græskar , , ,4 512 Rabarber , , Jordbær ,6 56 4,7 62 5,3 514 Solbær Ribs ,1 13 5,1 516 Stikkelsbær ,3 2 4,3 517 Brombær Hindbær ,1 5 16, Blåbær ,4 2 2, , ,3 520 Surkirsebær uden undervækst af græs 521 Surkirsebær med undervækst af græs 522 Blomme uden undervækst af græs 523 Blomme med undervækst af græs 524 Sødkirsebær uden undervækst af græs ,1 0 0, ,1 3 0,5 3 0, ,8 1 2,3 3 5, , , ,6 3 4,6 15 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 19

20 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 15 Gartneriafgrøder (planteskoleplanter, frugt og bær, vækstkulturer, specialkulturer), skov og andre trækulturer Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 525 Sødkirsebær med undervækst af græs ,9 2 4,9 526 Hyld ,1 4 50,7 6 71,8 527 Hassel ,7 3 9, ,5 528 Æbler ,1 19 1, , ,9 529 Pærer ,1 4 1,3 17 5,9 22 7,3 530 Vindrue ,5 8 15, ,8 531 Anden træfrugt , , ,7 532 Anden buskfrugt , , Hyben ,6 12 7,6 536 Spisedruer Blandet støtteberettiget frugt , , Tomater , ,1 541 Agurker ,7 5 41,6 5 49,3 542 Salat ,1 5 75,1 543 Andre grøntsager ,6 7 33, ,2 544 Snitblomster og snitgrønt ,2 0 0,2 545 Potteplanter ,2 0 0,2 547 Planteskolekulturer (stauder og vedpl.) ,1 1 0,1 548 Småplanter (en-årige) ,3 2 12,3 549 Lukket system 1 (en-årige) ,9 1 1,9 560 Containerplads 1 (frugtbuske) ,9 0 0,9 561 Containerplads 2 (en-årige) ,9 1 0,9 562 Containerplads 3 (stauder og vedpl.) ,1 0 0,1 570 Humle ,5 0 0,5 580 Skovdrift, alm , , ,6 581 Nyplantning i skov med træhøjde under 3 m , ,5 4 0,8 582 Pyntegrønt, økologisk ,3 8 61,3 583 Juletræer og pyntegrønt på landbrugsjord 585 Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn , , , , , ,9 586 Offentlig skovrejsning ,6 8 12,6 587 Skovrejsning på tidl. landbrugsjord , , ,2 20

21 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 15 Gartneriafgrøder (planteskoleplanter, frugt og bær, vækstkulturer, specialkulturer), skov og andre trækulturer Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 588 Statslig skovrejsning ,8 46 7,8 589 Bæredygtig skovdrift , ,4 591 Lavskov ,7 51 9, ,4 592 Pil , ,1 593 Poppel , , ,4 596 Elefantgræs ,3 1 1,3 597 Rørgræs ,3 4 20, , , , ,6 Blandt havefrøene dyrkede økologerne hovedsageligt blomsterfrø og purløgsfrø i 2013 (Tabel 12). Dette adskiller sig fra 2012, hvor det primært var persille-, kørvel- og pastinakfrø, økologerne dyrkede. Disse 3 afgrødekoder var der ikke indberettet arealer med i Tabel 12. Havefrø i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 16 Havefrø Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 650 Chrysanthemum Garland, frø 659 Kålfrø (hvid- og rødkål) ,5 4 3, Skorzonerrodfrø ,4 2 1,4 666 Purløgsfrø ,8 12 7,8 668 Blomsterfrø ,9 2 7,9 669 Andre havefrø ,5 1 2,8 2 4, ,0 1 0,2 21 4,5 22 4,7 16 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 21

22 I afgrødekategorien øvrige afgrøder var der 936 ha indberettet af økologer (Tabel 13), hvoraf økologiske naturarealer udgjorde hovedparten med 735 ha. e naturarealer var en ny afgrødekode i 2013 og hovedparten af arealet kom fra afgrødekode 276 permanent græs og kløver uden norm, der faldt med 822 ha fra 2012 til Tabel 13. Øvrige afgrøder i 2013 areal pr. afgrøde efter arealstatus i 2013 og andel i forhold til det samlede indberettede areal 17 Øvrige afgrøder Samlet areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning påb. Samlede økologiske produktionsareal omlægning Det samlede økologiske produktionsareal pr. afgrøde og i procent af det samlede areal pr. afgrøde fra den fælles indberetning Afgrødekode Afgrødenavn 900 Øvrige afgrøder ,4 14 5, , ,2 903 Lysåbne arealer i skov ,8 34 6,8 37 7,6 905 Anden anvendelse på tilsagnsarealer , , ,6 906 Afmeldte arealer ,2 37 7,2 907 e naturarealer , , , ,5 908 Naturarealer, ansøgning om miljøtilsagn ,3 4 0,5 7 0,7 910 anmeldt mark ,5 0 7, , , , ,2 17 og afgrødefordeling fra den fælles indberetning, sammenfaldende med tidspunktet for udtræk af økologidata. 22

23 5. Fordeling og udvikling af økologiske bedrifters arealer på produktionsgrene og regioner For at anskueliggøre det økologiske produktionsareal, som anvendes til de forskellige produktionsgrene, er der defineret 6 typiske grupper af produktionsgrene: Malkekvægsbedrifter (mere end 20 stk. malkekvæg). Svinebedrifter (mere end 200 stk. slagtesvin eller 20 stk. søer). Fjerkræbedrifter (mere end 100 stk. fjerkræ). Gartneri 18 (mindst 30 af arealet eller mere end 3 ha af afgrødekoderne kartofler, cikorie og rodfrugter, , , , , 440, grøntsager, , , , , 570, 579 frugt, bær, gartneriafgrøder og vækstkulturer, havefrø). Bedrifter med flere produktionsgrene, det vil sige opfylder kriterierne for 2 af de ovenstående produktionsgrene. Bedrifter der falder i denne kategori kan f.eks. være bedrifter, der opfylder kriterierne for både malkekvæg og gartneri. Andre produktionsgrene 19, der ikke er karakteriseret ved nogen af ovenstående definitioner. Herunder falder bedrifter med kødkvæg, får, geder, hjorte, heste samt korn og grovfoderproduktion. Af Figur 4 ses det, at malkekvægsbedrifter var den økologiske produktionsgren, der anvendte langt det største areal i 2013, godt ha. I forhold til 2012 er dette dog et fald på ha, se Figur 5. Det største fald i arealet til malkekvægsbedrifter fandtes særligt i regionerne Midtjylland og Syddanmark (Figur 6). Bedrifter med gartneri havde også en arealmæssig tilbagegang på ca ha fra 2012 til 2013 (Figur 5). Det var også i regionerne Midtjylland og Syddanmark, at det største fald i arealet til gartnerier fandt sted (Figur 6). I 2013 anvendte bedrifter i gruppen gartnerier ha (Figur 4). I modsætning til malkekvægsbedrifter forøgede svine- og fjerkræbedrifterne deres areal fra 2012 til 2013 (Figur 5). I 2013 anvendte de henholdsvis godt ha og ca ha (Figur 4). For svinebedrifterne skete fremgangen primært i Midtjylland og Syddanmark, mens den primære fremgang for fjerkræbedrifterne skete i Syddanmark og Nordjylland (Figur 6). Kategorien andre produktionsgrene havde den største arealmæssige fremgang fra 2012 til 2013 med godt ha (Figur 5) og anvendte ha i 2013 (Figur 4). Fremgangen skete i alle regioner med undtagelse af Sjælland (Figur 6). 18 I sidste års publikation (2012) hed denne kategori planteavlsbedrifter. I år er den benævnt gartneri idet korn -, oliefrø, bælgsæd, græs og grovfoderproduktion ikke indgår i bedriftsdefinitionen. Der er ikke ændret på selve kriterierne for bedriftsdefinitionen. 19 I sidste års publikation (2012) hed denne kategori blandede bedrifter. I år er den benævnt andre produktionsgrene. Ændringen er foretaget for klarere at adskille kategorien fra bedrifter med flere produktionsgrene. Der er ikke ændret på selve kriterierne for bedriftsdefinitionen. 23

24 Malkekvægsbedrifter Svinebedrifter Fjerkræbedrifter Gartneri Flere produktionsgrene Andre produktionsgrene Øko- Øko- Øko- Øko- Øko- logisk logisk logisk logisk logisk Figur 4. e bedrifters produktionsarealer i 2013 opgjort på landsplan, fordelt på produktionsgrene. Malkekvægsbedrifter Svinebedrifter Fjerkræbedrifter Gartneri Flere produktionsgrene Andre produktionsgrene Figur 5. Udvikling i økologiske produktionsarealer fra 2012 til 2013 opgjort på landsplan, fordelt på produktionsgrene. 24

25 Figur 6. Udvikling i økologisk produktionsareal (ha) fra 2012 til 2013 opgjort på regioner, fordelt på produktionsgrene. 25

26 6. Geografisk fordeling af det økologiske areal efter bedriftstype på regionalt og kommunalt plan I lighed med sidste års statistik for den økologiske jordbrugsproduktion er der udarbejdet en opgørelse af de økologiske bedrifters arealer på regionalt og kommunalt niveau. Det skal bemærkes, at opgørelsen tager udgangspunkt i bedriftens registrerede adresse og henfører derfor hele arealet til den pågældende kommune. Dette medfører, at bl.a. producentskifter kan medføre, at fuldt omlagt økologisk areal kan ændre kommunalt tilhørsforhold. Ligeledes kan arealer skifte mellem produktionsgrene, hvis bedrifternes produktionsgrene ændrer sig fra år til år. Det samlede økologiske produktionsareal i ha for en given kommune, landsdel eller region er angivet yderst i højre kolonne i tabellerne på de følgende sider. For hver produktionsgren er der opgjort tre arealkategorier 20 : ikke påbegyndt omlægning (ikke ) under omlægning (under ) omlagt økologisk areal (økologisk) Disse kategorier er summeret i kolonnerne i alt for hver af de definerede produktionsgrene. Kolonnerne under Alle bedrifter er en opsummering af de tre arealkategorier for de i alt seks definerede produktionsgrene. Fordeling af det økologiske produktionsareal i 2013 mellem kommuner i region Hovedstaden ses i Tabel 14. I Hovedstaden var der otte kommuner (Dragør, Tårnby, Brøndby, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Rødovre og Vallensbæk) uden økologiske bedrifter med tilhørende areal. Bornholms kommune var den kommune i Hovedstaden, der havde det største økologiske produktionsareal på ha, efterfulgt af Gribskov kommune med ha. Hovedstaden har haft mindre fremgang i økologisk malkekvægproduktion, med 189 ha mere siden Tota l set blev det økologiske produktionsareal i region Hovedstaden øget med 2,2 siden I region Sjælland (Tabel 15) var der i 2013 registreret ha økologisk produktionsareal. Dette er 3 mindre end i 2012, en tilbagegang på 517 ha. Holbæk kommune havde det største økologiske areal i Sjælland med ha, efterfulgt af Kalundborg kommune med 1894 ha og Lejre kommune med ha. Der er sket et fald i det totale økologiske areal i region Sjælland under produktionsgrenen andre produktionsgrene på 6,4 samt et fald i arealet under produktionsgrenen malkekvægsbedrifter på 47 ha svarende til 2. Tabel 16 viser fordelingen af det økologiske produktionsareal i 2013 i Syddanmark. I 2013 udgjorde det registrerede areal ha, hvilket er 0,2 mindre end i En stor del af det økologiske areal fandtes i Tønder, Aabenraa og Varde kommuner, som samlet set havde ha økologisk produktionsareal svarende til 54 af regionens areal. et forbundet med økologiske malkekvægsbedrifter faldt med ha i regionen, svarende til en tilbagegang på 6,3. I Midtjylland blev det registrerede økologiske produktionsareal reduceret fra ha i 2012 til ha i 2013; en tilbagegang på 2 eller ha (Tabel 17). Skjern kommune havde med ha det største økologiske areal i regionen, efterfulgt af Herning kommune med ha. et forbundet med økologiske malkekvægsbedrifter faldt med 1448 ha i regionen, svarende til en tilbagegang på I sidste års publikation (2012) var arealkategorierne benævnt ikke-omlagt endnu (i.), under omlægning () og økologisk (øko). For konsistens med tabellerne i resten af publikationen er benævnelserne ændret. 26

27 Det registrerede økologiske areal i Nordjylland udgjorde ha i 2013, hvilket var 1,6 mere end i Thisted kommune og Aalborg kommuner havde de største økologiske arealer i regionen. Også i Nordjylland har der været en mindre tilbagegang i økologiske arealer forbundet med malkekvægsbedrifter på 153 ha eller 1. 27

28 Tabel 14. Fordeling af økologiske bedrifters arealer (ha) på kommunalt niveau i Hovedstaden Malkekvægsbedrifter Svinebedrifter Fjerkræbedrifter Gartneri Flere produktionsgrene Andre produktionsgrene Alle bedrifter Nr. Kommune Bornholm 400 Bornholms skommune Byen København 101 København Frederiksberg Dragør 185 Tårnby Københavns omegn 151 Ballerup Brøndby 157 Gentofte Gladsaxe 161 Glostrup Herlev 165 Albertslund Hvidovre 169 Høje Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre 183 Ishøj Vallensbæk Nordsjælland 190 Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov i regionen

29 Tabel 15. Fordeling af økologiske bedrifters arealer (ha) på kommunalt niveau i Sjælland Nr. Kommune Vest- og Sydsjælland Malkekvægsbedrifter Svinebedrifter Fjerkræbedrifter Gartneri Flere produktionsgrene Andre produktionsgrene Alle bedrifter 306 Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Østsjælland 253 Greve Køge Roskilde Solrød Lejre i regionen

30 Tabel 16. Fordeling af økologiske bedrifters arealer (ha) på kommunalt niveau i Syddanmark Malkekvægsbedrifter Svinebedrifter Fjerkræbedrifter Gartneri Flere produktionsgrene Andre produktionsgrene Alle bedrifter Nr. Kommune Fyn 410 Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyns Langeland Ærø Kommune Sydjylland 510 Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle i regionen

31 Tabel 17. Fordeling af økologiske bedrifters arealer (ha) på kommunalt niveau i Midtjylland Nr. Kommune Vestjylland Malkekvægsbedrifter Svinebedrifter Fjerkræbedrifter Gartneri Flere produktionsgrene Andre produktionsgrene Alle bedrifter 657 Herning Holstebro Lemvig Struer Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Skive Viborg Østjylland 615 Horsens Syddjurs Norddjurs Favreskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Hedensted i regionen

32 Tabel 18. Fordeling af økologiske bedrifters arealer (ha) på kommunalt niveau i Nordjylland Nr. Kommune Nordjylland Malkekvægsbedrifter Svinebedrifter Fjerkræbedrifter Gartneri Flere produktionsgrene Andre produktionsgrene Alle bedrifter 773 Morsø Thisted Brønderslev Frederikshavn Vesthimmerlands Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring i regionen

33 APPENDIKS Udvikling i antallet af økologiske bedrifter og arealer Tabel A.1. Udvikling i antallet af økologiske bedrifter og arealer Bedrift e Omlægningsareal, ha Avlsår Antal arealer, ha ( år) omlagt areal, ha Produktionsareal i alt, ha års omlagt års omlagt Bedrift e Omlægnings- øko. el. omlagt Produktionsareal Avlsår Antal arealer, ha afgrøde 5 omlæg. afgrøde 5 areal, ha i alt, ha Avlsår Bedrift Antal e arealer, ha, omlægningsafgrøde eller ikke-økologisk 24 omlagt areal, ha Produktionsareal i alt, ha et er under omlægning. Afgrøderne kan sælges som omlægningsafgrøder. 22 et er under omlægning. Afhængig af høsttidspunktet i forhold t il omlægningstidspunkt kan afgrøderne enten betegnes som omlægningsafgrøder eller ikke-økologiske afgrøder. 23 Opgørelsesmåden er blevet ændret fra 2005, idet der fra 2005 kun medtages det antal bedrifter pr. 5. maj samme år, som danner grundlag for arealstørrelsen. 24 Afgrøden kan enten være økologisk, omlægningsafgrøde eller ikke -økologisk. Afgrødens status afhænger af så - og høsttidspunkt samt hvilken såsæd, der er anvendt. 25 Bemærk ændret beregningsmetode i 2010, tal for omlægnings- og ikke-økologiske afgrøder er lagt sammen. 26 Antallet af bedrifter og deres areal er for 2012 ikke opgjort pr. 5. maj som sædvane siden Data er for 2012 opgjort pr. 8. maj, da fristen for den fælles indberetning var udskudt til denne dato. 27 Antallet af økologiske bedrifter var på opgørelsestidspunktet 2.627, men heraf havde 93 ikke indberettet. Dvs. at arealtallene stammer fra de 2.534, der havde indberettet rettidigt i

34 Udviklingen i til- og fragang af økologiske bedrifter samt til- og fragang i arealer fra nyansøgere og ophørte økologer over kalenderåret 28. Tabel A.2.1. Udvikling i til- og fragang af økologiske bedrifter over kalenderåret Fragang (ophørte, Antal bedrifter der er År Tilgang (nyansøgere og producentskifter, autoriseret eller har søgt om producentskifter) annullerede ansøgninger og autorisation pr. 31. tilbagekaldte autorisationer) december Tabel A.2.2. Udvikling i til- og fragang i arealer fra nyansøgere og ophørte økologer over kalenderåret 29 År Tilgang af arealer (ha) fra nyansøgere i perioden 1. januar til 31. december Fragang af arealer (ha) fra ophørte økologer i perioden 1. januar til 31. december OBS antallet af bedrifter pr. 31. december er ikke det samme som antallet af bedrifter, der f remgår af tabel A.1. Dette skyldes, at det er muligt både at søge om autorisation og ophøre som økolog hele året. Data i tabel A.1. og alle andre steder i denne statistik er opgjort i forbindelse med den fælles indberetning, med mindre andet er nævnt. 29 OBS Til- og fragang i arealer fra nyansøgere og ophørte økologer er alene en delmængde af de samlede arealforskydninger. Data i tabel A.2.2 stammer fra sagsbehandlingen af ansøgninger om autorisation og meddelelse om ophør som økolog.. 34

35 Udviklingen i antallet af økologiske jordbrug og det tilhørende produktionsareal fordelt på landsdel/region Tabel A.3.1. Antal autoriserede bedrifter År Jylland Fyn Sjælland e jordbrug i alt År Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Tabel A.3.2. Indberettet produktionsareal i ha 32 År Jylland Fyn Sjælland e jordbrug i alt Der var 16 bedrifter, der enten havde en jordløs produktion eller ikke indberettet til tiden i Offentlig myndighed med flere aut.nr. (8 numre) tillægges samme geografiske placering. 32 Produktionsareal er bedrifternes samlede areal og heri er inkluderet det økologiske areal, omlægningsarealet og arealer, der endnu ikke er påbegyndt omlægning. 35

36 År Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Tabel A.3.3. Gennemsnitligt areal pr. bedrift År Jylland Fyn Sjælland e jordbrug i alt ,7 14,9 19,1 22, ,4 13,2 19,8 26, ,7 14,1 19,1 27, ,8 14,6 20,5 31, ,1 15,2 22,7 31, ,4 16,0 23,0 38, ,1 16,6 23,9 39, ,0 15,8 23,3 39, ,3 17,5 22,7 44, ,4 19,6 24,3 47, ,2 23,6 27,4 47, ,5 25,1 27,9 48, ,3 23,7 29,6 48, ,4 21,8 30,4 47, ,7 24,1 32,8 52, ,4 22,7 33,0 52, ,54 24,52 32,72 54,2 År Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland ,0 63,6 67,5 38,5 30,4 57, ,3 67,9 72,1 41,2 35,3 62, ,2 71,4 73,6 42,8 37,2 64, ,2 73,1 75,7 40,7 39,1 66, ,7 76,1 75,6 44,6 39,8 68, ,3 75,4 75,5 43,7 40,7 68, ,0 76,2 77,1 44,4 39,5 71,7 36

37 Tabel A.3.4. produktion fordelt på regioner i 2013 Antal bedrifter areal, ha, omlæg. eller ikke-øko. afgrøde 33 Samlet økologisk areal 34 der ikke er påbegyndt omlægning i alt Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland et er under omlægning. Afhængig af høsttidspunktet i forhold til omlægningstidspunkt kan afgrøderne enten betegnes som omlægningsafgrøder eller ikke-økologiske afgrøder. 34 Samlet økologisk areal inkl. arealer under omlægning. 35 Offentlig myndighed med flere aut.nr. (8) får samme placering. 37

38 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation og Produktion Juni 2014 ISBN ISSN Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax.:

antal ha 1 Vårbyg ,97 320, ,31 2 Vårhvede ,66 8, ,40 3 Havre ,38 25, ,15

antal ha 1 Vårbyg ,97 320, ,31 2 Vårhvede ,66 8, ,40 3 Havre ,38 25, ,15 Afgrødeareal fra Fællesskema 2014 opgjort juni 2014 Afgrødekode og afgrøde 1 Vårbyg 485.183,97 320,34 485.504,31 2 Vårhvede 14.238,66 8,74 14.247,40 3 Havre 36.011,38 25,77 36.037,15 4 Andre kornarter,

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Autorisation & Produktion September 2013 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2012 Autorisation & Produktion Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja

104 Rajgræsfrø, ital. 1. år efterårsudlagt græs eller an ja. 103 Rajgræsfrø, ital. græs eller an ja roedek Navn Navn på kat Omdrift Noter 1 Vårbyg vårbyg ja 2 Vårhvede vårhvede ja 3 VårHavre vårhavre ja 4 Blanding af vårsåede kornarter vårsået blan ja 5 Majs til modenhed majs ja 6 Vårhvede, brødhvede

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2015 Autorisation & Produktion

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2015 Autorisation & Produktion Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2015 Autorisation & Produktion Juli 2016 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: NaturErhvervstyrelsen Fotos: Colourbox ISSN: 2246-2872 ISBN: 978-87-7120-797-2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2016

Indhold. Opgørelse af afgrødefordeling 2016 Opgørelse af afgrødefordeling 2016 Dette notat indeholder en opgørelse af fordelingen af afgrøder i Danmark i 2016 opgjort på grundlag af de arealer, der er anmeldt i Fællesskemaet til og med den 17. maj

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014)

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Tolkning mellem grønne krav sker løbenede Væsentligste ændringer Der er fra Naturerhverv videregivet en liste til erhvervet der viser sammenhæng

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2016 Autorisation & produktion

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2016 Autorisation & produktion Statistik over logiske jordbrugsbedrifter 2016 Autorisation & produktion April 2017 Redaktion: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Tekst: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Foto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7120-891-7

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere