NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 Kontantforbuddet i hvidvaskloven... side 4-5 Moms ved overdragelse af virksomhed... side 6-7 Beskatning af personalegoder... side 8-9 Forældrekøb... side Det bemærkes... side 12

2 Hvor der handles, der spildes Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Det er uklart, om ovenstående udsagn altid holder vand der er nogen, der mener, at blot der udvises rettidig omhu, kan spildet undgås. Her er det slet ikke sikkert, at der skal betales moms hos sælgeren (og køberen kan jo så heller ikke fratrække moms vedrørende købet). De fleste af artiklerne i FACIT i denne udgave vedrører handler eller forhold, der knyttes sammen med handel på en eller anden måde. Heldigvis forekommer der sjældent kontanter i egentlige virksomhedshandler, så her er hvidvask ikke umiddelbart så interessant. Vi har medtaget en artikel om de nye og strammere regler om hvidvask. Det betyder ikke, at man efter artiklen ved, hvordan hvidvask kan gennemføres rettidig omhu eller ej. Tværtimod vedrører den rettidige omhu her, at man som erhvervsdrivende skal undgå at komme i konflikt med reglerne om hvidvask. Helt konkret handler artiklen om, at grænsen for at modtage kontanter som betaling for den lovlydige modydelse er sat ned fra til kroner. Et eksempel: Det har i snart mange år været omtalt, at personer med mindre hæderlig hensigt end normalt har stjålet biler i Danmark for at transportere dem hurtigt og effektivt til et andet land, hvor de nu tøffer rundt i bedste velgående. En tredje artikel vedrører i henhold til overskriften forældrekøb. Indledningsvis kan man spørge, om det overhovedet er lovligt at købe forældre? Herudover kan det overvejes, om der kan betales kontant ved købet? Det kan der nu nok, for det er sjældent forekommende blandt selvstændigt erhvervsdrivende. Nogle unge mennesker ville sikkert reagere derhen, at de tværtimod har et sæt forældre til salg Det er naturligvis ikke slavehandel, vi har fat i her men derimod et populært udtryk for, at Andre udnytter en pænere fremgangsmåde, hvor de ligefrem henvender sig til den danske brugtvognsforhandler og tilbyder at købe en eller flere af de køretøjer, der står ude foran forhandlerens forretning. Disse personer har haft en udbredt vane med at betale kontant, og det kan de fortsat forudsat det kontante beløb udgør mindre end kroner. Hvad nu, hvis bilen er dyrere eller hvis de ønsker at købe et helt læs biler, der hver for sig koster mindre end kroner? Konsekvensen for bilsælgeren er en bøde, hvis reglerne overtrædes og det er et emne, der er relevant for mange andre erhvervsdrivende end brugtvognsforhandlere. En anden artikel vedrører moms i de tilfælde, hvor man ikke bare handler med en vare, men en hel virksomhed.

3 Side 3 forældre hjælper den unge, håbefulde studerende med at få en rimelig bolig, når der skal læses videre på eksempelvis universitetet. Her er der en del overvejelser at gøre sig investering i fast ejendom, typisk en ejerlejlighed, er ikke noget, man gør uden rettidig omhu og nøje overvejelser. Sælgeren må i øvrigt muligvis heller ikke modtage mere end kroner i kontanter! Vel, når man står ved disken, kan man konstatere, at den moderne forbruger betaler sin kakaomælk til 7,85 med plastikkort og ikke kunne drømme om at få kvitteringen med. Muligvis er kontanter på den måde på vej helt ud, og så løser problemerne med hvidvask ad denne kanal sig af sig selv. hvad fatter gør, er altid det rigtige, er der ikke råd til at spilde noget i disse moderne tider. Uanset spildbetragtningen skal den unge jo have noget at bo i men det er en afvejning, om det er forældrenes problem. Derfor er det ikke blot økonomi, der tæller ved opgørelsen af eventuelt spild ved handler. God fornøjelse med FACIT vi håber ikke, at handlingen læsning kommer ind under spild Der skal naturligvis ikke spildes, når der handles. Uden at komme ind på

4 Kontantforbuddet i hvidvaskloven Forbud mod at modtage kontantbetalinger på kr. eller derover Side 4 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Med virkning fra den 1. juli 2013 må erhvervsdrivende ikke længere modtage kontantbetalinger på kr. eller derover. Hidtidigt kontantforbud Indtil den 1. juli 2013 kunne forhandlere af genstande samt auktionsholdere ikke lovligt modtage kontantbetalinger på kr. eller derover. Forbuddet gjaldt, uanset om betalingen skete på én gang eller i flere rater. Det nye kontantforbud Med indførelsen af det nye kontantforbud er både personkredsen og beløbsgrænsen ændret markant: Personkredsen er udvidet til at omfatte alle erhvervsdrivende bortset fra visse særlige erhvervsgrupper, som er undtaget (eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder inden for den finansielle sektor). Beløbsgrænsen Beslutningen om at nedsætte beløbsgrænsen fra kr. til kr. er sket med henblik på at give myndighederne forbedrede muligheder for at hindre hvidvask af udbytte fra økonomisk kriminalitet. Den tidligere beløbsgrænse på kr. gav mulighed for, at betydelige beløb forholdsvis hurtigt kunne hvidvaskes, eksempelvis ved kontant køb af løsøregenstande på op til kr. Enkeltstående betalinger og/eller ratebetalinger For at modvirke risikoen for omgåelse af kontantforbuddet er der ikke ændret på, at forbuddet fortsat omfatter både enkeltstående betalinger på kr. eller derover og flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, hvis den samlede kontantbetaling udgør kr. eller derover. Eksempel 1: Kontantbetaling af eksempelvis: Beløbsgrænsen er nedsat fra kr. til kr. Ingen erhvervsdrivende bortset fra de i loven specifikt undtagne må modtage kontantbetaling på kr. eller derover. Personkredsen Forbuddet omfatter både tilfælde, hvor den erhvervsdrivende selv som led i sit erhverv modtager et kontantbeløb, og tilfælde, hvor den erhvervsdrivende som led i sit erhverv modtager et kontantbeløb på vegne af en anden, eksempelvis som formidler, kommissionær eller lignende. Forbuddet indebærer således, at ikke kun erhvervsdrivendes salg af genstande, men for eksempel også at erhvervsdrivendes levering af tjenesteydelser eller salg af fast ejendom bliver omfattet af forbuddet mod at modtage kontantbetaling på eller over kr. Husleje Leje af bil Levering af vand, varme og gas eller elektricitet. Her vil kontantforbuddet kun ramme betalingen, hvis betalingen for en enkel periode udgør kr. eller derover. Er huslejen eksempelvis kr. pr. måned, kan der hver måned ske kontantbetaling. Løbende ydelser skal således ikke i sig selv anses for indbyrdes forbundne. Eksempel 2: Ratevis kontantbetaling for den samme ydelse, eksempelvis: Køb af en løsøregenstand Køb af fast ejendom Betaling for en entrepriseydelse eller en rejse.

5 Her vil de enkelte rater være indbyrdes forbundne, og kontantforbuddet vil dermed ramme de tilfælde, hvor den lede betaling udgør kr. eller derover, eksempelvis 3 samgange kontantbetaling á kr. Som følge af at forbuddet også rammer ratebetalinger, skal en erhvervsdrivende være opmærksom på, om den kontantbetaling, den erhvervsdrivende modtager, kan anses for at være indbyrdes forbundet med andre kontantbetalinger. I givet fald kan kontantforbuddet ramme samtlige ratebetalinger. I begge sager blev virksomhedernes direktør tiltalt sammen med virksomhederne. Direktøren blev dog frifundet i den ene sag, idet det ikke kunne bevises, at han selv havde været involveret i modtagelsen af kontantbetalingerne. Bøden til selskaberne blev i afgørelserne fastsat til 25 % af det beløb, som oversteg beløbsgrænsen på kr., dog minimum kr. Herudover kunne selskabets direktør som udgangspunkt straffes med en bøde svarende til 10 % af bøden til selskabet. Forholdet til betaleren Kontanter (pengesedler) er et lovligt betalingsmiddel, og det kriminelle forhold består således i modtagelsen af en kontantbetaling, der ligger over beløbsgrænsen ikke i selve betalingen. Vælger en erhvervsdrivende derfor at modtage kontantbetaling, der ligger over beløbsgrænsen, vil det ikke få nogen konsekvenser for betaleren. Betaleren anses at have betalt med frigørende virkning. Kontantforbuddet indebærer imidlertid, at hvis en erhvervsdrivende, som er omfattet af forbuddet, afviser at modtage en tilbudt kontantbetaling på kr. eller derover, vil den erhvervsdrivende ikke komme i fordringshavermora. Det vil sige, at det ikke er på grund af den erhvervsdrivendes forhold, at betaleren ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse. I forhold til formildende omstændigheder, er det uden betydning, at medarbejderne ikke havde kendskab til kontantforbuddet, eller at den erhvervsdrivende ikke havde forsøgt at skjule eller tilsløre modtagelsen af kontantbetalingen. Kommentarer Kontantforbuddet får utvivlsomt betydning for den erhvervsdrivende, idet risikoen for at modtage kontantbetalinger i strid med kontantforbuddet er blevet væsentligt forøget, både som følge af udvidelsen af personkredsen og som følge af nedsættelsen af beløbsgrænsen. Erhvervsdrivende bør overveje, om der skal udarbejdes interne procedurer og retningslinjer for, hvordan modtagelsen af kontantbeløb skal håndteres. Sanktioner ved overtrædelse af kontantforbuddet Modtager en erhvervsdrivende en kontantbetaling på kr. eller derover, kan den erhvervsdrivende straffes med bøde. Er der tale om særligt grove eller omfattende overtrædelser, kan det medføre fængsel i op til 6 måneder. Bødeudmålingsprincipperne er fastlagt i retspraksis ved to afgørelser fra Vestre Landsret vedrørende henholdsvis en forhandler af biler og en forhandler af radio- og tv-udstyr. Det er vigtigt at informere medarbejderne om kontantforbuddet, idet manglende kendskab hertil ikke har indfl ydelse på ansvarsvurderingen eller bødeudmålingen ved en overtrædelse af forbuddet. Er man som erhvervsdrivende i tvivl om, hvorvidt en kontantbetaling er omfattet af forbuddet, kan man afvise kontantbetalingen og i stedet henvise til betaling i form af bankoverførsler, elektroniske betalingssystemer, checks eller lignende. Herved risikerer den erhvervsdrivende ikke at overtræde kontantforbuddet.

6 Moms ved overdrag momsmæssig succ Side 6 Jens Staugaard, VAT Director I takt med at tiden går, konjunkturerne skifter, og den teknologiske viden og kunnen hele tiden udvikler sig, skifter danske erhvervsvirksomheders livscyklus. Dette ses tydeligt i antallet af virksomhedshandler og omdannelser med videre. Nogle af virksomhederne ophører, andre fusionerer, og nogle spaltes i fl ere virksomheder. I forbindelse med at disse transaktioner gennemføres, skal der tages hensyn til fl ere forskellige regelsæt, som hver især kan få stor betydning for transaktionens gennemførelse. Efter momslovens bestemmelser kan en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed ske uden beregning af moms. Anvendelse af momslovens momsfrihed kræver dog, at hele eller dele af virksomheden overdrages. Begrebet dele af en virksomhed er ikke direkte lovfæstet, men beror ofte på et konkret skøn ud fra fl ere forskellige betragtninger. Karakteren af de overdragne aktiver Efter gældende dansk praksis kræver en overdragelse af virksomhed, at de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, indgår i selve overdragelsen. Med andre ord skal fundamentet for en økonomisk enhed være til stede, og fundamentet er en samling af materielle og immaterielle aktiver i form af driftsmidler, varelager, rettigheder og eventuelle menneskelige ressourcer. Salg af et varelager eller salg af en butiksindretning er ikke omfattet af begrebet hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Et sådan salg anses ikke for at være en økonomisk enhed, som kan fungere selvstændigt og anvendes direkte til at drive momspligtig aktivitet. Sker der derimod overdragelse af eksisterende varelagre med tilhørende forhandlerrettigheder og kundekartotek, vil overdragelsen kunne ske momsfrit. Hensigten hos køberen Ydermere kræver momsfriheden, at køber af virksomheden eller dele heraf skal drive momsregistreret virksomhed her i landet og i den forbindelse skal anvende anskaffelserne til formål, som kan sidestilles med videreførelse af den virksomhed, der overdrages. Dermed er det ikke muligt at anvende regelsættet om momsfrihed i det tilfælde, hvor køber efterfølgende overdrager virksomheden eller dele heraf til en ny køber, eller hvor køber påtænker at anvende

7 else af virksomhed ession Side 7 den overdragne virksomhed til et andet formål end det, som sælger havde. Momsfradragsretten Det forhold, at en overdragelse (helt eller delvis) af en virksomhed sker momsfrit, hvor køber undgår en uforholdsmæssig afgiftsbyrde, er ikke ensbetydende med, at sælgers momsfradragsret vedrørende det overdragne forsvinder ved den momsfrie overdragelse. Tværtimod vil der være fuld fradragsret efter momslovens almindelige bestemmelser. Formaliteter og indberetning Når man overdrager en virksomhed som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse, er der endvidere visse formaliteter, der skal overholdes. Eksempelvis skal der ske en korrekt opgørelse af den momsreguleringsforpligtelse, der overdrages, og der skal ske en indberetning til SKAT med meddelelse om den nye ejer. Står man som sælger/køber af en virksomhed, er det således vigtigt, at man får gjort sig de rigtige momsmæssige overvejelser, herunder at papirarbejdet bliver udført korrekt. Der er tilmed en bonuseffekt ved regelsættet om momsfrie virksomhedsoverdragelser: Sælges en frivilligt registreret udlejningsejendom på almindelig vis, vil overdragelsen blive anset som et momsfrit salg af en fast ejendom uden momsfradragsret på omkostninger afholdt til mægler og rådgiver. Sælges samme ejendom derimod efter reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse, hvor køber succederer i sælgers momspligtige udlejningsvirksomhed, vil der være fuld fradragsret for momsen af mæglerhonorar med videre.

8 Beskatning af perso Visse personalegoder er stadig skattefrie for modtageren Side 8 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Beskatningsreglerne vedrørende personalegoder er løbende blevet justeret gennem de seneste år, og der er i dag ikke så mange attraktive muligheder, som der var tidligere. I dag er alle personalegoder som hovedregel skattepligtige. Der er dog fortsat en række mindre personalegoder, der ikke er skattepligtige. Bagatelgrænse på kr. Bagatelgrænsen på kr. omfatter udelukkende goder, som den enkelte arbejdsgiver i overvejende grad stiller til rådighed for medarbejderne af hensyn til medarbejdernes arbejde. Goderne omfattet af bagatelgrænsen beskattes udelukkende hos den enkelte medarbejder, hvis den samlede værdi af de tildelte goder overstiger bagatelgrænsen på de kr. Overstiges bagatelgrænsen på de kr., er det den samlede værdi af de tildelte goder, som den enkelte medarbejder skal selvangive, og ikke kun det beløb, der ligger ud over de kr. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen på de kr., kan eksempelvis være følgende: Skattefri bagatelgrænse på kr. for mindre personalegoder Med virkning fra indkomståret 2011 blev der indført en ny skattefri bagatelgrænse på kr., der medfører, at den ansatte ikke bliver beskattet af modtagne personalegoder, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger kr. pr. år. Hvis den beløbsmæssige grænse overskrides, beskattes den ansatte af det fulde beløb og ikke kun med den andel af beløbet, der overstiger kr. Som eksempel på goder, der kan være omfattet af den skattefri bagatelgrænse på kr., kan nævnes mindre gaver i form af blomster, vin, chokolade, deltagergebyr til motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til zoologisk have, museum og fribillet til sportsbegivenheder. Årlige gaver fra arbejdsgiveren i anledning af jul og nytår skal ligeledes medregnes i den skattefri bagatelgrænse på kr. Julegaver i form af naturalier til en samlet værdi af maksimum 700 kr. vil dog ikke blive skattepligtige, uanset om den ansatte har modtaget gaver og julegaver til en samlet værdi af over kr. Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning. Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, for eksempel i forbindelse med overarbejde. Fri avis, tidsskrifter og magasiner til brug for arbejdet. GPS til brug ved arbejdet. Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, for eksempel når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren. Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter. Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som anvendes privat ud over befordring mellem hjem og arbejde efter reglerne om bortfald af befordringsfradrag. Firmabeklædning - påbudt af arbejdsgiver og med synligt logo eller navn. Andre mindre personalegoder, der kan være skattemæssigt attraktive Der er en række mindre personalegoder, der fortsat kan være skattemæssigt attraktive for medarbejderne i en virksomhed, idet personalegoderne beskattes til en lavere værdi end markedsværdien, eller i bedste fald sket ikke beskattes. Som eksempel på personalegoder, der i mange tilfælde vil være skattemæssigt attraktive for medarbejderne i en virksomhed, kan blandt andet nævnes arbejdsgiverbetalt befordring, fri telefon, fri internet, massage, fysioterapi og arbejdsgiverbetalt uddannelse. Nedenfor beskrives et par af de skattemæssigt mest fordelagtige personalegoder, som kan være interessante for alle personalegrupper i virksomheden.

9 nalegoder Side 9 Arbejdsgiverbetalt befordring Fri telefon Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde er skattefri for modtageren, såfremt den ansatte ikke tager det almindelige ligningsmæssige fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiverbetalt befordring omfatter følgende transportformer: Frikort til offentlig befordring Firmabus Kørsel i mandskabsvogne eller specialkøretøjer Fly, taxa eller anden befordring Fri telefon og internetadgang beskattes årligt med kr. pr. person. Beskatningen bliver dog nedsat med 25 % til kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon. Det er en betingelse for ægtefællerabatten, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst kr. Arbejdsgiverbetalt befordring omfatter endvidere fri BroBizz og færgeudgifter, der afholdes i forbindelse med transport mellem hjemmet og arbejdspladsen. Skattefriheden for fri BroBizz og færgeudgifter er ligeledes betinget af, at goderne kun anvendes i forbindelse med transport mellem hjem og arbejde, og at der ikke tages skattemæssigt fradrag for bropassage og færgetransport. For en medarbejder, der betaler topskat, kan det medføre en stor besparelse, såfremt der indgås en aftale med arbejdsgiveren om en nedgang i bruttolønnen, således at arbejdsgiveren betaler for den ansattes transport, og medarbejderen samtidig går ned i løn. Besparelsen for medarbejderen vil ofte udgøre mellem 30 og 50 % af de faktisk afholdte udgifter til transport mellem hjemmet og arbejdspladsen. Det er ikke længere muligt at fratrække egne udgifter til telefon i den skattepligtige værdi, og det vil derfor være mest fordelagtigt, såfremt arbejdsgiveren betaler samtlige telefonudgifter. Hvis de samlede telefonudgifter for medarbejderen overstiger kr., vil det også her være fordelagtigt at indgå en aftale med arbejdsgiveren om en nedgang i bruttolønnen. Sundhedsordninger Sundhedsordninger som massage, akupunktur, zoneterapi, fysioterapi og kiropraktik kan modtages skattefrit af medarbejderen, når der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Idet ordningerne kan tilbydes for at forebygge arbejdsskader, vil der i praksis altid kunne argumenteres for, at behandlingerne er arbejdsbetingede.

10 Forældrekøb Side 10 Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Tusindvis af unge har netop fået plads på et studium, hvor de skal tilbringe de næste år af deres liv med at dygtiggøre sig. Ofte skal de i den forbindelse flytte til en anden by og finde sig en leje- eller ejerbolig. Falder valget på en ejerbolig, bliver det mere og mere almindeligt, at forældrene bliver spurgt, om de vil støtte projektet ved at købe den bolig, som den/de unge skal bo i. Hvorfor forældrekøb? Der er flere årsager til, at forældrene i højere grad bliver involveret. Gennem de senere år har banksektoren strammet kreditvilkårene, og mange unge har mere end svært ved at låne penge til en ny bolig uden forældrenes opbakning. Hvis forældrene alligevel skal kautionere og dermed hæfter for finansieringen, er det en overvejelse værd, om ikke det er dem, der skal købe boligen. I nogle tilfælde har forældrene overskydende likviditet og kan opnå en god forrentning ved at placere midlerne i boligen. I andre tilfælde kan de på grund af deres kreditværdighed opnå en finansiering af anskaffelsen til en lavere kalkulationsrente, end børnene vil kunne. Der er selvfølgelig også en række ideelle overvejelser at gøre sig i forhold til, hvad der for eksempel skal ske med boligen senere hen. Skal den sælges efter studieophør? Er der andre i familien, der kan anvende boligen? I nogle tilfælde vælger de unge boligen, så den ligger optimalt i forhold til studiet. I andre tilfælde har forældrene måske et ønske om efterfølgende at kunne anvende boligen som pensionistbolig. Skat Der bør imidlertid også foretages nogle skattemæssige overvejelser i forbindelse med valget af køber. Hvis den studerende selv køber boligen, skal der betales ejendomsværdiskat efter de almindelige regler for ejerboliger. Til gengæld er der mulighed for at fremleje værelser til beboelse til lav beskatning, idet man årligt har mulighed for at vælge kun at medregne den del af bruttolejen, der overstiger 1 1/3 % af ejedomsværdiskattegrundlaget dog mindst kr. i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke fratrækkes driftsomkostninger, når man har valgt kroners-reglen. Renteudgifterne er dog fradragsberettigede, men hvis finansieringen er meget dyr, og den studerende kun har sin SU, er det ikke sikkert, at hele rentefradraget bliver udnyttet. Lejer kan ikke opnå boligsikring, når der er tale om fremleje af en ejerbolig. Hvis forældrene køber boligen, skal de betale skat af en markedsbestemt husleje. Det gælder, uanset hvor meget den/de unge betaler i leje. Til gengæld er der fradrag for driftsudgifterne for eksempel forsikring, ejerforening, ejendomsskatter og vedligeholdelse efter de regler, der gælder for almindelige udlejningsejendomme. En typisk konflikt er her spørgsmålet om fradrag for vedligeholdelsesudgifter kontra forbedringsudgifter. Der findes heldigvis en tommelfingerregel, hvorefter man de første 3 år

11 efter købet som hovedregel kan fratrække vedligeholdelsesog forbedringsudgifter med op til 35 % af lejeindtægten. Man kan akkumulere, således at fradraget kan udskydes til år 3, hvor man kan opnå et fradrag på 105 % af lejeindtægten, hvis man ikke har afholdt udgifter i år 1 og 2. Reglen er ikke uden undtagelser. Der forekommer efter gældende skattepraksis afgørelser, hvor ejeren har fået fradrag for vedligeholdelsesudgifter ud over de 35 %. Der har også været sager, hvor de afholdte udgifter vedrørte en decideret renovering og derfor ikke kunne accepteres. Køber man en ruin og renoverer den før indflytningen, skal man ikke regne med at få fradrag. Hvis ikke forældrene i forvejen er erhvervsdrivende, skal de i forbindelse med selvangivelsen overveje, om det kan være en fordel at vælge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvorved den skattemæssige værdi af rentefradraget bliver forøget. Anvender de i forvejen virksomhedsordningen, skal udlejningsboligen indgå heri. Ved forældrekøb skal der ikke betales ejendomsværdiskat. Den studerende kan søge boligsikring. Boligsikringen afhænger af, om den studerende bor alene eller sammen med andre. Ved fremleje af en lejebolig kan fremlejer vælge kun at medregne den del af lejen, der overstiger et årligt bundfradrag på op til 2/3 af indtægten ved fremleje, dog mindst kr. årligt. Salg af ejendommen Når ejendommen efter nogle år skal sælges, skal man tage højde for, at det kun er den, der bor/har boet i en ejerbolig, der kan anvende den såkaldte parcelhusregel. Er der et værdistigningspotentiale i ejendommen, bør det derfor tænkes med ved valget af køber. Hvis forældrene køber ejendommen, og ejendommen senere stiger i værdi, kan det være en idé at overdrage ejendommen til den, der bor i ejendommen. Praksis er her, at prisen kan fastsættes til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Er der tale om en ejerlejlighed, skal man huske, at det er ejendomsvurderingen vurderet som ejerbolig og ikke som udlejningslejlighed, der skal benyttes. Ønsker man at være helt sikker på værdiansættelsen, kan man anmode SKAT om bindende svar. En anden mulighed for hurtig afklaring af værdien er at lade en del af købesummen berigtige med en afgiftspligtig gave. Det betyder, at gaven skal være over kr. Er gaven for eksempel på kr., skal der betales gaveafgift af kr. med 15 %. Når gaveanmeldelsen er indsendt til SKAT, har SKAT en reaktionsfrist på 3 måneder til at behandle sagen og tage stilling til værdien. Vælger forældrene selv at flytte ind i lejligheden, inden de på et senere tidspunkt sælger ejendommen, og ønsker de at anvende den såkaldte parcelhusregel (ingen beskatning af en eventuel avance ved salget), skal flytningen være reel. Der har været mange skattesager, hvor forældre forgæves har forsøgt at opnå skattefrihed, fordi omstændighederne ved flytningen ikke er blevet accepteret af SKAT. Skat Man kan selvfølgelig ikke forudse alt, men det skader ikke at gennemregne forskellige scenarier, inden man beslutter sig for at gennemføre køb af fast ejendom, idet transaktionsomkostningerne ved køb og salg er høje. Hvis boligen ikke forudses at skulle være i familiens eje i mange år, vil det ofte være billigere at leje en bolig. En lejebolig er en mere fleksibel løsning og kan opsiges, hvis der indtræffer ændringer i fremtidsplanerne. Mange unge skifter studie undervejs, og det er heller ikke ualmindeligt at skifte studieby. I nogle universitetsbyer rundt omkring i Europa er boligløsningerne så dyre, at udviklingen går i retning af, at forældrene flytter til universitetsbyen, og børnene flytter i forbindelse med studierne hjem. Måske vil vi på længere sigt også se en sådan udvikling i Danmark?

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Åbyhøj Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Digital postkasse senest 1. november 2013 Retsvirkningerne af digital kommunikation via den digitale postkasse kan sidestilles med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes med traditionel post. Meddelelser i den digitale postkasse anses for at være kommet frem til modtageren på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for modtageren i postkassen. Alle virksomheder med videre, der er indehaver af et CVRnummer, skal derfor være opmærksomme på fristen for oprettelse af den digitale postkasse, således at man senest den 1. november 2013 kan gennemse denne for digital post. Alle virksomheder, foreninger og andre, der har et CVRnummer, skal fra 1. november 2013 oprette en postkasse til sikker Digital Post fra det offentlige. Postkassen er knyttet til virksomhedens CVR-nummer og følger virksomheden også når virksomheden skifter adresse eller . I postkassen der er gratis - vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om eksempelvis sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn, rykkere for årsrapporter og meddelelser om støtte fra kommunen. Oprettelsen af postkassen sker via hjemmesiden Virk.dk/ postkasse. Heraf fremgår også yderligere information om den digitale postkasse, blandt andet følgende: Virksomheden får samlet al digital post i samme postkasse også eventuel post fra virksomhedens e-boks. Der er mulighed for nem og overskuelig opbevaring af den digitale post. Der er mulighed for at skrive til det offentlige og modtage digitalt svar. Der er mulighed for at modtage sms-påmindelser NemSMS gør det muligt at modtage påmindelser fra det offentlige, eksempelvis om frister for indberetning. Virksomhedens Nem-ID administrator vil kunne uddele brugerrettigheder til postkassen. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Layout: Malene Fisker. Fotos: Taget i Aabenraa af Jette Schøler. Tryk: Kunst: Side 5 - MarathonManden af Keld Moseholm. Redaktionen er afsluttet den 30. august Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Udvidet gennemgang i stedet for revision...

Udvidet gennemgang i stedet for revision... vedrørende Udvidet gennemgang i stedet for revision...... kan det være relevant i mit tilfælde? En kort omtale af de nye regler om mulighed for udvidet gennemgang i stedet for revision i kapitalselskaber

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 46/

TimeTax NYHEDSBREV 46/ Kontante betalinger over 10.000 kr. Side 1 Fakta - info Afgørelser skat - skatterådet Afgørelser moms - skatterådet Side 2 Side 3 Side 4 Afgørelser - landsretterne Side 4 Afgørelser - landsskatteretten

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Forældrekøb Skat Tax

Forældrekøb Skat Tax Forældrekøb Skat 2017 Tax 2 Forældrekøb Forældrekøb og omvendt forældrekøb skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den i gave til barnet 2. Barnet

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Personalegoder og fleksible lønpakker

Personalegoder og fleksible lønpakker Personalegoder og fleksible lønpakker Næstved Kommune den 16. juni 2009 Advokat Torben Mølgaard Hededal Temaer Arbejdsgivers oplysnings- og indeholdelsesforpligtelser Generelt om beskatning af personale-

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2017 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere