Dagsorden ifølge vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden ifølge vedtægter"

Transkript

1 Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55, 57, 552 og 560 Følgende var repræsenteret via fuldmagt: 29 og 59. I alt 11 husstande var mødt frem Antallet af fuldmagter var 2, hermed 13 stemmer i alt Dagsorden ifølge vedtægter 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Formandens beretning. 4) Behandling af indkomne forslag. a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer b) Eventuelt øvrige indkomne forslag 5) Kassererens beretning, herunder regnskab. 6) Fastsættelse af budget og kontingent. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer. Helle Eskesen, Helle Christiansen og Kim Kragelund er på valg 8) Valg af 2 suppleanter. Nuværende er Claus Dueholm 9) Valg af revisor Nuværende Claus Dueholm 10) Valg af revisorsuppleant: 11) Evt. Ad 1 Helle Christiansen blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet, med dagsorden i henhold til vedtægterne. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. Dagsorden blev gennemgået. Under punkt 4 blev det nævnt, at der var fremkommet 2 forslag. Punkt a fra bestyrelsen om vedtægtsændringer og punkt b om etablering af en ny legeplads. Ad 2 Helle (25) blev valgt

2 Ad 3 Formanden aflagde beretning Beretning for 2014 Bestyrelsen: Efter sidste generalforsamling havde vi i bestyrelsen en konstitueringsproces vedr., hvem der skulle have den ubesatte formandspost efter Lars trådte ud af bestyrelsen. Vi havde ingen, der frivilligt meldte sig til opgaven men der blev enighed om at formandsposten kunne foregå i turnus f.eks. et ½ år af gangen. Lars Quistgaard blev valgt som formand Bestyrelsen har derfor ønsker til ændringer i vedtægterne således den fremtidige konstituering af bestyrelsesposterne er en nemmere proces. Vedligeholdelse af området I begyndelsen af året blev der indhentet tilbud på gartnerarbejdet. Aktiv Entreprise har i 2014 haft ansvaret for vedligeholdelse af vores fællesarealer. Bestyrelsen har evalueret gartnerarbejdet, hvilket vi vurderer for mangelfuld ift. tilbuddet. Der kan blandt andet nævnes, at ukrudt ikke er bekæmpet langs fortove og kantstene. Græsslåning er ikke sket i det lovede omfang. AK Entreprise mener selv, at de har udført denne opgave iht. tilbuddet. Bestyrelsen har derfor valgt at opsige det fremtidige samarbejde med Aktiv Entreprise. Afventer nyt tilbud fra Erik Kold / alternativ Beskæring af læbæltet: I 2012 blev der afsat penge til beskæring af læbæltet i området ud til stamvejen, mod marken og mod Højbo. Dette arbejde er endnu ikke påbegyndt. Bestyrelsen er i gang med at færdiggøre en samlet plan med henblik på godkendelse for, hvordan beplantningerne i området kan vedligeholdes fremover. Hærværk på birketræerne: Som nævnt på sidste generalforsamling, blev der udøvet hærværk på 2 birketræer. Sagen blev politianmeldt, men i den henseende forventer vi ikke at høre mere. Ansvaret for træerne påhviler grundejerforeningen, som på sigt har ansvaret for at fjerne de døde træer af hensyn til sikkerheden. Dette må vurderes af en fagmand. Legepladsen: Legepladsen er i forfald. Af sikkerhedsmæssige årsager blev gyngerne demonteret. Der mangler dog bortskaffelse af det nedtagende materiel. Nyt slidlag på stamvejen: Anlæggelse af ny belægning på stamvejen fra Føtex til daginstitutionen er afsluttet. Der afventes regning fra Højbo.

3 Grundejerforeningen Skærbo betaler som aftalt iht. fordelingsnøglen max. 14 % af udgifterne. Dvs. maksimalt kr ,- Snerydning Vi har aftale med Erik Kold, der sørger for snerydningen. Det er aftalt, at dette holdes på et lavt niveau - grundet ønskede besparelser i driften af grundejerforeningen. Snerydningen har heldigvis været billig i år. Der er ikke aftale om rydning af fortove og stien langs daginstitutionen. Vi anbefaler fortsat, at der i perioder med meget sne og is benyttes fremkommelige veje forbi daginstitutionen via f.eks cykelstien. Andet Orientering: Emne fra sidste generalforsamling vedr. mulig frasalg af stien mod markerne nord. Michael Ingemann og Kim Kraglund har undersøgt muligheden for, at Grundejerforeningen frasælger stien mod markerne nord for matriklen. I første omgang er de 9 parceller, der støder op mod stien, blevet spurgt, om de er interesserede i at købe, og det har alle 9 udtrykt interesse for. Efterfølgende er kommunen blevet bedt om en udtalelse vedr. muligheden for frasalg. Kommunen har udtalt, at man ikke mener, at der er mulighed for en dispensation fra lokalplanen, og at frasalget derfor ikke vil kunne ske. Vi er ikke gået videre med dette. Hvis der skal ske et frasalg, er vurderingen den, at dette kræver, at Grundejerforening udtaler ønske om frasalg (dvs. flertallet af alle parceller i foreningen). Herefter skal sagen ankers til Natur- og Miljøstyrelsen. Hvis der er ønske om at forfølge sagen, skal dette gøres på initiativ af en eller flere fra Grundejerforeningen. Af fordele for Grundejerforeningen kan nævnes økonomi pga. fremtidig besparelse på vedligeholdelse samt kapitalindskud til foreningen. Der arbejdes på en opdatering af hjemmesiden, således referater fra bestyrelsen samt generalforsamlingen er let tilgængeligt. Indkaldelse og referat fra generalforsamling uddeles fortsat til alle. Så blev det også jul i Skærbo Bestyrelsen siger tak til Lars og Michael for deres indsats med at skaffe et fint juletræ og pynte denne med lyskæder. Opgaver til den kommende bestyrelse. - Der skal laves aftale med ny gartner for vedligeholdelse af området. - Godkendelse for vedligeholdelse af bevaringsværdige beplantninger. - Bortskaffelse af det nedtagende materiel (gynger). Øvrigt. Vi er i bestyrelsen ikke opmærksomme på alt, selvom vi prøver Derfor er alle meget velkomne til at rette henvendelse, såfremt I har noget på hjertet. På bestyrelsens vegne

4 Lars Quistgaard Formand Følgende kommentar til beretningen: Nr 552 spurgte til hvornår der blev udført beskæring af læbæltet mod Skæring Højbo. Bestyrelsen svarede at vi manglede at få godkendt en samlet plan over hele området. Helle Christiansen sørger for at få planen godkendt af kommunen. Pengene til beskæring af sat af til det i budgettet. Beretningen blev godkendt. Ad 4 Der var indkommet 2 forslag. Punkt a og punkt b Punkt a Forslaget lyder som følgende: Vedrørende Bestyrelsen, pkt. 5. Der føres referat over bestyrelsesmøderne, og disse underskrives af samtlige deltager. Foreslår vi erstattet med: Der føres referat over bestyrelsesmøderne. Efter bestyrelsens godkendelse uploades referaterne til hjemmesiden. Vedrørende Generalforsamlingen, pkt. 7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Behandling af indkomne forslag 5. Kassererens beretning, herunder regnskab. 6. Budget og fastsættelse af kontingent 7. Valg af formand 8. Valg af kasserer 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af 2 suppleanter 11. Valg af revisor 12. Valg af revisorsuppleant 13. Eventuelt Her foreslås punkt 7, 8 og 9 erstattet med Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Forslagene blev godkendt, men når det gælder vedtægtsændringer skal der være over halvdelen af grundejerforeningens medlemmer tilstede og dette var ikke opfyldt. Derfor sørger bestyrelsen for at der bliver lavet en ny ekstra ordinær generalforsamling, hvor alle fra grundejerforeningen bliver inviteret. Vedtægtsændringen bliver så vedtaget på dette møde.

5 Punkt b Forslaget lyder som følgende Opdatering af legepladsen på Skæring Parkvej Det nuværende område og stand af de tilbageværende legeredskaber er ret triste og medtaget. En opdatering af legepladsen vil bidrage til mere liv og glæde i området. Til glæde for store og små. Samtidigt vil en opdateret legeplads gøre området mere attraktivt for både nuværende og kommende beboere. Vi har derfor indhentet tilbud på følgende: Nyt gyngestativ Nyt klatrestativ Renovering af kant omkring fodboldgrusbane - Evt. ny rutschebane Eksempel på gyngestativ og klatrestativ er afbildet på de følgende sider. Samlet set vil ovenstående kunne etableres for kr ex. moms. Tilbud fra hhv. Lekolar LEIKA A/S og tømrer John Jensen er vedhæftet. Renovering af kant omkring fodboldbane er uundgåelig. Alternativet er, at der skal bruges penge på et fjerne den nuværende bane incl. mål og sand + udgifter til planering og såning af nyt græs. Hvorfor så ikke hellere bevare glæden og fornøjelsen ved at have en grusbane m. mål? Vi vil derfor gerne stille med følgende forslag: At der afsættes et beløb på imellem kr til opdatering af legeplads i Dvs. etablering af gyngestativ, klatretårn, renovering af kant omkring fodboldgrusbane og evt. ny rutschebane. Forslaget kom til afstemning ved håndsoprækning. Resultatet blev at 3 stemte for, 6 stemte imod og 4 stemte ikke. Forslaget blev ikke godkendt. Ad 5 Michael gennemgik det omdelte og underskrevne regnskab for Det viste et overskud på kr ,00. Regnskabet blev godkendt Ad 6 Budgettet blev runddelt og gennemgået af Michael. Det blev besluttet at budgettere med snerydningsudgifter på kr. i stedet for de oprindelige kr. Ligeledes blev det vedtaget at der skulle laves en post på budgettet på kr. til nedtagning og renovering af legepladsen Det blev vedtaget et kontingent på kr. for 2015

6 Ad 7 Bestyrelse: Helle Eskesen, Helle Christiansen og Kim Kragelund blev valgt Ad 8 Claus Dueholm og Peter Schouw Andersen blev valgt som suppleanter til den siddende bestyrelse. Ad 9 Claus Dueholm fortsætter som revisor. Ad 10 Lene (33) bliver valgt som revisor suppleant. Ad 11 Der blev ikke diskuteret noget under eventuel.

7 Underskrifter: Lars Quistgaard Helle Eskesen Michael Johansen Helle Christiansen Kim Kragelund

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere