o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l4 2012."

Transkript

1 Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN I.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage Telefax Frederiksholms Kanal tb l2z}københavn K Tlf. 33 Lb 84 4s Fax Giro I CVR Nr Is OVERBRINGES Til medlemmerne i EÆ GLOSTRUPPARKEN Den 24. mq 2012 lcni Vedr.: EÆ Glostrupparken Vedlagt fremsendes følgende: o referat af ordinær generalforsamling, afholdt d. l8l Med venlig hilsen Nicolai Giødesen EJENDOMSADMINISTRATIONEN dk

2 Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEI\T [.C. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen. advokat (H) Ej endomsadministrationen : Telefontid hverdage Teiefax Frederikshoims Kanal 1B 1220 København K Tlf. 33 L Fax Giro g CVR Nr G EN ERALFORSAMLI NGS REFERAT Ar 2012, onsdag den 18. april afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Glostrupparken. Generalforsamlingen afholdtes på adressen Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41,2600 Glostrup. Til stede var: 23 ejerlejlighedsejere repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. Foreningen består af 48 ejerlejligheder. Endvidere deltog: Statsaut. revisor Sten Ellegaard Munkøe fra Revisionsfirmaet Buus Jensen samt advokatfuldmægtig Christian Bjerrehuus fra administrationen Der foretoqes følgende daqsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Gennemgang af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkenoålsjaf årsregnskab åed påtegning af revisor. \ 3. lndkomne forslag. 4. Forelæggelse af budget for 2012 og godkendelse af opkrævningsbeløb. 5. Valg af formand for bestyrelsen, 6. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisor og suppleant for denne. 9. Eventuelt. Foreningens formand, SØren Rod, bød velkommen. Ad dagsordenens punkt 1 - Valg af dirigent. Til dirigent og referent valgtes enstemmigt Christian Bjerrehuus, der efter forespørgsel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. vokat. dk

3 NICOL AI GIØDESEN Ad dagsordenens punkt 2 - Aflæggelse af bestyrelsens beretning, herunder årsregnskab. Foreningens formand, Søren Rod, henviste til den på forhånd udsendte årsberetning, som på flere punkter blev gennemgået på generalforsamlingen. Formanden opfordrede til, at medlemmerne løbende kom med input til bestyrelsen, således at beslutning og ideer for foreningens løbende drift blev påvirket af flest mulige. Formanden berettede, at et enkelt medlem var årsag til, at formanden havde valgt at trække sig både for formandsposten og som vicevært. Chikane og trusler igennem flere år fra samme person havde bevirket, at formanden nu ikke vil fortsætte længere og ønsker sit liv tilbage. Generelt oplevede bestyrelsen en egoistisk opfattelse i ejerforeningen i stedet for at tænke på fællesskabet og ønsket om en faelles foreningen med sammenhold. Bestyrelsen savner ikke ros eller lign. fra medlemmerne, men blot almindelig respekt for det arbejde, der bliver udført. Bestyrelsen indstillede som ny formand Carsten Kløcker Petersen, der igennem det sidste år har været inde over formandsposten og i oplæring til jobbet. Desværre kunne Carsten ikke være tilstede ved generalforsamlingen pga. dødsfald i den nære familie. Formanden mente, at nye tider var på vej, formanden havde selv siddet i en menneskealder og mente også, at det kunne være godt og friskt for foreningen med en ny formand. Der blev opfordret til at støtte og bakke op om den nye formand, og tage godt imod ham. Den nye vicevært Kim Roch blev præsenteret. Bestyrelsen finder viceværtens arbejde tilfredsstillende og bød officielt Kim velkommen. Generalforsamlingen bakkede op om viceværten, og roste ham for hans foreløbige arbejde. Formanden fortalte kort, hvilke nye erhvervelser foreningen havde foretaget. Der var opsat en ny pap container, ny metalcontainer og ny containertil haveaffald. Vicevaerten orienterede om dagrenovationen. Nogle beboere kunne finde ud af at sortere, og nogle kunne ikke. Viceværten bruger ikke uvæsentlig tid på at sortere glas og utømte kartoner, hvilket går ud over andre opgaver. ldeen er, at de, der ikke kan overholde reglerne, bliver sanktioneret, mens de, der overholder reglerne kan få den bedste ydelse ud af viceværten. For så vidt angår storskrald er et skilt opsat på døren nede ved kælderen. Der er kommet nye regler, dvs. hvis storskrald skal væk fra ejendommen, koster det penge for foreningen, dog ikke såfremt det enkelte medlem afleverer sit eget storskrald. Firmaet Anlægsgartnerne i Roskilde, har skåret hækkene ned til et passende niveau. De bliver nemmere at klippe, og inden for et par år bliver de taette igen.

4 NICOL AI GIØDESEN Endvidere er der blevet opsat et vejspejl, hvilket har højnet sikkerheden. Regnvandsbrønden ved nr. 6 var knækket, hvorfor risten kunne vippe op, og derfor blev den udskiftet. Ydermere er asfalten ved brønden ud for nr.4 blevet udbedret for at sikre, at asfalten ikke sprækker. Bestyrelsen havde sidste år opdaget en utæthed i taget, hvilket havde påført en beboer på 2. sal nogle gener. Formanden gjorde det klart, at foreningen ikke havde løbet fra de skader, der opstod inde i lejligheden, og at man er nødt til at vise en smule tålmodighed ial almindelighed, men at tingene selvfølgelig skal repareres uden ugrundet ophold. Man kunne fra loftet ikke fastslå, hvor vandet kom fra, heller ikke i regnvejr, og derfor kunne reparationen ikke umiddelbart foretages, idet fejlen ikke kunne konstateres. Derfor kunne man heller ikke blot sende bud efter håndværkere. Arbejdsmiljøregler foreskrev, at der skulle opstilles stillads og bestyrelsen allierede sig med Vagn Thomsen, således at årsagen kunne fastslås. Konklusionen var, at det ikke var tagpladerne, men skotrenden. På anbefaling valgte bestyrelsen en håndværker, og det var bevidst, at man ikke blot gik ud og fandt den første og bedste. Dette var ene og alene for foreningens bedste. Samlet set blev medlemmet holdt helt skadesfri, og bestyrelsen beklager selvfølgelig den gene, som udbedringsperioden har medførl. Jens Eising Pedersen, der var ramt af generne mente, at sagen var blevet syltet og han havde i øvrigt selv malet væggene. Bestyrelsen gjorde det klart, at det var bestyrelsen ifællesskab, som havde truffet beslutningerne og ikke formanden, som havde truffet beslutningerne alene. I samme anledning gav Jens Eising Pedersen udtryk for, at han havde talt med Bent Andersen, som formanden tidligere havde nævnt som årsag til, at han trak sig som formand. Jens Eising Pedersen fortalte, at Bent Andersen var ked af hele situationen og udviklingen. Et medlem spurgte, om den omtalte skade var dækket af forsikringen. Formanden fortalte, at skaden var grundet i en 37 år gammel skotrende, og derfor omfattet af almindelig vedligeholdelse, hvorfor skaden ikke blev dækket af forsikringen. Et medlem spurgte, hvordan tilstanden var på resten af taget og bygningen, og om man fremover kunne forhindre at løbe ind i samme problemer. Bestyrelsen fortalte, at det ikke umiddelbart er muligt at forudsige, hvornår det optimale vedligeholdelsestidspunkt foreligger. Spørgsmålet er således, hvornår det mest optimale tidspunkt for renovering foreligger, hvilket også betragtes som betalingstidspunktet kontra afskrivninger. Viceværten supplerede ved sin erfaring og oplyste, at mange skader ikke dækkes af forsikringen selvom det er vedligeholdt. Et medlem spurgte offi, hvilke skader der var opstået i Jens Eising Pedersens lejlighed. Jens fortalte at det omhandlede skimmelsvamp, som han selv havde flernet, ligeledes havde han opsat nyt tapet, ny reol og malet. Det spørgende medlem var nervøs for, om det ville trække ud, såfremt en vandskade ramte hende. Bestyrelsen gjorde det klart, at det ikke var bestyrelsens hensigt ikke at gøre sit bedste, men at bestyrelsen omvendt er ansvarlig for sin ageren og for sine handlinger samt de udgifter, der bliver pålagt foreningen som følge af de arbejder, der bliver iværksat. En lemfældig styring af sådanne arbejder kunne medføre

5 NICOL AI GIØDESEN uforholdsmæssigt store omkostninger, hvilket ikke ville være i foreningens interesse. Viceværten supplerede ved at oplyse, at man ikke kan garantere for, hvornår en væg kan tørres ud, og at en skade kan kun udbedres, når man ved, hvilken skade der foreligger og hvorfra den er opstået. Viceværten oplyste endvidere, at såfremt medlemmer opdagede skimmelsvamp, kan det bekæmpes ved brug af klorin og rodalon. Endvidere anbefalede viceværten, at beboerne ikke stillede skabe mv. op ad en ydervæg, og anbefalede endvidere daglig udluftning. Formanden berettede videre, at foreningens største udgiftspost er forbrugsafgifterne, hvilket udgør ca. 55o/o af de månedlige fællesudgifter. Der er generelle stigninger i taksterne for forbrugsafgifterne, specielt vandafgiften og afledningsafgiften. Elforbruget i foreningen er igennem de sidste 4 år steget, og bestyrelsen anbefaler at bruge linket på foreningens hjemmeside til DONG, der viser normtallene, hvor man kan se, at foreningen er på vej op i den høje ende af forbrugsskalaen. Muligheden for at vælge eget energiselskab er tilstede, men hvis foreningen selv skulle ud og vælge leverandør, så ville en stor en del af afgifterne mv. stadig skulle betales til DONG. Dette betyder at det kun er den reelle råvare ydelse, der kan forhandles, hvilket i det store billede ville betyde meget små besparelser ift. de forhandlinger, som skulle foretages. Varmeforbruget er ligeledes steget, hvilket som de andre stigninger påvirker økonomien. Formanden meddelte, at selv om han afgik så ville han forsat gerne vaere energistyrer og holde foreningen opdateret herom samt foreningens hjemmeside. Foreningen har planlagt nogle projekter, og sat penge af hertil i det løbende budget. Bl.a. omhandler dette vaskemaskine mv. samt udbedring af trappestenene foran opgangene, hvilket er medtaget pga. salt, frost og tø. Endvidere er planen at der skal opsættes bedre belysning på p-pladsen, først skal mulighederne herfor undersøges. Et medlem spurgte, hvilken belysning bestyrelsen havde forestillet sig. Hertil blev det oplyst at tanken var, at finde ud af hvad der er muligt, og at der ingen konkrete planer foreligger endnu. Ligeledes er der planlagt en gennemgang og rep. af skotlisterne ud for tagrenderne samt oprensning af samme. Afslutningsvis oplyste formanden, at den sidste del af den skriftligt udsendte beretning udelukkende var formandens. Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt.

6 NICOL AI GIØDESEN Advokat, møderet for Høiesteret R e g n s k a b s afl æ ggelse.' Det udsendte regnskab for 2011 blev gennemgået i hovedposter af Sten Ellegaard Munkøe. Han bemærkede det lille underskud på kr , hvilket ikke var meget ift. den ekstraordinære udgift på kr. til taget. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens punkt 3 - lndkomne forslag. lngen indkomne forslag. Ad dagsordenens punkt 4 - Forelæggelse af budget for 2011 og godkendelse af opkrævningsbeløb. Sten Ellegaard Munkøe gennemgik det fremlagte budgetforslag for 2012 i hovedposter. Et medlem spurgte, hvorvidt det var muligt at opnå flere og større besparelser. Revisor oplyste, at bestyrelsen gik meget op idisse forhold, og efter hans vurdering var det optimeret på flest mulige måder. Budgettet var baseret på en stigning i faellesudgifterne på 15 o/o i 7 måneder pr. 1. juni Den generelle konservative budgetlægning, havde bevirket at der igennem årene ellers ikke var sket store stigninger. Et medlem spurgte om det var meningen, at man skulle stige hvert år. Bestyrelsen oplyste at stigningen skyldtes udefra kommende stigninger i afgifter m.v. samt selvfølgeligt også den nødvendige ændring i set-up'et i relation til vicevært-jobbet, som udgør størstedelen af stigningen, som der tidligere var gennemgået på generalforsamlingen, og generelt var opfattelsen, at ydelser udefra blev dyrere. Generelt var der blandt generalforsamlingen forståelse for stigningen i ydelserne. Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens punkt 5 - Valg af formand for bestyrelsen. Som formand valgtes: Carsten Kløcker Petersen, Byparkvej 8, 1. th, enstemmigt på nær 5 medlemmer, der undlod at stemme, idet de ikke kendte den opstillede kandidat.

7 NICOL AI GTØDESEN Ad dagsordenens punkt 5 - Va af andre medlemmer af bes Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes for 2 år: Lars Mølhøj, Byparkvej 10, 2. tv. Danni Jensen, Byparkvel2, st. tv. Herudover består bestyrelsen af: Pia Betting Nielsen, Byparkvq 2, st. th. Charlotte Højland, Byparkvej 12, st. mf. Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af suppleanter. Som suppleanter genvalgtes og valgtes som henholdsvis 1. og 2. suppleant: Christian Zederkof Olsen, Byparkvej 2, 1.hh. Mie Skov, Byparkvej 10, st. th. Ad dagsordenens punkt 8 - Valg af revisor og suppleant for denne. Til revisor og suppleant for denne genvalgtes enstemmigt: Statsaut. rev. Sten Ellegaard Munkøe, og statsaut. rev. Mogens Stiefler som suppleant, begge fra Revisionsfirmaet Buus Jensen Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø Ad dagsordenens punkt 9 - Eventuelt. Elektronisk aflæsning af varme og el Et medlem spurgte, hvorvidt bestyrelsen havde planer om en sådan installation. Søren Rod fortalte at tidligere beregninger - fsva. el aflæsningen - havde vist at det ikke var en fordel. Efter stigningen i det generelle kilowatt forbrug samt priserne herfor, ville Søren gerne på ny undersøge muligheden for eventuelle besparelser på området. Mht. varmemålere var opfattelsen at elektronisk aflæsning ikke ville give en besparelse, idet der i forvejen var en god styring via systemet i kælderen. Udgifter til afholdelse af generalforsamling Jens Eising Pedersen havde hørt et rygte om at det kostede ca , at afuikle generalforsamlingen i Glostrup Park Hotels lokaler. Han mente at dette kunne gøres bedre ved at finde et andet og mere billigt lokale. Søren Rod fortalte, at udgiften lå langt under kr., og revisor supplerende med den præcise udgift, som udgjorde ca kr. for den tilsvarende generalforsamling året før. Det var

8 NICOL AI GIØNESNX bestyrelsens opfattelse, at generalforsamlingen bør afholdes i et lokale, hvor der er plads til de fremmødte, og der kan serveres en vand eller ø1. Døre og vinduer Et medlem forespurgte, hvorvidt der var planer om at installere nye døre og vinduer i foreningen. Søren Rod oplyste at der generelt afsættes penge til løbende vedligeholdelse, men at der ikke foretå nogen konkret plan Jm nye døre og vinduer. Medlemmet spurgte, hvorvidt der var mulighed for selv at købe en ny dør t'il sin lejlighed. Søren Rod oplyste at døren er en fælles bestanddel af foreningen, hvorfor der er flere omstændigheder omkring en sådan udskiftning. Bestyrelsen ville undersøge mulig hederne naermere. Fester i fælleslokalet Et medlem beklagede sig over larmen, der opstod når de unge stod oppe foran opgangen og snakkede højlydt. Spørgsmålet var således, om det var muligt at sætte et skilt eller andet op. Lars Mølhøj oplyste, at den nye bestyretse allerede havde snakket om nye ide6r, hvorfor opfordringen ville blive tageitil efterretning. L?t: Mølhøi afsluttede generalforsamlingen med en tale og rosende ord til den afgående formand for den megen tid, og fritid, som Søren Rod har lagt i foreningen i over 25 år. Søren Rod fik på vegne af generalforsamlingen overrakt gaver og blomster, hvorefter forsamlingen rejste sig og med klapialve takkedjoen af!ående formand for hans store indsats. Afslutningsvist takkede den afgående formand for gaverne og talen. Søren håbede, at foreningen ville fortsætte i den gode ånd og drift, og lovede stadig at være tilstede omkring foreningen. Dirigenten betragtede herefter dagsordenen som værende udtømt og hævede generalforsam li ngen kl Som Som formand: Christian Bjerrehuus

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere