3. Forretningsfører aflægger regnskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Forretningsfører aflægger regnskabet"

Transkript

1 HØVE STRANDS VANDVÆRK 4550 ASNÆS. Der var mødet 39 personer/andelshavere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Forretningsfører aflægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og suppleant På valg er: Stig Bykilde, Henrik Nielsen og Henrik Madsen Suppleant Kenneth Spaunfeldt. 6. På valg er: Hans Glendrup op suppleant vakant 7. Eventuelt 1. Valg af dirigent Formanden bød de fremmødte velkommen til årets generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Birger Rittmeyer som dirigent, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Gav herefter ordet til formanden. 2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning Bestyrelsen har i beretningsperioden bestået af Stig Bykilde, Ole Aaskov Nielsen, Hanna Bøgvad, Harry Sørensen, Ole Lind, Henrik Nielsen og Henrik Madsen. Vi har i 2013 været forskånet for større brud på vore forsyningsledninger. Der har kun været mindre brud, såsom defekte anboringsbøjler og revnede plastrør, hvor det har været nødvendigt at lukke for vandet i begrænsede områder under reparationerne. Det samme har været gældende ved tilslutning af tomme grunde, indenfor vort forsyningsområde. 1

2 Vandværket fortsætter udskiftningen af vandmålerne, der ifølge lovgivningen skal udskiftes efter senest 8 år, (nye 6 år) enten stikprøvekontrolleres eller udskiftes. Ved stikprøvekontrol skal der udtages ca % af en given serie (parti opsat nogenlunde samtidigt og af samme type). Hvis disse kan overholde kravet på maksimal fejlvisning på plus/minus 2 %, må resten af serien sidde yderligere 6 år, (under brug ikke større fejlvisning end plus/minus 4 %). Bestyrelsen har foreløbigt bestemt, at vi udskifter alle målerne efter senest 8 år (nye 6 år). Fordelen ved dette er, at vi dermed også får renset filtret for eventuelle opsamlinger, og at vi får udskiftet kontraventilen, der sidder i forbindelse med måleren. Dermed opnår vi bedre gennemstrømning og større forsyningssikkerhed hos forbrugeren. Vandværket foretager selv udskiftningen, og der bliver lagt en seddel til forbrugeren (postkassen), med oplysning om udskiftningen og målervisningen på den gamle måler. Den udskiftede måler bliver opbevaret i 4 måneder på vandværket. Det er besluttet, at vi nu og fremover kun udskifter til elektronisk vandmåler af typen: Kamstrup MULTICAL`21 vandmåler, Q3=2,5m³/timen, inkl. si, kontraventil og forlængerstykke. Vi har derfor opdelt vort forsyningsområde i 6 parter, således at vi fremover skal kontrollere/udskifte en part hvert år. Vi er netop blevet færdig med at udskifte målere i part 2 med 326 stk. fra Støden og op til og med Lyngtoftevej. Vi har nu udskiftet ca. 700 i alt og forventer at starte med næste part i løbet af efteråret 2014 fra Vej 5 til og med Ericavej ca. 300 stk. Drikkevandskvalitet: I henhold til lovkrav bliver der løbende foretaget analyser af drikkevandet. Antallet af prøver afhænger af, hvor meget vand der udpumpes. I Høve Strands Vandværk tages følgende prøver årligt: Drikkevandet (på vandværket og hos forbrugerne) 4 stk. begrænset analyse, 1 stk. normal analyse herunder for pesticider (sprøjtemidler, aromater og organiske klorforbindelser). 1 stk. sporstoffer arsen, bor og nikkel og 1 stk. udvidet analyse. Råvandet (boringer) 1 stk. boringskontrol, herunder også for pesticider. 2

3 Prøverne bliver taget uvildigt af et godkendt laboratorium Eurofins Miljø A/S, 6600 Vejen. Vandværket kender ikke dato og sted, når prøven tages. Resultaterne af analyserne foretaget i 2013 ligger alle indenfor myndighedernes lovkrav. Til orientering kan det oplyses, at vandets hårdhedsgrad er18. Der stilles ikke nogen krav til vandets hårdhed, og den vejledende værdi er mellem 5 og 30. Vandforbruget i perioden er stort set uændret i forhold til sidste år. Selvom vi er blevet lidt flere andelshavere. Dette skyldes for en stor del, at vi har fået styr på vandspildet. Der blev i 2013 i alt udpumpet m³. Største månedsforbrug var i juli måned med m³. Og i månederne maj, juni og juli har det samlede forbrug været på m³. Til sammenligning kan det oplyses, at forbruget i de 3 samme måneder her i år har været på m³, heraf i juli måned med m³. Største døgnforbrug den 27. juli med 579 m³. Spildprocenten for at undgå at betale strafafgift er på 10 %. Og den grænse ligger vi under, hvilket betyder, at vi ikke skal betale strafafgift. Der er ikke kommet nye udstykninger i årets løb, og de eksisterende udstykninger er ved at være udbygget. En optælling pr. 31. juli 2014 udviser et medlemstal på En stigning på 3 i forhold til sidste år på samme tidspunkt. Sidste år blev den kommende kloakering af sommerhusområdet i hele kommunen omtalt. Den foreløbige tidsplan for kloakeringen inden for vort forsyningsområde er blevet ændret således, at man forventer at starte på Hønsinge Lyng og på Vig Lyng i Vi var blevet lovet en udmelding om start i år inden juli 2014, men vi har endnu intet hørt om, hvornår kloakeringen går i gang. Såfremt man ønsker yderligere oplysninger, herunder priser og kommentarer, skal man henvende sig til Odsherred Forsyning. Vi er hvert år udsat for, at en del andelshavere glemmer at lukke for vandet i målerbrønden, hvilket især er et problem om vinteren, hvor vi er udsat for at flere vandinstallationer frostsprænges, med deraf følgende vandspild. 3

4 Vi kan på vandværket se, når forbruget pludselig stiger med 2-3 m³ i timen om natten, hvor vi derfor må rykke ud for at finde årsagen til dette. Det viser sig i de fleste tilfælde, at en eller flere installationer er frostsprængt. Det kan i flere tilfælde godt tage flere dage at finde bruddet. Vi skal derfor på det kraftigste igen opfordre til, at man altid lukker for vandet ved hovedstophanen i målerbrønden, når ejendommen forlades. Og vandværkets hovedstophane må også gerne bruges. Aflæs vandmåleren jævnligt, så du hurtigt opdager, hvis installationen er utæt. Vi har i efteråret fået sløjfet vor 2 gamle boringer nr. 3 og 4. De har ikke været brugt siden 1982, hvor vi fik boringer i Jyderup Skov. Kommunen har henstillet, at boringer der ikke længere bruges, sløjfes efter gælden regler og bestemmelser af et autoriseret brøndboringsfirma. Vi har benyttet Brøndboringsfirmaet Brøker i Holbæk. Brøker har ligeledes renoveret og udskiftet pumpe og installationer i boring 6, da pumpen var meget slidt og kun ydede ca. halvdelen af oprindelig kapacitet. På vandværket har vi fået fjernet nogle store træer, der ikke længere var så stabile som de burde være. Arealet omkring bygningerne er blevet renset for buskads og krat og nyplantning har fundet sted. Murværket på bygningerne er repareret. Bestyrelsen har et lille opråb fra vor forretningsfører der oplyser, at ved udsendelse af opkrævninger, udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og referat, modtages ca. 50 forsendelser retur fra postvæsenet med påtegnelsen Ubekendt på adressen eller ingen afleveringsmuligheder. Bestyrelsen skal derfor anmode om, at man ved adresseskift straks meddeler dette til vandværket. Enten pr. brev eller pr. mail til: eller på telefon Vandværket modtager ikke som privat vandværk adresseoplysninger fra anden side, så det er op til andelshaveren selv straks at meddele dette til vandværket. Hvorfor er vandet blevet dyrere? Vandpriserne er på landsbasis steget med ca. 32 procent siden Årsagerne er bl.a.: At udgifterne er steget til at sikre vandet mod forurening med bl.a. nitrat og sprøjtemidler. At udgifterne til at få ledt det brugte spildevand bort er steget, fordi der er store udgifter til at renovere kloakledninger og bassiner. 4

5 Prisen pr. kubikmeter vand er også blevet dyrere, fordi danskerne bruger mindre vand, og det betyder, at vandværkets faste udgifter skal fordeles over et mindre vandforbrug. Vores egen stigning ser således ud: Fra 1. januar 1999 skulle alt vand betales efter målt forbrug. Dengang blev den faste afgift sat til 300 kr. årligt og den er sidst reguleret i 2006 til 420 kr. årligt, hvilket den stadig er. Prisen for 1 m³ vand blev sat til 4 kr. og det er den stadig. Bestyrelsen har på møde i dag besluttet, at vandforbruget m.v. forbliver uændret den kommende opkrævningsperiode. En orientering om hvad man skal være opmærksom på ved vandforbrug Stillestående vand kan blive dårligt! Tungmetaller f.eks. nikkel fra vandhaner kan afgives til vandet natten over. Så derfor bør de første 2-3 deciliter vand ikke bruges til drikkevand eller madlavning. Har huset været tomt i mere end 3 dage, bør man sørge for, at alt vandet i rørsystemet udskiftes inden det bruges til drikkevand eller madlavning. Dette vil typisk være liter (1-2 spande). Bor man langt væk fra forsyningsledningen (vejen), skal man regne med ca. 0,5 liter pr. meter. I sommerhuse, hvor man typisk er væk fra i flere måneder, skal man skylle hele rørsystemet i 5-15 minutter afhængig af typen, inden brug, (også selvom rørsystemet har været tømt). Husk, at vand fra den varme hane ikke må bruges til madlavning eller drikkevand. I varmtvandsbeholderen kan der være gode betingelser for diverse bakterievækst. Og nu lidt tanker omkring vand på flasker igen i år Det vil jeg nu ikke sige så meget om, men i stedet komme med nogle tips til at spare på vandet. Vand på flasker er blevet en god forretning. For et vandværk er det noget uforståeligt. Vi tror, at det meget ofte er på grund af nogle misforståelser. Nogle mener, at det er bedre/sundere vand, der er på flaskerne. Men myndighedskravene til vandværksvand er i Danmark nøjagtig de samme som til vandet på flaskerne. Boringerne der bruges til kildevand eller lignende, er magen til de vandværkerne bruger. Den store fordel er dog, at det er praktisk med en flaske, og hvis man vil have citrussmag eller brus i vandet ja så er der ikke dette i vandværksvand, da vi ikke må 5

6 tilsætte noget til vandet. Men hvis man hælder vandet på flasker, og sætter det i køleskabet, har man faktisk de samme fordele som kildevand - faktisk har man også vand, der kun er få døgn gammelt. Vort vand er i øjeblikket under et døgn gammelt. Kildevand på flasker kan godt være flere måneder gammelt. Og så er der lige prisen 1 liter vandværksvand koster alt inklusive ca. 20 øre, og 1 liter købevand koster typisk fra 3,50 kr. og opefter det er værd at tænke over. Sådan kan man spare på vandet Fyld opvaskemaskiner og vaskemaskine helt, før du starter den. Brug kun forvask hvis det er nødvendigt. Montér en vandbesparende perlator på vandhanen. Den lille dims blander luft i vandet og er en nem og billig vandsparer. Sæt et vandsparehoved på bruseren. Brug en balje, når du renser grøntsager, skræller kartofler eller vasker op i hånden. Tag brusebad i stedet for karbad, og sluk for vandet, mens du sæber dig ind. Sluk for vandet, når du børster tænder eller barberer dig. Sæt en regnvandssamler under nedløbsrøret og brug vandet til havevanding og bilvask. Vand haven om aftenen og med vandkande. Vask bilen ved hjælp af spand og børste, og brug regnvand. Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen, forretningsfører Ole Hansen og driftsleder Frank Reher for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Dirigenten takkede formanden for bestyrelsens beretning og spurgte om nogen havde spørgsmål og/eller kommentarer til bestyrelsens beretning. Der var spørgsmål til betjening af stophanerne i målerbrønden. Frank Reher svarede, at hovedstophanen til tider kan være lidt svær at få til at lukke tæt, så rådet 6

7 er derfor: Brug stophanen så tit det er muligt og luk den altid, når ejendommen forlades. Der var spørgsmål angående udskiftning af vandmålere, om vi så også udskiftede stophanen. Frank svarede, at stophanen kun bliver skiftet, hvis den er defekt. Der var en kommentar til de mange forsendelser vi får retur på grund af forkert adresse. En grundejerforeningsformand oplyste, at ved adressemangel sendte han en forespørgsel til kommunen om hvem der betalte ejendomsskatten og fik på denne måde svar tilbage med betalerens adresse, og det uden beregning. Denne løsning vil vi forsøge os med. Der var spørgsmål til brandstanderne, der står rundt om på ledningsnettet. Hvem har vedligeholdelsen af disse og ved vi om de bliver brugt? Ole Hansen svarede, at det er brandvæsenet der ejer og vedligeholder brandstanderne. Men det har i mange år været praksis, at bliver en brandstander utæt og vi meddeler dette, bliver vi altid bedt om at tage den op, hvorefter den så bliver afhentet af brandvæsenet, der også betaler for optagningen. Der var ikke flere spørgsmål, og forsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. 3. Forretningsfører aflægger regnskabet Regnskabet er udsendt til andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalfor- Samlingen. Ole Hansen gennemgik de enkelte punkter med supplerende bemærkninger. Ole Hansen fortsatte med at oplæse en skrivelse fra revisor Hans Glendrup omkring fuldmagtsforholdet til forretningsføreren, der lyder således: 1. Den generalforsamlingsvalgte revisor Hans Glendrup har anmodet bestyrelsen om over for generalforsamlingen at redegøre for fuldmagtsforholdet til forretningsføreren. 2. Hans Glendrup peger på, at vores revisionsselskab BDO i revisionsprotokollatet for regnskabet i 2013 skriver: Ved revisionen af likvider og mellemværende med pengeinstituttet har vi konstateret, at de tildelte fuldmagter tillader fuldmagtshaver Ole Hansen at disponere alene over institutionens midler. De nævnte forhold øger risikoen for såvel tilsigtede og utilsigtede fejl. Revisionen tilføjer, at de dog ikke har fundet fejl som følge af besvigelser. 7

8 3. Hans Glendrup finder det rimeligt, at generalforsamlingen er vidende om revisionsfirmaets betænkeligheder, således at det ikke kun er bestyrelse og revisorer, der er bekendt med fuldmagtsordningen og med revisionsfirmaets bemærkninger hertil. 4. Hans Glendrup finder det rimeligt, at generalforsamlingen tager stilling til, om den nugældende ordning, hvorefter fuldmagtshaveren skal kunne disponere over alle vandværkets midler skal fortsætte eller der eventuelt skal sættes begrænsninger. Og selvfølgelig kan bestyrelsen anbefale og generalforsamlingen beslutte, at den nugældende ordning fortsætter. 5. Hans Glendrup understreger, at hans bemærkninger alene er af principiel karakter. Ole Hansen fortsatte med at oplæse en af bestyrelsen vedtaget forretningsorden for forretningsføreren, der fremover kun har fuldmagt til at disponere på beløb op til kr. Betalinger over kr. kan alene ske imod forudgående attestation af formand eller næstformand. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet og de oplæste revisorbemærkninger, samt bestyrelsens vedtagne forretningsorden. Dette var ikke tilfældet. Regnskab og bemærkninger, samt bestyrelsens forretningsorden blev enstemmigt godkendt. 4. Indkomne forslag. Ingen forslag til behandling 5. Valg af bestyrelse og suppleant På valg er: Stig Bykilde, Henrik Nielsen, Henrik Madsen og suppleant Kenneth Spauenfeldt. Alle blev genvalgt. 6. Valg af revisor og suppleant På valg er: Hans Glendrup, der blev genvalgt. Der skal vælges ny suppleant. Bestyrelsen foreslog Birger Rittmeyer, der blev valgt. 8

9 7. Eventuelt Der var spørgsmål om en vandpumpe placeret ved Egevej 10, om det var noget vandværket kendte til. Der var ingen, der kendte noget til en sådan pumpe, men Frank Reher vil straks undersøge forholdet. Efter at have besigtiget ejendommen er det konstateret at det en gammel håndpumpe, der er opsat. Den er ikke tilsluttet vandværkets ledningsnet. Der var ikke flere spørgsmål, hvorfor dirigenten gav ordet til formanden, der takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden. Birger Rittmeyer dirigent Stig Bykilde formand 9

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015

Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Ejerforeningen Vorupør Klit. Generalforsamling 2015 Sted: Depotet Tid: Lørdag den 04. april 2014, kl. 10.00 til ca. 10.55 Referent: Chr Kubel Til stede fra bestyrelsen: Annemarie Hyllgaardhus Christian

Læs mere