Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen"

Transkript

1 År 2009 den 29. oktober kl afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch bød velkommen. 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen og Birgitte Grubbe. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten oplyste, at ud af 70 andelshavere var 36 til stede, og 1 repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig bortset fra til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer jfr. nærmere punkt Orientering om foreningens situation, herunder foreløbig orientering vedrørende økonomi, andelsprisberegning m.v. Asbjørn Lenbroch oplyste, at baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling var, at bestyrelsen den 14/ havde været til økonomimøde hos nuværende administrator, og der blev klar over, at foreningen havde en dårlig økonomi. På mødet blev endvidere oplyst, at Boligadministratorerne ikke havde noget at gøre med Torben Rasmussen. Den 15. september 2009 var der en udsendelse i Kontant, hvor det blev fremført, at flere andelsboligforeninger er blevet stiftet via Boligadministratorerne på tvivlsomt økonomisk grundlag. Udsendelsen kombineret med økonomimødet gjorde, at bestyrelsen fandt det nødvendigt at få yderliere rådgivning vedrørende foreningens økonomi. Bestyrelsen henvendte sig til Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation ABF, der er en forening, der varetager andelsboligforeningernes interesser, og ABF henviste til advokat Birgitte Grubbe. Advokat Birgitte Grubbe redegjorde herefter for foreningens problemer, og henviste herunder til den orientering, der var vedhæftet indkaldelsen som bilag 1. Med hensyn til foreningens fremtidige drift og økonomi har der ikke været mulighed for at gå i detaljer omkring dette, og dette er årsagen til, at den ordinære generalforsam /BG/ls

2 2/5 ling er blevet udskudt. Såfremt generalforsamlingen vælger ny administrator under punkt 4, vil bestyrelsen og ny administrator samt advokat Birgitte Grubbe hurtigst muligt få klarhed over de problemer, der er omkring foreningens belåning, herunder den store renteudgift og forholdet til Amagerbanken i øvrigt. Det blev oplyst, at der allerede nu foreligger udkast til regnskab, og når foreningens økonomi, herunder især belåningen og forholdet til Amagerbanken er gennemgået, vil regnskabet blive færdiggjort. Derefter vil der blive udarbejdet budget for 2009/10 og indkaldt til ordinær generalforsamling. Birgitte Grubbe gjorde opmærksom på, at det umiddelbart ser ud som om, at det vil blive nødvendigt med en forholdsvis stor forhøjelse af boligafgiften, op mod 10,00 kr. pr. m² pr. måned. Det vil imidlertid blive undersøgt, om der er mulighed for at omlægge lånet i Amagerbanken, eller om det er muligt at finde besparelser andre steder i budgettet. Med hensyn til andelspriserne er der ingen tvivl om, at andelsprisen på kr ,00 pr. m² er for høj, idet ejendommens værdi hverken i maj 2008 eller i dag er højere end købesummen på de kr. med tillæg af omkostninger. Ejvals valuarvurdering er ikke korrekt, idet der ikke er noget, der taler for, at handelsværdien skulle være højere end anskaffelsessummen. Da foreningen har haft underskud på den ordinære drift i det første driftsår, betyder dette, at prisen ved stiftelsen = indskuddet på kr ,00 pr. m² skal nedsættes med det underskud, der har været på driften. Det ser umiddelbart ud til, at andelsværdien falder til 0,9 x indskuddet eller kr ,00 pr. m². Når endeligt regnskab foreligger, kan der forekomme mindre reguleringer i dette beløb. Birgitte Grubbe gjorder endvidere med hensyn til andelsprisen opmærksom på, at der i øjeblikket er en vis usikkerhed om, hvordan renteswap skal indregnes i regnskaberne for andelsboligforeninger. Der har været tvivl om de overhovedet skulle indregnes. Det har været ABF s opfattelse, at renteswappen skal indregnes på samme måde, som man indregner kursregulering af gælden. Dette betyder, at såfremt ejendommen i regnskabet optages til en valuarvurdering eller en offentlig vurdering, skal kursværdien af renteswappen medregnes. Derimod er det ABF s opfattelse, at såfremt ejendommen optages til anskaffelsessummen, skal kursværdien af renteswappen ikke medregnes på samme måde, ligesom man ikke kursregulerer prioritetsgælden i denne situation. Der er imidlertid nogen uklarhed om dette spørgsmål, men det forventes, at der i løbet af en uges tid kommer en afklaring fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Med hensyn til de andelshavere, der har købt deres andele efter stiftelsen til en andelspris på kr ,- pr. m², blev disse gjort opmærksomme på, at køberne skal have anlagt retssag mod sælgerne senest 6 måneder efter at de er blevet bekendt med et muligt krav. Fristen skal formentlig regnes fra udsendelsen i Kontant, det vil sige den 15. september Køberne af andele blev opfordret til at gå til egen advokat og Rasmus Sejersen Nielsen fra bestyrelsen oplyste, at han havde kontaktet advokat Jacob Busse, og Rasmus Sejersen Nielsen lovede at arrangere et møde med Jacob Busse og alle køberne og med en anden advokat og alle sælgerne. Der blev i den forbindelse stillet spørgsmål om, hvorvidt køberne kunne vælge at annullere handlen (hæve handlen). Birgitte Grubbe

3 3/5 oplyste, at der er mulighed herfor efter andelsboligforeningsloven, men at det normalt ikke er en god løsning, idet man risikerer både at miste lejlighed og pengene. Imidlertid blev køberne henvist til at få rådgivning også om dette spørgsmål hos egen advokat/advokat Jacob Busse. Efter en lang debat blev orienteringen taget til efterretning. 3. Forslag om ændring af andelsværdien til 0,9 x indskuddet eller kr ,- pr. m². Forslaget om ændring af andelsprisen blev enstemmigt vedtaget, men med forbehold for, at der ikke skal ske yderligere nedsættelser, når Erhvervs- og Byggestyrelsens stillingtagen til behandling af renteswappen er afgjort. Birgitte Grubbe lovede at sende information ud herom, så snart resultatet kendes. 4. Valg af ny administrator. Anders Hjorth Hansen oplyste, at bestyrelsen havde indhentet tilbud fra flere forskellige administrationsselskaber. Bestyrelsen havde været i tvivl om, hvorvidt man skulle vælge Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab eller Datea A/S. Bestyrelsen havde valgt at foreslå Datea A/S, idet disse umiddelbart så ud til at være væsentlig billigere end Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab, og fordi bestyrelsen fandt, at det måske var en god ide at skille administration og rådgiver. Birgitte Grubbe gjorde opmærksom på, at det vil gøre rådgivningen mere besværlig og dermed dyrere, at administrationen ligger hos en anden end Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab. Birgitte Grubbe gjorde endvidere opmærksom på, at Grubbe Advokater var villige til at overveje, om man kunne give et lidt bedre tilbud, således at man kunne holde rådgivning og administration samlet. Da det imidlertid var uklart, om tilbudet fra Grubbe Advokater og tilbudet fra Datea dækkede det samme, og om Grubbe Advokater kunne komme med et bedre tilbud, var der enighed om at ændre forslaget vedrørende valg af ny administrator til: Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at vælge enten Datea A/S eller Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab efter undersøgelse af pris m.v. Dette forslag blev vedtaget med 35 stemmer for, 1 stemme imod og 1 der hverken stemte for eller imod. Det blev oplyst, at nuværende administrator vil blive opsagt 30/ med virkning fra 1/ Hvis det er muligt, vil administrationen skifte tidligere.

4 4/5 5. Valg af ny revisor. Som ny revisor valgtes Gyrn, Lops & Brandt, Statsautoriserede Revisorer A/S enstemmigt med alle stemmer. 6. Forslag til vedtægtsændring fra Martin Grønbek Jensen og Martin Liebing Madsen. Forslaget var vedhæftet indkaldelsen som bilag 2. Martin Grønbek Jensen og Martin Liebing Madsen forelagde forslaget. Formålet er at få mere seriøse fremlejetagere. Birgitte Grubbe gjorde opmærksom på, at således som vedtægterne er formuleret, kan man frit fremleje i 2 år, også efter fraflytning. Det er derfor korrekt, at såfremt der indføjes en bestemmelse som foreslået, vil man kunne tilsidesætte vedtægternes fortrinsbestemmelser vedrørende sammenlægning og den interne venteliste. Efter en længere debat var der enighed om, at de 3 andelshavere der var ved at sælge den 15/9 2009, men har stoppet handlerne og i stedet fremlejet, står i en vanskelig situation. Der opnåedes herefter enighed om at ændre forslaget til et forslag om at de 3 andelshavere, der har fremlejet efter Kontants udsendelse 15/9 2009, må sælge til deres fremlejetagere, når der er en endelig afklaring vedrørende prisen. De 3 andelshavere det drejer sig om er Martin Grønbek Jensen, Martin Liebing Madsen og Camilla Petersen. Forslaget blev vedtaget med 35 stemmer for, og 2 der hverken stemte for eller imod. Birgitte Grubbe gjorde opmærksom på, at da forslaget var en fravigelse fra vedtægterne, kunne det kun besluttes på samme måde som en vedtægtsændring. Dette betyder, at da der ikke var tilstrækkelig til stede på generalforsamlingen til at vedtage vedtægtsændringer endeligt, men forslaget blev vedtaget med 2/3 s flertal, skal forslaget behandles på endnu en generalforsamling enten en ekstraordinær eller en ordinær, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange der giver møde. Forslaget skal op på den ordinære generalforsamling, der forventes afholdt i slutningen af december/begyndelsen af januar. 7. Eventuelt. Rasmus Sejersen Nielsen lovede at tage initiativ både til møde med alle købere og advokat Jacob Busse og møde med en anden advokat og alle sælgerne.

5 5/5 Der var enighed om at forslag til husorden skal op på den ordinære generalforsamling. Med hensyn til hundehold blev det oplyst, at tidligere ejer havde et forbud mod hundehold i kontrakterne, men at der i vidt omfang blev givet tilladelse til at holde hund, når man bad om tilladelse. De der på nuværende tidspunkt har fået tilladelse til hundehold, bedes meddele dette til bestyrelsen inden 14 dage efter, at dette referat er sendt ud. Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent og referent: Som referent: Birgitte Grubbe Anne Sofie Pedersen I bestyrelsen: Asbjørn Lenbroch (formand) Anne Sofie Pedersen Henrik Printzlau Anders Hiort Hansen Ronny Jespersen Rasmus Bo Sejersen Nielsen Peter Rossander Nielsen

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B073301H MRO/CHN/MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 12. maj 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, John Mosegaard og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 10.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere