Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering"

Transkript

1 Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning om generationsskifter Af Jens Møller 6 Finansiering af generationsskifter Af Peter Tærø Nielsen 23 Generationsskifte - et skattemæssigt problem? Af Ole Bjørn 27 2

3 Forord Dette Working Paper indgår i forbindelse med Centerkontrakten Ledelse og Styring i små virksomheder (LoS) et fornyelsesprojekt, der fokuserer på de små ejerledede virksomheders problemstillinger. Generationsskifte er et problemfelt, der er fokus på fra mange sider i samfundet. Såvel rådgivere, eksperter og politikere deltager i debatten. Naturligt nok er det problemerne, der fremhæves. Det er ikke ualmindeligt, at høre repræsentanter for rådgivningsbranchen udtale, at de forudser, at generationsskifte vil mislykkes for mange virksomheder, og at lukning derfor truer, efterhånden som den nuværende ejergeneration ønsker at trække sig tilbage. Et generationsskifte kan indebære problemer for nogle virksomheder. Dels er der mange forskellige interesser knyttet til generationsskiftet, og dels kræver processen mange overvejelser og nøje planlægning. Der må tages hensyn til såvel hårde som mere bløde aspekter, hvis generationsskiftet skal lykkes. De hårde aspekter er knyttet til kapitalforhold, finansieringsformer, juridiske, skatte og afgiftsmæssige forhold, mens de bløde aspekter knytter an til det ledelsesmæssige skift i bred forstand. Skift i organisationskultur, fastholdelse af viden samt fastholdelse af relationer såvel internt som eksternt er nogle af facetterne. Erfaringen viser også, at ikke alle virksomheder opfatter generationsskifte som noget, der er specielt truende. Generationsskifte opfattes snarere som et problem på linje med alle mulige andre problemer en virksomhed kan komme ud for, og som kan løses ved hjælp af omtanke og eventuelt rådgivning udefra. De efterfølgende 3 artikler knytter på forskellig vis an til de økonomiske aspekter af generationsskiftet. Samtidig fremhæver artiklerne, at der er nogle væsentlige bløde aspekter, der må arbejdes med og være på plads, hvis generationsskiftet skal lykkes. Artiklen Revisors rådgivning om generationsskifte af revisor Jens Møller giver en gennemgang af de centrale problemstillinger, som er knyttet til generationsskifteprocessen. Problemstillingerne er knyttet til vidt forskellige forhold: virksomhedens egnethed til et generationsskifte, den juridiske struktur, generationsskifte i eller udenfor 3

4 familien, privatøkonomiske overvejelser, værdiansættelse af virksomheden, overdragelsesmetoder, skattemæssige konsekvenser og finansiering etc. Forfatteren understreger, at der i god tid må laves en detaljeret handlingsplan for generationsskiftet, hvor der må tages hensyn, som på forskellig vis og i forskelligt omfang knytter an til både de økonomiske og de ikke-økonomiske aspekter. Revisor har ofte en nøgleposition i forbindelse med virksomhedens generationsskifte. Han er derfor ofte involveret i hele processen, hvilket stiller store krav til revisors viden og indsigt. Artiklen Finansiering af generationsskifte af erhvervsadvokat Peter Tærø Nielsen tager sit udgangspunkt i de mange forskelligartede problemfelter i et generationsskifte: juridiske, organisatoriske, skattemæssige og finansielle. De finansielle sider af generationsskiftet har ifølge forfatteren fået stigende betydning. Det er indlysende, at den finansielle side er et problem for køber, men artiklen pointerer, at det i ligeså høj grad er sælgers problem, og at sælger bør engagere sig aktivt og vise vilje til at træde til ved f.eks. at give kredit på en del af købesummen. Sælgers vilje til at deltage i risikoen kan være afgørende for om eventuelle investorer har tillid til virksomheden. En manglende finansiering kan betyde, at handelen falder på gulvet. Artiklens forfatter er således fortaler for, at et gradvist generationsskifte i mange tilfælde kan være en god idé - også på det finansielle plan. I artiklen Generationsskifte et skattemæssigt problem af professor Ole Bjørn diskuteres, om det er de skatte- og afgiftsmæssige forhold, som skaber problemer for virksomhedernes generationsskifte, eller om problemet i højere grad er knyttet til det forhold, at mange virksomheder er bygget på et svagt idegrundlag. Det svage idegrundlag kommer til udtryk på forskellig vis: nogle mindre virksomheder er så stærkt baseret på indehaverens egenskaber og arbejdsindsats, at virksomhedens overlevelse ikke vil være mulig uden denne ene person. Goodwill er for bagatelagtig til, at virksomhedens overlevelse kan sikres, ligesom kapitaldannelse og overskudsgrad kan være så beskedne, at virksomheden ikke er attraktiv for en ny ejer. Også i denne artikel understreges det, at der må være en bred tilgang til et generations-skifte. Mange forhold - organisatoriske, ledelsesmæssige og markedsmæssige - må være afklarede, hvis et generationsskifte skal lykkes. Først derefter er det relevant at tale om skatte- og afgiftsregler som en mulig hindring. Susanne Gren Svendsen 4

5 Forskningsassistent CESFO 5

6 Revisors rådgivning om generationsskifter Af Jens Møller Revisor indtegner ofte en central rolle i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed, idet det er et naturligt led mellem revisor og klient løbende at drøfte eventuelle ændringer i ejerstrukturen i virksomheden. Et generationsskifte kan ofte være en særdeles vanskelig og langvarig proces. For det første skal virksomhedsejeren også i realiteten være indstillet på at afhænde sin virksomhed og det kan i denne forbindelse også være svært at overskue konsekvenserne for virksomhedsejeren, for familien og ikke mindst for selve virksomheden. En helt ideel løsning på generationsskiftet kan undertiden være svær at opnå, men ved en omhyggelig planlægning i tide er det for det meste muligt at opnå et fornuftigt resultat med acceptable omkostninger. Ikke mindst i denne indledende og forbedrende fase spiller revisor ofte en væsentlig rolle. Man kan forestille sig, at virksomheden i sin nuværende struktur ikke er salgsbar eller at virksomheden skattemæssigt set ikke er hensigtsmæssig tilrettelagt, eksempelvis hvis der er tale om en personligt ejet virksomhed. Der kan ofte ligge en væsentlig rådgivningsopgave for revisor i forbindelse med, at virksomhedsejeren her besluttet sig for af afhænde virksomheden. Inden man som virksomhedsejer begynder at planlægge sit generationsskifte bør man gøre sig klart, hvad man ideelt set vil opnå med generationsskiftet. Det er nødvendigt at gennemtænke og gennemdrøfte alle de forhold, som gennemførelsen af generationsskiftet kan få betydning for både på kort og på lang sigt. Hermed kan man sikre sig mod at gennemføre en række dispositioner, der efter-følgende viser sig uhensigtsmæssige, måske endda ødelæggende, for virksomhedens og familiens fremtidige eksistensgrundlag. Tiden er en afgørende faktor. Ved at påbegynde overvejelserne om overførsel af virksomheden til den kommende ejer og leder i tide kan man lette de økonomiske vilkår for begge parter mest muligt. Samtidig bliver det muligt løbende at ajourføre og justere generationsskifteplanen i overensstemmelse med de ændringer, der sker i omverdenen. 6

7 Virksomheden Overvejelser om generationsskiftet bør altid tage udgangspunkt i virksomheden. Det skyldes, at virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder normalt er afgørende for både den nuværende ejers og den nye ejers eksistensgrundlag. Ikke alle virksomheder er egnede til generationsskifte. Det kan være tilfældet, hvor virksomhedens eksistensgrundlag er truet, eller hvor den nuværende ejer kan have en helt afgørende betydning for virksomhedens indtjeningsgrundlag, fx som følge af en særlig oparbejdet viden og tætte forbindelser med kunder og leverandører. Bortset fra disse undtagelser vil en virksomhed, som skønnes at have gode fremtidige indtjeningsmuligheder, som oftest være egnet til generationsskifte. Ledelse og organisation De organisatoriske ændringer som følge af generationsskiftet bør forberedes og eventuelt implementeres i god tid, så virksomheden og dens omverden er klar til at acceptere generationsskiftet, når det sker. Hvis den nuværende ledelse træder ud af virksomheden fra den ene dag til den anden, kan det have betydelige negative konsekvenser for virksomhedens fremtidige indtjeningsmuligheder. Juridisk struktur Virksomhedens juridiske struktur kan være uhensigtsmæssig. Fx er det som nævnt ofte mere kompliceret og uhensigtsmæssigt at gennemføre et generationsskifte af en personligt ejet virksomhed end af et selskab. Det kan derfor være en fordel at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab, så det bliver aktierne i selskabet, der overdrages, fremfor virksomhedens aktiver og passiver. Selvom virksomheden allerede er organiseret som et selskab, kan det tilsvarende være hensigtsmæssigt forud for det egentlige generationsskifte at gennemføre ændringer i selskabet eller koncernen. Der kan fx blive tale om følgende ændringer: C Slankning af selskabet, fx ved salg af aktiviteter, kapitalnedsættelse, udlodning af udbytte mv. 7

8 C Udskillelse af hele eller dele af virksomheden til et eller flere datterselskaber - eller til et fremmed selskab - så det nuværende selskab bliver et holdingselskab med begrænset aktivitet. C Etablering af et holdingselskab ved aktieombytning med henblik på senere skattefrit salg af det datterselskab, der herefter driver virksomheden. C Sammenlægning (fusion) af et eller flere selskaber. C Spaltning af selskabet med henblik på opdeling i to eller flere selvstændige selskaber, der ejes i uændret forhold af de eksisterende aktionærer. Overordnede hensyn og overvejelser Inden man påbegynder ændringer i organisation og selskabsstruktur, er det nødvendigt bl.a. at klarlægge følgende: C Virksomhedens fremtidige økonomiske grundlag, herunder likviditet og finansieringsmuligheder. C Fremtidig ledelse og aktionærindflydelse. C Kontraktlige forpligtelser, fx over for kunder og leverandører. C Aktionæroverenskomster, købe- og salgsretter til aktier/aktiver og andre aktionærforpligtelser af enhver art. På dette grundlag bliver det muligt at identificere en eller flere modeller til gennemførelse af generationsskiftet på en måde, som ikke indebærer øget risiko for virksomhedens eksistens, hverken på kort eller lang sigt. Personlige motiver og overvejelser Den nuværende ejer vil sædvanligvis have en række personlige motiver til at gennemføre et generationsskifte. Et generationsskifte kan gennemføres både af lyst og nød. Næste generation Det primære ønske ved generationsskifte af en familieejet virksomhed er ofte næste generations videreførsel af virksomheden. En afgørende forudsætning for, at dette kan lykkes, er, at et eller flere af børnene både fagligt og ledelsesmæssigt er kompetente til at overtage virksomheden, og samtidig, at de er indstillet herpå. Det er essentielt, at 8

9 begge forhold er opfyldt. Derfor er det vigtigt, at begge parter realistisk vurderer, om en familieoverdragelse er den bedste løsning. I den forbindelse kan det være nødvendigt at adskille ledelse og ejerskab i virksomheden, så den nye generation alene får ejerskabet til virksomheden, mens der ansættes en kompetent ledelse til at varetage driften. Flere arvinger Hvis den nuværende ejer har flere børn, vil det ofte ligge ham på sinde, at børnene arvemæssigt tilgodeses ligeligt. Her kan det indbyrdes forhold mellem arvingerne skabe vanskeligheder. Ofte skal en eller flere arvinger ikke involvere ledelsesmæssigt i selskabet, da det normalt må tilrådes, at kun ét af børnene får det overordnede forretningsmæssige ansvar. Herved kan virksomheden sikres mod eventuelle personlige konflikter arvingerne imellem. Om alle arvinger skal have en forholdsmæssig andel af virksomhed, må besluttes på et så tidligt tidspunkt som muligt. Sædvanligvis er det hensigtsmæssigt, at den af arvingerne, der får det overordnede ansvar for ledelsen, også opnår en tilsvarende større ejerandel af virksomheden. Herved kan der skabes overensstemmelse mellem virksomhedens og ledelsens økonomiske interesser. De økonomiske konsekvenser af generationsskiftet for alle parter bør gennemdrøftes i familiekredsen, så der opnås fuld enighed om beslutningerne. Åbenhed i familien om generationsskiftet er afgørende for en succesfuld gennemførelse af generationsskiftet og for det familiesamvær, som jo gerne skal fortsætte efter generationsskiftet. Glidende generationsskifte Tidspunktet for generationsskiftet er meget vigtigt af få fastlagt. Den nuværende ejer skal sammen med den nye ejer tilrettelægge overdragelsen af ejerskab og ledelse på en sådan måde, at overgangen bliver så smertefri for virksomheden og dens interessegrupper som muligt. Det kan eventuelt være en god idé at gennemføre overdragelsen ad flere omgange, et såkaldt glidende generationsskifte. Det er ikke nødvendigvis rigtigt at lade ejerskab og ledelse følges ad tidsmæssigt. Ofte kan det være en fordel at gennemføre det økonomiske generationsskifte hurtigere end det ledelsesmæssige eller omvendt. 9

10 Den nuværende ejers indflydelse omfatter typisk aktionærindflydelse i form af stemmeret på generalforsamlingen, medlemskab af bestyrelsen og ansvar for den daglige ledelse (direktionen). Det er muligt at adskille disse forskellige niveauer, så den nye generations gradvist overtager ansvaret for den daglige ledelse for derefter at overtage aktionærindflydelse. Ved en sådan opsplitning er det ofte formålstjenligt at udnytte de selskabsretlige regler om to eller flere aktieklasser med forskellig stemmeret, udbytteret eller andet. Salg til fremmede Hvis det viser sig, at et generationsskifte inden for familien ikke er den bedste løsning, må man overveje salg til fremmede. Eventuelt kan generationsskiftet gennemføres sådan, at familien i en årrække besidder interesser i den købende virksomhed, fx i form af aktier, der først afstås til den endelige køber senere. P denne måde kan familien ofte på længere sigt opnå en højere pris for virksomheden end ved salg af hele virksomheden på én gang. Privatøkonomiske overvejelser Ud over overvejelserne om den fremtidige ledelse og det fremtidige ejerskab til virksomheden vil den nuværende ejer skulle tage hensyn til en lang række forhold af privatøkonomisk karakter efter generationsskiftet. Det gælder fx: C Krav til fremtidigt rådighedsbeløb (også for den efterlevende ægtefælle). C Muligheder for at tilvejebringe den nødvendige fremtidige indkomst til dækning af fastsatte krav, fx i form at arbejdsindkomst (eventuelt fra virksomheden), pensionsudbetalinger, formueafkast mv. C Krav til vederlaget for virksomhedsoverdragelsen, herunder til periodisering af betalinger (afdrag og renter). C Fordeling af ægtefællernes formue mellem arvingerne, eventuelt overvejelser om gaveoverdragelse i levende live, stiftelse af fond mv. (ægtepagt og testamente). Ofte fremkommer en væsentlig del af opsparingen til pensionering ved generationsskiftet. Det kan være uhensigtsmæssigt, fordi virksomheden og den nye generation herved pålægges betydelige gældsforpligtelser. Det bør derfor overvejes i tide at sikre en privat opsparing, enten i form at pensionsordninger eller likvid formue i øvrigt. 10

11 Den nye ejers forhold For den nye ejer har det sædvanligvis stor betydning, at ledelsen og ejerskabet til virksomheden kan overdrages inden for en overskuelig årrække, eventuelt på én gang. Økonomisk er det naturligvis af afgørende betydning for den nye ejer, hvor meget han skal betale for virksomheden. Gaveoverdragelse Hvis den nuværende ejer har økonomisk mulighed for det, kan han overdrage virksomheden som gave til den nye ejer. Der skal så betales gaveafgift eller indkomstskat af gaveværdien, afhængig af den nye ejers slægtskab med den nuværende ejer. Overdragelse af virksomheden som gave giver ofte den yngre generation de bedste økonomiske muligheder for at forsætte virksomheden. Gaveoverdragelse kan dog vanskeliggøres af den nuværende ejers behov for at etablere en formue til dækning af fremtidigt forbrug og af hensynet til øvrige børn. Overdragelse med succession - famileoverdragelse Uanset om virksomheden overdrages som gave eller mod vederlag, kan overdragelsen eventuelt ske med skattemæssig succession, såkaldt familieoverdragelse. Overdragelse med skattemæssig succession betyder, at den nye ejer indtræder i den nuværende ejers skattemæssige stilling for de enkelte aktiver. Overdragelsen udløser derfor ingen skal hos den nuværende ejer. Den nye ejers pris for virksomheden nedsættes med en del af værdien af den skat, som den nuværende ejer slipper for, og som den nye ejer først skal betale senere, når han selv afstår virksomheden. Overdragelse med skattemæssig succession kan dog kun ske til en begrænset personkreds inden for den nærmeste familie. Hvis virksomheden ejes i selskabsform, forudsætter overdragelse med skattemæssige succession desuden, at der ved hver enkeltstående disposition overdrages aktier med en stemmeværdi på 15% eller derover. Der er både fordele og ulemper ved overdragelse med skattemæssig succession. Valget må bero på en individuel vurdering i det konkrete tilfælde. 11

12 Overordnede hensyn og overvejelser Overordnet er der en række forhold, som den nye ejer bør gøre sig klart i forbindelse med et generationsskifte. Det drejer sig bl.a. om følgende: C Egne ønsker og behov (arbejdsmæssigt, økonomisk og familiemæssigt). C Tidspunktet for overtagelse af ledelsen af virksomheden (bestemmende indflydelse). C Tidspunktet for overtagelse af ejerskabet til virksomheden. C Realistiske finansieringsmuligheder, herunder af gave- og boafgift. C Personligt rådighedsbeløb efter overtagelsen (efter afdrag og renter på lån til finansiering). C Forsikringsudbetalinger ved invaliditet eller død (risikoafdækning). C Forholdet til familien (skrevne og uskrevne regler). Herudover er der naturligvis i hver enkelt situation en række individuelle forhold af både personlig og økonomisk art, som nøje bør vurderes og afklares, inden virksomheden overtages. Værdiansættelse Værdiansættelse af virksomheden ved generationsskifte rummer en række problemstillinger. De involverede parter er som oftest interesseforbundne, og parterne forhandler sig derfor sjældent frem til en pris for virksomheden på samme måde, som uafhængige parter ville gøre det. En række hensyn griber ind ved værdiansættelsen. Det drejer sig først og fremmest om hensynet til virksomhedens kapitalisering og driftsmæssige overlevelse, men også hensynet til den nuværende ejers og den nye ejers og disses familiers privatøkonomi og hensynet til andre arvinger vejer tungt. Handelsværdi Skattemæssigt skal værdien af virksomheden som altovervejende hovedregel sættes til handelsværdien. Handelsværdien er udtryk for en objektiv værdi, som uafhængige parter må antages at ville nå frem til ved forhandling. 12

13 Det rummer naturligvis vanskeligheder at finde handelsværdien for de enkelte aktiver og for virksomheden som helhed. Skattemyndighederne har udarbejdet vejledninger til brug for standardiserede værdiansættelser af en række aktivtyper, fx goodwill, aktier og fast ejendom. Ved overdragelse med skattemæssig succession, dvs. hvor den nye ejer overtager den nuværende ejers skatteforpligtelser vedrørende den overdragne virksomhed, er der adgang til at reducere overdragelsesværdien (handelsværdien) med en beregnet værdi af den medfølgende skatteforpligtelse, såkaldte passivposter. Herved godskrives erhververen en del af den påtagne fremtidige skatteforpligtelse. Overdragelsestidspunktet Et af de afgørende forhold ved værdiansættelsen er forventninger til den fremtidige værdistigning eller det fremtidige værdifald i virksomheder. Ud fra rene økonomiske overvejelser bør overdragelsen gennemføres på det tidspunkt, hvor værdien af virksomheden er lavest. Herved reduceres skatter og afgifter mv. mest muligt. En bestående virksomhed vil dog ofte blive overdraget på det tidspunkt, hvor den nuværende ejer finder det hensigtsmæssigt ud fra personlige forhold og virksomhedens tarv. Værdien af virksomheden kan på dette tidspunkt være betydelig, så den nye ejer pålægges store økonomiske byrder ved videreførelsen. Herudover vil familien eventuelt blive belastet med betydelige gave- og/eller boafgifter. Overordnede hensyn og overvejelser Det er derfor vigtigt for generationsskiftets gennemførelse, at spørgsmålet om værdiansættelsen nøje vurderes. Fx bør man tage stilling til følgende: C Den forventede fremtidige udvikling i virksomhedens værdi. C Valgmuligheder ved værdiansættelsen af konkrete aktiver og passiver (maksimum og minimum). C Vederlæggelsesform (gave, kontant, gældsbrev). C Tidspunktet for overdragelsen (på én gang eller over en årrække). Ofte kan de skatter og afgiver, der udløses ved overdragelsen, reduceres ved en hensigtsmæssig planlægning af generationsskiftet. 13

14 Generationsskiftemuligheder Mulighederne for at gennemføre et generationsskifte tager udgangspunkt i en vurdering af virksomheden selv og virksomhedsejerens formue- og familieforhold. Død Ved død skal arvelovens regler om fordeling af boets midler iagttages, herunder begrænsninger i arveladerens dispositionsret i henhold til testamente. Virksomhedsejeren kan have udarbejdet testamente med retningslinier for fordeling af boets midler. Der er dog kun i et vist omfang mulighed for ved testamente at bestemme, at enkelte af arvingerne skal have en større andel af boet end andre arvinger for herved at sikre virksomhedens fremtid. Tilsvarende er der visse begrænsninger i den efterlevende ægtefælles dispositionsret over midler i et uskiftet bo. Levende live I levende live har virksomhedsejeren reelt ubegrænset mulighed for at tilgodese en eller flere arvinger, så det økonomiske grundlag for at videreføre virksomheden kan sikres bedst muligt. Det vil alene af denne grund normalt være tilrådeligt at gennemføre et generationsskifte i levende live. Ved generationsskifte i levende live er valgmulighederne flest, og den nuværende ejer har størst mulighed for at påvirke resultatet. For nogle persongrupper er det dog væsentlig billigere at arve end at modtage gaver. Hertil kommer, at skattemæssig succession altid er mulig ved arv, hvorimod kun en begrænset personkreds kan succedere ved gaver eller salg. Der findes en række forskellige overdragelsesmuligheder, som kan anvendes hver for sig eller i kombination ved gennemførelse af et generationsskifte i levende live. Jeg har efterfølgende omtalt en række sædvanligt forekommende fremgangsmåder. Modellerne er grundlæggende opdelt i personligt ejede virksomheder og virksomheder i selskabsform. 14

15 Personligt ejede virksomheder Ved generationsskifte af en personligt ejet virksomhed er der en række virksomhedsspecifikke forhold, som har betydning for det konkrete valg af overdragelsesmetode, fx branche, offentlige tilladelser og reguleringer samt interessegruppers krav. Overordnet vil der dog være en række dispositioner, som altid bør overvejes forud for gennemførelsen af et generationsskifte. I det efterfølgende omtaler vi udvalgte problemstillinger. Ansættelse Den arving, som senere skal overtage virksomheden, kan ansættes i virksomheden. Arvingen opnår herved kendskab til virksomheden, og der vil være mulighed for via aflønningen at medvirke til finansieringen af hans senere overtagelse af virksomheden. Interessentskab Arvingens indtræden i virksomheden kan også gennemføres ved etablering af et interessentskab mellem den nuværende ejer og den nye ejer. Arvingen kan således allerede fra begyndelsen opnå andel i virksomhedens overskud, og en del af dette overskud kan indgå som finansiering af en successiv overtagelse af virksomheden. Skattefri virksomhedsomdannelse Der kan gennemføres en skattefri virksomhedsomdannelse af virksomheden fra personligt ejet virksomhed til en virksomhed i selskabsform. Denne mulighed begrænses væsentligt, hvis dele af virksomheden allerede er overdraget, fordi et ensartet afskrivningsgrundlag mv. normalt er en betingelse for, at omdannelsen kan gennemføres skattefrit. Forud for beslutningen om overdragelse af dele af en personligt ejet virksomhed er det derfor væsentligt, at virksomhedsejeren har taget stilling til, om han med fordel kan anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Særligt reglerne om opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for de aktier eller 15

16 anparter, virksomhedsejeren modtager som vederlag for overdragelsen af den personligt ejede virksomhed til et selskab, bør vurderes nøje. Fx vil skattefri omdannelse af en virksomhed med en driftsmæssig usikker fremtid - hvor der beregnes en betydelig negativ anskaffelsessum for aktierne - være risikobetonet, fordi en eventuel senere konkurs vil udløse fuld beskatning af den negative anskaffelsessum, uanset at værdien af aktierne er 0 kr. Den tidligere personlige ejer af virksomheden vil herved lide et økonomisk tab. Virksomheder i selskabsform Ved generationsskifte af en virksomhed i selskabsform har man en række muligheder for at opnå en hensigtsmæssig løsning. I praksis er det sædvanligt, at man udvælger et eller flere elementer fra forskellige modeller for at opnå den optimale løsning i den konkrete situation. Aktivitetsudskillelse Ved at udskille den aktivitet, der skal overtages af den nye ejer, fra selskabet til et nyt selskab kan man gennemføre generationsskiftet til den lavest mulige værdi, dvs. alene med den egenkapital der er nødvendig for en forsvarlig drift. Aktivitetsudskillelse kan efter omstændighederne ske skattefrit eller skattepligtigt, dvs. med eller uden skattemæssig succession. Den nye ejer kan eje det nye driftsselskab helt eller delvist fra begyndelsen. Særligt hvor det er muligt at drive virksomheden i et lavt kapitaliseret nyt selskab, der ejes af den nye virksomhedsejer, kan der med aktivitetsudskillelse opnås betydelige fordele. Salg af aktier Det enkleste generationsskifte består i, at den nuværende ejer simpelthen sælger selskabet til den nye ejer. Denne løsning er dog sjældent den optimale rent skattemæssigt. Salg af aktier til det udstedende selskab 16

17 Et særligt aktiesalg består i salg af aktier til selskabet selv, dvs. til det selskab, der har udstedt aktierne. Reelt er der tale om en kapitalnedsættelse. Den gennemføre ved, at man lader selskabet selv købe en del af sine aktier. Herefter kan selskabets kapital nedsættes med de købte aktier. Virksomhedsejerne får på denne måde udbetalt en del af selskabets egenkapital til fri rådighed, og selskabet bliver tilsvarende mindre værd. Fremgangsmåden forudsætter, at virksomheden er overkapitaliseret, så værdierne kan trækkes ud af selskabet, uden at driften generes. Fremgangsmåden er hensigtsmæssig i de tilfælde, hvor en eller enkelte aktionærer skal afstå samtlige deres aktier, men hvor de øvrige aktionærer ikke kan finansiere købsprisen for aktierne, eller hvor man skal sikre grundlaget for den afstående aktionærs fremtidige pensionisttilværelse. Betalingen fra selskabet til de afstående aktionærer beskattes som aktieavance, forudsat at der opnået dispensation til en sådan beskatning. Dispensation gives normalt til aktionærer, der afstår samtlige aktier og dermed opgiver al indflydelse i selskabet. Etablering af holdingselskab Virksomhedsejeren kan etablere et nyt selskab, som derefter overtager aktierne i driftsselskabet. Herved skabes en holdingselskabskonstruktion, hvor de to selskaber danner en koncern med det nye selskab som moderselskab for driftsselskabet. Etablering af et holdingselskab som moderselskab til det oprindelige driftsselskab kan være fordelagtig, hvis nye aktionærer skal indtræde, fordi den privatøkonomiske belastning begrænses mest muligt. Fremgangsmåden har dog en række ulemper. Skattemæssigt vil værdiansættelsen ofte være problematisk, fordi overdragelsen af driftsselskabet sker mellem interesseforbundne parter, og der ikke foreligger dokumenterede handelsværdier for aktierne. Skattekursen kan i en del tilfælde fortsat anvendes, men det må påregnes, at overdragelsen fremover altid skal ske til handelsværdi. Holdingselskabet må forventes at skulle lånefinansiere en betydelig del af anskaffelsessummen for aktierne, hvorved holdingselskabets drift bliver belastet af renteudgifter. Skattemæssigt kan det være vanskeligt at udnytte disse renteudgifter. Herudover skal driftsselskabets indtjening være så stor, at driftsselskabet kan udlodde tilstrækkeligt skattefrit udbytte til holdingselskabet til betaling af renter og afdrag. Driftsselskabet skal altså i realiteten finansiere sit eget køb. 17

18 Aktieombytning En særlig måde at etablere et holdingselskab er ved aktieombytning. Ved aktieombytning indskyder virksomhedsejeren aktierne i driftsselskabet som apportindskud i et nyt selskab. Herved opstår en koncern med det nystiftede selskab som moderselskab (holdingselskab) og driftsselskabet som datterselskab. Aktieombytning kan ske skattefrit efter tilladelse fra Ligningsrådet, og stiller derfor ikke krav til finansiering af holdingselskabets køb af driftsselskabet på samme måde som ved etablering af holdingselskab nævnt umiddelbart ovenfor. Tilladelse til skattefri aktieombytning betinges normalt af nogle tidsmæssige bindinger til ejerskabet af aktierne. Tilførsel af aktier Hele driften eller en selvstændig del af driften kan indskydes i et nyt datterselskab. Herved kan der etableres et selskab med præcis det driftsmæssige indhold, som den nye ejer skal overtage. Den nye ejer kan herefter overtage aktierne i datterselskabet. Datterselskabet kan etableres skattefrit efter tilladelse fra Ligningsrådet. Tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver betinges normalt af nogle tidsmæssige bindinger til ejerskabet af aktierne. Spaltning Også reglerne om spaltning af et selskab kan anvendes til - skattepligtigt eller skattefrit efter omstændighederne - at overføre en virksomhed til et selskab delvist ejet af den nye generation. Den nuværende ejer modtager aktier som vederlag for nettoværdien af den overdragne virksomhed, og den fremtidige værditilvækst sker i det fælles driftsselskab. Efterhånden kan den nye generation så overtage samtlige aktier i driftsselskabet. Fusion Fusion med et andet selskab kan være hensigtsmæssig, fordi virksomhedens værdi herved overføres til modtagne aktier og eventuelt en delvis kontakt betaling. Herved kan såvel det økonomiske som det organisatoriske generations-skifte gennemføres på 18

19 fordelagtig måde. Fondsdannelse Fondsdannelse har kun i begrænset omfang være anvendt i forbindelse med generationsskifte. Af væsentlig betydning for stifteren er den ændring i ejendomsretten til formuen, som en fondsdannelse medfører. En fond må aldrig kunne tilbageføre midler til stifteren eller dennes nærmeste familie. Overdragelsen er således endegyldig. Overdragelse af virksomheden til en fond kan udløse avancebeskatning efter de sædvanlige regler, hvis overdragelsen sker i levende live. Reglerne om skattemæssig succession gælder kun ved arv. Skat ved generationsskifte De skattemæssige konsekvenser ved et generationsskifte er ofte af afgørende betydning for hvilken model, der vælges. Der henvises til en særskilt artikel, som nærmere gennemgår de skattemæssige konsekvenser ved generationsskifte. Afledede omkostninger ved generationsskifte Ud over omkostninger i form af skatter og afgifter vil der sædvanligvis skulle tages hensyn til en række afledede omkostninger som fx stempelomkostninger ved udfærdigelse af dokumenter, overdragelse af fast ejendom og løsøre mv. samt aktieafgift ved overdragelse af aktier og anparter. Hertil kommer eventuelle indirekte økonomiske virkninger af det forestående generationsskifte, fx hos kunder, leverandører, långivere, investorer m.fl. Disse yderligere omkostninger kan være betydelige. Deres størrelse understreger behovet for en planlagt og styret generationsskifteproces, så det sikres, at de ikke afholdes forgæves. Likviditet og økonomi ved generationsskifte Adgangen til likviditet eller finansiering har stor betydning ved fastlæggelse af en generationsskifteplan. Hvis den nuværende ejer eller virksomheden selv har tilstrækkelig overskudslikviditet til at betale de skatter og afgifter, der udløses ved 19

20 overdragelsen, er der mulighed for at vælge den økonomisk optimale løsning. Sædvanligvis er egenkapitalen hos ejeren eller virksomheden dog placeret i aktiver, som ikke eller kun vanskeligt kan realiseres eller belånes på kort sigt. Handlefriheden beskæres herved betydeligt. Det kan i værste fald betyde, at det ikke er muligt at gennemføre et egentligt generationsskifte. Budget Inden valg af fremgangsmåde bør der udarbejdes et resultat- og likviditetsbudget for en vis periode, gerne 3-5 år, så de økonomiske konsekvenser for virksomheden og de involverede parter kan vurderes. Ved denne vurdering bør der tages hensyn til bl.a. følgende forhold: C Den nuværende ejers fremtidige rådighedsbeløb. C Virksomhedens økonomiske stilling, herunder virksomhedens muligheder for at finansiere generationsskiftet. C Den nuværende ejers ønske om at give gaver eller efterlade arv. C Skatter og afgifter, der udløses ved generationsskiftet. C Muligheder for at fremskaffe nødvendig ekstern finansiering. C Den nye ejers rådighedsbeløb efter betaling af afdrag og renter til den nuværende ejer, kreditinstitutter eller andre långivere. Den nuværende og den nye ejer kan på dette grundlag tage stilling til fordele og ulemper ved forskellige overdragelsesmodeller. Herved kan de forhåbentlig blive i stand til med hjælp fra deres rådgivere at vælge den fremgangsmåde, som bedst tilgodeser deres og virksomhedens ønsker og behov. Efter udarbejdelse af den konkrete plan - men inden den endelige beslutning træffes - bør eksterne interessegrupper involveres i generationsskifteprocessen. Det gælder fx kreditinstitutter, primære kunder, leverandører og diverse kontraktspartnere. Herved sikres, at den valgte generationsskiftemodel kan gennemføres i praksis. Risici ved generationsskifte Gennemførelse af et generationsskifte medfører ofte, at den nuværende og den kommende ejer, virksomheden selv, familien, kreditgivere m.fl. påtager sig en øget økonomisk eller personlig risiko. Det er derfor vigtigt at konkretisere de forøgede risici og at finde den fremgangsmåde, som mindsker disse risici mest muligt. 20

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder

om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder FIGUR 0: - om ændring af ejerstrukturen i ejerledede virksomheder samt skattemæssige konsekvenser FIGUR 1: Etablering af holdingselskab Når hverdagen

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Generationsskifte. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Generationsskifte Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren,

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder

Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder - 1 Lempede afgiftsregler ved generationsskifte af virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har den 19. december 2016 offentliggjort et udkast til et lovforslag om nedsættelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING FINANSIERING SKAT REVISION & REGNSKAB INDSIGT & FORSTÅELSE MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners April 2016 Rådgivning - økonomisk vejledning Digitalisering

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Forberedelser til oprettelse af testamente

Forberedelser til oprettelse af testamente - 1 Forberedelser til oprettelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg bliver ofte bedt om råd vedrørende udformningen af et testamente. Men advokatens råd afhænger helt af klientens

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM

Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM 1 Værdiansættelse af unoterede anparter skattekursen kunne ikke anvendes - SKM2008.596 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 17/6 2008 tiltrådte Landsskatteretten, at en post

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så

Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så - 1 Højesteretsafgørelse om +/- 15 pct. s reglen hvad gælder så Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har tirsdag i denne uge taget stilling til + / 15 pct. s reglen ved overdragelse

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Generationsskifte og Strukturering

Generationsskifte og Strukturering Kim Pedersen Generationsskifte og Strukturering en håndbog for ejerledere Kim Pedersen Generationsskifte & Strukturering. en håndbog for ejerledere 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver til børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der overføres hvert år betydelige beløb som gaver til børn. Udover at hjælpe børnene kan der være en del afgiftskroner at spare ved et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere