Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård"

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard Modtagere: Medlemmer af grundejerforeningen Bodshøjgård Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen 5. Valg af revisorer samt revisorsuppleant 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Formanden Kim Boddum bød de fremmødte grundejere, heraf 48 stemmeberettigede, velkommen til den 40. ordinære generalforsamling. Efter indlægget gik formanden over til punkt 1 på dagsordenen. 1. Valg af dirigent: Henning Rasmussen blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning: Formand Kim Boddum aflagde på vegne af bestyrelsen beretning vedr. det forgangne år. Beretningen var vedlagt sammen med de indkomne forslag der blev uddelt lørdag d. 13. maj. Spørgsmål til beretningen: Punkt 1 Gadebelysning Irina Wulff, Høgevænget 24, bad om ordet. Irina havde lavet et skriv til generalforsamlingen vedr. sin utilfredshed med forløbet omkring etablering af gadebelysning på Høgevænget. Omtalte skriv blev omdelt og det er ligeledes vedhæftet dette referat. Irina læste op fra dette skriv. Kim Boddum kunne ikke genkende Irina s fremlæggelse af sagen og vil derfor ikke forholde sig til denne fremlæggelse. Dette afsted kom en del debat og det endte op med at Kim Boddum slog fast at det er bestyrelsen der har initiativet vedr. Gadebelysning på Høgevænget. Efterfølgende kan det oplyses, at alle de beboere som har givet tilsagn om betaling for gadebelysning har indbetalt det aftalte beløb, hvorfor der etableres gadebelysning på Høgevænget.

2 Punkt 2 Bredbånd - Vi skal lave noget som er større end lige vores GF, vi skal tænke større - kigge ud af. - NESA fibernet, skal vi have rabat, skal vi alle vælge samme udbyder. Allan Hjort fortæller om hans samtale med formanden for 4040, som er en selvstændig antenneforening ejer selv deres net, hvorfor det er en del billigere end det NESA p.t. kan tilbyde har tilbudt at komme og fortælle om deres erfaringer på en tema-aften, som udvalget planlægger at holde på et tidspunkt. Punkt 3 Cykelsti og fortorv på Osvej Hans Henrik, Høgevænget 19: Der har været en dårlig information vedr. udlejning af arealet for enden af Høgevænget til oplagsplads for kommunen i forbindelse med etablering af cykelstier på Osvej. Hvordan skal der rydes op? Bestyrelsen undersøger om der må ligge affald på disse arealer. Bestyrelsen mener heller ikke man kan/skal informere om alt hvad der foregår, man må have tillid til det arbejde bestyrelsen laver. Iøvrigt bliver der orienteret om arbejdet i bestyrelsen på generalforsamlingen, ligesom det er muligt at læse bestyrelsesreferaterne på vores hjemmeside Mogens Hallager, Høgevænget 21, er enig i at man ikke kan informere om alt. Bestyrelsen skal blive bedre til at bruge vores hjemmeside til at informere om hvad der rører sig i foreningen. Ligesådan skal medlemmerne blive bedre til at søge information via hjemmesiden. Punkt 4 Ekspropriation Intet at bemærke. Punkt 5 Friarealer Casper Caspersen, Bogfinkevej 67, er utilfreds med at gennemgangen ved gården (Værebrovej 25) igen er blevet lukket. Casper mener vi har en hævdvunden ret til at benytte denne gennemgang ud til Værebrovej. Hvordan går det med denne sag? Mette kunne oplyse at vores advokat har kikket på det, ligesom Mette har skrevet til kommunen desangående med forslag om, at der etableres en gangsti til Værebrovej fra Bogfinkevej. Jvf. Advokaten har vi ingen hævdvunden ret til at gå gennem gården. Casper mener det er bedre om vi står samlet i en kontakt til Borgmesteren/kommunen. Dennis Palmquist kunne oplyse at han, samt Michael Maigaard, i forbindelse med et møde vedr. udkørslen fra Blodhøjvej til Værebrovej, havde dette punkt oppe at vende med Borgmesteren og at denne så positivt på en sådanne sti. Dennis vil holde Borgmesteren op på det med stien. Punkt 6 Havnen på Høgevænget Claus Larsen, Bogfinkevej 10, er det GF der skal stå for havnen? - Nej, det skal i så fald være et Bådelaug, som dog skal referere til bestyrelsen.

3 - Skal vi have en havn? Skal der stemmes om en sådan? - Hans Halberg, Bogfinkevej 51, synes det er en dårlig ide. - Casper: Vi må have et bådelaug og der er allerede 2 interesserede. Vi har jo allerede en havn, men skal vi gøre noget ved det? - Allan Hjort: Skal der gøres noget, så bliver det via brugerbetaling. Det skal være sådan at man kan tage sin kano og sætte den i vandet samt tage den op igen. - Hans Henrik: Der er mulighed for at lave et bådelaug, men så skal det tages op på en generalforsamling. Det er en dårlig ide med bænke omkring havnen. - Kim Boddum: Området skal passes og der kan være en lille bro som man kan fiske fra. Der kan etableres lav randbeplantning. - Henning Rasmussen: Det er vigtigt at slå fast at friarealet omkring havnen er hele GF s friareal. - Casper kunne iøvrigt oplyse at der ved vores strandareal ved Linds havn allerede er en bådebro som kan bruges af GF s medlemmer. Casper var selv med til at etablere den i tidernes morgen af en gammel badebro. Iøvrigt kan man godt ligge for svaj ved Strandarealet. Punkt 7 Beskæring af beplantninger Intet at bemærke Punkt 8 Snerydning Hans, Bogfinkevej 51, mener det er en dårlig gang snerydning der udføres på den vestlige stikvej på Bogfinkevej. Al sneen skubbes op i enden af stikvejen, hvorfor det er svært at komme ud med sin bil. - Kim: Selvom Kim ofte tager turen igennem området for at checke vejenes farbare tilstand, kan han ikke være alle steder hele tiden. Er man utilfreds med snerydningen - eller mangel på samme - så må man meget gerne kontakte Kim som så tager fat i entreprenøren. Det er KUN Kim, eller anden fra bestyrelsen, der kontakter entreprenøren! Det er vigtigt at den enkelte grundejer sørger for at der er ryddet sne indtil skraldebøtten, ellers risikerer man at den ikke bliver tømt. Det skal igen understreges, at det er den enkelte grundejers ansvar, at der er forsvarligt ryddet for is og sne på vejen ud for sit grund! Kommer der nogen tilskade som følge af mangelfuld rydning af vejareal, så er det den pågældende grundejer som bliver gjort ansvarlig! Punkt 9 Strandareal I forbindelse med bålafbrændingen til Sankt Hans er der mulighed for at aflevere grenaffald til bålet. Der er åbent for aflevering i den sidste weekend inden. Se iøvrigt hjemmesiden Bålet bliver som regel tændt klokken

4 Punkt 10 Fejning af veje Ud over denne årlige fejning af veje, er det vigtigt, at den enkelte grundejer jævnligt fejer vejen langs rabatten. Specielt grundejere med småsten/skærver i rabatten skal feje ofte, da småsten/skærver er med til at ødelægge asfalten hvis de ikke fjernes. Punkt 11 Asfaltering af vejene - Efter kabelnedlægning foretages der sammen med NESA vejsyn for at reetablere asfalten. Der vil blive givet besked ud til medlemmerne desangående. - Etableres der trafikdæmpende foranstaltninger i forbindelse med asfalteringen? Nej, det er der ikke planlagt med. Der nedsættes et udvalg til at kikke på denne problematik, da der også på andre af foreningens veje er udtrykt ønske om at dæmpe både hastighed og uvedkommende gennemkørsel. - Der er allerede bump på Stærevej - bliver de reetableret? Kim: Der foretrækkes en anden løsning aht. Regnvandsproblemerne, evt. kan en løsning med plantekasser være en mulighed. Punkt 12 medlemmernes forventninger samt den gode tone - Hans Henrik: Man skal huske at svare medlemmerne på givne spørgsmål... Punkt 13 Vejsyn Intet at bemærke. Inden beretningen blev sat til afstemning var der følgende bemærkning: Hans Henrik: Hvis vi godkender beretningen, så er de i beretningen beskrevet visioner ikke automatisk godkendte! Kim Boddum: Vi kræver mere privatliv, hvorfor bestyrelsen forbeholder sig muligheden for at indøre fast telefontid. Beretningen blev herefter godkendt. 3. Regnskab Mette gennemgik hovedposterne. Dette afstedkom følgende kommentarer: - Irina: Nogle poster er for høje sammenlignet med anden GF! Bestyrelsen kan ikke kommentere andre GF s regnskaber da vi ikke kender dem. Vi har de udgifter vi har og gør vores til at de ikke bliver unødigt høje. - Hans Henrik: Ikke mange renteintægter på Vejfondens konto? Mette: Skyldes at vi ikke ved hvornår de skal bruges, hvorfor de ikke kan bindes for en længere periode og dermed en mere givtig rente.

5 - Irina: 6 lamper på Blodhøjvej er dyrt, kr pr. Grundejer! Sådanne beslutninger bør op og vende på en generalforsamling som forslag! Kim: Bestyrelsen har, aht. sikkerheden for de bløde trafikanter, besluttet at der skal lys på dette vejstykke og det står vi ved! Vi har ikke mulighed for at få andre til at betale, alle muligheder er forsøgt. - En beboer mener at budgettet er ved at skride og at kontingentet bør sættes yderligere op. Mette: Nej, det er kun i år vi har dette problem, blandt andet grundet de 6 lamper på Blodhøjvej. Regnskabet blev herefter vedtaget med 2 stemmer imod. Vejfond Regnskabet for vejfonden blev enstemmigt vedtaget. Budget 2006 Budgettet blev vedtaget med 2 stemmer imod. 4. Valg til betyrelsen. Resultatet af valg til bestyrelsen ser ud som følger: Formand: Kim Boddum Mågevej 15 tlf Næstformand: Michael Maigaard Bogfinkevej 39 tlf Best.medlem: Michael Mortensen Mågevej 7 tlf. Best.medlem: Allan Hjort Kolibrivej 7 tlf (Genvalgt) Best.suppl.: Michael Vester Stærevej 10 tlf. (Nyvalgt) Kasserer: Mette Andersen Bogfinkevej 63 tlf (Genvalgt) Kasserersuppl: Henning Rasmussen Glentevej 18 tlf. (Nyvalgt) 5. Valg af revisor og revisorsuppleant Valget af revisorer og suppleant for disse er for den følgende periode: Revisor: Claus Larsen Bogfinkevej 10 (Genvalgt) Revisor: Bo Jørgensen Stærevej 15 (Nyvalgt) Revisorsuppl.: Arne Iversen Høgevænget 18 (Genvalgt) 6. Behandling af forslag Forslag fra bestyrelsen Kontingentforhøjelse vedtaget med 2 stemmer i mod. Forhøjelse af telefonpenge m.m. med 24 stemmer for og 4 i mod. Vedtægter: Afsnit 4 Der var indkommet ændringsforslag til stk. 4 om at det er op til Generalforsamlingen at tillade hvad friarealerne skal bruges til, se forslag 3 i indkomne forslag.

6 - Allan Hjort: Jeg kan ikke støtte dette forslag og henstiller til at stemme i mod, da det fratager bestyrelsen deres råderum. - Beboer: - Det er ikke noget der skal i vedtægterne! - Henning Rasmussen: Bliver der lavet vedtægter for et område, skal der laves for alle friarealer. - Mogens: Det er ordet losseplads der er modstand i mod. - Claus Larsen: Bestyrelsen kontakter kommunen og beder dem fjerne evt. Affald. Kim tager kontakt til kommunen. - Hans Henrik: Vil lade forslaget falde hvis bestyrelsens tilladelse fjernes. Forslag blev IKKE vedtaget Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Trukket pga. 2/3 flertalsreglen. Vi var simpelthen ikke nok stemmeberettigede til stede. Indkomne forslag Nr. 1, arbejdsgruppe nedsættes, ved man noget om dette emne kan man melde sig til bestyrelsen. Nr. 2, der er nedsat en arbejdsgruppe som.p.t. består af Dennis Palmquist, Henning Rasmussen samt Peter Falkenberg. Nr. 3 Blev behandlet under afsnit 4 / vedtægter og blev ikke vedtaget. Nr. 4 Blev trukket tilbage Nr. 5 Forslag ikke vedtaget Nr. 6 Forslag ikke vedtaget

7 7. Eventuelt Grundet den fremskredne tid, var der ikke noget til evt. Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og overlod herefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede forsamlingen for en god og konstruktiv generalforsamling. Generalforsamlingen sluttede kl Bestyrelsen vil overveje alternative lokaler til næste generalforsamling, da det er utilfredsstillende for alle parter, at der ikke er den fornødne tid til at debatere tingene ordentligt igennem. Bestyrelsen beklager den lidt hektiske afslutning. Således opfattet og refereret af Michael Maigaard Referat godkendt af bestyrelsen: Jyllinge d. / 2006 Kim Boddum, formand: Michael Maigaard, næstformand: Allan Hjort, best.medlem: Michael Mortensen, best.medlem: Mette Andersen, kasserer: Henning Rasmussen, dirigent:

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere