Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder"

Transkript

1 Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Artiklen gennemgår de nye regler om lønpolitikker i finansielle virksomheder, der trådte i kraft den 1. januar Reglerne har afsæt i EU s kapitalkravsdirektiv, som blev vedtaget den 11. oktober 2010, men indeholder på en række områder yderligere begrænsninger som følge af den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra august Alle finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal fra 1. januar 2011 have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Kravene til lønpolitikken gennemgås i artiklen, herunder særligt de mange begrænsninger, som reglerne fastlægger for anvendelsen af variable løndele til de finansielle virksomheders bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere, heriblandt loft over variable løndele, udskydelse af mindst 40% af den variable løn over 3-4 år med risiko for bortfald, afregning af minimum 50% af variabel løn i aktier m.v. samt tilbageholdelse af aktierne i en passende periode. 1. De nye regler 1.1 Indledning De nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og reglerne om begrænsning i anvendelsen af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere ændrer fundamentalt ved den måde, hvorpå aflønning i den finansielle sektor hidtil har været aftalt og struktureret. Reglerne er på mange måder forbundet med stor kompleksitet, både hvad angår forståelsen, men tillige for så vidt angår den praktiske håndtering. Der må på flere punkter konstateres udfordringer i forhold til virksomhedernes faktiske drift og indretning samt i relation til det nødvendige samspil med tilstødende regelsæt indenfor ansættelses- og skatteretten. Finanstilsynet har fra 1. januar 2011 etableret et nyt tilsynskontor, primært fordi der nu skal føres tilsyn med finansielle virksomheders aflønningssystemer. Det må forventes, at kontoret i løbet af 2011 vil opbygge ekspertise inden for ansvarlig lønpolitik, der vil kunne medvirke til afklaring af en række af de tvivlsspørgsmål, som beskrives denne artikel, herunder i forhold til den endelige udmøntning, fortolkning og eventuelle tilpasning af dansk lovgivning til den bagvedliggende EU-retlige regulering og tilhørende fortolkningsbidrag. 1.2 Baggrund Af advokat Claus Juel Hansen og advokat Marianne Granhøj, Kromann Reumert Folketinget vedtog den 16. december 2010 en række ændringer i lov om finansiel virksomhed (FIL). 1 I overskriftsform indførtes ved lovændringerne (i) et krav til finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder om godkendelse af en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, (ii) en række begrænsninger i anvendelsen af variabel løn til virksomhedernes bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere, herunder som de mest centrale elementer; et loft for størrelsen af variabel løn i forhold til fast løn og honorar, krav om at mindst 50% af variabel løn skal bestå af aktier eller lignende instrumenter, krav om udskydelse af betydelige andele af variabel løn over mindst 3-4 år, krav om tilbageholdelse af den del af den variable løn, der udbetales i aktier eller lignende instrumenter og krav om tilbagebetalingspligt ( clawback ) af variabel løn, der er udbetalt på fejlagtigt grundlag og modtaget i ond tro, (iii) krav 12 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

2 13 Polfoto/Peter Hove Olesen

3 om nedsættelse af at særligt aflønningsudvalg, og (iv) detaljerede krav til virksomhedernes offentliggørelse af lønoplysninger for de omfattede personer. De nye regler implementerer EU s kapitalkravsdirektiv, der blev vedtaget af Rådet den 11. oktober 2010 det såkaldte CRD III direktiv (CRD III). 2 Direktivet fulgte i forlængelse af Kommissionens henstilling af 30. april 2009 om aflønningspolitik i den finansielle sektor. 3 På dansk grund havde Kommissionens henstilling ført til Økonomi- og Erhvervsministeriets nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante ministerier og organisationer, der fik til opgave at stille forslag om implementering af henstillingen i dansk ret. Arbejdsgruppen afleverede sin rapport den 1. december 2009, uden at dette da førte til regelændringer. Allerede i februar 2009 var der dog i Danmark i forbindelse med Kreditpakken blevet indsat en bestemmelse i lov om finansiel virksomhed, hvorefter variable løndele for direktionsmedlemmer i finansielle virksomheder højst måtte udgøre 50% af den faste løn, inklusive pension. 4 Denne grænse var endvidere nedsat til 20% i penge- eller realkreditinstitutter, der modtog statsligt indskudt hybrid kernekapital. 5 I Danmark blev der tillige den 31. august 2010 indgået aftale mellem regeringen og Folketingets øvrige partier, med undtagelse af Enhedslisten, om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor (Regeringsaftalen). De nye regler i FIL har tillige skullet leve op til Regeringsaftalen, som på visse punkter udvider de krav, der følger af CRD III. 6 Baggrunden for de nye regler og den øgede regulering af de finansielle virksomheders anvendelse af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere, er EU-Kommissionens opfattelse af, at det var en medvirkende faktor til finanskrisen, at der i en række finansielle virksomheder var en uhensigtsmæssig aflønningspraksis, der indbød til overdreven risikovillig adfærd. EU-Kommissionen konkluderede (i forbindelse med det afviklede Summit i London blandt G-20 landene i april 2009), at den gældende aflønningspraksis i store dele af finanssektoren havde en tendens til at belønne kortsigtede gevinster og tilskynde medarbejderne til risikofyldte aktiviteter, som gav mulighed for høj indtjening på kort sigt, og som samtidig gjorde virksomhederne sårbare for store tab på længere sigt Regelgrundlaget Det nye krav om, at de finansielle virksomheders skal have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, er indsat i FIL 71, stk. 1, nr. 9. De detaljerede regler om begrænsning i virksomhedernes anvendelse af variabel løn findes i de markante ændringer, der er foretaget i FIL 77a-b. Hertil kommer de nye bestemmelser i FIL 77c-d om bl.a. aflønningsudvalg og offentliggørelse. I tillæg til ændringerne i FIL har Finanstilsynet med hjemmel i de nye regler udstedt en bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (Bekendtgørelsen), som indeholder en række mere detaljerede regler, dels om de forhold, der er reguleret i FIL, dels yderligere forhold, der ikke er direkte behandlet i FIL. Endelig har Finanssektoren den 9. december 2010 udarbejdet et kodeks om lønpolitik. 8 Som forudsat i CRD III har Det Europæiske Banktilsynsudvalg (Committee of European banking Supervisors), forkortet CEBS, udarbejdet retningslinjer af 10. december 2010 for en forsvarlig lønpolitik (Guidelines on Remuneration Policies and Practices), der er i overensstemmelse med CRD III. 9 I forarbejderne til ændringerne i FIL er det tilkendegivet, at Finanstilsynet i forbindelse med sit tilsyn vil anvende CEBS retningslinjerne, hvorfor disse også udgør vigtige fortolkningsbidrag vedrørende de nye regler. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at CEBS retningslinjerne visse steder indeholder betragtninger, som ikke er forenelige med de nye danske regler. Her forventes retningslinjerne ikke p.t. at få nogen retlig betydning, men vil muligvis på sigt kunne føre til en tilpasning af de danske regler Ikrafttræden De nye regler i FIL og den dertil hørende bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar Der var op til lovens ikrafttræden en del usikkerhed om, hvorvidt loven ville have tilbagevirkende kraft og komme til at omfatte aftaler om variabel løn, som allerede var indgået. Usikkerheden var foranlediget af CRD III s krav om, at reglerne skulle anvendes på aflønning, der forfalder på grundlag af kontrakter, som er indgået forud for den faktiske gennemførelse af direktivet i de enkelte medlemsstater og på aflønning, som tildeles eller udbetales efter denne dato. 11 Det anførtes specifikt i CRD III, at reglerne skulle finde anvendelse på aflønning, der angår tjenesteydelser udført i Det er helt sædvanlig praksis, at udbetaling af variabel løn sker i året efter det regnskabsår, som den variable løn angår. Således vil variabel løn for 2010 i vidt omfang ske i 2011 på baggrund af aftaler indgået før 1. januar Ifølge CRD III s ikrafttrædelsesbestemmelser ville udbetaling i 2011 for 2010 ikke kunne foretages, uden at dette skete i overensstemmelse med de nye regler, dvs. bl.a. med et loft i forhold til fast grundløn og pension, minimumsbetaling i aktier m.v., udskydelse og tilbageholdelse. Herved ville de ansatte blive stillet ringere end efter deres allerede indgåede aftaler om variabel løn, der ikke ville være udformet i overensstemmelse med de nye regler, og loven ville dermed i realiteten få tilbagevirkende kraft. Ikrafttrædelsesproblematikken blev imidlertid ved lovforslagets fremsættelse løst ved en særlig ikrafttrædelsesregel, for så vidt angår de i FIL 77a-b indeholdte særlige begrænsninger om loft i forhold til fast grundløn og pension, minimumsbetaling i aktier m.v., udskydelse 14 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

4 og tilbageholdelse, som griber ind i de parametre, der sædvanligvis indgås aftale om i forbindelse med ordninger om variabel løn. Således fremgår det af ændringslovens 28, stk. 7, at FIL 77a-b finder anvendelse på aftaler, der indgås, forlænges eller fornyes efter lovens ikrafttræden. 12 Herved vil de finansielle virksomheder også efter den 1. januar 2011 kunne tildele og udbetale variabel løn i overensstemmelse med aftaler, der er indgået inden den 1. januar 2011, uden at skulle iagttage de særlige nye regler i 77a-b. Dette betyder, at aftaler om variabel løn for 2010 i vidt omfang vil kunne opfyldes som oprindeligt aftalt. Tilsvarende gælder også for aftaler om variabel løn for 2011 (og senere år), såfremt aftale herom er indgået inden den 1. januar Undtagelse må dog formentlig gøres, såfremt det ikke kan godtgøres, at alle væsentlige parametre for aftalens opfyldelse var aftalt inden den 1. januar Ved andet end ubetydelige ændringer i aftaler om variabel løn indgået før den 1. januar 2011 vil det formentlig meget hurtigt blive vurderet som en ny, en forlænget eller en fornyet aftale, der skal iagttage de nye regler. Den særlige ikrafttrædelsesbestemmelse gælder kun FIL 77a-b, og f.eks. ikke FIL 71, stk. 1, nr. 9, hvorefter virksomhederne skal have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Dette betyder, at Finanstilsynet allerede fra den 1. januar 2011 vil have mulighed for at gribe ind over for aftaler indgået inden denne dato, såfremt tilsynet vurderer, at aftalerne ikke lever op til kravene om sund og effektiv risikostyring. Eventuelt pålæg om ændring af aftalerne kan i givet fald ske med den frist, der gælder for ændring af ansættelsesvilkårene for den omhandlede direktør eller væsentlige risikotager, dvs. det individuelle opsigelsesvarsel. Der er tillige fastsat særlige overgangsregler vedrørende ikrafttrædelsen af de nye regler om vedtagelse af lønpolitik, nedsættelse af aflønningsudvalg og offentliggørelse af lønoplysninger. Overgangsreglerne omtales i de relevante afsnit i artiklen. 2. Omfattede selskaber De nye regler gælder for finansielle virksomheder 13 og finansielle holdingvirksomheder. 14 Herved dækker de danske regler bredere end CRD III, der alene omfatter kreditinstitutter og investeringsselskaber. Bl.a. er forsikringsselskaber omfattet af de danske regler. 15 Reglerne gælder omvendt ikke for datterselskaber af en finansiel virksomhed, hvis datterselskabet ikke selv er en finansiel virksomhed. Danske finansielle virksomheder og holdingvirksomheders filialer i udlandet vil også være omfattet af de danske regler. 16 For filialer i EU/ EØS er dette undtagelsesfrit, medens der for filialer udenfor EU/EØS kan gælde lokale regler i tillæg til de danske regler. Danske filialer af finansielle virksomheder hjemmehørende og med tilladelse i et EU eller EØS-land vil som udgangspunkt kun være omfattet af deres hjemlands tilsvarende regler om lønpolitik og variabel løn. Er den finansielle virksomhed derimod hjemmehørende i et land udenfor EU/EØS, kan de danske regler få selvstændig betydning, jf. FIL 1, stk Lønpolitikken 3.1 Indhold Ifølge FIL 71, stk. 1, nr. 9, skal de finansielle virksomheder have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som led i de øvrige former for redskaber Mindre revisionsvirksomhed i København købes ECOVIS Til styrkelse af vort kontor i København er vi på udkig efter en mindre revisionsvirksomhed, som kan drives fra vort kontor i den indre by. Du er registreret eller statsautoriseret revisor og ønsker enten at sælge nu eller inden for en kortere årrække. Hvis du har en revisionsvirksomhed og ønsker at indgå samarbejde med andre, hører vi også gerne fra dig. Vi er en mindre revisionsvirksomhed med ca. 20 medarbejdere, heraf 3 statsautoriserede revisorer. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside Hvis du er interesseret i en nærmere drøftelse bedes du kontakte os på mailadressen com. Alle henvendelser behandles fortroligt. ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia (FYRO), Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). ECOVIS International is a Swiss association. Each Ecovis Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. ECOVIS Bülow Revision, statsautoriserert revisionsinteressentskab Danish Member Firm of Ecovis International. Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder 15

5 for effektiv virksomhedsstyring, der opregnes i FIL 71, stk. 1. Lønpolitikken skal gælde for virksomhedens bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner og revision, jf. Bekendtgørelsens 4, jf. 2, stk. 3. I medfør af FIL 71, stk. 2, har Finanstilsynet i Bekendtgørelsens 8 angivet følgende nærmere krav om, at lønpolitikken skal; (1) være i overensstemmelse med og fremme sund og effektiv risikostyring som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, (2) være i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel, (3) harmonere med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter, og (4) sikre, at den samlede variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. Herudover bestemmer Bekendtgørelsens 8, at lønpolitikken skal udformes i overensstemmelse med Bekendtgørelsens Disse bestemmelser henviser i vidt omfang tilbage til FIL 77a-b, som behandles nedenfor, men fastsætter også indholdsmæssige krav til lønpolitikken, som ikke kan udledes direkte af FIL. Det drejer sig bl.a. om, at den resultatmåling, der lægges til grund for den variable løndel, skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater samt eventuelle kapitalomkostninger og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne. Endvidere at der ved vurderingen af den enkelte modtagers resultater skal tages hensyn til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af virksomhedens retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder og investorer, jf. Bekendtgørelsens 10, stk. 2 og 3, og nærmere i artiklens afsnit 8. Det drejer sig også om særlige krav vedrørende aflønning af ansatte i kontrolfunktioner og om fratrædelsesgodtgørelser, jf. nærmere i artiklens afsnit 4.3 og 5.4. I Bekendtgørelsens 8 er det anført, at de specifikke krav til udformningen af lønpolitikken gælder under hensyntagen til virksomhedens størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter. Sprogbrugen svarer til de formuleringer, der er anvendt i CRD III til anskueliggørelse af, at de meget faste regler om begrænsning af variabel løn skal forstås med forbehold af et proportionalitetsprincip. Proportionalitetsprincippet er indgående forklaret i CEBS retningslinjerne, der indeholder en detaljeret vejledning om samspillet mellem CRD III s begrænsninger ved anvendelsen af variabel løn og proportionalitetshensynet. CEBS retningslinjernes bilag 2 indeholder tillige en opregning af hvilke af CRD III reglerne, der kan gradbøjes ud fra et proportionalitetshensyn, dels på virksomhedsniveau, dels på individniveau. Retningslinjerne forklarer endvidere, at proportionalitetsvurderingen konkret kan føre til, at visse af begrænsningerne neutraliseres. Ved neutralisering bliver det tilladeligt, at en virksomhed helt undlader at efterleve de relevante begrænsninger, såfremt det er foreneligt med virksomhedens risikoprofil og -vurdering. Det ses af retningslinjernes bilag 2, at de begrænsninger, der kan neutraliseres enten for alle eller nogle af de omfattede personer, er kravene om; i) at minimum 50% af den variable løn skal gives i aktier eller aktiebaserede instrumenter, ii) en passende tilbageholdelsesperiode for den aktiebaserede del af den variable løn, iii) at mellem 40% og 60% af den variabel løn skal udskydes over mindst 3 år, og endelig iv) at udskudt variabel løn kan reduceres efter beregningen. På trods af sprogbrugen i Bekendtgørelsens 8 er der imidlertid næppe alene derved tilstrækkelige holdepunkter for at konkludere, at de nye regler skal forstås med forbehold af et proportionalitetsprincip, der tilmed efter omstændighederne kan føre til neutralisering af visse af begrænsningerne. FIL 77a-b og bemærkningerne til lovforslaget indeholder udover de mere udfyldende generelle henvisninger til CEBS retningslinjerne ingen indikationer af, at der skulle være tiltænkt et proportionalitetsprincip. I lyset af CRD III s hensigt om, at reglerne skal være undergivet et proportionalitetsprincip og CEBS retningslinjernes detaljerede vejledning herom, må det dog anbefales, at proportionalitetsprincippet finder vej ind i regelsættet ved førstkommende lejlighed. Af konkurrencemæssige årsager er det ikke hensigtsmæssigt, at Danmark på dette område går enegang. 3.2 Vedtagelse Ifølge Bekendtgørelsens 4 skal bestyrelsen fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser for så vidt angår virksomhedens bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner. Det følger også af Bekendtgørelsens 4, at lønpolitikken skal godkendes af virksomhedens øverste organ, dvs. typisk generalforsamlingen eller repræsentantskabet. Bekendtgørelsens 4 henviser i den forbindelse til FIL 71d, stk. 1. Imidlertid indeholder FIL 71d, stk. 1, formelt set alene hjemmel til krav om godkendelse af lønpolitikken af det øverste organ som en forudsætning for indgåelse af aftaler om variabel løn eller fratrædelsesgodtgørelse med virksomhedens bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Med Bekendtgørelsens klare tekst må det imidlertid konkluderes, at lønpolitikken skal godkendes af det øverste organ, også for så vidt angår væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner. 3.3 Ikrafttrædelse Der blev indsat en særlig overgangsregel vedrørende reglerne om, at lønpolitikken skal godkendes af det øverste ledelsesorgan, således at dette krav først træder i kraft på tidspunktet for den førstkommende generalforsamling eller tilsvarende, der finder sted efter lovens ikrafttræden. 16 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

6 Kravet om, at de finansielle virksomheder skal have en lønpolitik, trådte imidlertid i kraft den 1. januar 2011, men overgangsreglen indebærer, at virksomhederne indtil den førstkommende generalforsamling eller tilsvarende kan indgå aftaler med bestyrelse og direktion (og væsentlige risikotagere) baseret på en af bestyrelsen godkendt politik i den mellemliggende periode. Kravet om godkendelse på førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2011 gælder, uanset om denne generalforsamling indkaldes som en ekstraordinær generalforsamling til behandling af helt andre dagsordenspunkter. 3.4 Løbende kontrol og revision Bekendtgørelsens 5-7 indeholder yderligere regler om lønpolitikken. Virksomhedens bestyrelse skal således gennemgå lønpolitikken mindst en gang om året med henblik på tilpasning til virksomhedens udvikling. Bestyrelsen skal endvidere sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf skal rapporteres til bestyrelsen. Bestyrelsen skal også føre kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance-funktionen og den interne revisionschef. Endelig gælder, at de ansatte, der er involverede i henholdsvis udarbejdelsen af lønpolitikken og kontrollen af, om den overholdes, skal være i besiddelse af den nødvendige sagkundskab, og at de, under hensyntagen til virksomhedens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, skal være uafhængige af de afdelinger i virksomheden, som de fører kontrol med. 4. Omfattede personer 4.1 Bestyrelse og direktion Indtil den 1. januar 2011 var det kun de finansielle virksomheders direktion, som var omfattet af den begrænsningsregel, der fandtes i FIL, nemlig FIL 77a, stk. 1, om, at den variable løn til direktionen ikke måtte overstige 50% af den faste grundløn, inklusive pension. Med lovændringen er tillige virksomhedernes bestyrelser blevet omfattet af reglerne, herunder 50% loftet, ligesom de nye regler for både bestyrelse og direktion indeholder en række yderligere begrænsninger vedrørende den konkrete anvendelse af variabel løn. Endelig gælder reglerne nu også for bestyrelse og direktion i finansielle holdingvirksomheder. Det er samtlige medlemmer af virksomhedernes bestyrelse og direktion, som er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er omfattet af reglerne, herunder bl.a. også medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. 22 Derimod er andre ledende medarbejdere med titel af (ikke registreret) direktør ikke omfattet af reglerne, med mindre de kan anses for væsentlige risikotagere. Filialbestyrere og generalagenter i udenlandske filialer af danske finansielle virksomheder, som reglerne gælder for, vil også kun være omfattet af reglerne, i det omfang de kan anses for væsentlige risikotagere. Dette skyldes, at begreberne bestyrelse og direktion ikke kan udtrækkes til at omfatte filialbestyrere og generalagenter til trods for, at sådanne også registreres i en ledelsesrolle i filialen. 4.2 Væsentlige risikotagere Hvor identifikationen af virksomhedernes bestyrelse og direktion er enkel, frembyder det større vanskeligheder at identificere andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, som er den tredje kategori af ansatte, der omfattes af de nye regler, jf. FIL 77a, stk. 1. Ifølge Bekendtgørelsens 2, stk. 2, er det virksomhedernes bestyrelser, der har ansvaret for, at disse væsentlige risikotagere bliver udpeget. Bekendtgørelsens 2, stk. 3, indeholder en opregning af ansatte, der som udgangspunkt skal anses for væsentlige risikotagere. Se boks 1. Boks 1 Ved ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil forstås som udgangspunkt 1) Ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter, 2) Ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler, 3) Ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 1 og 2, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler, 4) Ledere af aktuarfunktion og reassurance, som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedensmidler, 5) Ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for riskotagning, og 6) Ansatte, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici 23 Opregningen af konkret identificerbare ansatte indebærer, at virksomhedernes bestyrelser som et minimum skal overveje disse persongrupper. Endvidere må det formodes, at bestyrelserne skal være parate Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder 17

7 til at redegøre grundigt for det bagvedliggende rationale, såfremt én eller flere ansatte indenfor grupperne, der som udgangspunkt er omfattet, alligevel ikke er blevet anset for væsentlige risikotagere. Bestyrelsen bør i lønpolitikken redegøre for de anvendte kriterier for identifikation af virksomhedens væsentlige risikotagere. En vis yderligere vejledning findes i Finanssektorens kodeks om lønpolitik, hvor det er anført, at bestyrelsen skal tage stilling til hvilke medarbejdere, der har kompetence til at træffe beslutninger af væsentlig betydning for virksomhedens risikoprofil. I kodekset er endvidere anført, at virksomhedens risikoprofil er et resultat af en række risici på enkeltområder, eksempelvis markedsrisiko, kreditrisiko og forsikringsrisiko. Endelig anfører kodekset, at der ved vurdering af, om en risiko er væsentlig, skal tages hensyn til virksomhedens størrelse, kompleksitet og dens særlige aktivitetsområde. Nøglekriterierne for vurderingen synes at være, at risiko kan tages for virksomhedens egne midler og på virksomhedens egne vegne. Herved tilkendegives indirekte, at risiko, der tages alene på kunders og investorers vegne ikke i sig selv skal indgå i vurderingen. Herved må det imidlertid forudsættes, at risici, der tages på andres vegne ikke afledet implicerer væsentlige risici for virksomheden, herunder f.eks. som følge af investerings- eller rådgivningsansvar. Derimod ses der ikke at være noget til hinder for, at bestyrelsen konkret vurderer, at én eller flere ansatte, der i udgangspunktet ville skulle anses for væsentlige risikotagere, falder udenfor den omfattede personkreds, fordi deres beføjelser til risikotagning ved interne tegningsregler og fuldmagtsforhold er begrænset således, at de ikke kan træffe beslutninger om væsentlige risici uden forudgående godkendelse fra virksomhedens direktion. I sådanne tilfælde kan de relevante ansatte ikke siges at være væsentlige risikotagere, idet risiciene faktisk tages af direktionen (der allerede er omfattet af reglerne i kraft af dens funktion). 4.3 Ansatte i særlige funktioner I overensstemmelse med CRD III 24 fastlægges det i Bekendtgørelsens 11, stk. 1, at variabel løn til en ansat, der er involveret i virksomhedens kontrolfunktioner ikke må være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med. Vi forstår begrænsningen således, at det fortsat er tilladt at lade ansatte i kontrolfunktioner modtage variabel løn, der er afhængig af virksomhedens samlede resultat, uanset at dette selvsagt for en mindre dels vedkommende tillige vil være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med. Det, der ønskes forhindret, er en ordning med variabel løn, der udmåles eksklusivt eller for en væsentlig dels vedkommende ud fra kontrolfunktionens egne resultater. 25 De umiddelbart ovenfor beskrevne regler gælder ifølge Bekendtgørelsens 2, stk. 3, for ansatte der er involveret i virksomhedens kontrolfunktioner og revision, herunder ansatte, der arbejder med compliance og intern revision. 26 Begrebet virksomhedens kontrolfunktioner er imidlertid ikke nærmere defineret. I CEBS retningslinjerne er personkredsen meget bred og omfatter tillige risk management og HR afdelingen. 27 Bekendtgørelsens 11, stk. 2, indeholder en lignende særregel for ansatte aktuarer i forsikringsselskaber. Ifølge denne regel skal variabel løn til en ansat, der fungerer som aktuar, være afhængig af rollen som aktuar og må ikke være afhængig af afdelingens resultater. 5. Omfattede betalinger 5.1 Variable løndele De nye regler, om begrænsning af måden hvorpå de finansielle virksomheder kan anvende variabel løn, indebærer, at det er helt centralt at kunne fastslå, hvornår en løndel skal anses for en variabel løndel. FIL 77a, stk. 7, indeholder vejledning herom. Ved variable løndele forstås efter denne bestemmelse aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger. 28 Det er præciseret i bemærkningerne til bestemmelsen, at der ikke er tale om en udtømmende opremsning af variable løndele. Endvidere anføres det i bemærkningerne, at det afgørende for vurderingen af, om der er tale om en variabel løndel i lovens forstand er, om denne løn vil kunne give den ansatte et incitament til at handle uhensigtsmæssigt for at opnå bestemte resultater, der relaterer sig til udbetaling af denne løndel, og dermed medføre en risiko for overdreven risikovillighed hos den ansatte eller det ledelsesmedlem, der modtager den variable løn. Endelig hedder det, at det som udgangspunkt anses for at være variabel løn, såfremt en virksomhed beslutter sig for diskretionært at foretage overskudsdeling til de ansatte uanset om dette ikke er aftalt på forhånd med de ansatte. Med den udvikling der har været i de seneste års retspraksis i Danmark, hvor stort set alle former for betalinger uanset formen og karakteren heraf er blevet anset for løn, er det vanskeligt at forestille sig noget større rum for betalinger fra finansielle virksomheder til den omfattede personkreds, der ikke vil skulle karakteriseres som løn. 29 I bemærkningerne til FIL 77a, stk. 7, åbnes dog op for, at dividende eller afkast, der tilkommer en ejer af en finansiel virksomhed, ikke skal anses for variabel løn i lovens forstand. Herved må egentlige investeringsprogrammer kunne holdes udenfor lovens begrænsninger. Det afgørende spørgsmål bliver herefter at vurdere, om en løndel er variabel, og her synes det afgørende kriterium efter FIL 77a, stk. 7, at være, at den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd. Herved bliver helt sædvanlige bonusordninger, aktieoptionsordninger m.v. ret oplagt omfattet af de nye regler, idet sådanne ordninger vil indeholde kriterier for tildeling og udbetaling, hvis opfyldelse ikke på forhånd vil 18 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Den danske banksektor

Den danske banksektor Den danske banksektor er præget af mange mindre og mellemstore pengeinstitutter, der for manges vedkommende er karakteriseret ved en lokal forankring og et fintmasket filialnet. De senere år har der kunnet

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet 2007 1 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere