Kære Byråd Hejlskov, den 27/1-2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære Byråd Hejlskov, den 27/1-2013"

Transkript

1 Kære Byråd Hejlskov, den 27/ I skal endnu engang modtage et skriv fra min hånd, da jeg fortsat mener, at I har truffet en afgørelse ang. biogassen i Syddjurs Kommune, hvor I ikke har haft det tilstrækkelige materiale, ligesom der er fremkommet ny information, som jeg mener I bør have kendskab til. Det vil være information som embedsværket sandsynligvis ikke er bekendt med. Samtlige oplysninger i dette dokument er fakta og dokumenterbare, i form af mails, breve, dokumenter mv. Jeg har fortsat ikke fået udleveret Djurs Bioenergis låneansøgning vedr. kommunegaranti, på trods af, at jeg har søgt aktindsigt og har borgmesterens ord for at alt materiale vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside.. Jeg er helt holdt op med at tro på, at Syddjurs Kommune har en vilje til at overholde gældende lovgivning vedr. Offentlighedsloven. Lad det ligge i denne sammenhæng, da jeg har et andet fokus med indholdet af dette dokument. Jeg vil gerne oplyse jer omkring nogle stærkt kritisable forhold i relation til Djurs Bioenergi og den måde de har valgt at drive forretning på, samt deres, lad os sige, lemfældige omgang med sandheden. Jeg har fået aktindsigt i NaturErhvervstyrelsen ang. Djurs Bioenergis ansøgning om støtte til biogasanlæg, både ansøgningen til Andi og nu også til Lime og Grenaa. Der er en del interessant læsning blandt disse dokumenter. Jeg vil i dette brev redegøre for følgende forhold: 1) Ansøgning om kommunallånegaranti i Syddjurs (Norddjurs) Kommune: I ansøgningen om en kommunallånegaranti fra Djurs Bioenergi (jeg har fået den udleveret ad anden vej, trods obstruktion fra Syddjurs Kommune og løfter fra Borgmesteren) til Syddjurs Kommune står der følgende" Oprindeligt var der ca. 200 husdyrbrug tilknyttet projektet. Det lange projektforløb har dog fået en del til at falde fra, og i dag er medlemsskaren reduceret til ca. 60 fordelt over hele Djursland. Omkring 25 af disse findes inden for en radius af 10 km omkring anlægget, og disse vil skønsmæssigt kunne levere omkring 75 % af ovenstående gødningsmængder (dog excl. fiber)" I det udleverede materiale fra NaturErhvervstyrelsen er der en medlemsliste. Der er ca. 60 medlemmer på ansøgningstidspunktet. Det er interessant at se hvor disse medlemmer bor i forhold til de udpegede biogasområder i hhv. Lime og Grenaa. Lime Biogasanlæg: faktiske afstande med udgangspunkt i medlemslisten. Afstand til Lime biogas Antal leverendører 0-10 Km Km Km Km Km 22 > 40 Km 6

2 Det er et noget anderledes billede end det der angivet i låneansøgningen! Antal DE fremgår ikke af den fremsendte medlemsliste til NaturErhvervstyrelsen, trods at det er et krav i forbindelse med ansøgningen. Men at 75% af gyllen kommer indenfor en afstand af 10 km fra anlægget i Lime, jvf. Djurs Bioenergi er ganske enkelt ikke muligt. Der er ingen tvivl om at der er tale om væsentligt længere transport af gyllen, med alt hvad det indebære af ændringer i projektforudsætningerne. Det er selve det økonomiske fundament, der nu bringe i spil alene som følge af disse fejloplysninger i låneansøgningen. De markant øgede transportafstande påvirker naturligvis også trafiksikkerheden, slitagen på vejnettet, markant øgede CO2 udslip (tallene i projektforslaget er på den baggrund også stærkt fejlbehæftede) mv. Men den nok væsentligst pointe her er, at der bevidst er afgivet forkerte oplysningen i forbindelse med en ansøgning på en kommunallånegaranti på 65 mio. kr.! Tingene begynder at hænge sammen, og en bedre forståelse af hvorfor Djurs Bioenergi gennem alle årene har kæmpet så hårdt i mod at udlevere medlemslisten. Men det er ikke en enlig svale. Ser man på ansøgningen der ligger hos Norddjurs Kommune ang. en placering af et biogasanlæg i Grenaa, står der i denne låneansøgning vedr. kommunallånegaranti: " Djurs Bioenergi oplyser, at der oprindeligt var ca. 200 husdyrbrug tilknyttet projektet. Flere er dog faldet fra, og i dag er medlemsskaren reduceret til ca. 60 fordelt over hele Djursland. Omkring 30 af disse findes indenfor en radius af ca. 15 km omkring det kommende anlæg i Grenaa, og disse vil kunne levere omkring 75 % af den nødvendige gødningsmængde (dog excl. fiber). Grenaa Biogasanlæg: faktiske afstande med udgangspunkt i medlemslisten. Afstand til Grenaa biogas Antal leverendører 0-15 Km Km Km Km 11 > 40 Km 19 Samme billede gør sig altså gældende i relation til Djurs Bioenergis låneansøgning til Norddjurs Kommune. Igen, hele fundamentet under projektet bliver påvirket. Man kan undre sig over at Djurs Bioenergi bevidst vælger at afgive direkte forkerte oplysninger til både Syddjurs og Norddjurs Kommune. Det vil jeg fuldstændig afholde mig fra af fortolke på, men blot konstatere de faktiske forhold og notere at det er i strid med gældende lovgivning. At der bevidst er afgivet forkerte oplysninger kan der ikke herske tvivl om, da der ikke er tale om en enkelt eller to svipsere, men derimod mere end 100% afvigelse i forhold til de korrekte informationer. Der er ikke 25 leverandører der bor indenfor en afstand af 10 Km. fra Lime anlægget, der er kun 12 leverandører. Jeg er sikker på, at Djurs Bioenergi udmærket er klar over de enkelte leverandørs afstande til hhv. Lime og Grenaa.

3 Jeg har aftalt med NaturErhvervstyrelsen, at jeg fremsender de ankepunkter/uregelmæssigheder jeg evt. måtte lade over, da de naturligvis er interesseret i at de oplysninger der fremsendes i ansøgningsmaterialet er så sandfærdige som muligt. Jeg er overbevist om, at I som politikere har samme ønske, I bilag 1 ses de enkelte leverandørers afstande til biogasanlæggene i hhv. Lime og Grenaa 2) Lovligheden af at yde lånegarantier til den type anlæg som Djurs Bioenergi vil opføre? Djurs Bioenergi har deres helt egen fortolkning af hvile-i-sig-selv princippet, jvf. svar til Norddjurs Kommune, "Vi er indstillet på drive selskabet efter et hvile i sig selv princip, som er tilpasset det aktuelle projekt, og som ikke bliver en spændetrøje for en effektiv drift af selskabet." Det hedder videre i brevet, "Når lånet med garantistillelse er afviklet udløber også aftalen om bindinger i forhold til hvile i sig selv. Kontrakten med Grenaa Varmeværk sikrer den lave varmepris i aftaleperioden." Det samme forhold gør sig gældende med Hornslet Varmeværk. Dvs., at varmeaftagerne i Grenaa og Hornslet efter 7-8 år skal indstille sig på at deres varmepris bliver givet fri og at Djurs Bioenergi stort set kan tage den pris de ønsker, da de har opnået et monopol. Det lyder ikke rart, at vi har nogle få landmænd i Syddjurs der tjener penge på Fru Olsens varmeregning og at de selv kan regulere varmeprisen? Det lyder ikke betryggende. Jeg ville være særdeles bekymret, hvis jeg var fru Olsen. Fra politisk side er det vist heller ikke at varetage borgernes interesser. Men alene det, at Djurs Bioenergi har troet at de kunne lave biogasanlægget om til en private pengemaskine og tjene på varmen til kommunes borgere er sigende og fortæller noget om deres bagtanker med anlægget. Derudover har Norddjurs (og Syddjurs ansporet af Norddjurs) forespurgt i Klimaministeriet om det er lovligt at yde en kommunallånegaranti til, når der både forgår el og varme produktion på biogasanlægget og hvorledes en sådan selskabskonstruktion skal laves. 3) Økonomien: Den samlede pris for anlægget er ca. 100 mio. kr. 80 mio. kr. der er støtteberettiget og 20 mio. kr. der ikke er støtteberettiget. På baggrund af det materiale der er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen er det svært at sige noget konkret og denne fordeling, da materialet er rodet, fremstår amatøragtigt og er fejlbehæftet (jeg har i et brev gjort NaturErhvervstyrelsen opmærksom på disse fejl og mangler i ansøgningsmaterialet). Det anlæg som Djurs Bioenergi har søgt tilskud til hos NaturErhvervstyrelsen er ikke det samme anlæg som Djurs Bioenergi har søgt om kommunallånegaranti til i Syddjurs Kommunen. I september 2012 ansøger Djurs Bioenergi NaturErhvervstyrelsen om tilskud. Blot 2 måneder senere ansøges der på baggrund af at andet projekt om lånegarantier i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Projektforslaget er løbende blevet ændret. men lad os tage udgangspunkt i den seneste udgave, nov Lad os for lethedens skyld antage en projektpris på 90 mio. kr. a) Der er søgt om tilskud på 22 mio. kr. hos NaturErhvervstyrelsen. Det er blevet givet afslag fra NaturErhvervstyrelsen, med følgende begrundelse: "at projektets omkostningseffektivitet ikke er høj nok". Dette påvirker naturligvis rentabiliteten af anlægget, og der er en øget risiko for at en evt. kommunegaranti vil komme til udbetaling. 2) Der er blevet bevilliget en forlængelse af tidsfristen for det tilskud der blev givet da anlægget skulle ligge i Andi. Tilskuddet er på 12,3 mio. kr. og forudsætningen for tilskuddet er at byggeriet er påbegyndt senest 13. maj 2013, da tilskuddet ellers bortfalder. Jvf. telefonsamtale i dag med NaturErhvervstyrelsen, så kan der søges om en ny forlængelse af tidsfristen, men jo flere gange det udskydes desto mindre er sandsynligheden for en forlængelse. Det er klart, da der var ansøgninger for 800 mio. kr. i denne runde og der blev giver omkring 262 mio. i tilskud. Det er med andre ord ikke sandsynligt, at tidsfristen for tilskuddet på 12,3 mio. kr. bliver yderligere forlænget.

4 I materialet fremsendt til kommunen er der ikke opdateret med 5% som der er materialet fremsendt til NaturErhvervstyrelsen. Ligesom gasledningen til 13 mio. kr. ikke er med i materialet til kommunen. Hvorfor disse graverende fejl? Materialet til kommunen revideret nov. 2012, mens materialet til NaturErhvervstyrelsen er revideret i juni Det er dybt forvirrende og er et udtryk for, at der ikke er styr på det økonomiske fundament som projektet hviler på. Endelig skal det bemærkes at NaturErhvervstyrelsens afslag er givet for det pt. foreliggende projekt (Lime). Det vil sige, at var der ikke blevet givet en forlængelse af tidsfristen fra Andi anlægget, så ville det ikke være noget tilskud overhovedet til omtalte anlæg fra Djurs Bioenergi. Det er således ganske enkelt ikke rentabelt i tilstrækkeligt omfang, jvf. årsagen til afslaget fra NaturErhvervstyrelsen. 4) Løfte om en smidig og hurtig sagsbehandling En anden interessant ting er, at Djurs Bioenergi gentagne gange i ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen nævner Syddjurs Kommunes velvillighed til at sikre en smidig sagsbehandling. - "Politikerne både i Syddjurs og Norddjurs Kommune er positive overfor biogasprojekter og har lovet en smidig og hurtig sagsbehandling" - "Fra politisk side er der i denne omgang blevet lovet smidig og 'rettidig omhu' i forbindelse med sagsbehandlingen" Er denne smidighed, hurtige og 'rettidige omhu' blevet omsat i konkrete initiativer i Syddjurs Kommune? Jeg tænker her på den bevillig i PUK udvalget på til netop at sikre denne smidige sagsbehandling af Djurs Bioenergis ansøgningsmateriale, samt VVM redegørelser mv.? Det er jo desværre oplagt at tænke, at det er motivet bag denne ekstraordinære ressource allokering. Den samme allokering sås ikke i forbindelse med Andi sagsbehandlingen. Her brugte man de særdeles kompetente medarbejdere som Syddjurs Kommune har indenfor dette område. 5) Hvor fremskredent er projektet i forhold til tilladelser fra offentlige myndigheder. I ansøgningsmaterialet til NaturErhvervstyrelsen har Djurs Bioenergi svaret bekræftende på nedenstående spørgsmål i forbindelse med etablering af biogasanlæg i Lime: g) Kommuneplan godkendt i byrådet? h) Idéfase og VVM pligt er annonceret? i) Afgørelse om VVM pligt er afgjort? j) Annoncering og offentliggørelse af VVM pligt er sket? k) Endelig vedtaget temaplaner offentliggjort? l) Temaplan er offentliggjort inklusiv miljørapport med miljøvurdering? m) Temaplan er vedtaget i byrådet? n) Miljøvurdering/miljørapport er udarbejdet? o) Beslutning om at udarbejde temaplan er vedtaget i byrådet? p) Indsamling af data vedrørende varmeværker, biogasgrundlag mv. er udarbejdet? Mig bekendt har man fra kommunens side ikke påbegyndt sagsbehandlingen ang. etablering af et biogasanlæg ved Lime, da der fortsat mangler et projektforslag over varmeprojektet. På den baggrund står det mig noget uklart hvordan Djurs Bioenergi overfor de NaturErhvervstyrelsen kan svare bekræftende på ovenstående spørgsmål. For at være helt sikker, så har jeg forelagt dette forhold for de respektive embedsmænd i forvaltningen, og udbedt mig et svar på rigtigheden af overstående.

5 Er der tale om, at der er afgivet forkert oplysninger, er det naturligvis stærkt kritisabelt og noget som burde indgå i Syddjurs Kommunes overvejelser ang. udstedelse af en lånegaranti til selvsamme selskab, da man igen beviser, at man har en lemfældig omgang med sandheden og den gradbøjes således at den passer i Djurs Bioenergis egne interesser. 6 ) Udvidelse af biogasanlægget Det har været fremme i diverse medier, at Djurs Bioenergi allerede påtænke en udvidelse af anlægget. Det kan naturligvis kun virke skræmmende, at den slags tale allerede forekommer inden der er etableret et grundlag for at bygge selve biogasanlægget. Men ikke desto mindre fortæller det noget om de fremtidsvisioner der ligger bag etableringen af et biogasanlæg i Lime. Det er naturligvis også noget som Byrådet bør tage med i sine overvejelser, når man har besluttet at placere et anlæg af de dimensioner tæt på et velfungerende lokalsamfund. Anlægget vil blive udvidet markant! 7) Foderladen vs. biogasanlæg i Lime Jeg mangler fortsat at modtage et svar dig, Kirstine Bille, på mit spørgsmål i mit Åbne brev til byrådet. Hvordan kan det være, at man siger nej til, at der kan opføres en foderlade på 10 m, men at det er ok i den sammenhæng at opføre et kæmpemæssigt biogas anlæg i selvsamme område? Spørgsmålet lød:, "Kirstine Bille, vil du som Borgmester sikre, at der bliver givet et sobert svar på, hvad det er der er foregået i denne sag?" Jeg kvitterer for at borgerne igen har adgang til sagsakterne vedr. Andi sagen og sagsakterne vedr. udpegning af egnede biogasområder i Syddjurs. Endvidere meddelte du at er løbende ville blive lagt dokumenter vedr. biogas i Lime op på kommunens hjemmeside. Dette sker ikke, trods gentagne henvendelser til embedsværket i kommunen. Mine rettigheder i forbindelse med Offentlighedsloven bliver fortsat ikke overholdet og Syddjurs Kommune fortsætter med at overtræde gældende lovgivning på området. Jeg har modtaget en del sagsakter ang. udvidelse af kvægproduktionen, Lemmervej 12 (Foderlade sagen), men fået afslag på at få udlevet VVM redegørelsen af Morten Hundahl under henvisning af at det er et internt arbejdsdokument. Dette stille jeg mig undrende overfor, da dokumentet har floreret i offentligheden, hvorfor jeg har svært ved at forstå at det pludseligt er blevet kategoriseret som et internt dokument? Der er foretaget visualiseringer og foretaget konkret vurdering af hele byggeriet, hvorfor dette naturligvis ikke kan kategoriseres som et internt arbejdsdokument. Men jeg er sikker på at du vil sørge for at dette bliver undersøgt i forbindelse med at du svare mit spørgsmål, ikke? Tak. for det. Opsummerende. Situationen er pt. den at: - Djurs Bioenergi har ikke opnået tilskud til at etablere et biogasanlæg i Lime (eller Grenaa) Vil byrådet fortsat give en kommunal lånegaranti på 58 mio. kr. (65% af anlægssummen, hvilket er meget højt) til et anlæg som NaturErhvervstyrelsen ikke vil yde tilskud til? Ikke mindst set i lyset af at tilskuddet på 12, 3 mio. kr. bortfalder maj hvordan vil Byrådet forholde sig til, at der bevidst er givet forkerte oplysning omkring forhold der har stor indflydelse på rentabiliteten af anlægget? Vil byrådet fortsat arbejde sammen med et partner der bevidst afgiver fejlagtige og vildledende oplysninger?

6 - Vil byrådet revurderer udpegning af Lime som egnet biogasområdet, som følge af Foderladesagen, at der ikke er tilstrækkeligt med gylle leverandører i umiddelbar nærhed og det forhold at der vil blive tale at ekspropriere et landbrug? Det der mangler pt. er at kommunen giver COWI følgende opdrag: Udpeg det(de) mest optimale område i Syddjurs Kommune mht. at etablere et biogasanlæg, hvor Hornslet er aftager af biogassen. Der kan slækkes på kriteriet vedr. 300 m grænsen til nærmeste nabo, HVIS det udelukkende involvere en eller to mindre ejendomme. Hvis kommunen ville ofre lidt småpenge på denne opgave, så ville man ikke står over for at skulle ekspropriere en kvægproduktion, med efterfølgende søgsmål fra lodsejeren, da forretningsgrundlaget for kvægproducenten bliver eroderet. Det virker jo helt galimatias, at lukke et landbrug for at placere et biogasanlæg. Jeg kan ikke forestille mig, at det sælger mange billetter i specielt Venstres bagland. De forhold der er nævnt i dette skriv vækker bekymring hos en lang række retskafne borgere i kommunen. Vi er en del mange ressourcestærke borgere i Syddjurs Kommune, der uafhængig af politisk observans mener, at denne farce må holde op, og at I som folkevalgte lokalpolitikerne må se realiteterne i øjnene og handle ansvarligt og moralsk korrekt. Venlig hilsen Peter Moestrup Hejlskovvej 38, Hejlskov 8544 Mørke Bilag 1: de enkelte leverandørers afstand til biogasanlæggene.

7 Lime Biogas Navn Adresse Postnr By Afstand i Km I/S Skovvang Randersvej Mørke 0,5 Henrik Bech Jensen Gml. Landevej Mørke 2,7 Lars Laursen Overskovvej Auning 3,2 Lars Thinggard Larsen Ebeltoftvej Randers SØ 3,6 I/S Hansen Gml. Landevej Mørke 4,0 Kirkegaard I/S Fløjstrupvej Randers SØ 4,1 Claus Jørgensen Ringvej Auning 5,0 Morten Nielsen Elgårdsmindevej Randers SØ 5,3 Jan Laursen Slotsvej Hornslet 6,0 Anders Laursen Krogsbækvej Hornslet 6,4 Kurt Bach Stampenvej Randers SØ 8,4 Rasmus Erik Simonsen Drammelstrupvej Allingåbro 9,9 Martin Søby Grundvej Randers SØ 10,1 Jens Ejner Søby Kærvej Randers SØ 11,2 Henrik Ulsted Dagstrupvej Mørke 11,9 Flemming Kragh ThomsenBygballevej Hjortshøj 11,9 Braae & Anthonsen Ebeltoftvej Mørke 12,4 Claudi Lange Fårupvej Rønde 13,2 Benny Brock Jensen Tjerrildvej Ryomgård 13,3 Peter Helbo Føllevej Rønde 14,5 Finn Rasmussen Allestrupvej Allingåbro 15,2 Jens Kristensen Segaltvej Skødstrup 15,3 Poul Holm Pedersen Tjerrildvej 3 C 8550 Ryomgård 15,9 Christian Greve Bondhøjvej Ørsted 17,5 Askedal I/S Rostvedvej Rønde 20,3 Boje & Eriksen Brydkærvej Ørsted 20,5 Peder Heilskov Pedersen Brydkærvej Ørsted 20,6 Brdr. Thorsen Svenstrupvej Nimtofte 21,2 Riva Mink Skovgårdevej 24B 8961 Allingåbro 23,2 Peders Byskov Havhusevej Allingåbro 23,4 Erik Dolby Fuglsøgårdvej Nimtofte 23,7 Jens-Erik Sørensen Molsvej Ebeltoft 23,7 Kni Maskinstation Knigaardvej Ørum 30,9 Lars S.P. Jensen Hovedvejen Ørum 31,7 Jacob bønnerup Laenvej Ørum Djurs 31,7 Jens H. Jensen Lyngbyvej Trustrup 33,1 Peter Koustrup Lunbakkevej Balle 34,1 Henrisen I/S Glesborg Bygade Glesborg 34,2 Anders Overgaard Frederiksdalsvej Trustrup 34,2 Møller Mink Glesborg Kærvej 25 B 8585 Glesborg 35,0 Michael Hammershøj Stormosevej Ebeltoft 35,9 Per Kristensen Fladstrupvej Trustrup 36,1 Peter Kejser Tustrupvej Glesborg 36,3 Søren Sodemann Meilgaardvej Glesborg 36,5 Nybrogaard Kristiansmindevej Grenaa 36,6 Henrik Casper Sørensen Århusvej Trustrup 36,8 Rasmus Brøgger Stenledvej Ebeltoft 37,5 Søren Sørensen Skindbjergvej Grenaa 37,6 Karl Eric Pedersen Revnvej Grenaa 37,8 Jens Søgaard Karlsbjergvej Ebeltoft 37,9 Jens Pallesen Enegårdsvej Balle 39,2 Cay Wulff Sørensen Kristiansmindevej Grenaa 39,3 I/S Kudahl Århusvej Trustrup 39,3 Lars Kaysen Rugårdsvej Ebeltoft 39,8 Lars Jakobsen Rødeled vej Grenaa 40,5 Bakkegården Dolmervej Grenaa 40,7 Esben Kristensen Damkærvej Grenaa 41,4 I/S Pilegård Strandagervej Grenaa 45,7 John Olesen Noldervej Grenaa 46,1 Jens Lassen Teglværksvej Grenaa 46,6

8 Grenaa Biogas Navn Adresse Postnr By Afstand i Km Bakkegården Dolmervej Grenaa 5,2 Cay Wulff Sørensen Kristiansmindevej Grenaa 5,8 Nybrogaard Kristiansmindevej Grenaa 8,3 I/S Pilegård Strandagervej Grenaa 8,7 Karl Eric Pedersen Revnvej Grenaa 9,4 Esben Kristensen Damkærvej Grenaa 10,2 Søren Sørensen Skindbjergvej Grenaa 10,5 I/S Kudahl Århusvej Trustrup 12,0 Lars S.P. Jensen Hovedvejen Ørum 12,1 Lars Jakobsen Rødeled vej Grenaa 13,1 Per Kristensen Fladstrupvej Trustrup 13,8 Jens H. Jensen Lyngbyvej Trustrup 14,2 Kni Maskinstation Knigaardvej Ørum 15,0 Jacob bønnerup Laenvej Ørum Djurs 15,0 Henrisen I/S Glesborg Bygade Glesborg 15,4 Anders Overgaard Frederiksdalsvej Trustrup 15,5 John Olesen Noldervej Grenaa 15,7 Henrik Casper Sørensen Århusvej Trustrup 15,9 Jens Lassen Teglværksvej Grenaa 16,1 Møller Mink Glesborg Kærvej 25 B 8585 Glesborg 16,4 Jens Pallesen Enegårdsvej Balle 16,5 Peter Kejser Tustrupvej Glesborg 17,7 Lars Kaysen Rugårdsvej Ebeltoft 18,5 Peter Koustrup Lunbakkevej Balle 19,8 Søren Sodemann Meilgaardvej Glesborg 19,8 Michael Hammershøj Stormosevej Ebeltoft 22,0 Rasmus Brøgger Stenledvej Ebeltoft 22,3 Brdr. Thorsen Svenstrupvej Nimtofte 24,5 Erik Dolby Fuglsøgårdvej Nimtofte 27,1 Riva Mink Skovgårdevej 24B 8961 Allingåbro 28,9 Peders Byskov Havhusevej Allingåbro 30,5 Poul Holm Pedersen Tjerrildvej 3 C 8550 Ryomgård 30,6 Askedal I/S Rostvedvej Rønde 31,9 Benny Brock Jensen Tjerrildvej Ryomgård 32,8 Jens-Erik Sørensen Molsvej Ebeltoft 33,4 Claudi Lange Fårupvej Rønde 34,7 Jens Søgaard Karlsbjergvej Ebeltoft 35,0 Peter Helbo Føllevej Rønde 37,1 Henrik Ulsted Dagstrupvej Mørke 37,3 Finn Rasmussen Allestrupvej Allingåbro 38,2 Claus Jørgensen Ringvej Auning 39,5 Boje & Eriksen Brydkærvej Ørsted 40,4 Rasmus Erik Simonsen Drammelstrupvej Allingåbro 40,4 Braae & Anthonsen Ebeltoftvej Mørke 40,5 Peder Heilskov Pedersen Brydkærvej Ørsted 40,5 Christian Greve Bondhøjvej Ørsted 41,0 I/S Hansen Gml. Landevej Mørke 42,1 Henrik Bech Jensen Gml. Landevej Mørke 42,4 Lars Laursen Overskovvej Auning 42,4 I/S Skovvang Randersvej Mørke 44,2 Kirkegaard I/S Fløjstrupvej Randers SØ 44,2 Martin Søby Grundvej Randers SØ 44,3 Morten Nielsen Elgårdsmindevej Randers SØ 45,1 Lars Thinggard Larsen Ebeltoftvej Randers SØ 45,9 Jens Kristensen Segaltvej Skødstrup 47,0 Jan Laursen Slotsvej Hornslet 47,5 Anders Laursen Krogsbækvej Hornslet 47,9 Jens Ejner Søby Kærvej Randers SØ 49,4 Kurt Bach Stampenvej Randers SØ 52,2 Flemming Kragh ThomsenBygballevej Hjortshøj 55,4

Biogasanlæg på Djursland. Generalforsamling Djurs Bioenergi d. 4. marts 2009

Biogasanlæg på Djursland. Generalforsamling Djurs Bioenergi d. 4. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generalforsamling Djurs Bioenergi d. 4. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011

Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 Generalforsamling i Djurs Bioenergi d. 17. marts 2011 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Lars Jakobsen. 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning. 4. Godkendelse

Læs mere

Adresser. Høringsliste for debatoplæg om biogasanlæg i Syddjurs Kommune, til offentlig høring 26. juni 201

Adresser. Høringsliste for debatoplæg om biogasanlæg i Syddjurs Kommune, til offentlig høring 26. juni 201 1 of 5 Høringsliste for debatoplæg om biogasanlæg i Syddjurs Kommune, til offentlig høring 26. juni 201 Distriktsrådsformænd Mols-Helgenæs Formand Jørgen Ørgård joergen@oergaard.dk Rosmus Formand Bent

Læs mere

Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552

Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552 Byg & Miljø Dato: 30. marts 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth Direkte telefon: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Sagsnr.: 15/3552 Tilsynsindberetning 2014 for virksomheds- og landbrugsområdet. Tilsynsåret

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Afdeling: Byg og Miljø Dato: 02.05.2014 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift i dyretype Damkærvej 18 Homå 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S Dato: 10.02.2017 DJURSLANDS BANK A/S CVR-nummer 40713816 Adresse Torvet 5 Startdato 29.12.1965 Virksomhedsform Status Aktieselskab Normal Udvidede virksomhedsoplysninger Kommune Norddjurs Formål Bankens

Læs mere

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S

Banker, sparekasser og andelskasser. Binavne A/S FOLKEBANKEN FOR ROUGSØ OG SØNDERHALD HERREDER BANKEN FOR GRENAA OG OMEGN A/S Dato: 11.10.2017 DJURSLANDS BANK A/S CVR-nummer 40713816 Adresse Torvet 5 8500 Grenaa Startdato 29.12.1965 Virksomhedsform Status Aktieselskab Normal Udvidede virksomhedsoplysninger Kommune Norddjurs Formål

Læs mere

RESULTATLISTE Røndestævnet 2016

RESULTATLISTE Røndestævnet 2016 07-02-2016 20:12:50 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Røndestævnet 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/09 199/14 398/23 G 2

Læs mere

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato:

Rekorder for damer 12 år og yngre Kortbane Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Navn: Tid: Dato: Rekorder for damer 12 år og yngre 50 Fri Navn: Frederikke Hedegaard Tid: 0.30.34 Dato: 19.11.05 100 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 1.06.65 Dato: 30.11.13 200 Fri Navn: Julie Søgaard Tid: 2.27.23 Dato: 01.12.13

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Generalforsamling 9. maj 2016

Generalforsamling 9. maj 2016 1 of 5 Generalforsamling 9. maj 2016 Dagsorden / Referat 9. maj 2016, kl. 17,00 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 28. oktober 2015 Uggelhuse-Langkastrup Varmeværk Den 27. januar 2016 afholdes informationsmøde i Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk AmbA i Hørning Forsamlingshus

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Generalforsamling 11. maj 2015

Generalforsamling 11. maj 2015 1 of 7 Generalforsamling 11. maj 2015 Dagsorden / Referat 11. maj 2015, kl. 16.30 Sted: Tyrrisvej 14, Følle, 8410 Rønde. Medlemmer: Anders Peter Rasmussen Anette Quist Busk Christian Haubuf Claus Wistoft

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Tak for din mail. I er uforstående overfor at Syddjurs Kommune ikke er i sinde at meddele tilladelse til opførelse af helårshuse på de to grunde.

Tak for din mail. I er uforstående overfor at Syddjurs Kommune ikke er i sinde at meddele tilladelse til opførelse af helårshuse på de to grunde. 1 of 8 From: Grete Kristensen Sent: 28-01-2015 14:00:35 To: Peggy Back Hansen Subject: Fiskervej 3 og 5, 8400 Ebeltoft Til Peggy Back Hansen Tak for din mail. I er uforstående overfor at Syddjurs Kommune

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012

RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 05-02-2012 18:25:20 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Rønde Stævnet 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 200/10 200/12 400/22 G 2 92695 Lucas Pedersen

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Vindmølleprojekt Hevring Ådal. Norddjurs Kommune

Vindmølleprojekt Hevring Ådal. Norddjurs Kommune Vindmølleprojekt Hevring Ådal i Norddjurs Kommune Lokalplan nr. 047-707 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Holstebro Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 1L Sebstrup, Sevel.

Holstebro Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af garage på ejendommen matr.nr. 1L Sebstrup, Sevel. Side 1/7 Svend Herluf Viggo Pedersen Stærevej 8 9270 Klarup Dato: 31-01-2017 Sagsnr.: 01.03.03-P19-513-16 Henv. til: Dorte Krabbe Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7734 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016.

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning af 9. december 2015 og 13. april 2016. Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 21-04-2016 / 01.03.03-P16-115-15 Landzonetilladelse Du har fået landzonetilladelse til etablering af

Læs mere

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge

Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Forudgående høring angående vindmøller ved Søren Lolks Vej på Tåsinge Notat fra borgermøde afholdt den 24. marts 2014 kl. 19.00 på Rådhuset i Svendborg Der var i alt ca. 30 fremmødte inklusiv 3 medarbejder

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle

Landzonetilladelse: Torpvej 6, 7500 Holstebro - Husstandsmølle Side 1/6 Benny Olsen torpvej@hotmail.com Torpvej 6 7500 Holstebro Dato: 04-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-101-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009

Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger. 30. september 2009 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger 30. september 2009 1 Erfaringer med VE-loven og de 4 ordninger De 4 ordninger overordnet Garantifonden Grøn Ordning Værditabsordningen Køberetsordningen 2 Fire

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Samlet liste over ansøgninger

Samlet liste over ansøgninger 1 of 7 Samlet liste over ansøgninger Nr Geografisk placering Antal Møllehøjde Cirkulære & vejledning Landskabelige bindinger Planstrategi 2008 1 Andi/Bendstrup 5 125 m Skygge: kravet på max. 10 timers

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv.

Tilladelse til indretning af et midlertidigt opholdssted for maks. 20 flygtninge på adressen Hospitalsgade 9, 1. th. og 1. tv. Jobcenter Randers v. Steen Sørensen Regimentvej 10D 8930 Randers NØ E-mail: steen.sorensen@randers.dk Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 19/2009 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 16. december 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen Brøgger

Læs mere

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013 Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk Den 30. juli 2013 Grundvadvej 10 - Anmeldelse - Maskinhus 19 - Afgørelse Skive Kommune har optil den 28. juni og 9. juli 2013

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \4231ce59-b12a-46...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \4231ce59-b12a-46... Page 1 of 51 of 5 From: Vagn Lynggaard Bech Sent: 02-02-2012 10:42:47 To: Thomas Djerns Secher Cc: Thomas Rask Eriksen; Agner Holmbjerg; Jan Ole Zindorff Rasmussen; Arne Kjeldsen Subject: SV: Ny henvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle på Vester Trabjergvej 7, 7500 Holstebro

Landzonetilladelse til opstilling af en husstandsmølle på Vester Trabjergvej 7, 7500 Holstebro Side 1/6 SOLENERGI DANMARK A/S mette@solenergidanmark.dk Søkærvej 11 8970 Havndal Dato: 12-05-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-102-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Gitte og Hans Kristian Olsen Gerskov Bygade 35. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion

Gitte og Hans Kristian Olsen Gerskov Bygade 35. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Gitte og Hans Kristian Olsen Gerskov Bygade 35 TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. november 2007 J.nr.2007090232 Ref. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Der bliver foretaget nabohøring i sagen om jeres ansøgning

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166

Resultater 29. april Kvindeløbet 2014-4,5 km Placering StartNr Tid M_K Distance Navn By Klub 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 1 193 00:18:57 K 4,5 Helene Rasmussen Grenaa GMLK 2 166 00:20:51 K 4,5 Stephanie Sørensen Grenaa 3 163 00:22:05 K 4,5 Sanne Brix Grenaa Grenaa Motionsløbeklub 4 151 00:22:27 K 4,5 Lotte Rasmussen Grenaa

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen.

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen. Brian Møgelvang Bendsvej 3 8950 Ørsted Afdeling: Byggegruppen Dato: 24. juni 2015 Reference: Pia Hauge E-mail: phs@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.: 2015-0447 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015

Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Følgende spørgsmål ønskes besvaret i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober 2015 Sorvad den 10. oktober 2015 Med venlig hilsen Spørgsmål 1 Er borgmester Jan Petersen (S), de øvrige medlemmer

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Landzonetilladelse: Harrestrupvej 14, 7500 Holstebro Garage/lager m.m.

Landzonetilladelse: Harrestrupvej 14, 7500 Holstebro Garage/lager m.m. Side 1/8 Leif Gamskjær Harrestrupvej 14 7500 Holstebro Dato: 21-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-125-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro

Ansøgning om skovrejsning Borbjerg Byvej 1, 7500 Holstebro Side 1/6 Erik Dalby Korreborgvej 29 8850 Bjerringbro Dato: 24-11-2016 Sagsnr.: 01.13.25-P19-6-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

RESULTATLISTE Røndestævnet 2015

RESULTATLISTE Røndestævnet 2015 01-02-2015 20:16:54 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Røndestævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 96824 Nathali Holmes Jensen 09-101 Randers Skyttekreds 200/09 200/13 400/22 2 114387 Julie H Christiansen

Læs mere

Landzonetilladelse: Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro Tilbygning af krybberum til børnehave.

Landzonetilladelse: Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro Tilbygning af krybberum til børnehave. Side 1/5 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Dato: 15-06-2017 Sagsnr.: 02.34.02-P19-384-17 Henv. til: Ruby Kristensen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7735 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

-fredag d mctc Djursland rundt tur

-fredag d mctc Djursland rundt tur -fredag d. 10.5.13 mctc Djursland rundt tur Henrik Sønderst 251 km 7h 18 min Starts: Nødagervej 32A, 8560 Kolind, Danmark Ends: Nødagervej 33B, 8560 Kolind, Danmark Start Point: Nødagervej 32A, 8560 Kolind,

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Præmieliste Malkekvæg

Præmieliste Malkekvæg Præmieliste Malkekvæg - 2010 RDM 2,11 Kvier 146 Lars Thuesen Ebeltoft 23 147 Anders Rasmussen Hornslet 22 2,21 Livsydelseskøer, min. 3.600 kg fedt + protein 148 Gert Aude Ebeltoft 23 RYK-Fonden 149 Lars

Læs mere

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt

Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Annonce: Afgørelse om at ændring af vindmølleprojekt ved Gedmose ikke er VVM-pligtigt Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, har truffet afgørelse om, at en ændring af Gedmose III-projektet til at omfatte

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

RØDDER RANGLISTE 2012

RØDDER RANGLISTE 2012 OVERFØRTE POINTS 50% TOTAL RØDDER OPENING SØNDAG 29. APRIL THEKRATLUSKERS LØRDAG 12. MAJ MANFRED F.Q. CUP LØRDAG 9. JUNI HOOK & SLICE OPEN SØNDAG 24. JUNI MIDSUMMER MASTERS LØRDAG 7. JULI HOLIDAY INVITATIONAL

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast Side 1/5 TELCON A/S kqj@telcon.dk Nordre Boulevard 93 6800 Varde Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-62-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion

Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Skeby Menighedsråd v/ Eva Esbech TEKNIK OG MILJØ Dato: 02.11.2007 J.nr. 2007090232 Ref. Nabohøring om udvidelse af husdyrproduktion Nordfyns Kommune behandler i øjeblikket en sag om udvidelse af husdyrproduktion

Læs mere

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådets temamøder. By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 7 Referat Byrådets temamøder By temamøde Onsdag den 27. april 2016 Kl. 12:30 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler

Læs mere

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere.

Lad mig igen takke spørgerne for, at der nu er mulighed for at klargøre denne sag yderligere. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 40 Offentligt Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål B om solceller i Folketingets Klima-, Energi og Bygningspolitiske

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1.

Landzonetilladelse. Afgørelse: Herning Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, i henhold til Planlovens 35, stk. 1. TEKNIK OG MILJØ Peter Kragelund Sigvej 2 7550 Sørvad Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8022 bjgtl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.03.03-P19-8-14 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven Hingebjergvej 11, 7500 Holstebro Lager/maskinhus

Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelsesloven Hingebjergvej 11, 7500 Holstebro Lager/maskinhus Side 1/6 DAN STOCK ApS peter@knudsens-plantage.com Hingebjergvej 11 7500 Holstebro Dato: 08-07-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling

Læs mere

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015 Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk Den 6. august 2015 Nautrupvej 52 7870 Roslev - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse - maskinhus - uden nabohøring. Skive Kommune har

Læs mere