Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486"

Transkript

1 Tegningsprospekt for IR Erhverv A/S ISIN DK c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr August 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål Porteføljepleje og omkostninger Investeringspolitik og risikoprofil Risikorammer Afdækning Risiko- og afkastprofil Investeringsstrategi og risikostyring Risikofaktorer Investeringsstrategi Øvrige strategier Erhvervelse og salg af aktier Tegning/emission Køb af aktier Tidshorisont og afvikling af investeringen Skat Rapportering Oplysninger om selskabets aktier Navnenotering Stemmeret Rettigheder Tilbagekøb og indløsning Tilbagekøb Indløsning Væsentlige aftaler og personer Forvalter Depositar og bankforbindelse Porteføljepleje og markedsføring Revisor Gældende ret...11 Side 2 af 12

3 1. Formål Selskabets formål er at skabe et godt balanceret afkast ved brug af InvesteringsRådgivning A/S IR-kvotient strategi via investering i: Virksomhedsobligationer Danske realkreditobligationer Danske og tyske statsobligationer Finansielle instrumenter Finansiering til disse investeringer skaffes via Egenkapital (EK) 2. Porteføljepleje og omkostninger Selskabet har indgået en forvaltningsaftale med IR Administration ApS, der står for selskabets drift, forvaltning, generalforsamling, revisor, depositar mv. Disse omkostninger vil maksimalt kunne udgøre 0,15% af EK om året med selskabets nuværende størrelse. IR Administration ApS har delegeret porteføljepleje og markedsføring til Fondsmæglerselskabet (FMS) InvesteringsRådgivning A/S. InvesteringsRådgivning A/S er underlagt Finanstilsynet og er medlem af Garantifonden for indskydere og investorer. FMS InvesteringsRådgivning A/S honorering er sammensat som delvist fast porteføljehonorar, delvist provision af overskuddet (performance fee). Porteføljehonorar er 0,30% af egenkapitalen primo hvert kvartal. Performance fee beregnes som 5% af selskabets overskud. Såfremt selskabet et år giver underskud, modregnes dette i det/de kommende års overskud, førend der på ny udbetales provision. 3. Investeringspolitik og risikoprofil Væsentlige ændringer i selskabets risikorammer og investeringsstrategi, herunder punkt 3.1 og 3.2.2, kan kun ske ved en beslutning på selskabets generalforsamling. 3.1 Risikorammer Selskabet har en fleksibel investeringsramme. Årsagen til dette er, at ledelsen vurderer, at såfremt man fastlåser sit investeringsperspektiv over en 5-årig periode, vil dette være til ugunst for det langsigtede afkast. Typisk vil egenkapitalen være investeret i virksomhedsobligationer, da der herigennem er mulighed for at opnå højere afkast. Dog kan der i usikre tider forekomme perioder hvor egenkapitalen vil være helt eller delvist investeret i danske realkreditobligationer, danske eller tyske statsobligationer eller kontanter. Alle investeringer foretages ud fra en konservativ vurdering af aktivernes kvalitet. Investeringerne sker ud fra en langsigtet forventning om en positiv værditilvækst, der overstiger den risiko man påtager sig. Side 3 af 12

4 Risikorammerne for selskabet er således: Obligationer 1 heraf Danske realkreditobligationer Danske og tyske statsobligationer Virksomhedsobligationer Kontanter Max. 1,0 * EK Max. 1,0 * EK Max. 1,0 * EK Max. 1,0 * EK Max. 1,0 * EK Afdækning Ovenstående positioner kan til enhver tid helt eller delvist afdækkes med finansielle instrumenter, således at nettopositionen ikke kan blive negativ Risiko- og afkastprofil Lav risiko Høj risiko Typisk lavt afkast Typisk højt afkast Selskabet er placeret i risikoklasse 3 på baggrund af afkastudsving over de seneste 5 år. 2 Selskabets placering på risikoskalaen er ikke statisk, og kan dermed ændre sig over tid. Dette skyldes at historisk data ikke nødvendigvis giver et præcist billede af selskabets fremtidige risikoprofil. 3.2 Investeringsstrategi og risikostyring Høje forventede afkast medfører højere risiko. Dette bør stå klart for enhver investor. Ingen kan på sigt sige sig fri af denne sammenhæng. Afkast og risiko er uhjælpeligt forbundne variable. Når dette er understreget, skal det samtidig fremhæves, at der findes metoder til at forbedre forholdet imellem risiko og afkast Risikofaktorer Investering i virksomhedsobligationer medfører risikofaktorer i form af kursrisiko, debitorrisiko og valutarisiko. 1 Obligationsandelen kan af fleksibilitetshensyn udgøres af både obligationer og finansielle instrumenter. Hermed kan obligationsandelen hurtigt og billigt tilrettes, således at den matcher IR-kvotienten. 2 Før etableringstidspunktet er beregningerne baseret på modelbaserede afkast. Side 4 af 12

5 Ved kursrisiko forstås kursudsving på obligationer, som påvirkes primært af ændringer i renteforventningerne. Herudover påvirkes obligationskurserne, såfremt der sker ændringer i kreditværdigheden i de pågældende virksomheder. Endvidere er der valutarisici forbundet med at investere i udenlandske valutaer. Dette eftersom en styrkelse af DKK overfor udenlandske valutaer vil være ensbetydende med kursfald. Valutaeksponeringen vil i perioder afdækkes med henblik på at mindske risikoen Investeringsstrategi Til at bestemme eksponeringen i porteføljen har InvesteringsRådgivning A/S udviklet en unik investeringsmodel (IR-kvotienten). Modellen er gennemtestet og har over de seneste 13 år givet et nævneværdigt merafkast sammenlignet med udviklingen på markedet for virksomhedsobligationer. Modellen er objektiv og beregnes ud fra offentligt tilgængelige økonomiske nøgletal 1 gang månedligt. Baggrunden for beregningen af IR-kvotienten er flere forskellige spørgeskemaundersøgelser af lederne i Europas største virksomheder. Disse bliver månedligt udspurgt om ordreindgang, omsætning, forventninger m.m. Udfaldet af disse spørgeskemaundersøgelser databehandles af InvesteringsRådgivning A/S, og resultatet af dette arbejde bliver til IR-kvotienten. IR-kvotienten har to mulige udfald: Positiv eller negativ. Når kvotienten er positiv besiddes virksomhedsobligationer eller finansielle instrumenter på tilsvarende, svarende til egenkapitalen i selskabet. Når kvotienten er negativ sælges virksomhedsobligationer eller de finansielle instrumenter på tilsvarende, eller alternativt afdækkes beholdningen ved hjælp at finansielle instrumenter. Der kan dog til enhver tid placeres op til 50% af egenkapitalen i virksomhedsobligationer. Historisk beregnede afkast IR Erhverv A/S Side 5 af 12

6 Af figuren ses afkastet fra 2006 og frem til d.d. ved at bruge IR-kvotienten som investeringsværktøj. Som det ses er afkastet nævneværdigt højere end markedet for højtforrentede udenlandske statsobligationer. Det gennemsnitlige afkast over perioden er ca. 10% p.a. De enkelte års afkast ses nedenfor ,1% 3,3% 5,6% 53,4% 7,3% 8,3% 2,2% 3,7% 2,5% Af nedenstående figur ses løbende 12 måneders afkast. I perioden på 9 år er der helt undgået negative afkast. Figuren illustrerer hele idéen bag IR-kvotienten: At være med i markedet når der er stigende forventninger, og stå på sidelinjen når forventningerne er negative. Hermed er kapitalen intakt indtil næste optur. 12 måneders beregnede afkast på IR Erhverv A/S Øvrige strategier Ud over den teoretiske risiko, som selvfølgelig er en vigtig del af risikostyringen i selskabet, er den vel nok vigtigste risikofaktor ledelsens erfaring! Årsagen til dette er, at risiko er asymmetrisk. Derfor kan risiko ikke beregnes korrekt rent matematisk ved hjælp af computere og teoretiske modeller. Det kræver også en god næse. Investering er, uanset hvad teoretikere siger, et håndværk. Kun ved at have prøvet markedernes kræfter igennem mange år, og kun ved at have en god næse, kan man give investorerne et afkast for pengene, som står mål med risikoen. Det er vigtigt at kunne fornemme, hvornår man skal investere, og hvornår man ikke skal investere. Side 6 af 12

7 Investeringsstrategien anført i pkt kan afviges, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt for investorerne. Afkastet i IR Erhverv A/S forventes med 95% sandsynlighed at ligge i intervallet -2% - +31%, afhængigt af markedets udvikling. Afkastet vil forventeligt afvige markant fra markedet som helhed, idet et merafkast over tid efter ledelsens erfaringer kun opnås ved i perioder at tænke modsat markedet. 4. Erhvervelse og salg af aktier Aktier i selskabet værdiansættes ved beregning af indre værdi (egenkapital i forhold til antal aktier), som baseres på selskabets beholdning af værdipapirer og valutapositioner, der er opgjort på baggrund af de officielle børskurser. Indre værdi bliver beregnet på daglig basis og kan ses på ligesom disse bliver distribueret til langt hovedparten af de danske banker. 4.1 Tegning/emission Aktierne udbydes til kurs indre værdi med et tillæg på 0,5%. Mindste tegning er for kursværdi ,00 kr. rundet op til nærmeste hele antal aktier. Aktierne har en stykstørrelse på nominelt kr ,00. Tegningskursen fastsættes på emissionsdagen. Nye investorer kan i perioden op til tegningsdagen få oplyst den omtrentlige tegningskurs på Der kan tegnes ved udgangen af hver måned. Tegningsblanketten skal være selskabet i hænde senest 1 bankdag før emissionsdagen. Emissionsprovenuet indgår i sin helhed på selskabets konto i Jyske Bank A/S. Omkostningerne i forbindelse med tegningen anslås til maksimalt at udgøre 0,10% af den tegnede kapital. 4.2 Køb af aktier Ønsker om køb af aktier vil i videst muligt omfang blive matchet med øvrige aktionærers ønsker om salg af aktier. Såfremt det ikke er muligt at matche ønsker om køb, vil der jf. ovenfor månedsvis blive afholdt emissioner i selskabet. 4.3 Tidshorisont og afvikling af investeringen For at give det optimale afkast på 5 års sigt kræves der tid og arbejdsro. Som udgangspunkt anbefales investorerne derfor at beholde aktierne i denne periode for at opnå det forventede afkast. Såfremt en investor af den ene eller anden årsag i perioden ønsker at sælge sine aktier, er der flere muligheder herfor: Side 7 af 12

8 1. Selskabet kan anvise en anden køber til aktierne, såfremt en sådan kan findes. Salgskursen er indre værdi på handelsdagen. Sælger modtager provenuet senest 2 bankdage efter handelsdagen. 2. Selskabet kan løbende tilbagekøbe egne aktier for de frie reserver jf. pkt Idet aktierne udbydes til en kurs på ca. 10 gange aktiekapitalens størrelse, kan selskabet således alt andet lige tilbagekøbe 90% af de udstedte aktier. I praksis medfører dette fuld omsættelighed i selskabets aktier. Tilbagekøbene sker løbende, dog skal selskabet adviseres skriftligt med 1 dags varsel. Tilbagekøbskursen svarer til indre værdi på tilbagekøbsdagen med et fradrag på 0,5%. Sælger modtager provenuet for aktierne 2 bankdage efter tilbagekøbet. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsfradraget afvige fra ovennævnte. 3. Endelig kan enhver aktionær i henhold til vedtægterne kræve sine aktier i selskabet indløst. Dette forudsætter dog at aktionæren indløser alle sine aktier i selskabet, medmindre selskabets bestyrelse giver tilladelse til en delvis indløsning. Selskabet vurderer at punkterne 1 og 2 sikrer aktionærerne fuld omsættelighed i deres aktier. Indløsning vil således kun komme i brug ved en eventuel opløsning af selskabet. 5. Skat IR Højrente A/S har skattemæssig status som et investeringsselskab for kollektiv investering. Dette betyder at selskabet er skattefrit. Skatten betales således direkte af den enkelte investor. Herved sikres at der ikke sker dobbeltbeskatning af det optjente overskud. Beskatningen foregår efter følgende regelsæt: Selskaber og personer beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab beskattes løbende. Denne beskatningsform giver en unik måde at optimere skattebetalingen på. For personlige midler beskattes gevinster og udbytter som kapitalindkomst og tab fradrages i kapitalindkomst. For selskaber og virksomheder omfattet af virksomhedsskatteordningen beskattes gevinster og udbytter med selskabsskattesatsen, og tab er ligeledes fradragsberettigede i den almindelige skattepligtige indkomst. Pensionsmidler beskattes efter det almindelige lagerprincip, hvilket betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab samt udbytte beskattes i det pågældende indkomstår med pensionsafgiftslovens skattesats. For yderligere uddybning af de skattemæssige regler henvises til investors egen revisor. Side 8 af 12

9 6. Rapportering Selskabet rapporterer til dets aktionærer kvartalsvist via post eller . Rapporteringens omfang vil afhænge af markedssituationen, men vil altid som minimum indeholde kvartalets afkast samt forventningerne til den kommende periode. I volatile perioder vil rapporteringen være ekstra uddybende, således at investorerne kan få et indblik i de øjeblikkelige investeringsstrategier. Ved henvendelse til selskabets forvalter IR Administration ApS kan seneste samt tidligere årsrapporter rekvireres gratis. 7. Oplysninger om selskabets aktier 7.1 Navnenotering Alle aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen føres af selskabet, og opbevares til fremvisning på selskabets adresse. Der opbevares en elektronisk aktiebog på en adskilt fysisk adresse som backup. Aktierne er VP-noteret og lægges i kundens værdipapirdepot. 7.2 Stemmeret På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt kr ,00 én stemme. 7.3 Rettigheder Ingen aktier har særlige rettigheder. 7.4 Tilbagekøb og indløsning Tilbagekøb Jf. selskabets vedtægter 7.5. stk. 5 bemyndiges bestyrelsen af generalforsamlingen til at selskabet tilbagekøber aktier til indre værdi med et fradrag på 0,5%, såfremt selskabets frie reserver kan dække tilbagekøbet. Tilbagekøbene sker løbende, dog skal selskabet have skriftligt varsel på mindst 1 bankdag. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsfradraget afvige fra ovennævnte. Idet aktierne udstedes på en kurs på ca. 10 gange A/S-kapitalen vil selskabets frie reserver i udgangspunktet udgøre 90% af egenkapitalen. Selskabets tilbagekøb af egne aktier vil derfor i praksis medføre fuld omsættelighed i selskabets aktier. Ved selskabets tilbagekøb af egne aktier udbetales provenuet efter 2 bankdage til den sælgende aktionær. Side 9 af 12

10 7.4.2 Indløsning Enhver aktionær kan i henhold til selskabets vedtægter kræve sine aktier indløst såfremt der ikke er frie reserver til at foretage tilbagekøb af egne aktier, jf. pkt Det er en forudsætning, at den pågældende aktionær lader alle sine aktier i selskabet indløse, medmindre bestyrelsen giver tilladelse til en delvis indløsning. Bestyrelsen er forpligtet til at lade indløsningen gennemføre ved udgangen af det kvartal, hvor en aktionær skriftligt har meddelt selskabet, at aktionæren ønsker sine aktier indløst. Det er en forudsætning at meddelelsen er selskabet i hænde seneste 5 bankdage før det pågældende kvartals udløb. Indløsningskursen fastlåses ved udgangen af det kvartal, hvor aktionæren har bedt om at få sine aktier indløst. Indløsningskursen beregnes som aktiernes indre værdi med et fradrag på 1%. Endelig udbetaling til aktionæren skal dog afvente udløbet af en 4 ugers proklama periode fra Erhvervsog Selskabsstyrelsens offentliggørelse af den af indløsningen efterfølgende kapitalnedsættelse, jf. Aktieselskabslovens 47 stk. 3 samt selskabets vedtægter. I perioden frem til den endelige udbetaling deponeres pengene på en spærret konto i aktionærens navn, således at aktionæren oppebærer den fulde rente på beløbet i perioden. 8. Væsentlige aftaler og personer 8.1 Forvalter IR Administration ApS Østergade 27B, 1 t.v Herning Selskabet har indgået forvaltningsaftale med IR Administration ApS. IR Administration ApS har forøget sig kapitalgrundlag, så det er passende til at afdække eventuelle risici for erstatningsansvar jf. 16, stk. 5 i FAIF-loven. Forvalteren skal i henhold til FAIF-loven træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at identificere, forhindre, styre og overvåge eventuelle interessekonflikter, for at forhindre negativ indflydelse på selskabet eller investorernes interesse. Forvalteren skal endvidere sikre at alle investorer i selskabet behandlet ens. Der er ikke tildelt nogen investorer særlige rettigheder. Side 10 af 12

11 8.2 Depositar og bankforbindelse Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg IR Administration ApS har i overensstemmelse med FAIF-loven udpeget Jyske Bank A/S som depositar, hvorved aktiverne i selskabet holdes adskilt fra selskabets forvalter. Depositarfunktionen i Jyske Bank A/S er funktionsmæssigt og organisatorisk adskilt fra bankens øvrige kundevendte aktiviteter. Med aftalen påtager depositaren sig ansvaret for at opbevare og overvåge selskabets finansielle aktiver. Endvidere skal depositaren overvåge selskabets risikorammer samt sikre korrekt beregning af indre værdi i forbindelse med salg, emission, indløsning og indløsning af aktier i selskabet og korrekt bogføring af de heraf afledte betalingsstrømme. 8.3 Porteføljepleje og markedsføring InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27B, 1 t.v Herning IR Administration ApS har delegeret porteføljepleje og markedsføring til FMS InvesteringsRådgivning A/S. 8.4 Revisor Partner Revision Statsautoriseret revisor Peter Vinderslev Industrivej Nord Herning 9. Gældende ret Eventuelle tvister er undergivet dansk ret. Indholdet af dette dokument opfylder 62 stk. 1 nr jf. lov om forvalter af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven). Side 11 af 12

12 IR Erhverv A/S ~ Erfaring og nytænkning ~ Side 12 af 12

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Det sikre valg til din opsparing

Det sikre valg til din opsparing Det sikre valg til din opsparing DK Formuepleje A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til nye investorer Selskabets historie og baggrund Selskabets vision og strategi Selskabets ledelse

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Prospekt for investering i Global Forest A/S

Prospekt for investering i Global Forest A/S Prospekt for investering i Global Forest A/S Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Udbuddet... 3 Ansvar og erklæring:... 3 Tidsplan... 4 Global Forest A/S... 4 Risikofaktorer... 8 Driftsomkostninger... 9 Ledelse...

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder

Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S . Årsrapport 2012 for Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93 34 Telefon & Fax: Telefon (+45) 9813 0900 Telefax (+45) 9813 8600 Internet & E-mail:

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere