Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand"

Transkript

1 Opdateret maj 2014 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere og andre, der beskæftiger sig med jordforurening: 1. en liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord for en række kemiske forureninger, der kan forekomme i jorden (side 4) 2. danske kvalitetskriterier for drikkevand, for stoffer, som ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (side 12), pt. uran. Kriterierne under ovennævnte pkt. 1 anvendes ved vurdering af jordforurening, jf. en række vejledninger fra Miljøstyrelsen: Vejledning nr. 2, 200, Miljøstyrelsen: Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning nr. 1, 2008, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede renserigrunde. Vejledning nr. 8, 2000, Miljøstyrelsen: Kortlægning af forurenede arealer. Vejledning nr. 7, 2000, Miljøstyrelsen: Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder. Vejledning nr. 13, 18, Miljøstyrelsen: Prøvetagning og analyse af jord. Vejledning nr. 11, 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for benzin og olieforurenede grunde. Vejledning nr. 10, 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede tjære/asfaltgrunde. Vejledning nr., 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede garverigrunde. Vejledning nr. 8, 18, Miljøstyrelsen: Branchevejledning for forurenede træimprægneringsgrunde. Vejledning nr. 7, 18, Miljøstyrelsen: Oprydning på forurenede lokaliteter Appendikser. Vejledning nr. 6, 18, Miljøstyrelsen: Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind. Liste over kvalitetskriterier for jord. Listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord er udarbejdet ud fra tidligere publikationer fra Miljøstyrelsen hovedsageligt Miljøprojekt nr. 12 (15): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand (1) og Vejledning nr. 6 (18): Oprydning på forurenede lokaliteter hovedbind (2), hvoraf enkelte værdier siden er blevet ændret. Derudover indeholder listen nye værdier, der er udarbejdet senere, og som ikke findes i andre publikationer. Værdierne i listen er de gældende, vejledende værdier fra Miljøstyrelsen. 1

2 Listen er ordnet alfabetisk efter navne på komponenter/kemiske stoffer. Listen indeholder fire kolonner: Jordkvalitetskriteriet kriteriet Grundvandskvalitetskriteriet Afdampningskriteriet Jordkvalitetskriteriet er en værdi, der skal sikre, at den fri og mest følsomme anvendelse af jorden er sundhedsmæssigt forsvarlig. Den fri og mest følsomme anvendelse er f.eks. i forbindelse med private haver, børnehaver og legepladser. Her tages især hensyn til den direkte eksponering af småbørn. Ud over at jorden skal efterleve jordkvalitetskriterierne, må jorden ved inspektion ikke syne forurenet eller afgive lugt som følge af forureningen. kriteriet angiver det niveau, hvorover der på arealer med meget følsom arealanvendelse (dvs. bolig og børneinstitution) skal foretages fuldstændig afskæring fra jorden, så befolkningen ikke udsættes for den forurenede jord. Intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet benævnes rådgivningsintervallet, og jordforurening i dette interval svarer til lettere forurenet jord som defineret i bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord *. Er forureningen inden for rådgivningsintervallet på et areal med meget følsom anvendelse, skal de lokale myndigheder rådgive ejere og brugere om forholdsregler, der kan nedsætte belastningen fra forureningen, så det sædvanlige beskyttelsesniveau opretholdes. værdier er kun fastlagt for visse immobile og forholdsvis persistente kemikalier (metaller og polyaromatiske kulbrinter ( PAH) samt tunge kulbrinter). Grundvandskvalitetskriteriet er udarbejdet for magasiner, som indeholder grundvand, der udnyttes til drikkevandsforsyning, eller som vil kunne anvendes til drikkevandsforsyning. Grundvand er den største drikkevandsressource i Danmark, og for at beskytte det må det tilstræbes, at belastningen bliver så lille som mulig. Udgangspunktet for at fastsættelsen af kvalitetskriteriet er, at grundvandet efter en simpel traditionel vandbehandling i form af beluftning og sandfiltrering vil kunne opfylde drikkevandskravene, som er angivet EU s kvalitetskrav til drikkevand, beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, eller de nationale kvalitetskriterier for drikkevand, se side 10 nedenfor. Kvalitetskriterierne for grundvand er for visse stoffer sat til et lavere niveau end kvalitetskravet/ kvalitetskriteriet for drikkevand, idet der er taget højde for øvrige bidrag af stoffet f.eks. i forbindelse med vandbehandlingen på vandværket eller frigivelse af forurenende stoffer fra distributionssystemet før vandet når ud til forbrugeren som drikkevand. Grundvandskvalitetskriterierne er udarbejdet til brug for fastsættelsen af krav til grundvandet under forurenede grunde (gamle fabriksgrunde, gamle benzinstationer o.l.) * Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 1. maj Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 22 af 26. marts

3 ved offentligt finansierede oprydninger og er således ikke kvalitetskriterier, der kan bruges generelt for grundvandet. Kvaliteten af grundvandet skal tilstræbes renest muligt, og det er ikke hensigten, at forureningsindholdet i grundvandet øges, så grundvandet fyldes op til de fastlagte drikkevandskrav. Afdampningskriteriet er beregnet ud fra, at den mest følsomme anvendelse af arealet (bygningen) er sundhedsmæssigt forsvarlig. Afdampningskriteriet udtrykker det bidrag, som afdampningen fra jorden maksimalt må udgøre ved påvirkning af indeklimaet eller udeluft. Der er tale om en bidragsværdi og altså ikke om en totalværdi. Afdampningskriteriet er som udgangspunkt lig Luftkvalitetskriteriet. (3, 4) Kvalitetskriterierne for de forskellige medier er uafhængige af hinanden. F.eks. er forureningen ikke automatisk problemfri i forhold til afdampning til indeklimaet eller nedsivning til grundvand, blot fordi jordkvalitetskriteriet er overholdt. Nye stoffer på listen er markeret med et #. Spørgsmål vedrørende nedenstående kan rettes til: Vedrørende håndtering af jordforureninger, jordkvalitetskriterierne og deres anvendelse: Miljøstyrelsen, Jord og Affald Vedrørende udarbejdelse af kvalitetskriterier, vurdering af sundhed samt datablade/ baggrundsdokumenter: Miljøstyrelsen, Kemikalier Vedrørende drikkevandskrav, drikkevands og grundvandskvalitetskriterier: Naturstyrelsen, Vandområdet Desuden henvises til metodebeskrivelsen for kvalitetskriterier, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, (5) 3

4 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Acetone ,4 Acrylonitril ,1 0,1 0,00004 Aldrin ,03 Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter 1 a 0,03 b Arsen, uorganisk Barium, uorganisk 100 Benzen ,5 1 0,00013 Benzotriazol (+ tolyltriazol) Bly, uorganisk Bor 300 Butylacetat(n, iso) ,1 Cadmium 0,5 5 0,5 #Chlorofluorocarboner CFC11 CFC12 CFC Ingen data Captafol ,1 Chloroform ,02 Flygtige organiske chlorforbindelser Sum af flygtige organiske chlorforbindelser Chlorphenoler (sum af mono,di, tri og tetra ,1 2 x 10 5 Ved flygtige organiske chlorforbindelser forstås: di og trichlormethan, dichlorethener, 1,2dichlorethan, trichlorethen, trichlorethaner, tetrachlorethen og tetrachlorethaner. Grundvandskvalitetskriteriet gælder for det enkelte stof. Se i øvrigt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 22 af 26. marts

5 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium phenoler) Chrom (VI) Chrom (III + VI) Cyanider, uorganiske Cyanider, syreflygtige DDT + DDE + DDD ,5 0,1 0,06 1,2dibromethan ,02 0,01 2 x ,2dichlorethan x ,1dichlorethen ,01 1,2dichlorethen (cis + trans isomere) ,4 Dichlormethan ,0006 1,2dichlorpropan ,0005 Dieldrin ,03 Diethylether Di(2 ethylhexyl)phthalat, DEHP ,005 ** Fluorid, uorganisk 20 Formaldehyd ,001 Furfural ,002 #Halogenerede (delvist) chlorofluorocarboner HCFC21 HCFC31 HCFC133a Ingen data , ,1 Teknisk DDT indeholder ca. 20% beslægtede stoffer (p,p'ddt, o,p'ddt, DDE, and DDD). DDE og DDD er metabolitter af DDT. ** Se luftkvalitetskriteriet for DEHP. 5

6 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Heptachlor/ heptachlorepoxid ,03 Isopropanol Kobber i 100 Kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter: (Jordkvalitetskriterierne og afskæringskriteriet forudsætter måling med j, l, m, Reflab 1 metoden) Flygtige kulbrinter C 6 C 10 Lette kulbrinter >C 10 C 15 kulbrinter Lette kulbrinter >C 15 C 20 kulbrinter Tunge kulbrinter >C 20 C 35 kulbrinter Sum af kulbrinter, C 6 C k Kviksølv, uorganisk 1 3 0,1 Lindan 588 0,6 0,1 Lithium, uorganisk 500 Methyltertbutyl ether, MTBE 0, d 0,03 Methylisoamylketon ,005 Methylisobutylketon ,2 Mineralsk terpentin, aromatfri C 7 C 12 kulbrinter Mineralsk terpentin, aromatholdig C 7 C 12 kulbrinter 25 Molybdæn, uorganisk 5 20 Naphthalen ,04 0,6 0,2 6

7 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Nikkel Nitrobenzen ,0002 Nitrochlorbenzen Nitrophenoler: Mononitrophenoler Dinitrophenoler Trinitrophenoler , ,5 c 0,5 c 0,5 c 0,005 0,005 0,005 Nonylphenol e 0,02 Nonylphenolethoxylater 65 0,05 Paraquat ,1 Parathion ,1 0,1 Pentachlorphenol ,15 0,01 f 1 x 10 6 #Pesticider, total Se fodnote n 0,5 individuelle Phenoler (total) Phenol Creosoler, Xylenoler Phthalater (ikke DEHP) Polyaromatiske kulbrinter, PAH Benzo(a)pyren Dibenz(a,h)anthracen Fluoranthen ,1 0, g 0,3 0,3 40 g 3 3 0,1 h 0,01 Selen, uorganisk 20 Styren ,2 0,1 0,02 0,003 0,002 Se luftkvalitetskriteriet for Nonylphenolethoxylat. 7

8 Stofnavn CASnr. Jordkvalitetskriterium kriterium Sølv, uorganisk 50 Tensider, anioniske (LAS, AOS, AS) Tetrachlorethylen ,006 Tetraethylbly + Tetramethylbly (målt som Pb) 78002, ,0003 Tetrachlormethan ,005 Thallium, uorganisk 1 Tin 500 Toluen ,4 Tolyltriazol (+ benzyltriazol) Tributyltin, (sum af TBT), målt som Sn/kg ,1,1trichlorethan ,5 Trichlorethylen ,001 Tricresylphosphater, total otcp Vinylchlorid ,4 0,2 4 x 10 5 Xylener (o,m,pxylen + ethylbenzen) ,1 Zink a. sum af 1methyl3ethylbenzen, 1,2,4trimethylbenzen, 1,3,5trimethylbenzen b. sum af C C 10 aromatiske kulbrinter c. generelt phenolkrav til drikkevand d. indhold under 2 µg/l bør tilstræbes e. sum af octyl og nonylphenol f. svarer til den analytiskkemiske detektionsgrænse for stoffet pentachlorphenol g: jord: sum af benzo(a)pyren, benzo(b+j+k)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen, fluoranthen, og indeno(1,2,3cd)pyren h: vand: sum af benzo(b+k)fluoranthen, indeno(1,2,3cd)pyren og benzo(ghi)perylen Værdi er 200, sat ud fra børns eksponering for jord. En tidligere værdi på 2000 er reduceret med en faktor på 10 for at beskytte grundvandet, da der er usikkerhed mht. nedbrydningsprodukter og persistens i jord. 8

9 i. i vejl. nr Oprydning på forurenede lokaliteter er afskæringskriteriet fejlagtigt angivet til 500 TS j: jordkvalitetskriteriet gælder forureninger med alle olie og/eller benzinprodukter, herunder bl.a. fra benzin/fyringsolie/dieselolie/gasolie/terpentin/petroleum k: både kriterier for de enkelte kulbrintefraktioner og kriteriet for sum af kulbrinter skal være opfyldt samtidig l : med Reflab 1 metode forstås Bestemmelse af olie i jord. Gaskromatografisk metode i juli 18, Miljøstyrelsens referen c elaboratorium VKI. og denne metode betegnes ofte også VKI metode. m: jordkvalitetskriterier er fastlagt ud fra rapporten: Olie i jord forslag til analysemetode og justering af jordkvalitetskriterier, samt grundlag for afskæringskriterier, Miljøprojekt 1225, 2008 n: et jordkvalitetskriterium der gælder generelt for alle pesticider fastsættes ikke. Den målte koncentration af pesticidet i jorden må vurderes i det konkrete tilfælde. Kommentarer til opdateringer Opdatering maj 2003 og juli Opdateringen omfatter de petrokemiske produkter, idet afdampningskriteriet for totalkulbrinter nu er tilføjet for dieselolie/ fyringsolie/gasolie. Endvidere optræder petroleum særskilt, og aromatfri mineralsk terpentin er tilføjet. Pga. en fejl manglede værdierne for pesticider og phenoler i opdateringen fra maj De er nu tilføjet. Opdatering december 2005: Kriterierne for tjærestoffer i jord (Polyaromatiske Kulbrinter (PAH), Benzo(a)pyren, Dibenz(a,h)antracen) er ændret på baggrund af toksikologisk revurdering. Opdatering november 2008: Kriterierne for kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter er justeret for at kompensere for ny analysemetodes udvidede kogepunktsinterval og forbedrede ekstraktionseffektivitet for tungere kulbrinter. Desuden er kriterierne ændret således, at kriterierne knyttes op til de specifikke kulbrintefraktioner og ikke som tidligere efter hvilket produkt (f.eks. fyringsolie/petroleum/benzin/etc.), som forureningen formodes at stamme fra. En række fejl i kravene til PAHstoffer i listen fra 2005 er endvidere rettet, så de nu er i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen: Note h sum af PAH, rettet benzo(ghi)fluoranthen til benzo(ghi)perylen, og særskilt grundvandskriterium for benzo(a)pyren og fluoranthen er indført i overensstemmelse med drikkevandsbekendtgørelsen. Opdatering oktober 200: CASnr. for alkylbenzener er slettet. Jordkvalitetskriteriet for 1,1,1 trichloethan er ændret til 200. En tidligere værdi på 2000 er reduceret med en reduktionsfaktor på 10 for at beskytte grundvandet, da der er usikkerhed mht. nedbrydningsprodukter og persistens i jord. Opdatering juni og juli 2010: Jordkvalitetskriterier for kulbrinter, som blev indsat ved opdateringen i november 2008, er tilpasset til anvendelse af Reflab 1metoden. Samtidig er petroleum fjernet fralisten, da det er dækket ind af de nye kulbrintekriterier. Et afskæringskriterium for C 20 C 35 er indsat i forbindelse med ikrafttrædelse den 1. juli 2010 af en ny bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Bekendtgørelsen anvendes af regionerne i deres arbejde med at kortlægge forurenede arealer. Når en forurening udelukkende består af tunge kulbrinter i det koncentrationsniveau, der er angivet i bekendtgørelsen (svarende til intervallet mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet), er jorden lettere forurenet, og regionen skal ikke kortlægge forureningen. Såfremt der også er lette og/eller flygtige kulbrinter til stede, kan jorden ikke uden videre betegnes som lettere forurenet. Regionen kan beslutte, at jord, som indeholder lette eller flygtige kulbrinter, er lettere forurenet, og dermed ikke skal kortlægges, hvis begge af følgende betingelser er opfyldt: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 1. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord.

10 Hele fraktionen af totalkulbrinter, C 6 C 35, opfylder kriteriet 300 (bemærk dette er ikke et afskæringskriterium, men en tommelfingerregel, da der kan være flygtige og lette kulbrinter i fraktionen, som er mobile). Regionen har vurderet, at de flygtige og lette kulbrinter ikke kan medføre risiko, som kan have skadelig virkning for indeklima (ved afdampning) eller for grundvand. Bemærk, at kulbrintekriterierne forudsætter, at Reflab 1metoden anvendes i forbindelse med bestemmelse af kulbrinteintervallerne, hvilket især er vigtigt for de tunge kulbrinter og totalkulbrinter. Et tidligere forslag om at anvende Reflab 4metoden til måling af tunge kulbrinter er blevet tilbagevist i forbindelse med høringen af ovennævnte nye bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. Det blev fra flere sider fremført, at korrektionsmetoden for biogene kulbrinter stadig er så usikker, at derder vil kunne påregnes et betydeligt antal falsk positive resultater, hvilket ville betyde, at der er områder, som kortlægges på et fejlagtigt grundlag. Reflab 4 metoden anvendes stadig for måling af BTEX og PAH. Kulbrintekriterierne baseret på Reflab 1metoden foreslås anvendt fremadrettet. Dette, hvilket indebærer, at gamle analyseresultater fortsat vurderes ud fra de gamle kriterier, herunder de kriterier, der tidligere har været udmeldt, og hvor benzin, dieselolie og petroleum skulle vurderes hver for sig, jf. tabellen nedenfor. Ligeledes kan det i en overgangsperiode være i orden at anvende de gamle kriterier i sager, der allerede er påbegyndt. før de nye kriterier er udmeldt. De tidligere kriterier for kulbrinter gengives her: Stofnavn CASnr Jordkvalitetskriterium Benzin (motorbenzin) C 5C 10 kulbrinter Benzen Toluen Xylener Alkylbenzener 1,2dibromethan (additiv, blyholdig benzin) Dieselolie/ fyringsolie/ gasolie C 5 C 35 kulbrinter Benzen Toluen Xylener Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter PAH Mineralsk terpentin, aromatfri C 7 C 12 kulbrinter Mineralsk terpentin, aromatholdig C 7 C 12 kulbrinter Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter Petroleum Totalkulbrinter C C 16 Alkylbenzener, aromatiske kulbrinter ,5 0, ,5 se PAH kriterium se PAH a 0, a se PAH ,4 0,1 0,03 b 2 x ,1 0, ,4 0,1 0,03 b 0,6 25 0,2 1 a 0,03 b 25 1 a 0,1 0,03 b 10

11 Stofnavn CASnr Jordkvalitetskriterium kriterium Hvis man skulle have behov for at vurdere gamle analyseresultater, målt efter Reflab 1metoden, i forhold til de nye kulbrintekriterier, kan man som tommelfingerregel anvende følgende beregningsprincipper, som dog kun skal forstås som tommelfingerregler, når der ikke foreligger mere detaljerede oplysninger eller indicier på en særlig kulbrintesammensætning: 20 % af indholdet af C 10 C 25 består af fraktionen C 20 C 25. Disse 20 % kan adderes til værdien for C 25 C 35 for at få et udtryk for fraktionen af tunge kulbrinter C 20 C 35. Maksimalt 40 % af totalkulbrinterne (C 6 C 35 ) ligger i C 10 C 15 fraktionen, og maksimalt 55 % ligger i C 15 C 20 fraktionen. De tidligere værdier for jordkvalitetskriterier målt med Reflab 4 metoden ses i nedenstående tabel: Kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter: j C 6 C 10 kulbrinter >C 10 C 15 kulbrinter >C 15 C 20 kulbrinter >C 20 C 40 kulbrinter Sum af kulbrinter, C 6 C Om baggrunden for de ændringer, der skyldes, at Reflab 1 anvendes i stedet for Reflab 4, kan oplyses følgende: Analyseresultatet for fraktionen af tunge kulbrinter ved anvendelse af Reflab 4 er ca. 50 % højere end ved Reflab 1, hvilket skyldes en højere ekstraktionseffektivitet, kombineret med, at intervallet går helt op til C 40. Denne forskel i analyseresultat slår også igennem for totalkulbrinter, hvor analyseresultatet ved anvendelse af Reflab 4 kan være 50 % højere end ved anvendelse af Reflab 1. Jordkvalitetskriterier for kulbrinteprodukter som benzin, petroleum og dieselolie er dækket ind af de nye Reflab1 kriterier. Mineralsk terpentin er på listen, bl.a. pga. forskellen i afdampningskriteriet. Opdatering april 2014: Der fastsættes ikke et jordkvalitetskriterium, der gælder generelt for alle pesticider, da pesticiders virkning er for forskellig. Den målte koncentration af pesticidet i jorden må fortsat vurderes i det konkrete tilfælde. Yderligere oplysninger om pesticider i jord kan ses i Miljøprojektrapport nr. 844, 2003: Forventelige pesticidkoncentrationer i jord efter erhvervsmæssig pesticidanvendelse. Chlorofluorocarbonerne CFC11, CFC12, CFC113, HCFC21, HCFC31 og HCFC133a er vurderet og for de stoffer, hvor der er tilstrækkelige data, er der fastsat afdampningskriterier og grundvandskvalitetskriterier. Referencer: 1) Miljøstyrelsen (15): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand. Projekt nr

12 2) Miljøstyrelsen (18): Oprydning på forurenede lokaliteter. Vejledning nr. 6. 3) Miljøstyrelsen (2002). Bværdivejledningen. Vejledning nr. 2. 4) Miljøstyrelsen (2008).Supplement til Bværdivejledningen Miljøprojekt nr ) Miljøstyrelsen (2006). Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden. Vejledning nr

13 Kvalitetskriterier for drikkevand. Den følgende liste indeholder nationale kvalitetskriterier for drikkevand for stoffer, som ikke er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (3). For tiden er der kun uran på listen. Det skal bemærkes, at kriterierne er sundhedsrelaterede værdier, som er baserede på toksikologiske vurderinger af de specifikke stoffer. Der er derfor ikke ved udarbejdelsen af de angivne værdier taget højde for risikoen for mikrobiel vækst. Dette vil især være relevant at tage hensyn til ved organiske stoffer med et drikkevandskvalitetskriterium over 10 µg/l. Det er et generelt kvalitetskrav, at drikkevand visuelt forekommer rent og uden nogen forureningsrelateret farve, smag eller lugt. Derudover må indholdet af organiske stoffer i vandet ikke udgøre en risiko for mikrobiel vækst. Generelt forventes der ikke at forekomme mikrobiel vækst ved et indhold af organiske kemikalier på under 10 µg/l. Stofnavn CASnr. Drikkevandskvalitetskriterium Uran 2 Referencer: 1) Miljøstyrelsen (15): Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand. Projekt nr ) Miljøstyrelsen (13). Benzin og dieselolieforurenede grunde, miljøprojekt nr ) Miljøministeriet (2014). Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 22 af 26. marts

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand

Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Opdateret juni og juli 2010 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand Følgende lister er tænkt som en hjælp til kommuner, regioner, embedslæger, rådgivere

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers

Grønt regnskab 2013 VRDO. Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +L15 8911 t1811 info@verdo.dk www.verdn.dk Grønt regnskab 2013 Verdo Produktion A/S Kraftva rmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911

Læs mere

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand

Organiske mikroforureninger i dansk grundvand Organiske mikroforureninger i dansk grundvand En række menneskeskabte, organiske stoffer indgår i det nationale program for grundvandsovervågning. Her gives en introduktion til overvågningen og udvalgte

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Miljøkontrollen 2006 MILJØKONTROLLEN 1. marts 2003 indfører Københavns Kommune et regulativ, som skal gøre det hurtigere og mere smidigt for bygherrer og entreprenører

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 331/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode.

Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. 2. udgave Godkendt: 04-11-2010 1. Orientering og anvendelsesområde Bestemmelse af olie i jord, Gaskromatografisk metode. Denne metode kan anvendes til at bestemme indholdet af pentanekstraherbare olieforbindelser

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration Nr. 2 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 7 2. Indledning... 9 2.1 Baggrund... 9 2.2 Formål... 9 2.3 Projekt

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Dyrkning i forurenet jord 2004 - med målinger fra syv lokale haveforeninger -

Dyrkning i forurenet jord 2004 - med målinger fra syv lokale haveforeninger - Dyrkning i forurenet jord 2004 - med målinger fra syv lokale haveforeninger - Karens Minde gruppens resume skrevet på baggrund af Miljøstyrelsens og Miljøkontrollens hjemmesider, samt supplerende oplysninger.

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser.

ANALYSEORDBOG. 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. ANALYSEORDBOG 1,1,1-trichlorethan Se organiske chlorforbindelser. 1 1,2-dichlorethan Se organiske chlorforbindelser. A Aggressiv kuldioxid (CO2) Forekommer hvor jorden er kalkfattig. Kuldioxid er en svag

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland

Vejledning i. Håndtering af forurenet jord på Sjælland Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 1 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland Juli 2001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen "Analyser" af

Analyseordbog. Uddrag fra vejledningen Analyser af Uddrag fra vejledningen "Analyser" af Uddrag Foreningen fra vejledningen af Vandværker "Analyser" i Danmark af (FVD) Foreningen 2012 af Vandværker i Danmark Bilag 7. (FVD) 2012 Analyseordbog 1 1,1,1-trichlorethan

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003

A V J i n f o. leder. indhold TEMANUMMER. Nr. 6-2003 leder A V J i n f o Nr. 6-2003 TEMANUMMER Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande

Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7. Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Modtagere: Naturstyrelsen NOTAT 2.7 Tilførsel af syntetiske stoffer samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande Susanne Boutrup og Lars Moeslund Svendsen, Dato: August 2012 Side1/52

Læs mere

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål.

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 37 Offentligt Dato: 21. oktober 2013 J. nr.: MST-1210-00041 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Idet vi takker for at have modtaget udkastet

Læs mere

Regulativ for jord for Gentofte Kommune

Regulativ for jord for Gentofte Kommune Regulativ for jord for Gentofte Kommune 2 Formål 1 Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 19, stk. 2 i affaldsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at Gentofte Kommune skal vedtage et selvstændigt

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015

LAR og grundvand. Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand. Envina Natur og Miljø konference 2015 LAR og grundvand Påvirkning af grundvandet ved nedsivning af regnvand Envina Natur og Miljø konference 2015 Morten Ejsing Jørgensen, Center for Miljøbeskyttelse, Københavns Kommune 19. maj 2015 LAR og

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune.

Mellemdeponering og afvanding sker dels i Høje-Taastrup Kommune og dels i Vallensbæk kommune. Udlægningsområdet ligger i Vallensbæk kommune. TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2650 Brøndby Dir.tlf.: 43591240 Email: piafroe@htk.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Punktkilder 2003. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport

Punktkilder 2003. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Punktkilder 2003 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet; Fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 16 2004 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1.

Prioriteret liste over detaljerede undersøgelser og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. Prioriteret liste over detaljerede underr og afværgeforanstaltninger over for jordforurening i Københavns Amt pr. 1. januar 2006 Oversigt over den offentlige indsats på jordforureningsområdet, jfr. Jordforureningslovens

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000. Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000. Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 7 2000 Rådgivning af beboere i lettere forurenede områder Indhold 1 BAGGRUND 7 1.1 FORMÅL MED VEJLEDNINGEN 7 1.1.1 Målgrupper 8 1.2 IDENTIFIKATION AF OMRÅDER HVOR DER

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ],

Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0028 Ref.: PBR/dbh/jeg Den Afgørelse af klage over Kolding Kommunes påbud om afværgeforanstaltninger på ejendommene[ ],[ ], og[ ],

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Heidi Søgaard Madsen (hsm)

Heidi Søgaard Madsen (hsm) Heidi Søgaard Madsen (hsm) Thomas Rivad 23. juni 2015 12:16 $Kystdirektoratet (kdi) Vedr. udledning af renset grundvand til Øresund fra Amager Strandvej 112 matr.nr. 4195 Sundbyøster 142a_Ansøgningomtilladelsetilanlægpåsøterritoriet.docx;

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed

Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed I vejledningen gennemgås de oplysninger vedrørende forureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed,

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012

REGULATIV FOR JORD. Gældende fra d. 1. januar 2012 Gældende fra d. 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Lovgrundlag... 4 Definitioner... 4 Arealer omfattet af områdeklassificeringen... 4 Affaldsproducentens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0876 Bilag 1 Offentligt NOTAT Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-049-00196 Ref. SPE/LMU/japed(dep) Den 27. marts 2012 GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012

Grønt regnskab - Alle renseanlæg 2012 Damsholte-Æbelnæs Kalvehave Flow 1. m 3 5.3 62 67 22 95 55 82 16 28 Nedbør Nedbør (middel) mm Belastning PE (COD-basis) PE 65.328 195 217 375 1.157 254 1.116 17 Tilledte mængder Total Allerslev Bogø Borre

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002. Punktkilder 2001. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002. Punktkilder 2001. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2002 Punktkilder 2001 Det nationale program for overvågning af vandmiljøet, Fagdatacenterrapport Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 BAGGRUND FOR OPGØRELSERNE 7 1.2

Læs mere

Tilladelse til påvirkning af aflejrede stoffer i forbindelse med oprensning i en del af 6. bassin (Flydedokområdet) i Esbjerg Havn

Tilladelse til påvirkning af aflejrede stoffer i forbindelse med oprensning i en del af 6. bassin (Flydedokområdet) i Esbjerg Havn Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt pr. e-mail til: kdi@kyst.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. november 2012 Journal nr. 2012-244462 Sagsbehandler Johannes Lomborg Telefon direkte 76 16

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi

Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 2. udgave Godkendt: 02-01-2008 Bestemmelse af kulbrinter, BTEX og PAH i jord ved gaskromatografi 1 Orientering og anvendelsesområde Denne metode benyttes til at bestemme indholdet af sum og fraktioner

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Sammensætning af olie og benzin

Sammensætning af olie og benzin Sammensætning af olie og benzin Kemiske profiler til brug for risikovurdering Lizzi Andersen, Kim Broholm, Christian Grøn, DHI Miljøprojekt Nr. 1220 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere