kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2."

Transkript

1 Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Ole Olsen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 25. februar Godkendelsen har været deponeret i perioden 2. september 1992 til 1. maj Indklagede har været tilknyttet C I/S, CVR.nr. xxxxxxxx i perioden 9. februar til 19. juli Indklagede har været tilknyttet D P/S, cvr.nr. xx xx xx xx, siden den 2. juli For så vidt angår B har Erhvervsstyrelsen oplyst, at han har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. januar 2004, og har været tilknyttet C I/S, cvr. nr. xx xx xx xx, i perioden 9. februar 2004 til 2. juli 2012 og igen fra den 6. november Indklagede har været tilknyttet D P/S, cvr.nr. xx xx xx xx, siden den 2. juli Klagen: Klager har i sin første klageskrivelse, for så vidt angår statsautoriseret revisor Ole Olsen, rejst følgende klagepunkter (samtlige klagepunkter vedrører, efter det oplyste, årsrapporten for 2011 for E A/S): At revisors udtalelse om ledelsesberetningen er i strid med oplysninger i års- og koncernregnskab og uden brug af den viden, som revisor er blevet bekendt med, under sin revision (klagepunkt 1). At revisor har foretaget fejlagtig indregning og præsentation af ejerandelen vedrørende F A/S, som er behandlet som et datterselskab, selvom der er tale om en associeret virksomhed (klagepunkt 2). 1

2 At revisor ikke har påtalt, at pengestrømsopgørelsen ( kr.) er fejlbehæftet, idet erhvervelse af et finansielt aktiv på er vist som erhvervelse af et immaterielt anlægsaktiv (klagepunkt 3). At indklagede ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for E A/S om det ydede koncerntilskud på kr. eller om forsvarligheden af værdiansættelsen af den foretagne opskrivning på kr., og at overskudsdisponeringen må anses som forkert, idet begge forhold må anses som væsentlige (klagepunkt 4). At revisor ikke har påtalt, at der i noten mangler omtale af årsag til erhvervelse af egne kapitalandele, forkert indregning og præsentation, samt manglende bemyndigelse fra generalforsamlingen som grundlag for erhvervelsen (klagepunkt 5). At revisor ikke har påtalt, at der mangler oplysning om D-aktionærforeningen som storaktionær med mindst 5 % stemmeandel (klagepunkt 6). At revisor ikke har påtalt, at oplysninger om værdien af pantsatte aktivers værdi i note 24 er groft misvisende og uden sammenhæng til årsregnskab henholdsvis koncernregnskab (klagepunkt 7). At revisor ikke har påtalt, at årsregnskabet ikke er aflagt efter selskabets vedtægter som besluttet af generalforsamlingen (klagepunkt 8). At revisor ikke har påtalt, at årsregnskab og koncernregnskab ikke er udarbejdet efter ensartede principper (klagepunkt 9). Revisors kommunikation med klager efter regnskabsårets udløb og manglende rettelse af fundamentale fejl (klagepunkt 10). At revisors påtegning er uforståelig (klagepunkt 11). For så vidt angår statsautoriseret revisor Ole Olsen og til dels statsautoriseret revisor B har klager i sin anden klageskrivelse rejst følgende klagepunkter (hovedparten af klagepunkterne vedrører forhold omkring årsrapporten for 2012 for E A/S): At statsautoriseret revisor Ole Olsen har tilsidesat sin forpligtelse til på fyldestgørende måde at underrette Erhvervsstyrelsen om årsag til fratræden pr. 1. juli 2012 som revisor for E A/S (klagepunkt 12). De indklagede, statsautoriserede revisorer har overtrådt revisorlovgivningens bestemmelser om uafhængighed, samt undladt at oplyse om, at der er begrundet formodning om, at den pr. 1. juli 2012 afholdte ekstraordinære generalforsamling uden indkaldelse af selskabets kapitalejere var i strid med selskabslovens 146, stk. 3, og at der ikke foreligger fyldestgørende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af revisors fratræden, jf. selskabslovens 146, stk. 2, ligesom anmeldelse om revisorændringerne ikke er sket rettidigt, jf. klagepunkt 1, og at den af dirigenten underskrevne generalforsamlingsprotokol fra den ekstraordinære generalforsamling ikke har været fremlagt for selskabets kapitalejere senest 2 uger efter afholdelsen af generalforsamlingen, og at der savnes skriftlig dokumentation for den påberåbte hjemmel til afholdelse af uegentlig generalforsamling, om hvilke forhold, revisorerne burde have oplyst i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. (klagepunkt 13). At de indklagede revisorer, under henvisning til de anførte væsentlige begivenheder og forhold, burde have indset, at ledelsesberetningen ikke gav en retvisende redegørelse om rettelsen af fundamentale fejl, jf. årsregnskabslovens 77 og 99, om stedfunden ændring i regnskabsmæssigt skøn over levetid af anlægsaktiver i associeret virksomheds datterselskab, om etableret virksomhedspant, om genforhandling af afvikling, og af gældsforpligtelser, 2

3 hvorfor de indklagede burde have iagttaget erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser og meddelt supplerende oplysninger (klagepunkt 14). At de indklagede revisorer i strid med erklæringsbekendtgørelsen har undladt at påtale, at de givne beskrivelser under anvendt regnskabspraksis var utilstrækkelige, idet der ikke blev oplyst om sammenhængen mellem egenkapital pr og præsentation af korrigeret egenkapital pr (kontinuitetsbrud) for koncern og moderselskab (klagepunkt 15). At de indklagede revisorer har tilsidesat forpligtelsen efter selskabslovens 147, stk. 1, til at kontrollere, om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om henlæggelse til lovmæssig reservefond (tilsvarende for 2011), idet revisorerne burde have afgivet særskilt erklæring efter selskabslovens 147, stk. 3, om overtrædelse af selskabets vedtægter til generalforsamlingen (klagepunkt 16). At de indklagede revisorer ikke har overholdt deres forpligtelser, jf. selskabslovens 147, til tilstrækkelig omhyggeligt at have kontrolleret, om ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at føre de krævede fortegnelser, herunder ejerbogen og meddele de lovkrævede oplysninger (klagepunkt 17). At de indklagede revisorer i strid med erklæringsbekendtgørelsen har undladt at påtale, at der ikke er sammenhæng mellem det godkendte årsregnskab for datterselskab (G A/S) og udbyttedeling og indre værdi i moderselskabets årsregnskab (E A/S) (klagepunkt 18). At de indklagede revisorer burde have iagttaget erklæringsbekendtgørelsens regler om brug af supplerende oplysninger og have påtalt forkert/vildledende oplysning om kautionsforpligtelse for moderselskab i påtaget koncernforhold, årsregnskabets note 13, og manglende omtale af, at H A/S, som er 42,8 % medejer af F A/S., ikke har påtaget sig kautionsforpligtelse svarende til den, som E A/S har over for (I) AB, samt at vederlag for kautionen ikke er sket på markedsmæssige vilkår (klagepunkt 19). At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ved sin påtegning på årsregnskabet for 2011 for E A/S, burde have indset at der kunne være en begrundet formodning for, at de skatteretlige regler er tilsidesat og i konsekvens heraf anvendt erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser om supplerende oplysninger i påtegningen (klagepunkt 20). Endelig har klager i sin replik rejst følgende klagepunkter vedrørende årsrapporterne for 2009 og 2010 for E A/S og i tilknytning til klagepunkt 4: At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for 2009 og 2010 for E A/S, at det daværende datterselskab, J ApS, havde tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og at et tilgodehavende hos en dattervirksomhed på ca. 1,2 mio. kr. var uden reel værdi, hvilket må anses som væsentligt (klagepunkt 21). At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for E A/S 2010, at J ApS - som et datterselskab - ikke har aflagt årsrapport, og derfor ikke indgik i konsolideringen uagtet koncerndiagrammet, hvilket må anses som væsentligt (klagepunkt 22), At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for E A/S om det ydede koncerntilskud kr. til J ApS eller om forsvarligheden af værdiansættelsen af den foretagne opskrivning på kr., og at overskudsdisponeringen må anses som forkert, hvilket må anses som væsentligt (klagepunkt 23). 3

4 Sagsfremstilling: Klagerne omhandler dels årsregnskaberne 2011 og 2012 for E A/S, dels koncernregnskaberne for de samme år for det med E A/S forbundne selskab, G A/S, samt det associerede selskab, F A/S. Klager har herudover, i sin replik og afsluttende bemærkninger, anmodet nævnet om også at tage stilling til årsrapporterne 2009 og 2010 for E A/S og den tilhørende koncern for så vidt angår klagepunktet vedrørende manglende forbehold for værdiansættelsen af mellemværende med det daværende datterselskab J ApS (klagepunkt 4). Klager erhvervede pr. 28. august stk. E-aktier i selskabet E A/S til en nominel værdi af kr. pr. stk. Det fremgår af sagens oplysninger, at E A/S i 2011 (i det følgende benævnt moderselskabet) havde en nominel kapital på kr., og at selskabet ejede G A/S med 100 % (nominel værdi kr.) (herefter samlet benævnt koncernen), ligesom selskabet ejede 57,2 % af kapitalandelen i F A/S. Forud for 2011 bestod koncernen endvidere af datterselskabet K A/S (ejerandel 100 %), datterselskabet L A/S (ejerandel 100%), datterselskabet M A/S (ejerandel 100 %), samt datterselskabet J ApS (ejerandel 100 %), jf. herved årsrapporterne 2009 og 2010 for E A/S. Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 23. marts 2010, afgivet påtegning på årsrapporten for E A/S uden forbehold eller supplerende oplysninger. Der er ikke i påtegningen eller ledelsespåtegningen særskilt omtale af datterselskabet J ApS. Af årsrapporten fremgår det, at årets bruttoresultat for koncernen var kr., at årets resultat efter SKAT var negativt med kr., balancesummen kr., heraf egenkapital med kr. Af note 12 til moderselskabets balance fremgår det blandt andet: Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31/ / J ApS Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen har den 28. marts 2011 afgivet påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten 2010 for E A/S. Der er ikke i påtegningen eller ledelsespåtegningen særskilt omtale af datterselskabet J ApS. Af årsrapporten fremgår det, at årets bruttoresultat for koncernen var kr., at årets resultat efter SKAT var kr., balancesummen kr., heraf egenkapital med kr. Af note 11 til moderselskabets balance fremgår det blandt andet: Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31/ /

5 J ApS Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 15. marts 2012 afgivet påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten 2011 for F A/S. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår blandt andet følgende: Koncernen Koncernen består af moderselskabet F A/S der ejer 100 % af aktierne i (I) AB. Strukturelle ændringer Medarbejder ejede aktier i F A/S udgjorde pr. 31. december ,86 % af aktiekapitalen. Disse aktieposter er i begyndelsen af år 2011 overdraget til moderselskabet E A/S, som herefter ejer 57,2 % af aktiekapitalen. N A/S ejer de resterende 42,8 % af aktiekapitalen i F A/S. Der er indgået en aktionæroverenskomst mellem E A/S og N A/S ifølge hvilken at en række beslutninger kræver tilslutning fra parter der repræsenterer 2/3 af aktiekapitalen. Som følge af denne bestemmelse i aktionæroverenskomsten kan E A/S ikke længere anses for at være den bestemmende modervirksomhed, hvorfor konsolideringen af datterselskaber er flyttet fra E A/S til F A/S Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 26. marts 2012 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten 2011 for E A/S. Følgende fremgår blandt andet: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for E A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet, samt hoved- og nøgletal og pengestrømsopgørelsen for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 5

6 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende: Selskabets formål er at udgive et lokalt ugeblad samt at engagere sig i informations- og kommunikationsaktiviteter. Herudover driver koncernen avistrykkerier i [by] og [by]. Koncernens aviser trykkes på eget trykkeri, F A/S, der samtidig udfører en række trykopgaver hentet uden for landsdelen. I 2008 er etableret et nyt avistrykkeri i [by]baseret på bl.a. en langtidstrykkontrakt med O AB. Strukturelle ændringer Den 1. januar 2011 blev ugeavisselskaberne K A/S og M A/S, E A/S fusioneret sammen med moderselskabet E A/S. N A/S ejer 42,8 % af aktiekapitalen i F A/S. Primo 2011 har F A/S overtaget de sidste medarbejderaktier, der udgjorde 6,86 pct. af aktiekapitalen, hvorefter E A/S ejer 57,2 % af aktiekapitalen. F A/S indgår ikke i koncernregnskabet, fordi ejeraftalen ikke tillægges E A/S majoritetsindflydelse. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Indtjeningen blev forringet i 2011 sammenlignet med 2010 og i forhold til de forventninger, selskabet havde til resultatet i Tab på debitorer har været større end sædvanligt, og under finansielle omkostninger er medtaget nedskrivning på erhvervede aktier i F A/S. Resultatet har således været stærkt utilfredsstillende og har sammen med resultatandelen i trykkerisektionen givet et underskud efter skat på 7 mio. kr. Egenkapitalen er efter positive justeringer på swapaftale reduceret med 6,3 mio. kr. til 40,4 mio. kr. Da balancen er faldet, idet trykkeriselskabet ikke længere indgår i koncernregnskabet, er egenkapitalen dog steget fra 16,5 pct. til 44,5 pct. Investeringen i trykkeriselskabet svarer nu stort set til egenkapitalen. Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udløb indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultatet i virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets slutning. Af afsnittet Anvendt regnskabspraksis fremgår blandt andet følgende: 6

7 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder o- verføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte. Det fremgår videre af årsrapporten, at årets resultat for så vidt angår koncernen før/efter skat var negativt med / kr., heraf resultat af kapitalandele i dattervirksomheder negativt med kr., og resultat af kapitalandele i associerede virksomheder negativt med kr. Videre fremgår, at balancesummen var kr., herunder kapitalandele i dattervirksomheder med kr. og kapitalandele i associerede virksomheder med kr., samt egenkapital med kr. Af pengestrømsopgørelsen for koncernen under Pengestrømme fra driftsaktivitet fremgår det blandt andet, at der i 2011 er anvendt kr. til investering i immaterielle anlægsaktiver mod kr. i Af note 6 til koncernregnskabet Kapitalandele i associerede virksomheder nævnes ejerandele i hhv. P A/S samt Q A/S, begge ejet med en andel på 33 %. Af note 10 til koncernregnskabet Eventualposter fremgår følgende: Kautionsforpligtelser Selskabet har stillet bankgaranti på t.kr. overfor CC, samt selvskyldnerkaution for indkøb foretaget af (I) AB. CC har sikkerhed i kapitalandel t.kr. Af note 8 til moderregnskabet Kapitalandele i dattervirksomheder fremgår blandt andet, at der er foretaget køb af aktier i F A/S for kr., og at der er foretaget regulering af valuta og renteswap dattervirksomhed med kr. Videre fremgår, at der under Opskrivninger ultimo er medtaget en post benævnt J ApS, likvideret med kr. Endelig fremgår det af noten, at dattervirksomheder er F A/S med en ejerandel på 57,2 % og G A/S med en ejerandel på 100 %. Af note 16 til moderregnskabet Reserve for nettoopskrivning, datterselskaber fremgår det, at denne reserve pr. 31. december 2011 udgjorde kr. mod kr. pr. 31. december Af note 24 til moderregnskabet Pantsætninger og sikkerhedsstillelser fremgår blandt andet, at: 7

8 Løsørepantebreve og skadesløsbreve nom t.kr. er deponeret til sikkerhed for bankgæld. Den regnskabsmæssige bogførte værdi af driftsmidler udgør t.kr. Selskabet har stillet bankgaranti på t.kr. overfor CC, samt afgivet selvskyldner kaution for indkøb foretaget af (I) AB. CC har sikkerhed i kapitalandel t.kr. jf. note 10. Klager rettede ved breve af 13. april 2012 og 18. april 2012 henvendelse til bestyrelsesformanden for E A/S, R, samt til selskabets revisor, og fremførte en række kritikpunkter af 2011-årsregnskabet for moderselskabet og koncernen. Af generalforsamlingsprotokollen af 19. april 2012 fremgår blandt andet følgende: Torsdag den 19. april afholdtes ordinær generalforsamling i S IF i henhold til vedtægterne for regnskabsåret 1. januar-31. december Generalforsamlingen havde 170 deltagere stemmer ud af i alt var repræsenteret ved generalforsamlingen. Dirigent var T, der konstaterede generalforsamlingens lovlige afholdelse. Dagsordenen blev godkendt. Formand R aflagde sin beretning, og direktøren fremlagde diverse grafer og tal samt henviste til det udsendte regnskab indeholdt i profitavisen udsendt sammen med E den 12. april Beretning og årsrapport blev enstemmigt godkendt efter enkelte spørgsmål og bemærkninger fra aktionærerne. Vedtægtsændringer De foreslåede vedtægtsændringer samt tilpasninger under hensyn til den nye selskabslov blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter vedhæftes dette protokollat. Til revisor genvalgtes revisor Ole Olsen, C I/S. C I/S fusionerer pr. 1. juli 2012 med D P/S. Vi accepterer hermed, at revisionen af E A/S fortsætter i det nye revisionspartnerselskab. Af vedtægterne for E A/S, dateret 19. april 2012, dvs. samme dato som generalforsamlingen 2012, fremgår blandt andet følgende: 3 1. Selskabets aktiekapital er kr. fordelt på følgende måde: A-aktier á kr. og 500 kr. 8

9 i alt kr. D-aktier á kr. og 500 kr. og 100 kr. i alt kr. E-aktier á 500 kr. og multipla heraf, i alt kr. 6. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der ifølge selskabets ejerbog er ejer af aktien eller til den, der som panthaver er noteret som berettiget hertil. 5 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i [by] eller i en af de andre byer på [region] efter bestyrelsens bestemmelse inden udgangen af hvert års april måned. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage og højst 28 dage. Indkaldelse sker ved annoncering i E samt ved opslag i selskabets forretningslokaler. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette over for bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af enten den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der tilsammen ejer 5 pct. af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage efter og afholdes senest 22 dage efter begæringens modtagelse. Senest 14 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten forsynet med påtegning af revisorerne, revisionsberetning og underskrift af direktionen og bestyrelsen. 7 Hver aktionær, der er noteret i selskabets ejerbog, er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger. Hvert A- og D-aktiebeløb på 100,00 kr. giver 2 stemmer. Hvert E-aktiebeløb på 500,00 kr. giver 1 stemme. Stemmeret udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. 9

10 9 De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal. 10 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 12 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. 14 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. 16 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger samt nedskrivning af stiftelsesomkostninger med mindst 15 pct. årligt. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Af nettooverskuddet henlægges 10 pct. til den lovmæssige reservefond, indtil denne udgør en tiendedel af aktiekapitalen, hvorefter henlæggelsen dertil sker med 5 pct., indtil denne reservefond udgør en fjerdedel af aktiekapital, hvormed henlæggelse til denne fond standser, så længe den opfylder selskabslovens krav. Klager rettede ved brev af 28. april 2012 på ny henvendelse til bestyrelsesformanden for E A/S, R. Af brevet fremgår blandt andet: Jeg tillader mig at rette henvendelse til dig, fordi jeg har fået nedenstående mail fra selskabets direktør. Hej A Jeg føler trang til at gøre opmærksom på, at dit indlæg på FT s generalforsamling og ikke mindst måden, det blev fremført på, var en dårlig oplevelse for generalforsamlingen som helhed. Indlægget var præget af en nedladende, belærende tone, dertil uendeligt langt og i et sprog, der gik hen over hovedet på langt de fleste. Vore 10

11 deltagere stod ganske enkelt af og flere rejste sig og gik hjem, andre fravalgte at høre efter og i stedet talte lidt med sidemanden. Vi har intet imod kritik, men det må være relevant, kortfattet og serveret på en måde, så både vi og aktionærerne i øvrigt har en chance for at følge med. Hvis du skulle have en pointe i din lange og mangeartede kritik kan du være sikker på, at den går tabt i den ordflom, der fyres af. Så det er spildt ulejlighed. Jeg vil anmode dig om ikke fremover at benytte FT s generalforsamling til at holde forelæsninger om Årsregnskabsloven på bekostning af vore aktionærers tid og interesse for vort mediehus. Vi vil fremover aftale med dirigenten, at indlæg skal have en vis tidsmæssig begrænsning, så vi ikke jager vore aktionærer væk. Med venlig hilsen U Administrerende direktør Jeg er da oprigtig ked af, at mit indlæg på generalforsamlingen, der vedrørte 4 centrale forhold har givet anledning til den af direktøren udtrykte opfattelse. Som du selv hørte fokuserede jeg på forhold: 1. Ledelsesberetningen og betydningen af begrebet bestemmende indflydelse. 2. Medarbejdernes mulighed for indløsning af deres aktier ved eventuelle afskedigelser, den likviditetsmæssige stramme situation og sammenhængen mellem kapitalandelen i F A/S og egenkapitalen i E A/S, samt yderligere forenkling af selskabsstrukturen. 3. Udviklingen i oplagstal og rammebetingelserne for avis- og annonce- samt mediemarkedet. 4. Selvskyldnerkautionsforpligtelsen overfor (I) AB. Når mit indlæg af nogle er oplevet som for langt, kan det ikke mindst skyldes, at ledelsen foreslog, at flere af dagsordenens punkter skulle behandles samlet. Det er naturligvis dirigenten, der efter selskabslovgivningens bestemmelser afgør behandlingen af alle sager på generalforsamlingen. Dirigenten forelagde end ikke sin beslutning om at give tilladelse hertil for forsamlingen. Derfor kom der først din beretning, den administrerende direktørs meget summariske gennemgang af årsregnskaberne efterfulgt af et næppe regnskabsrelevant indlæg fra avisens nye ansvarshavende chefredaktør. 11

12 Den dag, hvor regnskabstillægget kom [var] [m]in umiddelbare reaktion [...] at der ikke var sammenhæng mellem ledelsesberetningen, og så indholdet af årsregnskaberne. Den næstfølgende dag, gjorde jeg ledelse og revisor opmærksom på de forhold, der kunne trænge til en nærmere belastningsprøve.. Dernæst skrev jeg til den administrerende direktør om muligheden for en fusion mellem G A/S og E A/S. Formandens kommentar på generalforsamlingen, også korrekt gengivet at årsrapporten selvfølgelig er aflagt efter gældende regler, se side 7, FT- Generalforsamling fredag den 20 april 2012 er jeg ikke enig i. Der består derfor en uenighed os imellem om forståelsen af det retvisende billede, der kun kan nås, når gældende kvalitetskrav er opfyldt. Vi er formentlig også uenige om ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse. Jeg vil opfordre ledelsen til at konfrontere selskabets godkendte revisor med mine synspunkter, og jeg deltager gerne i et møde til drøftelse af de nedenstående oplistede forhold. Gerne hele bestyrelsen og selskabets revisor og den administrerende direktør både den nuværende og den kommende. Herefter fulgte i klagers brev en længere redegørelse for de, efter klagers opfattelse, fundne fejl og mangler i årsregnskabet 2011 for E A/S såvel som for koncernen, ligesom klager i brevet til bestyrelsesformanden gengav sine s til revisor samt til den administrerende direktør. Ved anbefalet brev af 12. juni 2012 skrev klager på ny til bestyrelsesformand R. Af dette brev fremgår blandt andet, at klager, siden sit sidste brev, har haft lejlighed til at gennemgå årsrapporterne for F A/S og G A/S 2011, som har indflydelse på koncern- og moderselskabsregnskabet 2011 for E A/S. Klager opridsede i sit brev 7 kritikpunkter vedrørende forholdet mellem disse regnskaber og koncernregnskabet for E A/S, idet klager anførte, at moderselskabets regnskab efter hans opfattelse ikke var i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser ligesom klager påpegede forhold, hvor der, efter hans opfattelse, var tekst- og/eller talmæssige uoverensstemmelser og dermed manglende sammenhæng mellem regnskaberne. Bestyrelsesformanden besvarede ved brev af 28. juni 2012 klagers breve med kritik af 2011-regnskabet for selskabet. I brevet anførtes det blandt andet, at: Jeg kan oplyse, at begge dine anbefalede breve er videregivet til bestyrelsen og drøftet på bestyrelsesmødet den 19. juni, ligesom de også er forelagt for selskabets revisor Ole Olsen til udtalelse. Sammenligningstal mv. 12

13 Det er valgt ikke at supplere regnskabet med oplysninger, notekrav mv. fra en højere regnskabsklasse, end den E aflægger regnskab efter. Det gælder f.eks. sammenligningstal og oplysninger om ledelseshverv. Det er korrekt, at der i det aflagte regnskab er en fejlbenævnelse af en post i pengestrømsopgørelsen, idet ca. kr. 6 mio. af udbetalingen til immaterielle anlægsaktiver vedrører køb af to tidligere medarbejderes aktier i F A/S, som derfor rettelig burde have været benævnt finansielle anlægsaktiver. Præsentation af kapitalandele i F A/S Efter en vurdering af de konkrete forhold er det valgt at vise kapitalandelen af F A/S under kapitalandele i dattervirksomheder. I anvendt regnskabspraksis er kapitalandele af associerede virksomheder og dattervirksomheder omtalt under samme punkt og indregnes i øvrigt efter samme principper. I ledelsesberetningen nævnes de strukturelle ændringer specifikt, herunder at ejeraftalen i F A/S ikke tillægger E A/S majoritetsindflydelse, samt at F A/S ikke er indeholdt i koncernregnskabet. Endvidere fremgår det tydeligt at noterne i kapitalandele i associerede virksomheder og kapitalandele i dattervirksomheder hvilke selskaber, der er indeholdt i de to poster. Da indregningsprincipperne er ens, og da det ikke vil ændre på hverken det samlede resultat eller den samlede egenkapital, såfremt F A/S blev indregnet i associerede virksomheder i stedet for dattervirksomheder, finder vi ikke at der er tale om en væsentlig fejlinformation, fordi alle forhold er fuldt oplyst i ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis og noter. Vi medgiver dog, at årsregnskabslovens definitioner af associerede virksomheder og dattervirksomheder kan føre til, at kapitalandelen i F A/S skal præsenteres som associerede virksomheder, og derfor vil vi efter en drøftelse med Erhvervsstyrelsen sandsynligvis indregne kapitalandelen som associere[t] virksomhed i Forpligtelser i F A/S Der er ikke krav om, at E A/S oplyser om de i dit brev af 12. juni nævnte forpligtelser, men alene oplyser om de forpligtelser, som E har påtaget sig, hvilket også fremgår af note 24. Det kan oplyses, at Fs gennemsnitlige løbende gæld til CC for køb af papir, som E A/S hæfter for, er mindre end det depositum F A/S har deponeret hos E A/S. Da regnskaberne i både E A/S og F A/S inkl. (I) AB er aflagt som going concern, ser vi ingen grund til at oplyse om risikoen for E A/S, såfremt Fskoncernen med en egenkapital på ca. 71 mio. kr. ultimo 2011 går konkurs. Ejerregister I forbindelse med indførelse af et andet registreringssystem for aktierne for ca. 25 år siden, er dine aktier ved en fejl ikke blevet registreret som ejet af dig. Det beklager vi naturligvis, og vi har rettet forholdet. Af generalforsamlingsprotokollen for E A/S med registreringsdato den 27. juli 2012 fremgår følgende: 13

14 Generalforsamlingsprotokollat Registreret : CVR.nr : xxxxxxxx Navn. : E A/S År 2012 den 1. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling. Til dirigent valgtes V der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret og at generalforsamlingen i øvrigt var lovlig og beslutningsdygtig. Dagordenen for den ekstraordinære generalforsamling: 1. Valg af revisor Ad 1: Som omtalt på ordinær generalforsamling indgår Ole Olsen, C I/S fra 1. juli 2012 i D P/S, og fra denne dag vælges derfor D. Der er herefter sket registrering af D P/S som revisor for E A/S. Klager modtog den 23. august 2012 følgende fra økonomichefen i E A/S, W, efter en længere drøftelse omkring registrering af de af klager i 1986 erhvervede aktier: Vi vil gerne starte med at beklage den manglende registrering af dine aktier i vor ejerbog, som har afstedkommet, at du fejlagtigt heller ikke har fået udbetalt aktieudbytte gennem årene. Vedhæftet har jeg lavet en beregning over vor skyldige beløb til dig pr. dags dato. Forinden vi afregner beløbet, bedes du venligst tilkendegive, om du kan godkende beregningen De indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B, har gennem D P/S, den 25. marts 2013 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for 2012 for E A/S Følgende fremgår blandt andet: Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for E A/S for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 14

15 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for koncernen for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULE- RING Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabet har i strid med selskabsloven erhvervet et mindre antal egne kapitalandele uden forudgående bemyndigelse fra generalforsamlingen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Det fremgår videre af årsregnskabet, at selskabets nominelle kapital i 2012 var kr., at datterselskabet, G A/S bogførte værdi var kr., at årets resultat for koncernen i 2012 var negativt med kr. efter skat ( kr. før skat),og at balancesummen udgjorde kr., heraf kapitalandele i associerede virksomheder med kr. Likvide beholdninger udgjorde kr. (mod kr. i 2011). Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende: E A/S er 100 % ejer af G A/S. Koncernens printprodukter trykkes på F A/S, hvori E A/S har en ejerandel på 57,2 %. Trykkeriet udfører også trykopgaver for eksterne kunder. Særlige risici I lighed med 2011 og 2012 er selskabets likviditetsreserver under pres i Den tidligere omtalte og gennemførte nødvendige tilpasning af virksomheden i 2012, vil midlertidigt presse selskabets likviditet yderligere i 2013 i form af fratrædelsesgodtgørelser 15

16 til afskedigede medarbejdere. Med baggrund i dette forhold og set i lyset af at virksomheden realiserede et underskud i 2012, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Af anvendt regnskabspraksis fremgår blandt andet følgende: Ændring af præsentation og fejl i årsrapporten 2011 Koncernen har konstateret en fejl vedrørende indregning af kapitalandelen i F A/S samt i forbindelse med konsolidering af koncernintern omsætning, som har indvirkning på tidligere aflagte årsrapporter. I årsrapporten for 2011 blev kapitalandelen i F A/S t.dkk , indregnet som kapitalandele i tilknyttede virksomheder, andelen af årets resultat i F A/S, t.dkk , blev indregnet som resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og værdiregulering af kapitalandelen, t.dkk blev indregnet som finansielle omkostninger. F A/S var i 2011 en associeret virksomhed og skulle have været indregnet som sådan. Derfor ændres indregningen af F A/S, således at den indregnes som kapitalandele i associerede virksomheder og indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder. Forskellen mellem anskaffelsessum og regnskabsmæssig indre værdi indregnes på reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Gæld til F A/S t.dkk langfristet gæld og t.dkk kortfristet gæld, indregnes som gæld til associerede virksomheder. Ændringerne er behandlet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og sammenligningstallene for 2011 er tilrettet i overensstemmelse hermed. Ændringerne har ingen indvirkning på årets resultat, balancesum eller egenkapital. Korrektioner på egenkapital Som følge af ovenstående samt mindre korrektioner i øvrigt er sammenligningstallene på posterne i koncernens egenkapital i 2011 tilpasset som beskrevet nedenfor. T.DKK er flyttet fra reserve for opskrivning (på ejendomme) til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode udgjorde t.dkk 0, hvilket er rettet til i alt t.dkk Reserve for opskrivninger er rettet til t.dkk Reserve for udskudt skat, udenlandsk sambeskatning, t.dkk , og reserve for dagsværdi af renteswap, t.dkk -918, blev vist som særskilte frie reserver på egenkapitalen i Posterne er indregnet under overført resultat Reserve for nettoopskrivning, andre kapitalandele , t.dkk 615, er en fri reserve og beløbet er indregnet under overført resultat. Samlet set betyder ovenstående rettelser og sammenlægninger på egenkapitalen at overført resultat ændres fra t.dkk til t.dkk i koncernregnskabet. 16

17 Ovenstående ændringer har ingen indvirkning på koncernens resultat, balancesum eller egenkapital. De steder hvor det er relevant, er ovenstående korrektioner også ændret i sammenligningstallene på moderselskabets egenkapital i Ændringerne har ingen indvirkning på moderselskabets resultat, balancesum eller egenkapital. Af note 10 til koncernregnskabet Egenkapital fremgår for så vidt angår moderselskabets egenkapitalopgørelse, at der er en negativ reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode med kr. Af note 13 til koncernregnskabet Eventualforpligtelser fremgår blandt andet følgende: Modervirksomheden: Moderselskabet har afgivet selvskyldnerkaution over for CC for indkøb foretaget af (I) AB. CC har sikkerhed i selskabets kapitalandel i CC, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2012 udgør t.dkk Til afdækning af kautionsforpligtelsen har F A/S stillet depositum på t.dkk (I) AB s gæld til CC er pr. 31. december 2012 DKK 0. Selvskyldnerkautionen er stillet med henblik på at opnå billigere indkøb via CC. Af note 14 til koncernregnskabet Sikkerhedsstillelser fremgår blandt andet følgende: Koncernen: Koncernen har stillet bankgaranti på t.dkk over for CC. Af note 15 til koncernregnskabet Nærtstående parter fremgår blandt andet følgende: Ejerforhold: Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af selskabskapitalen: (X) fond, [by]. Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 2. april 2013 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for G A/S. Af resultatopgørelsen fremgår 17

18 det blandt andet, at årets resultat efter skat var kr. (mod kr. i 2011). Videre fremgår følgende: Forslag til resultatdisponering DKK DKK Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført resultat I alt Af note 6 til årsrapporten fremgår følgende: 5. Egenkapital Beløb i DKK Selskabskapital Overført resultat Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Saldo pr Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Saldo pr Klager sendte breve af 27. februar 2013, 28. februar 2013, 2. marts 2013, og 17. marts 2013 til bestyrelsen for E A/S med bl.a., anmodning om, at der på generalforsamlingen den 18. april 2013 blev fremsat forslag om valg af statsautoriseret revisor Y som revisor for E A/S, om forslag til udbyttedeling, om bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for E A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier, om frist for fremsættelse af forslag fra aktionærer, om ændring selskabets regnskabsår, krav til opgørelse af selskabets værdier, samt om henlæggelse til reservefond og overskudsdeling. Den 18. april 2013 blev der afholdt generalforsamling i E A/S. Klager har som bilag til klagen vedlagt to ikke ganske ligelydende protokollater fra generalforsamlingen (bilag 6 og 7), idet der i det seneste protokollat er medtaget et supplerende afsnit, hvilket ifølge klager formentlig er indsat den 13. maj 2013 efter klagers henvendelse til bestyrelsen. Af protokollatet fremlagt som bilag 6 fremgår blandt andet: 18

19 1. Valg af dirigent Aktionær A stillede spørgsmål ved generalforsamlingens lovlighed med henvisning til, at hans forslag om udbetaling af udbytte og valg af revisor ikke var medtaget på dagsordenen. Dirigenten fandt, at en aktionær alene havde krav på at få optaget punkter på dagsordenen, og at udbetaling af udbytte og valg af revisor var optaget på dagsordenen. Dirigenten bestemte derfor, at generalforsamlingen var lovlig. Han bemærkede at den var beslutningsdygtig med hensyn til alle punkter på dagsordenen. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed Aktionær A afgav et indlæg, som vedrørte ledelsesberetningen i årsrapporten. Han fandt, at væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets og koncernens udvikling ikke var medtaget i ledelsesberetningen, og at han af den grund ikke så sig i stand til at stemme for en godkendelse af ledelsesberetningen. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev herefter taget til efterretning. 3. Fremlæggelse årsrapporten til godkendelse Herefter redegjorde selskabets revisor statsautoriseret revisor Ole Olsen for de regnskabsmæssige ændringer, der er gennemført i årsrapporten for 2012 set i forhold til årsrapporten for Årsrapporten var herefter til debat. Aktionær A havde en stribe spørgsmål og skarp kritik af både bestyrelse, ledelse og revision i E Gruppen. Selskabet havde på forhånd valgt på alle pladser i salen at fremlægge syv sider med 16 spørgsmål fra den pågældende aktionær, hvoraf en stor del drejede sig om E s engagement i F A/S og (I) AB. Spørgsmålene blev besvaret af ledelse og revision undervejs, efter at aktionæren havde haft et uddybende indlæg, om bestyrelsens formand besvarede. Det blev fulgt op af nye kommentarer og spørgsmål, hvorefter generalforsamlingens dirigent Z understregede, at spørgsmålene nu skulle holde sig inden for en tidsramme på fem minutter af hensyn til afviklingen af generalforsamlingen. Efter spørgsmål blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen. To stemte imod. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 19

20 Bestyrelsen ved bestyrelsens formand R havde stillet forslag om, at der ikke blev betalt udbytte til aktionærerne. Aktionær A havde forud for generalforsamlingen bebudet, at han ville stille forslag om udbetaling af udbytte. Da der i henhold til selskabsloven ikke kan udbetales højere udbytte end foreslået af bestyrelsen, blev forslaget frafaldet. 6. Valg af revisor Bestyrelsen ved bestyrelsesformand R indstillede, at Revisionspartnerselskabet D blev genvalgt. Der var ikke andre kandidater, og forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionær 2. Aktionær A havde foreslået følgende: Bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for E A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier. Til betingelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremgår af selskabslovens 198: Bestyrelsen kan kun erhverve kapitalandele fra fratrådte medarbejdere eller medarbejdere, der afskediges. Kommer selskabet under konkurs, eller der indtræder en betalingsstandsning, må ingen disponere på selskabets vegne og erhverve egne kapitalandele for medarbejdere, der forinden er eller måtte blive varslet til afskedigelse. Bestyrelsen bemyndiges også til at erhverve E-aktier, der måtte være opkøbt af D-aktionærforeningen, i det omfang denne forening har erhvervet E-aktier til fratrådte medarbejdere. Ovenfor anførte vilkår gælder også erhvervelsen ag E-aktier via D-aktionærforeningen. Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågældende E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kroner og under iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder frem til Til dette forslag havde bestyrelsen et ændringsforslag, idet bestyrelsen ikke anså det for muligt at købe aktier med en sådan begrænsning. Bestyrelsen foreslog derfor følgende ændringsforslag til punkt 2: Bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for E A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier. Til betingelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremgår af selskabslovens 198: Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågældende E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kr. og under iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder frem til Bestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Af generalforsamlingsprotokollatet fremlagt som bilag 7 fremgår yderligere: 1. Valg af dirigent 20

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612

ABEL & SKOVGÅRD LARSEN ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER. for. Aktieselskabet Stilde Plantage. CVR-nr. 14131612 30. marts 2012 76133-463 MB/TIV Vedtægter Akteiselskabets Stilde Plantage ABEL & SKOVGÅRD LARSEN VEDTÆGTER for Aktieselskabet Stilde Plantage CVR-nr. 14131612 Advokat (H) HD(R) Mogens Birkebæk Sønder Allé

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere