Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dåstrup Vandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen. 3. Godkendelse af revideret regnskab Indkomne forslag. Bestyrelses forslag til beslutning om optagelse af kassekredit 5. Budget og takstblad for det kommende år 2014 forlægges til godkendelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Til generalforsamlingen var der i alt (inkl. bestyrelsen) mødt ca. 45 deltagere. Ad 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Eigil Carlsen, Kastanievænget 3 valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Ad 2 Formandens beretning for det forløbne år Fra formand Arne Christiansen's beretning for året 2013 kan nævnes følgende punkter: ANTAL MEDLEMMER, af og tilgang i forhold til sidst. Uændret 474 målere og dermed forbrugere. BESTYRELSESARBEJDE Bestyrelsen har i 2013 holdt 5 møder. Eet før generalforsamlingen og 4 efter. Dele af bestyrelsen har besøgt en leverandør for at se på et muligt SRO-anlæg. Herudover har vi deltaget i vandværksforeningens regionsgeneralforsamling samt vandrådets generalforsamling var året hvor formanden deltog i fvd s driftskursus, en forudsætning for at vi lever op til miljøministeriets (naturstyrelsen) krav. UDPUMPET VANDMÆNGDE i tal. I 2013 har vi oppumpet m3 hvor vi i 2012 oppumpede. Med et svind på 3,9% ligger vi langt fra de 10% som medfører øget betaling af grøn afgift. Så generelt er kvaliteten af vore forsyningsog stikledninger tilfredsstillende, dog nærmer vi os, at dele behøver udskiftning jfr pkt.4 på dagens dagsorden. KOMMUNERNES TILSYN gennemføres hvert andet år, og det var i 2013 sidst i oktober, at inspektionen fandt sted. Opgaven er udliciteret til Eurofins, som var repræsenteret af en ældre konsulent, Ejvind Andersen, samt en yngre medarbejder. Herudover deltog kommunens Den 1. april 2014 Side 1/5

2 administrative medarbejder. Selve tilsynet tog 2½ time, men så havde vi også beset alle boringer, 25-meterzonen omkring boringerne og vandværkets funktioner. Efterfølgende kom der en rapport med beskrivelse af, hvad vi gennemgik. Der var ikke særlige bemærkninger. STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER Vi har i 2013 ikke foretaget os større vedligeholdelsesopgaver, dog har vi udskiftet låget til rentvandstanken i huset til et ny aluminiums låg som er lavere end det gamle af jern, således at vi har kunnet få lavet et nyt bord og en reol til opbevaring af rent fodtøj, idet vi har iværksat den nye rød, gul, grønne zoneindeling af værket, så vi tager mest muligt hensyn til hygiejnen. VANDKVALITET, jfr. de foretagne analyser, som kan ses på vores hjemmeside. Har ikke i år vist specielle udsving, dog har der været lidt forhøjede tal på turbitet og farve, men ikke udover tidligere udsving, så vi fortsætter til sommer, hvor næste prøve tages i juni. I 2014 skal vi tage prøver på vores 3 boringer, det sker hvert 4 år. ANLÆGSARBEJDER i årets løb har der ikke været nogen af, vi har haft et par brud, men ikke med større afbrydelse af forsyningen. ØKONOMISKE TILSTANDE er som gennemgangen af regnskabet vil vise ganske tilfredsstillende som basis for de tiltag, som der skal gennemføres i de kommende år, dog jfr. Bestyrelsens forslag om optagelse af kredit til udligning af udsvingende over år og årene. FORHANDLINGER, med kommunen, Vi er blevet inviteret til et infomøde om BNBO Boringsnære Beskyttelses Områder i august måned, og her i februar fik vi resultatet, et resultat som vi vil gøre mere rede for under eventuelt. FREMTID. I indeværende år vil bestyrelsen gerne sikre forsyningen til vore forbrugere i Søster Svenstrup Området. Med åbningen af den gamle nødforsyning, sker al forsyning af vore 145 nye forbrugere via ledningen i Søster Svenstrup Byvej. Skal vi reparere på denne vil vi afbryde for alle. Med etablering af en ledning fra Svingomhuset ad Birkede Brovej og ned over marken til Birkede Møllevej, vil vi kunne sikre vand til forbrugerne før og efter et brud. Samtidig opnår vi, at trykket på Birkedhøjvej og måske også Kokholmvej kan forøges ved at der bliver leveret vand ad 2 kanaler. Mere herom under gennemgangen af bestyrelsens oversigt under pkt 4 på dagens dagsorden. Vi er i gang med at udskifte vore forbrugsmålere hos forbrugerne. Denne gang har vi valgt en model, som betyder, at vandværket kan aflæse målerene via radioforbindelse. For forbrugerne betyder det, at man ikke behøver at aflæse og indberette aflæsningen, men for at sikre dig mod ubehagelige overraskelser, bør du som tidligere aflæse måleren regelmæssigt, mindst én gang om måneden og gerne tiere. Når vi kører forbi og indhenter informationer fra måleres hukommelse får vi to tal for forbruget, dels det som måleren registrerede ved månedsskiftet, når datoen skifter til ny måned. Det er det tal pr 1. november vi bruger til afregningen. Samtig får vi den aktuelle status på måleren. Ved at komme forbi med en pc og et lille øje, kan vi aflæse forbruget op til 36 måneder tilbage. I 2013 fik vi udskiftet 178 stk. i 2014 regner vi med at skifte 144 og resten i Derefter vil det være muligt med en hurtig aflæsning at konstatere, at et pludseligt større forbrug på værket også kommer ud til forbrugerne til afregning og i givet fald også hvor der på den enkelte installation er et merforbrug. Dermed vil vi være med til at sikre os unødvendige store omkostninger, når der sker brud. I forbindelse med udskiftningen i 2013 fandt vi således 3 steder, hvor der var brud, som blev repareret. Alt på din grund er din udgift, alt fra vandværket og til din grund er fællesskabets. Den 1. april 2014 Side 2/5

3 Vi er tæt på at indkøbe ny elektronik til værket, så det i fremtiden vil være muligt for bestyrelsen og vandværkspasser at se status på de forskellige målere m.v. via en tablet / pc som kobles via internettet på vandværkets automatik. Det vil sammen med de nye forbrugsmålere give yderligere sikkerhed for hurtig indsats ved brud. TIL SLUT, tak til vandværkspasser, Jørgen Jensen, den grøn mand Hans Madsen og bestyrelseskollegerne, og forbrugerne for deres tålmodighed ved de få brud, vi har haft i år. En særlig tak til menighedsrådet for lån af sognehuset til bestyrelsens møder samt Dåstrup Forsamlingshus forsamlingshus for leje af lokalet til generalforsamlingen. Spørgsmål fra salen om jævnlig udskiftning af forbrugsmålere(vandmålere) blev besvaret af formanden. Det er ved lov, at et vist antal vandmålerne skal udtages til kontrol hvert 6. år. 13 vandmålere ud af 90 skal udtages, hvis de godkendes kan de resterende blive siddende i 6 år mere. De nye elektroniske vandmålere skulle gerne kunne fungerer i 12 år, d.v.s. at de kan bruges længere end de gamle mekaniske, hvorved vi sparer den mekaniske installation af vandmålerne. Batteriet holder i 16 år. Vandmålerne er mere præcise. Spørgsmål fra salen om aflæsning af forbrugsmålere(vandmålere). De nye elektroniske vandmålere kan aflæses og giver også information om udsivning og burst mv. Info om vandmålere findes på DVV s hjemmeside. Hvorefter dirigenten konkluderede at denne var godkendt. Ad 3 Godkendelse af regnskab Kasserer Finn B. Rasmussen gennemgik den reviderede resultatopgørelse for 2013 samt balancen pr Mindre udgifter i 2013 vedligeholdelse, er årsagen til et lille overskud på ca kr. Likvider i alt ca kr. Spørgsmål fra salen om opkrævninger. Girokort er dyre for forbrugerne, mens PBS er billigere og lettere for forbrugerne og vandværket. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet uden bemærkninger eller kommentarer. Ad 4 Indkomne forslag Bestyrelsen har forelagt forslag om optagelse af kredit indtil kr. Kreditten skal benyttes, hvis der kommer uforudsete udgifter, som brud på ledningsnettet. Bestyrelsen har udarbejdet en investeringsplan, som medfører en ny ringledning til Søster Svenstrup, omlægning af Lærkevænget og andre renoveringer af ledningsnettet. Spørgsmål fra salen om, hvordan kredit hænger sammen med regnskabet? Forslået takstforhøjelse forsvinder ikke i Bestyrelsen har diskuteret et engangsbeløb på kr., men vil hellere forhøje taksterne. Spørgsmål fra salen om, hvorfor der i fremlæggelsen ikke er pris på ledningsrenovering på Pilevænget? Forespørgsel til entreprenør er endnu ikke foretaget. Den 1. april 2014 Side 3/5

4 Spørgsmål fra salen om, at få overblik over renoveringer? Arne vil udarbejde dokument, som vil blive offentliggjort på DVV s hjemmeside. Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at optage kredit på indtil (en million dkk) med udløb senest Kreditten anvendes til finansiering af vandværkets drift i forbindelse med diverse vedligeholdelses og fornyelsesopgaver på vandværkets installationer, kildepladser såvel som forsyningsledningsnettet. Forslag er vedtaget. Ingen andre indkomne forslag. Ad 5 - Behandling af budget og takstblad for det kommende år Takstblad for 2014 medfører forbrugere skal betale mere i fastafgift og variabel forbrugsafgift. Priserne hæves, så investeringsplanerne kan følges. Spørgsmål fra salen om taksterne har indflydelse på den grønne afgift. Nej takstforhøjelsen påvirker ikke den grønne afgift. Takstblad og budget godkendt. Ad 6 Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen Jørn Rasmussen Kim Møller Nielsen Erik Ohm Alle blev genvalgt. Jørgen Trebbien vælges, i stedet for N.P. Lillelund, som ønsker at udtræde af bestyrelsen. Ad 7 Valg af suppleant til bestyrelsen N. P. Lillelund vælges. Lars Berg Olsen Christian Bistrup Den 1. april 2014 Side 4/5

5 Alle blev genvalgt. Ny suppleant Henrik Jørgensen vælges. Ad 8 Valg af revisorer Ole Sørensen Per Kristensen Ole Sørensen og Per Kristensen blev valgt. Ad 9 Valg af revisorsuppleant Eigil Carlsen. Eigil Carlsen, Kastanievænget 3 blev genvalgt. Ad 10 Eventuelt Nye elektroniske vandmålere kan fjernaflæses med display, som forbruger kan købe af vandværket for ca kr. Vandmålere kan ikke aflæses med mobil app. Spørgsmål fra salen om tung trafik kan forbydes i vandværkets forsyningsområde. Formanden fastslog, at det ikke var vandværkets opgave, men at det kunne være evt. ejerlav, bylav eller grundejerforeningernes. Kommunen arbejder med Boringsnære beskyttelsesområder, BNBO og har forslået en 300m dyrkningsfri zone omkring boringerne. DVV mener, at dispensation til lodsejere vil være dyrt for vandværket og det ville være umuligt, at håndhæve et sprøjteforbud i villahaver mv. Derfor er DVV i forhandling med Teknik udvalget i Roskilde Kommune. DVV opfordre forbrugerne til ikke at bruge sprøjtemidler i haverne. adresser på forbrugerne gives venligst til Dåstrup VV. Generalforsamlingen hævet: 25.. marts 2014 Kim Møller Nielsen, referent Dirigent Eigil Carlsen Den 1. april 2014 Side 5/5

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 10-04-2014 Mødetid: 10:00 Mødested: Hirtshals Renseanlæg, Kløvermarken 1, 9850 Hirtshals Afbud: Peter Duetoft. Fraværende: Peter Duetoft.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere