Padborg Vandværk A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padborg Vandværk A.m.b.a."

Transkript

1 Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen til de andelshavere, der var mødt op til den ordinære generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. En særlig velkomst til vandværkets revisor: Statsaut. Revisor Claus Thomsen fra Sønderjyllands Revision, der er på valg. Også velkomst til medarbejderne på vandværket Svend Nielsen, Henning Hansen og Uwe Nissen. Rent praktisk oplyste Jeppe B. Jørgensen derefter, at der står øl og vand på bordene til fri afbenyttelse og senere på aftenen serveres en pariserbøf på vandværkets regning. Herefter gik vi over til dagsordenen. 1. punkt var valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog andelshaver Iver H. Ottosen. Iver H. Ottosen blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig og dermed lovlig indvarslet ved annonce i Ugeavisen Bov & Omegn den 9. marts og 30. marts Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Protokolfører: Monika Jensen

2 Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formanden Jeppe B. Jørgensen: Vandværket har afsluttet sit 7. regnskabsår som forbrugerejet andelsselskab. Efter reglerne om målerkontrol skiftede vandværkets personale i månederne januar, februar og marts 2010 ca. 350 stk. vandmålere. Allerede i november 2009 have vi skiftet de 43 stk. vandmålere, der skulle indsendes til kontrolmåling. I december 2010 blev der af en målerserie på i alt 451 stk. skiftet 49 vandmålere, som blev indsendt til målerkontrol, da de havde siddet 8 år siden monteringen. Om 2 år vil alle vore vandmålere være omfattet af nye regler, der betyder, at kontrolmåling allerede skal foretages 6 år efter opsætning. Som tidligere oplyst på de seneste 2 års generalforsamlinger har Padborg Vandværk i henhold til Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan påtaget sig at etablere vandforsyning til et stort uforsynet område. Dette store ledningsarbejde skyldes, at Vandforsyningsplanen for tidligere Lundtoft kommune ikke havde pålagt noget alment vandværk at forsyne områderne omkring Perbøl, Bjerndrup Østermark og området ved Stevninghus nord for Kliplev. Da foråret kom, gik vi umiddelbart efter påske i gang med ledningsarbejdet fra Bjerndrup Østermark over Kådnervej, Bjerndrupvej og Hjerneshøjvej frem til ledningsanlægget ved industriområdet Kliplev Vest, som vandværket havde erhvervet fra Aabenraa Kommune pr. 1. april Flere strækninger over markareal blev etableret først, så landmændene ikke blev forsinket i deres forårsarbejde med tilsåning af disse arealer. Midt i maj måned fik vi etableret ledningsforbindelse til det nyerhvervede ledningsnet i industriområdet Kliplev Vest, som Kliplev Vandværk havde forsynet indtil da. Næste mål var nu via Gl. Oksevej og Årtoftvej at etablere ledningsforbindelse frem til Holmvej. Undervejs skulle vi krydse Motorvejen ca. 2 km nord for Kliplev. Jordbunden i det område, hvor vi havde valgt at krydse Motorvejen, viste sig at være meget stenfyldt, hvorfor underføringsrøret i første omgang kilede sig fast, men efter mange genvordigheder og flere dages arbejde lykkedes det dog at få den styrede underboring etableret med tilfredsstillende resultat. Ledningsarbejdet vest for Motorvejen blev stort set overalt etableret i sandjord, hvilket er den nemmeste jordart at etablere ledningsanlæg i. Øst for Motorvejen kom vi først i meget stenfyldt område og siden kom vi langs det meste af Holmvej i mosejord og senere i stiv lerjord, hvorfor ledningsarbejdet på den sidste del blev betydelig vanskeligere end forudset. På strækningen med den stive lerjord blev vi tillige besværet af mange dage med strid regn. Disse forhold betød ekstra omkostninger, hvorfor det budgetterede beløb til strækningen ikke kunne holde. Hele den etablerede strækning udgjorde i 2010 næsten 10 km, som fortrinsvis blev etableret med Ø 160 mm PVC-rør. I 2010 blev der på den etablerede strækning tilsluttet 9 ejendomme, men vi har givet vandforsyningsmulighed til langt flere ejendomme, som efter erfaring vil ønske frivilligt at blive tilsluttet i de kommende år. 2

3 Endvidere har vi i det erhvervede forsyningsområde i Kliplev Vest overtaget forsyningen af 10 ejendomme. I vandværkets eksisterende forsyningsområde har vi i 2010 nytilsluttet 5 ejendomme, hvoraf kun én tilslutning var til et nybygget parcelhus, medens resten var eksisterende ejendomme i landzoneområde. Vandværket har i 2010 haft i alt 7 ledningsbrud. Heraf var der 4 brud på gamle stikledninger af jernrør samt på forsyningsledningsnettet 3 brud, der alle skyldtes graveskader af eksterne entreprenører. Allerede i 2009 vedtog Folketinget en Vandsektorlov, der med tilhørende bekendtgørelser fremover skal give billigere vandpriser i Danmark. Vandsektorloven skulle allerede fra 2010 give anledning til individuelle statsudmeldte prislofter for alle vandværker, der leverer og afregner mere end m 3 vand årligt. Som følge af massive protester fra de berørte vandselskaber, der omfatter både vandværker og kloakforsyninger, blev loven dog udsat til først at træde i kraft fra regnskabsåret Skønt prisloftet først skulle have virkning fra regnskabsåret 2011, har det dog allerede i 2010 medført massive ekstra administrative arbejdsbyrder og ekstra omkostninger for de berørte vandværker. Alle vandværkets anlægsaktiver skulle prissættes efter nogle standardsatser, der gælder for hele landet og denne registrering af samtlige anlægsaktiver, skulle være indsendt til Forsyningssekretariatet ved Konkurrencestyrelsen senest 1. april i Næste trin i arbejdet blev senest 1. maj at indberette samtlige regnskabstal for 2003, 2004 og 2005 samt vandsalget i Gennemsnittet af vore omkostninger i disse 3 år bliver herefter bestemmende for vort prisloft for Forsyningssekretariatet skulle herefter senest 1. oktober 2010 melde et prisloft ud til hvert enkelt vandværk. Dermed var det administrative besvær dog ikke tilendebragt. I løbet af sommeren skulle vandselskaberne udarbejde et internt overvågningsprogram, der skal benyttes ved udarbejdelse af en særlig årsberetning, som efterviser og sikrer, at alle aftaler indgås på markedsvilkår. Derudover skal vandselskaberne udarbejde og indsende et anlægsregnskab, der redegør for de i året foretagne anlægsinvesteringer og afskrivninger. Både årsberetning og anlægsregnskab skal allerede indsendes for regnskabsåret Som sidste prøvelse fra konkurrencestyrelsen skal der for hvert år udarbejdes benchmarking, hvori driftsregnskabet inddeles i 7 forskellige costdrivere. Én af disse costdrivere er drift af ledningsnettet, der skal omregnes til et samlet rørvolumen, idet eksperterne mener, at rørenes volumen er et godt udtryk for forskellen på drift af små og store rør. Alt materiale skal indsendes til Forsyningssekretariatet i digital form og tillige ledsages af en revisorpåtegning, for hvilken, der er udarbejdet særlig instruks. Derudover er de vandselskaber, der er omfattet af Vandsektorloven tillige fra 2010 blevet skattepligtig. Som nævnt skulle alle disse tiltag føre til billigere vandpriser. 3

4 Alle de forbrugerejede private vandværker har gennem FVD protesteret over lovgivningen, som fører til massive ekstra omkostninger og derfor kun kan føre til højere vandpriser. Børge Nielsen har deltaget i en arbejdsgruppe, der har udarbejdet begrundelser for at lade de forbrugerejede vandværker slippe ud af dette bureaukrati En delegation har bl.a. haft foretræde for Folketingets Miljøudvalg ud over, at arbejdsgruppen på enhver måde har forsøgt at påvirke polikerne. Dette arbejde har båret frugt. Forligspartierne har besluttet at løfte hovedparten af de forbrugerejede vandværker ud af Vandsektorloven ved at hæve grænsen for den solgte vandmængde. Antallet af forbrugerejede vandværker, der bliver omfattet af lovgivningen forventes derfor reduceret fra 131 vandværker til ca. 20. Lovændringen vil dog ikke komme Padborg Vandværk til gavn, da vi vil være blandt de 30 største, som forsat vil være omfattet af lovgivningen, men det glæder os dog, at vi har kunnet være med til at afhjælpe situationen for rigtig mange andre vandværker. At alle disse administrative ekstra og besværlige opgaver skal give billigere vandpriser går dog over vandværkernes fatteevne. For de fleste vandværker medfører det årlige ekstraomkostninger på mellem og kr. til administration, revision og rådgivende firmaer. Vandværket har i 2010 fået analyseret vandet i henhold til de gældende bestemmelser om analysehyppighed og diverse sporestoffer. Der er på værkerne udtaget prøver til normale kontroller og udvidede kontroller. På én af boringerne er der tillige udført obligatorisk boringskontrol. Samtlige analyser viser, at vandkvaliteten i eksisterende forsyningsområder er i orden og på pesticidområdet er der end ikke konstateret spor af pesticider. Bestyrelsen har i 2010 afholdt 5 bestyrelsesmøder. Et fast punkt på disse møder er forelæggelse af regnskabsrapport, så Bestyrelsen hele tiden kan følge vandværkets økonomiske stilling. Padborg Vandværks fremtid. Padborg Vandværk vil på sigt komme under økonomisk pres på grund af det nyindførte prisloft, men da begge værker og hele vort ledningsnet er godt vedligeholdt, mener vi dog, at vi med få nedskæringer på driften kan overholde prisloftet uden, at det vil gå ud over forsyningssikkerheden. Ved udgangen af 2011 vil vandværket næsten have afsluttet den store udbygning af vort forsyningsområde. I de kommende år skal vi derefter i gang med at renovere vandværkets 3 boringer ved Toldbodvej, hvor også det elektroniske styresystem snart skal udskiftes, da der ikke længere kan skaffes reservedele til det nuværende anlæg. Det er fortsat bestyrelsens mål, at driften og serviceniveauet skal være så optimalt som muligt og at forbrugerne får det bedste, det reneste og det billigste vand med det produktionsapparat, som vandværket råder over. Sluttelig vil jeg også i år sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og sagligt samarbejde i det forløbne år. Der skal også lyde en tak til administrator og medarbejderne for et godt samarbejde med bestyrelsen i det forløbne år. 4

5 Dirigenten satte derpå beretningen til debat. Peter Hansen spurgte, om der i 2010 er udlagt 10 km ledningsnet til kun 10 forbrugere og hvem der har betalt for dette. Børge V. Nielsen svarede, at der i det nyforsynede område er tilsluttet 9 forbrugere i Der er dog mange flere ejendomme i forsyningsområdet og disse vil komme og anmode om tilslutning i de kommende år. En stor del af det lagte ledningsnet er tillige anvendt til forsyning af Kliplev Vest industriområdet, der i de kommende år vil give vandværket store indtægter fra nye industriarealer efter at Kliplev er blevet et motorvejsknudepunkt. Padborg Vandværk har især fra tilslutning af store industrigrunde i Padborg opsamlet for stor en kassebeholdning, som vi efter prisstoploven skal nedbringe. Det er således ikke de almindelige forbrugere, der har betalt for vandværkets udbygning omkring Kliplev. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabet for 2010 blev på overhead gennemgået af administrator Børge V. Nielsen. Regnskabet var udleveret til samtlige deltagere i generalforsamlingen. Regnskabet udviser et driftsresultat på minus kr. imod et budgetteret underskud på kr. og en samlet egenkapital i vandværket på kr. Hele regnskabet er nu opbygget efter reglerne om prisloft, der er reguleret på baggrund af en ny åbningsbalance pr. 1/ med enhedspriser fastlagt af Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen. Vandværket har ikke længere meget selvbestemmelsesret. Forsyningssekretariatet har udmeldt et prisloft, som skal overholdes af vandværket. Den store egenkapital vil give meget store afskrivninger i de kommende år, hvorfor vandværket igennem en årrække vil få driftsunderskud. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til regnskabet. Peter Hansen spurgte om størrelsen på det areal, som vandværket har betalt kr. i leje for 2010 til Naturstyrelsen. Børge V. Nielsen svarede, at han ikke have arealstørrelsen, men at det er en rigtig god aftale. 5

6 Aftalen indebærer, at vandværkets boringer ved vandværket i Vejbæk er placeret inde midt i statsskoven, som allerede for mange år siden ophørte med at bruge pesticider. Flere andre vandværker har måttet betale årlige erstatninger til landbrug for ikke at bruge pesticider ved boringer. Disse erstatninger beløber sig nogle steder til ca. 1 kr. pr. indvunden m 3 vand. Vandværket i Vejbæk indvinder årligt ca m 3. Iver H. Ottosen forespurgte om årsagen til, at vandværket ikke længere samarbejder med Arwos om vagtordningen. Børge V. Nielsen oplyste, at Arwos har opsagt vagtordningen fordi de ikke ønsker at andre indgår i deres vagtordning. Regnskabet for 2010 blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 4 Budget og takster for det kommende år forelægges til godkendelse. Børge V. Nielsen gennemgik på overhead budgettet, der er indeholdt i det udleverede regnskab. Budgettet for 2011er sammenstillet med regnskabet for 2010 og kan derved direkte sammenlignes med forbruget i På grund af den store opskrivning af historiske anlægsinvesteringer, er der budgetteret med et driftsunderskud på kr. Fremover skal vi mere se på resultatet før afskrivninger og renter. Budgettet for 2011viser her et overskud på kr. Der er for 2011 budgetteret med højere takster idet taksterne for 2010 blev fastsat med budgetteret underskud for at nedbringe kassebeholdningen. På anlægssiden er der budgetteret med kr. til byggemodning, kr. til etablering af Ringledning til spejdercentret Stevninghus samt kr. til udskiftning af vandmålere. Børge V. Nielsen gennemgik på overhead takstbladet for 2011 med en takststigning på vandet til 3,60 kr. pr. m 3 og faste afgifter på 360 kr. pr. årsmåler samt kr. for sprinkleranlæg. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til budget og taksterne, hvilket ikke var tilfældet. Budget og takstblad blev derefter enstemmigt godkendt. Ad 5 Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6

7 Ad 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Jeppe B. Jørgensen, Børge V. Nielsen og Monika Jensen blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Suppleanterne Erik Broe Petersen og Gitte Hansen havde meddelt, at de var villige til genvalg. Erik Broe Petersen blev genvalgt som 1. suppleant og Gitte Hansen som 2. suppleant uden modkandidater. Ad 7 Valg af revisorer. Sønderjyllands Revision repræsenteret ved statsautoriserede revisor Claus Thomsen blev genvalgt uden modkandidater. Ad 8 Eventuelt. Ingen emner fra salen. Dirigent Iver H. Ottosen konstaterede herefter, at dagsordenen var gennemført og hans job dermed afsluttet, idet han takkede forsamlingen for god ro og orden. Formanden Jeppe B. Jørgensen takkede ordstyreren for hans sikre styring igennem generalforsamlingen. Formanden Jeppe B. Jørgensen takkede de fremmødte for deres interesse for vandværket og oplyste, at vandværket herefter var vært ved en pariserbøf og efterfølgende kaffe. Iver H. Ottosen dirigent Monika Jensen protokolfører 7

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Indholdsfortegnelse 1. Tilsluttede ejendomme... 1 2. Bestyrelsesarbejde... 1 3. Vandværkerne og boringer... 3 3.1. Udpumpet mængde... 3 3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde... 3 4. Vandindvinding...

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere