Islehus Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Islehus Grundejerforening 03-05-2004"

Transkript

1 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Fastsættelse af kontingent og indskud 5. Indkomne forslag (indsendes skriftligt til bestyrelsen ved, Bo Laugesen, Hvidsværmervej 35, 2610 Rødovre, senest 8 dage før generalforsamlingen) 6. Eventuelt indkomne besværinger fra medlemmerne 7. Valg af bestyrelse: a. Valg af formand for en etårig periode (Bestyrelsen foreslår Bianca Lehd, Hvidsværmervej 32) b. Valg af kasserer (Kjeld Morsø afgår efter tur) c. Valg af sekretær (Charlotte Blom afgår efter tur) d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Lundt afgår efter tur og modtager ikke genvalg. Bo Laugesen afgår efter tur e. Revisor (Carsten Sjøberg afgår efter tur) f. Revisorsuppleant (Ib Ragborg afgår efter tur) g. Bestyrelsessuppleant (Birthe Nielsen afgår efter tur) 8. Første behandling af reviderede love. Eksisterende love kan afhentes hos kassereren, Kjeld Morsø, Guldsmedevej 34 B. 9. Nedsættelse af jubilæumsfestudvalg samt godkendelse af foreslåede tilskud til jubilæum. 10. Eventuelt ad 1: Bestyrelsen foreslog Carsten Sjøbjerg som dirigent. Da der ikke var andre forslag valgtes Carsten enstemmigt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jævnfør foreningens love. Formanden fik derefter ordet for aflæggelse af beretning. 1/1

2 ad 2: Formanden indledte sin beretning med, at oplyse referere til den ekstraordinære generalforsamling i november, hvor Henrik Jeberg fratrådte. Formanden kom ind på emnerne i den beretning som Henrik og Henriette i fællesskab havde udarbejdet. Berørte emner for året 2003 er: Nye beboere i grundejerforeningen Socialt samvær Beskatning Trafikale foranstaltninger Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Grundejerforeningen herunder økonomi. 50 års jubilæum for foreningen Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at byde alle nye beboere velkommen til vores grundejerforening. Jeg håber, at I vil føle jer godt tilrette her sammen med os, - velkommen til. Den 20. november 2003, afholdte grundejerforeningen en ekstraordinær generalforsamling. Det skyldtes, at vores tidligere formand, Henrik Jeberg, havde solgt sit hus og skulle fraflytte grundejerforeningen den 24. januar Bestyrelsen besluttede på denne baggrund, at foretage et hurtigt formandsskift, således af Henriette Klitgaard Mortensen overtog posten, da hun var næstformand. Denne årsberetning er lavet af både Henrik og Henriette. Beskatning: Rødovre Kommune har for året ikke hævet person beskatningen. Grundskyldpromillen er ligeledes uændret. Kommune har ikke ønsket at nedsætte grundskyldpromillen på trods af større provenu. Kommunen har meddelt, at den foretrækker stigninger i kommuneskatten, da dette vil medføre flere penge til kommunen. Bestyrelsen har overfor kommunen ledelse, ved et møde i september 2002, påpeget at grundejerne er meget hårdt spændt for mht. beskatning. Vand- og vandledningsafgiften er igen steget. Der har ligeledes været små stigninger på pasningsområdet. Trafikale foranstaltninger: Jf. det nye trafikforlig, som er forhandlet på plads, er en udvidelse af motorringvejen aktuelt. Anlægsloven blev vedtaget i sidste folketingssamling, med ikrafttrædelse den 1. juli Det vil betyde en udvidelse til 2 gange 3 spor, samt en evt. udbygning af Frederikssundsmotorvejen. Projekteringen af udvidelse af Motorring 3, er for tiden stoppet, for strækningen Slotsherrensvej til Roskildevej. Det skyldes at der endnu ikke er truffet politisk beslutning om, hvordan og om der skal etableres en Frederikssundsmotorvej. Det forventes at der kan træffes en endelig beslutning omkring dette i denne folketingssamling, men om anlægsloven bliver fremsat er pt. uvist. Besigtigelserne i forbindelse med ekspropriation er påbegyndt og der er afholdt møder med strækningen frem til Slotsherrensvej. Resterende del afventer en evt. beslutning ang. Frederikssundsmotorvej. 2/2

3 Bestyrelsen har deltaget i alle de møder, hvor vi har inviteret eller hvor der har været afholdt møder ang. Udvidelsen af Motorring 3 (bl.a. Gennem Naboforum og ved møder med Vejdirektoratet.) Vejdirektoratet har været meget meddelsomme i hele den indledende fase, og det er vores håb at dette vil foresætte i udførelsesfasen, således at naboerne vil blive grundigt informeret mht. arbejdet i området i vores grundejerforening. Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre: Fællesrepræsentationen har grundejerforeningens opbakning, da denne forening er den eneste, som har talerør overfor kommunen. Det årlige møde med kommunen embedsmænd blev afholdt i september 2003, med følgende hovedpunkter: - Orientering om budget Fartdæmpende foranstaltninger -evaluering - Affaldsbeholdere/Papirkurve i Rødovre Grundejerforeningen: Bestyrelsen har i året været aktive for, at der bl.a. er blevet renset rabatter samt generel renholdelse af arealer, som støder op til foreningens område. Dette vil vi forsætte med. Så skal det nævnes at der stadig er den del mennesker, som parkerer meget uhensigtsmæssigt. Vi fra bestyrelsen har tilskrevet disse mennesker, samt gjort opmærksom på problemerne. Der er problemer med mange efterladenskaber fra hunde i vores forening. Bestyrelsen skal opfodre til, at vi som grundejer og hundeejer gøre vores til, at det i hvert fald ikke er vores hunde, der efterlader noget. Bestyrelsen kan dog ikke udføre foranstaltninger til, at forbedre andre menneskers indstilling til hvor efterladen skaberne skal hen, blot henstille til at disse kommer i en pose og smides i nærmeste affaldsspand. Grundejerforeningens økonomi er sund og god. Bestyrelsen investerede for ca. 5 år siden noget af vores kapital i aktier. Hvordan dette er forløbet fremgår af regnskabet og kassererens beretning. Som formand, har året været rart, idet der fra de andre bestyrelsesmedlemmers side har været udført et stort stykke arbejde. Der er blevet lagt et stort stykke arbejde i møder mv. omkring Motorringvejens udvidelse. Jeg skal for en god ordens skyld meddele, at bestyrelsen ikke i indeværende år har afholdt bestyrelsesmiddag. 50 års jubilæum for grundejerforeningen i 2005: Grundejerforeningen kan til næste år fejre 50 års jubilæum. Dette vil bestyrelsen gerne markerer og vi har arbejdet med flere modeller- men mere om dette senere. 3/3

4 Opfølgning af forespørgsler ved ekstraordinær generalforsamling den 20. november 2003: Ang. etableringen af et hulspejl ved krydset Hvidsværmervej og Vårfluevej/Guldsmedevej, har kommunen meddelt at det ikke kan lade sig gøre. Disse spejle bliver kun stillet op for bustrafikken. Ang. hastighedsbegrænsnings skiltning på Ved Voldgraven, ligger sagen stadig på kommunens teknisk forvaltnings kontor og venter på behandling. Ang. nabohjælp skiltet på Torbistvej. Bestyrelsen bestiller skiltet og grundejerne på Torbistvej opsætter det selv. Ang. fartnedsættende foranstaltninger i grundejerforeningen. Kommunen meddeler at det bestemt ikke har første prioritet på dagsorden. Kommunen skal i løbet af det næste år, renovere stort set alle bump efter de nye direktiver. Vi som grundejerforening er dog stadig velkommen til selv at betale for udførelsen af disse. Mere om det senere. På mine og Henrik Jeberg s vegne vil jeg gerne sige tak til bestyrelsesmedlemmer og revisorer for et godt samarbejde i året som er gået o Henriette spurgte om der var bemærkninger til referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Liss Rose gjorde opmærksom på, at fremlægningen om bump på Hvidsværmervej, var blevet fejlrefereret, idet referenten ikke havde angivet, at det var kommunen og ikke kirken som Liss Rose ønskede skulle stå for bumpene. Bemærkningen er taget til efterretning. Ved Voldgraven 65, spurgte til status på bredbåndsnet, som ligeledes var blevet nævnt på den ekstraordinære generalforsamling. Henriette svarede, at bestyrelsen ikke var gået videre med sagen, da reetablerings omkostningen var for dyr og at TDC ikke var interesseret i at komme med et tilbud sidst spørgsmålet var oppe. Kjeld Morsø fremlagde svaret på ønsket om et Legene børn skilt på Torbistvej. Det er ikke tilladt jf. kommunen at sætte skiltet på et eksisterende vejskilt, men hvis en af beboerne på hjørnegrundene vil stille noget af sin grund til rådighed er det tilladt at placere skiltet her. Dette afklares herefter af beboerne på Torbistvej indbyrdes. Dirigenten gav herefter generalforsamlingen ordet for bemærkninger eller spørgsmål. Charlotte Blom havde deltaget på et informationsmøde i februar hvor strækningen fra Frederikssundsvej til Slotsherrensvej blev gennemgået. Der deltog naboer til Motorring 3 bl.a. fra Brunevang, Islevbro og Torbistvej. Strækningen blev gennemgået i detaljer og alle spørgsmål blev godt besvaret. Vejdirektoratet oplyste desuden at man på p-pladsen foran det nye kontor ved Ring 3 senere på året ville opstille eksempler på støjskærme, således det var muligt at se og fornemme hhv. en 3 og en 4 m. høj støjskærm. Desværre er strækningen mellem Slotsherrensvej og Roskildevej suspenderet indtil beslutningen om Frederikssundsmotorvejen er endelig afklaret. På den del af strækningen, der er planlagt kan man se henholdsvis røde og grønne flag. Grønne flag viser hvor der er behov for midlertidig inddragelse af areal og røde flag viser behovet for permanent inddragelse af areal. 4/4

5 Bestyrelsen vil løbende være i kontakt med Vejdirektoratet for på forkant at være orienteret om udviklingen i sagen. Da der ikke var flere bemærkninger til formandens beretning, blev den taget til efterretning med akklamation. ad 3: Kassereren gennemgik det af en revisor og revisorsuppleant udsendte reviderede regnskab. Der var ingen restancer. Indtægterne udgjorde kr ,21 og udgifterne kr ,94. Formue i alt kr ,37 Året har både budt på oplysninger og indmeldelses gebyrer. Bestyrelsen har vedtaget at kr skal anvendes ved foreningens 50 års jubilæum næste år. Da der ikke var flere bemærkninger til det aflagte regnskab, blev regnskabet herefter godkendt. ad 4: Det årlige kontingentet foreslås forhøjet med kr. 25,- fra kr. 75,00 til kr. 100,00 og indmeldelsesgebyret foreslås forhøjet med kr. 50,- fra kr. 150,- til kr. 200,- Et forslag fra forsamlingen gik ud på yderligere at forhøje kontingentet til kr Efter nogen debat blev forhøjelserne vedtaget til hhv. 100,- og 200,-. Forhøjelsen skal bl.a. benyttes til jubilæumsfesten samt evt. egenfinansieret hastighedsdæmpende foranstaltninger. ad 5: Der var indkommet 2 forslag til bestyrelsen, fra Sten Skovlind, Hvidsværmervej 34; Forslag 1: Kabelnet Bestyrelsen opfordres til igen at undersøge muligheden for at få etableret kabelnet i foreningen. Der var en del kommentarer til betingelser og pris. Dette skal naturligt indgå i undersøgelserne. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen Forslag 2: Bump på Hvidsværmervej Bestyrelsen opfordres til endnu en gang at undersøge muligheden for etablering af bump på Hvidsværmervej. Charlotte Blom oplyste at prisen på et bump heldigvis var blevet billigere (ca ) og at der ikke mere var krav om at der skulle være plads til cykelsti og stolper, men at Vejdirektoratet havde ændret specifikationerne så bumpene ikke må være så høje mere. Kommunen skal i forvejen omlægge næsten alle eksisterende bump i kommunen da de ikke overholder de nye retningslinjer. Thor Klausen, Ved Voldgraven 65 opfordrede bestyrelsen til at undersøge alternative muligheder. ad 6: Der var ikke indkommet besværinger fra medlemmerne. 5/5

6 ad 7: a. Formand, Bianca Lehd blev nyvalgt for en etårig periode b. Kasserer Kjeld Morsø blev genvalgt c. Sekretær Charlotte Blom blev genvalgt d. Bestyrelsesmedlem Bo Laugesen blev valgt e. Revisor Carsten Sjøberg blev genvalgt f. Revisorsuppleant Ib Ragborg blev genvalgt g. Bestyrelsessuppleant Steen Skovlind blev nyvalgt ad 8: Første behandling af de reviderede love blev gennemgået. Kommentarer taget ad nota og skrevet ind til en anden behandling af lovene. Ved afstemning blev det vedtaget at gå videre med revideringen ved en ekstraordinær generalforsamling. ad 9: Jubilæumsudvalget blev nedsat med følgende medlemmer: René El Said, Ved Voldgraven 50 Liss Rose, Torbistvej Bianca Lehd, Hvidsværmervej ad 10: Et medlem ønskede at bestyrelsen undersøgte muligheden for at bekæmpe de mange skader, der er i øjeblikket. De skræmmer øvrige småfugle ud af haverne. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:15 og formanden takkede for den aktive debat samt god ro og orden. Dirigenten hævede derefter den ordinære generalforsamling. Foreningen bød efterfølgende på smørrebrød, rødvin, øl og vand Formand Sekretær Henriette Mortensen Charlotte Blom 6/6

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere