Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46"

Transkript

1 Viborg Kommune CVR-nr Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Den løbende revision for Den løbende revision Gennemgang af forretningsgange og interne kontroller for bogføringsprocessen og betalingsformidling Beholdningseftersyn samt afstemning af balanceposter Revisionsbesøg ved decentrale institutioner IT-sikkerhedsrevision Lønninger og vederlag Forretningsgange Sagsrevision Analyse af variable ydelser Administration af tilskud til selvejende institutioner mv Tilgodehavender og restancer Revision af sociale ydelsesområder med statsrefusion inden for beskæftigelsesområdet 5 3. Revisionens bemærkninger Særlig støtte efter Aktivlovens Forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens Integrationsområdet 8 4. Lovpligtige oplysninger 9

4 1. Den løbende revision for 2014 Om den udførte revision afgives følgende beretning: 2. Den løbende revision 2.1 Gennemgang af forretningsgange og interne kontroller for bogføringsprocessen og betalingsformidling Vi har gennemgået forskellige forretningsgange vedrørende bilagsbehandling og interne kontroller i forbindelse med bogførings- og udbetalingsprocessen, herunder forretningsgange for opfølgning af ubehandlede leverandørfakturaer, kontrol med udførelse af ledelsestilsyn og kontrol af manuelle udgiftsbilag. Vi har endvidere foretaget stikprøvevis bilagsrevision, hvor det bl.a. er påset: om bilagene er behandlet i henhold til kommunens regler om bilagene er registreret på de korrekte arter om betalingsfristerne over for leverandører er udnyttet. Endelig har vi gennemgået besøgsplaner og -rapporter fra Økonomistabens interne revisionsbesøg ved udvalgte decentrale institutioner. Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange for bogføringsprocessen og det økonomiske ledelsestilsyn er tilrettelagt betryggende og hensigtsmæssigt, og at forretningsgangene følges. Vi har anbefalet, at kommunen genovervejer behovet for at kunne udarbejde manuelle udgiftsbilag, hvor der kan gennemføres udbetalinger af manuelt indberettede beløb til manuelt indberettede beløbsmodtagere uden forudgående godkendelse af en anden person. Vores anbefaling skyldes, at der ved denne type bilag er en højere risiko for tilsigtede og utilsigtede fejl i forhold til behandling af de elektroniske fakturaer. Vi er bekendt med, at de manuelle udgiftsbilag er omfattet af ledelsestilsynet, og at der er visse systemmæssige kontroller. Kommunen har oplyst, at der er iværksat en proces, hvor behovet for ændrede forretningsgange ved anvendelse af manuelle udgiftsbilag genovervejes. 2.2 Beholdningseftersyn samt afstemning af balanceposter Vi har foretaget beholdningseftersyn vedrørende kommunens likvide aktiver den 24. september Dette omfatter de centralt placerede midler i pengeinstitutter m.v., samt et udsnit af de midler, som er placeret decentralt under andre forvaltningsenheder og institutioner. Beholdningseftersynet har til formål at efterprøve, hvorvidt kommunens administration af likvide beholdninger og værdipapirer varetages i overensstemmelse med kommunens forretningsgange. Det er herunder påset, at de likvide aktiver er undergivet en løbende afstemning, samt at endnu ikke bogførte likvide bevægelser er behørigt dokumenteret. Endvidere har vi påset, at der er tilrettelagt og udført ledelsestilsyn. Side 1

5 Beholdningseftersynene har vist, at de likvide beholdninger og indeståender i pengeinstitutter var til stede på besøgstidspunktet, samt at berørte balanceposter var behørigt afstemt. Det er vores vurdering, at kommunens forretningsgange på området er tilrettelagt på en betryggende og hensigtsmæssig måde. 2.3 Revisionsbesøg ved decentrale institutioner Vi har aflagt revisionsbesøg ved følgende institutioner: Viborg Museum, den 9. oktober 2014 Nordre Skole, den 9. oktober Formålet med besøgene var at undersøge, vurdere og efterprøve forretningsgange, som har betydning for økonomistyringen ved den decentrale enhed og dermed også for Viborg Kommune. Vores besøg har således taget udgangspunkt i en disposition med en række handlinger, hvor det gennemgående og primære fokus har været på: om de etablerede forretningsgange vurderes som tilstrækkelige, hensigtsmæssige og betryggende, og om det økonomiske ledelsestilsyn/interne kontrolmiljø fungerer betryggende og hensigtsmæssigt i relation til løn, øvrige udgifter, indtægter og administration af midler tilhørende andre mv. Ved besøgene har vi endvidere undersøgt, om institutionerne udnytter betalingsfrister ved betaling af leverandørfakturaer. Ved revisionsbesøget på Viborg Museum er der endvidere udført lovpligtig samlingsrevision. Det er konstateret, at forretningsgangene for den økonomiske styring på institutionerne er betryggende og hensigtsmæssige. Revisionsbesøgene har givet anledning til forskellige kommentarer og anbefalinger, som er afrapporteret til institutionslederen samt til Økonomistaben. 2.4 IT-sikkerhedsrevision Som led i revisionen har vi foretaget en gennemgang af de generelle it-kontroller for En række af kommunens administrative procedurer er baseret på informationsteknologi (it). En væsentlig del af vores revisionshandlinger er baseret på interne kontroller i forbindelse med disse forskellige systemer. Det er derfor vigtigt, at der er etableret en forsvarlig sikkerhed mod uberettigede ændringer i system og brugeropsætninger samt mod sletning og manipulation af de data, der befinder sig i de databaser, der knytter sig til systemerne. Vi har foretaget en vurdering af sikkerheden i de konkrete it-systemer, som påvirker regnskabet (som i givet fald kan være fejlbehæftet). som repræsenterer en væsentlig værdi (som kan gå tabt). Side 2

6 som er af væsentlig betydning for opgaveløsningen (da manglende tilgængelighed kan resultere i, at opgaven ikke kan løses). Gennemgangen er baseret på forespørgsler til relevante medarbejdere. Endvidere har vi gennemgået itpolitikker og foretaget inspektion af udvalgt systemdokumentation. Det er vores vurdering, at det interne kontrolmiljø hos Viborg Kommune på en række områder fortsat bør styrkes, før de generelle it-kontroller kan anses for fuldt ud tilstrækkelige og effektive. Kontrolbeskrivelser er i det væsentligste beskrevet i politikker og retningslinjer, men er endnu ikke efterlevet på alle hovedområder. Der er fortsat ledelsesmæssigt fokus herpå, og der er igangsat projekter i it-afdelingen som fokuserer på øget formalisering og implementering af procedurer og kontroller. Det er vores vurdering, at Viborg Kommune har styrket udvalgte kontroller i relation til ændringsstyring. De implementerede kontroller har været gældende i en kortere periode, og vi vil følge op herpå ved næste it-revision. Det er vores vurdering, at de implementerede kontroller vil afdække de identificerede svagheder i relation til ændringsstyring. 2.5 Lønninger og vederlag Forretningsgange Vi har gennemgået processen for lønområdet for at påse, at den er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Vi definerer lønprocessen, som oprettelse og ændring af lønmodtager, dagpengerefusioner samt sikring af, at den udbetalte løn er korrekt. På lønområdet er der en række kontroller, som supplerer hinanden, og derved dels sikrer det er de rigtige personer som aflønnes, men også dels at den løn som udbetales, er korrekt. I forbindelse med gennemgangen har vi overordnet vurderet summen af de kontroller, der er på lønområdet for at undersøge, om de afdækker de fejl, der kan opstå i lønprocessen - uanset om det er tilsigtede eller utilsigtede fejl. Vi har endvidere udvalgt de kontroller, som vi finder væsentligst og testet disse for, om de bliver udført som oplyst og om de er effektive. På lønområdet er der et kontrolmiljø, som dels skal udføres på selve lønkontoret, men som også dels skal udføres ude ved de enkelte budgetansvarlige i form af deres månedlige økonomiske ledelsestilsyn. I denne gennemgang har vi forholdt os til de processer, der er på lønkontoret med tilhørende kontroller. Det er vores opfattelse, at de gennemgåede forretningsgange på lønområdet er hensigtsmæssige og betryggende Sagsrevision Vi har gennemgået et antal personalesager med det formål at efterprøve om gældende regler og overenskomster i forbindelse med lønudbetaling efterleves. Udsnittet af sager er fordelt på forskellige overenskomstområder. Side 3

7 Ved sagsrevisionen har vi påset: om der ved oprettelse af nye sager foreligger fornøden dokumentation i sagsakterne, om der indberettes korrekt til lønsystemet, og om der udbetales korrekt løn i henhold til overenskomst, aftaler m.v. Vi har endvidere påset, at udvalgte politikere og ledende administrativt personale får udbetalt korrekt henholdsvis vederlag og løn. Det er vores vurdering, at lønninger udbetales i henhold til gældende overenskomst, aftaler mv., samt at administrationen af området i øvrigt er betryggende Analyse af variable ydelser Som et led i den løbende forvaltningsrevision har vi foretaget en overordnet analyse vedrørende udbetaling af variable ydelser. Formålet med analysen var at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved arbejdets tilrettelæggelse. Analysen er foretaget ved udtræk fra kommunens lønsystem. Vi har særligt fokuseret på udbetalinger af overarbejde samt befordringsgodtgørelse. Vores analyse har givet anledning til nærmere undersøgelse af grundlag og årsagsforklaringer. I den forbindelse har vi kontrolleret, om de udbetalte ydelser var korrekt godkendt. På baggrund af vores undersøgelser er det vores opfattelse, at niveauet for udbetaling af overarbejde og befordringsgodtgørelse er på et fornuftigt niveau. Vi har konstateret, at de udbetalte variable ydelser har været korrekt godkendt. 2.6 Administration af tilskud til selvejende institutioner mv. Vi har foretaget en gennemgang af administrationen af tilskud til selvejende institutioner mv. med det formål at sikre, at forretningsgangene for tilskudsbevilling, udbetaling og kontrol er tilrettelagt betryggende og hensigtsmæssigt. Vores gennemgang har omfattet tilskud til Idrætshaller Musikformål Kulturelle formål Museer Teatre Turisme Erhvervsservice og iværksætteri. Ved gennemgangen har vi foretaget interview af forskellige medarbejdere vedrørende procedurerne for administrationen af tilskuddene, herunder reglerne for ansøgning, bevilling, regnskabsaflæggelse samt dokumentation og kontrol i forhold til tilskuddenes anvendelse. Side 4

8 Det er vores generelle opfattelse, at der er etableret betryggende forretningsgange vedrørende udbetaling af tilskud og kontrol på de områder vi har gennemgået. I forbindelse med vores gennemgang har vi drøftet Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger vedrørende momsrefusion ved kommunale tilskud til momsregistrerede modtagere. Vi er bekendt med, at forvaltningen er igang med at undersøge, om dette får betydning for kommunens mulighed for at hjemtage momsrefusion. 2.7 Tilgodehavender og restancer Vi har foretaget en gennemgang af kommunens administration af tilgodehavender og restancer med det formål at sikre, at forretningsgange for påligning af debitorer samt inddrivelse af restancer er betryggende og hensigtsmæssige. Ved vores gennemgang har vi bl.a. set på følgende punkter: Afstemningsprocedurer, herunder afstemning af mediekonti Stikprøvekontrol af brugerne Indberetning/ændring af stamdata Udvikling i restancerne Afskrivninger EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) Rykkerskrivelser og saldomeddelelser. Gennemgangen er foretaget ved interview samt efterprøvning af forretningsgange og kontrol af afstemninger mv. Det er vores opfattelse, at forretningsgangene for administrationen af debitorer og restancer er tilrettelagt betryggende og hensigtsmæssigt. 2.8 Revision af sociale ydelsesområder med statsrefusion inden for beskæftigelsesområdet Revisionen har omfattet administrationen af en række bestemmelser inden for følgende lovområder: Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Lov om Arbejdsløshedsforsikring Lov om Aktiv Socialpolitik Lov om Sygedagpenge Lov om Social pension Lov om Integration af udlændinge i Danmark Lov om Repatriering. Formålet med revisionen har været at vurdere, om sagsbehandling og regnskabsføring er sket i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler. Side 5

9 Revisionen er gennemført ved stikprøvevis test af, om forretningsgange, sagsbehandling og administrationen i øvrigt har været tilrettelagt og udført betryggende og hensigtsmæssigt. Herunder påser vi, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser m.v. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvori indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Derudover har vi vægtet udvælgelse af bevillingssager, som er etableret i Vi har haft særlig fokus på, om interne forretningsgange er tilrettelagt og fungerer, således det sikres: At grundlaget for berettigelse til ydelser er dokumenteret og tilstede i sagsakterne. At afgørelser i forhold til ydelser er dokumenteret og indført i den skriftlige journal. At der er dokumentation for, at der er foretaget lovpligtige kontinuerlige opfølgninger. At der løbende opfanges og afdækkes mulige uhensigtsmæssigheder, svagheder og fejl i administrationen, samt at disse rettes. På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret og Ydelsesafdelingen, og som har relation til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Kommunen er - i kraft af de frikommuneforsøg som er godkendt - fritaget fra den stramme regulering af tid for og omfang af samtaler og aktiveringstilbud, hvilket betyder, at indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for den enkelte borger - og mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag. Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. På områderne særlig støtte efter Aktivlovens 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 samt på integrationsområdet, er vi på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne af den opfattelse, at området ikke administreres tilfredsstillende, idet der er konstateret fejl i alle bevillingssager, herunder fejl med udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Der henvises til afsnit 3 Revisionens bemærkninger. Side 6

10 3. Revisionens bemærkninger Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden. 3.1 Særlig støtte efter Aktivlovens 34 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 34, og har i denne forbindelse konstateret fejl i alle 3 bevillingssager. Fejlene i de 3 bevillingssager kan henføres til følgende fejltyper: I 2 bevillingssager er der ikke foretaget vurdering af, om der kan skaffes en bedre, billigere bolig. I 1 bevillingssag er der ikke foretaget korrekt udregning af støtten. På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen, er det vores opfattelse, at området ikke administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Vi anbefaler, at kommunen sætter fokus på administrationen af området via det interne ledelsestilsyn. Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført, at seneste interne gennemgang af området i 2013 viste, at samtlige procedure var overholdt, hvorfor der ikke kan gives nogen forklaring på ovenstående konstateringer. Kommunen vil dog med baggrund i resultaterne af revisionen skærpe fokus på området og foretage ledelsestilsyn på området ultimo 2014/primo Forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens 84 og har i denne forbindelse konstateret fejl i alle 3 bevillingssager. Fejlene i de 3 bevillingssager kan henføres til følgende fejltyper: I alle 3 bevillingssager ses der ikke at have været foretaget vurdering samt dokumentation for, at eventuelle indtægter kan dække udgifterne til forsørgelse. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig betydning. I alle 3 bevillingssager ses journalen ikke at være ajourført med korrekt bevilling af ydelsen, herunder med ny beregning for Fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning. I 1 bevillingssag ses det, at ansøger er fyldt 18 år og derfor ikke længere er omfattet af målgruppen. Fejlen har udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Vi er på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne af den opfattelse, at området ikke administreres tilfredsstillende, idet der er konstateret fejl i alle bevillingssager. Vi skal anbefale, at kommunen fremadrettet via det interne ledelsestilsyn har fokus på området med henblik på nedbringelse af fejlniveauet. Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført, at det er svært at opbygge en rutine, idet der er få af disse sager. De interne regler er dog blevet præciseret yderligere, således at ovenstående problematikker kan undgås i nye sager, ligesom sagerne er gennemgået med de enkelte sagsbehandlere. Derudover har det været et tema på ugens teammøde i afdelingen. Kommunen har opdateret/ajourført deres vejledning på området, og området vil i 2015 indgå i ledelsestilsynet. Side 7

11 3.3 Integrationsområdet Vi har foretaget revision af 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser til personer omfattet af integrationslovens bestemmelser. Vi har i denne forbindelse konstateret fejl i alle 3 bevillingssager. Fejlene i bevillingssagen kan henføres til følgende fejltyper: I 1 bevillingssag foreligger der ikke gyldig opholdstilladelse I 1 bevillingssag foreligger der ikke erklæring om aktivt medborgerskab I 1 bevillingssag er integrationskontrakten ikke udarbejdet rettidigt I alle 3 bevillingssager er der ikke afgivet tilbud om udarbejdelse af integrationsplan I 1 bevillingssag er der ikke afgivet tilbud om en helbredsmæssig vurdering I 1 bevillingssag er der ikke foretaget løbende opfølgning. På baggrund af de samlede resultater af sagsgennemgangen, er det vores opfattelse, at området ikke administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. Vi anbefaler, at kommunen sætter fokus på administrationen af integrationsområdet og iværksætter et genopretningsarbejde i sagerne med henblik på at udbedre fejl og mangler. Kommunen har i deres tilbagemeldinger anført, at de i 2014 har haft en stor tilgang af nye sager, hvilket har betydet, at medarbejderne på området ikke har kunnet følge med. Fremadrettet synes der ligeledes at være en øget tilgang på området og der pågår derfor p.t. undersøgelser omkring muligheden for at tilføre området ekstra ressourcer. Side 8

12 4. Lovpligtige oplysninger I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse: at at vi opfylder de i lovgivningen indeholdte uafhængighedsbestemmelser, og vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Aalborg, den 5. marts 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Marianne Fog Jørgensen statsautoriseret revisor Side 9 PwC-Arkiv internal ID: v. 1 /tts

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen,

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet

Februar 2012 Samlet rapport. Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Februar 2012 Samlet rapport Klagesystemet på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2. Formål 5 1.3. Tilgang og metode 6 1.4. Operationalisering

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere