Referat af årlig ordinær generalforsamling icharlottenlund Søbad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af årlig ordinær generalforsamling icharlottenlund Søbad"

Transkript

1 Referat af årlig ordinær generalforsamling icharlottenlund Søbad Afholdt onsdag den 25. marts 2015 kl , Gentofte Rådhus Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab. 3. Behandling af fremsatte forslag. 4. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemskontingenter ogentre for budgetåret 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer ogsuppleanter. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. Ad 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsesformand Birgitte Posing bød velkommen. Claus R. Bock blev valgt som referent. Advokat Lars Lindencrone Petersen blev valgt til dirigent og takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Ad 2. Aflæggelse af beretning og godkendelse af regnskab Formanden aflagde beretning. Beretningen forefindes på foreningens hjemmeside, hvor den ligger isin fulde længde, og hvortil der derfor henvises. Formanden takkede også foreningens medarbejdere Niels Melbye, Klaus Gregersen, Kirsten Paulsen og Steffen Wolf for deres indsats i det forgangne år, hvilket generalforsamlingen bifaldt med applaus. Formanden fremlagde årsregnskab for Spørgsmål o~ kommentarer fra medlemmerne til beretningen o~ årsregnskabet 1) Et medlem [Sven von der Osten] havde inden generalforsamlingen bedt om svar på spørgsmåltil regnskabet til besvarelse på generalforsamlingen. Formanden besvarede disse i umiddelbar forlængelse af sin beretning: 1/6

2 1. Forklaring til øgede omkostninger i 2014 til posten "Udgifter, drift af anlægget": 50 %forøgelse af udgifter til Rengøringsartikler og afhentning af affald" kan primærttilskrives Gentofte Kommunes nye praksis med opkrævning af betaling for afhentning af affald samt rengøringsselskabets nye opkrævning af dobbelttakst for rengøring af sauna om natten. Posten "Nyanskaffelser og renovering" blev igangsat i 2014, fx renovering af kontor i bademesterhus og it-systemer (efter forsikringen havde betalt skader efter brand), lagerrum og restaurering af el-, rør- og kloakinstallationer samt nyindkøb af diverse maskiner til værksted. Disse arbejder havde bestyrelsen igangsat efter et ekstra gennemsyn af Søbadet, efter at den hidtidige vicevært pludselig havde sagt sin stilling op i sommeren Bestyrelsen fandt, at det på længere sigt var billigere at gennemføre disse tiltag end at vente, til skaderne blev endnu større, og at der var behov for at skabe en tidssvarende arbejdsplads for de mange, der arbejder i bademesterhuset. 2. Forklaringer på øgede administrationsomkostninger Lønudgifterne var forøget navnlig som følge af medlemmernes tiltagende behov for service. Lønomkostninger til SØbadets it- og medlemssystem har været stigende. Lønniveauet for Søbadets personale ligger lavere end sammenlignelige jobprofiler, så de stigende lønudgifter skyldes bl.a. udfordringerne ved bemandingen i sommerperioden, jf. beretningen samt ansættelse af nyvicevært og honorar til håndværkere for udbedring af skader på det gamle anlæg. Forslag om specifikation iregnskabet af udgifter til løn- og arbejdsfunktioner 2015 noterede bestyrelsen som en ide til overvejelse, dog med det forbehold at enkeltpersoners løn af fortrolighedsårsager Ikke oplyses Udgifterne til Rådgivningsmæssig assistance dækker stigende omkostninger til revisor. 3. Generelt lægger bestyrelsen altid opgaver i udbud, inden der indgås aftaler. Dette gælder også deopgaver inden for driften, hvor Søbadet har benyttet samme leverandør nogle år. Her har bestyrelsen opnået væsentlige besparelser ved leverandørskift. Dirigenten understregede over for generalforsamlingen den almindelige ansvarsfordeling ved drift af Søbadet samt i særdeleshed med henvisning til vedtægternes 6, hvorefter retten og pligten til at varetage ansættelse hhv. afskedigelse af personale påhviler bstyrelsen. Deter ikke en generalforsamlingsopgave. 2) Et medlem spurgte til udvidelse af mulighed for køb af gæstebilletter: Formanden svarede bekræftende, at gæstebilletter nu kan købes både isommer- og vintersæson. 3) Et medlem havde følgende bemærkninger til udgiftsposterne En del af posterne var realiseret væsentligt over budget Man kan holde igen på nogle af udgifterne, fx maling af badeanstalten, hvilket Søbadet ifølge medlemmet ikke trængte til. 2/6

3 Foreningen bør have en 10-årsplan for vedligeholdelse mv. af Søbadet og burde i den sammenhæng få rådgivning fra ingeniør eller arkitekt til at få den udfærdiget Formanden takkede for indlægget og bemærkede, at bestyrelsen har lagten vedligeholdelsesplan for Søbadet, som rækker til 2016 og derefter ville lægge en ny langsigtet vedligeholdsplan, som bestyrelsen arbejder og prioriterer efter. Den slags planer forhindrer imidlertid ikke, at behov og/eller uheld opstår og vedligehold og udbedring skal ske i en anden rækkefølge end planlagt. Ideen om en 10-årsplan blev noteret af bestyrelsen. 4) Et medlem kommenterede SØbadets værdigrundlag som følger: Søbadets værdier er gode og anvendelige, dog trænger de til at blive formidlet en gang til, således at alle medlemmer har dem frisk i erindring. Formanden takkede og bemærkede, at værdierne formidles alle steder hele tiden: i folder, nyhedsbreve og ved opslag. 5) Et medlem kritiserede bestyrelse og en ansat i voldsomme toner. Generalforsamlingen debatteredetakt, tone og etikette medlemmerne indbyrdes såvel som i forhold til bestyrelse, henholdsvis personale. På vegne af bestyrelsen opfordrede formanden medlemmerne til venligt og lyttende at tage den indbyrdes dialog med hinanden i konkret opståede situationer og løse eventuelle konflikter. Efter håndsoprækning konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt og årsregnskabet vedtaget. Kun en enkelt stemte imod. Ad. 3. Behandling af fremsatte forslag 3.1. Forslag om forhøjelse af kontingent, stillet af bestyrelsen Kontingenterne hæves fra 600 kr. til 800 kr. for fuldtids- og helårsmedlemmer, fra 500 kr. til 700 kr. for helårs-deltidsmedlemmer og fra 300 kr. til 400 kr. for sommermedlemmer. Sommerrabatkort samt entre voksne og børn er uændrede. Gæstebillet sommer 30 kr. indføres Formanden begrundede forslaget med, at Søbadets udgifter over den seneste årrække har været stigende, mens kontingenterne har haft samme niveau de seneste 17 år, se også den udsendte årsberetning. Forslaget blev debatteret og vedtaget Forslag om børns adgang til SØbadet Formanden bemærkede, at der var stillet tre forslag af medlemmer af foreningen og et forslag af bestyrelsen med dette som emne: Af familien Blinkenberg 3/6

4 Der er givet begrænset "prøveadgang" til medlemmers børn lørdage og søndage kl Forslaget går ud på at udvide denne adgang således: 1. En time ekstra til medlemmers børn fra kl (ellerl2-14) eller 2. En time ekstra til medlemmers børn fra kl (eller 12-14) samt helligdage eller 3. Entime ekstra til medlemmers børn ud over efter bestyrelsens vurdering (fx og 16-17) samt helligdage Af Christian Riis Hansen Det tillades at medbringe hjemmeboende børn i flere timer i weekenden og eventuelt også nogle hverdage Af John Blum-Hansen Tidsrummet for at medbringe hjemmeboende børn i weekenden udvides et par timer Af bestyrelsen De tre forslag stillet af medlemmer af foreningen vedrørende udvidet adgang for børn behandles underet, og adgang for børn udvides, således at børn har adgang fra kl. 12 til kl. 15 i weekender, dvs. med en time i hver ende af den hidtidige adgang. Formanden begrundede forslaget med medlemmernes besøgsfrekvens og -tider. Se endvidere den udsendte beretning. Dirigenten bemærkede, at bestyrelsens forslag vedrørende børns adgang til Søbadet er det mest vidtgående og derfor sættes under afstemning først. Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Dirigenten bemærkede, at de tre forslag stillet af medlemmer af foreningen herefter bortfaldt Forslag om proceduren ved optagelse af nye medlemmer stillet af Liselotte Rothmann Forslaget går ud på, at familiemedlemmer (ægtefæller, forældre eller børn) prioriteres højere end ansøgere uden relation til Charlottenlund Søbad. For eksempel at 25 pct. af pladserne reserveres til familie, således for hver 100 ledige pladser fordeles de første 25 til familie ud fra deres nummer på ventelisten. De Øvrige 75 pladser fordeles konsekutivt til de 75 på ventelisten med de laveste numre. Liselotte Rothmann motiverede forslaget ud fra ønsket om at kunne dele vinterbadning og de dejlige stunder på Søbadet med ægtefælle, partner og/eller børn. Formanden kommenterede, at bestyrelsens havde mere end fuld forståelse for Ønsket, imidlertid finder bestyrelsen, at ønsket om at have en venteliste, der er lige for alle, vægter højere i forhold til foreningens værdier. Desuden er det svært at finde et sæt objektive kriterier, som tilgodeser forskellige samlivsformer, børn og delebørn mv. 4/6

5 Forslaget blev debatteret og derpå forkastet af generalforsamlingen ved håndsoprækning Forslag stillet af Birthe Marker Birthe Marker har stillet følgende forslag: 1. Søm fjernes fra flagstangens top. 2: Indgangsdøren genetableres. 3: Håndklæde-vaskedag afskaffes. 4: Foreningen går tilbage til kun at have bademester om sommeren. Birthe Marker motiverede ud fra den grundholdning,at i en forening er kontrol godt, men tillid allerbedst. Formanden kommenterede og generalforsamlingen debatterede forslagene. Forslagene 1, 2 og 3 blev sat under afstemning et ad gangen og forslagene blev efter håndsoprækning forkastet. Forslag 4 blev herefter trukket af stiller og derfor ikke bragt til afstemning. Ad.4. Behandling af budget 2015, herunder fastsættelse af medlemskontingenter ogentre for budgetåret Kassereren motiverede forslag til budgettet mv. Kassererens slides til budget udsendes sammen med nærværende referat, hvorfor der henvises til disse. Forslag til budget for 2014, herunder forslag til medlemskontingenter og entre blev herefter debatteret og efterfølgende ved håndsoprækning vedtaget, som følger: Kategori Periode Ændret fra Til Ændring Voksne sommer Voksne deltid vinter Voksne heltid Sommerrabatkort Voksne Børn Uændret Entre Voksne Uændret Børn Uændret Ad.S. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Birgitte Posing, nuværende formand, er på valg. 5/6

6 Ole Bjarrum, nuværende kasserer, er på valg. Formanden bemærkede, at foreningens vedtægter forskriver, at formand og kasserer ikke bør være på valg samme år. Derfor opstillede Birgitte Possing til genvalg med envalgperiode af 1(et) år. Bestyrelsen indstiller, at Birgitte Possing og Ole Bjarrum genvælges. Forslaget blev vedtaget enstemmigt. Ad.6. Valg af revisor KGN Revision ved Kurt G. Nielsen er ikke på valg. Ad.7. Eventuelt Bestyrelsen mindede om kalenderen for 2015, herunder de arrangementer, som afholdes i årets løb, jf.den udsendte indkaldelse: 29. april Velkomst til nye medlemmer 1. maj Seneste rettidige indbetaling af kontingent 31. maj 12:00 Standerhejsning 1. juni 9:00 Åbner for entregæster 14. august 17:00 Medlemsarrangement (Søbadet lukker for entregæster kl. 15) 30. august Flaget stryges og Søbadet lukker for entregæster 2. september 13:00-16:00 Børnebørnsdag Et medlem bemærkede, at adgangen for deltidsmedlemmer blev udvidet på hverdage. Bestyrelsen bør derfor overveje, hvorvidt forskellen i kontingent afspejler forskellene mellem medlemskategoriernesadgang. Sluttelig bemærkede et medlem, at hun hvert forår glædede sig ved medlemskabet og det dejlige ved at have adgang til Søbadet med alle de gode og smukke timer på badebroen til så lavt et kontingent. Medlemmet takkede bestyrelsen for deres indsats for foreningen, hvilket generalforsamlingen bifaldt med applaus. Dirigenten takkede for god ro og orden. Ge~heralforsamlingen hævet. Sorr(diri~isrni, 25. marts 201 Lars Lin"dencrone Petersen 6/6

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere