AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: december 2014 J.nr.: NMK Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen og Frydenlund. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandløbslovens Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Varde Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr af 30. september 2013 om vandløb 2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Varde Kommune har den 9. juli 2013 truffet afgørelse om at have vedligeholdt de offentlige vandløb i sommerhusområde i Houstrup i overensstemmelse med bestemmelserne om vedligehold i regulativet for vandløbene. Afgørelsen er påklaget af Grundejerforeningerne Guldvang og Frydenlund den 29. juli Klagen er uddybet den 2. september og 13. december Advokatfirmaet Højbjerg Jensen, Vogel og Gammelby repræsenterer klager. Klager gør navnlig gældende, at Varde Kommune skal vedligeholde de ledninger og grøfter, der er omfattet af grundvandssænkningen i overensstemmelse med Landvæsenskommissionens kendelse af 13. maj 1974 og tillægskendelse af 23. august Klager finder derfor, at Varde Kommune skal refundere de af grundejerforeningerne afholdte udgifter til vedligeholdelsen af grøfterne. Sagens oplysninger Klager rettede den 29. april 2013 henvendelse til Varde Kommune og oplyste, at det var kommunen, der havde pligten til at vedligeholde grøfterne og rørledningerne i sommerhusområdet, jf. Landvæsenskommissionens kendelse af 13. maj Klager oplyste, at grøfterne i flere år ikke havde været vedligeholdt som foreskrevet i Landvæsenskommissionens tillægskendelse af 23. august 1974, hvorfor klager havde oprenset grøfterne ekstraordinært i efteråret Klager anmodede om, at kommunen refunderede de udgifter, klager havde haft til oprensningen. Varde Kommune traf den 9. juli 2013 afgørelse om at have vedligeholdt de offentlige vandløb i sommerhusområdet i Houstrup i overensstemmelse med bestemmelserne om vedligehold i Regulativ for Kommunevandløbene i Sommerhusområdet i Houstrup. På den baggrund afviste kommunen at refundere de af klager afholdte udgifter til oprensning. Kommunen begrunder afgørelsen med, at vedligeholdelsen af grundvandssænkningen i sommerhu s- området bygger på vandløbsregulativet for vandløbsområdet. Ifølge kommunen omfatter regulativet ikke de grøfter, klager har oprenset. Kommunen finder at have vedligeholdt de i regulativet omtalte vandløb i overensstemmelse med regulativets bestemmelser om vedligeholdelse. Kommunen finder også, at de grøfter, klager omtaler er private, hvorfor det påhviler bredejerne at vedligeholde vandløbene, jf. vandløbslovens 35. Til afgørelsen er vedlagt et kort med indtegning af de grøfter, klager har oprenset. På samme kort er indtegnet 3 åbne vandløb, kommunen mener er omfattet af vandløbsregulativet. Regulativ for Kommunevandløbene i Sommerhusområdet i Houstrup er vedtaget den 1. maj Af regulativets s. 1 fremgår, at grundlaget for regulativet er Landvæsenskommissionskendelse af 13. maj 1974 og tillægskendelse af 23. august Regulativets afsnit A indeholder følgende beste m- melse: Regulativet omfatter ledninger for grundvandssænkning i sommerhusområde i Houstrup, omfattende de på afvandingsplan i 1:2000 nummerede ledninger A-N og nedlagt på de matr.nr., der er vist på kort 1:4000 Det fremgår videre af bestemmelsen, at regulativet også omfatter ledningen mærket S. 2

3 Regulativet omfatter 542 meter åbent vandløb og meter rørledning, jf. regulativets s. 1. I afsnit B i regulativet er vandløbenes nærmere placering beskrevet. Ledningernes placering fremgår bl.a. af bilag 3 til regulativet. Bilag 3 er et matrikelkort udfærdiget af Det Danske Hedeselskab i Varde i maj Matrikelkortet er en situationsplan over det udstykkede sommerhusområde syd for matr. nr. 25x og 25d, Lønne Præstegard, Lønne Sogn. For så vidt angår vedligeholdelse af vandløbene henvises der i regulativet på s. 7 til Landvæsenskommissionens tillægskendelse af 23. august 1974, hvoraf fremgår: Vedligeholdelsen af de åbne vandløb og alle rørledninger under projektet vil blive foretaget af kommunen, idet alle vandløb og ledninger er foreslået optaget som kommunevandløb. Vedligeholdelsen foretages som anført i vandløbsloven idet dog bemærkes, at for rørledninger gælder særlige nedenstående bestemmelser: Vedligeholdelsen af rørledninger omfatter kun rørledningernes almindelige ren- og vedligeholdelse således at forstå, at kommunen, hvis det er nødvendigt, foretager én årlig rensning og afholder udgiften herved. Vandløbet oprenses 1 gang årligt inden hvert års 1. oktober, jf. regulativets afsnit D. I forbindelse med udstykning af arealer til sommerhusgrunde i den tidligere Blåbjerg Kommune (nu Varde Kommune), anmodede kommunen ved skrivelse af 2. februar 1972 Landvæsenskommissionen om godkendelse af et forslag til vandspejlssænkning for sommerhusområderne i Houstrup. Af kendelsens s. 4 og 5 fremgår, at der skal anlægges en række dræn. Drænene har til formål at afvande arealerne og sænke grundvandstanden. Derudover vil de eksisterende vandløb, der forløber gennem området, blive inddraget i afvandingsprojektet. Disse vandløb er i den n ordlige del kommunevandløbet Kirkevandflod Grøften nr. 10, i den mellemste del kommunevandløbet Skelgrøften nr. 11 og i den sydlige del kommunevandløbet Fuldalgrøften nr. 12. En nærmere beskrivelse af projektet, partsfordelingen mm. findes i bilagene til Landvæsenskommissionens kendelse. Varde Kommune har i mail af 8. august 2014 oplyst nævnet, at kommunen ikke ligger inde med bilagene til kendelsen. Ligeledes har klager oplyst nævnet den 4. december 2014, at man ikke har bilagene. Følgende fremgår af kendelsens s. 8: Vedligeholdelsen af de åbne vandløb og alle rørledninger under projektet vil blive foretaget af kommunen, idet alle vandløb og ledninger er foreslået optaget som kommunevandløb. Det bemærkes i denne forbinde l- se, at vedligeholdelsen kun omfatter oprensning af sand i brøndene. Landvæsenskommissionen afsagde kendelse den 13. maj Kommissionen fandt ikke, at projektet i sit hele kunne godkendes. Kommissionen bestemte, at området for vandspejlssænkningen alene omfattede arealerne syd for matr. nr. 25x, Lønne Præstegard, Lønne Sogn, sydlige skel og øst for Kirkeflodgrøften. Af kendelsens s. 11 fremgår følgende: Kommunalbestyrelsen har som foran beskrevet vedtaget, at samtlige under projektet anlagte ledninger og vandløb optages som kommunevandløb. I overensstemmelse hermed vil der af kommunen være at udfærdi- 3

4 ge regulativer herfor med de i beskrivelsen bilag 2 anførte dimensioner og fald, og således som de er vist på planerne bilag 2.2, 2.3, 2.4 og 2.5. Efter kendelsens afsigelse rettede den tidligere Blåbjerg Kommune henvendelse til kommissionen og gjorde opmærksom på, at kommunen ved projektets forelæggelse for lodsejerne og ved sagens forudgående behandling i byrådet havde påregnet, at den normale rensning af rørledningerne også var en del af vedligeholdelsen, og som sådan betales af kommunen. På den baggrund afsagde Landvæsenskommissionen en tillægskendelse den 23. august 1974 og bestemte, at vedligeholdelsen af rørledningerne omfattede almindelige ren- og vedligeholdelse. Varde Kommunes afgørelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet den 29. juli Til klagen er vedlagt et kort, hvorpå de af grundejerforeningen oprensede grøfter er indtegnet. Kortet er identisk med bilag 3 til vandløbsregulativet. Grøfterne er alle beliggende syd for matr. nr. 25x og 25d, Lønne Præstegard, Lønne Sogn. Klager har den 13. december 2013 fremsendt bemærkninger til sagen. Heraf fremgår bl.a., at de i sagen omhandlende grøfter også eksisterede på tidspunktet for L andvæsenskommissionens kendelse. Klager finder derfor, at grøfterne er omfattet af kendelserne. Ifølge klager er grøfterne aldrig blevet oprenset. Natur- og Miljøklagenævnet har været i kontakt med Orbicon den 11. december 2014 for at høre, om de har dokumenter liggende fra Det Danske Hedeselskab om afvandingsprojektet i Houstrup. Orbicon oplyser, de har en lang række dokumenter liggende om afvandingsprojektet, som mod betaling kan udleveres. I mail af 11. december 2014 har Varde Kommune præciseret, at det alene er det åbne vandløb Puldalgrøften, der er omfattet af Regulativ for Kommunevandløbene i Sommerhusområdet i Houstrup. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Varde Kommune har den 9. juli 2013 truffet afgørelse om at have vedligeholdt de offentlige vandløb i sommerhusområde i Houstrup i overensstemmelse med bestemmelserne om vedligehold i Regulativ for Kommunevandløbene i Sommerhusområdet i Houstrup. Af afgørelsen fremgår, at kommunen ikke finder at have vedligeholdelsesforpligtelsen med de grøfter, klager har oprenset. Ifølge vandløbslovens 27, stk. 1, skal vandløb vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs ski k- kelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet eller en afgørelse efter lovens 36 a, stk. 1. Gennem vedligeholdelsen er der således pligt til at sikre den fastlagte skikkelse eller vandføringse v- ne, mens der ikke er ret til at forbedre den, dvs. gøre vandløbet større end den skikkelse eller van d- føringsevne, der er fastlagt i regulativet. Vedligeholdelsen af offentlige vandløb påhviler ifølge lovens 31 vandløbsmyndigheden, mens vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne, jf. lovens 35, stk. 1. 4

5 De vandløb der er omfattet af Regulativ for Kommunevandløbene i Sommerhusområdet i Houstrup, er beskrevet i regulativets afsnit B. Placeringen af vandløbene fremgår af bilag 3 til regulativet. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at de af klager oprensede grøfter er omfattet af Regulativ for Kommunevandløbene i Sommerhusområdet i Houstrup, da de hverken er opregnet i regulativets afsnit B eller indtegnet på regulativets bilag 3. Klager gør gældende, at kommunen skal vedligeholde grøfterne, jf. Landvæsenskommissionens kendelse af 13. maj 1974 og tillægskendelsen af 23. august Det fremgår af vandløbslovens 88, at afgørelser truffet efter de hidtil gældende bestemmelser bevarer deres gyldighed, indtil der i medfør af loven eller regler udstedt med hjemmel i loven træffes ny afgørelse. Af Landvæsenskommissionens kendelse af 13. maj 1974 fremgår, at området for vandspejlssænkningen omfatter arealerne syd for matr. nr. 25x, Lønne Præstegard, Lønne Sogn, sydlige skel og øst for Kirkeflodgrøften. Det fremgår også, at vedligeholdelsen af de åbne vandløb og alle rørledninger under projektet vil blive foretaget af kommunen, idet alle vandløb og ledninger er foreslået optaget som kommunevan d- løb. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at det klart fremgår af kendelserne, hvorvidt de af klager oprensede grøfter er omfattet af vandløbet. Forhold der taler for, at de er omfattet af kendelsen er, at grøfterne er beliggende syd for det tidlig e- re matr. nr. 25x, Lønne Præstegard, Lønne Sogn (nu matr. nr. 2a, Lønne Præstegard, Lønne Sogn), og således er beliggende i det område, der er omfattet af afvandingsprojektet. Idet det fremgår af kendelsen, at den tidligere kommunalbestyrelse har foreslået alle ledninger og vandløb optaget som kommunevandløb, kunne det tyde på, at kommunen er forpligtet til at vedligeholde grøfter ne. På det anden side kan der også argumenteres for, at kendelsen skal forstås således, at det alene er nyanlagte dræn og åbne vandløb, der etableres under projektet, der vedligeholdes af kommunen. Hvis dette er tilfældet, og grøfterne ikke er etableret i forbindelse med projektet, er kommunen ikke forpligtet til at vedligeholde grøfterne. Myndighedernes pligt til at oplyse sagerne er et grundlæggende princip i forvaltningsretten. Det kaldes official- eller undersøgelsesprincippet. Det følger af officialprincippet, at myndigheden selv skal skaffe de nødvendige oplysninger i en sag eller sørge for, at private, navnlig parterne, er med til at oplyse sagen. En forvaltningsmyndighed har altså pligt til at sørge for, at der er et tilstrækkelig fyldestgørende - retligt og faktisk - grundlag til, at myndigheden kan træffe en fuldt forsvarlig og lovlig afgørelse. Omfanget af undersøgelserne i en sag afhænger af sagens karakter og af omstændighederne i sagen i øvrigt. Officialprincippet gælder på ulovbestemt grundlag. Princippet er en såkaldt garantiforskrift, som har til formål at bidrage til at sikre, at en forvaltningsmyndigheds afgørelse bliver indholdsmæ s- sigt lovlig og rigtig. 5

6 Natur- og Miljøklagenævnet finder, at Varde Kommune forud for afgørelsen burde have undersøgt nærmere, hvorvidt grøfterne er omfattet af kendelsen. Dette kunne f.eks. ske ved at kommunen undersøgte, om det var muligt at få adgang til bilagene til Landvæsenskommissionens kendelse af 13. maj 1974, f.eks. via Statens Arkiver eller Orbicon og/eller kommunalbestyrelsen i den tidligere Blåbjerg Kommunes beslutning om at optage samtlige under projektet anlagte ledninger og vandløb som kommunevandløb. På den baggrund ophæver Natur- og Miljøklagenævnet Varde Kommunes afgørelse af 9. juli 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Natur- og Miljøklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Line Theil Elikofer Ankechef / Cathrine Giwercman Kjældgaard Fuldmægtig, cand. jur. Afgørelsen er sendt pr. til: Advokatfirmaet Højbjerg Jensen, Vogel og Gammelby, att. adv. Poul Winther Andersen og adv. Søren Dueholm, sagsnr. V , og Varde Kommune, vandmiljø, sagsnr. 13/8188, att. Jeanett Dam og Mette Christensen, Grundejerforeningen Frydenlund, att. Erling Kolding-Jacobsen, Grundejerforeningen Guldvangen, att. Christian Møller, 6

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. marts 2015 J.nr.: NMK-43-00494 Ref.: ASTJS/KENKN AFGØRELSE i sag om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie på

Læs mere

"Varde Kommune er forpligtet til den løbende vedligeholdelse af alle de åbne vandløb og rørledningerne i vore grundejerforeningers områder".

Varde Kommune er forpligtet til den løbende vedligeholdelse af alle de åbne vandløb og rørledningerne i vore grundejerforeningers områder. Natur- og Miljøklagenævnet 18. november 2015 Vedr. Varde Kommunes Ny afgørelse i sag nr. V-16-50621 Grundvandssænkningen i Guldvangen og Frydenlund - Varde Kommune Journalnr. 30162/15, Sagsnr. 13/8188:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde

AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag - rørledning - Enghave å - vådområde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-43-00506 Ref.: MASNI-NMKN AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommune - Soderupvej 34 - afslag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune 20. april 2018 Sagsnr. NMK-43-00746 KlageID: 229000 RIKNU-NMKN AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune

Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune Peter Stenz Egestad Ahlvej 20 8400 Ebeltoft Dine henvendelser vedrørende Syddjurs Kommune 15. marts 2018 Du har den 2. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Syddjurs Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om Esbjerg Kommunes vedligeholdelse af Gels Å ved Gelsbro Dambrug

AFGØRELSE i sagen om Esbjerg Kommunes vedligeholdelse af Gels Å ved Gelsbro Dambrug Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2012 J.nr.: NMK-43-00226 (tidl. NKN-281-00044) Ref.: kenkn/jch AFGØRELSE i sagen om Esbjerg Kommunes vedligeholdelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Jeres sagsid. 12/8119. Vores j.nr.: NMK

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Jeres sagsid. 12/8119. Vores j.nr.: NMK From:Alenkær-Jørgensen, Marianne To:Miljø Teknik;Svendborg Fælles Mail Subject:NMK-43-00354 - AFGØRELSE i sag om Svendborg Kommunes vedligeholdelse af Hundstrup Å - Jeres sagsid. 12/8119 Svendborg Kommune

Læs mere

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58

Flere modtagere. Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 Flere modtagere By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Fremsendelse af Tillæg nr. 1 til regulativ for Magle Å, kommunevandløb nr. 58 2.december

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Høje-Taastrup Kommunes ovennævnte afgørelse af 6. juni 2013 og hjemviser sagen til kommunens fornyede behandling. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 10.09.2013 J.nr.: NMK-33-01908 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om at fritage en grundejerforening

Læs mere

Endelig afgørelse ang. klage over afslag på anmodning om optagelse af privat fællessti

Endelig afgørelse ang. klage over afslag på anmodning om optagelse af privat fællessti Dato 26. juni 2018 Sagsbehandler Julie Flagsø Mail juf@vd.dk Telefon +45 7244 3013 Dokument 18/03783-15 Side 1/5 Endelig afgørelse ang. klage over afslag på anmodning om optagelse af privat fællessti Vejdirektoratet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. august 2013 J.nr.: NMK-33-01380 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om afslag på dispensation til at opsætte hegn omkring matr.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a...

file://c:\adlib Express\Work\20120813T100503.528\20120813T100505.387\bf1f918b-420b-4fbc-a... Page 1 of 1 From: Hansen, Sally Lauenborg Sent: 16-11-2011 15:35:21 To: åå Halsnæs kommune CC: Mette Mouritzen Subject: Udsendt afgørelse i sagen om Halsnæs Kommunes mulighed for at håndhæve en privatretlig

Læs mere

TILLÆGSREGULATIV. Houstrup Syd drænsystem

TILLÆGSREGULATIV. Houstrup Syd drænsystem TILLÆGSREGULATIV Houstrup Syd drænsystem Varde 2017 Indhold Regulativ for Houstrup Syd drænsystem... 2 Grundlaget for regulativet... 2 Regulativets opbygning... 2 Vandløbenes geometri... 2 Vedligeholdelse...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Strøjkær Vandløbet

Afgørelse om nedklassificering af Strøjkær Vandløbet Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 08-05-2017

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr.

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig i Vordingborg Kommune (nævnets j. nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01200 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om genoptagelse af Natur- og Miljøklagenævnets sag om aftægtsbolig

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på Lillehøj 30, Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. september 2014 J.nr.: NMK-33-02251 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes tilladelse til terrænregulering på

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at opføre en husstandsmølle på Kannikegårdsvej

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at opføre en husstandsmølle på Kannikegårdsvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 02. juli 2012 J.nr.: NMK-31-00545 Ref.: Susanne Spangsberg AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune tilladelse til at

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde. 9. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-03859 KlageID: 117719 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 om offentlighedens adgang på veje og stier i det åbne land. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2013 J.nr.: NMK-512-00081 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Blåenggrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Blåenggrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 26-06-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-4-17

Læs mere

Afgørelse om omlægning af en delstrækning af Selskær Bæk, tilløb 3.1

Afgørelse om omlægning af en delstrækning af Selskær Bæk, tilløb 3.1 Sendt til sagens parter: Bjarne Andersen Margit Junker Krag Christian Krag Christian Kock (via fuldmagt) Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26 a. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00116 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af passage/sti i Silkeborg Kommune Natur- og

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Regulativgrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Regulativgrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 08-06-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-2-17

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Røde Rende. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 10-05-2017

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Vordingborg Kommunes ovennævnte afgørelse af 9. juli 2012. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 11. december 2013 J.nr.: NMK-33-01382 Ref.: MJE-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes påbud om fjernelse af en afblænding

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03733 KlageID: 106947 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes afgørelse om byggeret på en ejendom beliggende i sommerhusområdet Slagballe Bakker PLANKLAGENÆVNET Toldboden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen Grønnegangen 42, 3070 Snekkersten Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 2. august 2013 J.nr.: NMK-33-01800 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om opsætning af hegn på ejendommen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF DEL AF H35

NEDKLASSIFICERING AF DEL AF H35 NEDKLASSIFICERING AF DEL AF H35 Sønderborg Kommune, Vand & Natur, træffer hermed afgørelse om at nedklassificere en del af det offentlige vandløb, H35, fra offentligt vandløb til privat vandløb. Nedklassificeringen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud

AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende dispensation til vinduer og døre udført i plastmateriale samt varsel af påbud Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. december 2015 J.nr.: NMK-33-03261 KlageID: 85120 Ref.: SOELE-NMKN AFGØRELSE i sag om Hjørring Kommunes afslag på lovliggørende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune

AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager Strandvej 152 i Haderslev Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-33-01531 Ref.: ARS AFGØRELSE i sag om udbygning af sommerhuset på ejendommen, beliggende Hejsager

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. juni 2015 J.nr.: NMK-33-02996 Ref.: CANEL AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes byggetilladelse af 11. februar 2015

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Indhold. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Indhold. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 06-04-2017

Læs mere

Erhverv- og Bæredygtighed Vand og Natur. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Allerup- Højby Skel

Erhverv- og Bæredygtighed Vand og Natur. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Allerup- Højby Skel Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Erhverv- og Bæredygtighed Vand og Natur Nørregade 36 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. +4578734260 Afgørelse efter vandløbsloven til

Læs mere

Afgørelse om nedklassifikation af Aldershvilevandløbet

Afgørelse om nedklassifikation af Aldershvilevandløbet Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 24-04-2017

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00559 Ref.: RTS AFGØRELSE i sag om læskure på ejendom i Halsnæs Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til fjernelse og gennembrud af diger på matr. 2a, Løgismose Hgd., Haarby

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til fjernelse og gennembrud af diger på matr. 2a, Løgismose Hgd., Haarby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2016 J.nr.: NMK-600-00091 KlageID: 88042 Ref.: EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes dispensation til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Holbæk Kommunens afgørelse af 2. december 2013 om kommunens overholdelse af vandløbsregulativ for Åmose Å.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Holbæk Kommunens afgørelse af 2. december 2013 om kommunens overholdelse af vandløbsregulativ for Åmose Å. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. juni 2015 J.nr.: NMK-43-00507 Ref.: KENKN/ASTJS AFGØRELSE i sag om Holbæk Kommunes vedligeholdelse af Åmose Å Natur-

Læs mere

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007):

Afgørelse. efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007): MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 30. november 2007 J.nr. MKN-200-00050 Afgørelse efter 55, stk. 4, i vandforsyningsloven

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Strøjkær vandløbet nr. 401 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 28-10-2016

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. 20. maj 2015 Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Gammel Holtevej 123

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus på Gammel Holtevej 123 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-33-02635 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes tilladelse til opførelse af et nyt

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111

Forslag om nedklassificering af Hvolbæk nr. 111 Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 221-09-2017 Sagsnr.:

Læs mere

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34

Kontornotits. Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael Bergs klage over opførelse af 8 lejligheder på Teglgårdsvej 34 Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 20. februar 2014 Sagsnr. 13/16333 Sagsbehandler Helena Kjær Direkte telefon 79 30 16 36 E-mail hewk@kolding.dk Emne: Orienteringspunkt vedrørende Michael

Læs mere

Værd at vide om omklassificering af vandløb

Værd at vide om omklassificering af vandløb Værd at vide om omklassificering af vandløb Forklaring på begreber samt svar på nogle af de spørgsmål, som kommunerne ofte får stillet, når vandløb omklassificeres Begreber Vandløb Ved et vandløb forstås

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen

AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen 9. oktober 2017 Sagsnr. NMK-33-03805 KlageID: 113062 MIKPRI AFGØRELSE i klagesag om Furesø Kommunes dispensation fra lokalplanen til opførelsen af et rækkehusbyggeri Furesø Kommune har den 29. august 2016

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

UDKAST Afgørelse vedr. nedklassifikation af delstrækning af Siverts Rende st. 0 til st. 188 fra offentligt til privat vandløb

UDKAST Afgørelse vedr. nedklassifikation af delstrækning af Siverts Rende st. 0 til st. 188 fra offentligt til privat vandløb Maria og Lasse Blågreen Gyrstingevej 67, Gyrstinge 4100 Ringsted Dato: xx. september 2018 UDKAST Afgørelse vedr. nedklassifikation af delstrækning af Siverts Rende st. 0 til st. 188 fra offentligt til

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 23. august 2018 Sagsnr. NMK-43-00702 KlageID: 155255 NAC-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af sag om Fredericia Kommunes nedklassificering af Stoustrup Rørledning

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Skivergrøftens nedre del fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Skivergrøftens nedre del fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 18-11-2016

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Søndre Mosegrøft Indhold

Afgørelse om nedklassificering af Søndre Mosegrøft Indhold Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 15-11-2018

Læs mere

Notat Klassifikation Kriterier for omklassificering

Notat Klassifikation Kriterier for omklassificering Notat Klassifikation Vandløb har altid været ejet af bredejerne, og ejerskabet er uafhængig af klassifikationen. Ifølge vandløbsloven er ejeren af en grund, der støder op til vandløb, bredejer. Hvis vandløbet

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Skivergrøftens nedre del

Afgørelse om nedklassificering af Skivergrøftens nedre del Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 11-05-2017

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks i tilbygning til stald i Borsholm i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. juli 2016 J.nr.: NMK-31-01736 og NMK-33-03712 KlageID: 86624 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om indretning af boliganneks

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen.

Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor du er bredejer. Kolding kommune har udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk Afgørelse om nedklassificering af Blå Å, hvor

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommune påbud om omlægning af rørlagt strækning af Skalle Bæk

AFGØRELSE i sag om Varde Kommune påbud om omlægning af rørlagt strækning af Skalle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. juli 2014 J.nr.: NMK-43-00273 Ref.: JCH/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommune påbud om omlægning af rørlagt strækning

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Landinspektør Per Sørensen ApS 9670 Løgstør

Landinspektør Per Sørensen ApS 9670 Løgstør Landinspektør Per Sørensen ApS 9670 Løgstør Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 11-07-2012

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Afgørelse om nedklassificering af Spanggrøften. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax:

Afgørelse om nedklassificering af Spanggrøften. Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 08-05-2017

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund.

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredensborg Kommunes afgørelse af 9. marts 2011 om retablering af Nivås vandløbsbrink og -bund. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. januar 2012 J.nr.: NMK-510-00167 og NMK-43-00256 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om ulovlig oprensning af Nivå i Fredensborg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel- Lønne Bæk i Varde Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel- Lønne Bæk i Varde Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 06. maj 2013 J.nr.: NMK-501-00086 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om dispensation til byggeri inden for den reducerede åbeskyttelseslinje

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til udstykning, Søvangsvej 17 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. november 2013 J.nr.: NMK-31-00986 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommune, afslag på landzonetilladelse til

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage 13. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03858 KlageID: 118097 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

Læs mere

Sneum Å, st. 25 m. Entreprenør Kim Vind ApS Byvejen Årre Att.: Klaus Kristensen. Sendt til:

Sneum Å, st. 25 m. Entreprenør Kim Vind ApS Byvejen Årre Att.: Klaus Kristensen. Sendt til: Entreprenør Kim Vind ApS Byvejen 1 6818 Årre Att.: Klaus Kristensen Sendt til: klaus@kvme.dk Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 79947448 Tilladelse til krydsning af Sneum Å med foringsrør for elkabel

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. september 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. september 2016. Til: XXX Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf.: 72 40 56 00 www.naevneneshus.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Krinkelenggrøften fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Krinkelenggrøften fra offentligt til privat vandløb Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 jog@jammerbugt.dk 29-09-2017 Sagsnr.: 06.02.02-P19-9-17

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb

Forslag om nedklassificering af Vandengsvandløbet nr. 138 fra offentligt til privat vandløb Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Gunnar Hansen Direkte 7257 7846 07-09-2016

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev

Afslag til husstandsvindmølle på Ålborgvej 325, 9690 Fjerritslev Hans Georg Holm Ålborgvej 325 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere