Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder"

Transkript

1 Både den del af den aktiebaserede variable løn, der udbetales umiddelbart på beregningstidspunktet og den del, der udskydes over 3 eller 4 år, skal undergives tilbageholdelse i en passende periode. Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder Artiklen gennemgår de nye regler om lønpolitikker i finansielle virksomheder, der trådte i kraft den 1. januar Reglerne har afsæt i EU s kapitalkravsdirektiv, som blev vedtaget den 11. oktober 2010, men indeholder på en række områder yderligere begrænsninger som følge af den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti fra august Alle finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder skal fra 1. januar 2011 have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Kravene til lønpolitikken gennemgås i artiklen, herunder særligt de mange begrænsninger, som reglerne fastlægger for anvendelsen af variable løndele til de finansielle virksomheders bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere, heriblandt loft over variable løndele, udskydelse af mindst 40% af den variable løn over 3-4 år med risiko for bortfald, afregning af minimum 50% af variabel løn i aktier m.v. samt tilbageholdelse af aktierne i en passende periode. 1. De nye regler 1.1 Indledning De nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og reglerne om begrænsning i anvendelsen af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere ændrer fundamentalt ved den måde, hvorpå aflønning i den finansielle sektor hidtil har været aftalt og struktureret. Reglerne er på mange måder forbundet med stor kompleksitet, både hvad angår forståelsen, men tillige for så vidt angår den praktiske håndtering. Der må på flere punkter konstateres udfordringer i forhold til virksomhedernes faktiske drift og indretning samt i relation til det nødvendige samspil med tilstødende regelsæt indenfor ansættelses- og skatteretten. Finanstilsynet har fra 1. januar 2011 etableret et nyt tilsynskontor, primært fordi der nu skal føres tilsyn med finansielle virksomheders aflønningssystemer. Det må forventes, at kontoret i løbet af 2011 vil opbygge ekspertise inden for ansvarlig lønpolitik, der vil kunne medvirke til afklaring af en række af de tvivlsspørgsmål, som beskrives denne artikel, herunder i forhold til den endelige udmøntning, fortolkning og eventuelle tilpasning af dansk lovgivning til den bagvedliggende EU-retlige regulering og tilhørende fortolkningsbidrag. 1.2 Baggrund Af advokat Claus Juel Hansen og advokat Marianne Granhøj, Kromann Reumert Folketinget vedtog den 16. december 2010 en række ændringer i lov om finansiel virksomhed (FIL). 1 I overskriftsform indførtes ved lovændringerne (i) et krav til finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder om godkendelse af en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, (ii) en række begrænsninger i anvendelsen af variabel løn til virksomhedernes bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere, herunder som de mest centrale elementer; et loft for størrelsen af variabel løn i forhold til fast løn og honorar, krav om at mindst 50% af variabel løn skal bestå af aktier eller lignende instrumenter, krav om udskydelse af betydelige andele af variabel løn over mindst 3-4 år, krav om tilbageholdelse af den del af den variable løn, der udbetales i aktier eller lignende instrumenter og krav om tilbagebetalingspligt ( clawback ) af variabel løn, der er udbetalt på fejlagtigt grundlag og modtaget i ond tro, (iii) krav 12 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

2 13 Polfoto/Peter Hove Olesen

3 om nedsættelse af at særligt aflønningsudvalg, og (iv) detaljerede krav til virksomhedernes offentliggørelse af lønoplysninger for de omfattede personer. De nye regler implementerer EU s kapitalkravsdirektiv, der blev vedtaget af Rådet den 11. oktober 2010 det såkaldte CRD III direktiv (CRD III). 2 Direktivet fulgte i forlængelse af Kommissionens henstilling af 30. april 2009 om aflønningspolitik i den finansielle sektor. 3 På dansk grund havde Kommissionens henstilling ført til Økonomi- og Erhvervsministeriets nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante ministerier og organisationer, der fik til opgave at stille forslag om implementering af henstillingen i dansk ret. Arbejdsgruppen afleverede sin rapport den 1. december 2009, uden at dette da førte til regelændringer. Allerede i februar 2009 var der dog i Danmark i forbindelse med Kreditpakken blevet indsat en bestemmelse i lov om finansiel virksomhed, hvorefter variable løndele for direktionsmedlemmer i finansielle virksomheder højst måtte udgøre 50% af den faste løn, inklusive pension. 4 Denne grænse var endvidere nedsat til 20% i penge- eller realkreditinstitutter, der modtog statsligt indskudt hybrid kernekapital. 5 I Danmark blev der tillige den 31. august 2010 indgået aftale mellem regeringen og Folketingets øvrige partier, med undtagelse af Enhedslisten, om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor (Regeringsaftalen). De nye regler i FIL har tillige skullet leve op til Regeringsaftalen, som på visse punkter udvider de krav, der følger af CRD III. 6 Baggrunden for de nye regler og den øgede regulering af de finansielle virksomheders anvendelse af variabel løn til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere, er EU-Kommissionens opfattelse af, at det var en medvirkende faktor til finanskrisen, at der i en række finansielle virksomheder var en uhensigtsmæssig aflønningspraksis, der indbød til overdreven risikovillig adfærd. EU-Kommissionen konkluderede (i forbindelse med det afviklede Summit i London blandt G-20 landene i april 2009), at den gældende aflønningspraksis i store dele af finanssektoren havde en tendens til at belønne kortsigtede gevinster og tilskynde medarbejderne til risikofyldte aktiviteter, som gav mulighed for høj indtjening på kort sigt, og som samtidig gjorde virksomhederne sårbare for store tab på længere sigt Regelgrundlaget Det nye krav om, at de finansielle virksomheders skal have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, er indsat i FIL 71, stk. 1, nr. 9. De detaljerede regler om begrænsning i virksomhedernes anvendelse af variabel løn findes i de markante ændringer, der er foretaget i FIL 77a-b. Hertil kommer de nye bestemmelser i FIL 77c-d om bl.a. aflønningsudvalg og offentliggørelse. I tillæg til ændringerne i FIL har Finanstilsynet med hjemmel i de nye regler udstedt en bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder (Bekendtgørelsen), som indeholder en række mere detaljerede regler, dels om de forhold, der er reguleret i FIL, dels yderligere forhold, der ikke er direkte behandlet i FIL. Endelig har Finanssektoren den 9. december 2010 udarbejdet et kodeks om lønpolitik. 8 Som forudsat i CRD III har Det Europæiske Banktilsynsudvalg (Committee of European banking Supervisors), forkortet CEBS, udarbejdet retningslinjer af 10. december 2010 for en forsvarlig lønpolitik (Guidelines on Remuneration Policies and Practices), der er i overensstemmelse med CRD III. 9 I forarbejderne til ændringerne i FIL er det tilkendegivet, at Finanstilsynet i forbindelse med sit tilsyn vil anvende CEBS retningslinjerne, hvorfor disse også udgør vigtige fortolkningsbidrag vedrørende de nye regler. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at CEBS retningslinjerne visse steder indeholder betragtninger, som ikke er forenelige med de nye danske regler. Her forventes retningslinjerne ikke p.t. at få nogen retlig betydning, men vil muligvis på sigt kunne føre til en tilpasning af de danske regler Ikrafttræden De nye regler i FIL og den dertil hørende bekendtgørelse trådte i kraft den 1. januar Der var op til lovens ikrafttræden en del usikkerhed om, hvorvidt loven ville have tilbagevirkende kraft og komme til at omfatte aftaler om variabel løn, som allerede var indgået. Usikkerheden var foranlediget af CRD III s krav om, at reglerne skulle anvendes på aflønning, der forfalder på grundlag af kontrakter, som er indgået forud for den faktiske gennemførelse af direktivet i de enkelte medlemsstater og på aflønning, som tildeles eller udbetales efter denne dato. 11 Det anførtes specifikt i CRD III, at reglerne skulle finde anvendelse på aflønning, der angår tjenesteydelser udført i Det er helt sædvanlig praksis, at udbetaling af variabel løn sker i året efter det regnskabsår, som den variable løn angår. Således vil variabel løn for 2010 i vidt omfang ske i 2011 på baggrund af aftaler indgået før 1. januar Ifølge CRD III s ikrafttrædelsesbestemmelser ville udbetaling i 2011 for 2010 ikke kunne foretages, uden at dette skete i overensstemmelse med de nye regler, dvs. bl.a. med et loft i forhold til fast grundløn og pension, minimumsbetaling i aktier m.v., udskydelse og tilbageholdelse. Herved ville de ansatte blive stillet ringere end efter deres allerede indgåede aftaler om variabel løn, der ikke ville være udformet i overensstemmelse med de nye regler, og loven ville dermed i realiteten få tilbagevirkende kraft. Ikrafttrædelsesproblematikken blev imidlertid ved lovforslagets fremsættelse løst ved en særlig ikrafttrædelsesregel, for så vidt angår de i FIL 77a-b indeholdte særlige begrænsninger om loft i forhold til fast grundløn og pension, minimumsbetaling i aktier m.v., udskydelse 14 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

4 og tilbageholdelse, som griber ind i de parametre, der sædvanligvis indgås aftale om i forbindelse med ordninger om variabel løn. Således fremgår det af ændringslovens 28, stk. 7, at FIL 77a-b finder anvendelse på aftaler, der indgås, forlænges eller fornyes efter lovens ikrafttræden. 12 Herved vil de finansielle virksomheder også efter den 1. januar 2011 kunne tildele og udbetale variabel løn i overensstemmelse med aftaler, der er indgået inden den 1. januar 2011, uden at skulle iagttage de særlige nye regler i 77a-b. Dette betyder, at aftaler om variabel løn for 2010 i vidt omfang vil kunne opfyldes som oprindeligt aftalt. Tilsvarende gælder også for aftaler om variabel løn for 2011 (og senere år), såfremt aftale herom er indgået inden den 1. januar Undtagelse må dog formentlig gøres, såfremt det ikke kan godtgøres, at alle væsentlige parametre for aftalens opfyldelse var aftalt inden den 1. januar Ved andet end ubetydelige ændringer i aftaler om variabel løn indgået før den 1. januar 2011 vil det formentlig meget hurtigt blive vurderet som en ny, en forlænget eller en fornyet aftale, der skal iagttage de nye regler. Den særlige ikrafttrædelsesbestemmelse gælder kun FIL 77a-b, og f.eks. ikke FIL 71, stk. 1, nr. 9, hvorefter virksomhederne skal have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Dette betyder, at Finanstilsynet allerede fra den 1. januar 2011 vil have mulighed for at gribe ind over for aftaler indgået inden denne dato, såfremt tilsynet vurderer, at aftalerne ikke lever op til kravene om sund og effektiv risikostyring. Eventuelt pålæg om ændring af aftalerne kan i givet fald ske med den frist, der gælder for ændring af ansættelsesvilkårene for den omhandlede direktør eller væsentlige risikotager, dvs. det individuelle opsigelsesvarsel. Der er tillige fastsat særlige overgangsregler vedrørende ikrafttrædelsen af de nye regler om vedtagelse af lønpolitik, nedsættelse af aflønningsudvalg og offentliggørelse af lønoplysninger. Overgangsreglerne omtales i de relevante afsnit i artiklen. 2. Omfattede selskaber De nye regler gælder for finansielle virksomheder 13 og finansielle holdingvirksomheder. 14 Herved dækker de danske regler bredere end CRD III, der alene omfatter kreditinstitutter og investeringsselskaber. Bl.a. er forsikringsselskaber omfattet af de danske regler. 15 Reglerne gælder omvendt ikke for datterselskaber af en finansiel virksomhed, hvis datterselskabet ikke selv er en finansiel virksomhed. Danske finansielle virksomheder og holdingvirksomheders filialer i udlandet vil også være omfattet af de danske regler. 16 For filialer i EU/ EØS er dette undtagelsesfrit, medens der for filialer udenfor EU/EØS kan gælde lokale regler i tillæg til de danske regler. Danske filialer af finansielle virksomheder hjemmehørende og med tilladelse i et EU eller EØS-land vil som udgangspunkt kun være omfattet af deres hjemlands tilsvarende regler om lønpolitik og variabel løn. Er den finansielle virksomhed derimod hjemmehørende i et land udenfor EU/EØS, kan de danske regler få selvstændig betydning, jf. FIL 1, stk Lønpolitikken 3.1 Indhold Ifølge FIL 71, stk. 1, nr. 9, skal de finansielle virksomheder have en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, som led i de øvrige former for redskaber Mindre revisionsvirksomhed i København købes ECOVIS Til styrkelse af vort kontor i København er vi på udkig efter en mindre revisionsvirksomhed, som kan drives fra vort kontor i den indre by. Du er registreret eller statsautoriseret revisor og ønsker enten at sælge nu eller inden for en kortere årrække. Hvis du har en revisionsvirksomhed og ønsker at indgå samarbejde med andre, hører vi også gerne fra dig. Vi er en mindre revisionsvirksomhed med ca. 20 medarbejdere, heraf 3 statsautoriserede revisorer. Yderligere oplysninger kan findes på vores hjemmeside Hvis du er interesseret i en nærmere drøftelse bedes du kontakte os på mailadressen com. Alle henvendelser behandles fortroligt. ECOVIS International tax advisors accountants auditors lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia (FYRO), Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). ECOVIS International is a Swiss association. Each Ecovis Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any other entity. ECOVIS Bülow Revision, statsautoriserert revisionsinteressentskab Danish Member Firm of Ecovis International. Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder 15

5 for effektiv virksomhedsstyring, der opregnes i FIL 71, stk. 1. Lønpolitikken skal gælde for virksomhedens bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner og revision, jf. Bekendtgørelsens 4, jf. 2, stk. 3. I medfør af FIL 71, stk. 2, har Finanstilsynet i Bekendtgørelsens 8 angivet følgende nærmere krav om, at lønpolitikken skal; (1) være i overensstemmelse med og fremme sund og effektiv risikostyring som ikke tilskynder til overdreven risikotagning, (2) være i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel, (3) harmonere med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af virksomheden og indeholde foranstaltninger, der kan afværge interessekonflikter, og (4) sikre, at den samlede variable løn, som virksomheden forpligter sig til at udbetale, ikke udhuler virksomhedens mulighed for at styrke sit kapitalgrundlag. Herudover bestemmer Bekendtgørelsens 8, at lønpolitikken skal udformes i overensstemmelse med Bekendtgørelsens Disse bestemmelser henviser i vidt omfang tilbage til FIL 77a-b, som behandles nedenfor, men fastsætter også indholdsmæssige krav til lønpolitikken, som ikke kan udledes direkte af FIL. Det drejer sig bl.a. om, at den resultatmåling, der lægges til grund for den variable løndel, skal afspejle de nuværende og fremtidige risici, der knytter sig til de pågældende resultater samt eventuelle kapitalomkostninger og likviditet, der er påkrævet for at opnå resultaterne. Endvidere at der ved vurderingen af den enkelte modtagers resultater skal tages hensyn til ikke-økonomiske kriterier såsom overholdelse af interne regler og procedurer samt overholdelse af virksomhedens retningslinjer og forretningsgange, der gælder for forholdet til kunder og investorer, jf. Bekendtgørelsens 10, stk. 2 og 3, og nærmere i artiklens afsnit 8. Det drejer sig også om særlige krav vedrørende aflønning af ansatte i kontrolfunktioner og om fratrædelsesgodtgørelser, jf. nærmere i artiklens afsnit 4.3 og 5.4. I Bekendtgørelsens 8 er det anført, at de specifikke krav til udformningen af lønpolitikken gælder under hensyntagen til virksomhedens størrelse og organisation samt omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter. Sprogbrugen svarer til de formuleringer, der er anvendt i CRD III til anskueliggørelse af, at de meget faste regler om begrænsning af variabel løn skal forstås med forbehold af et proportionalitetsprincip. Proportionalitetsprincippet er indgående forklaret i CEBS retningslinjerne, der indeholder en detaljeret vejledning om samspillet mellem CRD III s begrænsninger ved anvendelsen af variabel løn og proportionalitetshensynet. CEBS retningslinjernes bilag 2 indeholder tillige en opregning af hvilke af CRD III reglerne, der kan gradbøjes ud fra et proportionalitetshensyn, dels på virksomhedsniveau, dels på individniveau. Retningslinjerne forklarer endvidere, at proportionalitetsvurderingen konkret kan føre til, at visse af begrænsningerne neutraliseres. Ved neutralisering bliver det tilladeligt, at en virksomhed helt undlader at efterleve de relevante begrænsninger, såfremt det er foreneligt med virksomhedens risikoprofil og -vurdering. Det ses af retningslinjernes bilag 2, at de begrænsninger, der kan neutraliseres enten for alle eller nogle af de omfattede personer, er kravene om; i) at minimum 50% af den variable løn skal gives i aktier eller aktiebaserede instrumenter, ii) en passende tilbageholdelsesperiode for den aktiebaserede del af den variable løn, iii) at mellem 40% og 60% af den variabel løn skal udskydes over mindst 3 år, og endelig iv) at udskudt variabel løn kan reduceres efter beregningen. På trods af sprogbrugen i Bekendtgørelsens 8 er der imidlertid næppe alene derved tilstrækkelige holdepunkter for at konkludere, at de nye regler skal forstås med forbehold af et proportionalitetsprincip, der tilmed efter omstændighederne kan føre til neutralisering af visse af begrænsningerne. FIL 77a-b og bemærkningerne til lovforslaget indeholder udover de mere udfyldende generelle henvisninger til CEBS retningslinjerne ingen indikationer af, at der skulle være tiltænkt et proportionalitetsprincip. I lyset af CRD III s hensigt om, at reglerne skal være undergivet et proportionalitetsprincip og CEBS retningslinjernes detaljerede vejledning herom, må det dog anbefales, at proportionalitetsprincippet finder vej ind i regelsættet ved førstkommende lejlighed. Af konkurrencemæssige årsager er det ikke hensigtsmæssigt, at Danmark på dette område går enegang. 3.2 Vedtagelse Ifølge Bekendtgørelsens 4 skal bestyrelsen fastlægge virksomhedens lønpolitik, herunder pensionspolitik og retningslinjer for tildeling af fratrædelsesgodtgørelser for så vidt angår virksomhedens bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner. Det følger også af Bekendtgørelsens 4, at lønpolitikken skal godkendes af virksomhedens øverste organ, dvs. typisk generalforsamlingen eller repræsentantskabet. Bekendtgørelsens 4 henviser i den forbindelse til FIL 71d, stk. 1. Imidlertid indeholder FIL 71d, stk. 1, formelt set alene hjemmel til krav om godkendelse af lønpolitikken af det øverste organ som en forudsætning for indgåelse af aftaler om variabel løn eller fratrædelsesgodtgørelse med virksomhedens bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Med Bekendtgørelsens klare tekst må det imidlertid konkluderes, at lønpolitikken skal godkendes af det øverste organ, også for så vidt angår væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner. 3.3 Ikrafttrædelse Der blev indsat en særlig overgangsregel vedrørende reglerne om, at lønpolitikken skal godkendes af det øverste ledelsesorgan, således at dette krav først træder i kraft på tidspunktet for den førstkommende generalforsamling eller tilsvarende, der finder sted efter lovens ikrafttræden. 16 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

6 Kravet om, at de finansielle virksomheder skal have en lønpolitik, trådte imidlertid i kraft den 1. januar 2011, men overgangsreglen indebærer, at virksomhederne indtil den førstkommende generalforsamling eller tilsvarende kan indgå aftaler med bestyrelse og direktion (og væsentlige risikotagere) baseret på en af bestyrelsen godkendt politik i den mellemliggende periode. Kravet om godkendelse på førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2011 gælder, uanset om denne generalforsamling indkaldes som en ekstraordinær generalforsamling til behandling af helt andre dagsordenspunkter. 3.4 Løbende kontrol og revision Bekendtgørelsens 5-7 indeholder yderligere regler om lønpolitikken. Virksomhedens bestyrelse skal således gennemgå lønpolitikken mindst en gang om året med henblik på tilpasning til virksomhedens udvikling. Bestyrelsen skal endvidere sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjerne for kontrollen, og resultatet heraf skal rapporteres til bestyrelsen. Bestyrelsen skal også føre kontrol med aflønning af ledelsen af den del af organisationen, der forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning samt ledelsen af den del af organisationen, der i øvrigt forestår kontrol og revision, herunder ledelsen af compliance-funktionen og den interne revisionschef. Endelig gælder, at de ansatte, der er involverede i henholdsvis udarbejdelsen af lønpolitikken og kontrollen af, om den overholdes, skal være i besiddelse af den nødvendige sagkundskab, og at de, under hensyntagen til virksomhedens størrelse, interne organisation, omfanget og kompleksiteten af virksomhedens aktiviteter, skal være uafhængige af de afdelinger i virksomheden, som de fører kontrol med. 4. Omfattede personer 4.1 Bestyrelse og direktion Indtil den 1. januar 2011 var det kun de finansielle virksomheders direktion, som var omfattet af den begrænsningsregel, der fandtes i FIL, nemlig FIL 77a, stk. 1, om, at den variable løn til direktionen ikke måtte overstige 50% af den faste grundløn, inklusive pension. Med lovændringen er tillige virksomhedernes bestyrelser blevet omfattet af reglerne, herunder 50% loftet, ligesom de nye regler for både bestyrelse og direktion indeholder en række yderligere begrænsninger vedrørende den konkrete anvendelse af variabel løn. Endelig gælder reglerne nu også for bestyrelse og direktion i finansielle holdingvirksomheder. Det er samtlige medlemmer af virksomhedernes bestyrelse og direktion, som er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er omfattet af reglerne, herunder bl.a. også medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. 22 Derimod er andre ledende medarbejdere med titel af (ikke registreret) direktør ikke omfattet af reglerne, med mindre de kan anses for væsentlige risikotagere. Filialbestyrere og generalagenter i udenlandske filialer af danske finansielle virksomheder, som reglerne gælder for, vil også kun være omfattet af reglerne, i det omfang de kan anses for væsentlige risikotagere. Dette skyldes, at begreberne bestyrelse og direktion ikke kan udtrækkes til at omfatte filialbestyrere og generalagenter til trods for, at sådanne også registreres i en ledelsesrolle i filialen. 4.2 Væsentlige risikotagere Hvor identifikationen af virksomhedernes bestyrelse og direktion er enkel, frembyder det større vanskeligheder at identificere andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, som er den tredje kategori af ansatte, der omfattes af de nye regler, jf. FIL 77a, stk. 1. Ifølge Bekendtgørelsens 2, stk. 2, er det virksomhedernes bestyrelser, der har ansvaret for, at disse væsentlige risikotagere bliver udpeget. Bekendtgørelsens 2, stk. 3, indeholder en opregning af ansatte, der som udgangspunkt skal anses for væsentlige risikotagere. Se boks 1. Boks 1 Ved ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil forstås som udgangspunkt 1) Ledelsen af den del af organisationen, som foretager handel med eller godkendelse af finansielle instrumenter, 2) Ledelsen af den del af organisationen, som investerer virksomhedens egne midler, 3) Ansatte i de dele af organisationen, som er nævnt i nr. 1 og 2, som via finansielle instrumenter kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedens midler, 4) Ledere af aktuarfunktion og reassurance, som kan tage en væsentlig risiko på virksomhedens vegne for virksomhedensmidler, 5) Ledelsen af den del af organisationen, som forestår kontrol af overholdelse af grænser for riskotagning, og 6) Ansatte, som kan påføre virksomheden væsentlige kreditrisici 23 Opregningen af konkret identificerbare ansatte indebærer, at virksomhedernes bestyrelser som et minimum skal overveje disse persongrupper. Endvidere må det formodes, at bestyrelserne skal være parate Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder 17

7 til at redegøre grundigt for det bagvedliggende rationale, såfremt én eller flere ansatte indenfor grupperne, der som udgangspunkt er omfattet, alligevel ikke er blevet anset for væsentlige risikotagere. Bestyrelsen bør i lønpolitikken redegøre for de anvendte kriterier for identifikation af virksomhedens væsentlige risikotagere. En vis yderligere vejledning findes i Finanssektorens kodeks om lønpolitik, hvor det er anført, at bestyrelsen skal tage stilling til hvilke medarbejdere, der har kompetence til at træffe beslutninger af væsentlig betydning for virksomhedens risikoprofil. I kodekset er endvidere anført, at virksomhedens risikoprofil er et resultat af en række risici på enkeltområder, eksempelvis markedsrisiko, kreditrisiko og forsikringsrisiko. Endelig anfører kodekset, at der ved vurdering af, om en risiko er væsentlig, skal tages hensyn til virksomhedens størrelse, kompleksitet og dens særlige aktivitetsområde. Nøglekriterierne for vurderingen synes at være, at risiko kan tages for virksomhedens egne midler og på virksomhedens egne vegne. Herved tilkendegives indirekte, at risiko, der tages alene på kunders og investorers vegne ikke i sig selv skal indgå i vurderingen. Herved må det imidlertid forudsættes, at risici, der tages på andres vegne ikke afledet implicerer væsentlige risici for virksomheden, herunder f.eks. som følge af investerings- eller rådgivningsansvar. Derimod ses der ikke at være noget til hinder for, at bestyrelsen konkret vurderer, at én eller flere ansatte, der i udgangspunktet ville skulle anses for væsentlige risikotagere, falder udenfor den omfattede personkreds, fordi deres beføjelser til risikotagning ved interne tegningsregler og fuldmagtsforhold er begrænset således, at de ikke kan træffe beslutninger om væsentlige risici uden forudgående godkendelse fra virksomhedens direktion. I sådanne tilfælde kan de relevante ansatte ikke siges at være væsentlige risikotagere, idet risiciene faktisk tages af direktionen (der allerede er omfattet af reglerne i kraft af dens funktion). 4.3 Ansatte i særlige funktioner I overensstemmelse med CRD III 24 fastlægges det i Bekendtgørelsens 11, stk. 1, at variabel løn til en ansat, der er involveret i virksomhedens kontrolfunktioner ikke må være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med. Vi forstår begrænsningen således, at det fortsat er tilladt at lade ansatte i kontrolfunktioner modtage variabel løn, der er afhængig af virksomhedens samlede resultat, uanset at dette selvsagt for en mindre dels vedkommende tillige vil være afhængig af resultatet i den afdeling, som den ansatte fører kontrol med. Det, der ønskes forhindret, er en ordning med variabel løn, der udmåles eksklusivt eller for en væsentlig dels vedkommende ud fra kontrolfunktionens egne resultater. 25 De umiddelbart ovenfor beskrevne regler gælder ifølge Bekendtgørelsens 2, stk. 3, for ansatte der er involveret i virksomhedens kontrolfunktioner og revision, herunder ansatte, der arbejder med compliance og intern revision. 26 Begrebet virksomhedens kontrolfunktioner er imidlertid ikke nærmere defineret. I CEBS retningslinjerne er personkredsen meget bred og omfatter tillige risk management og HR afdelingen. 27 Bekendtgørelsens 11, stk. 2, indeholder en lignende særregel for ansatte aktuarer i forsikringsselskaber. Ifølge denne regel skal variabel løn til en ansat, der fungerer som aktuar, være afhængig af rollen som aktuar og må ikke være afhængig af afdelingens resultater. 5. Omfattede betalinger 5.1 Variable løndele De nye regler, om begrænsning af måden hvorpå de finansielle virksomheder kan anvende variabel løn, indebærer, at det er helt centralt at kunne fastslå, hvornår en løndel skal anses for en variabel løndel. FIL 77a, stk. 7, indeholder vejledning herom. Ved variable løndele forstås efter denne bestemmelse aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger. 28 Det er præciseret i bemærkningerne til bestemmelsen, at der ikke er tale om en udtømmende opremsning af variable løndele. Endvidere anføres det i bemærkningerne, at det afgørende for vurderingen af, om der er tale om en variabel løndel i lovens forstand er, om denne løn vil kunne give den ansatte et incitament til at handle uhensigtsmæssigt for at opnå bestemte resultater, der relaterer sig til udbetaling af denne løndel, og dermed medføre en risiko for overdreven risikovillighed hos den ansatte eller det ledelsesmedlem, der modtager den variable løn. Endelig hedder det, at det som udgangspunkt anses for at være variabel løn, såfremt en virksomhed beslutter sig for diskretionært at foretage overskudsdeling til de ansatte uanset om dette ikke er aftalt på forhånd med de ansatte. Med den udvikling der har været i de seneste års retspraksis i Danmark, hvor stort set alle former for betalinger uanset formen og karakteren heraf er blevet anset for løn, er det vanskeligt at forestille sig noget større rum for betalinger fra finansielle virksomheder til den omfattede personkreds, der ikke vil skulle karakteriseres som løn. 29 I bemærkningerne til FIL 77a, stk. 7, åbnes dog op for, at dividende eller afkast, der tilkommer en ejer af en finansiel virksomhed, ikke skal anses for variabel løn i lovens forstand. Herved må egentlige investeringsprogrammer kunne holdes udenfor lovens begrænsninger. Det afgørende spørgsmål bliver herefter at vurdere, om en løndel er variabel, og her synes det afgørende kriterium efter FIL 77a, stk. 7, at være, at den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd. Herved bliver helt sædvanlige bonusordninger, aktieoptionsordninger m.v. ret oplagt omfattet af de nye regler, idet sådanne ordninger vil indeholde kriterier for tildeling og udbetaling, hvis opfyldelse ikke på forhånd vil 18 Nye regler om lønpolitik i finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 28. august 2013 Baggrund I medfør af 71, stk.

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave 2013 1 Lønpolitik

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Anvendelsesområde Indledning

Anvendelsesområde Indledning Vejledning om fortolkning af 71, stk. 1, nr. 9, og 77 a-d i lov om finansiel virksomhed, samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 2012 Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger om benchmark-analysen...3 2. Kvantitative aflønningsoplysninger vedrørende bestyrelse,

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S (udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 500-0020 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne i medfør af 354 a, stk. 1, jf. 345,

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 I medfør af 77 i og 373, stk. 4 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1) BEK nr 1583 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.4.2009 KOM(2009) 211 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling til supplering af henstilling 2004/913/EF

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014 Aflønningsregler Finanstilsynet Maj 2014 Dagsorden vedrørende aflønning 1. Aflønningsreglerne efter kapitalkravsforordningen og direktivet (CRR og CRD) og den politiske aftale 1. Lønpolitik og -praksis,

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

HENSTILLINGER KOMMISSIONEN. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren. (EØS-relevant tekst) (2009/384/EF)

HENSTILLINGER KOMMISSIONEN. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren. (EØS-relevant tekst) (2009/384/EF) L 120/22 Den Europæiske Unions Tidende 15.5.2009 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren (EØS-relevant tekst) (2009/384/EF) KOMMISSIONEN

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2017 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i Arbejdsmarkedets Tillægspension Vedtaget af ATP s bestyrelsen den 16. december 2014 J.nr. ATP-02-02-29680 Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere

Læs mere

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5 Antal/beløb I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, ATP og LD A.

Læs mere

Temaundersøgelse på aflønningsområdet

Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet 20. april 2016 J.nr. 6252-0330 6652-0182 6852-0038 /GOVN, FIRA Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om 17 større finansielle virksomheders

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S Klassifikation Side Intern 1/11 Type af regelsæt Politik Dato 2. marts 2016 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2015-06-03 Erstatter

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring

Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring (Udeladt) 17. december 2014 Tilsynsreaktioner over for Alm. Brand Forsikring A/S Finanstilsynet har i juni 2014 foretaget en funktionsundersøgelse af aflønningsområdet i Alm. Brand Forsikring A/S (herefter

Læs mere

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385.

2012 Udgivet den 2. maj 2012. 11. april 2012. Nr. 385. 173 Lovtidende A Kunngerðablaðið B 2012 Hefti 7 ISSN 0907-905X 2012 Udgivet den 2. maj 2012 11. april 2012. Nr. 385. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om anvendelse

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere