INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL"

Transkript

1 INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE A. GENERELT... 3 Instruks for statsvejnettet... 3 Typer af arbejder... 3 Planlagt arbejde... 3 Akut arbejde ved pludselig opstået skade... 3 Rutinemæssige driftsarbejder... 3 Tilbagekaldelser af tilladelser... 4 Afmærkningsplaner... 4 Tidsfrister... 5 Særtransporter... 5 Uddannelse... 5 Ulykker og øvrige beredskabshændelser... 5 B. ANSØGNING OM RÅDEN OVER VEJAREAL... 6 Planlægning... 6 Ansøgning... 6 Ansøgningens indhold... 6 Vejdirektoratets godkendelse... 7 Identifikation af godkendelser... 8 Indmelding... 8 Færdigmelding... 8 Påklagning af afgørelse... 8 C. ENTREPRENØRENS ANSVAR OG PLIGTER... 9 Før arbejdet igangsættes... 9 Under arbejdets udførelse... 9 Generelt... 9 Etablering af afmærkning Andre forhold Eftersyn Efter arbejdets afslutning D. PRINCIPPER FOR OPSTILLING OG NEDTAGNING AF AFMÆRKNING VED VEJARBEJDER.. 11

3 SIDE 2 Arbejder af kortere eller længere varighed på samme sted Principper for opsætning Principper for nedtagning Variable tavler BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE Vejen som arbejdsplads KURSER E-Læring AMU-kurset TRIN I TRIN II TRIN III DOKUMENTATION KRAV TIL UNDERVISERE BILAG 2 KRAV TIL KONTROLSKEMA/LOGBOG... 18

4 SIDE 3 A. Generelt INSTRUKS FOR STATSVEJNETTET Denne instruks er gældende for alle typer af arbejder på statens vejarealer. Entreprenører, ledningsejere m.fl. samt Vejdirektoratets eget personale skal altid følge instruksens anvisninger. TYPER AF ARBEJDER Planlagt arbejde Inden et planlagt arbejde sættes i gang på Vejdirektoratets matrikel, skal der altid foreligge en skriftlig tilladelse til råden over vejareal udstedt af Vejdirektoratet med en tilhørende godkendt afmærkningsplan. Tilladelsen til råden over vejareal gives ved en elektronisk ansøgning via Ansøges der om en gravetilladelse, skal denne altid følges af en rådighedstilladelse med tilhørende afmærkningsplan. Den entreprenør, der overordnet set er ansvarlig for arbejdet, er også ansvarlig for at ansøge om råden over vejareal, uanset om der anvendes underentreprenør til udvalgte opgaver. En ansøgning kan ikke overdrages. Den entreprenør, der overordnet set er ansvarlig for arbejdet, skal altid anføres med kontaktoplysninger hele døgnet. Det skal af ansøgningen fremgå, om der benyttes underentreprenør f.eks. til afmærkning. Den ansvarlige for afmærkningen skal ligeledes altid anføres med kontaktoplysninger hele døgnet. Akut arbejde ved pludselig opstået skade Ved en pludselig opstået skade kan vejbestyrelse, entreprenør eller ledningsejer ved anvendelse af nødret etablere den nødvendige og korrekte afmærkning uden en tilladelse og uden en godkendt afmærkningsplan. Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) skal dog straks underrettes på tlf og den videre indsats aftales herefter med T.I.C. i samråd med det lokale politi. Hændelsen skal endvidere hurtigst muligt indmeldes til Vejdirektoratets lokale Trafikafviklingsafdeling. Trafikafviklingsafdelingen skal orienteres ved at indgive en anmeldelse om rådighed over statsvej via Hvis der er foretaget gravearbejde, skal der endvidere indgives graveanmeldelse via samme link. Anvendes beredskabsentreprenøren til afhjælpning af en pludselig opstået skade, sørger T.I.C. for orientering af Trafikafviklingsafdelingen. Trafikafviklingsafdelingen sørger efterfølgende for, at eventuelt anvendt afmærkningsmateriel frigives til beredskabsentreprenøren efter maks. 3 døgn, samt at der foretages eventuel efterreparation ved driftsentreprenøren. Rutinemæssige driftsarbejder Vejdirektoratet kan udstede en generel tilladelse til entreprenører, der udfører rutinemæssige driftsarbejder på statsvejene. Tilladelsen er gældende i op til 1 år og udstedes af den lokale trafikafviklingsafdeling.

5 SIDE 4 Entreprenøren skal selv ansøge Vejdirektoratet om en generel tilladelse. Ved ansøgningen skal de afmærkningsplaner, som måtte ønskes tilknyttet den generelle tilladelse, angives. Vejdirektoratet beslutter på baggrund af ansøgningen, om der kan gives en generel tilladelse. Ansøgning om en generel tilladelse skal fremsendes til den lokale trafikafviklingsafdeling i det område, hvor arbejderne skal foregå. Hvis en ansøgning omhandler flere områder (evt. landsdækkende entrepriser), ansøges kun via én lokal trafikafviklingsafdeling, der efterfølgende koordinerer tilladelsen med de øvrige trafikafviklingsafdelinger inden tilladelsen udstedes. Det skal af ansøgningen fremgå, at denne kun er sendt til denne ene trafikafviklingsafdeling. Tilladelsen kan gives til specificerede arbejder, der må udføres ved brug af på forhånd aftalte afmærkningsplaner og som ikke omfatter restriktioner, der kræver politiets skriftlige samtykke, dvs.: - Ændring af ubetinget vigepligt i vejkryds - Påbud om ensrettet færdsel - Ændring/etablering af signalregulering - Ændring af hastighedsbegrænsning - Etablering/ændring af restriktioner vedrørende standsning og parkering Tilbagekaldelser af tilladelser Vejdirektoratet og politiet kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre en tilladelse. AFMÆRKNINGSPLANER Grundlaget for udarbejdelse af afmærkningsplaner for statsveje er altid nyeste version af følgende materiale: - Håndbog: Afmærkning af vejarbejder m.m. - Håndbog: Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land. - Håndbog: Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde. - Håndbog: Tegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje. - Instruks for Råden over vejareal Ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet De fire håndbøger findes på (vælg -> Anlæg og planlægning-> Færdselsregulering -> Afmærkning af vejarbejder) Instruksen findes på Alle ansøgninger skal vedlægges en specifik afmærkningsplan udarbejdet af entreprenøren eller det skal anføres, hvilken standard afmærkningsplan, der anvendes. Kvaliteten af afmærkningsplanen skal som minimum følge kvaliteten af tegningerne i håndbøgerne for afmærkning af vejarbejder og skal inkludere eksisterende tavler, som evt. annulleres under arbejdet. På arbejdsstedet skal der altid foreligge en kopi af tilladelsen med tilhørende dokumenter herunder afmærkningsplan, som på forlangende skal kunne fremvises politi, Arbejdstilsynet eller Vejdirektoratets tilsynspersonale. Denne kopi kan være i elektronisk form.

6 SIDE 5 TIDSFRISTER Entreprenøren skal normalt påregne ca. 10 arbejdsdage til behandling af en ansøgning hos Vejdirektoratet, således at der er tid til at underrette andre myndigheder samt indhente eventuelle godkendelser hos politiet m.fl. Dog er der længere frister for ansøgninger, der inkluderer vejspærringer eller bredde-/højderestriktioner for særtransporter (se Særtransporter). SÆRTRANSPORTER Entreprenøren skal ved udfærdigelse af afmærkningsplanen tage højde for, at der på fremkommeligheds-vejnettet (se (vælg ->Trafikinfo -> Erhverv > Omfangsrige) skal være plads til brede transporter (indtil 3,65 m.) og høje transporter (indtil 4,5 m. på motorveje og 4,2 m. på øvrige veje). Entreprenøren skal endvidere tage hensyn til lange transporter (op til 30 m.) ved overledninger m.v. For arbejder, hvor vejen spærres eller der opsættes bredde-/højderestriktioner, skal ansøgningen fremsendes minimum 1 måned før arbejdets opstart, idet restriktionerne skal anføres på Udskrift til særtransporter på (vælg -> Trafikinfo ->Erhverv -> Omfangsrige) til orientering for eventuelle særtransporter. UDDANNELSE Alle, som er beskæftiget med opgaver på statsvejnettet, skal have gennemført et af Vejdirektoratet godkendt kursus i Vejen som arbejdsplads. Dette gælder også rådgivere, opgaveansvarlige og markpersonale hos entreprenører og ledningsejere samt projektansvarlige og teknisk personale, som er beskæftiget med anlæg, drift og vedligeholdelse af statens veje. Kravene til uddannelse og kursusdeltagelse er beskrevet i bilag 1. ULYKKER OG ØVRIGE BEREDSKABSHÆNDELSER Beredskabshændelser er defineret som hændelser, der involverer myndighederne eller nødvendiggør udefra tilkaldt hjælp f.eks. ambulance, brandvæsen, politi eller miljøafdelinger. I tilfælde af en hændelse skal Vejdirektoratets T.I.C. altid underrettes på tlf Typiske beredskabshændelser kan være: - Færdselsuheld med personskade - Miljøuheld f.eks. væltet tankvogn med farligt gods - Større kødannelser (flere kilometer), som kræver trafikregulering af politiet, eller anden advarsel af trafikanterne. - Andre hændelser, hvor det skønnes, at Vejdirektoratet og relevante myndigheder bør informeres. Foretag aldrig ændring af de fysiske forhold før politiet er fremme på ulykkesstedet. Ved påkørsler af afmærkningsvogne skal der altid ske indberetning til Vejdirektoratets Trafikafviklingsafdeling Øst, Att. Ulrik Blindum ved anvendelse af mail Indberetningen skal bl.a. indeholde angivelse af dato, tid, sted, arbejdets art samt afmærkningsplan.

7 SIDE 6 B. ANSØGNING OM RÅDEN OVER VEJAREAL PLANLÆGNING Fastlæggelse af afmærkningen indgår som et væsentligt element i planlægning og projektering af et vejarbejde. Det er derfor vigtigt, at vejmyndigheden på et tidligt tidspunkt i planlægningen/projekteringen høres om hvilke krav, der stilles til afmærkning og afspærring. Inden ansøgning oprettes i er entreprenøren pligtig til nøje at orientere sig på arbejdsstedet, således at afmærkningsplanen tager hensyn til særlige lokale forhold ved til- og frakørselsramper, broer m.v., samt i forhold til eksisterende tavler. Trafikafviklingsafdelingen kan kontaktes for information om planlagte og igangværende arbejder. Entreprenøren skal forud for arbejdet, vurdere de trafikale konsekvenser for arbejdet vha. en trafikal konsekvensvurdering. Vejdirektoratet kan stille krav om, at der foretages en kapacitetsberegning i relation til afspærringens påvirkning af trafikken i form af kødannelser. Kapacitetsberegninger kan kræves i forbindelse med arbejder i spærretider, samt ved øvrige arbejder, der vurderes til at have væsentlig indflydelse på fremkommeligheden. En ansøgning kan afvises, hvis vejarbejdet vil medføre store fremkommelighedsgener for trafikanterne. Eksempelvis et uhensigtsmæssigt 'flow' for trafikanterne, hvis der i forvejen er vejarbejder på vejen før og/eller efter det det ansøgte vejarbejde. Kapacitetsberegning udføres på baggrund af håndbog Kapacitet og serviceniveau, der findes på (vælg -> Anlæg og planlægning -> Fælles for land og by -> Kapacitet og serviceniveau -> Færdselsregulering -> Kapacitet og serviceniveau -> Kapacitet og serviceniveau). Vejdirektoratet kan endvidere stille krav til ansøger om at gennemføre koordinerende og planlægningsmæssige aktiviteter med eksempelvis politi, kommuner og andre entreprenører. ANSØGNING Inden et vejarbejde påbegyndes, skal entreprenøren søge om tilladelse til råden over vejareal. Ansøgning om rådighedstilladelse skal ske elektronisk via Ansøgning om generel rådighedstilladelse til rutinemæssige driftsarbejder sendes til Trafikafvikling Vest for arbejder vest for Storebælt og Trafikafvikling Øst for arbejder øst for Storebælt. For arbejder under en generel tilladelse skal der ikke ansøges om tilladelse til Råden over vejareal. Ansøgningen fremsendes tidligst muligt. For arbejder, der kan påvirke særtransporter, skal ansøgningen fremsendes senest 1 måned før opstart. Der skal altid fremsendes en ansøgning, uanset om det er et kontraktarbejde eller bestilt regningsarbejde for Vejdirektoratet eller et arbejde, der udføres for en ledningsejer. ANSØGNINGENS INDHOLD For at opnå en godkendt ansøgning skal følgende oplysninger fremgå af ansøgningen: VD opgavebestiller Ved arbejder bestilt af Vejdirektoratet, dette angives som Vejarbejdsansvarlig under interessenter. Entreprenørens navn Firmanavn Navn på kontaktperson ved entreprenøren, herunder tlr.nr., og døgntlf.nr.

8 SIDE 7 Navn på den afmærkningsansvarlige, herunder tlf.nr., og døgntlf.nr. Arbejdets art Adm. Vejnr. Vejdel Vejnavn Fra stationering Til stationering Politikreds Hastighed i arbejdstid, hastighed udenfor arbejdstid Afmærkningens totale længde, arbejdsområdets længde Min. bredde og min. frihøjde eller der angives ingen ændringer Antal farbare spor Retning Med eller mod stationeringen Start- og slutdato samt tidspunkt Afmærkningsplan Standardtegning eller specifik afmærkningsplan Arbejdstider Se info herunder Beskyttelsesniveau(er) Der kan vælges 4 forskellige arbejdstidsformer. Hele døgnet: Kortvarig afspærring: Udenfor spærretid: Specifikt tidsrum: Permanent afspærring i hele den ansøgte periode. Kortvarigt arbejde, af maksimalt én arbejdsdags varighed (24 timer). Arbejdet udføres på én given dag i løbet af den ansøgte periode. Den angivne tid skal afspejle det antal timer, afspærringen forventes at være etableret den enkelte arbejdsdag. Afspærring opsættes og nedtages flere gange i døgnet der arbejdes kun udenfor spærretid. Afspærringen opsættes i flere dage, men nedtages hver arbejdsdag efter endt arbejdstid. Ansøger skal endvidere angive, om der er etableret omkørsel. VEJDIREKTORATETS GODKENDELSE Godkendelse af ansøgning og afmærkningsplan for arbejder på statsvejnettet gives af Vejdirektoratet og sker elektronisk via Når ansøgningen er godkendt (eller afvist) modtager ansøger en herom. Det er efterfølgende ansøgers pligt, at kopi af godkendte ansøgning samt afmærkningsplan forefindes på arbejdsstedet. Efterfølgende underretter Vejdirektoratet i fornødent omfang andre relevante myndigheder m.fl., f.eks. øvrige vejbestyrelser, det lokale brandvæsen og ambulanceselskab, busselskaber samt T.I.C. Politiet underrettes desuden i forbindelse med midlertidig lukning af vejen.

9 SIDE 8 IDENTIFIKATION AF GODKENDELSER Den godkendte rådighedsansøgning tildeles både et tilladelsesnummer, eksempelvis (ansøgning nummer 548 i 2014), og et WebGT-nummer, eksempelvis (ansøgning nummer 345 for en given entreprenør). Ved henvendelse til og fra T.I.C., Vejdirektoratets Trafikafviklingsafdelinger samt politiet forventes det, at enten tilladelsesnummeret eller WebGT-nummeret oplyses. INDMELDING Entreprenøren skal ved opsætning og nedtagning af afspærringer til-, af- og færdigmelde rådighedstilladelsen via sms (se nedenfor). Det er kun fra det tilmeldte mobilnummer, man kan sende sms er man ikke i besiddelse af en telefon med det tilmeldte mobilnummer, kan man med fordel trække nummeret til den mobiltelefon, man har med på arbejdsstedet. Standard sms-koder. Tilmeld arbejde Når afmærkningen opsættes Afmeld arbejde Når afmærkningen nedtages Færdigmeld arbejde Når arbejdet er helt færdigt vd t <WebGTnummer> vd a <WebGTnummer> vd f <WebGTnummer> Nummerskifte Skub Nummerskifte Træk Ved Skub : vd ns <WebGTnummer> <nyt mobilnummer> Ved Træk : vd ns <WebGTnummer> <pin-kode> Den eksakte indtastning, samt pin-kode er angivet på den godkendte rådighedstilladelse. Bemærk: Tegnene <> om numre ovenfor indtastes ikke, f.eks. taster man: vd t For arbejder under en generel tilladelse skal der kun indmeldes, hvis der opstår gener i forbindelse med vejarbejdet, som trafikanter og andre vil reagere på og eventuelt skal advares om. Disse indmeldelser sker telefonisk til T.I.C. på tlf FÆRDIGMELDING Hurtigst muligt efter arbejdet er afsluttet, skal der ske en færdigmelding til Vejdirektoratet. Dette sker enten via SMS (se ovenfor) eller elektronisk via PÅKLAGNING AF AFGØRELSE Vejdirektoratets afgørelse kan påklages til Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27F, 1220 København K.

10 SIDE 9 C. ENTREPRENØRENS ANSVAR OG PLIGTER Entreprenøren er ansvarlig for følgende forhold på arbejdsstedet i forbindelse med afmærkningen af arbejdet: FØR ARBEJDET IGANGSÆTTES Sikre: - At der foreligger en tilladelse for råden over vejareal med tilhørende dokumenter, herunder afmærkningsplan samt at disse forefindes på arbejdsstedet (elektronisk version tillades) - At alle relevante medarbejdere har gennemført kurset Vejen som arbejdsplads (se bilag 1) - At afmærkningen er koordineret med eventuelle andre arbejder på strækningen i henhold til eventuelle vilkår beskrevet i tilladelsen. Observeres der andre entreprenører på den ansøgte strækning, som entreprenøren ikke er blevet gjort bekendt med i tilladelsen, skal den lokale trafikafviklingsafdeling straks kontaktes. Desuden at: - Alt materiel opfylder krav som fremgår af færdselsloven, bekendtgørelser og håndbog i afmærkning af vejarbejder. - Vejdirektoratets spærretider overholdes med mindre særlig tilladelse foreligger. - At der ikke påbegyndes arbejder, hvis vejrliget (sne, slud, regn, tåge) gør, at der ikke er fri oversigt svarende til mødesigtlængderne: 130 km/h = 510 m 110 km/h = 380 m 80 km/h = 240 m 50 km/h = 110 m - Opsætningen af afmærkningen sker i overensstemmelse med Håndbog: Afmærkning af vejarbejder m.m. og de 3 tilhørende håndbøger med tegninger for afmærkning af hhv. vejarbejde på motorveje, i åbent land og i byområde. Entreprenøren skal være opmærksom på, at i forbindelse med udstedelse af tilladelsen, kan Vejdirektoratet som vilkår eksempelvis stille krav til entreprenøren om beregning af trafikale konsekvenser af de påtænkte arbejder og iværksættelse af særlige tiltag på baggrund af beregningen samt udførelse af særlige kommunikationsaktiviteter. Entreprenøren skal være opmærksom på, at i forbindelse med større og/eller længevarende vejarbejder kan Vejdirektoratet i tilladelsen stille særlige vilkår, som eksempelvis at ansøger skal udføre særlige kommunikationsaktiviteter, at ansøger skal anvende webkameraer til brug for T.I.C.'s trafikovervågning, og at ansøger skal sende GPS-meldinger fra biler, arbejdskøretøjer, afmærkningsvogne og TMA'er til Vejdirektoratet. UNDER ARBEJDETS UDFØRELSE Generelt - Afmærkningen skal til enhver tid være retvisende sådan at forstå, at trafikanterne ikke oplever ulogisk, modstridende eller misvisende afmærkning. Dette gælder også under opsætning og nedtagning af afmærkningen, der således skal ske i den rigtige rækkefølge. Faste tavler skal overdækkes, hvis deres information ikke er gældende under arbejdet. Se desuden afsnit E.

11 SIDE 10 Etablering af afmærkning - Når etableringen af afmærkningen påbegyndes underrettes Vejdirektoratets T.I.C. via sms. - Tavlevognen rejses umiddelbart inden arbejdet igangsættes. - Når afmærkningen er etableret skal den ansvarlige formand sikre sig, at alle tavler og eventuel afmærkning på kørebane er opsat/udført i henhold til den godkendte afmærkningsplan, samt at eksisterende tavler er overdækkede, hvis deres information ikke er gældende under arbejdet. Entreprenøren skal være opmærksom på, at Vejdirektoratet i forbindelse med udførelse at et vejarbejde kan stille særlige vilkår i tilladelsen, eksempelvis at entreprenører benytter en fælles afmærkning, når Vejdirektoratet vurderer, at dette tilgodeser fremkommeligheden i særlig grad. Omkostningerne til afmærkningen dækkes af de involverede entreprenører. Andre forhold - En kopi af tilladelse med tilhørende dokumenter, herunder afmærkningsplan skal altid forefindes på arbejdsstedet. Tilladelsen kan være elektronisk. - Alt afmærkningsmateriel skal være mærket med firmanavn og vagttelefonnummer på den ansvarlige afmærkningsentreprenør. Mærkningen skal foretages på et for trafikanterne ikke synligt sted. - Alle beskæftigede skal bære godkendt sikkerhedstøj. Ved kørsel ind i/ud af arbejdsområdet skal køretøjerne være forsynet med aktiveret afmærkningslygte. - Gule blink på køretøjerne bør være slukkede, hvis køretøjet er placeret inden for et afmærket arbejdsområde. Eftersyn - Afmærkningen efterses minimum 2 gange i døgnet på alle dage af entreprenøren, idet alle statsveje er klassificerede som gennemfartsveje. - Ved eftersyn kontrolleres det bl.a., at afmærkningen er korrekt og intakt, herunder om tavlerne er rene, at fastgørelse og ballast er intakt, at lygteglas er rene og at blink og strømforsyning fungerer. - Entreprenøren skal indberette til Vejdirektoratets trafikafviklingsafdeling, hvis der konstateres uhensigtsmæssige forhold omkring afmærkningen. Dette gælder også eksisterende tavler i området, da de også indgår som en del af afmærkningen. - Kontrolskema udarbejdes af entreprenøren og udfyldes ved hvert eftersyn. Skemaet skal på forlangende kunne udleveres til Vejdirektoratet. Krav til indhold af kontrolskemaet er beskrevet i bilag 2. EFTER ARBEJDETS AFSLUTNING - Nedtagning af afmærkningen udføres i overensstemmelse med gældende regler. - Tavlevognen nedtages, så snart der ikke færdes personer i arbejdsområdet eller arbejdsopgaver med maskiner er afsluttet. - Hele afmærkningen fjernes umiddelbart efter arbejdets afslutning inklusiv eventuel midlertidig afstribning på kørebanen. - Retablering af autoværn efter overledning skal ske i umiddelbar forlængelse af fjernelse af afmærkningen. - Permanent afmærkning retableres. - Når al midlertidig afmærkning er fjernet, skal entreprenøren straks enten framelde eller afmelde via SMS, se afsnit Færdigmelding på side 8.

12 SIDE 11 D. PRINCIPPER FOR OPSTILLING OG NEDTAGNING AF AFMÆRKNING VED VEJARBEJDER ARBEJDER AF KORTERE ELLER LÆNGERE VARIGHED PÅ SAMME STED Det er generelt sigtet, at en given afspærring opsættes og nedtages således, at trafikanten altid oplever en skiltning, der dels er logisk (dvs. uden en indre modstrid) og dels virker relevant i forhold til den faktiske aktivitet eller tilstedeværelse af farlige momenter. Derfor kan nedtagning af tavler (på motorvej) ikke ske alene ved én passage i kørselsretningen, idet man derved i en periode vil møde en hastighedsgrænse, der falder mere end de tilladte 30 km/t. Ved nedtagning af tavler først i venstre side vil trafikanterne fortsat blive informeret via tavlerne i højre side. Tavlerne i højre side nedtages efterfølgende fra nødspor og i denne fase vil det være tydeligt for trafikanterne, at vejarbejdet er under afvikling. PRINCIPPER FOR OPSÆTNING Den principielt korrekte rækkefølge for opsætning (i én side) på motorvej eller motortrafikvej er således: - Først opsættes A39 (Vejarbejde). - Dernæst opsættes C56 (Ophæv) el.lign. i højre side i kørselsretningen. C56 kan dog også være påmonteret bag på forreste køretøj, der foretager opsætningen af afmærkningen, hvorved der spares en gennemkørsel. C56 el.lign. skal være påmonteret i den side af køretøjet, der vender mod trafikken. - Resten af tavlerne i højre side sættes op i kørselsretningen. - Ved endnu en gennemkørsel i kørselsretningen opsættes alle tavler i venstre side i kørselsretningen. Tavler i venstre spor opsættes altid fra arbejdskøretøj med TMA. Opstillingen i de to sider kan også ske samtidigt med en tavlevogn i nødspor og et arbejdskøretøj beskyttet af køretøj med TMA i venstre spor kørende forskudt, således at køretøj i nødspor kører først. Herved sikres det, at der findes afmærkning i højre side af vejen, når opsætningen i venstre side påbegyndes. PRINCIPPER FOR NEDTAGNING Den tilhørende principielt korrekte nedtagningsrækkefølge på motorveje eller motortrafikveje er: - Tavler nedtages i venstre side i kørselsretningen. Tavler nedtages altid fra arbejdskøretøj med TMA i venstre spor. - Det er muligt at indsamle tavler i midterrabatten fra modsatte side dersom man har samme opstilling i modsatte side af motorvejen f.eks. M Tavlerne i højre side indsamles fra nødsporet med tavlevogn i kørselsretningen. Hvis der er A39 på tavlevognen, er dette tilstrækkeligt til at forvarsle under indsamlingen og under anvendelse af gult blinkende kryds.

13 SIDE 12 VARIABLE TAVLER Ved anvendelse af variable tavler kan opstillingen ske mere enkelt og på et belejligt tidspunkt. En af mulighederne er: - Tavler opstilles fra nødspor i neutral stilling i vejens højre side i kørselsretningen. - Tavlerne i højre side aktiveres under opstillingen af tavler i venstre side. Dette sker fra venstre spor fra arbejdskøretøj beskyttet af køretøj med TMA. Tavlerne i venstre side kan evt. opsættes i aktiv tilstand. - Herefter deaktiveres alle tavler. Tavlerne er nu klar til samtidig aktivering, når arbejdet skal udføres. Der henvises i øvrigt til eventuelt udbudsmateriale samt Vejregel for trafikledelsessystemer, Hæfte 6, Variable vejtavler, som erstatter Håndbog i teknisk projektering af variable Vejtavler samt Håndbog i brug af variable vejtavler.

14 SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført kurset Vejen som arbejdsplads. Kravene blev i 2011 skærpet, og en ny uddannelsesrække blev etableret, hvor kravene nu er tilpasset de arbejdsfunktioner medarbejderne udfører og det ansvar, der er forbundet med jobfunktionen. Målet med det nye kursuskoncept er at hæve kompetencerne indenfor afmærkning og planlægning af vejarbejder, sådan at fremkommelighed, sikkerhed og arbejdsmiljø ved de enkelte vejarbejder forbedres. De enkelte kurser er kort beskrevet herunder, og her er det præciseret, hvem der skal have gennemført, hvilke kurser. UDANNELSEN SKAL VÆRE GENNEMFØRT SENEST EN MÅNED INDEN ARBEJDETS PÅBEGYNDELSE. KURSER Pas på - på vejen (E-læring) Vejen som arbejdsplads (E-læring) Vejen som arbejdsplads Certifikat (AMU Kursus) Vejen som arbejdsplads - TRIN I Vejen som arbejdsplads - TRIN II Vejen som arbejdsplads - TRIN III E-LÆRING Kurserne er opbygget som selvstudium baseret på løsning af opgaver på PC, og består af: Pas på på vejen Vejen som arbejdsplads (E-læring) PAS PÅ - PÅ VEJEN Kurset henvender sig til medarbejdere, der har opgaver på vejen, der ikke omfatter konkret afmærkning. I kursusindholdet lægger man vægt på sikker adfærd, når man færdes på vejen uden afspærring. Dette kursus er ikke omfattet af Vejdirektoratet krav til kursusdeltagelse, men Vejdirektoratet opfordrer alle, der arbejder på vejen om også at deltage i dette, da egen sikkerhed prioriteres højt. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS (E-LÆRING) Kurset kan tages som selvstændigt kursus, hvis medarbejderne ikke har vejen som sin daglige arbejdsplads, f.eks. leverandører (kortvarige ophold for på-/aflæsning af materialer i og udenfor arbejdsområdet). Kurset giver indblik i de grundlæggende regler på området og anvisninger til, hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde.

15 SIDE 14 Kurset er desuden obligatorisk, hvis man skal deltage i kurset Vejen som arbejdsplads TRIN I. Vejen som arbejdsplads (E-læring) udbydes af VEJ-EU som selvstudium, hvor det er forberedelse til kurset. Indholdet fra e-læringskurset er indarbejdet i AMU s undervisning. AMU-KURSET Kurset retter sig mod markpersonale hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder i marken med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, eller som udfører afmærkning af vejarbejder efter godkendt rådighedstilladelse, men som ikke er ansvarlig for afmærkningen, og ikke fører tilsyn med afmærkningen. Der fokuseres på trafiksikkerhed og ulykkesfaktorer, med udgangspunkt i håndbogen for afmærkning af vejarbejder. AMU-kurserne udbydes af AMU-skolerne, EUC og andre lignende skoler (læs mere på Undervisningsministeriet (vælg -> Uddannelser ->Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) -> Bygge/anlæg og industri -> Asfaltbelægninger -> Vejen som arbejdsplads, Certifikat). TRIN I TRIN I retter sig mod medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, rådgivere, kommuner og stat, der udfører administrative opgaver i forbindelse med ansøgning/godkendelse af rådighedstilladelser og afmærkningsplaner, men som ikke er ansvarlig for afmærkningsplaner. Endvidere henvender trin I sig til vejarbejdere, der kun arbejder med den afspærring, der er på arbejdskøretøjet. Kurset har til formål at give kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler. Desuden mere indgående omkring trafiksikkerhed og ulykkesfaktorer, herunder trafikantadfærd og statistisk overblik, samt rådighedstilladelser, roller og opgaver ved vejarbejdet alt med vægt på vejreglerne. E-læringskurset Vejen som arbejdsplads forudsættes gennemført før deltagelse i TRIN I kurset. TRIN I er adgangskrav til TRIN II. TRIN II TRIN II retter sig mod medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, afmærkningsfirmaer, rådgivere og projektansvarlige, som: udfærdiger afmærkningsplaner, dvs. har ansvaret for vejafmærkningen fører tilsyn med afmærkningen har ledelsesansvar på arbejdsstedet, f.eks. vejformænd. udsteder rådighedstilladelser faglærere, som underviser i Vejen som arbejdsplads hos AMU/EUC Kurset fokuserer på forståelse af et vejarbejde set fra både trafikantens og de udførendes side. Der stilles skarpt på udarbejdelsen af afmærkningsplaner og gås mere i detaljer med de enkelte delelementer på en arbejdsplads på vejen (trafikværn, overledninger og midlertidig afmærkning m.m.). Desuden gennemgås tilsynets rolle ved vejarbejder som et vigtigt trafiksikkerhedsmæssigt aspekt. Kurset afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen, hvor kursisterne skal demonstrere viden og overblik ved udførelse og vedligeholdelse af en afmærkning. Trin II er adgangskrav til Trin III.

16 SIDE 15 TRIN III Trin III retter sig mod medarbejdere hos vejbestyrelser, rådgivere, entreprenører og ledningsejere, som udarbejder afmærkningsplaner og trafikafviklingsberegninger for større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Kurset har fokus på grundlaget for udarbejdelse af trafikafviklingsplaner og afmærkningsplaner for trafikafvikling. Der bliver undervist i emner relevante for vejarbejder, herunder vejgeometri, trafiksikkerhed, arbejdsmiljø i grænseområdet mellem trafikområdet og arbejdsstedet, trafikdataindsamling og analyse, kapacitetsberegninger incl. køberegning og grundlæggende signalteknik. Adgangskrav til TRIN III, er gennemførelse af TRIN II. TRIN I+II+III udbydes af VEJ-EU. DOKUMENTATION Kravene til dokumentation af bestået / gennemført kursus er følgende: Bestået E-Læring Vejen som arbejdsplads, AMU, TRIN I, II eller III kursus skal til enhver tid kunne dokumenteres ved at fremvise det udleverede kursusbevis. Beviset er gyldigt i 5 år. Inden det udløber skal et nyt kursus gennemføres og bestås. Kursister, som efter 5 år skal på et nyt kursus, tilmeldes det trin, som er det højst erhvervede. f.eks. skal en kursist med TRIN I+II kun tilmeldes TRIN II for at generhverve kursusbeviset. Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at sammenholde de anførte personer med deltagerlister fra AMUeller VEJ-EU samt fra øvrige skoler, der udbyder disse kurser. For udenlandske entreprenører gælder, at de skal kunne dokumentere at have bestået / gennemført kurser, der opfylder krav svarende til Vejen som arbejdsplads på det relevante niveau. Kursusplan skal vedlægges. Mindst én person på arbejdsstedet skal endvidere kunne dokumentere kendskab til de danske regler for afmærkning af vejarbejder. Dispensation for kurset Vejen som arbejdsplads gives kun, hvis man er tilmeldt kursus, og hvis dette er planlagt inden for den følgende måned. Henvendelse skal ske til Vejdirektoratets kontaktperson vedr. kurset, som kan findes på (vælg -> Vejsektor -> Vejregler og Tilladelser ->Tilladelser -> Råden over vejareal). Kravene er gældende for såvel drifts- som anlægsarbejder). KRAV TIL UNDERVISERE Undervisere på TRIN I+II+III er medarbejdere, som har en bred og solid kompetence inden for planlægning, projektering og udførelse af midlertidig afmærkning ved vejarbejder og gerne kombineret med en beredskabsmæssig baggrund. Nye undervisere optages ad hoc og gennemgår en uddannelse i de faglige elementer samt kurser i præsentationsteknik. Underviserne afholder jævnlige lærermøder, hvor erfaringsudveksling og ajourføring af nye tiltag indarbejdes i undervisningen. Det er et krav til underviserne, at de har gennemført TRIN II.

17 Vejen som arbejdsplads (E-læring) Vejen som arbejdsplads -Certifikat (AMU) Vejen som arbejdsplads -TRIN I Vejen som arbejdsplads - TRIN II Vejen som arbejdsplads - TRIN III SIDE 16 Gruppering, opgaver og ansættelse 1) Leverandører med kortvarigt ophold Leverandører der på- og aflæsser materialer i et arbejdsområde bag afspærring. Skal kunne forstå forhold omkring trafikanter og egen trafiksikkerhed. X Specialister som f.eks. stilladsarbejder, svejsning af rør, isoleringsarbejder på brodæk etc., og som arbejder bag fysisk afspærring. 2) Medarbejdere (Ikke ansvarlig for afmærkning og tilsyn). Ansatte hos entreprenører og ledningsejere der arbejder med den praktiske opsætning og nedtagning i marken med anlæg, drifts og vedligeholdelsesopgaver og som udfører afmærkning af vejarbejder, men som ikke er ansvarlig og som ikke fører tilsyn med afmærkningen. X *1 3) Medarbejdere med længerevarende ophold/arbejde Ansatte, som arbejder bag fysisk afspærring. Eks fagtilsyn hos bygherre, ledningsejer og entreprenør, der fører tilsyn med arbejdet bag afmærkning. X *1 X *2 X *2 Kende krav til afmærkning af vejarbejder, og forstå de trafiksikkerhedsmæssige aspekter for trafikanter og for sig selv. *1) E-lærings kurset er indarbejdet i AMU-kurset og er således ikke en forudsætning ved AMU. E-lærings kurset er en forudsætning ved TRIN I *2) Enten AMU eller TRIN I. Kursustrin er kompetencegivende fra venstre mod højre i skemaet. Hvis man f.eks. har taget TRIN II, så dækker det, hvis der i skemaet er krav om TRIN I.

18 Vejen som arbejdsplads (E-læring) Vejen som arbejdsplads -Certifikat (AMU) Vejen som arbejdsplads -TRIN I Vejen som arbejdsplads - TRIN II Vejen som arbejdsplads - TRIN III SIDE 17 Gruppering, opgaver og ansættelse 4) Administrativt personale m.fl., samt medarbejdere med køretøj som afmærkning Medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, rådgivere, kommuner, stat, som udelukkende har administrative opgaver i forbindelse med ansøgning/godkendelse af rådighedstilladelser og afmærkningsplaner, men som ikke er afmærkningsansvarlige. X X Endvidere medarbejdere, der kun arbejder med den afspærring, der er på arbejdskøretøjet. 5) Medarbejdere med ansvar for afmærkningen og tilsyn samt ledelsesansvar på arbejdsstedet Medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, afmærkningsfirmaer, rådgivere og projektansvarlige, som enten udfærdiger afmærkningsplaner, har ansvaret for vejafmærkningen eller fører tilsyn med afmærkningen. Samt medarbejdere med ledelsesansvar på arbejdsstedet f.eks. X X X Vejformænd. Desuden skal den sagsansvarlige for udstedelse af rådighedstilladelser hos vejmyndigheden, og faglærere og andre, som underviser i Vejen som arbejdsplads på erhvervsskolerne og VEJ-EU, også have gennemført TRIN II. 6) Personale som udfærdiger større afmærkningsplaner og projekteringsopgaver. Medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, rådgivere, projekt- og fagansvarlige, som udfærdiger større afmærkningsplaner i forbindelse med mindre og større anlægsarbejder og projekteringsopgaver. X X X X Kursustrin er kompetencegivende fra venstre mod højre i skemaet. Hvis man f.eks. har taget TRIN II, så dækker det, hvis der i skemaet er krav om TRIN I.

19 SIDE 18 BILAG 2 KRAV TIL KONTROLSKEMA/LOGBOG Entreprenøren skal føre en daglig kontrol af afmærkningen ved vejarbejdet. Kontrollerne udføres som minimum 2 gange dagligt, og eftersynene noteres i en logbog, der som minimum har følgende informationer: Hvem har forestået eftersynet og hvornår? Hvilke observationer er der gjort? Sted angivet ved kilometrering og retning eller GPS-koordinater og retning Er der konstateret fejl eller afvigelser? Hvad er rettet og hvornår? Er der foretaget andre foranstaltninger (f.eks. indberetning af uhensigtsmæssige forhold)? Hvert eftersyn kan evt. dokumenteres med det fornødne antal digitale billeder. Konstaterede fejl skal omgående udbedres. Logbogen skal altid forefindes på arbejdsstedet og på forlangende forevises.

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/04171-1) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JUNI 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET

ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET BILAG 4 INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREALET ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET A. Generelt INSTRUKS FOR STATSVEJNETTET Denne instruks er gældende for alle typer af arbejder

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 2 Indhold Introduktion Side 3 Trafikinformation - Live-opdateret vejarbejderinformation Side 4 Arbejdsgang ved entreprenør-sms-indmelding

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET Marts 2012 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Kortvarig afspærring. Eksempler på arbejde med kortvarig afspærring

Kortvarig afspærring. Eksempler på arbejde med kortvarig afspærring TIDSFELTER I ROV Efter den seneste programændring i Vejman.dk er der kommet nye tidsfelter; her kan du læse, hvordan de skal udfyldes og hvornår du skal vælge hvilke tidsfelter. Når du udfylder tidsfelter,

Læs mere

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016

Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Oplæg til Vejsektionen i Dansk Byggeri, 18. november 2016 Forebyggelseskonsulent i Arbejdstilsynet Holger Delfs Emner: 1. Erfaringer fra tilsyn 2. Projekterendes, bygherrernes, entreprenørerne pligter

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde

Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Tilsyn med faren for at blive påkørt ved vejarbejde Instruks IN-2-2 Arbejdsmiljøemne: Ulykkesrisici Ansvarlig enhed: AFC, SD, B/A og Teknik Ikrafttræden: 1. juli 2015 Senest revideret: 1. EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet

Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed. Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejenes betydning for bilisternes valg af hastighed Workshop Trafikdage 2012 Aalborg Oplæg ved souschef Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet Vejregel for udformning af veje og stier i åbent land Grundlag

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015

VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 2015 VIDEN OG DOKUMENATION TILLÆG TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG PLANLÆGNING JUNI 015 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders tillæg til håndbog om Afmærkning af vejarbejder

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. juni 2013 12/05059-12 Ulrik Winther Blindum ub@vd.dk 7244 3457 REFERAT EMNE NORTEK-vejarbejde TIDSPUNKT 15-16. maj 2013 STED Vejdirektoratet, København mødelokale

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

Instruktion. Råden over vejareal. Ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet. Januar 2016

Instruktion. Råden over vejareal. Ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet. Januar 2016 Dato 29. janaur 2016 Sagsbehandler Bo Stilling Christiansen Mail bsch@vd.dk Telefon 7244 2003 Dokument 14/04171-1 Sideantal 20 Instruktion Råden over vejareal Ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejder

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

LOVE & REGLER... 2 FIND LOVE OG REGLER... 3 VEJUDSTYR... 5 FIND VEJUDSTYR... 5 KAPACITETSBEREGNING... 8

LOVE & REGLER... 2 FIND LOVE OG REGLER... 3 VEJUDSTYR... 5 FIND VEJUDSTYR... 5 KAPACITETSBEREGNING... 8 INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE & REGLER... 2 FIND LOVE OG REGLER... 3 VEJUDSTYR... 5 FIND VEJUDSTYR... 5 KAPACITETSBEREGNING... 8 AFMÆRKNINGSPLANER... 8 FIND AFMÆRKNINGSPLANER... 9 TRAFIKVÆRN... 12 FIND TRAFIKVÆRN...

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG

VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG Virksomhedsordningen for modulvogntog giver virksomheder og kommuner mulighed for selv at investere i de fornødne ombygninger, så kørsel

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 BEKENDTGØRELSE OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER MV. I medfør af 95, stk. 3, 118, stk. 8 og 10, i færdselsloven,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 28. september 2013. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. 18. september 2013. Nr. 1129. Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. september 2013 18. september 2013. Nr. 1129. Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv. I medfør af 95, stk. 3, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB - TEKNIK)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB - TEKNIK) 14. december 2011 GENERELT SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB - TEKNIK) Rettelsesblad nr. 1 SAB_Teknik_ Rettelsesblad nr. 1.docx 1 Udgået af SAB Teknik I afsnit 5.1 Alment, Arbejdet omfatter: Projektering

Læs mere

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune Opgravningsregulativ for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje i Thisted Kommune Regulativ for udførsel af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje i Thisted Kommune. Gyldighedsområde.

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1. Servicearbejde. Vejmandstilsyn. Tillægsaftale Udbud 2008 Side 1 af 8 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) Entreprise E1 Servicearbejde Vejmandstilsyn Tillægsaftale Udbud 2008 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse side 1 Vejmandstilsyn 3 1.1 Alment 3 1.1.1 Omfang

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek AHR@vd.dk 7244 7228 BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

WEBGT. Ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning

WEBGT. Ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 WEBGT Ansøgning om råden over vejareal Brugervejledning Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015.

Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015. Opdatering af vejman.dk 25. juni 2015. Vi har torsdag d. 25. juni 2015 gennemført en opdatering af vejman.dk. Formålet med denne opdatering er at tilføre vejman.dk en række nye funktioner samt at rette

Læs mere

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7

RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. december 2013 JP1 RELEASENOTER TIL VERSION 1.9 SP7 INDHOLD TILLADELSER... 1 REFERENCESYSTEMMODULET... 5 NABORETSMODUL... 6 LAG MED BYGVÆRKER... 7 TILFØJELSE

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser

HÅNDBOG AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER M.M. ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012. Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser HÅNDBOG ANLÆG OG DRIFT MAJ 2012 Høringsudgave Afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser 2 Høringsudgave FORORD Denne håndbog omhandler vejreglen for Afmærkning af vejarbejder m.m. Vejreglen for Afmærkning

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m.

Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m. Advarselstavler Vigepligtstavler Forbudstavler Påbudstavler Oplysningstavler A 20 Kø A 43,1 Indsnævret vej B 18 Hold tilbage for modkørendede C 19 Indkørsel forbudt

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00173-18 Side 1/8 Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015 Vejledning for indsats på motorveje 1. udgave, december 2015 Forord Hensigten med denne vejledning er: At opnå en systematisk og ensartet redningsindsats med fokus på hurtig udrykning og hurtig oprydning

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY

RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Dato 22. marts 2017 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon +45 7244 3743 Dokument 17/04656-12 Side 1/10 Til de bydende RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 ME-BY Udbud 2017 Mekaniske

Læs mere

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE

DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE DET STRATEGISKE VEJNET OVERBLIKSKORTET 10. OKTOBER 2013 VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2 AGENDA Det Strategiske Vejnet baggrund og formål Overblikskortet koordinering og planlægning - ved Jannik Thalbitzer Thiberg

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ

SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ SIKKERHEDS- HÅNDBOG MOTORVEJ Sikkerhed på Øresundsbron Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Ophængning af valgplakater

Ophængning af valgplakater Ophængning af valgplakater Retningslinier for ophængning af valgplakater i forbindelse med afholdelse af offentlige valg, folkeafstemninger og lignende 1 Indholdtegnelse Retningslinier for ophængning af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Afmærkning af vejarbejder m.m.

Afmærkning af vejarbejder m.m. Afmærkning af vejarbejder mm Vejdirektoratet - Vejregelrådet November 2002 Revideret april 2008 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1, i Lov om offentlige veje (Vejloven) (Transportministeriets

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere