Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af"

Transkript

1 Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1. oktober 2013 kl M0dedeltagere: Marianne L. Andersen, Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal Peder Hansen, Boligkontoret Danmark Line Aagaard, Boligkontoret Danmark Jeanne Bertelsen, B0rn og Voksne Charlotte Westergaard, Politik og Borgerservice Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af m0det. Status for Andelsboligforeningen Horsholm Kokkedal H0rsholm Kommune bar paset arsregnskabet 2012 for Andelsbolig foreningen H0rsholm Kokkedal. Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal arbejder fortsat for gode og sunde boliger ti! en husleje, som flest mulige kan betale. Det er vigtlgt, at der er et udbud af relativt billige boliger, saledes at ogsa enlige kan klare huslejen. Mange eftersp0rger billige boliger frem for st0rre boliger. Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal bar etableret et driftsfeellesskab blandt afdellngerne i H0rsholm Kommune, saledes at den samme inspekt0r og det samme mandskab servicerer alle afdelinger i kommunen. Mandskabet har base pa Frennevasnge. Driftsfellesskabet indeb^rer, at der kan ydes mere service for de samme penge. Fordelingsn0glen blandt afdelingerne er antal boliger. Der er ansat en elev i driftsfasllesskabet.

2 Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal har en raekke problemer med afdelingerne 7 Skovengen (Fredensborg Kommune), 9 Byengen, Nordengen (Fredensborg Kommune) og 12 Skovkanten (H0rsholm Kommune). I afdelingerne er der behov for en stigende indsats i forhold til haarvaerk, trusler og antisocial adfasrd, som resulterer I uro, utryghed og frafiytninger. Der er fokus pa at im0dega problemerne via samarbejdet i/mellem SSP (social, skole og politi), den s^rlige polititjeneste (Fredensborg, Farum, Helsing0r og Hiller0d), "Kokkedal pa vej" og "Ro i Kokkedal". Boligorganisationen s0- ger desuden at f0[ge tset op overfor lejere/husstandsmedlemmer, som ikke overholder husordenen og loven. For at im0dega udlejningsprobiemer er der overvejelser i forhold til at omdanne nogle af de store boliger til studieboliger. Jeanne Bertelsen kan kontaktes, safremt der er behov for kommunal indsats i forhold til sociale problemstillinger. Pr. 1. november 2013 kommer der en ny forretningsforer i Boligkontoret Danmark for Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal. Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal har 70 ars jubilceum i I denne anledning vil boligorganisationen ans0ge kommunen (Teknik) om tilladelse til at opsastte et skilt pa en facade ud til Ellevej med et lokalhistorisk indhold, som vil blive n^rmere beskrevet i ans0gningen. Status for afdelingerne Afdelina 1 Ellevei. Frennev^noe Afdelingen har faalles bestyrelse med afdeling 6 Ahornvej mv. Revisor anbefaler for0gelse af henlaaggelser til vedligehold, og der Der planlaegges udskiftning af vinduerog d0re. Afdelina 5 Usserad Konaevei Der arbejdes pa en helhedsplan omhandlende udskiftning aftag, vinduer, port samt tilgaangelighed (elevator). Det pataenkes at ans0ge Landsbyggefonden om st0tte til projektet.

3 Da afdelingen er meget lille, da de 12 boliger er indrettet med sma rum, da der stort set ikke er udearealer til afdelingen og da slet ik-,,... ^ ^ H0RSHOLJVI KOMMUNE ke legeplads mv., forventer afdelingen at fremsende en formel ans0gnmg om kommunens godkendelse af fleksibel udlejning til persongruppen 50+ (som ogsa i dag udg0r den st0rste lejerandel). En sadan sag vil kraeve politisk godkendelse. Afdeling 6 Ahomvei" mv. Dato: Afdelingen harfaslles bestyrelse med afdeling 1 Ellevej, Frenne- s'[de 3/5 vasnge. Revisor anbefaler for0gelse af henlasggelser til vedligehold, og der Der planlasgges udskiftning af vinduer og d0re. Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal vil anmode kommunen om at genoptage et afslag pa sendret anvendelse af nogle lokaler pa Ahornvej til erhverv. Afdeling 7 Skovenqen CFredensborq Kommune^ Revisor anbefaler for0gelse af henlsggelser til vedligehold, og der Afdelingen er den mest problemramte 1 Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal, og problemerne er intensiveret i forhold til sidste ar. Problemerne s0ges im0degaet pa flere mader, jf. ovenfor. Som f0lge heraf har afdelingen v^ret Scerlig hardt ramt af udlejningsproblemer, herunder ogsa i forhold til svigtende kommunal anvisning af lejere. Der er en igangvaerende betonrenovering i afdelingen. Afdeling 9 Bvenaen. Nordenaen TFredensbora Kommune') Revisor anbefaler for0geise af henlasggelser til vedligehold samt til istandsaettelse og tab ved fraflytninger, og der Afdelingen har sociale problemer, men i mindre omfang end afde ling 7 Skovengen, jf. ovenfor.

4 Som f0lge heraf har afdelingen vasret ber0rt af udiejningsproblemer, herunder ogsa I forhold til svlgtende kommunal anvisning af lejere. H0RSHOLM KOMMUNE Afdelingen har en mindre tilfredsstillende vedligeholdeisestilstand. Afdelingen har ans0gt Landsbyggefonden om st0tte til bl.a. nye badevsrelser, og sagen er pt. i udbud. Dette projekt k0rer parallelt Dato: med i_ar-projektet. Side 4/5 Afdelina 12 Skovkanten Revisor anbefaler for0gelse af henlaeggelser til vedligehold, og der Afdelingen har problemer med salg af stoffer, og SSP / politiet har 0get fokus pa stedet. Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal S0- ger at im0dega problemerne som anf0rt ovenfor. Der er udf0rt maling af traevasrk. Afdelina 13 GarvervsenQet Huslejeniveauet i afdelingen er h0jt. Afdelingen er sarbar med kun 20 boliger. Afdelina 14 Bvenaen ("Fredensborg Kommune') Revisor anbefaler for0gelse af henlasggelser til vedligehold samt til istandsasttelse og tab ved frafiytninger, og der Afdelingen har en mindre tilfredsstillende vedligeholdeisestilstand. Der er udf0rt udskiftning af toiletter til vandbesparende toiletter. Dele af r0rf0ringen til brugsvand patsenkes udskiftet. Indenfor 8-10 ar skal vinduer og facader renoveres. Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet fungerer generelt tilfredsstillende 1 afdelingerne. Der gennemf0res pt. en stor tilfredshedsunders0gelse blandt beboerne i Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal.

5 Herudover gennemf0res der en formandsunders0gelse vedr0rende tilfredsheden med opf0lgningen fra administrationen mv. Boligsociale tiltag Udover ovennasvnte samarbejder omkring sociale problemer deltager Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedel fortsat i projekt "Stop udsaettelser", som er forankret i Boligkontoret Danmark. Der er nu ansat 2 socialradgivere, som tilbyder rad og vejledning til le jere i forhold til deres 0konomiske situation, sasrligt med henblik pa at undga udsasttelse pga. huslejerestance. Projektet har reduceret antallet af udsaettelser. H0RSHOLM KOMMUNE Dato: Side 5/5 Projektet udgiver4 arlige nyhedsbreve, og Boligkontoret Danmark vil S0rge for, at kommunen fartilsendt disse. Jeanne Bertelsen vil informere internt i kommunen om projektet. Evaiuering af msl og resultater I 2012 blev der indgaet f0lgende aftaler: o Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal skulle udarbejde udkast til velkomstbrev til beboere i ungdomsboliger. Velkomstbrevet er under udarbejdelse. e Andelsboligforeningen H0rsholm Kokkedal blev tilbudt foretrsede for 0konomiudvalget for at informere politikerne om driften af og det daglige arbejde i boligorganisationen. Boligorganisationen har ikke haft behov herfor. o Efter Boligkontoret Danmarks flytning af lokalafdelingen skulle der afholdes et m0de mellem anvisningsmedarbejdere i Boligkontoret Danmark og kommunen med henblik pa at lasre hinanden bedre at kende, erfaringsudveksling mv. M0det tilsigtes afholdt i Fokuspunkter og aftaler for 2013 Jf. ovenfor om m0de mellem anvisningsmedarbejdere i H0rsholm, den 9. oktober 2013 For AB H0rsholm Kokkedal For H0r:sholm Kommune: Marianne L. Andersen Charlotte Westergaard

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

REFERAT. fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby A D M I N I S T R A T I O N Altid b e d r e service REFERAT fra ordinaer generalforsamling i A/B Henriksh0j onsdag den 6. oktober 2010, kl. 18.00 i Teatersalen, Valby Kulturhus, Valgardsvej 4-8, Valby

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Randers får nyt boligselskab

Randers får nyt boligselskab Nyhedsbrev til beboerne Udkommer 3 gange årligt. Udgiver: RandersBolig Ansvarshavende redaktør: Dennis Larsen Redaktion: Almen Info Media, post@almeninfo.dk Layout: DAB Tryk: CS-Grafisk 2. Årgang Information

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere