KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 15 Oktober 2015 For Solcelleanlæg ved Evetofte. Natur og Udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 15 Oktober 2015 For Solcelleanlæg ved Evetofte. Natur og Udvikling"

Transkript

1 KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 15 Oktober 2015 For Solcelleanlæg ved Evetofte Natur og Udvikling

2 Kommuneplantillæg nr. 15 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Frederiksværk Tlf Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 20 stk. Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø og Teknik. Sag nr. 2014/ Kommunenr. 260 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

3 Kommuneplantillæg nr. 15 Indholdsfortegnelse Hvorfor laver vi et kommuneplantillæg?... 4 Hvordan kan du være med, når vi laver et kommuneplantillæg?... 4 Tillæggets baggrund... 4 Tillæggets formål og indhold... 4 Vedtagelsespåtegning... 7 Bilag Bilag

4 Kommuneplantillæg nr. 15 Hvorfor laver vi et kommuneplantillæg? Al fysisk planlægning er reguleret af Planloven. Dvs. forhold om områders anvendelse til f.eks. byggeri, offentlige institutioner osv. I kommunerne styres den overordnede fysiske planlægning gennem kommuneplanen. Der skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøres en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde en beslutning om enten at kommuneplanen skal revideres, at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller at kommuneplanen vedtages for en ny 4 års periode. I løbet af fireårsperioden kan der dog opstå situationer, hvor kommuneplanen ikke rækker. Her er det så muligt at lave et tillæg til kommuneplanen. Tillægget muliggør en ændring af anvendelsesmulighederne for lige præcis det område, der er aktuelt. Hvordan kan du være med, når vi laver et kommuneplantillæg? Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til det nye tillæg. Det sendes i høring i en periode, hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer til det. Samtidig sender vi også forslaget til ministerier, styrelser med videre, der skal have mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til forslaget. Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de modtagne indlæg igen behandlet af Byrådet. Derefter vedtager Byrådet tillægget endeligt. Tillæggets baggrund Solenergi Danmark A/S ønsker at etablere et solcelleanlæg ved Evetofte. Anlægget er så stort, at det kræver, at der kommuneplanlægges for det. Da der ikke er udlagt rammer i kommuneplanen på det pågældende sted, skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan Kommuneplantillægget fastsætter rammer for lokalplaner i området. Tillæggets formål og indhold Kommuneplantillæg til Kommuneplan for Halsnæs Kommune skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt. Kommuneplantillægget udlægger et nye rammeområde 1.T4 til solcelleanlæg. De nye rammebestemmelser for 1.T4 fremgår af nedenstående. Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etableringen af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg. 4

5 Kommuneplantillæg nr. 15 Rammeplanområde 1.T4 Rammerne for området bliver følgende: Kommuneplan rammeområde 1.T4 Zoneforhold Anvendelse Landzone Tekniske anlæg, solcelleanlæg med tilhørende faciliteter. Maks.etageantal Maks. Bygningshøjde. Supplerende bestemmelser Solcelleanlægget skal afskærmes af beplantningsbælter. Byggeri og tekniske anlæg må have en højde på maks. 2,5m. Vejadgangen skal ske til Ludvig Brandtstrupsvej. Der kan etableres indhegninger og faciliteter til græssende dyr. Området skal overgå til jordbrugsformål, når solcelleanlægget ikke længere er i drift. 5

6 Kommuneplantillæg nr. 15 Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Området er et OSD-område- Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Ved ændringer af anvendelsen af OSD-Områder, skal der redegøres for, at den ændrede anvendelse ikke truer grundvandsinteresserne. Det er vurderet, at anvendelsesændringen ikke medfører en øget trussel mod grundvandet. Der er redegjort nærmere for betydningen af anvendelsesændringen fra landbrugsformål til solcelleanlæg i bilag 1 til tillægget. Statslige interesser i kommuneplanlægningen I oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 er der ikke fastlagt nærmere ang. Solenergianlæg, hvorfor der som supplement i juni 2013 er udsendt Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Jævnfør denne bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning til byområder, jævnfør by og landzoneprincipperne. Det er dog naturstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske anlæg som ønskes placeret i det åbne land, skal redegøres for den foreslåede placering. Den foreslåede placering af solcelleanlæg på et ca. 12 ha stort område ved Evetofte ligger i det åbne land. Redegørelsen i bilag 2 indeholder begrundelsen for, hvorfor en byområdenær placering i det konkrete tilfælde ikke er mulig ud fra en afvejning ift. kommunens byområder samt funktionelle, æstetiske samt miljø- og naturmæssige hensyn. 6

7 Kommuneplantillæg nr. 15 Vedtagelsespåtegning Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 er vedtaget af Halsnæs Byråd den 16. juni 2015 i henhold til Planlovens 24. Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 20. august Kommuneplantillæg nr. 15 er vedtaget endeligt af Halsnæs Byråd den 6. oktober 2015 i henholdt til Planlovens 24. 7

8 Kommuneplantillæg nr. 15 Bilag 1 Redegørelse vedr. placering af et solcelleanlæg i OSD-område (matr. 9bu og 9bv Evetofte By, Melby) Naturstyrelsen har i et vejledende notat om opstilling af solenergianlæg fra juni 2013 beskrevet, at placering af et solvarmeanlæg skal vurderes i forhold til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 for byudvikling og ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsopland. Arealet, hvor solcelleanlægget ønskes placeret - matr. 9bu og 9bv Evetofte By, Melby, er beliggende i et OSD-område, i et indvindingsopland til Evetofte Vandværk samt i et Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) i Halsnæs Kommune. Transformerne, der opstilles i forbindelse med et solcelleanlæg, indeholder hver 340 liter olie. Ifølge Naturstyrelsens notat skal vurderingen forholde sig til giftighed af olien, tekniske tiltag som skal mindske risiko for spild samt afstandskrav til vandindvindingsboringer. Derudover skal en alternativ placering uden for OSD vurderes, og der skal være vigtige planmæssige hensyn, eksempelvis opfyldelse af CO 2 reduktionsmål for den valgte placering i OSD. Ved ændringer af anvendelsen af OSD-områder, skal der redegøres for, at den ændrede anvendelse ikke truer grundvandsinteresserne. Figur 1. Lokalplanområdet er delvist beliggende i et område med særlige drikkevandsinteres-ser OSD-område samt i et nitratfølsomt indvindingsområde (mørkeblåt) samt i et område med drikkevandsinteresser (lyseblåt) 8

9 Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplanområdet er beliggende i et OSD-område og i et indvindingsopland i Halsnæs Kommune. Hovedparten af arealet ligge i et Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Planområdet er ikke omfattet af den gældende Kommuneplan, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg. Der er desuden udarbejdet forslag til lokalplan samt en VVM-redegørelse og miljøvurdering for planforslagene. Arealet, hvor solcelleanlægget ønskes etableret, anvendes til landbrug. Det er vurderet, at anvendelsesændringen ikke medfører en øget trussel mod grundvandet, da de kemiske stoffer, der anvendes og mængderne heraf, ikke vil kunne udgøre en trussel. Der er redegjort nærmere for betydningen af anvendelsesændringen fra landbrugsformål til solvarmeanlæg senere i afsnittet. Vandindvinding i området Der ligger 3 vandværksboringer tilhørende Evetofte Vandværks kildeplads i lokalplanområdet (Boring , og ). De øvrige boringer i området er sløjfede. Geologiske forhold De geologiske forhold i lokalplanområdet er beskrevet ud fra boringerne i området. Det primære magasin er et overfladenært sandlag. Grundvandet er sårbart, der er ingen beskyttelse af overliggende lerlag. Hydrogeologiske forhold Grundvandet er sårbart, der er ingen beskyttelse af et lerlag. Grundvandet vurderes at strømme i retningen af boringerne. Grundvandsdannelse: En del af det grundvandsdannende opland til Evetofte Vandværk ligger i lokalplanområdet. Projektet I forbindelse med etablering af solcelleanlæg på et samlet areal på ca. 12 hektar, skal der til anlægget etableres 12 stk. transformatorer. Transformatorerne placeres i transformatorhuse fordelt ud over arealet. Der opbevares 340 l olie i hver transformer. De anvendte transformere er af typen hermetiske lukkede, hvilket vil sige, at de ikke over år skal efterfyldes med olie. Olien i transformeren er råoliebaseret og fungerer som kølemiddel og isolation. Olien er ikke let bionedbrydelig og vil derfor forblive i jorden, hvis den udledes (dvs. at der vurderes ikke at være risiko for, at olien trænger ned i grundvandet). Mobiliteten er lav, da olien ikke er vandopløselig, hvilket betyder, at risikoen for spredning til grundvandet er lav. Transformatoren er placeret i en fordybning i en betonplade i transformatorstationen, fordybningen kan indeholde 340 l olie. Da solcelleanlægget er placeres i OSD-område etableres en ekstra spildbakke, som passer ned i fordybningen i betonpladen. Spildbakken er lavet af aluzink. Der vil derfor ikke være risiko for udslip til jord og grundvand. 9

10 Kommuneplantillæg nr. 15 Transformerstationerne svarer til de transformerstationer, som de danske elselskaber anvender og stiller op i landskabet opbygning fremgår af tegning og skitse her under. Figur 2. Transformerstation Herunder en montage plan, der yderligere belyser opbygningen. Figur 3. Montage af transformeren 10

11 Kommuneplantillæg nr. 15 Samet vurdering: Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til Evetofte Vandværk. I disse områder må arealanvendelsen som udgangspunkt ikke ændres til at være mere grundvandstruende i forhold til den nuværende situation. Det vurderes ikke, at der ved etablering og drift af et solcelleanlæg, vil være risiko for en forurening af grundvandet, da transformeren, der indeholder 340 l olie, er placeret i en fordybning i en betonplade, fordybningen kan indeholde de 340 l. der monteres en ekstra tæt opsamlingsbakke i karet under transformeren, der ligeledes kan indeholde de 340 l. der ikke skal påfyldes ekstra olie i transformatorernes levetid. olien er tungt bionedbrydelig, og da den derfor vil forblive i jorden, hvis den udledes (dvs. der er ikke risikofor, at olien trænger ned i grundvandet). mobiliteten er lav, da olien ikke er vandopløselig. Dette betyder, at risikoen for spredning til grundvandet er lav. Der vil ikke blive anvendt sprøjtemidler i området, hvor solcelleanlægget ønskes etableret. Da området er beliggende i et nitratfølsomt område, vurderes det, at etablering af et solcelleanlæg vil have en positiv effekt set i forhold til en anvendelse til konventionel landbrug. Projektet i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes mål om en CO 2 -reduktion. Samlet set vurderes det derfor, at lokalplanen vil have en positiv indvirkning på grundvandet i forhold til den nuværende arealanvendelse, som er intensivt dyrkede marker, det er derfor vurderet at det ikke er relevant at finde alternative placeringer uden for OSD-område. 11

12 Kommuneplantillæg nr. 15 Bilag 2 Statslige interesser i kommuneplanlægningen I oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 er der ikke fastlagt nærmere ang. Solenergianlæg, hvorfor der som supplement i juni 2013 er udsendt Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Jævnfør denne bør solenergianlæg i lighed med andre tekniske anlæg, som ikke er afhængig af en placering i det åbne land, placeres i tilknytning til byområder, jævnfør by og landzoneprincipperne. Det er dog naturstyrelsens vurdering, at der kan være konkrete tilfælde, hvor en bynær placering ikke er mulig, hvorfor der i planforslag for tekniske anlæg som ønskes placeret i det åbne land, skal redegøres for den foreslåede placering. Den foreslåede placering af solcelleanlæg på et ca. 12 ha stort område ved Evetofte ligger i det åbne land. Den følgende redegørelse indeholder begrundelsen for, hvorfor en byområdenær placering i det konkrete tilfælde ikke er mulig ud fra en afvejning ift. kommunens byområder samt funktionelle, æstetiske samt miljø- og naturmæssige hensyn. Bymønstret i Halsnæs Kommune består af tre forskellige elementer: Kommunecentre, Lokalsamfund og Landsbyer. Kommunecentrene Kommunecentrene rummer et bredt udvalg af funktioner, som betjener alle kommunens borgere lige fra funktioner, som alle bruger, til funktioner, der er meget specialiseret. Det er for eksempel her det store udvalg af dagligvare- og udvalgsvarebutikker ligger, ligesom mange af de offentlige servicebygninger, servicevirksomheder, spisesteder, kulturelle funktioner og hovedparten af kommunens erhvervsområder er koncentreret der. Kommunecentrene mister typisk deres koncentration af funktioner, jo længere man bevæger sig væk fra selve bymidten. I udkanten af centrene er der således typisk boligområder, mindre erhvervsområder og grønne områder. Hundested og Frederiksværk er fortsat begge udpeget som kommunecentre. Rådhuset er placeret i Frederiksværk. Kommunecentrenes værdier er, at de rummer alle de vigtige funktioner, som borgerne har brug for. Lokalsamfundene Lokalsamfundene er typisk forholdsvis mindre byer eller afgrænsede byområder præget af boliger og oftest med enkelte dagligt nødvendige funktioner som f.eks. dagligvarebutikker, idræt, skoler eller pasningsordninger. Grundet områdernes overskuelige størrelse opfatter beboerne ofte hele lokalsamfundet som deres lokalområde. Lokalsamfundene er enten opstået omkring gamle landsbyer eller som afgrænsede forstadskvarterer til kommunecentrerne. Deres værdier er, at de udgør et samlet overskueligt boligområde med enkelte basale funktioner og nærhed til naturen. Landsbyerne Landsbyerne rummer primært boliger og landbrug. Landsbyerne er meget varierede i størrelse, og består af alt fra ganske få ejendomme til ejendomme. Landsbyerne har ofte en klar overvægt af ældre ejendomme. I enkelte landsbyer er der opført en lille parcelhusudstykning, men oftest er der kun tale om enkelte nye boliger, der er placeret 12

13 Kommuneplantillæg nr. 15 i "huller" i den gamle landsbybebyggelse. Typisk er der ingen butikker eller offentlige servicefunktioner i landsbyerne. Landsbyerne har typisk en meget lang historie bag sig, hvilket tydeligt ses i flere af landsbyerne. Landsbyernes værdier er, at de i stort omfang ikke er spoleret af en nyere udvikling, og at der er kort til naturværdierne. Kommunecentre Halsnæs Kommune har 2 Kommunecentre Frederiksværk og Hundested. Frederiksværk har ingen udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder og perspektivarealer, som kan rumme solcelleanlæg med et omfang på ca. 12 ha. Ved Hundested er der et erhvervsområde ved Ullerup, men et placering af et solcelleanlæg med et omfang på 12 ha vil medføre at stort set hele restrummeligheden til erhverv vil blive brugt, hvilket ikke vurderes som hensigtsmæssigt. Udlæg af nye arealer til solcelleanlæg i tilknytning til byerne vurderes ikke som værende hensigtsmæssigt grundet risikoen for at skabe livløse områder til tekniske anlæg, der væsentligt vil begrænser mulighederne for byudvikling i kommunens hovedbyer. Lokalsamfund Lokalsamfundene er Liseleje, Asserbo, Melby, Torup, Vinderød, Hanehoved, Enghaven, Kregme og Lynæs. Byområder ligger i byzone. Ingen af byområderne har udlagte, uudnyttede og/eller sammenhængende erhvervsområder og perspektivarealer, som kan rumme solcelleanlæg med et omfang på 12 ha. Placeringen af et stort solcelleanlæg vil således indebære, at der skal udlægges nye arealer til formålet. Dette vurderes ikke som værende hensigtsmæssigt grundet risikoen for at skabe livløse områder til tekniske anlæg, der væsentligt vil begrænser mulighederne for byudvikling i disse byer. Landsbyer Landsbyerne i kommunen er St. Havelse, Ll. Havelse, Grimstrup, Brederød, Auderød, Amagerhuse, Hågendup, Tømmerup, Kikhavn, Evetofte og Tollerup. Ingen af landsbyerne har udlæg, som kan rumme solcelleanlæg med et omfang på 12 ha. Placeringen af et 12 ha stort solcelleanlæg vil således indebære, at der skal udlægges nye arealer til formålet. Solcelleanlægget er placeret uden for Evetofte. Det vurderes som formildnende i forhold til Naturstyrelsens vejledende udtalelse, at den foreslåede placering er nær et sommerhusområde og ikke helt i det åbne land. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er omfattet af Kystnærhedszonen, som strækker sig fra kysten og op til 3 km ind i landet. Kystnærhedszonen skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Der kan i kystnærhedszonen dog planlægges for, såfremt der er en planmæssig eller funktionel begrundelse. Udbredelsen af vedvarende energi, anses for værende et anerkendelsesværdigt formål og i overensstemmelse med Halsnæs Kommunes Kommuneplan, der har som målsætning at fremme vedvarende energi, og har konkrete CO 2 mål. Næsten hele Halsnæs Kommune ligger inden for den 3 km brede kystnærhedszone. Kun den yderste del af Arrenæs samt området vest for Grimstrup og Lille Havelse ligger udenfor kystnærhedszonen. De to største byer Frederiksværk og Hundested, ligger begge direkte ud til kysten. Kystlandskabet består dels af fjordlandskaberne ned mod Roskilde Fjord og Isefjorden og dels af Kattegatkysten på den nordlige del af Halsnæs. Begge kysttyper, er karakteristiske for det danske kystlandskab. Den kystnære beliggenhed betyder, at der ved planlægning af nye byområder, byggeri og anlæg mm. inden for kystnærhedszonen skal gives en særlig planlægningsmæssige eller funktionel begrun- 13

14 Kommuneplantillæg nr. 15 delse for den kystnære placering. Kystnærhedszonen er ikke en forbudszone, men en planlægningszone. Udvikling indenfor kystnærhedszonen er ikke udelukket, men det kræver en meget grundig planlægning. I forhold til den valgte placering, vurderes anlæggets begrænsede højde ikke at påvirke oplevelsen af selve kystlandskabet. Anlægget vil ikke være synligt fra selve kysten, da det placeres i en afstand på ca. 1 km, og ligger i et lukket landskabsrum, afgrænset af beplantning. Det begrænsede landskabsrum bevirker således, at solcelleanlægget først ses når man bevæger sig i det umiddelbare nærområde til placeringen. Der er udført visualiseringer der viser, hvilken påvirkning solcelleanlægget har på omgivelserne. Solcelleanlæggets påvirkning på landskabet Solcelleanlæggets skala indpasser sig til områdets karakteristiske mellemstore skala. Derudover har solcelleanlægget en stærk horisontal struktur, og har på ingen måde vertikale strukturer der er synlige i landskabet. De læhegn der afgrænser lokalplanområdet svarer i type til områdets eksisterende læhegn. På grund af beplantningsbæltet, er der et meget begrænset indblik til selve solcelleanlægget. Lokalplan stiller detaljerede krav til beplantningsbæltet mht. højde, bredde, at det er tætsluttende og at det er egnstypiske træer. Funktionelle hensyn Placering af solcelleanlæggene vil ikke ske i direkte tilknytning til et andet teknisk anlæg, men i nærheden af et teknisk anlæg i form af vindmøller. Lokalplanområdet er beliggende cirka 650 meter øst for de eksisterende vindmøller ved Halsnæsholm. Denne koncentration af tekniske anlæg kan medføre flere synergieffekter. En koncentration af tekniske anlæg i det åbne land vil være i overensstemmelse med de overordnede land- og byzoneprincipper. En koncentration af tekniske anlæg, som producerer vedvarende energi, kan medvirke til at øge bevidstheden om bæredygtig energiproduktion. I en tid hvor dette er af afgørende betydning for fremtidens energiforsyning, synes det at være af afgørende betydning, at bevidstheden omkring dette øges. Derudover vil en koncentration af tekniske anlæg medvirke til at opnå mindst mulig forstyrrelse af landskabet. Endeligt kan opnås en udnyttelse af eksisterende infrastruktur til energiforsyning. Konklusion Den foreslåede placering af et ca. 12 ha. stort solcelleanlæg ved Evetofte ligger i det åbne land. Placeringen af et så stort solcelleanlæg i direkte tilknytning til eksisterende større byområder, vil i høj grad begrænse byudviklingsmulighederne i den pågældende by. Videre kan solcelleanlæg med bynær placering på sigt nødvendiggøre planlægning for afkoblede byområder, der ligger på ydersiden af livløse solcelleområder, modsat selve byen. Kommuneplan for Halsnæs Kommune muliggør aktuelt ikke etablering af et solcelleanlæg på ca. 12 ha. Det vurderes derfor, at placeringen af et stort solcelleanlæg ved Evetofte er en udmærket placering ud fra æstetiske hensyn. På den foreslåede placering findes hverken internationale eller nationale naturinteresser, som vil blive påvirket væsentligt af anlægget. Det vurderes samtidig at være en fordel i forhold til drikkevandsinteresser, at der med en ændret anvendelse fra landbrugsformål til teknisk anlæg sker en reduktion i udledningen af pesticider, kvælstof, nitrat osv. Lokalplanområdet ligger tæt på Evetofte sommerhusområde med en relativ tæt bebyggelse. Det vurderes som formildnende i forhold til Naturstyrelsens vejledende udtalelse, at den foreslåede placering er nær en landsby og ikke helt i det åbne land. Der ingen 14

15 Kommuneplantillæg nr. 15 væsentlige udpegninger som påvirkes væsentligt negativt af solenergianlæg. Det vurderes på baggrund af den samlede redegørelse, at det påtænkte anlæg på ca. 12 ha ud fra en afvejning ift. kommunens byområder, kommuneplanens retningslinjer og ud fra funktionelle, æstetiske og miljømæssige hensyn kan indpasses ved den foreslåede placering ved Evetofte, da dette vurderes som en egnet placering for solcelleanlæg med et omfang på ca. 12 ha. 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. Kort- og Matrikelstyrelsen 1994/KD Kommuneplantillæg nr. 10 (tidligere Kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2009) For Halsnæs Medborgerhus og tilstødende arealer Marts 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx. Turebylille

Kommuneplantillæg nr fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx. Turebylille Kommuneplantillæg nr. 14 Solcellepark ved Turebylille Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Tur eby Kommuneplantillæg nr. 14 Turebylille ng bo rgv ej Sydm Vo rdi ej msv

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 40 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 40 til Rammeområde 89.T29 Solcelleanlæg ved Kilde og Rammeområde 89.T30 Solcelleanlæg ved Vildbjerg Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Kommuneplantillæg nr. 8 for Solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kommuneplantillæget er udarbejdet af Miljø

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 7 September 2015 For bevaringsværdige bygninger Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune.

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej N tu a r r og U vik vi li l ng Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 53 for erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej April 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Halsnæs Kommune Tekst Solenergi Danmark ApS har indsendt en ansøgning om etablering af

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013

Ændring af anvendelsesbestemmelser. Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Ændring af anvendelsesbestemmelser Tillæg 19 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Oktober 2017 Forslag til kommuneplantillæg Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde ved Jordemodervej, Ringsted Nord April 2016 KOMMUNEPLANTTILÆG NR. 4 3 TILLÆG NR. 4 TIL RINGSTED KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2013-2025 Baggrund og intentioner

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. xx til Kommuneplan Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej

Forslag til. Tillæg nr. xx til Kommuneplan Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Forslag til Tillæg nr. xx til Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde og områder til tekniske anlæg ved Fåborgvej Forslag til kommuneplantillæg Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Kommuneplanrammerne 4.E.04, 4.E.05 og 4.E.11 Februar 2016 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2017 og offentligt fremlagt fra den 3. februar

Læs mere

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag

Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3. Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Ændring af det stationsnære område ved Trekroner og rammeområde 3.EP.3 Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2016/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a.

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Tillæg 22 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget Forslag December 2015 Redegørelse Baggrund Tillæg nr.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege September 2013 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling

Kommuneplantillæg nr. 1 KOMMUNEPLANTILLÆG. Nr. 1 April For Hundested bymidte. Natur og Udvikling KOMMUNEPLANTILLÆG Nr. 1 April 2016 For Hundested bymidte 1 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag: 20 stk. Kommuneplantillægget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 17 Januar 2016 For en dagligvarebutik på Nørregade Natur og Udvikling 1 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling

Forslag til. Areal til tekniske anlæg. Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune. Planlægning og Byudvikling Forslag til Areal til tekniske anlæg Landsplandirektiv for højspændingstation ved Klinkby, Lemvig Kommune Planlægning og Byudvikling Forslag til Indhold Bekendtgørelse om landsplandirektiv for højspændingstation

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes der forinden gennemført en planændring,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40.

Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune. Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40. Tihøje 60,6 ha Kilde 40,4 ha Rejstrup - 78 ha Vildbjerg 73,9 ha Solcelle projekter med grøn energi til 15.741 hustande i Herning Kommune Frist for høring: Fordebat til Kommuneplantillæg nr. 40 Indhold

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 23. Silkeborg Kommuneplan Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) FORSLAG Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 23 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro

Tillæg nr. 35. Kommuneplan Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro Tillæg nr. 35 Kommuneplan 2009 Område til boligformål, fritidsformål og centerformål vest for, og inden for Idrætscenter Vest, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Byrådet

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse

Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse NATUR & MILJØ 2014, session A2: Byudvikling i OSD/NFI i samspil med grundvandsbeskyttelse Trinmodel og dokumentation i forbindelse med byudvikling i OSD/NFI Sanne Kjær og Karin Jensen, Naturstyrelsen Oplæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-25 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for almen service Rammeområde HALD.A1.04 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 2 2 Tillæg nr. 2 KOMMUNEPLANTILLÆG REDEGØRELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Kommuneplantillæg nr. 10 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til Ny forside - i forbindelse med indberetning af kommuneplantillæg nr. 1 blev kun de tre nye rammer indberettet i plansystemet. Nu indberettes alle rammer der er dækket af kommuneplantillægget. Høringen

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE TILLÆG NR. 56 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE 2 AABENRAA KOMMUNE - KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 56 TILLÆG NR. 56 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Der udlægges et nyt rammeområde 2.2.018.E, der

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet.

Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Dagligvarebutikker i lokalcentre Der er udtrykt et ønske om at vurdere, hvorvidt rummeligheden i de udlagte lokalcentre er passende samt, om nogle af dem kan true et andet. Der er fem lokalcentre i Halsnæs

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere