LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug"

Transkript

1 LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: Hjemmeside:

2 Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser 1.1 Foreningens navn er Dansk Vandrelaug, forkortet DVL. DVL er en landsforening med lokale afdelinger. DVL s hjemsted er København, hvor sekretariatet er beliggende. 1.2 Dansk Vandrelaug er en almennyttig selvstændig forening uden partipolitisk eller religiøst sigte. Formål Foreningens formål er: 2.1 at give medlemmerne tilbud om vandreture og andre sundhedsfremmende aktiviteter inden for rammerne af et alsidigt foreningsliv, 2.2 at fremme interessen for et aktivt friluftsliv, 2.3 at fremme en ansvarlig brug af naturen, 2.4 at arbejde for at sikre mulighederne for færden og ophold i naturen, 2.5 at støtte bevarelsen og oprettelsen af gode og billige overnatningssteder til gavn for friluftslivet,

3 2.6 at fremme interessen for friluftsprægede ture, 2.7 at fremme international forståelse og samarbejde. Medlemskab 3.1 Medlemskab af DVL opnås ved betaling af det årlige kontingent. 3.2 Medlemskab er knyttet til den lokale afdeling, i hvis område medlemmet bor. Et medlem kan dog ved henvendelse til sekretariatet blive registreret som tilhørende en anden afdeling. 3.3 Medlemskab for personer på 18 år og derover giver valgbarhed på foreningens møder. Alle medlemmer har stemmeret. 3.4 Medlemmer, som efter styrelsens skøn modarbejder foreningens formål eller interesser, kan af styrelsen til enhver tid udelukkes af foreningen. 3.5 Indtil 3 måneder efter udelukkelsen kan medlemmet indsende skriftlig indsigelse til styrelsen, der da er pligtig til at lade sagen afgøre af førstkommende landsmøde. Kontingent 4.1 Årskontingentet for det følgende år fastsættes og reguleres af styrelsen inden udgangen af oktober måned. 4.2 Afdelingerne modtager et tilskud, fastsat af landsmødet. Endelig afregning sker, når en generalforsamling har godkendt et revideret regnskab, og dette er indsendt til sekretariatet. Afregning foretages på basis af medlemstal pr

4 Organisation A. Afdelinger 5.1 Medlemmer kan med styrelsens forudgående godkendelse oprette lokale afdelinger. Ved to eller flere afdelinger inden for en region deles hele regionen efter aftale. Hvis der ikke er enighed om fordelingen, afgøres spørgsmålet af styrelsen på grundlag af forslag fra afdelingerne. 5.2 Medlemmer kan med styrelsens forudgående godkendelse oprette landsdækkende afdelinger til varetagelse af særlige friluftsaktiviteter. 5.3 Afdelinger arbejder under vedtægter, der skal godkendes af styrelsen. Hvis en afdeling ikke har udarbejdet vedtægter, gælder det sæt standardvedtægter, som er fastsat af landsmødet. 5.4 Hvert år Inden 1. april afholdes en generalforsamling i henhold til vedtægterne. 5.5 På generalforsamlingen vælges landsmødedeltagerne med 1 for hver 200 medlemmer op til 2000 medlemmer, og derefter 1 for hver 500 medlemmer. Hver afdeling har uanset medlemstal ret til mindst 2 landsmødedeltagere foruden afdelingsformanden. Grundlaget for beregningen er antallet af medlemmer, opgjort af sekretariatet pr Afdelingsbestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen under ansvar over for DVL s styrelse. Bestyrelsen kan ikke forpligte Landsforeningen. 5.7 Hvis en afdeling tilsidesætter lovene eller vedtægterne, kan styrelsen stoppe tilskuddet til afdelingen. Beslutningen herom skal forelægges til godkendelse på et landsmøde, eventuelt efterfølgende. Endvidere kan styrelsen med landsmødets forudgående samtykke nedlægge afdelingen. 5.8 Opløses en afdeling, tilfalder dens aktiver Landsforeningen.

5 B. Regioner uden afdelinger 6.1 I regioner uden afdelinger udpeger styrelsen en regionsformand. Denne sørger for afholdelse af en årlig generalforsamling for de medlemmer, der bor i regionen. Generalforsamlingen afholdes inden 1. april. Regionsformanden arbejder for oprettelse af flere afdelinger i regionen. 6.2 På generalforsamlingen vælges én landsmødedeltager. C. Landsmødet 7.1 Landsmødet er DVL s højeste myndighed. Styrelsen kan træffe beslutning om anbringelse af DVL s midler, dog skal køb og salg af fast ejendom være en landsmødebeslutning. 7.2 Landsmøde afholdes hvert år i november måned. 7.3 Adgang til landsmødet og stemmeret har følgende landsmødedeltagere: 7.4 a. Den siddende styrelses medlemmer + 1. suppleanten b. Afdelingernes formænd. Næstformanden eller en anden fra bestyrelsen kan erstatte formanden, hvis denne er medlem af styrelsen eller hvis denne har forfald. c. De på generalforsamlinger valgte landsmødedeltagere De interne revisorer samt kandidater til styrelsesvalget opstillet af en afdelingsbestyrelse (jfr. pkt. 7.9) har adgang til landsmødet med taleret. Styrelsen kan endvidere invitere gæster til at overvære landsmødet. Med landsmødets godkendelse kan der gives gæster adgang til at tale på mødet. 7.5 Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, kan indsendes af ethvert stemmeberettiget medlem af DVL og skal være sekretariatet i hænde senest den 15. september.

6 7.6 Forslag om ændring af DVL s love kan dog kun fremsættes af mindst 20 stemmeberettigede medlemmer eller af styrelsen. Forslagene skal offentliggøres i det nummer af medlemsbladet, der dækker september, og skal være sekretariatet i hænde inden redaktionsfristen for dette nummer. Sekretariatet udsender forslagene til afdelingerne, når de er modtaget. 7.7 Senest 14 dage før landsmødet skal landsmødedeltagerne have modtaget dagsorden, eventuelle indkomne forslag, herunder forslag om ændring af lovene, samt Landsforeningens reviderede regnskab for det foregående år. 7.8 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter, som skal behandles i anførte rækkefølge: Valg af dirigent/dirigenter 2. Styrelsens beretning ved landsformanden 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Afdelingstilskud 5. Eventuelle indkomne forslag 6. Eventuelle forslag om ændring af lovene 7. DVL s fremtidige arbejde samt forelæggelse af vejledende budget 8. Valg af landsformand hvert andet år 9. Valg af øvrige medlemmer til styrelsen og suppleanter 10. Valg af interne revisorer og suppleanter 11. Valg af ekstern revisor 12. Eventuelt Landsmødet vælger: 1. En landsformand for to år. Genvalg til landsformand kan kun ske for yderligere tre perioder af to år. 2. Otte andre medlemmer af styrelsen for to år, således at halvdelen afgår hvert år. Genvalg til styrelsen kan kun ske for yderligere tre perioder af to år. Den afgående landsformand kan ikke vælges til medlem af styrelsen.

7 3. Mindst fire suppleanter for medlemmer af styrelsen for et år. Valgbare er landsmødedeltagerne samt kandidater opstillet af en afdelingsbestyrelse senest 15. september Valgene til landsformand, styrelse samt suppleanter foregår ved separate skriftlige afstemninger. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning Landsmødet vælger to interne revisorer for to år, således at en afgår hvert år. Der vælges to suppleanter for en etårig periode. Revisorer og suppleanter kan ikke være medlemmer af styrelsen. Landsmødet vælger en ekstern revisor for 1 år Afgørelse om dagsordenens enkelte punkter træffes ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til ændring af DVL s love og til opløsning af DVL mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. D. Ekstraordinært landsmøde 8.1 Styrelsen kan på eget initiativ indkalde til ekstraordinært landsmøde. Styrelsen skal indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvis mindst 20 landsmødedeltagere skriftligt har anmodet om indkaldelse. I anmodningen skal det være oplyst hvilke sager, der ønskes behandlet. 8.2 Adgang til et ekstraordinært landsmøde og stemmeret har landsmødedeltagere. 8.3 Umiddelbart efter at anmodningen om indkaldelse til et ekstraordinært landsmøde er kommet sekretariatet i hænde, orienteres afdelingerne og regionerne. Landsmødet skal afholdes senest tre måneder efter, at anmodningen er indgået. 8.4 Lovændringer kan ikke finde sted på et ekstraordinært landsmøde.

8 E. Styrelsen 9.1 Styrelsen konstituerer sig med næstformand og udvalg. 9.2 I tilfælde af stemmelighed inden for styrelsen gør formandens stemme udslaget. Styrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. 9.3 Styrelsen leder foreningens arbejde og antager det fornødne personale. Gennem medlemsbladet holder den medlemmerne underrettet om sit arbejde. 9.4 Landsformanden eller dennes repræsentant har til enhver tid adgang til alle møder inden for DVL. F. DVL s midler 10.1 DVL s midler kan anbringes i pengeinstitut, værdipapirer eller fast ejendom efter styrelsens beslutning. Køb og salg af fast ejendom kræver landsmødets forudgående godkendelse jf. pkt Styrelsen bemyndiger mindst 2 af sine medlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller dennes stedfortræder, til 2 i forening at forpligte foreningen ved køb og salg af værdipapirer og fast ejendom, til pantsætning af sådanne og til underskrift af dokumenter Styrelsen bemyndiger 2 af sine medlemmer samt foreningens ledende funktionærer til 2 i forening at hæve på foreningens konti. Styrelsen kan give fuldmagt til, at de bemyndigede hver især får adgang til en separat konto med et maksimalt indestående, som fastsættes af styrelsen. Alle overførsler af beløb til en sådan konto skal ske med 2 af styrelsen bemyndigede styrelsesmedlemmers underskrift Regnskabsåret følger kalenderåret. 10.5

9 I tilfælde af DVL s opløsning skal dens midler anvendes efter foreningens formål som beskrevet i pkt. 2. Beslutning om den konkrete anvendelse af midlerne træffes af landsmødet, der opløser foreningen Indtil tre måneder efter en landsmødevedtagelse om foreningens opløsning kan det dog i den enkelte afdeling på en generalforsamling gyldigt vedtages, at afdelingen videreføres som en selvstændig forening med den virkning, at afdelingens midler overgår til den nye forening. Som vedtaget på foreningens landsmøde den 8. november 1997 og senere ændret på landsmøde den 12. november 2005, den 17. november 2007, den 14. november 2009, den 13. november 2010 og den 10. november 2012.

10 Standardvedtægter for en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug 1. Navn og hjemsted Afdelingens navn er Dansk Vandrelaugs afdeling. Afdelingens hjemsted er kommune/by. 2. Tilhørsforhold Afdelingen er en lokal afdeling af Dansk Vandrelaug og er undergivet dennes love. 3. Formål Afdelingen skal inden for sit område medvirke til gennemførelse af DVL s formål, herunder virke for udbredelsen af et sundt friluftsliv med hovedvægten lagt på vandreture. 4. Medlemskab a. Medlemmer af afdelingen er de medlemmer af DVL, der bor i kommuner. b. Dog kan et DVL medlem ved henvendelse til DVL s sekretariat lade sig registrere som medlem af en anden afdeling. 5. Kontingent Afdelingen bygger sin økonomi på tilskud fra Landsforeningen og kan ikke opkræve særskilt kontingent. 6. Generalforsamling a. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april. Kun medlemmer over 18 år er valgbare. Alle medlemmer har stemmeret. b. Indkaldelse sker gennem DVL s medlemsblad med mindst 3 ugers varsel. c. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. d. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent

11 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fremtidigt arbejde 6. Valg af 7. Eventuelt a. Formand (hvert andet år) b. Yderligere medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter c. Revisor og suppleant d. Landsmødedeltagere (se DVL s love) e. Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpel stemmeflerhed, se dog om afdelingens opløsning pkt. 11 og vedtægtsændringer pkt. 12. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. f. Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år. 7. Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 stemmeberettigede skriftligt har anmodet om det. I anmodningen skal der oplyses om hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske gennem DVL s medlemsblad, eller ved brev til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 3 måneder efter, at anmodningen er modtaget. Ændring af vedtægter kan ikke finde sted på en ekstraordinær generalforsamling. 8. Bestyrelsen a. Bestyrelsen består af formand + mindst 4 andre bestyrelsesmedlemmer. b. Bestyrelsen leder og repræsenterer afdelingen i overensstemmelse med dens formål. Til løsning af opgaverne disponerer bestyrelsen over afdelingens midler. Bestyrelsens arbejde er ulønnet.

12 c. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for Landsforeningen. Den kan ikke forpligte Landsforeningen, ej heller afdelingens medlemmer ud over afdelingens formue. d. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis medlemmer kan vælges også uden for bestyrelsen, til udførelse af særlige opgaver. e. Bestyrelsen samles efter indkaldelse fra formanden og skal indkaldes, hvis en tredjedel af dens medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er mødt. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens fravær medfører stemmelighed, at afgørelse ikke kan træffes. f. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden herunder afdelingens tegningsregler. 9. Regnskab Regnskabsåret er kalenderåret. Det reviderede og af generalforsamlingen godkendte regnskab indsendes af bestyrelsen til landsforeningen. 10. Kredse Medlemmer af afdelingen kan oprette aktivitetskredse, der selvstændigt kan fungere under afdelingen med egne vedtægter, ledelse, økonomi og revision. Vedtægter for kredse skal godkendes af afdelingsbestyrelsen. Ingen kredse kan forpligte afdelingen. Ophæves en kreds, tilfalder dens formue afdelingen. 11. Afdelingens opløsning Afdelingen opløses, hvis en i denne anledning indkaldt generalforsamling vedtager dette, eller hvis afdelingen ikke opfylder sine vedtægter. Afdelingens midler tilfalder Landsforeningen. 12. Vedtægtsændringer Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Ændringerne bliver først gyldige, hvis de herefter godkendes af DVL s Styrelse. Således vedtaget på generalforsamlingen (dato/måned/år)

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere