NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013"

Transkript

1 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 Kontantforbuddet i hvidvaskloven... side 4-5 Moms ved overdragelse af virksomhed... side 6-7 Beskatning af personalegoder... side 8-9 Forældrekøb... side Det bemærkes... side 12

2 Hvor der handles, der spildes Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor Det er uklart, om ovenstående udsagn altid holder vand der er nogen, der mener, at blot der udvises rettidig omhu, kan spildet undgås. Her er det slet ikke sikkert, at der skal betales moms hos sælgeren (og køberen kan jo så heller ikke fratrække moms vedrørende købet). De fleste af artiklerne i FACIT i denne udgave vedrører handler eller forhold, der knyttes sammen med handel på en eller anden måde. Heldigvis forekommer der sjældent kontanter i egentlige virksomhedshandler, så her er hvidvask ikke umiddelbart så interessant. Vi har medtaget en artikel om de nye og strammere regler om hvidvask. Det betyder ikke, at man efter artiklen ved, hvordan hvidvask kan gennemføres rettidig omhu eller ej. Tværtimod vedrører den rettidige omhu her, at man som erhvervsdrivende skal undgå at komme i konflikt med reglerne om hvidvask. Helt konkret handler artiklen om, at grænsen for at modtage kontanter som betaling for den lovlydige modydelse er sat ned fra til kroner. Et eksempel: Det har i snart mange år været omtalt, at personer med mindre hæderlig hensigt end normalt har stjålet biler i Danmark for at transportere dem hurtigt og effektivt til et andet land, hvor de nu tøffer rundt i bedste velgående. En tredje artikel vedrører i henhold til overskriften forældrekøb. Indledningsvis kan man spørge, om det overhovedet er lovligt at købe forældre? Herudover kan det overvejes, om der kan betales kontant ved købet? Det kan der nu nok, for det er sjældent forekommende blandt selvstændigt erhvervsdrivende. Nogle unge mennesker ville sikkert reagere derhen, at de tværtimod har et sæt forældre til salg Det er naturligvis ikke slavehandel, vi har fat i her men derimod et populært udtryk for, at Andre udnytter en pænere fremgangsmåde, hvor de ligefrem henvender sig til den danske brugtvognsforhandler og tilbyder at købe en eller flere af de køretøjer, der står ude foran forhandlerens forretning. Disse personer har haft en udbredt vane med at betale kontant, og det kan de fortsat forudsat det kontante beløb udgør mindre end kroner. Hvad nu, hvis bilen er dyrere eller hvis de ønsker at købe et helt læs biler, der hver for sig koster mindre end kroner? Konsekvensen for bilsælgeren er en bøde, hvis reglerne overtrædes og det er et emne, der er relevant for mange andre erhvervsdrivende end brugtvognsforhandlere. En anden artikel vedrører moms i de tilfælde, hvor man ikke bare handler med en vare, men en hel virksomhed.

3 Side 3 forældre hjælper den unge, håbefulde studerende med at få en rimelig bolig, når der skal læses videre på eksempelvis universitetet. Her er der en del overvejelser at gøre sig investering i fast ejendom, typisk en ejerlejlighed, er ikke noget, man gør uden rettidig omhu og nøje overvejelser. Sælgeren må i øvrigt muligvis heller ikke modtage mere end kroner i kontanter! Vel, når man står ved disken, kan man konstatere, at den moderne forbruger betaler sin kakaomælk til 7,85 med plastikkort og ikke kunne drømme om at få kvitteringen med. Muligvis er kontanter på den måde på vej helt ud, og så løser problemerne med hvidvask ad denne kanal sig af sig selv. hvad fatter gør, er altid det rigtige, er der ikke råd til at spilde noget i disse moderne tider. Uanset spildbetragtningen skal den unge jo have noget at bo i men det er en afvejning, om det er forældrenes problem. Derfor er det ikke blot økonomi, der tæller ved opgørelsen af eventuelt spild ved handler. God fornøjelse med FACIT vi håber ikke, at handlingen læsning kommer ind under spild Der skal naturligvis ikke spildes, når der handles. Uden at komme ind på

4 Kontantforbuddet i hvidvaskloven Forbud mod at modtage kontantbetalinger på kr. eller derover Side 4 Rasmus Nørgaard Bek, advokat Med virkning fra den 1. juli 2013 må erhvervsdrivende ikke længere modtage kontantbetalinger på kr. eller derover. Hidtidigt kontantforbud Indtil den 1. juli 2013 kunne forhandlere af genstande samt auktionsholdere ikke lovligt modtage kontantbetalinger på kr. eller derover. Forbuddet gjaldt, uanset om betalingen skete på én gang eller i flere rater. Det nye kontantforbud Med indførelsen af det nye kontantforbud er både personkredsen og beløbsgrænsen ændret markant: Personkredsen er udvidet til at omfatte alle erhvervsdrivende bortset fra visse særlige erhvervsgrupper, som er undtaget (eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder inden for den finansielle sektor). Beløbsgrænsen Beslutningen om at nedsætte beløbsgrænsen fra kr. til kr. er sket med henblik på at give myndighederne forbedrede muligheder for at hindre hvidvask af udbytte fra økonomisk kriminalitet. Den tidligere beløbsgrænse på kr. gav mulighed for, at betydelige beløb forholdsvis hurtigt kunne hvidvaskes, eksempelvis ved kontant køb af løsøregenstande på op til kr. Enkeltstående betalinger og/eller ratebetalinger For at modvirke risikoen for omgåelse af kontantforbuddet er der ikke ændret på, at forbuddet fortsat omfatter både enkeltstående betalinger på kr. eller derover og flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundet, hvis den samlede kontantbetaling udgør kr. eller derover. Eksempel 1: Kontantbetaling af eksempelvis: Beløbsgrænsen er nedsat fra kr. til kr. Ingen erhvervsdrivende bortset fra de i loven specifikt undtagne må modtage kontantbetaling på kr. eller derover. Personkredsen Forbuddet omfatter både tilfælde, hvor den erhvervsdrivende selv som led i sit erhverv modtager et kontantbeløb, og tilfælde, hvor den erhvervsdrivende som led i sit erhverv modtager et kontantbeløb på vegne af en anden, eksempelvis som formidler, kommissionær eller lignende. Forbuddet indebærer således, at ikke kun erhvervsdrivendes salg af genstande, men for eksempel også at erhvervsdrivendes levering af tjenesteydelser eller salg af fast ejendom bliver omfattet af forbuddet mod at modtage kontantbetaling på eller over kr. Husleje Leje af bil Levering af vand, varme og gas eller elektricitet. Her vil kontantforbuddet kun ramme betalingen, hvis betalingen for en enkel periode udgør kr. eller derover. Er huslejen eksempelvis kr. pr. måned, kan der hver måned ske kontantbetaling. Løbende ydelser skal således ikke i sig selv anses for indbyrdes forbundne. Eksempel 2: Ratevis kontantbetaling for den samme ydelse, eksempelvis: Køb af en løsøregenstand Køb af fast ejendom Betaling for en entrepriseydelse eller en rejse.

5 Her vil de enkelte rater være indbyrdes forbundne, og kontantforbuddet vil dermed ramme de tilfælde, hvor den lede betaling udgør kr. eller derover, eksempelvis 3 samgange kontantbetaling á kr. Som følge af at forbuddet også rammer ratebetalinger, skal en erhvervsdrivende være opmærksom på, om den kontantbetaling, den erhvervsdrivende modtager, kan anses for at være indbyrdes forbundet med andre kontantbetalinger. I givet fald kan kontantforbuddet ramme samtlige ratebetalinger. I begge sager blev virksomhedernes direktør tiltalt sammen med virksomhederne. Direktøren blev dog frifundet i den ene sag, idet det ikke kunne bevises, at han selv havde været involveret i modtagelsen af kontantbetalingerne. Bøden til selskaberne blev i afgørelserne fastsat til 25 % af det beløb, som oversteg beløbsgrænsen på kr., dog minimum kr. Herudover kunne selskabets direktør som udgangspunkt straffes med en bøde svarende til 10 % af bøden til selskabet. Forholdet til betaleren Kontanter (pengesedler) er et lovligt betalingsmiddel, og det kriminelle forhold består således i modtagelsen af en kontantbetaling, der ligger over beløbsgrænsen ikke i selve betalingen. Vælger en erhvervsdrivende derfor at modtage kontantbetaling, der ligger over beløbsgrænsen, vil det ikke få nogen konsekvenser for betaleren. Betaleren anses at have betalt med frigørende virkning. Kontantforbuddet indebærer imidlertid, at hvis en erhvervsdrivende, som er omfattet af forbuddet, afviser at modtage en tilbudt kontantbetaling på kr. eller derover, vil den erhvervsdrivende ikke komme i fordringshavermora. Det vil sige, at det ikke er på grund af den erhvervsdrivendes forhold, at betaleren ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse. I forhold til formildende omstændigheder, er det uden betydning, at medarbejderne ikke havde kendskab til kontantforbuddet, eller at den erhvervsdrivende ikke havde forsøgt at skjule eller tilsløre modtagelsen af kontantbetalingen. Kommentarer Kontantforbuddet får utvivlsomt betydning for den erhvervsdrivende, idet risikoen for at modtage kontantbetalinger i strid med kontantforbuddet er blevet væsentligt forøget, både som følge af udvidelsen af personkredsen og som følge af nedsættelsen af beløbsgrænsen. Erhvervsdrivende bør overveje, om der skal udarbejdes interne procedurer og retningslinjer for, hvordan modtagelsen af kontantbeløb skal håndteres. Sanktioner ved overtrædelse af kontantforbuddet Modtager en erhvervsdrivende en kontantbetaling på kr. eller derover, kan den erhvervsdrivende straffes med bøde. Er der tale om særligt grove eller omfattende overtrædelser, kan det medføre fængsel i op til 6 måneder. Bødeudmålingsprincipperne er fastlagt i retspraksis ved to afgørelser fra Vestre Landsret vedrørende henholdsvis en forhandler af biler og en forhandler af radio- og tv-udstyr. Det er vigtigt at informere medarbejderne om kontantforbuddet, idet manglende kendskab hertil ikke har indfl ydelse på ansvarsvurderingen eller bødeudmålingen ved en overtrædelse af forbuddet. Er man som erhvervsdrivende i tvivl om, hvorvidt en kontantbetaling er omfattet af forbuddet, kan man afvise kontantbetalingen og i stedet henvise til betaling i form af bankoverførsler, elektroniske betalingssystemer, checks eller lignende. Herved risikerer den erhvervsdrivende ikke at overtræde kontantforbuddet.

6 Moms ved overdrag momsmæssig succ Side 6 Jens Staugaard, VAT Director I takt med at tiden går, konjunkturerne skifter, og den teknologiske viden og kunnen hele tiden udvikler sig, skifter danske erhvervsvirksomheders livscyklus. Dette ses tydeligt i antallet af virksomhedshandler og omdannelser med videre. Nogle af virksomhederne ophører, andre fusionerer, og nogle spaltes i fl ere virksomheder. I forbindelse med at disse transaktioner gennemføres, skal der tages hensyn til fl ere forskellige regelsæt, som hver især kan få stor betydning for transaktionens gennemførelse. Efter momslovens bestemmelser kan en hel eller delvis overdragelse af en virksomhed ske uden beregning af moms. Anvendelse af momslovens momsfrihed kræver dog, at hele eller dele af virksomheden overdrages. Begrebet dele af en virksomhed er ikke direkte lovfæstet, men beror ofte på et konkret skøn ud fra fl ere forskellige betragtninger. Karakteren af de overdragne aktiver Efter gældende dansk praksis kræver en overdragelse af virksomhed, at de aktiver, som basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, indgår i selve overdragelsen. Med andre ord skal fundamentet for en økonomisk enhed være til stede, og fundamentet er en samling af materielle og immaterielle aktiver i form af driftsmidler, varelager, rettigheder og eventuelle menneskelige ressourcer. Salg af et varelager eller salg af en butiksindretning er ikke omfattet af begrebet hel eller delvis virksomhedsoverdragelse. Et sådan salg anses ikke for at være en økonomisk enhed, som kan fungere selvstændigt og anvendes direkte til at drive momspligtig aktivitet. Sker der derimod overdragelse af eksisterende varelagre med tilhørende forhandlerrettigheder og kundekartotek, vil overdragelsen kunne ske momsfrit. Hensigten hos køberen Ydermere kræver momsfriheden, at køber af virksomheden eller dele heraf skal drive momsregistreret virksomhed her i landet og i den forbindelse skal anvende anskaffelserne til formål, som kan sidestilles med videreførelse af den virksomhed, der overdrages. Dermed er det ikke muligt at anvende regelsættet om momsfrihed i det tilfælde, hvor køber efterfølgende overdrager virksomheden eller dele heraf til en ny køber, eller hvor køber påtænker at anvende

7 else af virksomhed ession Side 7 den overdragne virksomhed til et andet formål end det, som sælger havde. Momsfradragsretten Det forhold, at en overdragelse (helt eller delvis) af en virksomhed sker momsfrit, hvor køber undgår en uforholdsmæssig afgiftsbyrde, er ikke ensbetydende med, at sælgers momsfradragsret vedrørende det overdragne forsvinder ved den momsfrie overdragelse. Tværtimod vil der være fuld fradragsret efter momslovens almindelige bestemmelser. Formaliteter og indberetning Når man overdrager en virksomhed som led i en momsfri virksomhedsoverdragelse, er der endvidere visse formaliteter, der skal overholdes. Eksempelvis skal der ske en korrekt opgørelse af den momsreguleringsforpligtelse, der overdrages, og der skal ske en indberetning til SKAT med meddelelse om den nye ejer. Står man som sælger/køber af en virksomhed, er det således vigtigt, at man får gjort sig de rigtige momsmæssige overvejelser, herunder at papirarbejdet bliver udført korrekt. Der er tilmed en bonuseffekt ved regelsættet om momsfrie virksomhedsoverdragelser: Sælges en frivilligt registreret udlejningsejendom på almindelig vis, vil overdragelsen blive anset som et momsfrit salg af en fast ejendom uden momsfradragsret på omkostninger afholdt til mægler og rådgiver. Sælges samme ejendom derimod efter reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse, hvor køber succederer i sælgers momspligtige udlejningsvirksomhed, vil der være fuld fradragsret for momsen af mæglerhonorar med videre.

8 Beskatning af perso Visse personalegoder er stadig skattefrie for modtageren Side 8 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent Beskatningsreglerne vedrørende personalegoder er løbende blevet justeret gennem de seneste år, og der er i dag ikke så mange attraktive muligheder, som der var tidligere. I dag er alle personalegoder som hovedregel skattepligtige. Der er dog fortsat en række mindre personalegoder, der ikke er skattepligtige. Bagatelgrænse på kr. Bagatelgrænsen på kr. omfatter udelukkende goder, som den enkelte arbejdsgiver i overvejende grad stiller til rådighed for medarbejderne af hensyn til medarbejdernes arbejde. Goderne omfattet af bagatelgrænsen beskattes udelukkende hos den enkelte medarbejder, hvis den samlede værdi af de tildelte goder overstiger bagatelgrænsen på de kr. Overstiges bagatelgrænsen på de kr., er det den samlede værdi af de tildelte goder, som den enkelte medarbejder skal selvangive, og ikke kun det beløb, der ligger ud over de kr. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen på de kr., kan eksempelvis være følgende: Skattefri bagatelgrænse på kr. for mindre personalegoder Med virkning fra indkomståret 2011 blev der indført en ny skattefri bagatelgrænse på kr., der medfører, at den ansatte ikke bliver beskattet af modtagne personalegoder, hvis den samlede værdi af goderne ikke overstiger kr. pr. år. Hvis den beløbsmæssige grænse overskrides, beskattes den ansatte af det fulde beløb og ikke kun med den andel af beløbet, der overstiger kr. Som eksempel på goder, der kan være omfattet af den skattefri bagatelgrænse på kr., kan nævnes mindre gaver i form af blomster, vin, chokolade, deltagergebyr til motionsløb, adgang til svømmehal, årskort til zoologisk have, museum og fribillet til sportsbegivenheder. Årlige gaver fra arbejdsgiveren i anledning af jul og nytår skal ligeledes medregnes i den skattefri bagatelgrænse på kr. Julegaver i form af naturalier til en samlet værdi af maksimum 700 kr. vil dog ikke blive skattepligtige, uanset om den ansatte har modtaget gaver og julegaver til en samlet værdi af over kr. Vaccination af medarbejdere, der vanskeligt kan undværes under en kommende spidsbelastning. Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, for eksempel i forbindelse med overarbejde. Fri avis, tidsskrifter og magasiner til brug for arbejdet. GPS til brug ved arbejdet. Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af en tjenesterejse, for eksempel når dette medfører en besparelse for arbejdsgiveren. Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter. Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som anvendes privat ud over befordring mellem hjem og arbejde efter reglerne om bortfald af befordringsfradrag. Firmabeklædning - påbudt af arbejdsgiver og med synligt logo eller navn. Andre mindre personalegoder, der kan være skattemæssigt attraktive Der er en række mindre personalegoder, der fortsat kan være skattemæssigt attraktive for medarbejderne i en virksomhed, idet personalegoderne beskattes til en lavere værdi end markedsværdien, eller i bedste fald sket ikke beskattes. Som eksempel på personalegoder, der i mange tilfælde vil være skattemæssigt attraktive for medarbejderne i en virksomhed, kan blandt andet nævnes arbejdsgiverbetalt befordring, fri telefon, fri internet, massage, fysioterapi og arbejdsgiverbetalt uddannelse. Nedenfor beskrives et par af de skattemæssigt mest fordelagtige personalegoder, som kan være interessante for alle personalegrupper i virksomheden.

9 nalegoder Side 9 Arbejdsgiverbetalt befordring Fri telefon Arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde er skattefri for modtageren, såfremt den ansatte ikke tager det almindelige ligningsmæssige fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Arbejdsgiverbetalt befordring omfatter følgende transportformer: Frikort til offentlig befordring Firmabus Kørsel i mandskabsvogne eller specialkøretøjer Fly, taxa eller anden befordring Fri telefon og internetadgang beskattes årligt med kr. pr. person. Beskatningen bliver dog nedsat med 25 % til kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon. Det er en betingelse for ægtefællerabatten, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af goderne før reduktion udgør et grundbeløb på mindst kr. Arbejdsgiverbetalt befordring omfatter endvidere fri BroBizz og færgeudgifter, der afholdes i forbindelse med transport mellem hjemmet og arbejdspladsen. Skattefriheden for fri BroBizz og færgeudgifter er ligeledes betinget af, at goderne kun anvendes i forbindelse med transport mellem hjem og arbejde, og at der ikke tages skattemæssigt fradrag for bropassage og færgetransport. For en medarbejder, der betaler topskat, kan det medføre en stor besparelse, såfremt der indgås en aftale med arbejdsgiveren om en nedgang i bruttolønnen, således at arbejdsgiveren betaler for den ansattes transport, og medarbejderen samtidig går ned i løn. Besparelsen for medarbejderen vil ofte udgøre mellem 30 og 50 % af de faktisk afholdte udgifter til transport mellem hjemmet og arbejdspladsen. Det er ikke længere muligt at fratrække egne udgifter til telefon i den skattepligtige værdi, og det vil derfor være mest fordelagtigt, såfremt arbejdsgiveren betaler samtlige telefonudgifter. Hvis de samlede telefonudgifter for medarbejderen overstiger kr., vil det også her være fordelagtigt at indgå en aftale med arbejdsgiveren om en nedgang i bruttolønnen. Sundhedsordninger Sundhedsordninger som massage, akupunktur, zoneterapi, fysioterapi og kiropraktik kan modtages skattefrit af medarbejderen, når der er tale om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader. Idet ordningerne kan tilbydes for at forebygge arbejdsskader, vil der i praksis altid kunne argumenteres for, at behandlingerne er arbejdsbetingede.

10 Forældrekøb Side 10 Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor Tusindvis af unge har netop fået plads på et studium, hvor de skal tilbringe de næste år af deres liv med at dygtiggøre sig. Ofte skal de i den forbindelse flytte til en anden by og finde sig en leje- eller ejerbolig. Falder valget på en ejerbolig, bliver det mere og mere almindeligt, at forældrene bliver spurgt, om de vil støtte projektet ved at købe den bolig, som den/de unge skal bo i. Hvorfor forældrekøb? Der er flere årsager til, at forældrene i højere grad bliver involveret. Gennem de senere år har banksektoren strammet kreditvilkårene, og mange unge har mere end svært ved at låne penge til en ny bolig uden forældrenes opbakning. Hvis forældrene alligevel skal kautionere og dermed hæfter for finansieringen, er det en overvejelse værd, om ikke det er dem, der skal købe boligen. I nogle tilfælde har forældrene overskydende likviditet og kan opnå en god forrentning ved at placere midlerne i boligen. I andre tilfælde kan de på grund af deres kreditværdighed opnå en finansiering af anskaffelsen til en lavere kalkulationsrente, end børnene vil kunne. Der er selvfølgelig også en række ideelle overvejelser at gøre sig i forhold til, hvad der for eksempel skal ske med boligen senere hen. Skal den sælges efter studieophør? Er der andre i familien, der kan anvende boligen? I nogle tilfælde vælger de unge boligen, så den ligger optimalt i forhold til studiet. I andre tilfælde har forældrene måske et ønske om efterfølgende at kunne anvende boligen som pensionistbolig. Skat Der bør imidlertid også foretages nogle skattemæssige overvejelser i forbindelse med valget af køber. Hvis den studerende selv køber boligen, skal der betales ejendomsværdiskat efter de almindelige regler for ejerboliger. Til gengæld er der mulighed for at fremleje værelser til beboelse til lav beskatning, idet man årligt har mulighed for at vælge kun at medregne den del af bruttolejen, der overstiger 1 1/3 % af ejedomsværdiskattegrundlaget dog mindst kr. i den skattepligtige indkomst. Der kan ikke fratrækkes driftsomkostninger, når man har valgt kroners-reglen. Renteudgifterne er dog fradragsberettigede, men hvis finansieringen er meget dyr, og den studerende kun har sin SU, er det ikke sikkert, at hele rentefradraget bliver udnyttet. Lejer kan ikke opnå boligsikring, når der er tale om fremleje af en ejerbolig. Hvis forældrene køber boligen, skal de betale skat af en markedsbestemt husleje. Det gælder, uanset hvor meget den/de unge betaler i leje. Til gengæld er der fradrag for driftsudgifterne for eksempel forsikring, ejerforening, ejendomsskatter og vedligeholdelse efter de regler, der gælder for almindelige udlejningsejendomme. En typisk konflikt er her spørgsmålet om fradrag for vedligeholdelsesudgifter kontra forbedringsudgifter. Der findes heldigvis en tommelfingerregel, hvorefter man de første 3 år

11 efter købet som hovedregel kan fratrække vedligeholdelsesog forbedringsudgifter med op til 35 % af lejeindtægten. Man kan akkumulere, således at fradraget kan udskydes til år 3, hvor man kan opnå et fradrag på 105 % af lejeindtægten, hvis man ikke har afholdt udgifter i år 1 og 2. Reglen er ikke uden undtagelser. Der forekommer efter gældende skattepraksis afgørelser, hvor ejeren har fået fradrag for vedligeholdelsesudgifter ud over de 35 %. Der har også været sager, hvor de afholdte udgifter vedrørte en decideret renovering og derfor ikke kunne accepteres. Køber man en ruin og renoverer den før indflytningen, skal man ikke regne med at få fradrag. Hvis ikke forældrene i forvejen er erhvervsdrivende, skal de i forbindelse med selvangivelsen overveje, om det kan være en fordel at vælge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvorved den skattemæssige værdi af rentefradraget bliver forøget. Anvender de i forvejen virksomhedsordningen, skal udlejningsboligen indgå heri. Ved forældrekøb skal der ikke betales ejendomsværdiskat. Den studerende kan søge boligsikring. Boligsikringen afhænger af, om den studerende bor alene eller sammen med andre. Ved fremleje af en lejebolig kan fremlejer vælge kun at medregne den del af lejen, der overstiger et årligt bundfradrag på op til 2/3 af indtægten ved fremleje, dog mindst kr. årligt. Salg af ejendommen Når ejendommen efter nogle år skal sælges, skal man tage højde for, at det kun er den, der bor/har boet i en ejerbolig, der kan anvende den såkaldte parcelhusregel. Er der et værdistigningspotentiale i ejendommen, bør det derfor tænkes med ved valget af køber. Hvis forældrene køber ejendommen, og ejendommen senere stiger i værdi, kan det være en idé at overdrage ejendommen til den, der bor i ejendommen. Praksis er her, at prisen kan fastsættes til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Er der tale om en ejerlejlighed, skal man huske, at det er ejendomsvurderingen vurderet som ejerbolig og ikke som udlejningslejlighed, der skal benyttes. Ønsker man at være helt sikker på værdiansættelsen, kan man anmode SKAT om bindende svar. En anden mulighed for hurtig afklaring af værdien er at lade en del af købesummen berigtige med en afgiftspligtig gave. Det betyder, at gaven skal være over kr. Er gaven for eksempel på kr., skal der betales gaveafgift af kr. med 15 %. Når gaveanmeldelsen er indsendt til SKAT, har SKAT en reaktionsfrist på 3 måneder til at behandle sagen og tage stilling til værdien. Vælger forældrene selv at flytte ind i lejligheden, inden de på et senere tidspunkt sælger ejendommen, og ønsker de at anvende den såkaldte parcelhusregel (ingen beskatning af en eventuel avance ved salget), skal flytningen være reel. Der har været mange skattesager, hvor forældre forgæves har forsøgt at opnå skattefrihed, fordi omstændighederne ved flytningen ikke er blevet accepteret af SKAT. Skat Man kan selvfølgelig ikke forudse alt, men det skader ikke at gennemregne forskellige scenarier, inden man beslutter sig for at gennemføre køb af fast ejendom, idet transaktionsomkostningerne ved køb og salg er høje. Hvis boligen ikke forudses at skulle være i familiens eje i mange år, vil det ofte være billigere at leje en bolig. En lejebolig er en mere fleksibel løsning og kan opsiges, hvis der indtræffer ændringer i fremtidsplanerne. Mange unge skifter studie undervejs, og det er heller ikke ualmindeligt at skifte studieby. I nogle universitetsbyer rundt omkring i Europa er boligløsningerne så dyre, at udviklingen går i retning af, at forældrene flytter til universitetsbyen, og børnene flytter i forbindelse med studierne hjem. Måske vil vi på længere sigt også se en sådan udvikling i Danmark?

12 Det bemærkes... er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer: AP København Aarhus Farum BRANDT Thisted Hurup Hanstholm Nykøbing M Åbyhøj Fjerritslev Skive Kolding Fredericia Buus Jensen København Baagøe Schou Frederiksberg CENSUS Odense Christensen Kjærulff København Grant Thornton København Grønlands Revisionskontor A/S Nuuk GLB REVISION København Køge Januar Tórshavn Kovsted & Skovgård Aarhus Ebeltoft Rønde Krøyer Pedersen Holstebro Struer Ulfborg Kvist & Jensen Randers Hammel Grenaa Hadsten Mariagerfjord Hadsund Aalborg Martinsen Esbjerg Grindsted Kolding København Tørring Vejen Vejle Nejstgaard & Vetlov Allerød Hvidovre Nielsen & Christensen Aalborg København Aars Partner Revision Brande Give Herning Ikast Ringkøbing Silkeborg Skjern Tarm Ejer af MR Revision Ølgod PKF Munkebo Vindelev Glostrup rgd revision Aarhus Hobro Hinnerup RIR Revision Roskilde Holbæk Sønderjyllands Revision Aabenraa Padborg Sønderborg Tranberg Svendborg Rudkøbing Ullits & Winther Viborg Vestjysk Revision Lemvig Thyborøn Digital postkasse senest 1. november 2013 Retsvirkningerne af digital kommunikation via den digitale postkasse kan sidestilles med retsvirkningerne af skriftlige meddelelser, der sendes med traditionel post. Meddelelser i den digitale postkasse anses for at være kommet frem til modtageren på det tidspunkt, hvor meddelelsen er tilgængelig for modtageren i postkassen. Alle virksomheder med videre, der er indehaver af et CVRnummer, skal derfor være opmærksomme på fristen for oprettelse af den digitale postkasse, således at man senest den 1. november 2013 kan gennemse denne for digital post. Alle virksomheder, foreninger og andre, der har et CVRnummer, skal fra 1. november 2013 oprette en postkasse til sikker Digital Post fra det offentlige. Postkassen er knyttet til virksomhedens CVR-nummer og følger virksomheden også når virksomheden skifter adresse eller . I postkassen der er gratis - vil virksomheder og foreninger fremover modtage meddelelser om eksempelvis sygedagpenge, straffeattester, indkaldelse til bilsyn, rykkere for årsrapporter og meddelelser om støtte fra kommunen. Oprettelsen af postkassen sker via hjemmesiden Virk.dk/ postkasse. Heraf fremgår også yderligere information om den digitale postkasse, blandt andet følgende: Virksomheden får samlet al digital post i samme postkasse også eventuel post fra virksomhedens e-boks. Der er mulighed for nem og overskuelig opbevaring af den digitale post. Der er mulighed for at skrive til det offentlige og modtage digitalt svar. Der er mulighed for at modtage sms-påmindelser NemSMS gør det muligt at modtage påmindelser fra det offentlige, eksempelvis om frister for indberetning. Virksomhedens Nem-ID administrator vil kunne uddele brugerrettigheder til postkassen. Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Layout: Malene Fisker. Fotos: Taget i Aabenraa af Jette Schøler. Tryk: Kunst: Side 5 - MarathonManden af Keld Moseholm. Redaktionen er afsluttet den 30. august Vi tager forbehold for fejl og mangler i vores referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Lersø Park Allé København Ø Tlf Medlem af RevisorGruppenDanmark

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - DECEMBER 2013 Er kreditklemmen overstået i Danmark... side 4-5 Intet er så godt, at ingen klager; intet er så skidt, at ingen takker...... side 6-7 Ændringer i selskabsloven fra årsskiftet...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2012 Privat investering i solcelleanlæg... side 3 Rådgiverudgifter... side 4-5 Moms ved salg af byggegrunde... side 6-7 Partnerselskabet er i fremgang... side 8-9 It-nedbrud!...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes...

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... side 12 Den der ikke kender - vil ikke få greb om fremtiden! Side 2

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

Det er bedre at have lidt med ro

Det er bedre at have lidt med ro Det er bedre at have lidt med ro Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor I skrivende stund er det midt i november og græsplænen opfører sig fortsat som om, det var sidst på sommeren, ligesom bladene

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

Borte er den sne, som faldt i fjor.

Borte er den sne, som faldt i fjor. INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken 2.0... 2 Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind... 4-5 Fradrag for indbetalinger

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

When I m sixty-four...

When I m sixty-four... When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov... 4-5 Ændring af årsregnskabsloven... 6-7 Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere