Visioner om fremtidens revisionsydelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner om fremtidens revisionsydelse"

Transkript

1 Visioner om fremtidens revisionsydelse Af de statsautoriserede revisorer Teddy Wivel og Jørgen Valther Hansen og cand. merc. aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nærværende artikel består af 2 dele. Første del handler om revisionsydelsens udvikling gennem 90'erne beskrevet ud fra de skete ændringer i revisors omverdensbetingelser, såsom marked, globalisering og teknologi. Den forventede effekt på revisionsprocessen går i retning af krav om bedre forståelse af klienternes forretningsmæssige risiko, medens konkurrencevilkårene stiller krav om maksimal værdi af revisionsydelsen - for den betalende klient. Udvidelsen i revisors ekstraydelser er fortsat gennem 90'erne samtidig med, at lovgivningen accepterede de samfundsøkonomiske fordele herved og slog fast, at rådgivning og revision var forenelige - i forhold til revisors uafhængighed. Netop kriterier for uafhængighed må forventes at blive gjort mere operationelle i fremtiden og i artiklen gengives aktuelle betragtninger fra den amerikanske debat. Afslutningsvis vurderes de organisatoriske og kompetencemæssige konsekvenser af denne udvikling. Anden del af artiklen er baseret på tanker fra en komité nedsat af den amerikanske revisorforening AICPA. Den tager sit udgangspunkt i teknologiens betydning for den fremtidige revisionsydelse sammenholdt med brugerbehov. Disse faktorer forventes på længere sigt at føre til en anden regnskabsmæssig rapportering baseret på konstant opdaterede databaser, hvor informationsbrugere kan hente aktuelle data og bearbejde dem i analysemodeller tilpasset deres individuelle informationsbehov. Udviklingen i revisionsydelsen gennem 90'erne Omverden og markedsbetingelser Et gennemgående tema ved betragtning af revisorprofessionens betingelser gennem 90'erne vil være stigende konkurrence. I Danmark ophævedes de kollegiale regler på Konkurrencerådets anmodning, og dermed blev en stadig stigende aggressivitet i markedsføring af de enkelte revisionsfirmaer legitimeret. Konkurrence har sædvanligvis en effekt på prisdannelsen, og særligt når det angår en ydelse, der primært skal tilgodese andre - virksomhedens eksterne interessegrupper - end den betalende kunde, bliver prisfokus centralt. Omvendt er forholdet mellem klienter og revisor præget af tillid og fortrolighed, og pris er ikke en afgørende faktor, hvor revisor fungerer som»husrådgiver«. Man har gennem 90'erne kunnet iagttage en stigende forskel i holdning til prisens vigtighed afhængig af den betalende klients behov. Kundebehov Den stigende konkurrence har forlængst ført til, at revisor udover de professionelle faglige normer også har måttet fokusere på kundebehov. Flere større revisionsfirmaer har gennem 90'erne systematisk arbejdet med at supplere uddannelsen af deres revisorer med salgsorientering, og derigennem forsøgt at skabe en mere udadvendt og målrettet salgskultur. Kundebehovene synes at variere betydeligt, alt efter hvilket markedssegment kunden tilhører, dvs. afhængig af om det er en børsnoteret eller multinational kunde, om det er en ejerledet eller en hovedaktionærvirksomhed, eller om der er tale om en kunde fra den offentlige sektor. Markedssegmenter Børsnoterede eller multinationale kunder har som hovedregel højt kvalificeret personale til varetagelse af regnskabsfunktionen, og regnskabsassistance er kommet til at udgøre en stadig mindre del af revisionsfirmaernes ydelse til dette segment. Assistance omkring internationale skatteforhold er ganske betydelig, og som følge af den naturlige sammenhæng mellem denne ydelse og regnskabsrevisionen i form af dybtgående kendskab til virksomhedens struktur og aktiviteter, vil denne ydelse som hovedregel blive leveret af den valgte revisor. Derudover har vi oplevet, at ekstraydelser i form af edb-rådgivning, effektiviseringer etc. ikke automatisk efterspørges hos det valgte revisionsfirma, men udbydes blandt relevante leverandører. Således er man ikke som valgt revisor for en stor virksomhed selvskrevet til at dække dens rådgivningsbehov. Både internationalt og herhjemme kan det konstateres, at børsnoterede og multinationale kunder overvejende betjenes af Big 6-revisionsfirmaerne. En ensartet global revisionsmetodik og -kvalitet er det gældende konkurrenceparameter, og holdningen i dette markedssegment har været, at der ikke er stærke præferencer for et konkret revisionsfirma. En international Ernst & Young undersøgelse fra 1993 omfattende hele revisionsmarkedet viste bl.a., at revisionskunderne har meget vanskeligt ved at differentiere mellem Big 6-firmaerne, ligesom de betalende kunder følte, at de fik meget begrænset værdi for deres revisionshonorar. Dette billede synes i høj grad bekræftet af den betydelige aktivitet med udlicitering af revisionsydelsen, som er blevet fremherskende gennem 90'erne i dette markedssegment. Ejerledede eller hovedaktionærvirksomheder er ofte kendetegnet af en svagere grad af specialisering på en række virksomhedsinterne områder, herunder regnskabsfunktionen. Ydelsen afpasses i overensstemmelse hermed, og omfatter som hovedregel assistance ved regnskabsudarbejdelsen, som revisionen af årsregnskabet naturligt ligger i forlængelse af. Skattemæssige problemstillinger er et andet stort område, hvor revisor naturligt kan assistere. I takt med den generelle udvikling med flere usikkerhedsmomenter for virksomhederne, fungerer revisor endvidere ofte som professionel sparring for ledelsen i disse virksomheder. Netop revisors centrale placering inden for disse virksomheders vitale områder medfører en meget høj tærskel mod revisorskift, hvilket forstærkes af omkostningerne ved et skift: en betydelig investering af ledelsens knappe tid. Den offentlige sektor er gennem 90'erne blevet en betydelig faktor på revisions- og rådgivningsmarkedet. Dette angår såvel revisionssom rådgivningsydelser. I dette segment opleves i stigende grad politisk fokus på forvaltningsrevision til sikring af, at offentlige midler anvendes optimalt. Ønsket herom er ikke mindst kommet til udtryk i forbindelse med kommuners udbud af revisionsopgaven, hvor der endnu ikke på alle områder er krav om forvaltningsrevision, men hvor det ikke desto mindre fremsættes som et krav til revisionen. Endelig medvirker den statslige privatisering af forskellige funktioner samt en generel vækst i antallet af statslige aktieselskaber også til en stigende efterspørgsel af ydelser fra revisionsvirksomhederne. Globalisering og omskiftelighed Der er blevet talt meget om globalisering og hastigt skiftende vilkår gennem 90'erne. Vi har været vidne til koncentrationer både nationalt og internationalt, Virksomheder opkøbes eller sammenlægges, produk- Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 1

2 ter skifter markeder, distributionskanaler kommer til eller tørrer ud. Multinationale selskabers omstrukturering mod få men globalt dækkende funktionsenheder, som placeres efter vurdering af geografiske og lokale forhold som skat, knowhow, ressourcer, omkostningsniveau mv., er seneste skridt i udviklingen. Disse mere og mere specialiserede funktioner, samt decentralisering eller direkte outsourcing af en række væsentlige funktioner medfører, at disse virksomheder efterspørger egentlige ekspertydelser inden for en række af de store revisionsfirmaers servicetilbud. Varetagelse og bemanding af en intern revisionsfunktion er det mest oplagte ydelsesområde i denne udvikling, som har vundet stor udbredelse i udlandet, men endnu ikke er slået an blandt danske virksomheder. Globaliseringens konsekvenser på hjemmemarkedet har ført til øget konkurrence. Den gradvise liberalisering inden for de tidligere (statslige eller regionale) energi-, transport-, distributions- og kommunikationsmonopoler mærker bl.a. effekten heraf. Mindre og mellemstore danske virksomheder påvirkes tillige af den øgede internationale konkurrencesituation. Det kan være i form af nye konkurrerende eller substituerende produkter eller serviceydelser. Virksomheder i alle brancher og størrelser har således gennem 90'erne oplevet en stærkt stigende udviklingshastighed i eksistensbetingelserne. Informationsalderen betyder, at vi får mulighed - og behov - for at reagere hurtigere og på emner, som vi for bare få år siden ikke anede ville få indflydelse. Produktudviklingshastigheden øges løbende, og konkurrence kan pludselig materialiseres på områder, hvor der før var stabilitet. Forandringsberedskab og -villighed er en forudsætning, både for vore kunder og os selv. Konkret betyder denne udvikling, at konkurrencevilkårene for de fleste virksomheder er blevet langt hårdere, og produktlevetider betydeligt kortere. Markedsførings- og distributionskanaler ændres med konsekvenser for branchers lønsomhed. Denne udvikling stiller krav til virksomhederne om stadig effektivisering samt omkostningsminimering. Teknologi Den hastige teknologiske udvikling er en stærkt medvirkende årsag til de ovennævnte forandringer. De faldende priser på software og hardware, samt især prisen på de stadig kraftigere mikroprocessorer betyder, at omfattende og integreret IT-anvendelse er mulig for et voksende flertal af virksomheder og personer. Nye kompetencer integreres i virksomhederne og nye arbejdsformer introduceres, f.eks. distancearbejde og freelance-ekspertbistand. Teknologien betyder også, at virksomheder i voksende omfang revurderer deres historiske funktionsopdelte og produktorienterede organisering. Elektronisk kommunikation og netværksetablering skaber mulighed for sammensætning af virksomhedsinterne ad hoc grupper, som dedikeres løsningen af afgrænsede projekter mv. Problemløsning sker mere på tværs af organisationen fremfor den historisk betingede hierarkiske kommunikation og delegering. Videndeling på tværs sikrer en udbredelse af virksomhedernes kompetence, og involvering i tilgrænsende funktioner bliver en forudsætning, som led i virksomhedernes fortsatte proces med effektivisering og kvalitetssikring. Denne løsere og mere fleksible organisation med kobling af individerne og større afhængighed af velfungerende IT-strukturer og -systemer skaber også nye vilkår for revisorerne. Først og fremmest er ITområdet et selvstændigt ydelsesområde. Revisor gennemgår naturligt kundernes edb-anvendelse i forbindelse med revision af årsregnskabet. Hertil kommer assistance med etableringen af tilstrækkelig sikkerhed i kundens IT-anvendelse. Det drejer sig om forhold i relation til kundens registrering, aggregering og validering af data til brug for regnskabsaflæggelsen samt diverse adgangs- og systemkontroller. Den omfattende anvendelse af IT i forbindelse med virksomhedernes grundregistreringer resulterer i et ændret kundebehov. Hvor revisor tidligere i vidt omfang assisterede ved regnskabsudarbejdelse med alt fra bogføring til revision, skifter ydelsen karakter over mod en mere kvalificeret drøftelse med virksomhedens ledelse om valg af principper og praksis for regnskabsaflæggelsen. Denne ændring fordrer en kvalificeret dialog med mere erfarne medarbejdere. De typiske opgaver for yngre medarbejdere reduceres, mens efterspørgslen på erfarne stiger. Teknologi betyder ændringer i virksomheders kultur og åbner mulighed for nye organisationsformer. Således vil revisionen af mere netværksprægede organisationer rette sig mod mere kvalitative forhold hos kunderne sammenlignet med de traditionelle mere objektive transaktionsregistreringer. Nye elementer, som må vurderes og dokumenteres, er f.eks. kundens virksomhedskultur, -politikker og strategier, kontrolmiljø, herunder ledelsens evner og funktion som overordnet holdningsdanner samt kontrolorgan, risikovurdering og virksomhedens informations- og kommunikationsniveau mv. I takt med den fortsatte teknologiske udvikling får edb-analyseværktøjer større betydning for revisors arbejde. Muligheden for at revisor kan få adgang til kundens data - både ved fremmøde hos kunden, men også on-line fra sit kontor - vil blive større i de kommende år. Dataanalyse omfattende virksomhedens totale datagrundlag vil blive en naturlig revisionshandling, som på sigt kan udføres løbende med henblik på vurdering af materialet til årsregnskabsaflæggelse såvel som til gavn for kunden i form af kontinuerlig kontrol for, at afvigelser i registreringer og transaktionsmønstre afdækkes uden forsinkelse. De voksende krav til specialisering som følge af kundernes mangeartede og ofte komplekse behov gør, at betjeningen mere og mere udføres af egentlige teams indeholdende den nødvendige specialkompetence. Disse teams ledes af en generalist, normalt den underskrivende revisor. Sikringen af kvalitet og konsistens af især revisionsydelsen støttes af en formaliseret videndeling. Teknologisk baseres denne videndeling i dels avancerede interne arkiverings- og metodeværktøjer, dels i opbygningen af både nationale og internationale firmavidenbaser og -diskussionsfora. Formålet er at forsyne de udførende medarbejdere med tilstrækkelig branche- og kunderelevant information. En ensartet struktur sikrer overblik og den nødvendige formidling af relevant viden, både internt i kundeteamet og i form af egentlige videnleverancer til kunden. Revisionsfirmaernes reaktion Op gennem firserne og ind i halvfemserne har den internationale udvikling skærpet konkurrencen de store revisionsfirmaer imellem, og mellem store og små revisionsfirmaer. Denne udvikling har resulteret i en international koncentrationsbølge, som stadig har nationale dønninger. I kom de store fusioner for alvor til Danmark. Fusionerne skete i kølvandet på reduktionen fra Big 8 til Big 6. I Danmark er de lokale samarbejdspartnere til Big 6 i dag blandt de syv største revisionsvirksomheder. Denne koncentration har ført til en større markedsgennemsigtighed med færre og tydeligere udbydere af revisionsydelsen. Den konkurrencestrategi, der blev valgt som fællesnævner for professionen i den første del af halvfemserne, har som tidligere nævnt været ekstremt prisfokuseret. Der har i markedet været en tendens til at efterspørge stadigt billigere honorarer for revisionsydelsen, og professionen har endnu ikke evnet at skabe en egentlig værdibaseret revisionsydelse, som kunne opløse denne ensidige prisfokusering. For at imødegå de tidligere beskrevne tendenser i omverdenen er de internationale samarbejder blevet intensiveret med henblik på styrkelse af deres slagkraft på både revisions- og rådgivningsydelser. Det gælder først og fremmest Big 6, men andre globale eller regionale samarbejder er søgt formaliseret. Det drejer sig især om udviklingen af ensartede metodikker og etableringen af omfattende kvalitetssikringssystemer. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 2

3 Udvikling af revisionsprocessen Ændringerne i markedsbetingelserne har naturligt sat sit præg på revisionsydelsen, som har undergået, og inden for de kommende år vil undergå væsentlige ændringer. Gennem 90'erne har vi kunnet se en stigende fokusering på risikobegrebet, både i forbindelse med den større bevidsthed om betydningen af at vurdere eksisterende og potentielle kunder (kundeacceptfase), og i forbindelse med fokusering på kundernes forretningsmæssige risici og deres håndtering heraf. Revisionsfirmaerne har gennemgået en erkendelse af, at deres egen forretningsmæssige risiko er summen af deres kunders - og at en central risikostyring efter vedtagne principper er påkrævet, hvis firmaets samlede risiko skal være under kontrol. Dette har blandt de større revisionsfirmaer ført til formaliserede krav til bemanding af kundeopgaver i forhold til disses vurderede risici og afledte krav til kompetencer. Effektivisering Den betydelige priskonkurrence siden fusionerne medførte en kraftig fokusering i revisionsmetodikkerne på effektivisering af revisionen, for derigennem at minimere tidsforbruget. Dette skete blandt andet gennem en mere fokuseret test af kontroller - dels ved kun at teste de nødvendige kontroller til forebyggelse eller opdagelse af fejl som følge af identificerede risici, og dels gennem at reducere antallet af elementer i de nødvendige stikprøver. Endvidere søgte man i højere grad at udnytte potentialet i den regnskabsanalytiske revisionsmetode til at basere så meget som muligt af revisionsbeviset herpå, netop på baggrund af denne revisionsmetodes effektivitet. Endelig fokuseredes der på kvantitative stikprøveberegningsmodeller med henblik på at reducere antallet af stikprøver ved efterprøvelse af transaktioner som led i substansrevisionen. Risikobegrebet Den nuværende udvikling i revisionsprocessen sker med udvidet fokus på risikobegrebet. Betragtes de områder i revisionsprocessen, som i særlig grad er blevet påvirket af den øgede omskiftelighed i de forretningsmæssige betingelser, som er beskrevet i foregående afsnit, er det vurdering af going concern forudsætningen samt revision af regnskabsmæssige skøn - begge områder, hvor revisor må forholde sig til kundens forretningsmæssige betingelser og udvikling, og hvor en sund professionel dømmekraft kræves. Ernst & Young foretog i 1993 en analyse af revisionsengagementer, hvor kunder var blevet nødlidende, uden forudgående forbehold for going concern. Konklusionen fra denne gennemgang viste, at der generelt ikke var noget at udsætte på arten og omfanget af det udførte revisionsarbejde; dvs. at de væsentlige regnskabsposter og kontroller var vurderet, stikprøvestørrelser var tilstrækkelige etc. Det var imidlertid et gennemgående træk, at revisor havde ringe forståelse for ændringer i forretningsmæssige forhold, såsom konkurrencevilkår, teknologiudvikling etc. Den manglende forståelse kan føre til, at revisor ikke drager de rette konklusioner ud fra revisionsmæssige observationer. De samme forhold er væsentlige faktorer i udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som f.eks. vurdering af værdien af et varelager, størrelsen af hensættelser til garantiomkostninger etc. En tilstrækkelig forståelse af de forretningsmæssigt relevante faktorer rækker langt ud over going concern vurderingen. Tendensen synes derfor at være, at revisionsprocessen i større omfang vil fokusere på forståelse af kundens forretningsmæssige situation og betingelser, hvilket udover en mere kvalificeret risikoforståelse også placerer revisor bedre i forhold til at levere kunden værdifuld sparring - enten som led i revisionsydelsen eller i form af ekstraydelser. Hvad vil revisor så konkret skulle fokusere på? I løbet af få år vil enhver revision indeholde en analyse af kundens stærke og svage sider, muligheder og trusler (en såkaldt SWOT-analyse). Denne revisionshandling vil række udover de rent finansielle karakteristika, som revisor i hovedreglen har fokuseret på. Samtidig vil revisor fokusere på intern kontrol i en bredere forstand end tidligere. Udenlandske tiltag (anført af den amerikanske COSO-rapport) har redefineret intern kontrol og dermed gjort det til et led i virksomhedens styringsproces. Betyder det, at revisor skal forholde sig kritisk til virksomhedens ledelse og dens valg af strategi? Næppe, men revisor må forstå den af ledelsen valgte strategi samt forudsætningerne herfor med det formål, at kunne vurdere den forretningsmæssige risiko på et kvalificeret grundlag. Med udgangspunkt i de fastlagte strategier vil revisor fremover forholde sig til intern styring og kontrol i bredere forstand end tidligere for at danne sig en holdning til kvaliteten af virksomhedens håndtering af forretningsmæssige forhold, der rækker udover det nødvendige for at vurdere risikoen for fejl i det eksterne årsregnskab. Udviklingen i vægtningen af revisors fokusering og arbejdsindsats kan illustreres ved at betragte elementerne i revisionsrisikoen, således som denne er defineret i revisionsvejledningerne (f.eks. FSRs Revisionsvejledning nr. 1, afsnit 4.3.), hvor Revisionsrisikoen (RR) er risikoen for, at revisor afgiver»blank«revisionspåtegning på et årsregnskab indeholdende væsentlige fejl. Iboende risiko (IR) er risikoen for, at fejl opstår uden hensyn til interne kontroller (typisk en funktion af mængden og kompleksiteten af transaktioner). Kontrolrisiko (KR) er risikoen for, at fejl ikke afdækkes af de af virksomheden etablerede interne kontroller, Opdagelsesrisikoen (OR) er risikoen for, at fejl ikke opdages gennem revisors revisionshandlinger i forbindelse med revision af årsregnskabet. Risikovurdering - traditionelt Den traditionelle vægtning af revisionsindsatsen har været således, at revisor opnåede et kendskab til kundens branche og virksomhedens forretningsmæssige situation primært gennem samtaler med virksomhedens ledelse. I visse brancher har der været let tilgængelige informationer om nøgletal og relevante faktorer i øvrigt, som revisor kunne indhente og anvende som grundlag for sin forståelse af de forretningsmæssige forhold. Har revisor flere kunder i samme branche, har der været mulighed for et mere nuanceret syn på de forretningsmæssige problemstillinger. Ofte er denne del af revisionen blevet udført dels i planlægningsfasen som grundlag for valg af revisionsstrategi, og dels gennem afsluttende drøftelser med ledelsen omkring selve årsregnskabsaflæggelsen - som led i going concern vurderingen. I større virksomheder med formaliserede interne kontroller har revisor mulighed for at basere en væsentlig del af sin revisionsoverbevisning gennem at vurdere og teste relevante interne kontroller, der havde til formål at sikre regnskabets rigtighed. Endelig har revisor som hovedregel anvendt en meget betydelig del af revisionsindsatsen til at teste balanceposter ved årsafslutningen - også selvom den interne kontrol har været testet. Man kan således illustrere den historiske (og i vidt omfang nutidige) vægtning af revisionsindsatsen således: RR = IR x KR x OR En revideret risikovurdering Revisorernes øgede fokusering på den forretningsmæssige risiko som værende en afgørende forudsætning for at kunne forholde sig kvalificeret til virksomhedens situation, dens håndtering af forretningsmæssige risici, fastlæggelse af skønsmæssige elementer som led i regnskabsaflæggelsen og endelig going concern vurderingen, vil ændre fokus fra efterprøvelse af enkelttransaktioner og balanceposter over mod forretningsmæssig forståelse. Dette vil sætte fokus på udvidelse af de revisionshandlinger, som hidtil har været kategoriseret under revisors forståelse af den iboende risiko. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 3

4 Revisor vil fortsat fokusere på kontrolrisikoen. På sigt vil revisor udbrede sin gennemgang af interne kontroller fra snævert årsregnskabfokuserende til at blive bredere og kunne give en forståelse af håndteringen af forretningsmæssige risikofaktorer. Hvilken effekt vil den teknologiske udvikling få i relation til vægtningen af revisionsindsatsen? Den vil påvirke på flere områder. Dels vil kundernes øgede brug af teknologi medføre større fokus på systemernes sikkerhed, dvs. generelle kontroller. Er disse gode, vil fejlrisikoen kunne reduceres betydeligt ved anvendelse af edb-. Revisors brug af teknologi vil medføre, at såvel test af kontroller som substansrevisionen kan udføres langt mere effektivt. Således vil overførsel af kundens datafiler sætte revisor i stand til lynhurtigt at danne sig et overblik over populationens karakteristika. På den måde vil nogle hævde, at teknologien vil medføre yderligere fokusering på substansrevision (og dermed reduktion af opdagelsesrisikoen OR). Anvendelse af disse værktøjer vil dog ikke føre til en kvalitativ forbedring af revisionen, medmindre de anvendes i sammenhæng med den forøgede forståelse af de forretningsmæssige risikofaktorer. Sker dette, vil de til gengæld sætte revisor i stand til at fokusere sin substansrevision mod transaktioner med høj risiko. På denne måde vil substansrevisionen ændre sig i retning af det kvalitative, hvor transaktioner udvælges ved brug af revisors dømmekraft - og væk fra det kvantitative, hvor revisor baserer sin revision på en stikprøve udvalgt efter statistiske metoder til at være repræsentativ. Resultatet vil derfor blive en kraftig forøgelse af fokusering på de forretningsmæssige betingelser og risikofaktorer og effektivisering af de mere detailorienterede elementer af revisionen: RR = IR x KR x OR Ovenstående betragtninger angår den nære fremtid. Den teknologiske udvikling vil på længere sigt rejse nogle ganske andre perspektiver, som beskrives i anden del af nærværende artikel. De foreløbige vurderinger synes at pege i retning af en større fokusering på systemrevision (dvs. kontrolrisiko), såfremt visionerne om real-time databaser med regnskabsmæssige data bliver virkelighed. Revisionsydelsens værdi Med det formål at ændre revisionskundernes stærke prisfokus har flere revisionsfirmaer iværksat udviklingsinitiativer med henblik på at gøre revisionsydelsen mere værdifuld for kunderne samt synliggøre denne. Et gennemgående træk i Big-6 firmaernes metodemæssige udvikling har bl.a. været at fokusere på at kunne give bedre feed back til virksomhederne om deres interne kontrolsystemer. Således har flere firmaer anvendt procesanalysekonceptet (kendt fra Business Process Reengineering) til målrettet at fokusere på forbedringsmuligheder - i form af effektiviseringsforslag og kvalitetsforbedringer i virksomhedernes kontrolsystemer. Visse revisionsfirmaer har etableret databaser over relevante målekriterier for effektivitet og lønsomhed i forhold til andre virksomheder i samme branche (benchmarking) samt best practices og dermed gjort viden og erfaringsopsamling til konkurrenceparameter. Endvidere vil en bedre forståelse af kundevirksomhedernes forretningsmæssige faktorer og betingelserne kunne føre til brug af de føromtalte dataanalyseværktøjer med henblik på at kunne fremlægge observationer af forretningsmæssig relevans som naturligt biprodukt til de revisionsmæssige konklusioner. Effekt på revisionsvirksomhedernes øvrige ydelser Kundernes behov for ydelser der tilfører værdi, kombineret med revisionsvirksomhedernes oplevelse af stagnation på de traditionelle ydelser, har medført, at revisionsvirksomhederne har fokuseret indsatsen på en lang række andre ydelser. Mange af disse ydelser har været en del af revisors traditionelle rådgivningsydelser og har medvirket til, at revisor har kendt sin kunde godt, og derigennem kunne udføre en revision baseret på en bedre forståelse af virksomheden. Erkendelse af den samfundsmæssige betydning af revisors rådgivningsfunktion var en hovedårsag til, at det i forbindelse med revisionen af revisorloven i 1993 blev slået fast i 6 a, at revisor i forbindelse med revision af regnskaber kan yde rådgivning og assistance i forbindelse hermed og inden for tilgrænsende områder. Revisionen af loven blev til på grundlag af et grundigt og omfattende arbejde i Revisorkommissionen, der i september 1993 fremkom med Betænkning nr om Revisorlovgivningen. Det anføres bl. a. i Delkonklusionen vedrørende revisors rådgivning:»sammenfattende må det konkluderes, når fordele og ulemper opvejes, at det er en naturlig del af revisors opgave såvel at rådgive som vejlede klienter«. Den revisionsmæssige sammenhæng mellem revision og andre ydelser Det er tidligere anført, at revisors dybere involvering i en kundevirksomhed gennem rådgivning og anden assistance giver revisor en indsigt, der forbedrer revisionsydelsen. Erfaringerne fra de seneste års virksomhedskrak og såkaldte skandaler har været genstand for en række tiltag i bl.a. UK, USA og Canada med henblik på fremtidig forebyggelse heraf, f.eks. Cadbury-, COSO- og CoCo-rapporterne.(1) Ingen erfaringer tyder på, at revisors rådgivning giver afhængighedsmæssige problemer til skade for revisionsresultatet. Tværtimod synes udviklingen af revisionsprocessen - jf. ovenfor - at kræve, at revisor ændrer sit traditionelle syn på en forsvarlig revision fra en statisk kontrolsynsvinkel til en dynamisk synsvinkel, der inddrager virksomhedens mål og strategier samt overordnede styringsprocesser. Den meget hastige udvikling i samfundet gør, at aktiverne i en virksomhed mere og mere mister deres selvstændige værdi og er afhængig af ledelsen af virksomhedens evne til at realisere fremtidige positive resultater. Hvis revisor således ikke forstår virksomhedens vision, og til bunds kender målsætning og strategier, samt hvorledes virksomhedens ledelse vil styre for at realisere disse, bliver revisors forståelse af de forretningsmæssige risikofaktorer utilstrækkelig og på et tidspunkt bliver revisor ligefrem ude af stand til at gennemføre en kvalificeret revision. Uafhængigheden og den samfundsmæssige interesse En drøftelse af revisors andre ydelser til en revisionskunde mødes ofte med spørgsmålet, om dette ikke medfører, at revisor ikke længere er uafhængig. Revisors uafhængighed er central i hele revisorfunktionen i forhold til troværdigheden af den økonomiske information, som revisor påtegner. Steven M. H. Wallman(2)har i en artikel beskæftiget sig med denne problematik. Wallmans udgangspunkt er netop, at regnskabsaflæggelse ikke alene er et spørgsmål om at fremfinde de rigtige tal, men i større omfang spørgsmålet om vurdering. Revisors vurderingsgrundlag, herunder et indgående kendskab til den reviderede virksomhed, er således afgørende for revisors konklusioner og dermed kvaliteten af revisionen. Ved bedømmelse af hvad revisor bør yde af anden assistance end revision, er det Wallmans opfattelse, at det relevante fokus ikke er assistancen som sådan, idet hvad omverdenen mener, revisor kan og ikke kan, ofte er præget af traditionel tankegang og vane. Det er derimod spørgsmålet om hvilken afhængighed eller interessekonflikt, der opstår, og hvorledes den løses for at sikre troværdig information til offentligheden. Uafhængigheden er ikke et mål i sig selv, men skal hele tiden vurderes i forhold til offentlighedens interesser, og hvorledes disse bedst varetages. Det er efter vor opfattelse i vid udstrækning tilsvarende holdninger, der kommer til udtryk i den tidligere nævnte betænkning fra Revisorkommissionen. Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 4

5 Wallman foreslår en alternativ model til bedømmelse af revisors afhængighed. Som et blandt flere eksempler på at dette allerede sker, nævner Wallman det forhold, at det er den reviderede virksomhed, der betaler revisors honorar. Fuldstændig uafhængighed skulle medføre, at honoraret skulle betales af det offentlige, men en afvejning af afhængighed og offentlig interesse har ført til, at det accepteres generelt. Ved bedømmelse af revisors afhængighed skal der fokuseres på: 1. den person, det kontor eller den afdeling af revisionsfirmaet der træffer revisionsbeslutninger vedrørende en bestemt revisionskunde 2. hvorvidt et personligt forhold eller en aktivitet skaber en potentiel afhængighed, der påvirker de revisionsmæssige vurderinger 3. hvorvidt potentialet for afhængighed er således, at uafhængigheden ikke kan opretholdes gennem hensigtsmæssige og fornuftige handlinger; og hvis dette ikke er tilfældet 4. hvorvidt forholdet og aktiviteten forbedrer revisionens kvalitet og dermed mindst opvejer den opståede afhængighed. Det er vor opfattelse, at der i disse tanker ligger en nødvendig og rigtig videreudvikling af vurderingsgrundlaget for revisors (u)afhængighed. Fokus er ikke på den ekstraydelse, som revisor leverer til en revisionskunde, men på hvorledes det påvirker kvaliteten af revisionen. Og som nævnt vil nødvendige revisionshandlinger i fremtiden være at finde inden for de områder, der i dag anses for rådgivningsydelser. Sikring af at der ikke opstår afhængighed Da netop troværdigheden til den information, som revisor påtegner, er hjørnestenen i revisorprofessionen, vil kravene til revisionsvirksomhedernes sikring af, at der ikke opstår afhængighed, ikke blive mindre fremover. Forventningskløften til brugerne af den regnskabsmæssige information må til stadighed bearbejdes med henblik på en indsnævring. Synspunkterne i foregående afsnit er ikke tænkt som en liberalisering, men som en vurderingsmodel, der kan imødekomme en nødvendig udvikling af hensyn til revisionens kvalitet. For at tilfredsstille offentlighedens forventninger vil det være nødvendigt, at revisionsfirmaerne samtidig med udbygningen af revisionsydelsen og forskellige specialydelser, etablerer eller udbygger procedurer til bedømmelse af potentiel afhængighed, hvorledes en afhængighed kan elimineres samt dens potentielle indvirkning på revisionens kvalitet. Disse forhold skal naturligvis dokumenteres, og indgå i kvalitetskontrollen i den pågældende virksomhed. Det kan meget vel tænkes, at en bedømmelse som den beskrevne vil føre til konstatering af afhængighed i forhold til ydelser eller procedurer, der i dag anses for en naturlig del af revisors arbejde f.eks. inden for skatteområdet. Endelig vil den foreslåede model på en mere virkelighedsnær måde fokusere på effekten af revisionsfirmaernes organisation og aflønningsformer, således at den enkelte partners eller afdelings afhængighed sættes i fokus fremfor, at man - som i dag - fokuserer på firmaets afhængighed ved bedømmelse af økonomisk afhængighed af honorarindtægter. Afledte krav til kompetence og organisation Med den fortsatte udvikling i marked og teknologi er generalistrevisor for alvor i fare. Det er efterhånden 10 år siden, at den omniprudente revisors død bekendtgjordes - og denne spådom står fortsat til troende. Revision tegner til at blive en multidisciplinær funktion. Det er ikke længere tilstrækkeligt at kunne gennemskue regnskabsmæssige problemstillinger. Revisors professionelle dømmekraft understøttes af en række generelle faglige kompetencer, men pga. det voksende antal faktorer som kunderne er under påvirkning af, vil en øget specialisering mod den enkelte kundes behov være påkrævet. Den enkelte revisor må i højere grad fokusere på et klart afgrænset segment eller branche og i dette område oparbejde og vedligeholde en betydelig markedsrettet erfaring. En fleksibel men centralt styret projektorienteret organisation sikrer, at opgaverne håndteres med den tilstrækkelige kompetence og lever op til den forventede kvalitet. Internt sørger diverse kvalitetsprogrammer for, at den leverede service er ensartet og dækkende. Kvalitetsstyringen kontrolleres både internt, i foreningsregi, og i de globale samarbejdsorganisationer. Denne firmabaserede kvalitetsfokusering er medvirkende til en ensartet global service, en vigtig konkurrenceparameter over for især multinationale virksomheder. Videndeling, dvs. systematisk opsamling og distribution af markedseller brancherettede erfaringer i strukturerede videnbaser og gennem emneorienterede diskussionsfora, hvor medarbejdere kan trække på den samlede (globale) erfaringsmasse inden for specifikke områder, vil bidrage til at kapitalisere revisionsfirmaernes største aktiv: den kollektive kompetence og erfaring. Den tilgængelige viden vil omfatte brancherettede SWOT-analyser, benchmarkdata, leading practices, procesbeskrivelser, samt generel og specifik metode- og værktøjsassistance. I Danmark er statsautorisationen som revisor personlig. Den er baseret på en omfattende teoretisk og praktisk uddannelse, der ud over revision omfatter et betydeligt antal ydelsesområder. I Revisorkommissionens betænkning fra 1993 er gengivet en oversigt udarbejdet af FSRs rådgivningsudvalg i august 1993 på baggrund af den dagældende virksomhedsbekendtgørelses 1, stk. 1 og 2, samt 4 i Revisorkommissionens eksamensbekendtgørelse. Oversigten er gengivet i figur 1. Figur 1. Konkrete områder for revisionsfirmaernes ydelser, Betænkning 1254 side 46. Det er åbenbart, at ingen enkeltperson vil være i stand til at yde kvalitetsassistance inden for alle disse områder. Det kan konstateres, at uddannelsen til statsautoriseret er meget bred, men at tro at den kan være lige dyb på et så betydeligt antal discipliner er naivt. Hertil kommer, at der inden for en række af de nævnte områder uddannes kandidater, der er langt bedre funderet gennem andre studier end revisorstudiet. Dette har naturligt medført, at der i dag er beskæftiget et betydeligt antal kandidater i revisionsvirksomhederne med en anden baggrund end cand. merc. aud. Den statsautoriserede revisor har naturligt specialiseret sig inden for et begrænset antal ydelser og assisteres i sit arbejde i stort omfang af personale med en anden baggrund. Det er vigtigt at fastholde, at revisionskonklusioner træffes af statsautoriserede revisorer, men samtidig må udviklingen i organisering af revisionsfirmaerne tage højde for, at revisionsfirmaerne i dag beskæftiger sig med andet end traditionelle regnskabs- og skatterelaterede forhold. Kundernes forventninger til de ydelser, der kan købes i et stort revisions- og rådgivningsfirma med internationale relationer, vil fortsætte denne udvikling. Og er virksomhederne i stand til at styre afhængighedsproblematikken troværdigt, med de åbenbare fordele ved den kombinerede revisions- og rådgivningsvirksomhed, der bygger på et kendskab til kunden, vil forventningerne kunne indfries. Udviklingen i revisionsydelsen på længere sigt En komité under den amerikanske revisorforening AICPA har foretaget en omfattende undersøgelse af behovene hos brugerne Copyright 2006 Forlaget Thomson A/S side 5

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision

INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision INTERN REVISION Hvad bringer fremtiden? Et bud på fremtidens interne revision 1 PROBLEMANALYSE...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 PROBLEMFORMULERING...6 1.3 STRUKTUR...8 1.3 METODE...9 1.3.1 Validitet og reliabilitet...10

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Følg eller Forklar i Danmark

Følg eller Forklar i Danmark Forfattere: Jakob Toft Andersen, CM/Jur. Studie nr. 240883. Jeppe Juncker Madsen, CM/Jur. Studie nr. 247911. Vejleder: Paul Krüger Andersen Kandidatafhandling Følg eller Forklar i Danmark - Hvorfor & Hvordan

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Analyse af revisorerklæringer

Analyse af revisorerklæringer Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer

Videnregnskaber. Videnregnskab og videnstyring i Systematic. Case fra bogen. Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer KLUMMETITLER KOMMER SENERE 137 Videnregnskab og videnstyring i Systematic Case fra bogen Videnregnskaber Rapportering og styring af virksomhedens videnressourcer PER NIKOLAJ BUKH JAN MOURITSEN METTE ROSENKRANDS

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering

Betænkning afgivet af Revisorkommissionen. Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering Betænkning afgivet af Revisorkommissionen Revisorlovgivning - uafhængighed og liberalisering 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere