Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)"

Transkript

1 Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen pe bestyrelsens vegne, og oplyste, at dagsordenen ifolge vedtegterne er som folger: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens be retn in g. 3. Den reviderede Srsrapport fore^legges til godkendelse. 4. Budget for det/de kommende 5r forelegges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. V alg af revisor. B. Eventuelt. Han oplyste, at beretningen var delt i 3 dele. Den generelle del, som han selv tager sig af, den tekniske del, som Henrik Hougaard tager sig af, og desuden vil Jens Reckweg orientere om vores markedsforing. Han oplyste endvidere med henvisning til punkt 5 i dagsordenen, at der ikke var indkommet fo rsla g. Ad. 7: Valg af dirigent. Advokat Jorgen Steffensen, blev foreslset som dirigent. - Han blev enstemmigt valgt. Jorgen Steffensen takkede for valget, og konstaterede, at g enera lforsa m lingen var indkaldt og indvarslet i diverse medier ihenhold til 5 7 ivedtegterne. Han spurgte om der var nogen, der havde noget at indvende. Det var ikke tilfaldet. Der var modt 61 personer op. Heraf 48 stem meberettigede. Han oplyste, at Lars Ravn var protokolforer. Stemmetellere var Lene Brgbeck og Henrik Jordalen fra Vandcenter Djurs. Han gav derefter ordet til formanden Anders Lisvao. Ad, 2: Bestyrelsens beretning. Formanden startede sin beretning med at presentere den nuverende bestyrelse: Henrik Hougaard, Lars Ravn, Soren Holck, Jens Reckweg og sig selv Anders Lisvad.

2 Vi har tidligere besluttet, at 1. suppleanten deltager i bestyre lsesa rbejdet. Det har betydet, at Poul-Erik Jensen har deltaget i bestyrelsesa rbejdet - iser i forbindelse med ma rkedsforing. Bestyrelsen har konstitueret sig med Anders Lisvad som formand, Henrik Hougaard som neestformand og sekreter samt Jens Reckweg som formand for medieudvalget. Det har veret 5 meget udfordrende 3r, siden vi i 2010 overtog et meget slidt anleg og en stor gald fra Grenaa Kommune. Det er nu vendt til et moderne anleg, en sund okonomi og tilfredse medlemmer, Udadtil st8r Samsignal som en serigs forening med god styr p3 tingene. Efter at vi i en^ periode har mistet medlemmer, viser vores nyeste tal, at vi nu er nogenlunde pi samme antal abonnenter, som i2011. Fredag den 15. august 2014 havde vi Sbent hus i vores nyindrettede lokaler pe Havnevej 26 sammen med Stofa, Expert og Photocare. Mange kiggede forbi. Det var en god dag, og vi arbejder pe en gentagelse senere i dr. Henrik Hougaard kan ofte treffes pi kontoret om formiddagen. Der er mulighed for at f3 r8d og vejledning. Vi er fortsat en forening, der hovedsagligt drives af 5 personer i deres fritid. Derfor har vi ikke en telefon eller et kontor med faste Sbningstider. Det er Stofas kundeservice, man skal henvende sig til vedrorende skift af pakker og regninger samt problemer med tv-signal, telefon, Internet osv. Vi har Srets lgb fset opdateret hjemmesiden og Infokanalen, som nu fremstsr moderne og let overskuelig. Det er iser Poul-Erik Jensen og Jens Reckweg der arbejder med de to medier. Der har i Srets lgb vaeret afholdt 11 bestyrelses mod er og et tilsvarende antal moder med Stofa. Desuden 6 moder i medieudvalget. Der er igen i 3r tale om et rigtigt pant Srsregnskab med et overskud pe ca kroner. Vi har ved forhandling f8et nedsat det administrationshonorar, vi betaler til Stofa, og forhojet det ma rkedsfsring stilskud, vi fer fra Stofa. Desuden har vi ved kontrol fundet fejl^i opkrevningen fra Stofa vedrorende Koda/Copydan. Det er nu rettet, og vi har fiet ca kroner tilbage. Med overskuddet har vi efterhsnden en rimelig egenkapital. I budgettet, som senere fremlegges, legger vi fortsat op til en stram styring, se priser og kontingentil foreningen kan holdes p3 et rimeligt niveau; men vi m3 regne med stigninger i kontingentet.

3 Det er fortsat nodvendigt med et mindre irligt overskud og en pen driftskapital, da vi bliver nodt til at have likviditet til, at kunne indfri vores forpligtigelse overfor Stofa, ssfremt det matte blive aktuelt. Vi skal ogss have nogle midler til at sikre, at vi fortsat kan lave lobende renoveringer og, at vi kan udbygge anlegget, ssfremt vi f3r behov for dette. Derfor bliver vi fortsat nodt^til at sikre, at der er en sund okonomi og at vi fortsat opbygger en egenkapital, s; vi altid kan svare enhver sit. Det er det, man men andre ord kalder rettidig omhu. Formanden gav derefter ordet til Henrik Hougaard, som ville aflegge den tekniske del af beretningen. Henrik Hougaard takkede for ordet. P3 hovedstationen er det analoge Tv-udstyr afmonteret, og der er monterer en ny optisk sender til fiberforsyning af den nye o ved Abyen. Desuden har Stofa selv foretaget opgradering og ka pacitetsu dvid elser pe deres udstvr i hovedstationen. Efter at vi i 2O 3/2OI4 udskiftede nogle vitale dele, har udstyret kort uden problemer. INFO-kanalen kan nu serviceres hjemmefra, hvis det bliver nodvendigt. Der skal monteres en UPS i hovedstationen. En UPS er en nodstromsforsyning og den beskytter ogss udstyret. Den 2. december 2Ol4 blev der slukket for de analoge Tv-signater. Der blev ogs8 flyttet rundt p3 de enkelte TV-kanalers placering, se vi i 2015 kan tilbyde Internet uden TV-kanaler. Vi havde iden forbindelse forberedt os p3 en del henvendelser, da vi forventede, at abonnenterne skulle foretage ny kanalsogning/ og at dem med Stofa-bredbdnd skulle genstarte deres modem. S3 vi havde annonceret pe hjemmeside, INFOkanal og i Grenaa BIadet, se alle var forberedt. Alt gik imidlertid over forventning. Der var kun en lille del af abonnementerne, der opdagede, at der blev foretaget andringer. Stofa tilbyder kontrol af den interne installation til 298,00 kr. inkl. tidsforbrug; men excl. materia ler. Nesten alle interne installationer er nu opgraderet, s3 de er tilstrekkeligt HFtette. Stigningen i I ntern et-trafikken krever, at der skal ske deling af enkelte at de eksisterende oer. Samsignal har istort omfang foretaget den deling i fo rdelingsnettet. Stofa skal nu foretage delingen ideres udstyr i hovedstationen. Det har veret nodvendigt at foretaget en opgradering at fordelin gsn ettet i Fuglsangparken, hvor der nu er et perfekt signal

4 Der er foretaget enkelte reparationer og udvidelser, og anlegges korer nu uden de store oroblemer. Der foretages lgbende en effektiv sortseerkontrol p3 de adresser, som ikke aktivt betalende. Vi har foretaget en geografisk udvidelse ved Hesselparken med 30 tilslutningsmuligheder. Her er der fremadrettet mulighed for op til 500 tilslutningsmuligheder. Henrik Hougaard sluttede sin beretning og gav ordet tilbage til formanden, som takkede og foftsatte med sin del af beretningen. Alle vores medlemmer er medejere af nettet, og foreningen skal som udgangspun kt ikke tjene penge. Samsignal er dog en virksomhed i konkurrence med en del andre udbydere, og derfor er det fortsat nodvendigt, at foreningen drives som en virksomhed i lighed med andre forsynin gsvirksom h ede r. Pr. 1. december 2014 kom der nye priser og nyt indhold i vores 3 pakker. Det har fra 1. februar i 3r at fb et gratis digitalt kort til sit TV eller Smartboks, se alle nu har bedre mulighed, for at tilkgbe enkelte kanaler ovenp8 pakkerne. Man kan ssledes nojes med den lille pakke og se tilkgbe de kanaler, man onsker. Det betyder, at man nasten har frit valg og selv kan sammensette en pakke til den pris, man vil betale. Med de nye pakker med flere, kom der ogs8 prisstigninger. De steg med 6-73 o/o. Det er en stor stigning; men s5 kom der ogsi nye efterspurgte kanaler med. De betod en hojere pris; men efter hdrde forhandlinger med Stofa endte det med en mindre prisstigning, end hvad der var lagt op til. Vi ser en klar tendens til at mange velger at skifte til en mindre og billigere pakke. Samsignals formsl er at levere et stort, bredt og fremtidssikret udbud af programmer til en ko n ku rre ncedygtig pris - og det gor vi. Samsignal er til for andelshaverne og vi arbejder p3 at fremtidssikre forsyningen og tilgodese hovedpaften af andelshaverne. Set i det lys vil det vere svert at gore alle tilfredse, men hvis hovedparten af andelshaverne finder det attraktivt at modtage tv-signal fra Samsignal, me det opfattes s^om tilfredsstillede. Hele formdlet med et forbrugerejet selskab er, at fd et godt udbud af programmer til en rimelig pris. Vi arbejder pa at oprette en ERFA-gruppe med andre a nten neforening er. Form8let vil vere at dele viden og erfaring for dermed at blive klaedt bedre pe i vores arbejde og ivores forhandlinger med Stofa. Formanden gav nu ordet til Jens Reckweg/ som ville orientere om vores markedsforing og om hvordan vi ser p3 fremtiden.

5 Jens Reckweg foftalte om Medieudvalget, som har bestset af Henrik Hougaaro, Lars Ravn, Poul-Erik Jensen og ham selv. Medieudvalgets arbejdsopgaver er Infokanal, hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook og generel markedsforing. Han viste og orienterede om Infokanalens indhold. Billeddel, tekst-tv og vejrstation. Hjemmesiden har f8et et kraftigt facelift. Den er meget rost af andre a nten neforen inge r. Nyhedsbrevet er startet op 1. april i 3r og udkommer 1 gang mbnedlig. Markedsforing sker i ovrigt ved annoncering iugeaviserne, ved events og Sbent h us-a rra nge menter. Samsignal er fra!4. april 2015 p3 Facebook. Her orienteres om nyheder fra Samsignal og Stofa m. m. Endelig orienterede han om udviklingen i radio/tv, internet og streaming. Jens Reckweg afsluttede og gav ordet tilbage til formanden, som takkede og gik til afslutningen af beretningen. Vi tror, at mange har oplevet, at der igen i 3r er sket forbedringer og at langt de fleste er tilfredse forbrugere. Vi syntes faktisk, at vi er neet meget langt iforeningens forste 5 3r. Fokus i det kommende 3r vil, ud over de fortsatte opgraderinger sammen med Stofa, vere so rtseerkontrol. Vi har igen oplevet.sortseere og vi har slset h8rdt ned p3 dette, ved at afbryde forbindelsen og sette l3semodstande p3. Formanden takkede afslutningsvis for den store arbejdsindsats i bestyrelsen og takkede for et godt samarbejde. Specieltil Jens som har sorget for, at vores hjemmeside har fdet en tiltreengt opgradering og ikke mindst til Henrik, som igen har ydet en stor indsats med forberedelse af generalforsamlingen og for sekretar arbejdeti det sidste 3r, men ogs8 med indsatsen iforbindelse med it f3 vores kontor pi Havnevej til at fungere. Han takkede ogss den lokale presse, som har skrevet om a nten neforsyn ingen i den forlsbne oeriode. OgsE en tak til samarbejdet med Vandcenter Djurs og en tak til vores revisor samt advokat. Til sidst en tak til Henrik WLlrtz fra Sydostjyllands Politi som var gastetaler senere. SporgsmSlTkommentarer : Niels Busk^Sorensen sagde, at Anders Lisvad og Henrik Hougaard havde nevnt, at flere var g5et ned til lille pakke med gratis kort. Han har betalt 249,00 kr. for kortet. - Anders Lisvad svarede.

6 Bent Pedersen oplyste, at der st8r en boks pe Fuglsangvej. Den er meget i stykker. - svar: det tager vi os af. Hvis man ser s8dan noget s3 ring eller send en mai,. Der var ikke flere sporgsm3l. Ad 3: Den reviderede trsrapport forelagges til godkendelse, Gert Foldager fra EY gennemfik regnskabet. Der var ingen sporgsmsl/kommentarer. Arsrapporten blev godkendt af de fremmsdte ved hsndsoprekning. Ad 4: Budget for det/de kommende tr forelagges til godkendelse, Formanden gennemgik budgettet. Der var ingen sporgsmsl/komentarer. Budgettet blev godkendt af de fremmsdte ved hendsoprakning. Ad 5: Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslao. Ad 6: Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Fra bestyrelsen fra folgende p3 valg: Soren Holck, Jens Reckweg og Lars Ravn. Alle var villige til genvalg. Desuden oostillede Poul-Erik Jensen. Der blev afholdt skriftlig afstemning, og resultatet blev: Soren Holck 42 stemmer Jens Reckweg 42 - Poul-Erik Jensen 40 - Lars Ravn 77 - Valgt til bestyrelsen blev: Soren Holck, Jens Reckweg og Poul-Erik Jensen. Man gik derefter over til valg af suppleanter. Folgende opstillede og blev valg: Peter Weje Nielsen 1. suppleant og He n rik Andersen 2. suppleant.

7 Ad. 7: Valg af revisor, Revisio nsfirma et EY blev genvalgt. Ad. 8: Eventuelt Niels Busk Sorensen: Et teknisk sporgsmsl. Gik fra pakke 3 til pakke 1. Der kom en tekniker. Det var ikke tilfaeldet ved koftskiftet. - Anders Lisvad forklarede, at i standerne er der filtre, og ved pakkeskift skal der en tekniker skifte filteret. Derfor skal der betales. Bente Buch: Kan man ikke frakgbe programmer i stedet for at tilkobe. - Anders Lisvad forklarede, at man ikke kan frakabe - kun tilkobe. Brian Norden: Er utilfreds med den msde signalerne kommer ud p3. Der lyder et meget hojt klik. - Henrik Hougaard svarede, at han bare skal have besog af en Stofa-tekniker. Der var ikke flere sporgsmsl, og dirigenten Jorgen Steffensen afsluttede generalforsamlingen og gav formanden Anders Lisvad ordet. Formanden takkede Lars Ravn for hans arbejde i bestyrelsen og takkede derps for fremmodet og for en god generalforsamling. Generalforsamlingen sluttede kl og derfor fortsatte gastetaleren Henrik Wurtz fra Sydostjyllands Politi /1 Referent: Lars Ravn gen Jargen teffensen I

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 Odder Antenneforening, Generalforsamling onsdag den 4. marts 2015 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014 2014 har været endnu et travlt år for Odder Antenneforening. Det har været et år, hvor bestyrelsen har

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere