Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark"

Transkript

1 Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i Formål, mission og vision KlubLiv Danmark er en forening med et almennyttigt formål. Stk. 2. KlubLiv Danmarks formål er at udvikle, administrere og markedsføre et sponsorstøttesystem for danske idrætsforeninger baseret på omsætningsafhængige MikroSponsorater, hvor KlubLiv Danmarks medlemmer kan optjene MikroSponsorater, når en forbruger handler hos KlubLiv Danmarks partnervirksomheder og forbrugeren donerer disse MikroSponsorater til medlemmerne efter forbrugerens eget valg. KlubLiv Danmark er forpligtet til at udbetale de enkelte MikroSponsorater til medlemmerne, og der kan alene fradrages et beløb der modsvarer de administrationsomkostninger og disponeringer til fremtidige investeringer, som KlubLiv Danmark har. Der foretages i optjeningsåret løbende acontoudbetalinger på grundlag af de indgåede mikrosponsorbeløb, og efter årsregnskabets godkendelse foretages endelig opgørelse og udbetaling til medlemmerne. Stk. 3. Alt overskud i Klubliv Danmark, hvad enten det hidrører fra MikroSponsorater eller fra andre indtægtsgivende aktiviteter, udloddes til foreninger som opfylder betingelserne for at blive medlem af Klubliv Danmark jævnfør 3, eller anvendes til den fremtidige drift af- eller investering i Klubliv Danmarks sponsorstøttesystem. Alle berettigede foreninger og organisationer vil uanset aktivering i KlubLiv Danmark kunne begunstiges af KlubLiv Medlemmer som modtager af deres optjente MikroSponsorater. Foreninger og organisationer som ikke er aktiveret vil ultimo året få tilsendt med den tildelte støtte. Bestyrelsen kan beslutte at etablere en pulje til frikontingenter som KlubLiv Medlemmer kan vælge begunstige. Stk. 4. Missionen med KlubLiv Danmark er at skabe en markant forbedring i økonomien for Danmarks idrætsforeninger. Idéen er at skabe mulighed for, at de frivillige ledere i de lokale idrætsforeninger får mere tid og flere ressourcer til at styrke foreningslivet og sikre optimale sportslige og sociale rammer for idrætsforeningernes medlemmer. Stk. 5. Visionen er, at blive anerkendt for at være borgernes og virksomhedernes vigtigste finansieringskilde til idrætsforeningslivet i Danmark ved at skabe en platform, der gør det muligt for borgere og virksomheder at støtte lokale idrætsforeninger på en enkel, sikker og billig måde. 3 Medlemskab Alle foreninger, der er almennyttige og opfylder betingelserne for at få tilskud efter folkeoplysningsloven og for at være medlem af en af idrættens hovedorganisationer, kan være medlem. Bestyrelsen kan beslutte at andre almennyttige foreninger, der opfylder betingelserne for at få tilskud efter folkeoplysningsloven kan optages som medlemmer. 1

2 Stk. 2. Ansøgning om medlemskab rettes til KlubLiv Danmark gennem foreningens hjemmeside og afgøres af foreningens sekretariat. Såfremt sekretariatet har meddelt afslag kan dette indbringes for bestyrelsen, og bestyrelsen kan omgøre en beslutning om optagelse truffet af sekretariatet. Stk. 3. Et medlem kan til enhver tid udmelde sig. Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der groft eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for foreningen eller dennes partnervirksomheder, eller groft eller gentagne gange foretager handlinger til skade for foreningen eller dennes partnervirksomheder. Beslutning om eksklusion træffes efter at det pågældende medlem har haft mulighed for at udtale sig herom. Beslutningen skal begrundes. Den ekskluderede har ret til at indbringe eksklusionen for generalforsamlingen, og ønskes denne adgang benyttet, skal der gives meddelelse herom til bestyrelsen senest fire uger efter eksklusionen er meddelt. Beslutningen har virkning fra den er meddelt, og hvis det ekskluderede medlem indbringer eksklusionen for generalforsamlingen har det ikke opsættende virkning, men bestyrelsen kan tillægge indbringelsen opsættende virkning. Stk. 5. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Medlemmerne har ikke krav på andel i foreningens formue. 4 Foreningens øvrige interessenter En virksomhed, der omsætter varer og tjenesteydelser, kan indgå aftale med KlubLiv Danmark om at være partnervirksomhed og dermed være sponsor for KlubLiv Danmarks medlemmer. Stk. 2. En borger/forbruger kan støtte KlubLiv Danmarks medlemmer ved at foretage køb gennem KlubLiv Danmark hos dennes partnervirksomheder og donere MikroSponsorater til medlemmer efter eget valg. Forbrugerens bestemmelse om doneringen er bindende for KlubLiv Danmark. 5 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningen, medmindre andet følger af disse vedtægter, jf. 7, stk. 1, eller lovgivningen. Der afholdes hvert år i andet kvartal ordinær generalforsamling. Stk. 2. Ethvert medlem kan deltage i generalforsamlingen med en repræsentant. Deltagelse kræver, at medlemmet har tilmeldt sig generalforsamlingen. Stk. 3. Alle fremmødte efter stk. 2 og bestyrelsens medlemmer har stemmeret og taleret. Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Stk. 4. Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Valg sker ved relativt flertal. Stk. 5. Generalforsamlingen indkaldes med to måneders varsel ved offentliggørelse på KlubLiv Danmarks hjemmeside. Af indkaldelsen skal fremgå, hvordan tilmelding kan ske og fristen herfor. Kun tilmeldte kan deltage i generalforsamlingen. Stk. 6. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt senest fire uger før mødets afholdelse. 2

3 Stk. 7. Dagsorden og hertil hørende materiale offentliggøres på KlubLiv Danmarks hjemmeside senest to uger før mødet. Stk. 8. Dagsorden for mødet skal mindst omfatte: Valg af dirigent Bestyrelsens aflæggelse af beretning Godkendelse af årsrapport Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlem Eventuelt 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder anledning til det, og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Stk. 2. Reglerne for ordinær generalforsamling gælder med de fornødne afvigelser. Indkaldelse skal ske senest tre uger efter at krav om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er modtaget, og generalforsamlingen skal varsles med mindst to ugers og højest fire ugers varsel. Indkaldelse foretages på KlubLiv Danmarks hjemmeside. 7 Bestyrelsen Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastlægger budgettet. Stk. 2. Bestyrelsen består af fem til syv medlemmer, der er sammensat på følgende måde: Tre medlemmer udpeget af DGI s hovedbestyrelse Et medlem valgt af generalforsamlingen Et til tre medlemmer udpeges af de fire øvrige i bestyrelsen Stk. 3. Udpegninger og valg er gældende for et år ad gangen. Ved udpegningen skal det sikres, at bestyrelsesmedlemmerne besidder en kompetence, som foreningen har brug for. Stk. 4. Såfremt generalforsamlingen udtrykker mistillid til et bestyrelsesmedlem med det sigte, at pågældende skal udskiftes, er dette bestyrelsesmedlem forpligtiget til at afgå, og der vælges eller udpeges et nyt bestyrelsesmedlem efter de foranstående regler. Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Stk. 6. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden, og kan beslutte vederlag for bestyrelseshvervet. Eventuelle vederlag skal fremgå af årsrapporten. Stk. 7. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at foretage dispositioner om fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning. 3

4 Stk. 9. Bestyrelsen holder møder efter behov. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, og ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Stk. 10. Direktøren og revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder og udtale sig. Stk. 11. Der udfærdiges beslutningsreferat fra bestyrelsens møder. 8 Direktion og øvrige ansatte Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren varetager den daglige ledelse. Stk. 2. Direktøren ansætter det fornødne personale. 9 Tegningsregel Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 10 Administrationsgebyr KlubLiv Danmark opkræver et administration på 20 % af de optjente MikroSponsorater. Bestyrelsen skal hver 3 mdr. vurdere muligheden for at nedsætte administrationsgebyret under hensyn til, at KlubLiv Danmark er nonprofit og ikke skal generere et overskud. Justering og fastsættelse af administrationsgebyr sker på baggrund af de sidste 12 måneders optjening af MikroSponsorater samt en prognose for de næste 12 måneders udvikling. 11 Årsrapport og revision Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder årsrapport, der skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 3. Årsrapporten revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. 12 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringerne skal for at have virkning godkendes af DGI s hovedbestyrelse. 13 Opløsning Foreningen kan alene opløses, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds og højest to måneders mellemrum. Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside med mindst fire ugers varsel. Endvidere skal opløsningen godkendes af DGI s hovedbestyrelse. Stk. 2. Foreningens formue anvendes ved opløsning til fremme af almennyttige formål, der er så beslægtede som muligt med de i 2 anførte formål. Den opløsende generalforsamling træffer nærmere bestemmelse herom, og bemyndiger en eller flere likvidatorer til at foretage det fornødne. 4

5 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Sted: Deltagere: d. 31. marts 2015 til 1.april afholdt per mail Charlotte Bach Thomassen, Søren Møller, Nels Petersen, Jeppe Juul-Andersen, Per Hvid Jensen og Lars Elsborg. Der er også indkommet bemærkninger af redaktionel karakter fra DGI s advokat Steen F Andersen. 5

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere