UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a."

Transkript

1 UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per Frost fra BDO Revision, kontormedarbejder Birgith Andersen samt 61 stemmeberettigede andelshavere inkl. fuldmagter. Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den udsendte dagsorden jf. vedtegterne for selskabet. Formanden Claus Normann Nielsen bod velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent Til dirigent valgtes advokat Tine Jacobsen. Tine takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Tine bad om en kort prasentation af bestyrelsen: Formand Claus Normann Nielsen - fastboende med heste Nestformand Jesper Rasmussen - sommerhus og med i bestyrelsen for grundejerforeningen. Kasserer Peter Godtfredsen - fastboende med kveg/landbrug Sekreter Anette Slesvig - sommerhus Som stemmeteller blev valgt Per Frost, Steffen Nielsen og Birgith Andersen 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir V/ Formand Claus Normann Nielsen 2014 har veret et spandende 6r, med mange forskellige opgaver og udfordringer.

2 Ved sidste generalforsamling opn6ede vores tidligere formand Per Roswall ikke stemmer nok til at fortsette i bestyrelsen, som efterfolgende kom til at besta af Kim Klemmensen, Per Christensen, Peter Godtfredsen, Anette Slesvig og Thomas Slot. Denne sammensetning, varede dog kun lidt mere end 2 maneder, hvor Kim Klemmensen, Per Christensen og Thomas Slot valgte at forlade bestyrelsen, af private 6rsager. Derved blev de valgte suppleanter, Claus Normann Nielsen og Jesper Rasmussen indkaldt til bestyrelsen, med Claus Normann som formand, Jesper Rasmussen som nestformand, Peter Godtfredsen fortsatte som kasserer, og Anette Slesvig som sekreter. Dette har fungeret fint, med godt samarbejde til vores dygtige medarbejdere og vores leverandorer. Kan m6ske lige at vores dygtige kontormedarbejder, ved iherdig indsats har formaet at forbedre vores udestaender hos forbrugerne, i forhold til sidste 5r p6 samme tid, med mere end kr. Hvilket styrker vores likviditet, som desverre matte lide voldsomt sidst i2014, idet kommunen igangsatte byggeriet af cykelsti pa Helsingevej mod Smidstrup. Det medforte en uforudset udgift pa mere end kr. Til etablering af en ny vandledning parallelt med cykelstien. Vi har pr.6. maj2015,4.889 forbrugere og 305 andelshavere. Det er en stigning i antallet af andelshavere, bide pga. nye tilmeldinger, men ogsa idet, at alle nu automatisk bliver opfart som andelshavere, ved ny tilslutning. Udskiftning til fjernaflesnings malere skrider ogs6 fremad, der mangler knap malere, der skal skiftes. Renoveringen af det omrade der kaldes RAgeleje ost er stadig i gang, og det skonnes at vi mangler ca. 14 o/o, og vi forventer at blive fardige i 6r. En anden udfordring vandverket har, er Vandsektorloven, som siden 2010 har givet store udfordringer for de storre vandverker. Lovens intentioner, var at give billigere vand til forbrugerne, men det har vist sig at have den stik modsatte effekt. Men den 30. april, modtog vi en pressemeddelelse fra FVD, foreningen af Vandverker i Danmark, at nesten alle forbrugerejede vandverker slipper for omkostningstunge regler og effektivisering krav, som de sidste 5 6r har drevet vandpriserne i vejret. Vi forventer at deltage i informations mode om sagen i begyndelsen af juni maned.

3 Som endnu et okonomisk punkt, har vi stadig sporgsmalet om beskatningsgrundlaget for vandverket, men det har tilsyneladende lidt lengere udsigter til en afklaring. Jeg vil til slut takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, og jeg vil pa bestyrelsens vegne takke vores dygtige medarbejdere for deres engagerede og positive samarbejde. Revisor Per Frost supplere op med kommentar tilvandsektorloven: Grensen bliver hevet fra m3 men det er evt. kun Benchmarkingen der bortfalder, intet er sikkert endnu. Han medgiver at loven giver meget administrativt bavl. Fra forsamlingen var der falgende sporgsmdl og kommentar: Hvorfor afgik en del af den tidligere bestyrelse? Claus Normann Nielsen: Det var af personlige ilrsager. Hvorfor skal vi betale for vandledning i forbindelse med den nye cykelsti? Jesper Rasmussen: Vi ligger i ldnt jord hos kommunen og den gamle vandledning ville komme til at ligge i 6 meters dybde efter etablering af cykelstien. Hvorfor er det sd dyrt? Steffen Nielsen forklarer at det er en hovedforsyningsledning, 250 mm og det er en strekning pit 2 km. Er der planer om at cykelstien skal forlenges? Claus Normann Nielsen; lkke at vi er bekendt med. Sporgsmdlvedr. sektionsmdlerbranden pd Kornvenget og etablering/tilladelse af denne? Jesper Rasmussen forklarer at brgnden bl.a. bruges til at mdle natforbruget og derved ogsd kunne spore evt. lekager. Bronden har af flere omgange varet druknet ivand. Arbejdet med og omkring branden skulle vere ferdiggjorl pd nuverende tidspunkt. Hvorndr bliver der holdt dbent hus som lovet pd generalforsamlingen 2014? Anette S/esvrgl; Vi har holdt dbent hus pd Vandets dag den 22. marts Dirigent Tine Jacobsen srgler; at man sikkert altid kan aftale at komme forbi vandverket! Birgith Andersen bekrefter og forteller at vandverksbestyrer Preben O/sen gerne viser rundt. Forslag om at formandens beretning bliver lagt pd hjemmesiden 14 dage for generalforsamlingen - det var der ikke noget gnske om blandt forsamlingen! Hvorfor er der ikke indkaldt til ekstraordiner generalforsamling for at supplere besfyrelsen op? Svar: iflg. vedtegterne er bestyrelsen beslutningsdygtig med 3 medlemmer. Dirigent Tine Jacobsen tilfajer at der var 6n andelshaver, som havde begeret ekstraordiner generalforsamling. lflg. vedtegterne skal det vere 10 % af andelshaverne der fremsetter et skriftligt krav. Hvorfor er der ikke oplysninger om bestyrelsen pd hjemmesiden? Anette S/esvig; Bestyrelsens sammensetning stflr pa hjemmesiden.

4 Herefter blev formandens beretning godkendt. 3. Godkendelse af revideret regnskab Revisor Per Frost startede med at fortelle at ledelsens og revisors pategning var blank. Der ud over har der varet efterlyst storre gennemsigtighed i regnskabet. Dette snske er efterkommet og det fulde regnskab kan leses pa hjemmesiden, sa derfor gennemgas kun hovedtallene. Der er trukket pa kassekreditten pga. arbejdet med ny hovedledning v/cykelstien pa Helsingevej. Vandverket er blevet palagt at betale skat fra 2010 og frem. Der er i regnskabet for 2014 afregneuberegnet skat for Arene I ojeblikketkarer der provesager, hvor vandverkerne protestere mod skatteopkrevningen. Nogle er afgjorl og det ender sikkert med at Skat far ret i deres skatteopkrevn i nger. Fra forsamlingen var der folgende sporgsmdl og kommentar: Forsetter skatten? Per Frost - ja, lige lenge vandvarket eksisterer. Hvorfor sld vandvarkerne sig ikke sammen og protestere? Per Frost: FVD og DANVA kare pravesager hos Skaf. Kan Udsholt Vandverk tilslutte sig protesten? Per Frost forteller, at BDO falger sagerne tet for flere vandverker. Hvordan er fordelingsnaglen for fastbidrag/vandafgift, har bestyrelsen forholdt sig til det - den faste afgift er haj? Samf spargsmdl om vandspild. Per Frost: Det faste bidrag er hajt da vi har mange sommerhusforbrugere. Mht. vandspild forteller Jesper Rasmussen at vi "jagtef' det. Det er bl.a. det vi bruger sektionsmdlerbrandene til samt Arsagen til ledningsrenovering af Vi har yderligere konstateret et stort forbrug, i det vi kalder det "dbne land". Her er iverksat en lekagesagning som indbefatter natteligt arbejde. Der er meget stor fokus pd at reducere vandspildet. Per Frost forsatter med gennemgang af balancen. Vi har aktiver for over 100 millioner. Det er ud fra polkaverdier fastsat af Skat.

5 Fra forsamlingen var der falgende sporgsmill og kommentar: Tilgodehavende pd kr hvad er det? Per Frost: Det er belabet som var udestdende hos forbrugerne pr. 31/12. Pga. den ny regnskabsopsetnrng vises tilgodehavender og geld hver for sig. Der er samlet sef ef fald i forhold til sidste dr. Der bliver spurgt ind til, hvor hurtigt vi lukket for vandet? Birgith Andersen forklarer om rykkerprocedure. Der gitr ca. 27 dage fra forfald til vi kan begynde at lukke for vandet hos dem, som er i restance. Jesper Rasmusse n supplere, at vi kan vere helt trygge og kalder Birgith for en "rottweilef'. Der bliver sagt, at regnskabsudformningen er blevet bedre! Hvad er udskudt skat pd kr. 12,5 mil.? Per Frost forklarer om afskrivninger og regler fra Skat. Herefter blev regnskabet godkendt. 4. Godkendelse af budget for det indevarende og det nermest folgende Ar Per Frost fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2015 og Det er hvad vi forventer. Budgettet bliver lagt ud fra regnskabet 6ret fsr. Driftsudgifterne er da vi ikke kan forudse, hvad der kommer af reparationer. Fra forsamlingen var der folgende spargsmdl og kommentar: Er vi i dialog med kommunen om evt. fremtidige projekter? Jesper Rasmussen: Ja - vi har haft det oppe pd kontaktudvalgsmadet og kommunen har lovet bedre information end blot en maned for, som med projekt cykelsti. Vi har netop modtaget en mail med vejstrekninger, hvor kommunen forventer at renovere. Pt. er der ikke planlagt noget i vores omrdde. Herefter blev budgettet godkendt. 5. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen Der var ingen indkomne forslag men bestyrelsen havde stillet forslag til vedtegtsendringer. (kan ses isin fulde lengde pa hjemmesiden) $5: Tilfojes tilmelding som andelshaver seneste 1. april. Spargsmitl: Hvoffor er alle ikke automatisk andelshavere? Tine Jacobsen: Det er ikke det vedtegterne legger op til. Kan stilles som forslag til neste dr. Hvorfor ikke med det samme? Tine Jacobsen: Det er ikke stillet som et forslag i dr. $6: Stemmeret - en stemme pr. tilsluttet ejendom dog max. 5 stemmer. Spargsmdl: Er der flere som har mere end 5 ejendomme? Claus Norman Nielsen - ja nogle enkelte. Hvorfor kun 5 stemmer? Svar fra forsamlingen: Hvad hvis jeg

6 ksber 50 ejendomme - sd kan jeg bestemme det hele! Claus Normann Nielsen: Vi kikker ogsd pd de andre vandverkers vedtegter. S 6.10 slettes da den ikke har nogen praktisk betydning lengere. Gilleleje og Baunehoj har slettet den i deres vedtegter. Spargsmitl: Kan man bare slette? Tine Jacobsen: Jeg har spurgt ind til det og fdet bekreftet, at det er undersagt. Der kommer en bemerkning om en skrive-/slifejl i$ 5.. Ordet generalforsamlingen endres til generalforsamling. Det besluttes at afstemningen foretages ved handsoprakning for hver enkelt endring. 213 af forsamlingen stemmer for vedtegtsendringerne. Hermed skal der iflg. vedtegterne indkaldes til ekstraordiner generalforsamling for endelig vedtagelse. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer PA valg er: Anette Slesvig og Peter Godtfredsen, som begge er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog lb Maymann, Hojbjergvej 6 som nyt bestyrelsesmedlem. lb presenterede sig selv. Er projektleder i Nordea. Har varet involveret i et storre renoveringsprojekt i en ejedorening. Har erfaring med kontakt til kommunen. Sporgsmdl: Er du fastboende - har du dyr? lb: Ja - jeg er fastboende pd gdrd med 11 tdl. og har skofsk hajlandskveg som hobby. Mit vandforbrug er sat til 150m3 pr. dr. Spargsmdl; Synes at suppleanter, der er indtr\dt i bestyrelsen midt i perioden ogsd skulle vere pd valg. Tine Jacobsen: Vedtegterne siger noget andet. Da der ikke var flere som snskede at opstille til bestyrelsen blev alle 3 valgt med applaus. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen Bestyrelsen foreslog Rasmus Moller, Bakkebjergvej 37. Rasmus presenterede sig selv. Er fastboende med lidt heste.

7 Som 2. suppleant meldte Gert Olsen, Bygvanget 16 sig. Gert presenterede sig selv. Vi har i februar kobt sommerhus pa Bygvenget. Finder det spendende og udfordrende at vere med i bestyrelsesarbejde. Da der ikke var yderligere kandidater til suppleantposterne blev begge valgt med applaus Valg af revisor BDO Revision blev genvalgt med applaus. Eventuelt Sporgsmdl ang. Helsingevej og omlegning af vandledninger pd privat grund. Er det normalt at vandverket bare graver uden at advisere forst samt at der mangler reetablering? Steffen Nielsen siger, at vi altid er i tet dialog med forbrugerne. Jesper Rasmussen supplere med, at vi nok skal sarge for at der bliver reetableret. Spargsmdl vedr. adresse hvor vandverket har flyttet mdlerbrand 50 meter. Tine Jacobsen sparg ind til om vandverket er kontaktet? Ja - der skulle vere sendf mail som ikke er blevet besvaret. Jesper Rasmussen forklarer at alle vandverker flytter mdlerbrande ud til 1 meter fra skel. Hvor mange kilometer eternit ledning har vandverket tilbage? Steffen Nielsen; Kender ikke det najagtige tal- men et bud ville vere ca. 10 km. Hvorfor er der ikke orienteret om at Per Roswall ikke lengere var i bestyrelsen? Anette S/esvrgr; Det har sfdef i et nyhedsbrev pd hjemmesiden Der stilles forslag om at nyhedsbrevet skalsendes ud pd mail. Tine Jacobsen svarer, at det koster tid i administration. En enkelt mener, at det ikke kan vere det sfore problem. Tine Jacobsen sparg ud i forsamlingen. Det er der ikke stemning for. Dirigent Tine Jacoben og formand Claus Normann Nielsen takkede i fellesskab for en god generalforsamling. Udsholt den 9. Maj 2015 Dirigent Advokat Tine Jacobsen Anette Slesvig/Birgith Andersen

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere