kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2."

Transkript

1 Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Ole Olsen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 25. februar Godkendelsen har været deponeret i perioden 2. september 1992 til 1. maj Indklagede har været tilknyttet C I/S, CVR.nr. xxxxxxxx i perioden 9. februar til 19. juli Indklagede har været tilknyttet D P/S, cvr.nr. xx xx xx xx, siden den 2. juli For så vidt angår B har Erhvervsstyrelsen oplyst, at han har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. januar 2004, og har været tilknyttet C I/S, cvr. nr. xx xx xx xx, i perioden 9. februar 2004 til 2. juli 2012 og igen fra den 6. november Indklagede har været tilknyttet D P/S, cvr.nr. xx xx xx xx, siden den 2. juli Klagen: Klager har i sin første klageskrivelse, for så vidt angår statsautoriseret revisor Ole Olsen, rejst følgende klagepunkter (samtlige klagepunkter vedrører, efter det oplyste, årsrapporten for 2011 for E A/S): At revisors udtalelse om ledelsesberetningen er i strid med oplysninger i års- og koncernregnskab og uden brug af den viden, som revisor er blevet bekendt med, under sin revision (klagepunkt 1). At revisor har foretaget fejlagtig indregning og præsentation af ejerandelen vedrørende F A/S, som er behandlet som et datterselskab, selvom der er tale om en associeret virksomhed (klagepunkt 2). 1

2 At revisor ikke har påtalt, at pengestrømsopgørelsen ( kr.) er fejlbehæftet, idet erhvervelse af et finansielt aktiv på er vist som erhvervelse af et immaterielt anlægsaktiv (klagepunkt 3). At indklagede ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for E A/S om det ydede koncerntilskud på kr. eller om forsvarligheden af værdiansættelsen af den foretagne opskrivning på kr., og at overskudsdisponeringen må anses som forkert, idet begge forhold må anses som væsentlige (klagepunkt 4). At revisor ikke har påtalt, at der i noten mangler omtale af årsag til erhvervelse af egne kapitalandele, forkert indregning og præsentation, samt manglende bemyndigelse fra generalforsamlingen som grundlag for erhvervelsen (klagepunkt 5). At revisor ikke har påtalt, at der mangler oplysning om D-aktionærforeningen som storaktionær med mindst 5 % stemmeandel (klagepunkt 6). At revisor ikke har påtalt, at oplysninger om værdien af pantsatte aktivers værdi i note 24 er groft misvisende og uden sammenhæng til årsregnskab henholdsvis koncernregnskab (klagepunkt 7). At revisor ikke har påtalt, at årsregnskabet ikke er aflagt efter selskabets vedtægter som besluttet af generalforsamlingen (klagepunkt 8). At revisor ikke har påtalt, at årsregnskab og koncernregnskab ikke er udarbejdet efter ensartede principper (klagepunkt 9). Revisors kommunikation med klager efter regnskabsårets udløb og manglende rettelse af fundamentale fejl (klagepunkt 10). At revisors påtegning er uforståelig (klagepunkt 11). For så vidt angår statsautoriseret revisor Ole Olsen og til dels statsautoriseret revisor B har klager i sin anden klageskrivelse rejst følgende klagepunkter (hovedparten af klagepunkterne vedrører forhold omkring årsrapporten for 2012 for E A/S): At statsautoriseret revisor Ole Olsen har tilsidesat sin forpligtelse til på fyldestgørende måde at underrette Erhvervsstyrelsen om årsag til fratræden pr. 1. juli 2012 som revisor for E A/S (klagepunkt 12). De indklagede, statsautoriserede revisorer har overtrådt revisorlovgivningens bestemmelser om uafhængighed, samt undladt at oplyse om, at der er begrundet formodning om, at den pr. 1. juli 2012 afholdte ekstraordinære generalforsamling uden indkaldelse af selskabets kapitalejere var i strid med selskabslovens 146, stk. 3, og at der ikke foreligger fyldestgørende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af revisors fratræden, jf. selskabslovens 146, stk. 2, ligesom anmeldelse om revisorændringerne ikke er sket rettidigt, jf. klagepunkt 1, og at den af dirigenten underskrevne generalforsamlingsprotokol fra den ekstraordinære generalforsamling ikke har været fremlagt for selskabets kapitalejere senest 2 uger efter afholdelsen af generalforsamlingen, og at der savnes skriftlig dokumentation for den påberåbte hjemmel til afholdelse af uegentlig generalforsamling, om hvilke forhold, revisorerne burde have oplyst i henhold til erklæringsbekendtgørelsen. (klagepunkt 13). At de indklagede revisorer, under henvisning til de anførte væsentlige begivenheder og forhold, burde have indset, at ledelsesberetningen ikke gav en retvisende redegørelse om rettelsen af fundamentale fejl, jf. årsregnskabslovens 77 og 99, om stedfunden ændring i regnskabsmæssigt skøn over levetid af anlægsaktiver i associeret virksomheds datterselskab, om etableret virksomhedspant, om genforhandling af afvikling, og af gældsforpligtelser, 2

3 hvorfor de indklagede burde have iagttaget erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser og meddelt supplerende oplysninger (klagepunkt 14). At de indklagede revisorer i strid med erklæringsbekendtgørelsen har undladt at påtale, at de givne beskrivelser under anvendt regnskabspraksis var utilstrækkelige, idet der ikke blev oplyst om sammenhængen mellem egenkapital pr og præsentation af korrigeret egenkapital pr (kontinuitetsbrud) for koncern og moderselskab (klagepunkt 15). At de indklagede revisorer har tilsidesat forpligtelsen efter selskabslovens 147, stk. 1, til at kontrollere, om årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om henlæggelse til lovmæssig reservefond (tilsvarende for 2011), idet revisorerne burde have afgivet særskilt erklæring efter selskabslovens 147, stk. 3, om overtrædelse af selskabets vedtægter til generalforsamlingen (klagepunkt 16). At de indklagede revisorer ikke har overholdt deres forpligtelser, jf. selskabslovens 147, til tilstrækkelig omhyggeligt at have kontrolleret, om ledelsen har overholdt sine forpligtelser til at føre de krævede fortegnelser, herunder ejerbogen og meddele de lovkrævede oplysninger (klagepunkt 17). At de indklagede revisorer i strid med erklæringsbekendtgørelsen har undladt at påtale, at der ikke er sammenhæng mellem det godkendte årsregnskab for datterselskab (G A/S) og udbyttedeling og indre værdi i moderselskabets årsregnskab (E A/S) (klagepunkt 18). At de indklagede revisorer burde have iagttaget erklæringsbekendtgørelsens regler om brug af supplerende oplysninger og have påtalt forkert/vildledende oplysning om kautionsforpligtelse for moderselskab i påtaget koncernforhold, årsregnskabets note 13, og manglende omtale af, at H A/S, som er 42,8 % medejer af F A/S., ikke har påtaget sig kautionsforpligtelse svarende til den, som E A/S har over for (I) AB, samt at vederlag for kautionen ikke er sket på markedsmæssige vilkår (klagepunkt 19). At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ved sin påtegning på årsregnskabet for 2011 for E A/S, burde have indset at der kunne være en begrundet formodning for, at de skatteretlige regler er tilsidesat og i konsekvens heraf anvendt erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser om supplerende oplysninger i påtegningen (klagepunkt 20). Endelig har klager i sin replik rejst følgende klagepunkter vedrørende årsrapporterne for 2009 og 2010 for E A/S og i tilknytning til klagepunkt 4: At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for 2009 og 2010 for E A/S, at det daværende datterselskab, J ApS, havde tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og at et tilgodehavende hos en dattervirksomhed på ca. 1,2 mio. kr. var uden reel værdi, hvilket må anses som væsentligt (klagepunkt 21). At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for E A/S 2010, at J ApS - som et datterselskab - ikke har aflagt årsrapport, og derfor ikke indgik i konsolideringen uagtet koncerndiagrammet, hvilket må anses som væsentligt (klagepunkt 22), At indklagede statsautoriseret revisor Ole Olsen ikke har oplyst i påtegningerne på årsregnskaberne for E A/S om det ydede koncerntilskud kr. til J ApS eller om forsvarligheden af værdiansættelsen af den foretagne opskrivning på kr., og at overskudsdisponeringen må anses som forkert, hvilket må anses som væsentligt (klagepunkt 23). 3

4 Sagsfremstilling: Klagerne omhandler dels årsregnskaberne 2011 og 2012 for E A/S, dels koncernregnskaberne for de samme år for det med E A/S forbundne selskab, G A/S, samt det associerede selskab, F A/S. Klager har herudover, i sin replik og afsluttende bemærkninger, anmodet nævnet om også at tage stilling til årsrapporterne 2009 og 2010 for E A/S og den tilhørende koncern for så vidt angår klagepunktet vedrørende manglende forbehold for værdiansættelsen af mellemværende med det daværende datterselskab J ApS (klagepunkt 4). Klager erhvervede pr. 28. august stk. E-aktier i selskabet E A/S til en nominel værdi af kr. pr. stk. Det fremgår af sagens oplysninger, at E A/S i 2011 (i det følgende benævnt moderselskabet) havde en nominel kapital på kr., og at selskabet ejede G A/S med 100 % (nominel værdi kr.) (herefter samlet benævnt koncernen), ligesom selskabet ejede 57,2 % af kapitalandelen i F A/S. Forud for 2011 bestod koncernen endvidere af datterselskabet K A/S (ejerandel 100 %), datterselskabet L A/S (ejerandel 100%), datterselskabet M A/S (ejerandel 100 %), samt datterselskabet J ApS (ejerandel 100 %), jf. herved årsrapporterne 2009 og 2010 for E A/S. Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 23. marts 2010, afgivet påtegning på årsrapporten for E A/S uden forbehold eller supplerende oplysninger. Der er ikke i påtegningen eller ledelsespåtegningen særskilt omtale af datterselskabet J ApS. Af årsrapporten fremgår det, at årets bruttoresultat for koncernen var kr., at årets resultat efter SKAT var negativt med kr., balancesummen kr., heraf egenkapital med kr. Af note 12 til moderselskabets balance fremgår det blandt andet: Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31/ / J ApS Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen har den 28. marts 2011 afgivet påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten 2010 for E A/S. Der er ikke i påtegningen eller ledelsespåtegningen særskilt omtale af datterselskabet J ApS. Af årsrapporten fremgår det, at årets bruttoresultat for koncernen var kr., at årets resultat efter SKAT var kr., balancesummen kr., heraf egenkapital med kr. Af note 11 til moderselskabets balance fremgår det blandt andet: Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 31/ /

5 J ApS Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 15. marts 2012 afgivet påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten 2011 for F A/S. Af årsrapportens ledelsesberetning fremgår blandt andet følgende: Koncernen Koncernen består af moderselskabet F A/S der ejer 100 % af aktierne i (I) AB. Strukturelle ændringer Medarbejder ejede aktier i F A/S udgjorde pr. 31. december ,86 % af aktiekapitalen. Disse aktieposter er i begyndelsen af år 2011 overdraget til moderselskabet E A/S, som herefter ejer 57,2 % af aktiekapitalen. N A/S ejer de resterende 42,8 % af aktiekapitalen i F A/S. Der er indgået en aktionæroverenskomst mellem E A/S og N A/S ifølge hvilken at en række beslutninger kræver tilslutning fra parter der repræsenterer 2/3 af aktiekapitalen. Som følge af denne bestemmelse i aktionæroverenskomsten kan E A/S ikke længere anses for at være den bestemmende modervirksomhed, hvorfor konsolideringen af datterselskaber er flyttet fra E A/S til F A/S Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 26. marts 2012 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten 2011 for E A/S. Følgende fremgår blandt andet: Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for E A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet, samt hoved- og nøgletal og pengestrømsopgørelsen for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 5

6 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende: Selskabets formål er at udgive et lokalt ugeblad samt at engagere sig i informations- og kommunikationsaktiviteter. Herudover driver koncernen avistrykkerier i [by] og [by]. Koncernens aviser trykkes på eget trykkeri, F A/S, der samtidig udfører en række trykopgaver hentet uden for landsdelen. I 2008 er etableret et nyt avistrykkeri i [by]baseret på bl.a. en langtidstrykkontrakt med O AB. Strukturelle ændringer Den 1. januar 2011 blev ugeavisselskaberne K A/S og M A/S, E A/S fusioneret sammen med moderselskabet E A/S. N A/S ejer 42,8 % af aktiekapitalen i F A/S. Primo 2011 har F A/S overtaget de sidste medarbejderaktier, der udgjorde 6,86 pct. af aktiekapitalen, hvorefter E A/S ejer 57,2 % af aktiekapitalen. F A/S indgår ikke i koncernregnskabet, fordi ejeraftalen ikke tillægges E A/S majoritetsindflydelse. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Indtjeningen blev forringet i 2011 sammenlignet med 2010 og i forhold til de forventninger, selskabet havde til resultatet i Tab på debitorer har været større end sædvanligt, og under finansielle omkostninger er medtaget nedskrivning på erhvervede aktier i F A/S. Resultatet har således været stærkt utilfredsstillende og har sammen med resultatandelen i trykkerisektionen givet et underskud efter skat på 7 mio. kr. Egenkapitalen er efter positive justeringer på swapaftale reduceret med 6,3 mio. kr. til 40,4 mio. kr. Da balancen er faldet, idet trykkeriselskabet ikke længere indgår i koncernregnskabet, er egenkapitalen dog steget fra 16,5 pct. til 44,5 pct. Investeringen i trykkeriselskabet svarer nu stort set til egenkapitalen. Det er bestyrelsens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udløb indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultatet i virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets slutning. Af afsnittet Anvendt regnskabspraksis fremgår blandt andet følgende: 6

7 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder o- verføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte. Det fremgår videre af årsrapporten, at årets resultat for så vidt angår koncernen før/efter skat var negativt med / kr., heraf resultat af kapitalandele i dattervirksomheder negativt med kr., og resultat af kapitalandele i associerede virksomheder negativt med kr. Videre fremgår, at balancesummen var kr., herunder kapitalandele i dattervirksomheder med kr. og kapitalandele i associerede virksomheder med kr., samt egenkapital med kr. Af pengestrømsopgørelsen for koncernen under Pengestrømme fra driftsaktivitet fremgår det blandt andet, at der i 2011 er anvendt kr. til investering i immaterielle anlægsaktiver mod kr. i Af note 6 til koncernregnskabet Kapitalandele i associerede virksomheder nævnes ejerandele i hhv. P A/S samt Q A/S, begge ejet med en andel på 33 %. Af note 10 til koncernregnskabet Eventualposter fremgår følgende: Kautionsforpligtelser Selskabet har stillet bankgaranti på t.kr. overfor CC, samt selvskyldnerkaution for indkøb foretaget af (I) AB. CC har sikkerhed i kapitalandel t.kr. Af note 8 til moderregnskabet Kapitalandele i dattervirksomheder fremgår blandt andet, at der er foretaget køb af aktier i F A/S for kr., og at der er foretaget regulering af valuta og renteswap dattervirksomhed med kr. Videre fremgår, at der under Opskrivninger ultimo er medtaget en post benævnt J ApS, likvideret med kr. Endelig fremgår det af noten, at dattervirksomheder er F A/S med en ejerandel på 57,2 % og G A/S med en ejerandel på 100 %. Af note 16 til moderregnskabet Reserve for nettoopskrivning, datterselskaber fremgår det, at denne reserve pr. 31. december 2011 udgjorde kr. mod kr. pr. 31. december Af note 24 til moderregnskabet Pantsætninger og sikkerhedsstillelser fremgår blandt andet, at: 7

8 Løsørepantebreve og skadesløsbreve nom t.kr. er deponeret til sikkerhed for bankgæld. Den regnskabsmæssige bogførte værdi af driftsmidler udgør t.kr. Selskabet har stillet bankgaranti på t.kr. overfor CC, samt afgivet selvskyldner kaution for indkøb foretaget af (I) AB. CC har sikkerhed i kapitalandel t.kr. jf. note 10. Klager rettede ved breve af 13. april 2012 og 18. april 2012 henvendelse til bestyrelsesformanden for E A/S, R, samt til selskabets revisor, og fremførte en række kritikpunkter af 2011-årsregnskabet for moderselskabet og koncernen. Af generalforsamlingsprotokollen af 19. april 2012 fremgår blandt andet følgende: Torsdag den 19. april afholdtes ordinær generalforsamling i S IF i henhold til vedtægterne for regnskabsåret 1. januar-31. december Generalforsamlingen havde 170 deltagere stemmer ud af i alt var repræsenteret ved generalforsamlingen. Dirigent var T, der konstaterede generalforsamlingens lovlige afholdelse. Dagsordenen blev godkendt. Formand R aflagde sin beretning, og direktøren fremlagde diverse grafer og tal samt henviste til det udsendte regnskab indeholdt i profitavisen udsendt sammen med E den 12. april Beretning og årsrapport blev enstemmigt godkendt efter enkelte spørgsmål og bemærkninger fra aktionærerne. Vedtægtsændringer De foreslåede vedtægtsændringer samt tilpasninger under hensyn til den nye selskabslov blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter vedhæftes dette protokollat. Til revisor genvalgtes revisor Ole Olsen, C I/S. C I/S fusionerer pr. 1. juli 2012 med D P/S. Vi accepterer hermed, at revisionen af E A/S fortsætter i det nye revisionspartnerselskab. Af vedtægterne for E A/S, dateret 19. april 2012, dvs. samme dato som generalforsamlingen 2012, fremgår blandt andet følgende: 3 1. Selskabets aktiekapital er kr. fordelt på følgende måde: A-aktier á kr. og 500 kr. 8

9 i alt kr. D-aktier á kr. og 500 kr. og 100 kr. i alt kr. E-aktier á 500 kr. og multipla heraf, i alt kr. 6. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der ifølge selskabets ejerbog er ejer af aktien eller til den, der som panthaver er noteret som berettiget hertil. 5 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i [by] eller i en af de andre byer på [region] efter bestyrelsens bestemmelse inden udgangen af hvert års april måned. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med et varsel på mindst 14 dage og højst 28 dage. Indkaldelse sker ved annoncering i E samt ved opslag i selskabets forretningslokaler. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette over for bestyrelsen. Fremsættes kravet senest seks uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af enten den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der tilsammen ejer 5 pct. af aktiekapitalen. Sådan begæring skal ske skriftligt til bestyrelsen og være ledsaget af angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage efter og afholdes senest 22 dage efter begæringens modtagelse. Senest 14 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsrapporten forsynet med påtegning af revisorerne, revisionsberetning og underskrift af direktionen og bestyrelsen. 7 Hver aktionær, der er noteret i selskabets ejerbog, er berettiget til at deltage i selskabets generalforsamlinger. Hvert A- og D-aktiebeløb på 100,00 kr. giver 2 stemmer. Hvert E-aktiebeløb på 500,00 kr. giver 1 stemme. Stemmeret udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt. 9

10 9 De på generalforsamlingen behandlede anliggende afgøres ved simpelt stemmeflertal. 10 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. 12 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender. 14 Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen. 16 Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af nødvendige afskrivninger samt nedskrivning af stiftelsesomkostninger med mindst 15 pct. årligt. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Af nettooverskuddet henlægges 10 pct. til den lovmæssige reservefond, indtil denne udgør en tiendedel af aktiekapitalen, hvorefter henlæggelsen dertil sker med 5 pct., indtil denne reservefond udgør en fjerdedel af aktiekapital, hvormed henlæggelse til denne fond standser, så længe den opfylder selskabslovens krav. Klager rettede ved brev af 28. april 2012 på ny henvendelse til bestyrelsesformanden for E A/S, R. Af brevet fremgår blandt andet: Jeg tillader mig at rette henvendelse til dig, fordi jeg har fået nedenstående mail fra selskabets direktør. Hej A Jeg føler trang til at gøre opmærksom på, at dit indlæg på FT s generalforsamling og ikke mindst måden, det blev fremført på, var en dårlig oplevelse for generalforsamlingen som helhed. Indlægget var præget af en nedladende, belærende tone, dertil uendeligt langt og i et sprog, der gik hen over hovedet på langt de fleste. Vore 10

11 deltagere stod ganske enkelt af og flere rejste sig og gik hjem, andre fravalgte at høre efter og i stedet talte lidt med sidemanden. Vi har intet imod kritik, men det må være relevant, kortfattet og serveret på en måde, så både vi og aktionærerne i øvrigt har en chance for at følge med. Hvis du skulle have en pointe i din lange og mangeartede kritik kan du være sikker på, at den går tabt i den ordflom, der fyres af. Så det er spildt ulejlighed. Jeg vil anmode dig om ikke fremover at benytte FT s generalforsamling til at holde forelæsninger om Årsregnskabsloven på bekostning af vore aktionærers tid og interesse for vort mediehus. Vi vil fremover aftale med dirigenten, at indlæg skal have en vis tidsmæssig begrænsning, så vi ikke jager vore aktionærer væk. Med venlig hilsen U Administrerende direktør Jeg er da oprigtig ked af, at mit indlæg på generalforsamlingen, der vedrørte 4 centrale forhold har givet anledning til den af direktøren udtrykte opfattelse. Som du selv hørte fokuserede jeg på forhold: 1. Ledelsesberetningen og betydningen af begrebet bestemmende indflydelse. 2. Medarbejdernes mulighed for indløsning af deres aktier ved eventuelle afskedigelser, den likviditetsmæssige stramme situation og sammenhængen mellem kapitalandelen i F A/S og egenkapitalen i E A/S, samt yderligere forenkling af selskabsstrukturen. 3. Udviklingen i oplagstal og rammebetingelserne for avis- og annonce- samt mediemarkedet. 4. Selvskyldnerkautionsforpligtelsen overfor (I) AB. Når mit indlæg af nogle er oplevet som for langt, kan det ikke mindst skyldes, at ledelsen foreslog, at flere af dagsordenens punkter skulle behandles samlet. Det er naturligvis dirigenten, der efter selskabslovgivningens bestemmelser afgør behandlingen af alle sager på generalforsamlingen. Dirigenten forelagde end ikke sin beslutning om at give tilladelse hertil for forsamlingen. Derfor kom der først din beretning, den administrerende direktørs meget summariske gennemgang af årsregnskaberne efterfulgt af et næppe regnskabsrelevant indlæg fra avisens nye ansvarshavende chefredaktør. 11

12 Den dag, hvor regnskabstillægget kom [var] [m]in umiddelbare reaktion [...] at der ikke var sammenhæng mellem ledelsesberetningen, og så indholdet af årsregnskaberne. Den næstfølgende dag, gjorde jeg ledelse og revisor opmærksom på de forhold, der kunne trænge til en nærmere belastningsprøve.. Dernæst skrev jeg til den administrerende direktør om muligheden for en fusion mellem G A/S og E A/S. Formandens kommentar på generalforsamlingen, også korrekt gengivet at årsrapporten selvfølgelig er aflagt efter gældende regler, se side 7, FT- Generalforsamling fredag den 20 april 2012 er jeg ikke enig i. Der består derfor en uenighed os imellem om forståelsen af det retvisende billede, der kun kan nås, når gældende kvalitetskrav er opfyldt. Vi er formentlig også uenige om ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse. Jeg vil opfordre ledelsen til at konfrontere selskabets godkendte revisor med mine synspunkter, og jeg deltager gerne i et møde til drøftelse af de nedenstående oplistede forhold. Gerne hele bestyrelsen og selskabets revisor og den administrerende direktør både den nuværende og den kommende. Herefter fulgte i klagers brev en længere redegørelse for de, efter klagers opfattelse, fundne fejl og mangler i årsregnskabet 2011 for E A/S såvel som for koncernen, ligesom klager i brevet til bestyrelsesformanden gengav sine s til revisor samt til den administrerende direktør. Ved anbefalet brev af 12. juni 2012 skrev klager på ny til bestyrelsesformand R. Af dette brev fremgår blandt andet, at klager, siden sit sidste brev, har haft lejlighed til at gennemgå årsrapporterne for F A/S og G A/S 2011, som har indflydelse på koncern- og moderselskabsregnskabet 2011 for E A/S. Klager opridsede i sit brev 7 kritikpunkter vedrørende forholdet mellem disse regnskaber og koncernregnskabet for E A/S, idet klager anførte, at moderselskabets regnskab efter hans opfattelse ikke var i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser ligesom klager påpegede forhold, hvor der, efter hans opfattelse, var tekst- og/eller talmæssige uoverensstemmelser og dermed manglende sammenhæng mellem regnskaberne. Bestyrelsesformanden besvarede ved brev af 28. juni 2012 klagers breve med kritik af 2011-regnskabet for selskabet. I brevet anførtes det blandt andet, at: Jeg kan oplyse, at begge dine anbefalede breve er videregivet til bestyrelsen og drøftet på bestyrelsesmødet den 19. juni, ligesom de også er forelagt for selskabets revisor Ole Olsen til udtalelse. Sammenligningstal mv. 12

13 Det er valgt ikke at supplere regnskabet med oplysninger, notekrav mv. fra en højere regnskabsklasse, end den E aflægger regnskab efter. Det gælder f.eks. sammenligningstal og oplysninger om ledelseshverv. Det er korrekt, at der i det aflagte regnskab er en fejlbenævnelse af en post i pengestrømsopgørelsen, idet ca. kr. 6 mio. af udbetalingen til immaterielle anlægsaktiver vedrører køb af to tidligere medarbejderes aktier i F A/S, som derfor rettelig burde have været benævnt finansielle anlægsaktiver. Præsentation af kapitalandele i F A/S Efter en vurdering af de konkrete forhold er det valgt at vise kapitalandelen af F A/S under kapitalandele i dattervirksomheder. I anvendt regnskabspraksis er kapitalandele af associerede virksomheder og dattervirksomheder omtalt under samme punkt og indregnes i øvrigt efter samme principper. I ledelsesberetningen nævnes de strukturelle ændringer specifikt, herunder at ejeraftalen i F A/S ikke tillægger E A/S majoritetsindflydelse, samt at F A/S ikke er indeholdt i koncernregnskabet. Endvidere fremgår det tydeligt at noterne i kapitalandele i associerede virksomheder og kapitalandele i dattervirksomheder hvilke selskaber, der er indeholdt i de to poster. Da indregningsprincipperne er ens, og da det ikke vil ændre på hverken det samlede resultat eller den samlede egenkapital, såfremt F A/S blev indregnet i associerede virksomheder i stedet for dattervirksomheder, finder vi ikke at der er tale om en væsentlig fejlinformation, fordi alle forhold er fuldt oplyst i ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis og noter. Vi medgiver dog, at årsregnskabslovens definitioner af associerede virksomheder og dattervirksomheder kan føre til, at kapitalandelen i F A/S skal præsenteres som associerede virksomheder, og derfor vil vi efter en drøftelse med Erhvervsstyrelsen sandsynligvis indregne kapitalandelen som associere[t] virksomhed i Forpligtelser i F A/S Der er ikke krav om, at E A/S oplyser om de i dit brev af 12. juni nævnte forpligtelser, men alene oplyser om de forpligtelser, som E har påtaget sig, hvilket også fremgår af note 24. Det kan oplyses, at Fs gennemsnitlige løbende gæld til CC for køb af papir, som E A/S hæfter for, er mindre end det depositum F A/S har deponeret hos E A/S. Da regnskaberne i både E A/S og F A/S inkl. (I) AB er aflagt som going concern, ser vi ingen grund til at oplyse om risikoen for E A/S, såfremt Fskoncernen med en egenkapital på ca. 71 mio. kr. ultimo 2011 går konkurs. Ejerregister I forbindelse med indførelse af et andet registreringssystem for aktierne for ca. 25 år siden, er dine aktier ved en fejl ikke blevet registreret som ejet af dig. Det beklager vi naturligvis, og vi har rettet forholdet. Af generalforsamlingsprotokollen for E A/S med registreringsdato den 27. juli 2012 fremgår følgende: 13

14 Generalforsamlingsprotokollat Registreret : CVR.nr : xxxxxxxx Navn. : E A/S År 2012 den 1. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling. Til dirigent valgtes V der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret og at generalforsamlingen i øvrigt var lovlig og beslutningsdygtig. Dagordenen for den ekstraordinære generalforsamling: 1. Valg af revisor Ad 1: Som omtalt på ordinær generalforsamling indgår Ole Olsen, C I/S fra 1. juli 2012 i D P/S, og fra denne dag vælges derfor D. Der er herefter sket registrering af D P/S som revisor for E A/S. Klager modtog den 23. august 2012 følgende fra økonomichefen i E A/S, W, efter en længere drøftelse omkring registrering af de af klager i 1986 erhvervede aktier: Vi vil gerne starte med at beklage den manglende registrering af dine aktier i vor ejerbog, som har afstedkommet, at du fejlagtigt heller ikke har fået udbetalt aktieudbytte gennem årene. Vedhæftet har jeg lavet en beregning over vor skyldige beløb til dig pr. dags dato. Forinden vi afregner beløbet, bedes du venligst tilkendegive, om du kan godkende beregningen De indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B, har gennem D P/S, den 25. marts 2013 afgivet revisorpåtegning på årsrapporten for 2012 for E A/S Følgende fremgår blandt andet: Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for E A/S for regnskabsåret , der omfatter resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 14

15 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for koncernen for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. ERKLÆRINGER I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULE- RING Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Selskabet har i strid med selskabsloven erhvervet et mindre antal egne kapitalandele uden forudgående bemyndigelse fra generalforsamlingen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Det fremgår videre af årsregnskabet, at selskabets nominelle kapital i 2012 var kr., at datterselskabet, G A/S bogførte værdi var kr., at årets resultat for koncernen i 2012 var negativt med kr. efter skat ( kr. før skat),og at balancesummen udgjorde kr., heraf kapitalandele i associerede virksomheder med kr. Likvide beholdninger udgjorde kr. (mod kr. i 2011). Af ledelsesberetningen fremgår blandt andet følgende: E A/S er 100 % ejer af G A/S. Koncernens printprodukter trykkes på F A/S, hvori E A/S har en ejerandel på 57,2 %. Trykkeriet udfører også trykopgaver for eksterne kunder. Særlige risici I lighed med 2011 og 2012 er selskabets likviditetsreserver under pres i Den tidligere omtalte og gennemførte nødvendige tilpasning af virksomheden i 2012, vil midlertidigt presse selskabets likviditet yderligere i 2013 i form af fratrædelsesgodtgørelser 15

16 til afskedigede medarbejdere. Med baggrund i dette forhold og set i lyset af at virksomheden realiserede et underskud i 2012, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret Af anvendt regnskabspraksis fremgår blandt andet følgende: Ændring af præsentation og fejl i årsrapporten 2011 Koncernen har konstateret en fejl vedrørende indregning af kapitalandelen i F A/S samt i forbindelse med konsolidering af koncernintern omsætning, som har indvirkning på tidligere aflagte årsrapporter. I årsrapporten for 2011 blev kapitalandelen i F A/S t.dkk , indregnet som kapitalandele i tilknyttede virksomheder, andelen af årets resultat i F A/S, t.dkk , blev indregnet som resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og værdiregulering af kapitalandelen, t.dkk blev indregnet som finansielle omkostninger. F A/S var i 2011 en associeret virksomhed og skulle have været indregnet som sådan. Derfor ændres indregningen af F A/S, således at den indregnes som kapitalandele i associerede virksomheder og indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder. Forskellen mellem anskaffelsessum og regnskabsmæssig indre værdi indregnes på reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Gæld til F A/S t.dkk langfristet gæld og t.dkk kortfristet gæld, indregnes som gæld til associerede virksomheder. Ændringerne er behandlet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og sammenligningstallene for 2011 er tilrettet i overensstemmelse hermed. Ændringerne har ingen indvirkning på årets resultat, balancesum eller egenkapital. Korrektioner på egenkapital Som følge af ovenstående samt mindre korrektioner i øvrigt er sammenligningstallene på posterne i koncernens egenkapital i 2011 tilpasset som beskrevet nedenfor. T.DKK er flyttet fra reserve for opskrivning (på ejendomme) til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode udgjorde t.dkk 0, hvilket er rettet til i alt t.dkk Reserve for opskrivninger er rettet til t.dkk Reserve for udskudt skat, udenlandsk sambeskatning, t.dkk , og reserve for dagsværdi af renteswap, t.dkk -918, blev vist som særskilte frie reserver på egenkapitalen i Posterne er indregnet under overført resultat Reserve for nettoopskrivning, andre kapitalandele , t.dkk 615, er en fri reserve og beløbet er indregnet under overført resultat. Samlet set betyder ovenstående rettelser og sammenlægninger på egenkapitalen at overført resultat ændres fra t.dkk til t.dkk i koncernregnskabet. 16

17 Ovenstående ændringer har ingen indvirkning på koncernens resultat, balancesum eller egenkapital. De steder hvor det er relevant, er ovenstående korrektioner også ændret i sammenligningstallene på moderselskabets egenkapital i Ændringerne har ingen indvirkning på moderselskabets resultat, balancesum eller egenkapital. Af note 10 til koncernregnskabet Egenkapital fremgår for så vidt angår moderselskabets egenkapitalopgørelse, at der er en negativ reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode med kr. Af note 13 til koncernregnskabet Eventualforpligtelser fremgår blandt andet følgende: Modervirksomheden: Moderselskabet har afgivet selvskyldnerkaution over for CC for indkøb foretaget af (I) AB. CC har sikkerhed i selskabets kapitalandel i CC, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2012 udgør t.dkk Til afdækning af kautionsforpligtelsen har F A/S stillet depositum på t.dkk (I) AB s gæld til CC er pr. 31. december 2012 DKK 0. Selvskyldnerkautionen er stillet med henblik på at opnå billigere indkøb via CC. Af note 14 til koncernregnskabet Sikkerhedsstillelser fremgår blandt andet følgende: Koncernen: Koncernen har stillet bankgaranti på t.dkk over for CC. Af note 15 til koncernregnskabet Nærtstående parter fremgår blandt andet følgende: Ejerforhold: Følgende kapitalejere er optaget i selskabets ejerbog med en ejerandel på mindst 5% af selskabskapitalen: (X) fond, [by]. Indklagede, statsautoriseret revisor Ole Olsen, har den 2. april 2013 afgivet revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for G A/S. Af resultatopgørelsen fremgår 17

18 det blandt andet, at årets resultat efter skat var kr. (mod kr. i 2011). Videre fremgår følgende: Forslag til resultatdisponering DKK DKK Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført resultat I alt Af note 6 til årsrapporten fremgår følgende: 5. Egenkapital Beløb i DKK Selskabskapital Overført resultat Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Saldo pr Egenkapitalopgørelse Saldo pr Forslag til resultatdisponering Saldo pr Klager sendte breve af 27. februar 2013, 28. februar 2013, 2. marts 2013, og 17. marts 2013 til bestyrelsen for E A/S med bl.a., anmodning om, at der på generalforsamlingen den 18. april 2013 blev fremsat forslag om valg af statsautoriseret revisor Y som revisor for E A/S, om forslag til udbyttedeling, om bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for E A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier, om frist for fremsættelse af forslag fra aktionærer, om ændring selskabets regnskabsår, krav til opgørelse af selskabets værdier, samt om henlæggelse til reservefond og overskudsdeling. Den 18. april 2013 blev der afholdt generalforsamling i E A/S. Klager har som bilag til klagen vedlagt to ikke ganske ligelydende protokollater fra generalforsamlingen (bilag 6 og 7), idet der i det seneste protokollat er medtaget et supplerende afsnit, hvilket ifølge klager formentlig er indsat den 13. maj 2013 efter klagers henvendelse til bestyrelsen. Af protokollatet fremlagt som bilag 6 fremgår blandt andet: 18

19 1. Valg af dirigent Aktionær A stillede spørgsmål ved generalforsamlingens lovlighed med henvisning til, at hans forslag om udbetaling af udbytte og valg af revisor ikke var medtaget på dagsordenen. Dirigenten fandt, at en aktionær alene havde krav på at få optaget punkter på dagsordenen, og at udbetaling af udbytte og valg af revisor var optaget på dagsordenen. Dirigenten bestemte derfor, at generalforsamlingen var lovlig. Han bemærkede at den var beslutningsdygtig med hensyn til alle punkter på dagsordenen. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed Aktionær A afgav et indlæg, som vedrørte ledelsesberetningen i årsrapporten. Han fandt, at væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets og koncernens udvikling ikke var medtaget i ledelsesberetningen, og at han af den grund ikke så sig i stand til at stemme for en godkendelse af ledelsesberetningen. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev herefter taget til efterretning. 3. Fremlæggelse årsrapporten til godkendelse Herefter redegjorde selskabets revisor statsautoriseret revisor Ole Olsen for de regnskabsmæssige ændringer, der er gennemført i årsrapporten for 2012 set i forhold til årsrapporten for Årsrapporten var herefter til debat. Aktionær A havde en stribe spørgsmål og skarp kritik af både bestyrelse, ledelse og revision i E Gruppen. Selskabet havde på forhånd valgt på alle pladser i salen at fremlægge syv sider med 16 spørgsmål fra den pågældende aktionær, hvoraf en stor del drejede sig om E s engagement i F A/S og (I) AB. Spørgsmålene blev besvaret af ledelse og revision undervejs, efter at aktionæren havde haft et uddybende indlæg, om bestyrelsens formand besvarede. Det blev fulgt op af nye kommentarer og spørgsmål, hvorefter generalforsamlingens dirigent Z understregede, at spørgsmålene nu skulle holde sig inden for en tidsramme på fem minutter af hensyn til afviklingen af generalforsamlingen. Efter spørgsmål blev årsrapporten godkendt af generalforsamlingen. To stemte imod. 4. Beslutning om overskuddets fordeling eller om dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 19

20 Bestyrelsen ved bestyrelsens formand R havde stillet forslag om, at der ikke blev betalt udbytte til aktionærerne. Aktionær A havde forud for generalforsamlingen bebudet, at han ville stille forslag om udbetaling af udbytte. Da der i henhold til selskabsloven ikke kan udbetales højere udbytte end foreslået af bestyrelsen, blev forslaget frafaldet. 6. Valg af revisor Bestyrelsen ved bestyrelsesformand R indstillede, at Revisionspartnerselskabet D blev genvalgt. Der var ikke andre kandidater, og forslaget blev godkendt af generalforsamlingen. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionær 2. Aktionær A havde foreslået følgende: Bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for E A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier. Til betingelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremgår af selskabslovens 198: Bestyrelsen kan kun erhverve kapitalandele fra fratrådte medarbejdere eller medarbejdere, der afskediges. Kommer selskabet under konkurs, eller der indtræder en betalingsstandsning, må ingen disponere på selskabets vegne og erhverve egne kapitalandele for medarbejdere, der forinden er eller måtte blive varslet til afskedigelse. Bestyrelsen bemyndiges også til at erhverve E-aktier, der måtte være opkøbt af D-aktionærforeningen, i det omfang denne forening har erhvervet E-aktier til fratrådte medarbejdere. Ovenfor anførte vilkår gælder også erhvervelsen ag E-aktier via D-aktionærforeningen. Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågældende E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kroner og under iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder frem til Til dette forslag havde bestyrelsen et ændringsforslag, idet bestyrelsen ikke anså det for muligt at købe aktier med en sådan begrænsning. Bestyrelsen foreslog derfor følgende ændringsforslag til punkt 2: Bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for E A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier. Til betingelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremgår af selskabslovens 198: Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågældende E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kr. og under iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder frem til Bestyrelsens ændringsforslag blev vedtaget af generalforsamlingen. Af generalforsamlingsprotokollatet fremlagt som bilag 7 fremgår yderligere: 1. Valg af dirigent 20

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse C Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en mellemstor erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse C Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere