Kære Byråd Hejlskov, den 27/1-2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære Byråd Hejlskov, den 27/1-2013"

Transkript

1 Kære Byråd Hejlskov, den 27/ I skal endnu engang modtage et skriv fra min hånd, da jeg fortsat mener, at I har truffet en afgørelse ang. biogassen i Syddjurs Kommune, hvor I ikke har haft det tilstrækkelige materiale, ligesom der er fremkommet ny information, som jeg mener I bør have kendskab til. Det vil være information som embedsværket sandsynligvis ikke er bekendt med. Samtlige oplysninger i dette dokument er fakta og dokumenterbare, i form af mails, breve, dokumenter mv. Jeg har fortsat ikke fået udleveret Djurs Bioenergis låneansøgning vedr. kommunegaranti, på trods af, at jeg har søgt aktindsigt og har borgmesterens ord for at alt materiale vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside.. Jeg er helt holdt op med at tro på, at Syddjurs Kommune har en vilje til at overholde gældende lovgivning vedr. Offentlighedsloven. Lad det ligge i denne sammenhæng, da jeg har et andet fokus med indholdet af dette dokument. Jeg vil gerne oplyse jer omkring nogle stærkt kritisable forhold i relation til Djurs Bioenergi og den måde de har valgt at drive forretning på, samt deres, lad os sige, lemfældige omgang med sandheden. Jeg har fået aktindsigt i NaturErhvervstyrelsen ang. Djurs Bioenergis ansøgning om støtte til biogasanlæg, både ansøgningen til Andi og nu også til Lime og Grenaa. Der er en del interessant læsning blandt disse dokumenter. Jeg vil i dette brev redegøre for følgende forhold: 1) Ansøgning om kommunallånegaranti i Syddjurs (Norddjurs) Kommune: I ansøgningen om en kommunallånegaranti fra Djurs Bioenergi (jeg har fået den udleveret ad anden vej, trods obstruktion fra Syddjurs Kommune og løfter fra Borgmesteren) til Syddjurs Kommune står der følgende" Oprindeligt var der ca. 200 husdyrbrug tilknyttet projektet. Det lange projektforløb har dog fået en del til at falde fra, og i dag er medlemsskaren reduceret til ca. 60 fordelt over hele Djursland. Omkring 25 af disse findes inden for en radius af 10 km omkring anlægget, og disse vil skønsmæssigt kunne levere omkring 75 % af ovenstående gødningsmængder (dog excl. fiber)" I det udleverede materiale fra NaturErhvervstyrelsen er der en medlemsliste. Der er ca. 60 medlemmer på ansøgningstidspunktet. Det er interessant at se hvor disse medlemmer bor i forhold til de udpegede biogasområder i hhv. Lime og Grenaa. Lime Biogasanlæg: faktiske afstande med udgangspunkt i medlemslisten. Afstand til Lime biogas Antal leverendører 0-10 Km Km Km Km Km 22 > 40 Km 6

2 Det er et noget anderledes billede end det der angivet i låneansøgningen! Antal DE fremgår ikke af den fremsendte medlemsliste til NaturErhvervstyrelsen, trods at det er et krav i forbindelse med ansøgningen. Men at 75% af gyllen kommer indenfor en afstand af 10 km fra anlægget i Lime, jvf. Djurs Bioenergi er ganske enkelt ikke muligt. Der er ingen tvivl om at der er tale om væsentligt længere transport af gyllen, med alt hvad det indebære af ændringer i projektforudsætningerne. Det er selve det økonomiske fundament, der nu bringe i spil alene som følge af disse fejloplysninger i låneansøgningen. De markant øgede transportafstande påvirker naturligvis også trafiksikkerheden, slitagen på vejnettet, markant øgede CO2 udslip (tallene i projektforslaget er på den baggrund også stærkt fejlbehæftede) mv. Men den nok væsentligst pointe her er, at der bevidst er afgivet forkerte oplysningen i forbindelse med en ansøgning på en kommunallånegaranti på 65 mio. kr.! Tingene begynder at hænge sammen, og en bedre forståelse af hvorfor Djurs Bioenergi gennem alle årene har kæmpet så hårdt i mod at udlevere medlemslisten. Men det er ikke en enlig svale. Ser man på ansøgningen der ligger hos Norddjurs Kommune ang. en placering af et biogasanlæg i Grenaa, står der i denne låneansøgning vedr. kommunallånegaranti: " Djurs Bioenergi oplyser, at der oprindeligt var ca. 200 husdyrbrug tilknyttet projektet. Flere er dog faldet fra, og i dag er medlemsskaren reduceret til ca. 60 fordelt over hele Djursland. Omkring 30 af disse findes indenfor en radius af ca. 15 km omkring det kommende anlæg i Grenaa, og disse vil kunne levere omkring 75 % af den nødvendige gødningsmængde (dog excl. fiber). Grenaa Biogasanlæg: faktiske afstande med udgangspunkt i medlemslisten. Afstand til Grenaa biogas Antal leverendører 0-15 Km Km Km Km 11 > 40 Km 19 Samme billede gør sig altså gældende i relation til Djurs Bioenergis låneansøgning til Norddjurs Kommune. Igen, hele fundamentet under projektet bliver påvirket. Man kan undre sig over at Djurs Bioenergi bevidst vælger at afgive direkte forkerte oplysninger til både Syddjurs og Norddjurs Kommune. Det vil jeg fuldstændig afholde mig fra af fortolke på, men blot konstatere de faktiske forhold og notere at det er i strid med gældende lovgivning. At der bevidst er afgivet forkerte oplysninger kan der ikke herske tvivl om, da der ikke er tale om en enkelt eller to svipsere, men derimod mere end 100% afvigelse i forhold til de korrekte informationer. Der er ikke 25 leverandører der bor indenfor en afstand af 10 Km. fra Lime anlægget, der er kun 12 leverandører. Jeg er sikker på, at Djurs Bioenergi udmærket er klar over de enkelte leverandørs afstande til hhv. Lime og Grenaa.

3 Jeg har aftalt med NaturErhvervstyrelsen, at jeg fremsender de ankepunkter/uregelmæssigheder jeg evt. måtte lade over, da de naturligvis er interesseret i at de oplysninger der fremsendes i ansøgningsmaterialet er så sandfærdige som muligt. Jeg er overbevist om, at I som politikere har samme ønske, I bilag 1 ses de enkelte leverandørers afstande til biogasanlæggene i hhv. Lime og Grenaa 2) Lovligheden af at yde lånegarantier til den type anlæg som Djurs Bioenergi vil opføre? Djurs Bioenergi har deres helt egen fortolkning af hvile-i-sig-selv princippet, jvf. svar til Norddjurs Kommune, "Vi er indstillet på drive selskabet efter et hvile i sig selv princip, som er tilpasset det aktuelle projekt, og som ikke bliver en spændetrøje for en effektiv drift af selskabet." Det hedder videre i brevet, "Når lånet med garantistillelse er afviklet udløber også aftalen om bindinger i forhold til hvile i sig selv. Kontrakten med Grenaa Varmeværk sikrer den lave varmepris i aftaleperioden." Det samme forhold gør sig gældende med Hornslet Varmeværk. Dvs., at varmeaftagerne i Grenaa og Hornslet efter 7-8 år skal indstille sig på at deres varmepris bliver givet fri og at Djurs Bioenergi stort set kan tage den pris de ønsker, da de har opnået et monopol. Det lyder ikke rart, at vi har nogle få landmænd i Syddjurs der tjener penge på Fru Olsens varmeregning og at de selv kan regulere varmeprisen? Det lyder ikke betryggende. Jeg ville være særdeles bekymret, hvis jeg var fru Olsen. Fra politisk side er det vist heller ikke at varetage borgernes interesser. Men alene det, at Djurs Bioenergi har troet at de kunne lave biogasanlægget om til en private pengemaskine og tjene på varmen til kommunes borgere er sigende og fortæller noget om deres bagtanker med anlægget. Derudover har Norddjurs (og Syddjurs ansporet af Norddjurs) forespurgt i Klimaministeriet om det er lovligt at yde en kommunallånegaranti til, når der både forgår el og varme produktion på biogasanlægget og hvorledes en sådan selskabskonstruktion skal laves. 3) Økonomien: Den samlede pris for anlægget er ca. 100 mio. kr. 80 mio. kr. der er støtteberettiget og 20 mio. kr. der ikke er støtteberettiget. På baggrund af det materiale der er fremsendt til NaturErhvervstyrelsen er det svært at sige noget konkret og denne fordeling, da materialet er rodet, fremstår amatøragtigt og er fejlbehæftet (jeg har i et brev gjort NaturErhvervstyrelsen opmærksom på disse fejl og mangler i ansøgningsmaterialet). Det anlæg som Djurs Bioenergi har søgt tilskud til hos NaturErhvervstyrelsen er ikke det samme anlæg som Djurs Bioenergi har søgt om kommunallånegaranti til i Syddjurs Kommunen. I september 2012 ansøger Djurs Bioenergi NaturErhvervstyrelsen om tilskud. Blot 2 måneder senere ansøges der på baggrund af at andet projekt om lånegarantier i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Projektforslaget er løbende blevet ændret. men lad os tage udgangspunkt i den seneste udgave, nov Lad os for lethedens skyld antage en projektpris på 90 mio. kr. a) Der er søgt om tilskud på 22 mio. kr. hos NaturErhvervstyrelsen. Det er blevet givet afslag fra NaturErhvervstyrelsen, med følgende begrundelse: "at projektets omkostningseffektivitet ikke er høj nok". Dette påvirker naturligvis rentabiliteten af anlægget, og der er en øget risiko for at en evt. kommunegaranti vil komme til udbetaling. 2) Der er blevet bevilliget en forlængelse af tidsfristen for det tilskud der blev givet da anlægget skulle ligge i Andi. Tilskuddet er på 12,3 mio. kr. og forudsætningen for tilskuddet er at byggeriet er påbegyndt senest 13. maj 2013, da tilskuddet ellers bortfalder. Jvf. telefonsamtale i dag med NaturErhvervstyrelsen, så kan der søges om en ny forlængelse af tidsfristen, men jo flere gange det udskydes desto mindre er sandsynligheden for en forlængelse. Det er klart, da der var ansøgninger for 800 mio. kr. i denne runde og der blev giver omkring 262 mio. i tilskud. Det er med andre ord ikke sandsynligt, at tidsfristen for tilskuddet på 12,3 mio. kr. bliver yderligere forlænget.

4 I materialet fremsendt til kommunen er der ikke opdateret med 5% som der er materialet fremsendt til NaturErhvervstyrelsen. Ligesom gasledningen til 13 mio. kr. ikke er med i materialet til kommunen. Hvorfor disse graverende fejl? Materialet til kommunen revideret nov. 2012, mens materialet til NaturErhvervstyrelsen er revideret i juni Det er dybt forvirrende og er et udtryk for, at der ikke er styr på det økonomiske fundament som projektet hviler på. Endelig skal det bemærkes at NaturErhvervstyrelsens afslag er givet for det pt. foreliggende projekt (Lime). Det vil sige, at var der ikke blevet givet en forlængelse af tidsfristen fra Andi anlægget, så ville det ikke være noget tilskud overhovedet til omtalte anlæg fra Djurs Bioenergi. Det er således ganske enkelt ikke rentabelt i tilstrækkeligt omfang, jvf. årsagen til afslaget fra NaturErhvervstyrelsen. 4) Løfte om en smidig og hurtig sagsbehandling En anden interessant ting er, at Djurs Bioenergi gentagne gange i ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen nævner Syddjurs Kommunes velvillighed til at sikre en smidig sagsbehandling. - "Politikerne både i Syddjurs og Norddjurs Kommune er positive overfor biogasprojekter og har lovet en smidig og hurtig sagsbehandling" - "Fra politisk side er der i denne omgang blevet lovet smidig og 'rettidig omhu' i forbindelse med sagsbehandlingen" Er denne smidighed, hurtige og 'rettidige omhu' blevet omsat i konkrete initiativer i Syddjurs Kommune? Jeg tænker her på den bevillig i PUK udvalget på til netop at sikre denne smidige sagsbehandling af Djurs Bioenergis ansøgningsmateriale, samt VVM redegørelser mv.? Det er jo desværre oplagt at tænke, at det er motivet bag denne ekstraordinære ressource allokering. Den samme allokering sås ikke i forbindelse med Andi sagsbehandlingen. Her brugte man de særdeles kompetente medarbejdere som Syddjurs Kommune har indenfor dette område. 5) Hvor fremskredent er projektet i forhold til tilladelser fra offentlige myndigheder. I ansøgningsmaterialet til NaturErhvervstyrelsen har Djurs Bioenergi svaret bekræftende på nedenstående spørgsmål i forbindelse med etablering af biogasanlæg i Lime: g) Kommuneplan godkendt i byrådet? h) Idéfase og VVM pligt er annonceret? i) Afgørelse om VVM pligt er afgjort? j) Annoncering og offentliggørelse af VVM pligt er sket? k) Endelig vedtaget temaplaner offentliggjort? l) Temaplan er offentliggjort inklusiv miljørapport med miljøvurdering? m) Temaplan er vedtaget i byrådet? n) Miljøvurdering/miljørapport er udarbejdet? o) Beslutning om at udarbejde temaplan er vedtaget i byrådet? p) Indsamling af data vedrørende varmeværker, biogasgrundlag mv. er udarbejdet? Mig bekendt har man fra kommunens side ikke påbegyndt sagsbehandlingen ang. etablering af et biogasanlæg ved Lime, da der fortsat mangler et projektforslag over varmeprojektet. På den baggrund står det mig noget uklart hvordan Djurs Bioenergi overfor de NaturErhvervstyrelsen kan svare bekræftende på ovenstående spørgsmål. For at være helt sikker, så har jeg forelagt dette forhold for de respektive embedsmænd i forvaltningen, og udbedt mig et svar på rigtigheden af overstående.

5 Er der tale om, at der er afgivet forkert oplysninger, er det naturligvis stærkt kritisabelt og noget som burde indgå i Syddjurs Kommunes overvejelser ang. udstedelse af en lånegaranti til selvsamme selskab, da man igen beviser, at man har en lemfældig omgang med sandheden og den gradbøjes således at den passer i Djurs Bioenergis egne interesser. 6 ) Udvidelse af biogasanlægget Det har været fremme i diverse medier, at Djurs Bioenergi allerede påtænke en udvidelse af anlægget. Det kan naturligvis kun virke skræmmende, at den slags tale allerede forekommer inden der er etableret et grundlag for at bygge selve biogasanlægget. Men ikke desto mindre fortæller det noget om de fremtidsvisioner der ligger bag etableringen af et biogasanlæg i Lime. Det er naturligvis også noget som Byrådet bør tage med i sine overvejelser, når man har besluttet at placere et anlæg af de dimensioner tæt på et velfungerende lokalsamfund. Anlægget vil blive udvidet markant! 7) Foderladen vs. biogasanlæg i Lime Jeg mangler fortsat at modtage et svar dig, Kirstine Bille, på mit spørgsmål i mit Åbne brev til byrådet. Hvordan kan det være, at man siger nej til, at der kan opføres en foderlade på 10 m, men at det er ok i den sammenhæng at opføre et kæmpemæssigt biogas anlæg i selvsamme område? Spørgsmålet lød:, "Kirstine Bille, vil du som Borgmester sikre, at der bliver givet et sobert svar på, hvad det er der er foregået i denne sag?" Jeg kvitterer for at borgerne igen har adgang til sagsakterne vedr. Andi sagen og sagsakterne vedr. udpegning af egnede biogasområder i Syddjurs. Endvidere meddelte du at er løbende ville blive lagt dokumenter vedr. biogas i Lime op på kommunens hjemmeside. Dette sker ikke, trods gentagne henvendelser til embedsværket i kommunen. Mine rettigheder i forbindelse med Offentlighedsloven bliver fortsat ikke overholdet og Syddjurs Kommune fortsætter med at overtræde gældende lovgivning på området. Jeg har modtaget en del sagsakter ang. udvidelse af kvægproduktionen, Lemmervej 12 (Foderlade sagen), men fået afslag på at få udlevet VVM redegørelsen af Morten Hundahl under henvisning af at det er et internt arbejdsdokument. Dette stille jeg mig undrende overfor, da dokumentet har floreret i offentligheden, hvorfor jeg har svært ved at forstå at det pludseligt er blevet kategoriseret som et internt dokument? Der er foretaget visualiseringer og foretaget konkret vurdering af hele byggeriet, hvorfor dette naturligvis ikke kan kategoriseres som et internt arbejdsdokument. Men jeg er sikker på at du vil sørge for at dette bliver undersøgt i forbindelse med at du svare mit spørgsmål, ikke? Tak. for det. Opsummerende. Situationen er pt. den at: - Djurs Bioenergi har ikke opnået tilskud til at etablere et biogasanlæg i Lime (eller Grenaa) Vil byrådet fortsat give en kommunal lånegaranti på 58 mio. kr. (65% af anlægssummen, hvilket er meget højt) til et anlæg som NaturErhvervstyrelsen ikke vil yde tilskud til? Ikke mindst set i lyset af at tilskuddet på 12, 3 mio. kr. bortfalder maj hvordan vil Byrådet forholde sig til, at der bevidst er givet forkerte oplysning omkring forhold der har stor indflydelse på rentabiliteten af anlægget? Vil byrådet fortsat arbejde sammen med et partner der bevidst afgiver fejlagtige og vildledende oplysninger?

6 - Vil byrådet revurderer udpegning af Lime som egnet biogasområdet, som følge af Foderladesagen, at der ikke er tilstrækkeligt med gylle leverandører i umiddelbar nærhed og det forhold at der vil blive tale at ekspropriere et landbrug? Det der mangler pt. er at kommunen giver COWI følgende opdrag: Udpeg det(de) mest optimale område i Syddjurs Kommune mht. at etablere et biogasanlæg, hvor Hornslet er aftager af biogassen. Der kan slækkes på kriteriet vedr. 300 m grænsen til nærmeste nabo, HVIS det udelukkende involvere en eller to mindre ejendomme. Hvis kommunen ville ofre lidt småpenge på denne opgave, så ville man ikke står over for at skulle ekspropriere en kvægproduktion, med efterfølgende søgsmål fra lodsejeren, da forretningsgrundlaget for kvægproducenten bliver eroderet. Det virker jo helt galimatias, at lukke et landbrug for at placere et biogasanlæg. Jeg kan ikke forestille mig, at det sælger mange billetter i specielt Venstres bagland. De forhold der er nævnt i dette skriv vækker bekymring hos en lang række retskafne borgere i kommunen. Vi er en del mange ressourcestærke borgere i Syddjurs Kommune, der uafhængig af politisk observans mener, at denne farce må holde op, og at I som folkevalgte lokalpolitikerne må se realiteterne i øjnene og handle ansvarligt og moralsk korrekt. Venlig hilsen Peter Moestrup Hejlskovvej 38, Hejlskov 8544 Mørke Bilag 1: de enkelte leverandørers afstand til biogasanlæggene.

7 Lime Biogas Navn Adresse Postnr By Afstand i Km I/S Skovvang Randersvej Mørke 0,5 Henrik Bech Jensen Gml. Landevej Mørke 2,7 Lars Laursen Overskovvej Auning 3,2 Lars Thinggard Larsen Ebeltoftvej Randers SØ 3,6 I/S Hansen Gml. Landevej Mørke 4,0 Kirkegaard I/S Fløjstrupvej Randers SØ 4,1 Claus Jørgensen Ringvej Auning 5,0 Morten Nielsen Elgårdsmindevej Randers SØ 5,3 Jan Laursen Slotsvej Hornslet 6,0 Anders Laursen Krogsbækvej Hornslet 6,4 Kurt Bach Stampenvej Randers SØ 8,4 Rasmus Erik Simonsen Drammelstrupvej Allingåbro 9,9 Martin Søby Grundvej Randers SØ 10,1 Jens Ejner Søby Kærvej Randers SØ 11,2 Henrik Ulsted Dagstrupvej Mørke 11,9 Flemming Kragh ThomsenBygballevej Hjortshøj 11,9 Braae & Anthonsen Ebeltoftvej Mørke 12,4 Claudi Lange Fårupvej Rønde 13,2 Benny Brock Jensen Tjerrildvej Ryomgård 13,3 Peter Helbo Føllevej Rønde 14,5 Finn Rasmussen Allestrupvej Allingåbro 15,2 Jens Kristensen Segaltvej Skødstrup 15,3 Poul Holm Pedersen Tjerrildvej 3 C 8550 Ryomgård 15,9 Christian Greve Bondhøjvej Ørsted 17,5 Askedal I/S Rostvedvej Rønde 20,3 Boje & Eriksen Brydkærvej Ørsted 20,5 Peder Heilskov Pedersen Brydkærvej Ørsted 20,6 Brdr. Thorsen Svenstrupvej Nimtofte 21,2 Riva Mink Skovgårdevej 24B 8961 Allingåbro 23,2 Peders Byskov Havhusevej Allingåbro 23,4 Erik Dolby Fuglsøgårdvej Nimtofte 23,7 Jens-Erik Sørensen Molsvej Ebeltoft 23,7 Kni Maskinstation Knigaardvej Ørum 30,9 Lars S.P. Jensen Hovedvejen Ørum 31,7 Jacob bønnerup Laenvej Ørum Djurs 31,7 Jens H. Jensen Lyngbyvej Trustrup 33,1 Peter Koustrup Lunbakkevej Balle 34,1 Henrisen I/S Glesborg Bygade Glesborg 34,2 Anders Overgaard Frederiksdalsvej Trustrup 34,2 Møller Mink Glesborg Kærvej 25 B 8585 Glesborg 35,0 Michael Hammershøj Stormosevej Ebeltoft 35,9 Per Kristensen Fladstrupvej Trustrup 36,1 Peter Kejser Tustrupvej Glesborg 36,3 Søren Sodemann Meilgaardvej Glesborg 36,5 Nybrogaard Kristiansmindevej Grenaa 36,6 Henrik Casper Sørensen Århusvej Trustrup 36,8 Rasmus Brøgger Stenledvej Ebeltoft 37,5 Søren Sørensen Skindbjergvej Grenaa 37,6 Karl Eric Pedersen Revnvej Grenaa 37,8 Jens Søgaard Karlsbjergvej Ebeltoft 37,9 Jens Pallesen Enegårdsvej Balle 39,2 Cay Wulff Sørensen Kristiansmindevej Grenaa 39,3 I/S Kudahl Århusvej Trustrup 39,3 Lars Kaysen Rugårdsvej Ebeltoft 39,8 Lars Jakobsen Rødeled vej Grenaa 40,5 Bakkegården Dolmervej Grenaa 40,7 Esben Kristensen Damkærvej Grenaa 41,4 I/S Pilegård Strandagervej Grenaa 45,7 John Olesen Noldervej Grenaa 46,1 Jens Lassen Teglværksvej Grenaa 46,6

8 Grenaa Biogas Navn Adresse Postnr By Afstand i Km Bakkegården Dolmervej Grenaa 5,2 Cay Wulff Sørensen Kristiansmindevej Grenaa 5,8 Nybrogaard Kristiansmindevej Grenaa 8,3 I/S Pilegård Strandagervej Grenaa 8,7 Karl Eric Pedersen Revnvej Grenaa 9,4 Esben Kristensen Damkærvej Grenaa 10,2 Søren Sørensen Skindbjergvej Grenaa 10,5 I/S Kudahl Århusvej Trustrup 12,0 Lars S.P. Jensen Hovedvejen Ørum 12,1 Lars Jakobsen Rødeled vej Grenaa 13,1 Per Kristensen Fladstrupvej Trustrup 13,8 Jens H. Jensen Lyngbyvej Trustrup 14,2 Kni Maskinstation Knigaardvej Ørum 15,0 Jacob bønnerup Laenvej Ørum Djurs 15,0 Henrisen I/S Glesborg Bygade Glesborg 15,4 Anders Overgaard Frederiksdalsvej Trustrup 15,5 John Olesen Noldervej Grenaa 15,7 Henrik Casper Sørensen Århusvej Trustrup 15,9 Jens Lassen Teglværksvej Grenaa 16,1 Møller Mink Glesborg Kærvej 25 B 8585 Glesborg 16,4 Jens Pallesen Enegårdsvej Balle 16,5 Peter Kejser Tustrupvej Glesborg 17,7 Lars Kaysen Rugårdsvej Ebeltoft 18,5 Peter Koustrup Lunbakkevej Balle 19,8 Søren Sodemann Meilgaardvej Glesborg 19,8 Michael Hammershøj Stormosevej Ebeltoft 22,0 Rasmus Brøgger Stenledvej Ebeltoft 22,3 Brdr. Thorsen Svenstrupvej Nimtofte 24,5 Erik Dolby Fuglsøgårdvej Nimtofte 27,1 Riva Mink Skovgårdevej 24B 8961 Allingåbro 28,9 Peders Byskov Havhusevej Allingåbro 30,5 Poul Holm Pedersen Tjerrildvej 3 C 8550 Ryomgård 30,6 Askedal I/S Rostvedvej Rønde 31,9 Benny Brock Jensen Tjerrildvej Ryomgård 32,8 Jens-Erik Sørensen Molsvej Ebeltoft 33,4 Claudi Lange Fårupvej Rønde 34,7 Jens Søgaard Karlsbjergvej Ebeltoft 35,0 Peter Helbo Føllevej Rønde 37,1 Henrik Ulsted Dagstrupvej Mørke 37,3 Finn Rasmussen Allestrupvej Allingåbro 38,2 Claus Jørgensen Ringvej Auning 39,5 Boje & Eriksen Brydkærvej Ørsted 40,4 Rasmus Erik Simonsen Drammelstrupvej Allingåbro 40,4 Braae & Anthonsen Ebeltoftvej Mørke 40,5 Peder Heilskov Pedersen Brydkærvej Ørsted 40,5 Christian Greve Bondhøjvej Ørsted 41,0 I/S Hansen Gml. Landevej Mørke 42,1 Henrik Bech Jensen Gml. Landevej Mørke 42,4 Lars Laursen Overskovvej Auning 42,4 I/S Skovvang Randersvej Mørke 44,2 Kirkegaard I/S Fløjstrupvej Randers SØ 44,2 Martin Søby Grundvej Randers SØ 44,3 Morten Nielsen Elgårdsmindevej Randers SØ 45,1 Lars Thinggard Larsen Ebeltoftvej Randers SØ 45,9 Jens Kristensen Segaltvej Skødstrup 47,0 Jan Laursen Slotsvej Hornslet 47,5 Anders Laursen Krogsbækvej Hornslet 47,9 Jens Ejner Søby Kærvej Randers SØ 49,4 Kurt Bach Stampenvej Randers SØ 52,2 Flemming Kragh ThomsenBygballevej Hjortshøj 55,4

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion

Kogebog for placering af biogasanlæg. Sidste arbejdsversion Kogebog for placering af biogasanlæg Sidste arbejdsversion Knud Tybirk Projektleder Innovationsnetværk for Biomasse kt@cbmi.dk WWW.CBMI.DK Biomasse -> energi potentialer Potentiale for at 75 % af landbrugets

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.

DAGSORDEN. Djurs Mad I/S. Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16. Djurs Mad I/S DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Fulgsanggården, Trekanten 1. Grenaa Dato : 23. marts 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Ninna Thomsen (Syddjurs Kommune) (formand) Jørgen

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B

SYDDJURS KOMMUNE SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST. Boligselskabet af 2014. A D V O K A T A K T I E S E L S K A B SYDDJURS KOMMUNE RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS Overførelse af afdelingen 72 under Randersegnens Boligforening under konkurs til afdeling 50-06 i den nyoprettede almene boligorganisation - Boligselskabet

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 12. august 2013 til 27. juni 2014 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014

Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Præmieliste - Malkevæg - Gl. Estrup - 2014 Hold nr. Placering Ærepræmie Modeldyr Point Kat.nr. Udstiller CKR-nr. Team Future Breeders Kalve 23 210 Terese Gudumlund, Søparken 12, 8550 Ryomgård 028568-02833

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 15. august 2012 til 28. juni 2013 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Oversigt over udstedte alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune

Oversigt over udstedte alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune Oversigt over udstedte alkoholbevillinger i Norddjurs Kommune Hoed Kro Hoedvej 53 8444 Balle 1. maj 2015 Udvidet åbningstid til kl. 02.00 på fredage og kl. 01.00 på lørdage og søndage Restaurant Huset

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 11. august 2014 til 26. juni 2015 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen. Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 18. august 2011 til 29. juni 2012 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet.

1. Velkomst Udvalgsformand Kurt Andreassen, Favrskov, bød velkommen til mødet. Til Gudenåkomitéen Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 13. marts 2008 Beslutningsreferat fra

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0

0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0 Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

NR. 1 - FEBRUAR 2013-27. ÅRGANG

NR. 1 - FEBRUAR 2013-27. ÅRGANG Udkommer til pensionister og førtidspensionister under Kolind, Ryomgård og Nimtofte postdistrikter NR. 1 - FEBRUAR 2013-27. ÅRGANG OPTIMISTEN Midtdjurs Selvejende blad Bugtrupvej 16, 8560 Kolind Udkommer

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden.

Revisionen har nu foretaget en stikprøvevis gennemgang af udregningen og har efterfølgende tilkendegivet, at beregningerne er i orden. Notat pr. 30. april 2010 Margit Tang Møller Acadre 66492-10 Foreløbig status på afdækningen af problemstillinger vedr. servicebetaling og administration af beboerkasser i botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N

Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Høreapparater og Høretekniske Hjælpemidler H V O R D A N Hvordan får du et høreapparat Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for at få undersøgt,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Informationsfolder Maj 2013

Informationsfolder Maj 2013 Informationsfolder Om nye sommerhuse i kystnærhedzonen i Syddjurs Kommune Kort over de eksistrende sommerhusområder i Syddjurs Kommune og forløbet af kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bånd, der følger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

SIC Skagen Innovations Center

SIC Skagen Innovations Center SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 - DK- 9990 Skagen - Phone 45 98445713 Mail: sic@shore.dk. Folketingets Ombudsmand. Gammeltorv 22. 1457 København K. Skagen d. 15 juni 2014 Our ref.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere