Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter"

Transkript

1 Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl i Sognehuset, Sønderris med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 4) Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 5) Aflæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. 6) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og eventuelt indskud. En enig Bestyrelsen vil kraftigt anbefale at hæve kontigentet fra pr. år til 1.500, jfr. vedhæftede budget ) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 2 fra hver gade samt 2 suppleanter. Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. En fra Jomfruens Kvarter og en fra Vægtens Kvarter. På valg er: Line Christiansen, Formand (VK), modtager ikke genvalg Rina Hovmand-Olsen (JK), modtager ikke genvalg 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne. Opdeling af foreningen i de 2 underafdelinger. Indkomne forslag se medsendt bilag. Det forventes at ved udgangen af 2013 har JK en egenkapital på kr og VK en egenkapital på kr (Ekskl. henlæggelser til vejbelægning). 10) Eventuelt. Sammen med dagsordenen var fremsendt oplysninger om muligheder for snerydning af fortove som bilag I samt forslag til udnyttelse/brug af fællesarealer som bilag II (jf. dagsordenens pkt. 9). Inden generalforsamlingen var der et oplæg fra Politiet, der orienterede om Nabohjælp mv. Ad 1. Valg af dirigent Til ordstyrer valgtes Ronni Clausen Ad 2. Valg af referent Til referent valgtes Martin Dahlstrøm Vinter Ad 3. Valg af stemmetællere Belinda, VK 7 Torben, VK 30

2 Ad 4. Bestyrelsens beretning om det forløbne år Formand Line Christiansen aflagde beretning om det forløbne år - perioden december 2011 til maj Tiden har været præget af opstart og der har været mange administrative ting, der skulle på plads. De administrative opgaver Kontakt til kommunen omkring godkendelse af vedtægter - herefter oprettelse af forening. Godkendes februar 2012 hvorefter vi kan opkræve kontingent. Kontakt til kommunen omkring overdragelse af fællesarealer. CVR nummer, forsikringer, bankforbindelser, kontingentopkrævning. Få defineret bestyrelsens opgaver - fokus har været på at få de administrative ting på plads samt udfylde de opgaver vedtægterne indebærer. De praktiske opgaver Snerydning: Ingen penge i kassen vinteren 2011/2012 og der kunne derfor ikke indgås aftale Der indgås aftale med Forenede Service for 2012/2013 (Der var indhentet 3 tilbud) Anlæg af fællesarealer: Problem arealerne tilhører stadig kommunen Løsning efter aftale med Esbjerg Kommune igangsætter vi etablering. Aftale og betaling sker gennem Esbjerg Kommune, hvorved vi sparer momsen. Tilbud indhentes i maj 2012 og aftale indgås i juni 2012 (HedeDanmark blev valgt til etablering og vedligeholdelse, da de var billigst og Kommunen stod inde for dem). Desværre betyder den våde sommer/det våde efterår, at etableringen ikke er færdig i Det positive i dette har været at Jomfruens Kvarter har fået etableret dræning flere steder, som blev betalt af Esbjerg Kommune. Grundejerforeningen har været i dialog med Esbjerg Kommune omkring dræning, men desværre viste det sig mere effektivt at mange beboere henvendte sig hver for sig i forhold til at Grundejerforeningen henvendte sig. Diverse spørgsmål fra salen blev besvaret: Grundejerforeningen har gennemgået området med HedeDanmark for afklaring af, hvad der mangler at bliver etableret, herunder græssåning. Kommunen er kontaktet om, at JK kan færdigetableres mht. fortove og asfalt. Kantsten først, herefter slidlag (nok først efterår 2013) Godt at de enkelte husejere kontakter Niels Buckhave, Esbjerg Kommune direkte vedr. vandproblemer i have mv. (har tilsyneladende større effekt end når det bare er grundejerforeningen). Græs fællesarealer klippes 28 gange om året. Græs på kommunens arealer afhænger af kommunen.

3 Ad 5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse Regnskabet var udsendt med sammen med indkaldelsen. Kasserer, Martin gennemgik. Årsag til overskud kan primært henføres til: - mindre omkostning til snerydning (dog forskudt til 2013). - stor besparelse på anlæg af arealer moms samt noget betalt af kommunen. - desuden sparet nogle omkostninger til hjemmeside, kontorartikler mv. Henlæggelse til vejbelægning sket ud fra indhentet overslag (pris mellem ca. 800 t.kr. til 1,2 mio.kr.). Vejbelægning forventes at holde år. Hvert bump koster ekstra, da de skal skrabes af først dvs. pris på 40 t.kr. pr. bump. Desuden ekstrapriser på veje uden fortov da asfalt skal skrabes af. Bestyrelsen har vurderet efter et forsigtighedsprincip og dermed forslået en opsparing til ny vejbelægning. Henlæggelsen er ikke bundet. Forslag fra salen om etablering af fællesarealer med træer mv. og vente 5-6 år med at afsætte beløb til ny vejbelægning. Forslaget er videregivet til drøftelse i grupper under pkt. 9. Regnskabet blev herefter godkendt. Ad 6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent og eventuelt indskud Der forventes et lille underskud for VK og et lille overskud på JK i 2013 (da fortove på Jomfruens Kvarter ikke er klar til snerydning). En enig bestyrelse anbefaler at hæve kontingentet fra pr. år til 1.500, jf. budget Budgettet indeholder hensættelse til vejbelægning, 28 gange græsslåning samt snerydning fortove og stier. Kontingentet er stadig billigt i forhold til andre grundejerforeninger. Snerydning på fortove blev diskuteret. Bestyrelsen mindede om, at vi er et fællesskab. Reglerne fra kommunen er at den enkelte husejer skal rydde sit fortov samt evt. sti indenfor 10 meter fra egen grund og halvdelen af vejbredden. Vigtigt af fejekosten fejer vej/sti til skolebørn. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis der ikke har kørt biler før. Besparelse ved at frasige sneskrabning af fortove er minimal. Forslag om at sande på vej/sti, så undgå glatte veje ved T krydset på JK. Finn fra snerydningsfirmaet blev inddraget i debatten: Ifølge Finn er det, i forhold til holdbarhed af vejbelægning, bedst ikke at gøre det helt store dvs. ikke rydde, ikke salte, ikke køre sand på. Større vejmaskiner ødelægger vejene f.eks. er bump nok ødelagt efter 10 år med større maskiner. Behandling som vinteren 2012/13 er optimal af hensyn til holdbarhed. Det koster ca. 100 kr. om året pr. grundejer at få ryddet fortove. Fejemaskinen har i nogle tilfælde kørt igennem lommerne på Jomfruens Kvarter men det kan kun fungere i nysne ellers bliver det glat (fordi bilerne har trykket sne til is, som så bliver rigtig glat, når der fejes henover). I det omfang det er muligt forsøges dette også gjort fremover.

4 Husk, at det er stillevej hvis lav hastighed, så er der ingen der kører i hæk/kantsten, når det er glat. Der er dog et problem ved indkørslen til Jomfruens kvarter, idet vejen skråner lidt, så det bliver rigtig svært at bremse, når det er glat. Der blev stillet forslag om rydning af sne alene på stamvejen ved indkørsel til Jomfruens kvarter. Grundejerforeningen har skrevet til kommunen omkring fejletablering af stamvejen der er tilsyneladende forkert fald og kloakafløbet er etableret på det højeste sted. Grundejerforeningen har anmodet kommunen om udbedring af forholdet før det lægges slidlag. 3 private veje på Vægtens Kvarter ønsker også snerydning. Da der ikke er tale om fælles areal er det ikke et emne for grundejerforening, men grundejerne kan selv tage kontakt til Finn vedr. snerydning. Cykelbomme ved cykelsti kan vi selv etablere? Ikke sikkert, at vi må. Desuden skal det sikres, at kommunens maskiner og snerydningsmaskinerne kan komme igennem. Er vejbump på cykelsti et alternativ? Det blev fra salen nævnt at forældrene har et ansvar for at lære børnene om forsigtig færdsel på veje, hvor der kommer biler. Kontingentstigning til kr. for 2014 blev vedtaget enstemmigt. Snerydning vedtaget at fortove ryddes den kommen vintersæson (på samme måde som det skete i vinteren 2012/13). Ad 7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 2 fra hver gade samt 2 suppleanter Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Line Christiansen, Formand (VK) og Rina Hovmand-Olsen (JK), der ikke modtager genvalg. Opstillet er Claus Bak, JK nr. 18 og Martin Madsen VK nr 34. Der var ikke andre forslag, hvorfor de to blev valgt. Suppleanter Torben fra VK nr. 30 og Helle fra JK nr. 72 blev valgt. Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Lisa Schmidt, JK nr. 27, blev genvalgt. Til suppleant valgtes Lars Pedersen JK nr. 42. Ad 9. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne Opdeling af foreningen i de 2 underafdelinger med henblik på drøftelse af muligheder for anvendelse af fællesarealer.

5 Der var en god debat og mange gode forsalg i de to grupper. Vægtens Kvarter Det blev enstemmigt vedtaget at der nedsættes et udvalg der arbejder videre med forslag til hvorledes fællesarealerne kan etableres, hvad de skal indeholde og hvorledes udformningen kan se ud. Alle beboere kan og vil blive inddraget i projektet og intet påbegyndes førend det har været til afstemning i underafdeling VK. Det blev desuden enstemmigt vedtaget at den nedsatte projektgruppe kan bruge af de opsparede midler for VK. Torben Julius VK nr. 45 fra bestyrelsen vil fungere som kontaktperson for gruppen og udgifter vil blive drøftet med ham. Til videre arbejde med indkomne forslag, herunder indhentelse af tilbud og opstilling af forslag nedsatte et udvalg bestående af: Peter nr. 20, Torben nr. 30, Sisse nr. 28, Jane nr. 18 og Joan nr. 40 Der var desuden bred opbakning til at arbejdet ikke skal afvente næste års generelforsamling hvorfor der kan blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling når og hvis projektgruppen er klar hertil og således at arbejdet kan påbegyndes inden vintertiden sætter ind. Sidst men ikke mindst blev der henstillet til at alle på VK respekterer fartbegrænsningen og tager hensyn til at der er tale om en vej med mange børn, der grundet vejens udformning ofte leger og krydser vejen. Jomfruens Kvarter Der var bred enighed om, at fællesområderne skal gavne fællesskabet og ikke være til gene for nogen. Der blev foreslået græsarealer med plads til gadefest, petanque, lidt boldspil, en bænk, en bålplads eller lignende. Der kan plantes enkelte træer, hvis disse ikke er til gene for nogen og der kan plantes nogle buske til at skabe læ på områderne. HedeDanmark har tilbudt, at tegne et forslag til anlægs-tegning. Grundejerforeningen står for kontakten hertil. Ad 10. Eventuelt Intet at behandle.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere