Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand"

Transkript

1 Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere og andre, der beskæftiger sig med jordforurening: 1. en liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord for en række kemiske forureninger, der kan forekomme i jorden (side 4) 2. danske kvalitetskriterier for drikkevand, for stoffer, som ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (side 12), pt. uran. Kriterierne under ovennævnte pkt. 1 anvendes ved vurdering af jordforurening, jf. en række vejledninger fra Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 2, 200, Miljøstyrelsen: Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 1, 2008, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede renserigrunde. Vejledning nr. 8, 2000, Miljøstyrelsen: Kortlægning af forurenede arealer. Vejledning nr. 7, 2000, Miljøstyrelsen: Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder. Vejledning nr. 13, 18, Miljøstyrelsen: Prøvetagning og analyse af jord. Vejledning nr. 11, 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for benzin og olieforurenede grunde. Vejledning nr. 10, 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde. Vejledning nr., 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede garverigrunde. Vejledning nr. 8, 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde. Vejledning nr. 7, 18, Miljøstyrelsen: Oprydning på forurenede lokaliteter Appendikser. Vejledning nr. 6, 18, Miljøstyrelsen: Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind. Liste over kvalitetskriterier for jord. Listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord er udarbejdet ud fra tidligere publikationer fra Miljøstyrelsen hovedsageligt Miljøprojekt nr. 12 (15): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand (1) og Vejledning nr. 6 (18): Oprydning på forurenede lokaliteter hovedbind (2), hvoraf enkelte værdier siden er blevet ændret. Derudover indeholder listen nye værdier, der er udarbejdet senere, og som ikke findes i andre publikationer. Værdierne i listen er de gældende, vejledende værdier fra Miljøstyrelsen. 1

2 Listen er ordnet alfabetisk efter navne på komponenter/kemiske stoffer. Listen indeholder fire kolonner: Jordkvalitetskriteriet kriteriet Grundvandskvalitetskriteriet Afdampningskriteriet Jordkvalitetskriteriet er en værdi, der skal sikre, at den fri og mest følsomme anvendelse af jorden er sundhedsmæssigt forsvarlig. Den fri og mest følsomme anvendelse er f.eks. i forbindelse med private haver, børnehaver og legepladser. Her tages især hensyn til den direkte eksponering af småbørn. Ud over at jorden skal efterleve jordkvalitetskriterierne, må jorden ved inspektion ikke syne forurenet eller afgive lugt som følge af forureningen. kriteriet angiver det niveau, hvorover der på arealer med meget følsom arealanvendelse (dvs. bolig og børneinstitution) skal foretages fuldstændig afskæring fra jorden, så befolkningen ikke udsættes for den forurenede jord. Intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet benævnes rådgivningsintervallet, og jordforurening i dette interval svarer til lettere forurenet jord som defineret i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord *. Er forureningen inden for rådgivningsintervallet på et areal med meget følsom anvendelse, skal de lokale myndigheder rådgive ejere og brugere om forholdsregler, der kan nedsætte belastningen fra forureningen, så det sædvanlige beskyttelsesniveau opretholdes. værdier er kun fastlagt for visse immobile og forholdsvis persistente kemikalier (metaller og polyaromatiske kulbrinter ( PAH) samt tunge kulbrinter). Grundvandskvalitetskriteriet er udarbejdet for magasiner, som indeholder grundvand, der udnyttes til drikkevandsforsyning, eller som vil kunne anvendes til drikkevandsforsyning. Grundvand er den største drikkevandsressource i Danmark, og for at beskytte det må det tilstræbes, at belastningen bliver så lille som mulig. Udgangspunktet for at fastsættelsen af kvalitetskriteriet er, at grundvandet efter en simpel traditionel vandbehandling i form af beluftning og sandfiltrering vil kunne opfylde drikkevandskravene, som er angivet EU s kvalitetskrav til drikkevand, beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, eller de nationale kvalitetskriterier for drikkevand, se side 10 nedenfor. Kvalitetskriterierne for grundvand er for visse stoffer sat til et lavere niveau end kvalitetskravet/ kvalitetskriteriet for drikkevand, idet der er taget højde for øvrige bidrag af stoffet f.eks. i forbindelse med vandbehandlingen på vandværket eller frigivelse af forurenende stoffer fra distributionssystemet før vandet når ud til forbrugeren som drikkevand. Grundvandskvalitetskriterierne er udarbejdet til brug for fastsættelsen af krav til grundvandet under forurenede grunde (gamle fabriksgrunde, gamle benzinstationer o.l.) * Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 1. maj Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 22 af 26. marts

3 ved offentligt finansierede oprydninger og er således ikke kvalitetskriterier, der kan bruges generelt for grundvandet. Kvaliteten af grundvandet skal tilstræbes renest muligt, og det er ikke hensigten, at forureningsindholdet i grundvandet øges, så grundvandet fyldes op til de fastlagte drikkevandskrav. Afdampningskriteriet er beregnet ud fra, at den mest følsomme anvendelse af arealet (bygningen) er sundhedsmæssigt forsvarlig. Afdampningskriteriet udtrykker det bidrag, som afdampningen fra jorden maksimalt må udgøre ved påvirkning af indeklimaet eller udeluft. Der er tale om en bidragsværdi og altså ikke om en totalværdi. Afdampningskriteriet er som udgangspunkt lig Luftkvalitetskriteriet. (3, 4) Kvalitetskriterierne for de forskellige medier er uafhængige af hinanden. F.eks. er forureningen ikke automatisk problemfri i forhold til afdampning til indeklimaet eller nedsivning til grundvand, blot fordi jordkvalitetskriteriet er overholdt. Nye stoffer på listen er markeret med et #. Spørgsmål vedrørende nedenstående kan rettes til: Vedrørende håndtering af jordforureninger, jordkvalitetskriterierne og deres anvendelse: Miljøstyrelsen, Jord og Affald Vedrørende udarbejdelse af kvalitetskriterier, vurdering af sundhed samt datablade/ baggrundsdokumenter: Miljøstyrelsen, Kemikalier Vedrørende drikkevandskrav, drikkevands og grundvandskvalitetskriterier: Naturstyrelsen, Vandområdet Desuden henvises til metodebeskrivelsen for kvalitetskriterier, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, (5) 3

4 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Acetone ,4 Acrylonitril ,1 0,1 0,00004 Aldrin ,03 Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter 1 a 0,03 b Arsen, uorganisk Barium, uorganisk 100 Benzen ,5 1 0,00013 Benzotriazol (+ tolyltriazol) Bly, uorganisk Bor 300 Butylacetat(n, iso) ,1 Cadmium 0,5 5 0,5 #Chlorofluorocarboner CFC11 CFC12 CFC Ingen data Captafol ,1 Chloroform ,02 Flygtige organiske chlorforbindelser Sum af flygtige organiske chlorforbindelser Chlorphenoler (sum af mono,di, tri og tetra ,1 2 x 10 5 Ved flygtige organiske chlorforbindelser forstås: di og trichlormethan, dichlorethener, 1,2dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen og tetrachlorethaner. Grundvandskvalitetskriteriet gælder for det enkelte stof. Se i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 22 af 26. marts

5 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium phenoler) Chrom (VI) Chrom (III + VI) Cyanider, uorganiske Cyanider, syreflygtige DDT + DDE + DDD ,5 0,1 0,06 1,2dibromethan ,02 0,01 2 x ,2dichlorethan x ,1dichlorethen ,01 1,2dichlorethen (cis + trans isomere) ,4 Dichlormethan ,0006 1,2dichlorpropan ,0005 Dieldrin ,03 Diethylether Di(2 ethylhexyl)phthalat, DEHP ,005 ** Fluorid, uorganisk 20 Formaldehyd ,001 Furfural ,002 #Halogenerede (delvist) chlorofluorocarboner HCFC21 HCFC31 HCFC133a Ingen data , ,1 Teknisk DDT indeholder ca. 20% beslægtede stoffer (p,p'ddt, o,p'ddt, DDE, and DDD). DDE og DDD er metabolitter af DDT. ** Se luftkvalitetskriteriet for DEHP. 5

6 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Heptachlor/ heptachlorepoxid ,03 Isopropanol Kobber i 100 Kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter: (Jordkvalitetskriterierne og afskæringskriteriet forudsætter måling med j, l, m, Reflab 1 metoden) Flygtige kulbrinter C 6 C 10 Lette kulbrinter >C 10 C 15 kulbrinter Lette kulbrinter >C 15 C 20 kulbrinter Tunge kulbrinter >C 20 C 35 kulbrinter Sum af kulbrinter, C 6 C k Kviksølv, uorganisk 1 3 0,1 Lindan 588 0,6 0,1 Lithium, uorganisk 500 Methyltertbutyl ether, MTBE 0, d 0,03 Methylisoamylketon ,005 Methylisobutylketon ,2 Mineralsk terpentin, aromatfri C 7 C 12 kulbrinter Mineralsk terpentin, aromatholdig C 7 C 12 kulbrinter 25 Molybdæn, uorganisk 5 20 Naphthalen ,04 0,6 0,2 6

7 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Nikkel Nitrobenzen ,0002 Nitrochlorbenzen Nitrophenoler: Mononitrophenoler Dinitrophenoler Trinitrophenoler , ,5 c 0,5 c 0,5 c 0,005 0,005 0,005 Nonylphenol e 0,02 Nonylphenolethoxylater 65 0,05 Paraquat ,1 Parathion ,1 0,1 Pentachlorphenol ,15 0,01 f 1 x 10 6 #Pesticider, total Se fodnote n 0,5 individuelle Phenoler (total) Phenol Creosoler, Xylenoler Phthalater (ikke DEHP) Polyaromatiske kulbrinter, PAH Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Fluoranthen ,1 0, g 0,3 0,3 40 g 3 3 0,1 h 0,01 Selen, uorganisk 20 Styren ,2 0,1 0,02 0,003 0,002 Se luftkvalitetskriteriet for Nonylphenolethoxylat. 7

8 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Sølv, uorganisk 50 Tensider, anioniske (LAS, AOS, AS) Tetrachlorethylen ,006 Tetraethylbly + Tetramethylbly (målt som Pb) 78002, ,0003 Tetrachlormethan ,005 Thallium, uorganisk 1 Tin 500 Toluen ,4 Tolyltriazol (+ benzyltriazol) Tributyltin, (sum af TBT), målt som Sn/kg ,1,1trichlorethan ,5 Trichlorethylen ,001 Tricresylphosphater, total otcp Vinylchlorid ,4 0,2 4 x 10 5 Xylener (o,m,pxylen + ethylbenzen) ,1 Zink a. sum af 1methyl3ethylbenzen, 1,2,4trimethylbenzen, 1,3,5trimethylbenzen b. sum af C C 10 aromatiske kulbrinter c. generelt phenolkrav til drikkevand d. indhold under 2 µg/l bør tilstræbes e. sum af octyl og nonylphenol f. svarer til den analytiskkemiske detektionsgrænse for stoffet pentachlorphenol g: jord: sum af benzo(a)pyren, benzo(b+j+k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, fluoranthen, og indeno(1,2,3cd)pyren h: vand: sum af benzo(b+k)fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren og benzo(ghi)perylen Værdi er 200, sat ud fra børns eksponering for jord. En tidligere værdi på 2000 er reduceret med en faktor på 10 for at beskytte grundvandet, da der er usikkerhed mht. nedbrydningsprodukter og persistens i jord. 8

9 i. i vejl. nr Oprydning på forurenede lokaliteter er afskæringskriteriet fejlagtigt angivet til 500 TS j: jordkvalitetskriteriet gælder forureninger med alle olie og/eller benzinprodukter, herunder bl.a. fra benzin/fyringsolie/dieselolie/gasolie/terpentin/petroleum k: både kriterier for de enkelte kulbrintefraktioner og kriteriet for sum af kulbrinter skal være opfyldt samtidig l : med Reflab 1 metode forstås Bestemmelse af olie i jord. Gaskromatografisk metode i juli 18, Miljøstyrelsens referen c elaboratorium VKI. og denne metode betegnes ofte også VKI metode. m: jordkvalitetskriterier er fastlagt ud fra rapporten: Olie i jord forslag til analysemetode og justering af jordkvalitetskriterier, samt grundlag for afskæringskriterier, Miljøprojekt 1225, 2008 n: et jordkvalitetskriterium der gælder generelt for alle pesticider fastsættes ikke. Den målte koncentration af pesticidet i jorden må vurderes i det konkrete tilfælde. Kommentarer til opdateringer Opdatering maj 2003 og juli Opdateringen omfatter de petrokemiske produkter, idet afdampningskriteriet for totalkulbrinter nu er tilføjet for dieselolie/ fyringsolie/gasolie. Endvidere optræder petroleum særskilt, og aromatfri mineralsk terpentin er tilføjet. Pga. en fejl manglede værdierne for pesticider og phenoler i opdateringen fra maj De er nu tilføjet. Opdatering december 2005: Kriterierne for tjærestoffer i jord (Polyaromatiske Kulbrinter (PAH), Benzo(a)pyren, Dibenz(a,h)antracen) er ændret på baggrund af toksikologisk revurdering. Opdatering november 2008: Kriterierne for kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter er justeret for at kompensere for ny analysemetodes udvidede kogepunktsinterval og forbedrede ekstraktionseffektivitet for tungere kulbrinter. Desuden er kriterierne ændret således, at kriterierne knyttes op til de specifikke kulbrintefraktioner og ikke som tidligere efter hvilket produkt (f.eks. fyringsolie/petroleum/benzin/etc.), som forureningen formodes at stamme fra. En række fejl i kravene til PAHstoffer i listen fra 2005 er endvidere rettet, så de nu er i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen: Note h sum af PAH, rettet benzo(ghi)fluoranthen til benzo(ghi)perylen, og særskilt grundvandskriterium for benzo(a)pyren og fluoranthen er indført i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen. Opdatering oktober 200: CASnr. for alkylbenzener er slettet. Jordkvalitetskriteriet for 1,1,1 trichloethan er ændret til 200. En tidligere værdi på 2000 er reduceret med en reduktionsfaktor på 10 for at beskytte grundvandet, da der er usikkerhed mht. nedbrydningsprodukter og persistens i jord. Opdatering juni og juli 2010: Jordkvalitetskriterier for kulbrinter, som blev indsat ved opdateringen i november 2008, er tilpasset til anvendelse af Reflab 1metoden. Samtidig er petroleum fjernet fralisten, da det er dækket ind af de nye kulbrintekriterier. Et afskæringskriterium for C 20 C 35 er indsat i forbindelse med ikrafttrædelse den 1. juli 2010 af en ny bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Bekendtgørelsen anvendes af regionerne i deres arbejde med at kortlægge forurenede arealer. Når en forurening udelukkende består af tunge kulbrinter i det koncentrationsniveau, der er angivet i bekendtgørelsen (svarende til intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet), er jorden lettere forurenet, og regionen skal ikke kortlægge forureningen. Såfremt der også er lette og/eller flygtige kulbrinter til stede, kan jorden ikke uden videre betegnes som lettere forurenet. Regionen kan beslutte, at jord, som indeholder lette eller flygtige kulbrinter, er lettere forurenet, og dermed ikke skal kortlægges, hvis begge af følgende betingelser er opfyldt: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 1. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord.

10 Hele fraktionen af totalkulbrinter, C 6 C 35, opfylder kriteriet 300 (bemærk dette er ikke et afskæringskriterium, men en tommelfingerregel, da der kan være flygtige og lette kulbrinter i fraktionen, som er mobile). Regionen har vurderet, at de flygtige og lette kulbrinter ikke kan medføre risiko, som kan have skadelig virkning for indeklima (ved afdampning) eller for grundvand. Bemærk, at kulbrintekriterierne forudsætter, at Reflab 1metoden anvendes i forbindelse med bestemmelse af kulbrinteintervallerne, hvilket især er vigtigt for de tunge kulbrinter og totalkulbrinter. Et tidligere forslag om at anvende Reflab 4metoden til måling af tunge kulbrinter er blevet tilbagevist i forbindelse med høringen af ovennævnte nye bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Det blev fra flere sider fremført, at korrektionsmetoden for biogene kulbrinter stadig er så usikker, at derder vil kunne påregnes et betydeligt antal falsk positive resultater, hvilket ville betyde, at der er områder, som kortlægges på et fejlagtigt grundlag. Reflab 4 metoden anvendes stadig for måling af BTEX og PAH. Kulbrintekriterierne baseret på Reflab 1metoden foreslås anvendt fremadrettet. Dette, hvilket indebærer, at gamle analyseresultater fortsat vurderes ud fra de gamle kriterier, herunder de kriterier, der tidligere har været udmeldt, og hvor benzin, dieselolie og petroleum skulle vurderes hver for sig, jf. tabellen nedenfor. Ligeledes kan det i en overgangsperiode være i orden at anvende de gamle kriterier i sager, der allerede er påbegyndt. før de nye kriterier er udmeldt. De tidligere kriterier for kulbrinter gengives her: Stofnavn CASnr Jordkvalitetskriterium Benzin (motorbenzin) C 5C 10 kulbrinter Benzen Toluen Xylener Alkylbenzener 1,2dibromethan (additiv, blyholdig benzin) Dieselolie/ fyringsolie/ gasolie C 5 C 35 kulbrinter Benzen Toluen Xylener Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter PAH Mineralsk terpentin, aromatfri C 7 C 12 kulbrinter Mineralsk terpentin, aromatholdig C 7 C 12 kulbrinter Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter Petroleum Totalkulbrinter C C 16 Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter ,5 0, ,5 se PAH kriterium se PAH a 0, a se PAH ,4 0,1 0,03 b 2 x ,1 0, ,4 0,1 0,03 b 0,6 25 0,2 1 a 0,03 b 25 1 a 0,1 0,03 b 10

11 Stofnavn CASnr Jordkvalitetskriterium kriterium Hvis man skulle have behov for at vurdere gamle analyseresultater, målt efter Reflab 1metoden, i forhold til de nye kulbrintekriterier, kan man som tommelfingerregel anvende følgende beregningsprincipper, som dog kun skal forstås som tommelfingerregler, når der ikke foreligger mere detaljerede oplysninger eller indicier på en særlig kulbrintesammensætning: 20 % af indholdet af C 10 C 25 består af fraktionen C 20 C 25. Disse 20 % kan adderes til værdien for C 25 C 35 for at få et udtryk for fraktionen af tunge kulbrinter C 20 C 35. Maksimalt 40 % af totalkulbrinterne (C 6 C 35 ) ligger i C 10 C 15 fraktionen, og maksimalt 55 % ligger i C 15 C 20 fraktionen. De tidligere værdier for jordkvalitetskriterier målt med Reflab 4 metoden ses i nedenstående tabel: Kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter: j C 6 C 10 kulbrinter >C 10 C 15 kulbrinter >C 15 C 20 kulbrinter >C 20 C 40 kulbrinter Sum af kulbrinter, C 6 C Om baggrunden for de ændringer, der skyldes, at Reflab 1 anvendes i stedet for Reflab 4, kan oplyses følgende: Analyseresultatet for fraktionen af tunge kulbrinter ved anvendelse af Reflab 4 er ca. 50 % højere end ved Reflab 1, hvilket skyldes en højere ekstraktionseffektivitet, kombineret med, at intervallet går helt op til C 40. Denne forskel i analyseresultat slår også igennem for totalkulbrinter, hvor analyseresultatet ved anvendelse af Reflab 4 kan være 50 % højere end ved anvendelse af Reflab 1. Jordkvalitetskriterier for kulbrinteprodukter som benzin, petroleum og dieselolie er dækket ind af de nye Reflab1 kriterier. Mineralsk terpentin er på listen, bl.a. pga. forskellen i afdampningskriteriet. Opdatering april 2014: Der fastsættes ikke et jordkvalitetskriterium, der gælder generelt for alle pesticider, da pesticiders virkning er for forskellig. Den målte koncentration af pesticidet i jorden må fortsat vurderes i det konkrete tilfælde. Yderligere oplysninger om pesticider i jord kan ses i Miljøprojektrapport nr. 844, 2003: Forventelige pesticidkoncentrationer i jord efter erhvervsmæssig pesticidanvendelse. Chlorofluorocarbonerne CFC11, CFC12, CFC113, HCFC21, HCFC31 og HCFC133a er vurderet og for de stoffer, hvor der er tilstrækkelige data, er der fastsat afdampningskriterier og grundvandskvalitetskriterier. Referencer: 1) Miljøstyrelsen (15): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand. Projekt nr

12 2) Miljøstyrelsen (18): Oprydning på forurenede lokaliteter. Vejledning nr. 6. 3) Miljøstyrelsen (2002). Bværdivejledningen. Vejledning nr. 2. 4) Miljøstyrelsen (2008).Supplement til Bværdivejledningen Miljøprojekt nr ) Miljøstyrelsen (2006). Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden. Vejledning nr

13 Kvalitetskriterier for drikkevand. Den følgende liste indeholder nationale kvalitetskriterier for drikkevand for stoffer, som ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (3). For tiden er der kun uran på listen. Det skal bemærkes, at kriterierne er sundhedsrelaterede værdier, som er baserede på toksikologiske vurderinger af de specifikke stoffer. Der er derfor ikke ved udarbejdelsen af de angivne værdier taget højde for risikoen for mikrobiel vækst. Dette vil især være relevant at tage hensyn til ved organiske stoffer med et drikkevandskvalitetskriterium over 10 µg/l. Det er et generelt kvalitetskrav, at drikkevand visuelt forekommer rent og uden nogen forureningsrelateret farve, smag eller lugt. Derudover må indholdet af organiske stoffer i vandet ikke udgøre en risiko for mikrobiel vækst. Generelt forventes der ikke at forekomme mikrobiel vækst ved et indhold af organiske kemikalier på under 10 µg/l. Stofnavn CASnr. Drikkevandskvalitetskriterium Uran 2 Referencer: 1) Miljøstyrelsen (15): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand. Projekt nr ) Miljøstyrelsen (13). Benzin og dieselolieforurenede grunde, miljøprojekt nr ) Miljøministeriet (2014). Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 22 af 26. marts

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni 2015 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger

Vurdering af nye stoffer. i forhold til jordforureninger Vurdering af nye stoffer i forhold til jordforureninger Indlæggets forfatter: Katrine Smith AC-tekniker i enheden Jord og Affald i Miljøstyrelsen Civilingeniør Email: kasmi@mst.dk Indhold Tilblivelsen

Læs mere

Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald?

Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald? Hvornår skal jord som affald håndteres som farligt affald? (Version 22.01.12) DAKOFAs liste over grænseværdier for, hvornår farlige stoffer, for hvilke der er fastsat kvalitetskriterier i relation til

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. 0 250 500 meter 0 0 0 0 Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde

Læs mere

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand

Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jordforurening og de kritiske stoffer i forhold til overfladevand Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Jord og Grundvand Jordforurening og overfladevand den 27. november2013 Jordforurening og de kritiske

Læs mere

Afskæringskriterium. jord som affald er farligt affald, mg/kg, foreliggende Flam. Liq. 2 Eye Irrit.

Afskæringskriterium. jord som affald er farligt affald, mg/kg, foreliggende Flam. Liq. 2 Eye Irrit. DAKOFAlisten, opdateret 25.09.17. Rød skrift angiver de fareklasser m.v., der gør affald farligt ved den anførte (laveste) koncentration. Kursiveringer i rødt refererer til de alternative koncentrationsgrænser

Læs mere

Afskæringskriterium. GV for, hvornår jord som affald er farligt affald, mg/kg. mg/kg Flam. Liq. 2 Eye Irrit.

Afskæringskriterium. GV for, hvornår jord som affald er farligt affald, mg/kg. mg/kg Flam. Liq. 2 Eye Irrit. DAKOFAlisten, opdateret 31.05.15. Rød skrift angiver de fareklasser m.v., der gør affald farligt ved den anførte (laveste) koncentration. Kursiveringer i rødt refererer til de alternative grænseværdier

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg I bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg foretages følgende

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 3. november 2016 QA: Maj-Britt

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at der på Rønland med jævne mellemrum sker opgravning og flytninger af overfladejord i forbindelse med:

Baggrunden for ansøgningen er, at der på Rønland med jævne mellemrum sker opgravning og flytninger af overfladejord i forbindelse med: FMC / Cheminova A/S Thyborønvej 78 Rønland 7673 Harboøre 25. november 2015 Tilladelse til mindre anlægsarbejder på eksisterende produktionsanlæg, vejanlæg og impermeable arealer på FMC/Cheminova, hvor

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Resumé. Nymølle Stenindustrier A/S Att. Per-Ulrik Jensen Hovedgaden Hedehusene

Resumé. Nymølle Stenindustrier A/S Att. Per-Ulrik Jensen Hovedgaden Hedehusene Nymølle Stenindustrier A/S Att. Per-Ulrik Jensen Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: Curt.Kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 7663 1922 Dato: 28.

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr 948 af 22/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4601-00413 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Vandværksvej 18 4581 Rørvig Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Degnebakken 2 4050 Skibby Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Dispensation til modtagelse af ren og lettere forurenet jord i råstofgrav på Vranderupvej 57 i Seest.

Dispensation til modtagelse af ren og lettere forurenet jord i råstofgrav på Vranderupvej 57 i Seest. Boet efter Poul Erik Rytter v/advokat Bodil Ravn Torvegade 16 6600 Vejen Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Jytte Høimark E-mail: Jytte.Hoeimark@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76631956 Dato: 14.

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Analysetekniske muligheder vedr. organiske stoffer i jord og vand

Analysetekniske muligheder vedr. organiske stoffer i jord og vand Analysetekniske muligheder vedr. organiske stoffer i jord og vand Post Doc Esther Boll Analytisk Kemi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Eurofins Miljø A/S Dias 1 Analyser

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Roskilde Kommune Miljøteknisk Notat Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. 14. november 2017 Sag: 17-07-01 / CBS GeoMiljø

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Fordele ved rentvandstanke Indvinding af vand med: - færrest mulig antal starter og stop - med så lille en ydelse/afsænkning

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Jordforureningsloven Region Midtjylland

Jordforureningsloven Region Midtjylland Jordforureningsloven Region Midtjylland Registrere muligt forurenede lokaliteter vidensniveau 1 (V1) Undersøge udvalgte lokaliteter udgår ell. kortlægges på vidensniveau 2 (V2). Registrere på V2. Foretage

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen 2000b). De enkelte stoffer er placeret

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøvested: Hovedgaden 2,, taphane - 61272 - / 4767001398 Hovedgaden 2, Prøveudtagning: kl. 09: Analyseperiode: - 06.09.2018 Farvetal, Pt 1.8 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.08 FTU 1

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Organiske mikroforureninger

Organiske mikroforureninger Organiske mikroforureninger I dette kapitel behandles de organiske mikroforureninger, der er omfattet af programmet for grundvandsovervågning i NOVA 2003 (Miljøstyrelsen, 2000b). De enkelte stoffer er

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 08.0.2018 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger Principper og resultater af screening Gitte Lemming Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Poul

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) mg/l 10 % DS/EN ISO

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) mg/l 10 % DS/EN ISO Kopi til: Holstebro Kommune/ Miljøafd. ; Embedslægeinstitutionen/Midt O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K219-00494-2 Tidspunkt for prøvetagning: 05-02-19 Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) Analysering

Læs mere

Forslag til nyt kontrolprogram

Forslag til nyt kontrolprogram Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg joo@viborg.dk Vandværk med daglig Indvindingsmængde Mellem 100-1000 m3 Forslag til nyt kontrolprogram for mellemstore vandværker - gennemsnitligt produktion mellem

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO : Prøvested: Hinnerup Vandværk - H, taphane - 78468 - / 4713000196 H, Prøveudtagning: kl. 12:13 Analyseperiode: - 14.01.2019 Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.27 FNU

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Til Roskilde Kommune Sagsnr.: Dato: 2019-0049 11. juni 2019 Notat vedr. opgravning af nedgravet tank på Græsengen 1, 4000 Roskilde Omfang DMR har efter aftale med Roskilde Kommune

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Feltnotater, poreluftmålinger. Bilag D Analyserapporter D.1 Jord D.2 Poreluft VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT ODENSE KOMMUNE ÅENS HUS, TIDL. ODENSE GASVÆRK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UNDERSØGELSESNOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Undersøgelse

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Kopi til: Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning Udt.: Thorstedvej 78 O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-00776-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 11:13 Prøvetager:

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Siriusvej AR-19-CA-0072077-01 EUDKVE-0072077 Prøvested: - Nygårdsvænget 4-7833 - / 470900098 Nygårdsvænget 4, Prøveudtagning: kl. 11:0 8042134 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 14:1 Analyseperiode: - 20.03.2018 Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE FOKUSAREAL 1220-39-11 OPFYLDT SANDGRAV LEDØJETOFTEN 49, 2765 SMØRUM ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data: Udgivelsesdato : 15.

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015

Miljøteknisk rapport. Sag: J M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Jordhåndteringsplan. Horsens, den 10. marts 2015 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Jordhåndteringsplan Horsens, den 10. marts 2015 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 26.03.2018 Inddampningsrest 300 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 3.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 10:30 Analyseperiode: - 30.0.2018 Inddampningsrest 490 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 4.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.21 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord)

Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Jordflytningsbekendtgørelse bilag 1, 2 og 3 (1479 af 12/12 2007. Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord) Bilag 1 Udtagning af prøver Prøverne skal enten udtages på opgravningsstedet

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 09:40 Analyseperiode: - 09.10.2018 Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.68 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 Risikovurdering og udfordringer Principper for håndtering af overskudsjord Enhver, der flytter jord uden

Læs mere

Grænseværdier for miljøfremmede stoffer

Grænseværdier for miljøfremmede stoffer Grænseværdier for miljøfremmede stoffer Retningslinier, der ligger til grund for tabellens grænseværdier: Liste -stoffer: Grænseværdier svarer til t Liste B-stoffer: Grænseværdier svarer til t x 20 Liste

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere